ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv živtníh prstředí Sídlem: Vršvická 1442/65, Praha 10 IČO: Jednající: Ing. Jana Vdičkvá, ředitelka dbru infrmatiky (dále jen zadavatel ) vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky zadávanu v tevřeném řízení dle 3 písm. b) a 56 a násl. ZZVZ s názvem Vybudvání nvéh infrmačníh systému SEKM 3 včetně zajištění prvzu (dále veřejná zakázka neb VZ )

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY POKYNY PRO SESTAVENÍ, ČLENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ LHŮTA PRAVIDLA PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Česká republika Ministerstv živtníh prstředí Sídl: Vršvická 1442/65, Praha 10 IČO: Bankvní spjení: ČNB Praha 1 Čísl účtu: /0710 Prfil zadavatele: Osba právněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jana Vdičkvá, ředitelka dbru infrmatiky Kntaktní sby zadavatele: Marcela Štrbichvá, DiS., samstatné ddělení veřejných zakázek tel.: , Mgr. Jarmír Adamuška, veducí ddělení rzvje tel.: , 2 ÚČEL A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Účel veřejné zakázky Účelem tét veřejné zakázky je ddávka sftwaru a jeh následná servisní pdpra. 2.2 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je: A. Vytvření infrmačníh systému SEKM 3 (dále IS SEKM 3 neb Díl ) a jeh uvedení d rutinníh prvzu (subrně také jak část VZ Vytvření díla ). Sučástí Vytvření díla je zejména: vytvření a ddání IS SEKM 3, který se skládá zejména: z ptřebnéh sftware na straně serveru (Servervý SW), ze standardizvané exprtní webvé služby pr envirnmentální analyticku platfrmu MŽP (dále také jen jak EAP ), webvéh prtálu SEKM 3 (Prtál), mbilní aplikace SEKM 3 (Mbilní klient), sftwarvé platfrmy SEKM 3 (SW platfrma), uvedení IS SEKM 3 d prvzu (dále jen implementace ) včetně migrace dat IS SEKM 2 a stávající evidence indicií (Dispnibilních indicií), - 3 -

4 ddání dkumentace k IS SEKM 3 včetně výstupů úvdních analýz a pdrbnéh návrhu řešení (Detailní specifikace), ddání zdrjvých kódů IS SEKM 3 tak, aby byl mžné IS SEKM 3 nezávisle rzvíjet, udělení nevýhradní licence k IS SEKM 3. B. Prvzní pdpra Díla na dbu neurčitu d předání a převzetí části VZ Vytvření díla (dále také jak část Prvzní pdpra díla ). Pdrbný ppis předmětu veřejné zakázky je blíže specifikván v Přílze č. 8 tét ZD. 2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Hlavní kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Cmmn Prcurement Vcabulary (CPV) dpvídá plžce: Vývj prgramvéh vybavení na zakázku. Další kódy předmětu veřejné zakázky dle číselníku Cmmn Prcurement Vcabulary (CPV): Infrmační systémy zaměřené na živtní prstředí, Balíky prgramů a infrmační systémy, Implementace prgramvéh vybavení, Pdpra prgramvéh vybavení. 2.4 Pstup realizace veřejné zakázky Pžadavky na pstup realizace veřejné zakázky jsu pdrbně uvedeny v návrhu smluvy, jež je Přílhu č. 6 tét ZD, ppř. v dalších přílhách. 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta veřejné zakázky byla stanvena v suladu s 16, 18, 21 a 23 ZZVZ. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky není zveřejněna. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1 Předpkládaná dba plnění Dba plnění: 1) část Vytvření díla 15 měsíců d nabytí účinnsti smluvy s vybraným účastníkem. 2) část Prvzní pdpra díla na dbu neurčitu pčínaje dnem předání a převzetí části veřejné zakázky Vytvření díla

5 4.2 Míst plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je sídl zadavatele. 5 KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ Účastník, který pdá nabídku v zadávacím řízení, je pvinen prkázat splnění kvalifikace v rzsahu a způsbem dle 73 dst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ a dále dle tét kapitly ZD, jak jednu z pdmínek účasti v zadávacím řízení v suladu s 37 dst. 1 písm. a) ZZVZ. Kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je účastník, který: prkáže základní způsbilst pdle 74 ZZVZ, způsbem stanveným v 75 dst. 1 ZZVZ; prkáže prfesní způsbilst pdle 77 dst. 1 a 2 písm. b) ZZVZ; prkáže technicku kvalifikaci pdle 79 dst. 2 písm. b), c) a d) ZZVZ. 5.1 Základní způsbilst pdle 74 ZZVZ Základní způsbilst pdle 75 dst. 1 ZZVZ prkáže účastník, který předlží následující dklady a čestné prhlášení: a) kpii výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 74 dst. 1 písm. a) ZZVZ; b) kpii ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) ZZVZ; c) písemné čestné prhlášení ve vztahu ke sptřební dani ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) ZZVZ; d) písemné čestné prhlášení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. c) ZZVZ; e) kpii ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení ve vztahu k 74 dst. 1 písm. d) ZZVZ; a f) kpií výpisu z bchdníh rejstříku neb předlžením písemnéh čestnéh prhlášení v případě, že není v bchdním rejstříku zapsán, ve vztahu k 74 dst. 1 písm. e) ZZVZ Je-li účastníkem právnická sba, musí pdmínku základní způsbilsti pdle 74 dst. 1 písm. a) ZZVZ splňvat tat právnická sba a zárveň každý člen statutárníh rgánu. Je-li členem statutárníh rgánu účastníka právnická sba, musí pdmínku pdle 74 dst. 1 písm. a) ZZVZ splňvat: tat právnická sba; každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; a sba zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu účastníka Účastní-li se zadávacíh řízení pbčka závdu zahraniční právnické sby, musí pdmínku pdle dst. a) splňvat tat právnická sba a veducí pbčky závdu; - 5 -

6 české právnické sby, musí pdmínku pdle dst. a) splňvat sby uvedené v předchzím dstavci a veducí pbčky závdu Vzr čestnéh prhlášení je přílhu č. 2 těcht zadávacích pdmínek. Veškeré dklady prkazující základní způsbilst (včetně četnéh prhlášení) nesmí být starší tří měsíců přede dnem zahájení tht zadávacíh řízení. 5.2 Prfesní způsbilst pdle 77 dst. 1 a 2 písm. b) ZZVZ Prfesní způsbilst prkáže účastník, který předlží následující dklady: a) výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, je-li v ní účastník zapsán (tent dklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení tht zadávacíh řízení); b) dklad vydaný prfesní samsprávnu kmru, zde knkrétně Česku advkátní kmru, prkazující členství účastníka v tét kmře dle zákna č. 85/1996 Sb., advkacii, ve znění pzdějších předpisů. 5.3 Technická kvalifikace pdle 79 dst. 2 písm. b) a c) ve spjení s písm. d) ZZVZ Seznam významných ddávek pdle 79 dst. 2 písm. b) ZZVZ a) rzsah pžadvaných infrmací a dkladů Seznam významných ddávek musí zahrnvat identifikaci bjednatele, včetně uvedení kntaktní sby a jejích kntaktních údajů, název realizvané zakázky, ppis předmětu a rzsahu zakázky (pdrbně), míst a dbu realizace zakázky (ve frmátu MM/RRRR MM/RRRR), finanční bjem zakázky (v Kč bez DPH), identifikační údaje subddavatele včetně názvu a data uzavření smluvy a svědčení d bjednatelů musí bsahvat údaj tm, zda byly tyt ddávky prvedeny řádně a dbrně. b) způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů Seznam významných ddávek předlží účastník v rámci své nabídky ve frmě čestnéh prhlášení (viz vzr Přílha č. 3 tét ZD) Přílhu tht čestnéh prhlášení musí být: 1. svědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byl zbží ddán veřejnému zadavateli, 2. svědčení vydané jinu sbu, pkud byl zbží ddán jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3. smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění účastníka, není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2. d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. c) minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů Účastník k prkázání tht kvalifikačníh předpkladu dlží seznam významných ddávek, který bude zahrnvat alespň 3 významné ddávky realizvané účastníkem v psledních 3 letech ve frmě čestnéh prhlášení. Za významnu ddávku - 6 -

7 se pvažují ddávky bdbnéh rzsahu a charakteru, jak je předmět plnění veřejné zakázky, tj. tvrba a implementace aplikačníh sftwarvéh řešení. Dále alespň jedna významná ddávka v seznamu musí být v hdntě minimálně ,- Kč bez DPH a zárveň alespň jedna se musela týkat aplikační pdpry gelgických činnstí a/neb zpracvání gegrafických dat v prstředí gegrafických infrmačních systémů. Z předlženéh seznamu musí vyplývat, že účastník v uvedeném bdbí pskytl významné ddávky, jejichž výsledkem byl funkční infrmační systém. Zadavatel umžňuje, aby účastníci k prkázání splnění tht kritéria kvalifikace pstupvali v případě ptřeby v suladu s 79 dst. 4, 5 ZZVZ Seznam členů realizačníh týmu pdle 79 dst. 2 písm. c) ve spjení s písm. d) ZZVZ Účastník rvněž prkazuje splnění technické kvalifikace dle 79 dst. 2 písm. c) ZZVZ předlžením seznamu techniků neb technických útvarů, které se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, bez hledu na t, zda jde zaměstnance ddavatele neb sby v jiném vztahu k ddavateli (dále jen tým ), a dále předlžením svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci vztahující se k pžadvaným službám dle 79 dst. 2 písm. d) ZZVZ. a) rzsah a způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů Účastník tent kvalifikační předpklad prkáže předlžením seznamu níže uvedených sb s uvedením jejich jmen, funkcí a délky dbrné praxe. Jednu sbu může účastník splňvat zárveň všechny pžadavky. Minimální pčet sb řešitelskéh týmu je pět. Přílhu tht seznamu musí být dklad svědčení pdle pžadavku zadavatele (viz níže). 1 b) minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů Účastník tent kvalifikační předpklad prkáže předlžením seznamu těcht sb: Prjektvý manažer (ref_1): alespň jedna sba z řešitelskéh týmu bude hlavní prjektvý manažer (veducí týmu), který: má VŠ vzdělání eknmickéh, technickéh neb přírdvědnéh zaměření, vedl p dbu alespň jednh rku jakýkliv jeden z prjektů, který naplňuje ppis významné služby definvané výše, dispnuje znalstí českéh neb slvenskéh jazyka na úrvni pracvní kmunikace. Odbrný knzultant (ref_2): alespň jedna sba z řešitelskéh týmu bude dbrný knzultant pr blast gelgických prací dispnující svědčením dbrné způsbilsti 1 Tent pžadavek pak účastník musí splňvat p celu dbu realizace veřejné zakázky, přičemž jeh nesplnění bude důvdem pr uknčení smluvy

8 pdle 3 dst. 3 zákna č. 62/1988 Sb., gelgických pracích, ve znění pzdějších předpisů, tj. je způsbilá prjektvat, prvádět a vyhdncvat gelgické práce v brech: hydrgelgie práce uvedené v 2 dst. 1 písm. c) zákna č. 62/1988 Sb., inženýrská gelgie práce uvedené v 2 dst. 1 písm. d) zákna č. 62/1988 Sb., sanační gelgické prácesanace, který: má vyskšklské vzdělání technickéh, přírdvědnéh neb příbuznéh směru, minimálně 5 let praxe v řešení gelgických prací. Odbrní řešitelé: alespň 3 sby z řešitelskéh týmu budu dbrní řešitelé, z nichž: všichni mají minimálně středšklské vzdělání, všichni jsu prkazatelně vyškleni (např. vlastní certifikát) neb prkazatelně vládají (např. uvedením dvednsti v živtpisu) alespň jednu knkrétní technlgii, techniku či metdiku, kteru účastník uvede ve své nabídce. Všichni dbrní řešitelé musí, z hlediska svých dvednstí, ve splečném výčtu pkrýt prtfli všech uvedených technlgií či technik, jež účastník uvede v části A a E přílhy č. 10 tét ZD, alespň jeden musí prkázat (např. dkazem na úspěšně dknčený prjekt či praxi v živtpise) nejméně čtyřletu zkušenst s: usecase mdelváním aplikací a analýzu prcesů (ideálně z blasti legislativy) (ref_3), návrhem databází (ref_4), vývjem gegrafických infrmačních systémů (GIS) či mapvých aplikací (ref_5), alespň jeden musí prkázat (např. dkazem na úspěšně dknčený prjekt či praxi v živtpise) nejméně pětiletu zkušenst s návrhem, implementací neb integrací sftware, hardware aneb technlgií. Pr uvedenu specializaci (zpravidla IT architekta) má vyskšklské vzdělání v bru infrmatiky (ref_6), alespň jeden má pětiletu praxi v prgramvání backendu (ref_7) a frntendu (ref_8) webvých aplikací, alespň jeden má nejméně tříletu zkušenst s prgramváním mbilních aplikací pr mbilní perační systém, který účastník zvlil pr řešení Díla (ref_9), alespň jeden musí mít nejméně tříletu zkušenst s prvzem IT infrastruktury, aplikací aneb pskytváním aplikační pdpry (ref_10). Seznam členů týmu bude bsahvat následující údaje: a) titul, jmén a příjmení člena týmu; - 8 -

9 b) dsažené vzdělání; c) značení člena týmu, přičemž u každéh člena týmu bude uveden, jaku funkci v týmu zastává; d) vztah člena týmu k účastníkvi (tj. např. zda se jedná zaměstnance) e) přehled prfesní praxe a její délky v relevantním bru; f) prhlášení ve znění: čestně prhlašuji, že jsem bezúhnný a že veškeré infrmace a údaje uvedené v tmt živtpise jsu pravdivé ; a g) vlastnruční pdpis sby, jejíž živtpis se jedná. Účastník předlží v nabídce seznam sb s uvedením pžadvaných údajů, včetně jejich prfesních živtpisů a dkladů vzdělání. Z prfesních živtpisů musí jednznačně vyplývat, že uvedené sby mají pžadvanu praxi, tj. pdílely se na realizaci zakázek či činnstí v pžadvaném rzsahu (viz specializace/reference výše) a zárveň vládají technlgie, techniky a metdiky prstřednictvím, nichž účastník navrhuje realizvat tut veřejnu zakázku. Pr přehlednst k jedntlivým sbám dlží účastník na závěr přehled dle níže uvedenéh vzru, ve kterém shrne všechny pžadvané prfesní reference a dvednsti v blasti technlgií, technik a metdik, které se k dané sbě vážu. Členvé týmu účastníka musí pkrýt všechny referenční pžadavky na zkušensti (ref_1 až ref_10), tj. v závěrečném přehledu nesmí chybět ani jedna reference z uvedené škály. Účastník se zavazuje plnit předmět veřejné zakázky prstřednictvím členů týmu, jejichž seznam zadavateli předlžil. Účastník prkáže výše uvedené čestným prhlášením, které tvří Přílhu č. 3 tét ZD. 5.4 Frma prkázání kvalifikace Účastníci prkazují kvalifikaci pdle 45 dst. 1 ZZVZ předlžením zadavatelem pžadvaných údajů v prstých kpiích skenech. Dklady prkazující splnění kvalifikace musí tvřit sučást nabídky účastníka. K dkladům, jež nejsu předkládány v českém jazyce, musí být připjen rvněž jejich překlad d českéh jazyka. Dklady ve slvenském jazyce a dklady vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Zadavatel umžňuje rvněž předlžení dkladů dkazem na dpvídající infrmace vedené v infrmačních systémech veřejné správy v suladu s ust. 45 dst. 4 ZZVZ. Je-li vyžadván čestné prhlášení, musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem/za účastníka, v případě pdpisu jinu sbu musí být sučástí nabídky také riginál zmcnění tét sby dlžen splečně s nabídku účastníka. Před uzavřením smluvy si zadavatel v suladu s ust. 86 dst. 3) ZZVZ d vybranéh ddavatele vyžádá předlžení riginálů neb věřených kpií kvalifikaci

10 5.5 Další způsby prkázání kvalifikace Prkázání kvalifikace prstřednictvím jiných sb V případě, kdy určitu část kvalifikace účastník prkazuje prstřednictvím jiných sb dle 83 ZZVZ, je pvinen předlžit zadavateli: dklady prkazující splnění prfesní způsbilsti dle 77 dst. 1 ZZVZ; dklady prkazující splnění chybějící části kvalifikace prstřednictvím jiné sby; dklady splnění základní způsbilsti dle 74 ZZVZ jinu sbu; a písemný závazek jiné sby, k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí či práv, s nímž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za ddavatele. V případě, že bsahem písemnéh závazku jiné sby pdle dst. d) je plnění veřejné zakázky, musí dkument také bsahvat text, že dpvědnst za plnění veřejné zakázky nese jiná sba splečně a nerzdílně s ddavatelem veřejné zakázky. Prkazuje-li však ddavatel prstřednictvím jiné sby kvalifikaci, a předkládá dklady pdle kap. 7.4 těcht zadávacích pdmínek vztahující se k takvé sbě, musí dkument bsahvat závazek, že jiná sba bude vyknávat služby, ke kterým se prkazatelně kritérium kvalifikace vztahuje. V případě, že ddavatel prkazuje prstřednictvím jiné sby pdle 84 ZZVZ těcht zadávacích pdmínek eknmicku kvalifikaci, zadavatel pžaduje, aby písemný závazek bsahval také text, že ddavatel a jiná sba nesu za plnění veřejné zakázky dpvědnst splečnu a nerzdílnu Pžadavek na prkázání kvalifikace pdddavatele Zadavatel dle 85 ZZVZ prkázání základní a prfesní způsbilsti případných pdddavatelů ddavatele nepžaduje Kvalifikace a dpvědnst za plnění veřejné zakázky v případě splečné účasti ddavatelů Bude-li předmět zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdají splečnu nabídku, je každý z ddavatelů dle 82 ZZVZ pvinen prkázat základní způsbilst a prfesní způsbilst samstatně; v případě splečné účasti ddavatelů zadavatel vyžaduje, aby dpvědnst za plnění veřejné zakázky nesli všichni ddavatelé splečně a nerzdílně dle 103 dst. 1 písm. f) ZZVZ; ddavatelé jsu zárveň pvinni předlžit písemnu smluvu, která upraví jejich vzájemná práva a pvinnsti suvisející se zadávacím řízením a stanví způsb jednání vůči třetím sbám

11 5.5.4 Prkazvání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů/ platným certifikátem ze systému certifikvaných ddavatelů Kvalifikaci může účastník prkázat také výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů (dle 228 ZZVZ), ne starším než 3 měsíce k pslednímu dni, ke kterému má být prkázána základní způsbilst (dle 74 ZZVZ) a prfesní způsbilst (dle 77 ZZVZ); účastník může prkázat svu kvalifikaci rvněž svědčením, které pchází z jinéh členskéh státu, v němž má účastník sídl (dle 228 dst. 3 ZZVZ), ppř. platným certifikátem vydaným v rámci schválenéh systému certifikvaných ddavatelů (dle 234 ZZVZ) Prkazvání kvalifikace získané v zahraničí V případě prkazvání kvalifikace získané v zahraničí ji účastník prkazuje v suladu s 81 ZZVZ dklady vydanými pdle právníh řádu země, ve které byla získána, a t v rzsahu prkázání splnění základní způsbilsti a prfesní způsbilsti Změny kvalifikace V případě změny kvalifikace účastníka p předlžení dkladů v průběhu zadávacíh řízení je účastník pvinen tut změnu známit zadavateli nejpzději d 5 pracvních dnů a d 10 pracvních dnů d známení tét změny předlžit nvé dklady (dle 88 ZZVZ); v pačném případě zadavatel bezdkladně účastníka vylučí ze zadávacíh řízení. 6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchdní a platební pdmínky zadavatele jsu bsaženy v závazném návrhu smluvy, jenž tvří Přílhu č. 6 tét ZD. Právní vztahy se budu řídit zejména záknem č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů. Účastník není právněn d textu smluvy prvádět změny či dplnění, vyjma údajů, u nichž vyplývá z bsahu těcht zadávacích pdmínek jejich dplnění (např. název a identifikační údaje účastníka, sby, které budu zdpvědné za plnění veřejné zakázky apd.). V případě nabídky pdávané splečně s něklika účastníky jsu účastníci právněni upravit návrh smluvy s hledem na tut skutečnst. V případě, že návrh smluvy bude účastníkem změněn či upraven v rzpru s pžadavky zadavatele uvedených v těcht zadávacích pdmínkách, může zadavatel tht účastníka dle 48 dst. 2 písm. a) vylučit z tht zadávacíh řízení. 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 7.1 Stanvení technických pdmínek Technické pdmínky dle 89 a násl. ZZVZ zadavatel s hledem na předmět veřejné zakázky nestanví

12 7.2 Stanvení pžadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipuští variantní řešení dle 102 ZZVZ. 8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkvá cena bude zpracvána pdle tét ZD a bude cenu definitivní, neměnnu, nejvýše přípustnu a zahrnuje celý předmět plnění včetně všech dílčích částí, kmpnent, licencí, činnstí, systémů a subsystémů, servis na ddávané díl, maintenance na všechny ddávané sučásti a maintenance na shdu s platnu legislativu. Na případné nadstandardní služby se nebudu vztahvat vyšší sazby. Účastník dplní nabídkvu cenu v pžadvaném určení d návrhu smluvy na plnění veřejné zakázky, d krycíh listu (viz Přílha č. 1 tét ZD) a d samstatné Přílhy č. 7 tét ZD. Zadavatel zárveň stanvuje limitní pměrvé částky pr jedntlivé části cenvé nabídky. Cena za část B Prvzní pdpra díla za 33 měsíců (ř. 30 tabulky Přílhy 7 ZD) nesmí přesáhnut pměrvě více než 90 % cenu za část A Vytvření díla (ř. 14 tabulky Přílhy 7 ZD) předmětu VZ. Cena za část A Detailní specifikace (ř. 1 tabulky Přílhy 7 ZD) nesmí představvat více než 20 % ceny za část A Vytvření díla (ř. 14 tabulky Přílhy 7 ZD) předmětu VZ. Nabídkvá cena bez DPH je pr účastníka závazná. DPH bude účtván v záknné výši ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění. Zadavatel nepřipuští zvýšení nabídkvé ceny v průběhu plnění zakázky (s výjimku změny příslušné legislativy týkající se výše DPH). 9 POKYNY PRO SESTAVENÍ, ČLENĚNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY Ddavatel může pdat v rámci veřejné zakázky puze jednu nabídku. Nabídka musí být pdána výhradně v českém jazyce (výjimku tvří dbrné názvy a údaje, ppř. slvenský jazyk či latina v části nabídky týkající se kvalifikace) a pdepsána sbu právněnu jednat jménem/za účastníka. V případě pdpisů jinu sbu, musí být jak sučást dkladů přilžen zmcnění tét sby k danému úknu. Všechny údaje (řádky, slupce apd.) pžadvané zadavatelem musí být účastníkem vyplněny a musí suhlasit s příslušnými částmi celé nabídky pdávané účastníkem. Tat veřejná zakázka je zadávána prstřednictvím elektrnickéh nástrje zadavatele na adrese prfilu zadavatele E-ZAK přímý dkaz na detail veřejné zakázky: systémvé čísl veřejné zakázky: P17V Veškerá kmunikace se zadavatelem může prbíhat puze elektrnicky přednstně prstřednictvím tht elektrnickéh nástrje, ppř. prstřednictvím Infrmačníh systému datvých schránek. Nabídky mhu být pdány výhradně elektrnicky prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK v suladu s 211 ZZVZ žádný jiný způsb pdání nabídek není

13 přípustný. Nabídka musí být zpracvána prstřednictvím akceptvatelných frmátů subrů, tj. Micrsft Office (Wrd, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, neb PNG. Veškeré náležitsti a úkny (např. registrace viz dkaz: nutné pr pdání nabídky je účastník pvinen zjistit a zajistit si samstatně v dstatečném předstihu před kncem lhůty pr pdání nabídek. Kntaktní údaje na pdpru elektrnickéh nástrje E-ZAK jsu dstupné prstřednictvím prfilu zadavatele E-ZAK (dkaz: ppř. na webvých stránkách jeh prvzvatele (dkaz: Zadavatel uvádí další infrmace k pdání nabídky v elektrnické pdbě: a) pr pdání nabídky v elektrnické pdbě bude pužit certifikvaný elektrnický nástrj E-ZAK dstupný na prfilu zadavatele E-ZAK na adrese: kde je rvněž dstupný pdrbný návd na jeh pužití (dkaz manuály v zápatí) a kntakty na uživatelsku pdpru; b) účastník musí být pr mžnst pdání nabídky registrván jak ddavatel v elektrnickém nástrji E-ZAK. Vyřízení registrace trvá max. 48 hdin (v pracvní dny) p dlžení všech pžadvaných dkladů a není zpplatněn; c) zadavatel v suladu s ust. 211 dst. 4 ZZVZ uvádí, že veřejný klíč k zašifrvání a kódvání nabídky je sučástí tht zadávacíh řízení a bude autmaticky (tj. bez zásahu účastníka) pužit při pdávání nabídky ze strany účastníka. Zadavatel nenese dpvědnst za technické pdmínky na straně účastníka. Zadavatel dpručuje zhlednit zejména rychlst připjení k internetu při pdávání nabídky tak, aby tat byla pdána ve lhůtě pr pdání nabídek (pdáním nabídky se rzumí finální deslání nabídky d elektrnickéh nástrje E-ZAK p nahrání veškerých přílh). Účastník v nabídce výslvně uvede kntaktní adresu pr písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pkud pdává nabídku více účastníků splečně, uvedu též sbu, která bude zmcněna zastupvat tyt účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacíh řízení. Všechny údaje (řádky, slupce apd.) pžadvané zadavatelem musí být účastníkem řádně vyplněny a musí suhlasit v celé nabídce pdávané účastníkem. Zadavatel dpručuje, aby nabídka bsahvala přehledný bsah celé jeh nabídky. Návrh řešení veřejné zakázky bude předlžen ve struktuře dle pžadavků Přílhy č. 10 tét ZD. Nabídka bude bsahvat: krycí list nabídky (viz Přílha č. 1 tét ZD), dklady, jimiž uchazeče prkazuje splnění kvalifikace sken (viz výše), řádně vyplněná a právněnu sbu pdepsaná čestná prhlášení v suladu s těmit zadávacími pdmínkami skeny (čestné prhlášení splnění pdmínek základní způsbilst přílha č. 2; čestné prhlášení splnění technické kvalifikace včetně přílh přílha č. 3; čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a pjištění přílha č. 4 těcht zadávacích pdmínek),

14 specifikaci částí předmětu veřejné zakázky, které má účastník v úmyslu zadat pdddavatelům, včetně identifikačních údajů pdddavatelů (viz Přílha č. 5 tét ZD), návrh smluvy vč. přílh pdepsaný sbu právněnu jednat za/jménem ddavatele (viz Přílha č. 6 tét ZD), vlastní návrh realizace veřejné zakázky zahrnující všechny pžadavky ZD včetně přílh (viz Přílha č. 7, 10 a 18 tét ZD), další dkumenty zadavatelem pžadvané či účastníkem předkládané v rámci jeh nabídky k veřejné zakázce skeny (např. plnu mc apd.). 10 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 10.1 Ddatečné infrmace Ddavatel je právněn p zadavateli pžadvat písemné vysvětlení zadávací dkumentace. Písemná žádst vysvětlení musí být zadavateli dručena v suladu se lhůtami uvedenými v 98 dst. 3 ZZVZ; v pačném případě není zadavatel pvinen vysvětlení pskytnut. Zadavatel vypřádá žádsti vysvětlení zadávací dkumentace způsbem a ve lhůtách ppsaných v 98 ZZVZ. Zadavatel může zadávací dkumentaci vysvětlit i bez písemné žádsti ddavatele, a t dle pdmínek stanvených v 98 dst. 1 ZZVZ. Veškerá písemná kmunikace mezi ddavatelem a zadavatelem bude prbíhat výhradně elektrnickým způsbem a přednstně prstřednictvím elektrnickéh nástrje s prfilem zadavatele E-ZAK (přímý dkaz na detail veřejné zakázky: Zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb dplnění zadávacích pdmínek před uplynutím lhůty pr pdání nabídek dle 99 ZZVZ Prhlídka místa plnění Prhlídka místa plnění veřejné zakázky se nebude knat s hledem na pvahu předmětu veřejné zakázky. 11 ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 11.1 Způsb pdání nabídek Nabídky mhu být pdávány pdle 211 ZZVZ puze v elektrnické pdbě prstřednictvím elektrnickéh nástrje s prfilem zadavatele E-ZAK (blíže viz výše kapitla 9 tét ZD. Pdání nabídky v listinné pdbě zadavatel nepřipuští Lhůta pr pdání nabídek Nabídku dručte nejpzději d d 10:00 hd

15 Nabídky, které budu dručeny p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, se nebudu pvažvat za pdané, kmise je nebude tevírat a v průběhu zadávacíh řízení k nim nebude přihlížen Otevírání nabídek Otevírání nabídek prběhne bez zbytečnéh dkladu p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Otevřením nabídky v elektrnické pdbě se rzumí zpřístupnění jejíh bsahu zadavateli, a tevírání nabídek tedy bude v suladu s 109 a 110 ZZVZ neveřejné. 12 ZADÁVACÍ LHŮTA Účastník je svu nabídku vázán p dbu 180 dní de dne knce lhůty pr pdání nabídek. Pčátkem zadávací lhůty je knec lhůty pr pdání nabídek. P dbu zadávací lhůty nesmí účastníci ze zadávacíh řízení dstupit. 13 PRAVIDLA PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 13.1 Ustanvení kmise K elektrnickému tevírání nabídek, k hdncení nabídek a k psuzení splnění pdmínek účasti v zadávacím řízení stanví zadavatel dle 42 dst. 1 ZZVZ pětičlennu kmisi (dále jen kmise ), včetně jejich náhradníků. Usnášeníschpnst kmise je stanvena při účasti alespň tří členů (náhradníků) kmise. V suladu s 44 ZZVZ si zadavatel d všech členů/náhradníků kmise vyžádá písemné čestné prhlášení mlčenlivsti a tm, že nejsu ve střetu zájmů ve smyslu dst. 2 a 3 uvedenéh paragrafu Pravidla pr hdncení nabídek Nejprve prběhne hdncení všech nabídek pdaných účastníky veřejné zakázky Kritéria hdncení Základním hdntícím kritériem veřejné zakázky je eknmická výhdnst dle 114 ZZVZ. Zadavatel bude hdntit eknmicku výhdnst nabídek na základě nejvýhdnějšíh pměru nabídkvé ceny a kvality v suladu s 114 dst. 2 ZZVZ Způsb hdncení nabídek Pr hdncení nabídek pužije hdntící kmise bdvací stupnici v rzsahu 0 až 100 bdů. Každé jedntlivé nabídce je dle váhy přidělena příslušná bdvá hdnta, která dráží úspěšnst předmětné nabídky v rámci dílčíh hdntícíh kritéria

16 Zadavatel stanvuje tat dílčí hdntící kritéria: ID Dílčí hdntící kritérium Čísl řádku v přílze č. 7 tét ZD a) Celkvá cena veřejné zakázky (celkvá váha 50 %) 31 b) Cena za Část B Prvzní pdpra díla (celkvá váha 10 %) 30 c) Cena za Část A Vytvření díla (celkvá váha 4 %) 14 d) Cena za Část B služba Optimalizace (celkvá váha 4 %) 27 e) Cena za Část A SW platfrma (celkvá váha 2 %) 2 f) Úrveň naplnění pžadavků Zadavatele (celkvá váha 30 %) - Celkvá cena veřejné zakázky, celkvá váha 50 % Pr účely hdncení se pužijí ceny bez DPH. Každé nabídce bude přiřazena číselná bdvá hdnta D a z intervalu (0;50> vypčtená dle vzrce: nejnižší nabídkvá cena za veřejnu zakázku (celkvá) z hdncených nabídek D a = 50 x hdncená nabídkvá cena za veřejnu zakázku (celkvá) Cena za Část A veřejné zakázky Prvzní pdpra díla, celkvá váha 10 % Pr účely hdncení se pužijí ceny bez DPH. Každé nabídce bude přiřazena číselná bdvá hdnta D b z intervalu (0;10> vypčtená dle vzrce: nejnižší nabídkvá cena za Část B Prvzní pdpra díla z hdncených nabídek D b = 10 x hdncená nabídkvá cena za Část B Prvzní pdpra díla Cena za Část B veřejné zakázky Vytvření díla, celkvá váha 4 % Pr účely hdncení se pužijí ceny bez DPH. Každé nabídce bude přiřazena číselná bdvá hdnta D c z intervalu (0;4> vypčtená dle vzrce: nejnižší nabídkvá cena za Část A Vytvření díla z hdncených nabídek D c = 4 x hdncená nabídkvá cena za Část A Vytvření díla

17 Cena za Část A veřejné zakázky služba Optimalizace, celkvá váha 4 % Pr účely hdncení se pužijí ceny bez DPH. Každé nabídce bude přiřazena číselná bdvá hdnta D d z intervalu (0;04> vypčtená dle vzrce: nejnižší nabídkvá cena za Část B služba Optimalizace z hdncených nabídek D d = 4 x hdncená nabídkvá cena za Část B služba Optimalizace Cena za Část A veřejné zakázky SW platfrma, celkvá váha 2 % Pr účely hdncení se pužijí ceny bez DPH. Každé nabídce bude přiřazena číselná bdvá hdnta D e z intervalu (0;2> vypčtená dle vzrce: nejnižší nabídkvá cena za Část A SW platfrma z hdncených nabídek D e = 2 x hdncená nabídkvá cena za Část A SW platfrma Úrveň naplnění pžadavků Zadavatele, celkvá váha 30 % Pdkladem pr hdncení kritéria bude ppis způsbu naplnění pžadavků Zadavatele, který Účastník vyplní d Přílhy č. 18 tét ZD. Ppis návrhu řešení musí být knkrétní a přiměřeně bsáhlý tak, aby z ppisu jednznačně vyplývaly skutečnsti, které umžní psudit nabízené plnění z hlediska uvedených kritérií. Z ppisu nabízenéh plnění musí vyplývat ddržení pdmínek a pžadavků Zadavatele uvedených v tét Zadávací dkumentaci a jejích přílhách. Každému slvnímu ppisu způsbu naplnění hdncenéh pžadavku (jedntlivému řádku) na listech Přílhy č. 18 tét ZD bude přidělena bdvá hdnta, která dpvídá stupni naplnění pžadavků zadavatele a stanvenému maximálnímu pčtu bdů za dané dílčí hdntící kritérium. Zadavatel sečte všechny přidělené bdy na listech Přílhy č. 18 tét ZD. Každé nabídce bude přiřazena číselná bdvá hdnta D f z intervalu (0;30> vypčtená dle vzrce: pčet bdů, které získala hdncená nabídka D f = 30 x (maximální pčet bdů, které může získat hdncená nabídka v tmt dílčím kritériu) Pdmínky pr přidělvání bdů slvním ppisům způsbu naplnění hdncených pžadavků jsu stanveny v Přílze č. 18 tét ZD

18 Celkvé bdvé hdncení: Hdntící kmise p přidělení bdvých hdnt všem nabídkám dle stanvených dílčích hdntících kritérií stanví pr každu nabídku celkvé bdvé hdncení, které bude sučtem vážených bdvých hdnt za dílčí hdntící kritéria pdle vzrce: D = D a + D b + D c + D d + D e + D f Pté kmise přistupí k psuzení splnění pdmínek účasti v zadávacím řízení u prvních třech eknmicky nejvýhdnějších nabídek. Nabídka s nejvyšším celkvým bdvým hdncením bude vybrána jak eknmicky nejvýhdnější. V případě, že dvě neb více nabídek získají stejné celkvé bdvé hdncení, pak je rzhdujícím kritériem bdvé hdncení za dílčí hdntící kritérium Celkvá cena veřejné zakázky. Účastník není právněn pdmínit jím navrhvané pdmínky, které jsu předmětem hdncení, další pdmínku. Pdmínění neb uvedení něklika rzdílných hdnt, které jsu předmětem hdncení, je důvdem pr vyřazení nabídky a vylučení účastníka ze zadávacíh řízení Psuzení splnění pdmínek účasti v zadávacím řízení P hdncení všech pdaných nabídek prběhne u nabídky, která se umístila v rámci hdncení z hlediska eknmické výhdnsti jak první v přadí, psuzení splnění pdmínek účasti v zadávacím řízení. Budu psuzvána zejména, nikliv však výhradně, níže uvedená kritéria a dále t, zda nabídka bsahuje všechny náležitsti předepsané těmit zadávacími pdmínkami a příslušnými ustanveními ZZVZ. 1. Byla nabídka účastníka pdána ve lhůtě pr pdání nabídek? 2. Nebyl s nabídku před kncem lhůty pr pdání nabídek manipulván? 3. Je nabídka účastníka zpracvána v českém jazyce? 4. Obsahuje nabídka účastníka pžadvané dkumenty k prkázání splnění základní a prfesní způsbilsti? 5. Obsahuje nabídka účastníka pžadvané dkumenty k prkázání technické kvalifikace (mim jiné také vyskšklské diplmy/maturitní vysvědčení minimálně 3x; Seznam služeb bdbnéh charakteru; Prfesní živtpisy nejméně 3x atd.)? 6. Obsahuje nabídka účastníka další pžadvané dklady či části (Krycí list nabídky; Čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a pjištění; Seznam pdddavatelů atd.)? 7. Obsahuje nabídka účastníka celkvu nabídkvu cenu, a je tat cena uvedena v pžadvaném členění (bez DPH, zvlášť sazba DPH v Kč a v % a včetně DPH), případně jak celkvá cena u neplátce DPH, a vyjádřena v české měně a dplněna shdně d krycíh listu a v návrhu smluvy? 8. Obsahuje nabídka účastníka mimřádně nízku nabídkvu cenu?

19 14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dkumentace k tét veřejné zakázce včetně všech jejích přílh a jejích případných vysvětlení, změn či dplnění bude p celu dbu lhůty pr pdání nabídek uveřejněna nemezeným a přímým dálkvým přístupem na prfilu zadavatele: (přímý dkaz na detail veřejné zakázky: 15 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 15.1 Pdddávky V případě, že část veřejné zakázky bude plněna frmu pdddávky, zadavatel pžaduje, aby účastník v suladu s 105 dst. 1 písm. b) ZZVZ předlžil v nabídce seznam pdddavatelů, kteří jsu účastníkvi známi, a uvedl, kteru část veřejné zakázky bude každý z pdddavatelů plnit (Přílha č. 5 tét ZD). V pačném případě účastník vyplní variantu předmětnéh vzru čestnéh prhlášení, ve které prhlásí, že žádní pdddavatelé nejsu účastníkvi známi Zákaz střetu zájmů V případě zjištění neetických praktik účastníka (nabízení, pskytnutí, přijímání neb zprstředkvání nějakých hdnt neb výhd s cílem vlivnit chvání neb jednání khkliv přím neb nepřím v zadávacím řízení) či rzpru čestnéh prhlášení účastníka a skutečnstí věřených zadavatelem na základě splehlivých infrmací, případně i na základě pžádání účastníka písemné vysvětlení neb p přizvání účastníka pr ústní vysvětlení, vylučí zadavatel takvéh účastníka bezdkladně ze zadávacíh řízení. Při předkládání nabídky musí účastník předlžit čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů (viz Přílha č. 4 tét ZD) a v něm prhlásit, že není v zadávacím řízení vlivněn přím ani nepřím střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům pdílejícím se na přípravě tht zadávacíh řízení, jakž i že nemá žádné zvláštní spjení s těmit sbami (např. majetkvé, persnální) Ostatní pžadavky zadavatele Zadavatel dpručuje účastníkům využít vzry čestných prhlášení a dalších přílh předlžených zadavatelem. Pkud účastník tyt vzry nevyužije, je pvinen ve své nabídce předlžit vlastní dkumenty dpvídající rzsahu a znění pžadvaném zadavatelem. V případě, že djde ke změně údajů uvedených v nabídce d dby uzavření smluvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník pvinen tét změně zadavatele bezdkladně písemně infrmvat. Zadavatel si vyhrazuje práv věřit infrmace bsažené v nabídce účastníka (zejména ve vztahu k prkázání splnění kvalifikace) u třetích sb a účastník je pvinen mu v tmt hledu pskytnut veškeru ptřebnu sučinnst. Pkud se ukáže, že jsu údaje uvedené v nabídce účastníka nepravdivé, bude účastník ze zadávacíh řízení vylučen

20 Zadavatel nepřipuští variantní řešení. Účastníku nevzniká práv na jakukliv úhradu nákladů spjených s účastí v tmt zadávacím řízení. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací. Účastník může pdat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Zadavatel nepžaduje pskytnutí jistty. Údaje uvedené v pdepsané smluvě účastníka se nesmí lišit d údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka. Vybraný ddavatel bere na vědmí, že zadavatel má pvinnst uveřejnit na svém prfilu zadavatele, v Infrmačním systému Registr smluv, ppř. ve Věstníku veřejných zakázek či Úředním věstníku Evrpské unie atd. infrmace zadávacím řízení a jeh účastnících, a t zejména, nikliv však výlučně identifikační údaje vybraných ddavatelů, smluvu a výši skutečně uhrazené ceny za plnění tét veřejné zakázky v suladu s ust. 219 ZZVZ. Dle 122 dst. 3 písm. a) a 104 dst. 1 písm. a) ZZVZ je vybraný účastník pvinen předlžit zadavateli na základě jeh výzvy před uzavřením smluvy riginály neb věřené kpie dkladů kvalifikaci. Dle 122 dst. 3 písm. c) a 104 dst. 2 ZZVZ zadavatel pžaduje d vybranéh účastníka, který je právnicku sbu, jak pdmínku pr uzavření smluvy předlžení identifikačních údajů všech sb, které jsu jeh skutečným majitelem pdle zákna některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu a dklady, z nichž vyplývá vztah všech sb pdle výše uvedenéh k ddavateli (výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, seznam akcinářů, rzhdnutí statutárníh rgánu vyplacení pdílu na zisku, splečensku smluvu, zakladatelsku listinu neb stanvy). Dle 122 dst. 3 písm. b) a 104 dst. 1 písm. e) ZZVZ zadavatel pžaduje d vybranéh účastníka jak pdmínku pr uzavření smluvy předlžení kpie pjistné smluvy či certifikátu, jejímž předmětem je pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu třetí sbě, a t včetně škdy způsbené při pdnikatelské činnsti, přičemž minimální limit pjistnéh plnění bude ve výši ,- Kč, přičemž výše spluúčasti nesmí být vyšší než 10 %. Každý účastník zadávacíh řízení je sučasně pvinen tut skutečnst deklarvat frmu čestnéh prhlášení, které je sučástí Přílhy č. 4 tét ZD. Vztahy a pdmínky výslvně neupravené tut ZD se řídí příslušnými ustanveními ZZVZ. Je pvinnstí účastníka se s pžadavky ZZVZ seznámit a v tmt zadávacím řízení je ddržet. Účastník předlžením své nabídky suhlasí se zadáním a pdmínkami tht zadávacíh řízení a čestně prhlašuje, že všechny údaje uvedené v nabídce účastníka jsu úplné a pravdivé

21 16 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadávací dkumentace bsahuje přílhy: Přílha č. 1: Krycí list nabídky, Přílha č. 2: Čestné prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů, Přílha č. 3: Čestné prhlášení splnění technických předpkladů, Přílha č. 4: Čestné prhlášení neexistenci střetu zájmů a pjištění, Přílha č. 5: Seznam pdddavatelů, Přílha č. 6: Návrh smluvy, Přílha č. 7: Pdrbný rzpad nabídkvé ceny, Přílha č. 8: Pdrbný ppis předmětu veřejné zakázky, Přílha č. 9: Katalg pžadavků, Přílha č. 10: Návrh řešení závazná struktura, Přílha č. 11: Metdický pkyn č. 1/2011 MŽP, Přílha č. 12: Ppis univerzální imprtní služby EAP, Přílha č. 13: Stávající stav aplikační pdpry evidence kntaminvaných míst, Přílha č. 14: Metdika inventarizace, Přílha č. 15: Metdický pkyn MŽP č. 2/2011 včetně přílh 1 4, Přílha č. 16: SEKM 2 Datvý slvník, Přílha č. 17: SEKM 2 Diagram tříd, Přílha č. 18: Naplnění pžadavků zadavatele. V Praze, dne Ing. Jana Vdičkvá ředitelka dbru infrmatiky Česká republika Ministerstv živtníh prstředí

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REALIZACE AKCE BUDE FINANCOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořadové č. VZ: 3/2017 Systémové č. VZ: P17V Č. j.: SFZP /2017 Datum:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořadové č. VZ: 3/2017 Systémové č. VZ: P17V Č. j.: SFZP /2017 Datum: Přadvé č. VZ: 3/2017 Systémvé č. VZ: P17V00000925 Č. j.: SFZP 046532/2017 Datum: 1. 6. 2017 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v tevřeném řízení v suladu se záknem č. 134/2016 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pskytvání energetických služeb metdu EPC ve vybraných bjektech města Jilemnice Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby vyhlášenu v jednacím řízení s uveřejněním pdle 3 písm. c) zákna

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více