Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 14. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 14. výzvy Operačního programu Životní prostředí"

Transkript

1 Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 14. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26,

2 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí lze obecně rozdělit do tří následujících skupin: technické s vahou 4 % na celkovém hodnocení, ekologické s vahou 4 % na celkovém hodnocení, ekonomické s vahou 2 % na celkovém hodnocení. Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle usnesení vlády ČR č. 1/24 ze dne nebo projekty realizované v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 883/27 ze dne budou v souladu s výše uvedenými usneseními bonifikovány navíc 1 % z celkových obdržených bodů. 1. EKONOMICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽADATELE Hodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti žadatele probíhá na základě podkladů definovaných v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP, příloha č. 4. Definice vlastních zdrojů žadatele je obsažena v Implementačním dokumentu, kapitola 9. Součástí výstupního protokolu Ekonomické vyhodnocení je komentář a počet bodů podle následujících limitů: Typ projektu Forma požadované podpory podle finančního plánu (tab. E) žádosti Projekty generující příjem (finanční analýza nebo CBA u velkých projektů) Půjčka na VZ / kombinace dotace+půjčka Dotace na VZ Ostatní projekty Půjčka na VZ / kombinace dotace+půjčka Dotace na VZ Kriterium - ukazatel/počet bodů 1. Vlastní zdroje ( VZ) Zajištěné vlastní zdroje a kompletní spolufinancování Podmínečně zajištěné VZ a částečné spolufinancování Nezajištěné VZ a spolufinancování - nelze podpořit - nelze podpořit - nelze podpořit - nelze podpořit 2. Úvěrová způsobilost (ÚZ) Pozitivní /1 X 6 X 6 Pozitivní /2 X 3 X 3 Negativní /3 X - nelze podpořit X - nelze podpořit 3. Dopad ekonomiky projektu do ekonomiky žadatele Dopad zcela pozitivní po celou dobu provozování 4 X X Dopad částečně negativní v období provozování, finančně pokryt z jiných aktivit žadatele 3 3 X X Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 2

3 Dopad zcela negativní vyřadit v ÚŘP vyřadit v ÚŘP X X 4. Hodnocení "podniku v obtížích" dle Nařízení Komise (ES) č. 8/28 Podnik není v obtížích X X X X Podnik je v obtížích X X - nelze podpořit - nelze podpořit Hodnocení není relevantní X X X X. Celková ekonomická způsobilost žadatele (EZ) EZ vyhovující / EZ Vyhovující / nelze - nelze - nelze - nelze EZ Nevyhovující / 3 podpořit podpořit podpořit podpořit Limity bodového hodnocení jsou pro jednotlivá kriteria / ukazatele nastavena tak, aby bodové hodnocení celkové ekonomické způsobilosti žadatele mělo stejnou vypovídací schopnost a bylo srovnatelné bez ohledu na typ projektu a formu požadované podpory. Pokud se v kterémkoliv kritériu / ukazateli objeví nulová hodnota ( nelze podpořit), bude celková EZ Nevyhovující/3. 2. EKOLOGICKÁ A TECHNICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU Ekologická a technická kritéria se liší v závislosti na typu projektu. V následujících tabulkách jsou uvedena jednotlivá hodnotící kritéria pro oblasti podpory vyhlášené v rámci 14. výzvy OPŽP: PRIORITA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ OBLAST PODPORY OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PODOBLAST PODPORY ZLEPŠENÍ SYSTÉMU POVODŇOVÉ SLUŽBY A PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi 1) Ekologická kriteria projektu 1. Územní rozsah Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti jedné nebo více obcí s rozšířenou působností Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 1 Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 3

4 včetně digitálního povodňového plánu na celém území působnosti jedné nebo více obcí 2. Způsob zpracování dpp obsahově odpovídá Metodice MŽP 29 pro tvorbu dpp * 1 dpp obsahově odpovídá Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV dpp obsahově neodpovídá minimálně Odvětvové technické normě vodního hospodářství TNV Doplnění databází Editoru dat dpp ČR Body se sčítají (max. 1 bodů) Pokud projekt nesplňuje ani jedno z prvních dvou níže uvedených kritérií, je zamítnut, Naplňuje / aktualizuje / doplňuje databázi Editoru dat dpp ČR o povodňové komise Naplňuje / aktualizuje / doplňuje databázi Editoru dat dpp ČR o ohrožené objekty 2 Naplňuje / aktualizuje / doplňuje databázi Editoru dat dpp ČR o evakuační místa 2 Naplňuje / aktualizuje / doplňuje databázi Editoru dat dpp ČR o hlásné profily kategorie C 2 Naplňuje / aktualizuje / doplňuje databázi Editoru dat dpp ČR o místa omezující odtokové poměry 2 4. Obsah projektu Body se sčítají ( max 6 bodů) Projekt zpracovává digitální databáze nebo mapové zobrazení (mapové vrstvy) následujícího: ekonomické ukazatele a počty ohrožených obyvatel v území tj.podklady pro povodňové mapování podle směrnice 27/6/ES *1 1 povodňové značky 1 historické povodně 1 srážkoměrné stanice 1 vodní díla IV. kategorie 1 zaplavované komunikace 1. Technické vybavení Body se sčítají ( max 9 bodů) Doplnění (realizace / vybudování) vodoměrných hlásných profilů kategorie A, B nebo C s přístupem (výstupem) v reálném čase. Doplnění (realizace / vybudování) srážkoměrné sítě se zpřístupněním výsledků v reálném čase Doplnění (realizace / vybudování) ostatních měřících, registračních, analytických a vyrozumívacích zařízení a systémů. Pořízení vyrozumívacího systému včetně testování produktu před jeho dokončením a proškolení uživatelů Pořízení varovných a vyrozumívacích systémů typu VISO, sirén, rozhlasů (podmíněno souhlasem krajského HZS) Vytvoření digitální databáze a systému evidence ohrožených institucí, osob, včetně evidence povodňových plánů vlastníků nemovitostí pro účely vyrozumívání. Při přenosu varování jsou informace aktivně předávány obyvatelstvu v ohrožení (např. SMS) nebo jsou k dispozici v reálném čase na internetu Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 4

5 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k rozsahu realizace Náklady jsou úměrné rozsahu výstupů 2 Nadprůměrně vysoké náklady jsou dostatečně zdůvodněny (zamítnutí)* Nadprůměrně vysoké náklady nejsou dostatečně zdůvodněny * 2. Zpracování záměru z hlediska propojení se systémem POVIS (Povodňový informační systém) dpp nebo jednotlivé databáze jsou dostupné v systému POVIS 2 dpp a jeho součásti jsou dostupné v přehledné digitální podobě, která je kompatibilní (tzn. lze s ní pracovat, prohlížet, příp. dále upravovat) s používanými softwarovým prostředím regionálních informačních systémů a zároveň budou naplňované vybrané databáze * 1 v systému POVIS 1 V rámci projektu nebude naplněna / aktualizována ani jedna z databází * 3 v systému POVIS (zamítnutí)* * ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře * 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 27/6/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. * 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2/6/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. * 3 povodňové komise, ohrožené objekty, evakuační místa, místa omezující odtokové poměry, hlásné profily kategorie C. * 4 Metodika MŽP 29 pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik je uveřejněna na stránkách pod záložkou "mapy rizik"nebo na stránkách pod záložkou "ke stažení". * Metodika MŽP 29 pro tvorbu digitálních povodňových plánů je uveřejněna na stránkách pod záložkou "ke stažení". Investiční podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a o povodňovém riziku. 1) Ekologická kriteria projektu 1. Územní rozsah povodňového mapování podle Směrnice 27/6/ES * 1 Projekt řeší ucelenou oblast, kde bylo vymezeno potenciálně významné povodňové riziko *6 podle Směrnice 27/6/ES* 1 a současně ji nerozšiřuje o více jak 1 % 2 Projekt řeší část území nebo jednotlivý objekt, kde bylo vymezeno potenciálně významné povodňové riziko *6 1 Projekt řeší povodňové riziko území nebo jednotlivého objektu, přičemž území řešené mimo vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem *6 přesahují 4 % celkového řešeného území 2. Vazba projektu na evropské směrnice * 1,2 "Rámcové směrnice" (2/6/ES) a na požadavky "Povodňové směrnice" (27/6/ES) Výstupem projektu budou digitální mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik podle Metodiky MŽP (29) pro tvorbu map povodňového 1 Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26,

6 nebezpečí a povodňových rizik *4 Výstupem projektu budou podklady pro tvorbu digitálních map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik podle Metodiky MŽP (29) pro tvorbu map povodňového nebezpečí a povodňových rizik *4 Projekt zpracovává ochranu před povodněmi na lokální úrovni bez vazby na koncepční dokumenty a plánování 3. Vazba na další opatření a projekty snižující riziko povodní Projekt zohledňuje již realizovaná i navrhovaná opatření (např.realizace cílů a 6.4, navržená opatření v Plánech oblasti povodí) v rámci povodí. 1 Projekt zohledňuje již realizovaná opatření v rámci povodí. Projekt nezohledňuje žádná další opatření a projekty. 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k rozsahu realizace Náklady jsou úměrné rozsahu výstupů 2 Nadprůměrně vysoké náklady jsou dostatečně zdůvodněny Nadprůměrně vysoké náklady nejsou dostatečně zdůvodněny 2. Zpracování záměru z hlediska použitého softwaru, kvality a formátu výstupů. Mapové, analytické a další výstupy jsou všechny dostupné v digitální podobě v určeném systémovém prostředí podle připravované Metodiky MŽP 29 pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik *4 2 Mapové, analytické a další výstupy jsou všechny dostupné v přehledné digitální podobě, která je kompatibilní (tzn. lze s ní pracovat, prohlížet, příp. dále upravovat) s používaným softwarovým prostředím celostátních informačních systémů (POVIS, HEIS, ISVS VODA, DIBAVOD). 1 Mapové, analytické a další výstupy jsou všechny dostupné v přehledné digitální podobě, která je kompatibilní (tzn. lze s ní pracovat, prohlížet, příp. dále upravovat) s používanými softwarovým prostředím regionálních informačních systémů. Záměr nemá digitální výstupy nebo digitální výstupy nekomunikují s běžně užívaným prostředím ve státní správě. ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře * 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 27/6/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. * 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2/6/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. * 3 povodňové komise, ohrožené objekty, evakuační místa, místa omezující odtokové poměry, hlásné profily kategorie C. * 4 Metodika MŽP 29 pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik je uveřejněna na stránkách pod záložkou "mapy rizik"nebo na stránkách pod záložkou "ke stažení". * Metodika MŽP 29 pro tvorbu digitálních povodňových plánů je uveřejněna na stránkách pod záložkou "ke stažení". * 6 Vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem jsou uveřejněny na stránkách pod záložkou "mapy rizik"nebo na stránkách pod záložkou "ke stažení". Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 6

7 Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. 1) Ekologická kriteria projektu 1. Územní rozsah koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření Výsledkem projektu budou návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na OPŽP osu 1 a 6 (1.1.3, a 6.4) na významných tocích včetně 2 hlavních přítoků a v ploše povodí na území ČR Výsledkem projektu budou návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na OPŽP osu 1 a 6 (1.1.3, a 6.4) na významných tocích včetně přítoků a v ploše povodí pro území okresu nebo v ucelených povodích IV. a 1 vyššího řádu se zaměřením na významné vodní toky s určením revitalizačních potřeb dle POP Výsledkem projektu budou návrhy přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na OPŽP osu 1 a 6 (1.1.3, a 6.4) na tocích včetně přítoků a v ploše povodí pro území mikroregionu, obce nebo dílčího povodí (V.- VI. řádu 1 dle Strahlera) v ucelených povodích (III. a nižšího řádu), případně na dílčích vodních tocích. 2. Vliv realizace projektu na krajinu Projekt navrhuje nejen přírodě blízká protipovodňová opatření, ale přináší další příznivé účinky pro zlepšení ekologického stavu krajiny. Realizace projektu přímo nebo nepřímo pozitivně ovlivní vodní režim v krajině (retenční 2 schopnost krajiny, odnos splavenin z území), přispěje k adaptaci území na důsledky klimatické změny, aj. Projekt se nezabývá zlepšením ekologického stavu krajiny a nenabízí další prokazatelné efekty na krajinu - specifikuje pouze předpokládané účinky na 1 povodňovou ochranu, ale nenabízí předpokládané účinky na retenci vody v krajině, snížení odnosu půdy, vznik nových biotopů atd. Projekt navrhuje zejména taková opatření, která mohou zhoršit ekologický stav krajiny (zkapaciňování koryt, ohrázování toku) 2) Technická kriteria projektu 1. Kvalita zpracování záměru projektu z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení a technologií ve srovnání s nejlepším možným postupem) Projekt vychází z celostátní koncepce návrhů opatření MŽP, který rozvíjí a upřesňuje v projektových parametrech, v možnostech proveditelnosti, 2 optimalizuje generalizované návrhy na základě zkušeností a potřeb žadatelů Projekt nevychází z koncepce MŽP, ale je vypracován s použitím ověřených a publikovaných technických postupů schválených MŽP - metodika MŽP, ale 1 obsahuje podrobnější informace o nejvýznamnějších opatřeních - projektové parametry, možnosti proveditelnosti, účinnosti atd. Projekt není vypracován s použitím ověřených a publikovaných technických postupů MŽP, ale obsahuje podrobnější informace o nejvýznamnějších opatřeních - projektové parametry, možnosti proveditelnosti, účinnosti atd. Projekt není vypracován s použitím ověřených a publikovaných technických postupů MŽP a neobsahuje podrobnější informace o nejvýznamnějších opatřeních - projektové parametry, možnosti proveditelnosti, účinnosti atd. 2. Komplexnost řešení Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 7

8 Projekt zajišťuje komplexní řešení pro rozhodovací procesy při přidělování dotací k realizaci opatření v ose , 6.4 případně a provazuje dílčí cíle. Navrhuje opatření jak na ploše povodí tak na toku a v nivě. Projekt zajišťuje dílčí řešení pro rozhodovací procesy při přidělování dotací k realizaci opatření v ose , 6.4 případně Navrhuje opatření buď jen 3 na ploše povodí nebo jen na toku a v nivě. 3. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k efektům akce Náklady jsou úměrné rozsahu navrženého opatření a očekávaným efektům 1 Nákladnější vzhledem k rozsahu navženého opatření a očekávaným efektům (tj. překročení do %). Náklady jsou výrazně předražené vzhledem k rozsahu navrženého opatření a očekávaným efektům. ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře Podoblast podpory Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. Omezování rizika povodní úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým způsobem 1) Ekologická kriteria projektu 1. Přínos pro biodiverzitu a ekologický stav vodního útvaru Projekt obsahuje komplex opatření úprav koryt v intravilánu. Minimálně jsou zde obsaženy 3 z vyjmenovaných opatření, která zlepšují nebo zachovávají současný ekologický stav toku 1) úplné či částečné odstranění opevnění koryt, 2) odstranění migračních překážek; 3) zlepšení morfologie intravilánového koryta; 4) úprava zemních břehů do mírnějších a proměnlivých sklonů a jejich 3 případná stabilizace; ) obnova původních a tvorba umělých říčních ramen a meandrů, povodňových průlehů a bypassů; 6) tvorba složeného profilu koryta a vložení členité kynety pro běžné průtoky; 7) otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy povodňové parky. Projekt obsahuje komplex opatření úprav koryt v intravilánu. Minimálně jsou zde obsaženy 2 z vyjmenovaných opatření, která zlepšují nebo zachovávají současný ekologický stav toku 1) úplné či částečné odstranění opevnění koryt, 2) odstranění migračních překážek; 3) zlepšení morfologie intravilánového koryta; 4) úprava zemních břehů do mírnějších a proměnlivých sklonů a jejich 1 případná stabilizace; ) obnova původních a tvorba umělých říčních ramen a meandrů, povodňových průlehů a bypassů; 6) tvorba složeného profilu koryta a vložení členité kynety pro běžné průtoky; 7) otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy povodňové parky. Projekt obsahuje komplex opatření úprav koryt v intravilánu. Minimálně je zde obsaženo jedno z uvedených opatření, které zlepšuje nebo zachovává současný ekologický stav toku 1) úplné či částečné odstranění opevnění koryt, 2) odstranění migračních překážek; 3) zlepšení morfologie intravilánového koryta; 4) úprava zemních břehů do mírnějších a proměnlivých sklonů a jejich případná stabilizace; ) obnova původních a tvorba umělých říčních ramen a meandrů, povodňových průlehů a bypassů; 6) tvorba složeného profilu koryta a vložení členité kynety pro běžné průtoky; 7) otvírání nivních ploch pro Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 8

9 povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy povodňové parky. 2. Lokalizace Opatření obsažená v návrhu plánu oblastí povodí nebo v návrzích MŽP v prioritních povodích dle PHP (Opava, Bečva, Dyje, Svratka, Nežárka, Dědina a Ploučnice). Návrhy jsou uvedeny na Opatření na území, které leží z větší části v ZCHÚ 3 Ostatní území 3. Přínos pro rekreační a pobytovou hodnotu území Realizace záměru bude znamenat zvýšení rekreační a pobytové hodnoty území bezprostředně navazujícího na řešený tok Realizace záměru nepřinese zvýšení rekreační a pobytové hodnoty řešeného území 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů Náklady do 8 % dle Katalogu cen stavebních prací 2 Nákladnější, náklady do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací Výrazně předražené, náklady přesahují 1 % dle Katalogu cen stavebních prací 2. Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení a technologií ve srovnání s nejlepším možným postupem) Záměr je z technického a technologického hlediska optimálně navržen (vzhledem k morfologii terénu, k charakteru vodního toku, k jeho průtokovému 2 režimu atd. a se zřetelem k požadovaným účelům a dosažitelným efektům díla) Záměr je vhodně navržen, ale z důvodu např. vlastnických poměrů není 1 zvoleno optimální řešení Záměr je nevhodně navržen, významné nedostatky technického a technologického řešení omezují příznivé efekty, kterých by bylo možné v daných podmínkách dosáhnout ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře Omezování rizika povodní výstavba poldrů nad m 3 1) Ekologická kriteria projektu 1. Typ opatření Výstavba zvodnělého poldru, jehož zátopová plocha bude přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, kde součástí záměru je výstavba či obnova 3 samostatného mokřadu nebo tůně, záměr obsahuje i revitalizaci toku v délce min. 2 metrů Výstavba zvodnělého poldru, jehož zátopová plocha bude alespoň z % přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, kde součástí záměru je výstavba 2 nebo obnova samostatného nebo odděleného mokřadu nebo tůně Výstavba poldru, jejichž zátopová plocha bude alespoň z % přírodního nebo 1 přírodě blízkého charakteru Výstavba poldru, jejichž zátopová plocha bude z méně než % přírodního nebo přírodě blízkého charakteru Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 9

10 2. Lokalizace Opatření obsažená v návrhu plánu oblastí povodí 1 Ostatní území 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů Náklady do 1 % Nákladů obvyklých opatření 2 Nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 1 % (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření) 2. Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení a technologií ve srovnání s nejlepším možným postupem) Záměr je z technického a technologického hlediska optimálně navržen (vzhledem k morfologii terénu, k charakteru vodního toku, k jeho průtokovému 2 režimu atd. a se zřetelem k požadovaným účelům a dosažitelným efektům díla) Záměr je vhodně navržen, ale z důvodu např. vlastnických poměrů není 1 zvoleno optimální řešení Záměr je nevhodně navržen, významné nedostatky technického a technologického řešení omezují příznivé efekty, kterých by bylo možné v daných podmínkách dosáhnout ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře PRIORITNÍ OSA - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK OBLAST PODPORY.1 - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 1) Ekologická relevance projektu - váha 4 % Pro všechny projekty 1. Indikátor - Význam projektu z hlediska přispění k naplnění cíle podoblasti Projekt se podílí na plnění cíle podoblasti významně 1 Projekt se podílí na plnění cíle podoblasti částečně Projekt se na plnění cíle podoblasti se nepodílí vůbec Pro všechny projekty 2. Indikátor - Odborná a organizační způsobilost žadatele Žadatel disponuje výbornou odbornou způsobilostí vytvářející předpoklad pro naplnění záměrů a cílů projektu 1 Žadatel disponuje dostatečnou odbornou způsobilostí vytvářející předpoklad pro naplnění záměrů a cílů projektu není ohroženo Žadatel disponuje nízkou odbornou způsobilostí pro naplnění záměrů a cílů Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 1

11 naplnění záměrů a cíle projektu by mohly být ohroženy U projektů, které nejsou zaměřené na BAT centra a REACH centrum jsou kritéria (indikátory) 1 a 2 s váhou 2%. BAT centra, REACH centrum 3. Indikátor - Naplnění cílů - kvalita plánu činnosti, partneři projektu, rozsah služeb Plán činnosti je zpracován na velmi dobré úrovni, aktivity projektu jsou dobře navržené, záměry vedou k dosažení cílů projektu, existují objektivně měřitelné ukazatele pro výsledky a cíle projektu, spolupráce s jinými subjekty je zajištěna v dostatečné míře, rozsah nabízených služeb je značný. 1 Plán činnosti je zpracován na dobré úrovni, aktivity projektu vedou k dosažení cílů projektu, existují ukazatele dosažení výsledků a cílů projektu, spolupráce s jinými subjekty je přiměřeně zajištěna, rozsah nabízených služeb je široký. Plán činnosti neobsahuje řadu důležitých informací, aktivity jsou nekonzistentní, ukazatele dosažení výsledků a cílů projektu neexistují nebo jsou nedostatečné, spolupráce s jinými subjekty není zajištěna na dostatečné úrovni, rozsah nabízených služeb není příliš široký. Odborné materiály a pomůcky pro BAT centra, REACH centrum 4. Indikátor - Naplnění cílů - kvalita řešení Navržené aktivity vedou k dosažení cílů projektu v plném rozsahu, existují objektivně měřitelné ukazatele pro výsledky a cíle projektu, projekt je velmi přínosný. 1 Navržené aktivity vedou k dosažení cílů projektu v částečném rozsahu, existují ukazatele dosažení výsledků a cílů projektu, projekt představuje standardní řešení nebo má doplňující charakter, projekt je přínosný. Navržené aktivity jsou nekonzistentní, ukazatele dosažení výsledků a cílů projektu neexistují nebo jsou nedostatečné, projekt obsahově kopíruje nebo doplňuje již realizovaný projekt. 2) Technická relevance (kvalita projektu) - váha 4 % BAT centra, REACH centrum 1. Indikátor - Technická úroveň projektu Rozsah technických prací a postup realizace je podrobně a srozumitelně řešen v projektu, projekt je přehledný, obsahuje veškerou nutnou technickou dokumentaci, projekt obsahuje všechny požadované skutečnosti. 1 Rozsah technických prací a postup realizace je stručně popsán, obsahuje dostatečnou technickou dokumentaci, neobsahuje detailní popis navrhovaných prací a některé souvislosti. 8 Předložený projekt je stručný, bez podrobnějších informací, obsahuje věcné chyby. Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 11

12 BAT centra, REACH centrum 2. Indikátor Nákladovost projektu v porovnání s projekty obdobného charakteru při zohlednění navrženého řešení, způsobu využití a m 2 užitné plochy včetně posouzení efektivnosti navrženého řešení ve srovnání s jinými postupy se stejným nebo obdobným dopadem Nákladovost projektu je přiměřená 1 Projekt je nákladnější 8 Projekt má příliš vysoké náklady BAT centra, REACH centrum 3. Indikátor - Účelnost navrženého opatření a oprávněnost nákladových položek ve vztahu k plánu činnosti subjektu a ke splnění stanovených cílů Vysoká 1 Střední Nízká Materiálně technické zázemí pro BAT centra a REACH centrum 1. Indikátor - Technická úroveň projektu a kvalita navrženého řešení ve srovnání s jinými postupy se stejným nebo obdobným dopadem Rozsah technických prací a postup realizace je podrobně a srozumitelně řešen v projektu, projekt je přehledný, obsahuje veškerou nutnou technickou dokumentaci, projekt obsahuje všechny požadované skutečnosti. 1 Rozsah technických prací a postup realizace je stručně popsán, obsahuje dostatečnou technickou dokumentaci, neobsahuje detailní popis navrhovaných prací a některé souvislosti. 8 Předložený projekt je stručný, bez podrobnějších informací, obsahuje věcné chyby. Materiálně technické zázemí pro BAT centra a REACH centrum 2. Indikátor - Nákladovost projektu v porovnání se standardy a s projekty obdobného charakteru Nákladovost projektu je přiměřená 1 Projekt je nákladnější 8 Projekt má příliš vysoké náklady Materiálně technické zázemí pro BAT centra a REACH centrum 3. Indikátor - Účelnost navrženého opatření a oprávněnost nákladových položek ve vztahu k plánu činnosti subjektu a ke splnění stanovených cílů Vysoká 1 Střední Nízká V případě kombinace výstavby centra a materiálně technického zázemí centra se součet indikátorů vydělí dvěma. Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 12

13 Snižování environmentálních rizik, omezování průmyslového znečišťění 1. Indikátor Míra rizika Projekt velkou měrou přispívá ke snížení rizika 1 Projekt částečně přispívá ke snížení rizika Projekt nepřispívá ke snížení rizika 2 Projekt riziko zvyšuje Snižování environmentálních rizik, omezování průmyslového znečišťění 2. Indikátor - Nákladovost projektu v porovnání se standardy a s projekty obdobného charakteru Nákladovost projektu je přiměřená 1 Projekt je nákladnější Projekt má příliš vysoké náklady Snižování environmentálních rizik, omezování průmyslového znečišťění 3. Indikátor poměr indikátorů předmětné techniky a BAT techniky v % 8-1% % Menší než 6 % Snižování environmentálních rizik, omezování průmyslového znečišťění 4. Procentuelní snížení relevantní látky před a po realizaci 8-1% % Menší než 6 % Monitoring 1. Indikátor komplexnost a kvalita sledování Vysoká 4 Střední 2 Nízká Informační systém sběru a hodnocení znečištění životního prostředí 1. Indikátor Integrace informačních systémů v oblasti průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Projekt zajišťuje významně integraci informačních systémů v oblasti průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Projekt zajišťuje částečně integraci informačních systémů v oblasti průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Projekt nezajišťuje integraci informačních systémů v oblasti průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 1 Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 13

14 Informační systém sběru a hodnocení znečištění životního prostředí 2. Indikátor - Nákladovost projektu v porovnání se standardy a s projekty obdobného charakteru Nákladovost projektu je přiměřená 2 Projekt je nákladnější 1 Projekt má příliš vysoké náklady Informační systém sběru a hodnocení znečištění životního prostředí 3. Indikátor Uživatelské prostředí informačního systému (přínos pro uživatele) Řešení projektu je zcela příznivě uživatelsky navrženo 1 Řešení projektu je částečně příznivě uživatelsky navrženo Řešení projektu neodpovídá příznivému uživatelskému prostředí PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY OBLAST PODPORY 6.1 IMPLEMENTACE A PÉČE O ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2 Monitoring stanovišť a druhů soustavy Natura 2 1) Ekologická kriteria projektu 1. Naplnění povinnosti monitoringu Projekt naplňuje povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady 79/49/EHS o ochraně volně žijících ptáků, Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních 4 stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a 4f zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Projekt nenaplňuje povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady 79/49/EHS o ochraně volně žijících ptáků, Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a 4f zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 2) Technická kriteria projektu 2. Hledisko přiměřenosti nákladů Náklady do 1 % Nákladů obvyklých opatření nebo do 8 % dle Katalogu 4 cen stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) Nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 1 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 1 % (tam, kde není položka v Nákladech 2 obvyklých opatření) Výrazně předražené, náklady přesahují obvyklou úroveň pro daný typ opatření (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn. že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory) Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 14

15 Výrazně předražené, náklady přesahují obvyklou úroveň pro daný typ opatření (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), není odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny nebo náklady přesahují 1 % dle Katalogu cen stavebních prací * ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře Opatření s výjimkou monitoringu 1) Ekologická kriteria projektu 1. Naplnění povinnosti monitoringu Projekt naplňuje povinnosti související s implementací soustavy Natura 2 4 Projekt nenaplňuje povinnosti související s implementací soustavy Natura 2 2) Technická kriteria projektu 2. Hledisko přiměřenosti nákladů Náklady do 1 % Nákladů obvyklých opatření nebo do 8 % dle Katalogu 4 cen stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) Nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 1 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 1 % (tam, kde není položka v Nákladech 2 obvyklých opatření) Výrazně předražené, náklady přesahují obvyklou úroveň pro daný typ opatření (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn. že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory) Výrazně předražené, náklady přesahují obvyklou úroveň pro daný typ opatření (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), není odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny nebo náklady přesahují 1 % dle Katalogu cen stavebních prací* ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře OBLAST PODPORY 6.2 PODPORA BIODIVERZITY Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů 1) Ekologická kriteria projektu 1. Přínos pro biologickou rozmanitost Opatření je zaměřeno na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 39/1992 Sb., v platném znění, v kategoriích kriticky ohrožený nebo silně ohrožený a druhy rostlin a živočichů uvedené v Červených 3 seznamech* v kategoriích EX, CR (A, C1). Opatření je dále zaměřeno na biotopy** uvedené v knize Mapování biotopů v ČR*** v kategorii CR a EN. Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 1

16 Opatření je zaměřeno na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 39/1992 Sb., v platném znění, v kategorii ohrožený a druhy rostlin a živočichů uvedené v Červených seznamech* v kategorii EN (C2). Opatření je dále zaměřeno na biotopy** uvedené v knize Mapování biotopů v ČR*** v kategorii VU. Opatření je zaměřeno na druhy rostlin a živočichů uvedené v Červených seznamech* v ostatních kategoriích. Opatření je dále zaměřeno na biotopy** uvedené v knize Mapování biotopů v ČR*** v kategorii NT. 1 * Procházka F. [ed.] (21):Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2). - Příroda, Praha 18:1-166 Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (23): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci Příroda, Praha, 22: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 76 pp. Kučera J. & Váňa J. (23): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic. Preslia, Praha, 7: ). Holec J. & Beran M.[eds.] (26): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: **Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.)(21): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha. ***Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. (eds.) (28): Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy.- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Seznam biotopů: Kategorie EN - V1B, V1D, V1E, V2B, V3, V6, T1.7, T1.8, T3.3B, T3.4A, T.1, T.2, T6.2A, T7, R2.3, R2.4, R3.1, R3.2, R3.3, M1.2, M1.6, M1.8, M2.3, M2.4, M4.2, M4.3, L2.3A, L8.3, L9.2A, L9.3, L1.1, L1.3, L1.4, K4B. Kategorie VU - V1A, V1C, V1F, V1G, T1.4, T1.9, T2.1, T2.2, T2.3A, T3.2, T3.3A, T3.3C, T3.3D, T3.4B, T3.4C, T3.A, T4.2, T.3, T.4, T6.1A, T6.1B, T6.2B, T8.1A, T8.1B, T8.2A, T8.3, S1.1, S1.3, S1.4, S1., S2A, S2B, R1.1, R1.2, R1.3, R1., R2.1, R2.2, M1.3, M1.4, M1., M1.7, M2.1, M2.2, M4.1, M, L1, L2.1, L2.2A, L2.3B, L2.4, L3.2, L3.4, L4, L.2, L.3, L6.1, L6.2, L6.3, L6.A, L7.2, L8.1A, L8.2, L9.1, L9.2B, L1.2, K1, K2.2, K4A, K4C, A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, A3, A, A7. Kategorie NT V2A, V2C, V4A, V, T1.2, T1.3, T1., T1.1, T2.3B, T3.1, T3.4D, T3.B, T4.1, T., T8.2B, S1.2, S3A, S3B, R1.4, R3.4, M1.1, M3, M6, M7, L3.1, L3.3, L6.4, L6.B, L7.1, L7.3, L7.4, L8.1B, K2.1, A4.1, A4.2, A4.3, A6A, A6B, A8.1, A8.2. Pozn. : Vazba realizace opatření na přínos pro biodiverzitu (druh, biotop) musí vyplývat z projektu, případně z přiložené studie, která byla podkladem projektanta u komplikovaných projektů je vhodné studii nechat zpracovat autorizované osoby pro biologické hodnocení nebo pro 4i. 2. Lokalizace I. a II. zóna NP a CHKO, NPR, NPP 1 Zbývající zóny NP a CHKO, ochranná pásma NP a CHKO, ptačí oblast, pokud záměr je zaměřen na druh, který je předmětem ochrany v této ptačí oblasti, evropsky významné lokality, PR, PP a území chráněné Karpatskou úmluvou, pokud není v některé z výše uvedených kategorií Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky,územní systémy ekologické stability 3 Ostatní (geoparky) Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 16

17 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k efektům akce Náklady do 1 % Nákladů obvyklých opatření nebo do 8 % dle Katalogu cen 2 stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) Nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 1 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 1 % (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny* (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), není odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny* nebo náklady přesahují 1 % dle Katalogu cen stavebních prací * Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně následující podmínky: projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického a poloviční počet bodů v ekologických kritériích (2 bodů) zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn. že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory 2. Návaznost na jiná opatření Záměr navazuje na jiná opatření (realizovaná či plánovaná) Záměr nenavazuje na jiná opatření 3. Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče) Záměr je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory. 1 Záměr je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení Záměr naplňuje cíle předmětu podpory, ale není zvoleno optimální řešení a plně využito podmínek řešeného území Záměr je nevhodně navržen (v záměru je hrubá chyba výrazně snižující přínos akce) 4. Soulad se strategickými dokumenty Záměr vyplývá z plánu péče o ZCHÚ, schváleného záchranného programu, souhrnu doporučených opatření Záměr není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, schváleným záchranným programem, souhrnem doporučených opatření nebo tyto dokumenty nejsou zpracovány ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 17

18 Zajišťování péče o chráněná území Návštěvnická infrastruktura 1) Ekologická kriteria projektu 1. Soulad se strategickými dokumenty, přínos pro biologickou rozmanitost Záměr vyplývá z plánu péče o ZCHÚ, souhrnu doporučených opatření 2 Záměr není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, souhrnem doporučených opatření nebo tyto dokumenty nejsou zpracovány, ale realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro biologickou rozmanitost nebo pro informovanost návštěvníků (netýká se návštěvnických středisek) Záměr na zřízení návštěvnického střediska: - nevyplývá z plánu péče o ZCHÚ nebo - nevyplývá ze souhrnu doporučených opatření nebo - je návštěvnické středisko pro území již vybudováno nebo podpořeno (netýká se národních parků) 2. Lokalizace * I. a II. zóna NP a CHKO, NPR, NPP 1 Zbývající zóny NP a CHKO, ochranná pásma NP a CHKO, ptačí oblast, pokud záměr je zaměřen na druh, který je předmětem ochrany v této ptačí oblasti, 1 evropsky významné lokality, PR, PP a území chráněné Karpatskou úmluvou, pokud není v některé z výše uvedených kategorií Přírodní parky, registrované významné krajinné prvky,územní systémy ekologické stability Ostatní (geoparky) * U návštěvnických infrastruktury je zvažováno území, pro které je zřízena. Návštěvnické středisko může být zřízeno jen pro území ZCHÚ, PO, EVL, přírodních parků a geoparků 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k efektům akce Náklady do 1 % Nákladů obvyklých opatření nebo do 8 % dle Katalogu cen 2 stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) Nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 1 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 1 % (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny* (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), není odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny* nebo náklady přesahují 1 % dle Katalogu cen stavebních prací * Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně následující podmínky: projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 18

19 opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického a poloviční počet bodů v ekologických kritériích (2 bodů) zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn. že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory 2. Návaznost na jiná opatření Záměr navazuje na jiná opatření (realizovaná či plánovaná) 1 Záměr nenavazuje na jiná opatření 3. Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče) Záměr je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory. 1 Záměr je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení Záměr naplňuje cíle předmětu podpory, ale není zvoleno optimální řešení a plně využito podmínek řešeného území Záměr je nevhodně navržen (v záměru je hrubá chyba výrazně snižující přínos akce) ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů 1) Ekologická kriteria projektu 1. Míra ohrožení, které může způsobit škoda způsobená zvláště chráněným druhem živočicha Hrozí bezprostřední škoda na majetku či přírodně cenné lokalitě 1 Hrozící škoda může v součinnosti s jinými vlivy ohrozit majetek či přírodně 8 cenné lokality Hrozící škoda neohrožuje majetek a škoda na přírodně cenných lokalitách je dočasná 2. Zaměření na druhy Opatření je zaměřeno na silně a kriticky ohrožené druhy, na které se vztahuje zákon č. 11/2 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými 1 zvláště chráněnými živočichy Opatření je zaměřeno na ostatní silně a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 39/1992 Sb., v platném znění, v kategorii kriticky ohrožený Opatření je zaměřeno na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle vyhlášky č. 39/1992 Sb., v platném znění, v kategorii silně ohrožený 3. Lokalizace Na dané lokalitě byla již kladně posouzena žádost o náhradu škody silně a kriticky ohroženými druhy podle zákona č. 11/2 Sb. 1 Jedná se o místo, kde hrozí, že dojde ke škodám způsobeným zvláště chráněným druhem živočicha 8 Jedná se o místo, kde nehrozí, že dojde ke škodám způsobený zvláště chráněným druhem živočicha Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 19

20 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k efektům akce Náklady do 1 % Nákladů obvyklých opatření nebo do 8 % dle Katalogu cen 2 stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) Nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 1 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 1 % (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny * (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), není odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny* nebo náklady přesahují 1 % dle Katalogu cen stavebních prací * Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně následující podmínky: projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického a poloviční počet bodů v ekologických kritériích (2 bodů) zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn. že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory 2. Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče) Záměr je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory. 1 Záměr je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k pozemkům) není zvoleno optimální řešení Záměr naplňuje cíle předmětu podpory, ale není zvoleno optimální řešení a plně využito podmínek řešeného území Záměr je nevhodně navržen (v záměru je hrubá chyba výrazně snižující přínos akce) 3. Soulad se strategickými dokumenty Záměr vyplývá z plánu péče o ZCHÚ, schváleného záchranného programu (ZP - program péče), souhrnu doporučených opatření 1 Záměr není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ, schváleným záchranným programem (ZP - program péče), souhrnem doporučených opatření nebo tyto dokumenty nejsou zpracovány ** červená nula (zamítnutí) znamená vyřazovací kritérium, projekt je nedoporučen k podpoře Investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory ŽP 1) Ekologická kriteria projektu Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 2

21 1. Přínos pro rozmanitost Opatření významně přispívá k zabezpečení migrace kriticky a silně ohrožených druhů živočichů podle vyhlášky č. 39/1992 Sb., v platném znění, anadromních a katadromních druhů ryb, zabraňuje usmrcení či zranění 3 živočichů Opatření přispívá k zabezpečení migrace ohrožených druhů živočichů podle vyhlášky č. 39/1992 Sb., v platném znění, potamodromních druhů ryb 1 Opatření přispívá k zabezpečení migrace ostatních druhů živočichů 2. Lokalizace I. a II. zóna NP a CHKO, NPR, NPP, PR, PP nebo rybí přechody - prioritní úseky toků vymezené AOPK ČR 1 Zbývající zóny NP a CHKO, ochranná pásma NP a CHKO, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, území chráněné Karpatskou úmluvou, pokud nejsou vyhlášeny v některé z výše uvedených kategorií ZCHÚ, přírodní parky, územní systémy ekologické stability, registrované významné krajinné Ostatní území 2) Technická kriteria projektu 1. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k efektům akce Náklady do 1 % Nákladů obvyklých opatření nebo do 8 % dle Katalogu cen 2 stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) Nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 1 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 1 % (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny* (tj. nad 1 % vzhledem k Nákladům obvyklých opatření, ale do 1 % dle Katalogu cen stavebních prací), není odůvodněno zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny* nebo náklady přesahují 1 % dle Katalogu cen stavebních prací * Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně následující podmínky: projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického a poloviční počet bodů v ekologických kritériích (2 bodů) zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn. že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle předmětu podpory 2. Kvalita zpracování záměru z hlediska technického a technologického (vhodnost navrženého řešení, náročnost následné péče) Záměr je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory. 1 Záměr je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např. majetkoprávních 8 Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 Praha 11 Tel.: , Fax: , Zelená linka 8 26, 21

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.4 Operačního programu Životní prostředí 14 Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Aktivita 1.4. Budování, rozšíření a zkvalitnění

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 2.7.29 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí lze

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Biodiverzita

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Biodiverzita Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Biodiverzita Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 4 1. Základní strategické dokumenty... 4 2. Popis stavu a shrnutí problémů...

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 11. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Zpracování digitálního povodňového plánu a doplnění sítě hlásných

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 4/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR

Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR Sázavský seminář II., 2010 Pavel Marek pavel.marek@nature.cz Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR řešena systematicky agenturou od roku

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Celkovým záměrem EHP fondů je přispět ke snížení hospodářských

Více

Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod. Horka nad Moravou 12. 12.

Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod. Horka nad Moravou 12. 12. Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod ŠINDLAR s.r.o Horka nad Moravou 12. 12. 2007 Cíl práce Návrh protipovodňových opatření v prioritních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus

Více

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona. Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU aplikačně obtížná místa stavebního zákona Mgr. ing. Petr Lepeška Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 1 Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 25101 /ENV/13 Ing. Soukupová/l.2321 11. 4. 2013 Věc: Posuzování

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více