Lesní vegetace České republiky. Jan Douda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesní vegetace České republiky. Jan Douda"

Transkript

1 Lesní vegetace České republiky Jan Douda

2 Vegetace zonální (bučiny, jedlobučiny) azonální (mokřadní olšiny, luhy, rašelinná společenstva, písčiny) extrazonální (smrčiny, xerotermní doubravy)

3 Potenciální přirozená vegetace (PPV) koncept rozpracoval Reinhold Tüxen (1956): Tüxen R. (1956): Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. Angew. Pfl.-Soziol., Stolzenau/Weser, 13: 5-42.

4 Porosty, které by tu byly nyní - biotický potenciál dneska existujících stanovištních podmínek. Ne to, co se v průběhu času na ploše rozvine (sekundární sukcese). V daném okamžiku hypotetická nejrozvinutější vegetace jaká je možná. Rozvinutí PPV probíhá v hlavě zpracovavatele, nikoli však v reálné krajině. a) rybník = rákosí nebo plovoucí kytky (PPV) x bučina nebo rašeliniště (klimax) b) metrová říční terasa nebo výsypka = bezlesí s nevyvinutou půdou (PPV) x les (klimax) s vyvinutou půdou

5 PPV je taková vegetace, která zahrne minulý vliv člověka a počítá s ním. PPV započítává ireverzibilní změny (kupříkladu kvalita vzduchu, odvodnění). Hranice mezi reverzibilními a ireverzibilními změnami není dána stupněm změny nýbrž měřítkem, na kterém se na to díváme. Co dělat s druhy, které z oblasti vlivem člověka vymizely PPV vychází z konstrukce přírodě blízkých porostů v dané oblasti nebo srovnatelné oblasti (takové věci jako šíření se dá zanedbat)

6 PPV je hypotetická (potenciální) nejvíce rozvinutá vegetace, korespondující k současným (ne budoucím) místním podmínkám. Pro její konstrukci, v přídatku k přírodně daným podmínkám, jsou zvažovány také dlouho trvající antropogenní místní změny. Nezapočítány jsou ty změny, které jsou kompensovány při existenci PPV (při předpokládaném regeneračním cyklu).

7 Vegetační stupňovitost ČR vyjadřuje vegetační změny v závislosti na změnách výškově podmíněného a expozičního klima klima S J PR potenciální radiace (PR)

8 Vegetační stupňovitost ČR nivální alpinský subalpinský nivální alpinský subalpinský 8. smrkový 7. bukosmrkový 6. smrkobukový 5. jedlobukový 4. bukový 3. dubobukový 2. bukodubový 1. dubový

9 Vliv expozice 4. dubobukový 3. bukodubový

10

11 Vegetační inverze (zvrat vegetačních stupňů) hromadění chladného těžkého vzduchu nižší požitek slunečního záření pozdní jarní mrazíky bučiny bučiny s jedlí a smrkem

12 Edaficky podmíněná společenstva vliv substrátu překrývá působení makroklimatu či mezoklimatu vznik cf. azonálních společenstev

13

14

15 Smrkový vegetační stupeň (8. lvs) na území ČR přibližně nad 1300 m n.m. -? horní hranice lesa a horní hranice stromová sníženy lidskou činností smrk dominuje, příměs jedle, buk výrazně omezen v růstu (nedosahuje úrovně), výskyt Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus 3 stupně C, přes 1200 mm srážek,

16 Bukosmrkový vegetační stupeň (7. lvs) na území ČR přibližně m n.m. smrk dominuje, buk do 30 % v podúrovni, příměs jedle, výskyt Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus 4-3 stupně C, přes 1100 mm srážek

17 Horské smrčiny Piceion excelsae Calamagrostis villosa, Trientalis europaea, Homogine alpina, Vaccinium myrtillus konvexní tvary terénu, sušší, chudší na živiny Athyrio alpestris-piceion excelsae Athyrium distentifolium, Adenostyles alliariae, Rumex alpestris, Cicerbita alpina vlhčí, bohatší půdy, často v okolí svahových pramenišť

18

19

20

21 smrkobukový vegetační stupeň (6. lvs) na území ČR přibližně m n.m. buk dominuje (v úrovni, ale často pokroucený), smrk do 30% příměs jedle, výskyt Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra 5 stupňů C, přes mm srážek

22 jedlobukový vegetační stupeň (5. lvs) na území ČR přibližně m n.m. buk dominuje, jedle až 40 %, smrk +, Tilia sp. div., Carpinus betulus, Prunus avium, Quercus robur et petraea, Acer platanoides 6 stupňů C, přes mm srážek

23 jedlobukový vegetační stupeň (4. lvs) na území ČR přibližně pod 600 m buk dominuje, jedle, Tilia sp. div., Carpinus betulus, Quercus robur et petraea, Ulmus laevis, smrk chybí 6-7 stupně C, přes mm srážek

24 dubobukový vegetační stupeň (3. lvs) na území ČR přibližně pod 400 m buk dominuje + kombinace listnáčůtilia sp. div., Carpinus betulus, Quercus robur et petraea, Acer platanoides, Quercus pubescens, Q. cerris, Ulmus minor, jedle chybí 7-9 stupně C, mm srážek

25 Bučiny a jedlobučiny Fagion (bohaté bučiny a jedliny) Actaea spicata, Dentaria enneaphyllos, D. bulbifera, Galium odoratum, Polygonatum verticilatum, Hordelymus europaeus, Gymnocarpium dryopteris Luzulo-Fagion (kyselé bučiny a jedliny) Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis

26

27

28

29

30 bukodubový vegetační stupeň (2. lvs) na území ČR přibližně pod 400 m dominují duby + kombinace listnáčůtilia sp. div., Carpinus betulus, Acer platanoides, Ulmus minor, buk v podúrovni? (8-9 stupně C),? (500 mm) srážek

31 dubový vegetační stupeň (1. lvs) na území ČR? dominují duby, buk chybí? (9 stupňů C),? (500 mm) srážek

32 Xerotermní doubravy Quercion pubescenti-petraeae (perialpidské bazifilní doubravy) Aster amellus, Carex michelii, Clematis recta, Dictamnus albus, Inula ensifolia, Lathyrus pannonicus, Veronica teucrium Aceri tatarici-quercion (panonské teplomilné doubravy na spraši a písku) Carex fritchii, Iris variegata, Melica picta, Convallaria majalis, Betonica officinalis, Dianthus suberbus, Festuca amethystina, Molinia caerulea agg. Quercion petraea (středoevropské teplomilné doubravy) Potentilla alba, Serratula tnictoria, Peucedanum cervaria, Carex montana, Genista pillosa, Carex humillis

33

34

35

36 Edaficky podmíněná společenstva

37 Rašelinné lesy Betulion pubescenstis (rašelinné březiny) Molinia caerulea, Eriophorum vaginatum, Sphagnum sp. div., Trientalis europaea Sphagnion medii (rašelinné bory) Pinus rotundata, P. sylvestris, Eriophorum vaginatum, Andromeda polyfolia, Ledum palustre, Oxycoccus palustris agg., Vaccinium uliginosum Sphagno-Picetum (rašelinné smrčiny) Equisetum sylvaticum, Calamagrostis villosa, Sphagnum sp. div., Eriophorum vaginatum, Trientalis europaea

38

39

40

41 Mokřadní olšiny a lužní lesy Alnion glutinosae (mokřadní olšiny) Carex elongata, Lysimachia vulgaris, Carex vesicaria, Peucedanum palustre, Calla palustris, Thelypteris palustris Alnion incanae (lužní lesy) Carex remota, Stellaria nemorum, Petasites albus, Phalaris arundinacea, Ulmus minor, Prunus paudus, Corydalis cava Salicion albae (vrbo-topolové luhy) Salix alba, Populus nigra, P. alba, Calystegia sepium, Carex riparia, solanum dulcamara, Iris pseudacorus

42

43

44

45

46

47 Tilio-Acerion Suťové lesy Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Aconitum lycoctonum, Aruncus vulgaris, Lunaria rediviva, Geranium robertianum, Alliaria petiolata, Lamium maculatum

48

49 Skalnaté bory Dicrano-Pinion p.p. Festuca pallens, Cardaminopsis arenosa, Calluna vulgaris, Hieracium schmidtii, Festuca ovina, Avenella flexuosa

50

51 Společenstva podmíněná činností člověka

52 Habrové doubravy Carpinion Campanula persicifolia, Campanula rapunculoides, Carex montana, Dactylis polygama, Festuca heterophylla, Hempatica nobilis, Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Melampyrum nemorosum, Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum

53

54

55

56

57 Acidofilní doubravy Genisto germanicae-quercion Luzula luzuloides, Genista germanica, Avenella flexuosa, Molinia caerulea agg., Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Melampyrum pratense, Hieracium sabaudum

58

59

60 Lesostepní bory a bory na písku Dicrano-Pinion (bory na písku) Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Avenella flexuosa Cytiso ruthenici-pinion sylvestris (lesostepní bory) Anemone sylvestirs, Aster linosyris, Brachypodium pinnatum, Carex flacca, Cirsium acaule, Globularia bisnagarica, Gymnadenia conopsea, Linum flavum Erico-Pinion (perialpidské hadcové bory) Armeria vulgaris subsp. serpentini, Asplenium cuneifolium, Biscutella laevigata, Myosotis stenophylla, Thlaspi montanum, Sesleria albicans

61

62

Floristický materiál ke květeně Dačicka

Floristický materiál ke květeně Dačicka Acta rerum naturalium 1: 17 44, 2005 ISSN 1801-5972 Floristický materiál ke květeně Dačicka Floristic contribution from the region around the town of Dačice VÁCLAV CHÁN 1, IVAN RŮŽIČKA 2, PETR LEPŠÍ 3,

Více

VLIV DOUGLASKY NA ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA LESŮ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI DŘEVINAMI

VLIV DOUGLASKY NA ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA LESŮ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI DŘEVINAMI ZPRÁVY LESNICKÉHO PODRÁZSKÝ VÝZKUMU, V. 56, et al. 2011 SPECIAL: 44-51 VLIV DOUGLASKY NA ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA LESŮ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI DŘEVINAMI EFFECT OF DOUGLAS FIR ON PLANT COMMUNITIES IN FOREST

Více

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA

MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Český ramsarský výbor, poradní orgán Ministerstva životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů, a expertní skupina Českého ramsarského výboru MOKŘADY NORSKA A ŠVÉDSKA Studijní cesta sdílení zkušeností

Více

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737 460 15

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Stepní stráň u Komořan 4 Modrá záplava 22 Jaro je tady 6 Vičenec 23 Třešňový sad 8 Terasy 24 Severní lesík 9 Cizopasné

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

ÚZEMNÍ STUDIE. PROVĚŘENÍ MOŽNÉ VARIANTY VEDENÍ 110 kv ZÁSOBUJÍCÍHO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vegetace České republiky. Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Vegetace České republiky. Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU Vegetace České republiky Přednáší: Milan Chytrý Ústav botaniky a zoologie PřF MU Obsah Fytocenologie jako vědní obor Přírodní poměry, flóra a historie přírody ČR a jejich vliv na vegetaci Lesní vegetace

Více

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky Systém ASPI - stav k 10.12.2007 do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 395/1992 Sb. - poslední stav textu 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11.

Více

MILOSLAV TOMAN Ústí nad Labem 2011 1

MILOSLAV TOMAN Ústí nad Labem 2011 1 MILOSLAV TOMAN Ústí nad Labem 2011 1 www.miltoman.estranky.cz www.tomanusti.estanky.cz http://edu.ujep.cz/dokumenty/toman/inde x.html 2 Tuto publikaci věnuji památce svého nezapomenutelného učitele přírodopisu

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím

Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Obec Písek u Jablunkova (foto: TK) Písek odkanalizování lokality Pod Javořím Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí podle 45i zák. 114/1992 Sb., v platném

Více

Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny

Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny Projekt GA AV ČR (2007 2011): Petr Pokorný, Vojtěch Abraham, Petr Kuneš, Radka Kozáková, Libor Petr Dagmar Dreslerová, Jaroslav Hlaváč, Lucie Šmahelová,

Více

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Nad řekami str. 04 Vzácné trávy 22 Jaro začíná 06 Kapradiny 24 Drobné jarní efeméry 08 Čas bělozářek 26 Tařinky 09 Léto

Více

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog.

Provoz. Předpokládané odpady produkované v období provozu. Nová skladovací hala Oznámení záměru dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Katalog. Katalog. číslo Druh odpadu 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 20 03 Ostatní komunální odpady 20 03 01

Více

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ke zjišťovacímu řízení podle 6 zákona č. 100 /2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek 2010 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy

Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 84 88 Srní 4. 7. října 2004 Vliv vegetace na vodní a teplotní režim tří povodí ve vrcholovém pásmu Šumavy Influence of vegetation cover on water and thermal regime

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu

BEČVA PRO ŽIVOT. Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví. - ideová studie - Ing. Václav Čermák. Unie pro řeku Moravu BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany Pobečví - ideová studie - Ing. Václav Čermák Unie pro řeku Moravu červen 2010 BEČVA PRO ŽIVOT Koncepce přírodě blízké protipovodňové ochrany

Více

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském

Více

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava Jih I: 13 59 45 16 Tel/fax: 596 748 979, 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení vliv koncepce dle pílohy.

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV

V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV V221/222 PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO VEDENÍ 220KV NA DVOJITÉ VEDENÍ 400KV (autorizovaný posudek dle 45i zákona 114/1992 Sb.) Předmět hodnocení: Autorizované posouzení záměru V221/222 přestavba stávajícího

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více