VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS"

Transkript

1 VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY A IFRS Lucie Bartůňková ÚVOD Rysem současné evropské, ale i světové ekonomiky je růst globalizace a s tím související nadnárodní integrace trhů. V návaznosti na tuto skutečnost vznikla potřeba harmonizace finančních výkazů jednotlivý států, přičemž hlavním účelem této harmonizace je zajištění srovnatelnosti vykazovaných dat mezi společnostmi v různých zemích světa navzájem, což ocení především potencionální investoři. V současné době existuje několik systémů finančního výkaznictví, mezi dva nejvýznamnější však patří Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a Všeobecně uznávané americké účetní zásady (US GAAP). Společnosti, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaných trzích Evropské unie, jsou povinny vyhotovovat finanční výkazy v souladu s IFRS. Tato povinnost se týká pouze omezeného množství velkých společností a značná část finančních výkazů ostatních podniků tak i nadále zůstává bez možnosti mezinárodního srovnání. Na tuto skutečnost zareagovala Rada pro mezinárodní účetní standardy, která v roce 2009 vydala IFRS pro malé a střední společnosti (IFRS pro SME), který je určen podnikům bez veřejného zájmu a obsahuje mnohá zjednodušení oproti plným IFRS. Tato zjednodušení zabezpečuji snadnější aplikaci v podmínkách malých a středních podniků. V současné době není použití IFRS pro SME v České republice ani v jiném státě Evropské unie legislativně upraveno a záleží na rozhodnutí konkrétního státu, zda standard příjme, v jaké rozsahu a pro které účetní jednotky bude povinny a pro které nikoliv. Přesto některé jiné státy světa již tento standard do své národní účetní úpravy přijmuly. Přechod na nový systém vykazování dle IFRS, případně IFRS pro SME, může být pro české společnosti značně komplikovaný a to z důvodu existujících odlišností mezi českou účetní úpravou a IFRS. Jednou z oblastí, kde můžeme nalézt značné odlišnosti, je oblast vykazování biologických aktiv a zemědělské produkce. Biologickým aktivem se rozumí živá zvířata či rostliny, pro které je typická biologická přeměna, která v biologickém aktivu vyvolává kvalitativní a kvantitativní změny [2]. Biologická přeměna zahrnuje proces růstu, degenerace, produkce a rozmnožování. Zemědělskou produkci IASB charakterizuje jako produkci sklizenou z biologických aktiv, přičemž se předpokládá, že tato produkce bude následně zpracována nebo spotřebována [2]. Hlavním rozdílem mezi českou účetní úpravou a systémem vykazování IFRS je požadavek oceňovat biologická aktiva a zemědělskou produkci již ve fázi rozpoznání v reálné hodnotě a následně provádět přecenění na jejich aktuální reálnou hodnotu vždy k datu sestavení účetní uzávěrky. Mezi společnosti, které ve svém majetku drží biologická aktiva a zemědělskou produkci, patří zejména zemědělské podniky a podniky zabývající se lesním hospodářstvím. Z důvodu rozsáhlosti tématu se příspěvek blíže zabývá pouze oceňováním a vykazováním lesních porostů, které řadíme do kategorie biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem. 1 CÍL A METODIKA PŘÍSPĚVKU Příspěvek je zaměřen na zemědělské společnosti a další podniky, v jejichž majetku jsou zahrnuty lesní pozemky a lesní porosty, které řadíme do skupiny biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem. Cílem příspěvku je identifikovat hlavní odlišnosti ve vykazování a oceňování lesních porostů dle české účetní úpravy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (dále i Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední společnosti) a následně uvést doporučení týkající se použití reálné hodnoty pro oceňování biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem. V úvodní části příspěvku je použita metoda deskripce, která napomáhá zpracovat teoretické poznatky o zkoumané problematice. Ve stěžejní části práce je následně použita metoda komparace, která porovnává oceňování a vykazování lesních porostů dle české účetní úpravy a požadavků IFRS (IFRS pro SME). Na základě provedené komparace je následně vyhodnocen vliv zjištěných odlišností na hodnoty jednotlivých položek rozvahy a výsledovky a analyzován dopad těchto rozdílů na rozhodování uživatelů finančních výkazů, především potencionálních investorů. Lze totiž předpokládat, že vykazování a oceňování lesních porostů dle české účetní úpravy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví bude doprovázeno rozdílnou výší bilanční sumy a dále také rozdílným průběhem a výši vykazovaných výnosů ze zemědělských aktivit. Tyto změny budou mít

2 významný vliv na ukazatele finanční analýzy, která je hlavním nástrojem pro posuzování efektivity hospodaření zemědělského podniku [6]. 2 VÝSLEDKY Dlouhodobým produkčním cyklem je z důvodu své specifičnosti charakteristické především lesní hospodářství. Biologické aktivum s dlouhodobým produkčním cyklem je zde zastoupeno lesním porostem. O dlouhodobosti produkčního cyklu svědčí také fakt, že dle platného zákona České republiky (Lesní zákon) je možné započít těžbu lesních porostů teprve v okamžiku dosažení osmdesátého roku stáří lesa [8]. V České republice je více než šedesát procent lesních pozemků ve vlastnictví státu a hospodaří na nich státní podniky. Zbylá procenta lesů jsou ve vlastnictví měst a obcí a dále také v soukromém vlastnictví zejména zemědělských společností. Při vykazování a oceňování lesních porostů dle české účetní úpravy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví můžeme narazit na značný počet odlišností, které mají dopad především do hodnot jednotlivých položek rozvahy a výsledovky a následně mohou mít vliv také na rozhodování externích uživatelů finančních výkazů. Lze předpokládat, že největší komplikace budou způsobeny požadavkem IFRS a IFRS pro SME oceňovat biologická aktiva s dlouhodobým produkčním cyklem na úrovni jejich reálné hodnoty a následně tato aktiva také přeceňovat aktuální reálnou hodnotou vždy k datu sestavení účetní závěrky. Téma je velmi specifické také především z důvodu, že v současné době neexistují významné zkušenosti s aplikací IFRS v zemědělských společnostech, jelikož tyto podniky nejsou ve většině případů emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaných trzích Evropské unie. V České republice se tato povinnost v současné době netýká žádné společnosti působící v oblasti zemědělství, v jiných státech světa však na omezený okruh velkých zemědělských společností, které jsou povinny vykazovat v souladu s IFRS, narazíme. Jedná se například o společnosti AACo Australian Agricultural Co, Ltd, Associated British Food, West Fraser Timber Co Ltd., NYSE Christian Dior, SA, Luis Vuitton Moet Hennessy atd. 2.1 VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE ČESKÉ ÚČETNÍ ÚPRAVY Lesní porosty jsou dle platné české účetní úpravy evidovány v účetnictví společnosti pouze v případě, že byly pořízeny nákupem [7]. V takovém případě je hodnota lesního porostu zahrnuta v hodnotě lesního pozemku a společně s ním zaúčtována na účtu 031 Pozemky. Je třeba postupovat v souladu s Českým účetním standardem číslo 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek [5]. Je tedy zřejmé, že současná česká účetní úprava neumožňuje ocenit a vykazovat lesní porost odděleně od lesního pozemku a ani v rozvaze společnosti není lesní porost a lesní pozemek sledován samostatně v oddělených rozvahových položkách. Lesní pozemek, včetně lesního porostu, není podle platné účetní legislativy odepisován, jelikož u něj nedochází ke snižování hodnoty. Pokud se společnost rozhodne vysadit les nový, jsou veškeré náklady spojené s jeho výsadbou zahrnuty do provozních nákladů období, ve které vznikly. Nedochází tedy k jejich aktivaci a hodnota nově vysazeného lesa není v účetnictví podniku žádným způsobem evidována. Výše nákladů na péči o lesní porost se odvíjí od skutečnosti, ve které produkční fázi se les nachází. Mezi základní produkční fáze patří výsadba a péče o mladý lesní porost, růstová fáze lesního porostu a následná těžba dříví. S vyššími náklady je spojena fáze zalesňování, výsadby a péče o mladý lesní porost a následně také fáze těžby dříví. V průběhu růstové fáze, kdy dochází k přírůstku dřevní hmoty, se tento jev v účetnictví nezachycuje a nedochází tedy ke zvyšování hodnoty lesního pozemku, na kterém se lesní porost nachází. Po vytěžení se dříví eviduje v oběžném majetku společnosti a účtuje se o něm jako o zásobě. Pro ocenění hodnoty zásob se používají kalkulační ceny, které jsou uvedeny ve vnitropodnikové směrnici konkrétní účetní jednotky. V uvedené tabulce je znázorněna ukázka účtování o lesních porostech a následném naskladnění zásob dle české účetní úpravy.

3 Tab. 1: Účtování o lesních porostech dle české účetní úpravy Popis účetního případu MD DAL S výsadbou nového lesního porostu je spojena spotřeba materiálu Na výsadbě nového lesního porostu se podíleli pracovníci společnosti a v této souvislosti jim byly vyúčtovány hrubé mzdy Společnost zaúčtovala sociální zabezpečení a zdravotní pojištění k hrubým mzdám souvisejícím s výsadbou nového lesního porostu Následně byly sklizeny vypěstované vánoční stromky a naskladněny na sklad zásob (oceněno v kalkulačních cenách) Vyskladnění vánočních stromků ze skladu zásob z důvodu jejich prodeje Vystavena faktura za prodej vánočních stromků Zdroj: vlastní zpracování Je zřejmé, že současná metodika účetního zachycení lesních porostů neposkytuje věrný obraz o hospodaření společnosti, jelikož hodnota lesních porostů není samostatně vykazována ve finančních výkazech podniku. Bližší informace související s lesním pozemkem a porostem je účetní jednotka povinna uvádět pouze v příloze k finančním výkazům. Dalším nedostatkem současné české účetní úpravy je neschopnost společnosti zachytit ve svém účetnictví aktuální hodnotu rostoucí zásoby na lesních pozemcích. Někteří autoři považují za nedostatek české účetní úpravy skutečnost, že pokud je les oceněn na úrovni historické ceny, nemůže společnost až do okamžiku sklizně vykázat žádné výnosy [4]. 2.2 VYKAZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ DLE IFRS V případě Mezinárodních standardů finančního výkaznictví je vykazován a oceňován samostatně lesní pozemek i lesní porost, přičemž lesní porost je dle IFRS považován za biologické aktivum a to až do okamžiku těžby. Při oceňování se vychází z požadavku IFRS oceňovat biologická aktiva již v okamžiku rozpoznání reálnou hodnotou, která by měla být primárně určena na bázi tržních cen. Následně IFRS vyžaduje přeceňovat lesní porost aktuální reálnou hodnotou vždy v okamžiku sestavení účetní závěrky. Problém může nastat v případě, kdy pro biologická aktiva neexistuje aktivní trh. Tato situace je v České republice typická pro trh s lesními pozemky, který zde není příliš rozvinutý. Důvodem je především skutečnost, že většina lesní půdy je ve vlastnictví státu, který ji ve významném množství neprodává. Z důvodu nedostatečných informací o potřebných tržních cenách se tak stává oceňování lesních porostů značně komplikovaným úkolem. Jako alternativu při určení reálné hodnoty může účetní jednotka použít současnou hodnotu očekávaných budoucích čistých peněžních toků. Tato metoda však skrývá další úskalí spočívající zejména ve volbě vhodné úrokové míry, která by odpovídala dlouhodobému produkčnímu cyklu lesa. Diskuze o vhodnosti oceňovat biologická aktiva reálnou hodnotu byla otevřena již ve fázi tvorby standardu IAS 41 Zemědělství, který je součástí plných IFRS. Kromě toho, že pro řadu biologických aktiv neexistuje aktivní trh, považuje řada autorů za další nevýhodu při určování reálné hodnoty skutečnost, že tržní ceny kolísají. Někteří autoři rovněž považují stanovaní reálné hodnoty za nespolehlivé [3]. Podle dalších autorů je třeba také oddělit kolísání cen a vliv biologické přeměny na vývoj reálné hodnoty [1]. Obecně může být hlavním problémem při určování reálné hodnoty subjektivní přístup k ocenění. Z tohoto důvodu IFRS vyžaduje dokládat veškeré informace, které vedly ke stanovení reálné hodnoty v příloze k finančním výkazům. Nevýhody v oceňování biologických aktiv reálnou hodnotou lze shrnout do následujících bodů: Pokud neexistuje aktivní trh pro dané biologické aktivum, není reálná hodnota spolehlivě měřitelná. U biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem v mnoha případech aktivní trh neexistuje. Tržní ceny, které jsou uváděny na aktivních trzích, jsou často nestabilní a vyznačují se sezónním charakterem. Oceňování biologických aktiv v reálné hodnotě často vede k vykazování nerealizovatelných zisků a ztrát. Ceny biologických aktiv jsou do značné míry ovlivňovány dotační politikou jednotlivých států Evropské unie, přičemž tyto skutečnosti významným způsobem formují tržní ceny. Mezinárodní standard finančního výkaznictví pro malé a střední podniky je v požadavku oceňovat biologická aktiva primárně reálnou hodnotnou podstatně benevolentnější oproti plným IFRS. IFRS pro SME totiž vyžaduje použít reálnou hodnotu k oceňování pouze v případě, že je snadno určitelná bez nepřiměřených nákladů a úsilí. Pokud tomu tak není, jsou účetní jednotky oprávněny používat i nadále

4 pro ocenění model historické ceny (pořizovací ceny). Hrozí zde však nebezpečí, že by opět nebyl zachován věrný a poctivý obraz hospodaření vykazující účetní jednotky. 2.3 KOMPARACE OBOU SYSTÉMŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ Vykazování a oceňování lesních porostů dle české účetní úpravy a systému IFRS je doprovázeno značným množstvím odlišností, přičemž mezi tu nejzásadnější patří požadavek IFRS oceňovat lesní porost v reálné hodnotě a vykazovat jej odděleně od lesního pozemku. Soupis rozdílů v oceňování biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem je uveden v následující tabulce. Tab. 2: Rozdíly v oceňování lesních pozemků a lesních porostů dle IFRS a české účetní úpravy Druh aktiva IFRS Česká účetní úprava Lesní pozemek a lesní porost Ocenění v případě nákupu: Ocenění v případě nákupu: Standard preferuje použití Lesní pozemek včetně lesního reálné hodnoty. porostu bude oceněn cenou Ocenění v případě vzniku pořizovací, která se skládá biologického aktiva ve vlastní činnosti: z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů. Standard preferuje použití Ocenění v případě vzniku reálné hodnoty. biologického aktiva ve vlastní činnosti: Hodnota nově vznikajícího a rostoucího lesního porostu není postupně aktivována, ale vynaložené prostředky na výsadbu, růstovou fázi a následnou těžbu dříví jsou zahrnuty do provozních nákladů období, ve kterém byly vynaloženy. Zdroj: vlastní zpracování Vývoj hodnoty lesních porostů v případě použití systému IFRS do značné míry závisí na stanovení jejich reálné hodnoty. V závislosti na jejím kolísání bude docházet ke změnám bilanční sumy a tato skutečnost může do značné míry ovlivnit vybrané ukazatele finanční analýzy, což může mít významný dopad na rozhodování externích uživatelů, kteří při tvorbě svých kvalifikovaných rozhodnutí vychází z údajů obsažených ve finančních výkazech. Pokud dojde k růstu reálné hodnoty biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem, bude mít tato změna za následek především pokles rentability aktiv a zvýšení likvidity vykazující společnosti. Přeceněním dále v tomto případě dojde k poklesu celkové zadluženosti podniku. Je zřejmé, že růst reálné hodnoty úzce souvisí se zlepšením finanční situace společnosti, čímž se pro podnik stává snadnější získat cizí zdroje financování, případně také dotace a další finanční podpory ze státního rozpočtu či rozpočtu Evropské unie. V případě poklesu reálné hodnoty biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem však bude efekt na vykazující účetní jednotku opačný. Kromě rozvahových položek bude mít oceňování lesních porostů reálnou hodnotou významný vliv také na výši vykazovaných výnosů a následně také na výši hospodářského výsledku. Pokud dojde ke snížení hodnoty lesního porostu, vzniknou společnosti náklady, které povedou ke snížení hospodářského výsledku. Naopak v případě zvýšení reálné hodnoty lesního porostu bude společnost vykazovat výnosy a s tím související navýšení hospodářského výsledku. Jelikož se však jedná o nerealizovatelné výnosy z přecenění, zůstává otázkou, zda by tyto zisky měly být předmětem rozdělování a dále také následného zdanění. ZÁVĚR Z důvodu probíhající globalizace vyvstala potřeba harmonizace finančních výkazů na mezinárodní úrovni. V této souvislosti se jedním z nástrojů světové harmonizace staly Mezinárodní standardy finančního výkaznictví - IFRS. Přechod na nový systém vykazování však může být pro mnohé společnosti značně komplikovaný a to především z důvodu existence značných odlišnost mezi IFRS a národní účetní úpravou. V příspěvku byly identifikovány rozdíly ve vykazování a oceňování lesních porostů dle IFRS a české účetní úpravy. Zásadní rozdíl lze spatřit v používání reálné hodnoty pro

5 oceňování biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem, kterou preferují IFRS. Jelikož však neexistuje v České republice aktivní trh pro lesní porosty, je vhodné používat pro určení reálné hodnoty metodu současné hodnoty budoucích čistých peněžních toků, u které je však komplikované určit správnou výši úrokové míry, která by odpovídala charakteru dlouhodobého produkčního cyklu. Problémem při určování adekvátní reálné hodnoty se tak může stát subjektivní přístup k oceňování biologických aktiv a možnost úmyslného ovlivňování položek finančních výkazů, které mají významný dopad do hodnot vybraných ukazatelů finanční analýzy a mohou tak ovlivnit rozhodování potenciálních investorů a dalších uživatelů účetních závěrek. Především z tohoto důvodu se mnozí autoři staví k používání reálné hodnoty pro oceňování lesních porostů a ostatních biologických aktiv s dlouhodobým produkčním cyklem negativně a doporučují i nadále používat model historických cen (pořizovací ceny). Úskalím však je nemožnost vykazovat výnosy spojené s přírůstky dřevní hmoty před sklizní. Tento příspěvek je výsledkem řešeného grantového projektu IGA číslo 10/2013: Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS, jehož poskytovatelem je Interní grantová agentura Mendelovy univerzity v Brně. LITERATURA [1] ELAD, CH., HERBOHN, K. Implementing fair value accounting in the agricultural sector [online]. [cit ]. Dostupné z: 1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Ficas.org.uk%2Fres%2Felad_report_feb_2011.pdf&ei =LCVQUoawB8WVsway2YGABQ&usg=AFQjCNGTkv3Amitiwj8CwfJ7G0iFFxRrXQ&sig2=LoZzn pdiygcjm-32njdntg&bvm=bv ,d.bge. [2] IASB. International Financial Reporting Standards London. [3] KNECHTLE, A., ATTENSLANDER, J. Comment Letter on Exposure Draft E65 Agriculture No. 7 [online]. [cit ]. Dostupné z [4] SEDLÁČEK, J. The methods of valuation in agricultural accounting [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] VALDER, A. Účetnictví pro podnikatele v zemědělství. Wolters Kluwer ČR, s. ISBN [6] VALDER, A., RYSKA, J. Krize účetního hodnocení zemědělské půdy. Sborník konference Agrární perspektivy XIII ISBN , s [7] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. [8] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Adresa autora: Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní, REPORTING FORESTS ACCORDING TO CZECH ACCOUNTING REGULATION AND IFRS Abstract The current feature of the world economy is a multinational effort to harmonize financial reporting. One of the tools of this harmonization in the past was the International Financial Reporting Standards (IFRS), which must be mandatorily applied by the companies that are issuers of securities traded on regulated markets of the European Union. However, the transition to the new reporting system may be very complicated for some companies, especially because of a large number of differences between the national accounting regulation and IFRS. The paper focuses on agricultural companies and other businesses whose assets include forest land and forests that belong to the group of biological assets with a long production cycle. The aim of this paper is to identify main differences in reporting and valuation of forests according to Czech accounting regulation and IFRS (also IFRS for small and medium-sized companies) and then give recommendations about the use of fair value for valuation of biological assets with a long production cycle.

6 Key words Agriculture, harmonization, czech accounting standards, IFRS, fair value. JEL Classification M41 - Accounting

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? #

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Václav Černý * Důvod účtování Změny stavu vnitropodnikových zásob Článek je věnován problematice účetního řešení věcné neshody mezi náklady (druhově členěnými

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

VYKAZOVÁNÍ LEASINGU S PODMÍNĚNÝM NÁJEMNÝM

VYKAZOVÁNÍ LEASINGU S PODMÍNĚNÝM NÁJEMNÝM VYKAZOVÁNÍ LEASINGU S PODMÍNĚNÝM NÁJEMNÝM Pavel Semerád, Lucie Bartůňková ÚVOD Dlouhodobým cílem Rady pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) a Rady pro standardy finančního účetnictví (FASB) je dosáhnout

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272078 Obec Samšina Samšina čp. 54, 506 01 Samšina nemá komentář A.2. nemá komentář A.3. sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

PŘEVOD ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A ZOBRAZENÍ HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ PODLE IAS 41

PŘEVOD ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A ZOBRAZENÍ HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ PODLE IAS 41 PŘEVOD ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A ZOBRAZENÍ HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ PODLE IAS 41 CONVERSION OF FINANCIAL STATEMENT IN AGRICULTURAL COMPANIES AND INDICATION OF TRANSACTIONS IN ACCORDANCE WITH IAS

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Sídlo: A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 555/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech.

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 10.1.2013 19:47:13 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 5.2. 2015 14:05:08 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti a proto používá

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

1FU486 letní semestr 2013/2014 formulář. Část A: Koncepční rámec IFRS

1FU486 letní semestr 2013/2014 formulář. Část A: Koncepční rámec IFRS Příjmení a jméno A: Příjmení a jméno B: Úkol č. 1 Část A: Koncepční rámec IFRS 1. Na základě zveřejněné účetní závěrky provádějí její uživatelé ekonomická rozhodnutí. Které hlavní příklady ekonomického

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00228711 Obec Příkazy Příkazy čp. 125, 783 33 Příkazy sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka Obec Příkazy nepřetržitě pokračuje ve své činnosti,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

PŘÍLOHA. Město Černošice. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00241121 Název: Město Černošice NS: 00241121 MěÚ Černošice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Licence: DF66 XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DF66 XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00285676 Název: Obec Brzkov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nemáme

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00576247 Obec Loučka Loučka čp. 76, 783 22 Loučka sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdoví ve své činnosti,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více