Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna 1992. Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma:"

Transkript

1 Datum zápisu: 1. ledna 1992 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl AXII, vložka 540 Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní firma: Sídlo: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové vymazáno 22. září 1997 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Státní podnik Spravuje lesní půdní fond a lesní porosty na něm rostoucí (lesy), lesní cesty, provozní budovy, stavby a jiné pozemky sloužící lesnímu hospodářství, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání ČR a to dle zák. č. 61/77 Sb., o lesích a navazujících právních předpisů; vymazáno 30. září 1996 Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů; Zabezpečuje a kontroluje soulad obecného i podnikatelského užívání spravovaných lesů a jejich infrastruktury s ust. zák. o lesích a navazujících právních předpisů; vymazáno 30. září 1996 Ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a výkon služby v lesích; vymazáno 30. září 1996 Výkon odborné správy lesů; vymazáno 30. září 1996 Lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl; vymazáno 12. března 2011 Údaje platné ke dni: :00 1/36

2 Myslivost v obhospodařovaných honidbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech; Investiční výstavba a projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti; vymazáno 10. listopadu 1993 Provoz výpočetního střediska; vymazáno 10. listopadu 1993 Koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů. Obchodní, strojírenská, zámečnická, servisní a opravárenská činnost v rámci mechanizačních lesnických prostředků, nářadí a osobních ochranných pomůcek; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Dřevařská výroba a prodej dřevařských výrobků; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Drobná stavební a těžební činnost, např. těžba a zpracování kamene, zemní práce a pod.; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Provádění revizní činnosti a školení obsluh dopravních vozíků, stavebních strojů a zvedacích zařízení; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Vývoz a dovoz zboží a služeb ve smyslu obecně závazných předpisů (např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyhláška FMZO č. 562/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb); zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin. zapsáno 21. srpna 1992 V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu přísl. orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. Údaje platné ke dni: :00 2/36

3 vymazáno 10. listopadu 1993 Vodoinstalatérství vymazáno 13. května 2003 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy vč. ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace vymazáno 13. května 2003 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení vymazáno 22. září 1997 Činnost organizačních a ekonomických poradců vymazáno 25. května 1994 Provádění trhacích a ohňostrojných prací vymazáno 26. června 2009 Kovářství Poskytování software vymazáno 8. dubna 2005 Silniční motorová doprava Opravy motorových vozidel vymazáno 13. května 2003 Zemní práce strojem Ubytovací služby (Hradec Králové, Přemyslova 1106) vymazáno 22. září 1997 Ubytovací služby (Zámek Židlochovice) vymazáno 22. září 1997 Hostinská činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Údaje platné ke dni: :00 3/36

4 Zámečnictví Kovoobrábění Výroba a opravy zemědělských strojů vymazáno 13. května 2003 Zpracování kamene vymazáno 13. května 2003 Truhlářství Zednictví vymazáno 13. května 2003 Stavitel vymazáno 22. září 1997 Provozování cestovní kanceláře vymazáno 13. května 2003 Tesařství zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Pálení dřevěného uhlí zapsáno 25. května 1994 Kopírovací práce zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním zapsáno 25. května 1994 Projektová činnost v investiční výstavbě zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Výroba pilařská a dřevařská zapsáno 25. května 1994 Zemědělská výroba zapsáno 29. června 1995 vymazáno 8. dubna 2005 Údaje platné ke dni: :00 4/36

5 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy zapsáno 27. července 1995 vymazáno 13. května 2003 Provozování železniční dráhy - vlečky zapsáno 18. března 1996 Výkon práv a povinností vlastníka lesa u lesů, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž mají lesy ČR, s.p. v Hradci Králové právo hospodaření zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Výkon práva hospodaření s ostatním movitým a nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví státu, a byl s.p. Lesy ČR v Hradci Králové svěřen k plnění úkolů státního podniku zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Hospodaření v lese zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Činnost odborného lesního hospodáře zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin zapsáno 30. září 1996 Výkon ochranné služby v lesích zapsáno 30. září 1996 Výuka a provádění zkoušek z myslivosti zapsáno 30. září 1996 Provozování vodovodů a kanalizací zapsáno 30. září 1996 vymazáno 8. dubna 2005 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona zapsáno 17. února 1997 vymazáno 22. září 1997 Výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodaření Výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu Údaje platné ke dni: :00 5/36

6 majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určitým majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku vymazáno 2. září 2008 Výkon veškerých vlastnických práv kmajetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem zapsáno 2. září 2008 Činnost odborného lesního hospodáře Výkon ochranné služby v lesích Ubytovací služby Stavitelství vymazáno 13. května 2003 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní a střeliva do těchto zbraní podléhajících registraci podle zákona vymazáno 8. července 2006 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní podléhající registraci podle zákona zapsáno 8. července 2006 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava střeliva zapsáno 8. července 2006 Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov Provozování střelnic zapsáno 25. října 1999 Lesnictví, těžba dřeva, lesní doprava, poskytování služeb v myslivosti zapsáno 23. června 2000 Údaje platné ke dni: :00 6/36

7 zapsáno 23. června 2000 vymazáno 28. dubna 2006 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zapsáno 3. října 2000 Výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Nakládání s výkonem práva myslivosti na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uzavírání darovacích nebo jiných smluv, jimiž se bezúplatně převádí ve prospěch státu majetek, který bude sloužit plnění úkolů podniku nebo podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv, jimiž se úplatně nabývá do vlastnictví státu majetek, který bude sloužit k plnění funkcí podniku nebo podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv o prodeji a směně nemovitých věcí a bytů, nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik nepotřebuje k plnění svých úkolů a podnikání, k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv o koupi a směně nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik potřebuje k plnění svých úkolů a podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání nájemních a jiných smluv o užívání majetku, ke kterému má právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uspokojování restitučních nároků tam, kde je podle zvláštních právních předpisů podnik povinnou osobou zapsáno 13. února 2001 Nabývání, pozbývání za úplatu majetkových účastí v akciových společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání Údaje platné ke dni: :00 7/36

8 společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání zapsáno 13. února 2001 Operace na finančním trhu k optimálnímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků zapsáno 13. února 2001 Výroba zemědělských strojů zapsáno 13. května 2003 Opravy pracovních strojů zapsáno 13. května 2003 Opravy silničních vozidel zapsáno 13. května 2003 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) zapsáno 13. května 2003 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování zapsáno 13. května 2003 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob zapsáno 13. května 2003 Vydavatelské a nakladatelské činnosti zapsáno 27. května 2004 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce texických chemických látek a chemických přípravků s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče zapsáno 21. června 2004 Řeznictví a uzenářství zapsáno 28. října 2004 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) zapsáno 22. ledna 2005 Zemědělská výroba zapsáno 8. dubna 2005 Údaje platné ke dni: :00 8/36

9 zapsáno 8. dubna 2005 vymazáno 8. července 2006 Zemědělská výroba: Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. Chov ryb, vodních živočichů a pěstování roslin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely. zapsáno 8. července 2006 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti zapsáno 6. ledna 2007 Zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě zapsáno 7. dubna 2011 Tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství zapsáno 7. dubna 2011 Výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy zapsáno 7. dubna 2011 Péče o vodní díla a stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit zapsáno 7. dubna 2011 Zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů zapsáno 7. dubna 2011 Výkon odborných a technických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů zapsáno 7. dubna 2011 prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální Údaje platné ke dni: :00 9/36

10 vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva kovářství, podkovářství zámečnictví, nástrojářství obráběčství opravy silničních vozidel truhlářství, podlahářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování provozování střelnic opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů řeznictví a uzenářství výroba elektřiny dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním Údaje platné ke dni: :00 10/36

11 dobýváním provozování železniční dráhy - vlečky výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodařit výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem činnost odborného lesního hospodáře výkon ochranné služby v lesích vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodařit zemědělská výroba: - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - výroba osiv a sadby, školkařských výpětsků a genetického materiálu rostlin - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem č. 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými Údaje platné ke dni: :00 11/36

12 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy péče o vodní díla stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má přislušnost hospodařit zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů výkon odborných a technologických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů Statutární orgán: řízením podniku pověřený: Ing. Jiří Oliva, dat. nar. 15. dubna 1952 Oucmanice 70, Brandýs nad Orlicí vymazáno 20. května 1993 zástupce: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 vymazáno 20. května 1993 generální ředitel: Ing. Jiří Oliva, dat. nar. 15. dubna 1952 Oucmanice 70, Brandýs nad Orlicí zapsáno 20. května 1993 vymazáno 25. září 2003 zástupce ředitele: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 zástupce ředitele: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 zástupce ředitele: Ing. Zdeněk Domes, dat. nar. 1. listopadu 1934 Hradec Králové 8, Pešinova 151 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 ředitel výrobně technického úseku: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 zapsáno 17. srpna 1993 Údaje platné ke dni: :00 12/36

13 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 18. března 1996 ředitel správního úseku: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 18. března 1996 ředitel ekonomického úseku: Ing. Zdeněk Domes, dat. nar. 1. listopadu 1934 Hradec Králové 8, Pešinova 151 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 8. září 1995 ředitel ekonomického úseku: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 8, Přemyslova 735 zapsáno 8. září 1995 vymazáno 18. března 1996 správní ředitel - zástupce gen. ředitele: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 13. října 1999 ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 8, Přemyslova 735 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 22. července 1997 ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 11 - Roudnička 155, PSČ zapsáno 22. července 1997 vymazáno 13. října 1999 výrobně - technický ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 13. října 1999 generální ředitel: Ing. Kamil Vyslyšel, dat. nar. 22. srpna 1964 Kladno, Ostravská 3059, PSČ den vzniku funkce: 9. září 2003 zapsáno 25. září 2003 vymazáno 13. července 2005 zástup.stat.org.-1.správní ředitel: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108, PSČ zapsáno 13. října 1999 vymazáno 4. května 2004 Údaje platné ke dni: :00 13/36

14 zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 11 - Roudnička 155, PSČ zapsáno 13. října 1999 vymazáno 5. ledna 2004 zástup.stat.org.-3.výrobně-tech.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070, PSČ den zániku funkce: 31. května 2001 zapsáno 13. října 1999 vymazáno 27. srpna 2001 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070, PSČ zapsáno 17. července 2002 vymazáno 18. března 2003 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Horní Pohleď 19E, Světlá nad Sázavou, PSČ zapsáno 18. března 2003 vymazáno 5. ledna 2004 zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel: Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 zapsáno 5. ledna 2004 vymazáno 4. května 2004 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. října 2003 zapsáno 5. ledna 2004 vymazáno 4. května 2004 generální ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek - Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ zapsáno 13. července 2005 vymazáno 8. července 2006 zástup.stat.org.-1.ekonomický ředitel: Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 zapsáno 4. května 2004 vymazáno 28. února 2006 zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. října 2003 Údaje platné ke dni: :00 14/36

15 den vzniku funkce: 1. října 2003 zapsáno 4. května 2004 vymazáno 4. srpna 2005 zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel: Ing. Karel Luňák, dat. nar. 3. června 1959 Konstantinovy Lázně 130 den vzniku funkce: 16. května 2005 zapsáno 4. srpna 2005 vymazáno 28. února 2006 zástup.stat.org.-3.personál.a správ.řed.: Ing. Vladimír Sova, dat. nar. 23. března 1948 Vyškov, Osvobození 19, PSČ den vzniku funkce: 2. srpna 2004 zapsáno 5. října 2004 vymazáno 28. února 2006 Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 23. ledna 2006 den zániku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna náměstek generálního ředitele pro obchod, marketing a strategii zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 den zániku funkce: 14. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna ekonomický ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Generální ředitel: Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 5. června 2006 den zániku funkce: 5. června 2007 zapsáno 30. srpna 2006 vymazáno 4. července 2007 Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 13. ledna náměstek generálního ředitele Údaje platné ke dni: :00 15/36

16 vymazáno 13. ledna 2007 RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové, Dolní 155, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 13. ledna ekonomický ředitel vymazáno 13. ledna 2007 Ing. Karel Luňák, dat. nar. 3. června 1959 Konstantinovy Lázně, V Aleji 92, PSČ den vzniku funkce: 16. května 2005 den zániku funkce: 17. března 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 9. června výrobně - technický ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 9. června 2006 Ing. Vladimír Sova, dat. nar. 23. března 1948 Vyškov, Osvobození 19, PSČ den vzniku funkce: 2. srpna 2004 den zániku funkce: 14. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna personální a správní ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové - Roudnička 157, PSČ den vzniku funkce: 21. března 2006 zapsáno 9. června 2006 vymazáno 13. ledna výrobně technický ředitel zapsáno 9. června 2006 vymazáno 13. ledna 2007 Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek - Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2006 den zániku funkce: 7. června 2006 vymazáno 28. července ředitel pro řízení zahraničních projektů Údaje platné ke dni: :00 16/36

17 vymazáno 28. července 2006 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 28. července ředitel pro obchod a marketing vymazáno 28. července 2006 Jiří Jankovič, dat. nar. 18. března 1950 Kúty 1961, Zlín den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 28. července ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek vymazáno 28. července 2006 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna ředitel pro obchod a marketing zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna 2007 Jiří Jankovič, dat. nar. 18. března 1950 Kúty 1961, Zlín den vzniku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna 2007 RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Býšť 232, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května ekonomický ředitel zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Údaje platné ke dni: :00 17/36

18 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové - Roudnička 157, PSČ den vzniku funkce: 21. března 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května výrobně technický ředitel zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května ředitel pro obchod zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Generální ředitel: Ing. Jiří Holický, dat. nar. 29. května 1965 Plzeň, Bolevecká 15, PSČ den vzniku funkce: 5. června 2007 den zániku funkce: 15. října 2007 zapsáno 4. července 2007 vymazáno 11. února 2008 Generální ředitel: Ing. Jiří Novák, dat. nar. 13. srpna 1960 Vrchlabí, Poštovní 118, PSČ den vzniku funkce: 11. prosince 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2008 zapsáno 11. února 2008 vymazáno 22. ledna 2009 Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., dat. nar. 17. července 1964 Doupě 2, Telč, PSČ den vzniku funkce: 12. února 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna výrobně technický ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Miluše Kadeřávková, dat. nar. 28. července 1951 Pardubice, Jindřišská 714, PSČ den vzniku funkce: 12. února 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 12. května 2007 Údaje platné ke dni: :00 18/36

19 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna ekonomický ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Bohumil Kos, dat. nar. 21. dubna 1967 Jindřichův Hradec, Mládežnická 148/IV, PSČ den vzniku funkce: 19. února 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna obchodní ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Vladimír Řihák, dat. nar. 3. ledna 1962 Praha 9 - Prosek, Martinovská 261/18, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2007 den zániku funkce: 18. června 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 22. září ředitel strategie a vnějších vztahů zapsáno 12. května 2007 vymazáno 22. září 2007 Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 15. srpna 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 22. září 2007 vymazáno 4. dubna ředitel speciálních projektů a vnějších vztahů zapsáno 22. září 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 1. listopadu 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2008 zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 22. ledna správní ředitel zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 22. ledna 2009 Generální ředitel: Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2009 zapsáno 22. ledna 2009 Údaje platné ke dni: :00 19/36

20 den vzniku funkce: 1. ledna 2009 zapsáno 22. ledna 2009 vymazáno 26. dubna 2013 Ing. Jiří Černík, dat. nar. 30. dubna 1963 Hradec Králové, Dolní 155, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2008 den zániku funkce: 28. února 2009 zapsáno 4. dubna výrobně technický ředitel zapsáno 4. dubna 2008 Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 17. prosince 2007 zapsáno 4. dubna ekonomický ředitel zapsáno 4. dubna 2008 Ing. Bedřich Foukal, dat. nar. 5. prosince 1963 Brno, Vohnoutova 14, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2008 den zániku funkce: 15. července 2008 zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 2. prosince obchodní ředitel zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 2. prosince 2008 Ing. Mikuláš Říha, dat. nar. 3. září 1952 Hradec Králové - Roudnička 156, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2008 den zániku funkce: 25. února 2008 zapsáno 4. dubna personální ředitel zapsáno 4. dubna 2008 oddíl AXII, vložka 540 : PhDr. Jitka Věková, dat. nar. 30. ledna 1955 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy, Za Humny 137, PSČ den vzniku funkce: 26. února 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 9. března personální ředitelka zapsáno 2. dubna 2009 Údaje platné ke dni: :00 20/36

21 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 9. března 2012 : Ing. Tomáš Dzik, dat. nar. 9. září 1967 Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června správní ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 : Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové, Poděbradova 1188, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června výrobně technický ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 : Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 17. prosince 2007 den zániku funkce: 31. května 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června ekonomický ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 Ing. Michal Gaube, dat. nar. 17. března 1968 Praha 7, U staré plynárny 47/6, PSČ den vzniku funkce: 1. června 2009 zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března ekonomický ředitel zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března 2012 Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 1. června 2009 zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března obchodní ředitel zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března 2012 Údaje platné ke dni: :00 21/36

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Datum zápisu: 26. února 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Spisová značka: C 9655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 12. ledna 2000. Spisová značka: B 6347 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 12. ledna 2000 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 12. ledna 2000. Spisová značka: B 6347 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 12. ledna 2000 Obchodní firma: Datum zápisu: 12. ledna 2000 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6347 Spisová značka: B 6347 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: INTER ALFA

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 20. prosince 1995

Úplný výpis. Datum zápisu: 20. prosince 1995 Datum zápisu: 20. prosince 1995 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 14177 Spisová značka: C 14177 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: Technické

Více

Strana první NZ 243/2016 N 243/2016. Stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první NZ 243/2016 N 243/2016. Stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první NZ 243/2016 N 243/2016 Stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 22.8.2016 (slovy: Dvacátého druhého srpna roku dvoutisícího šestnáctého) JUDr. Jitkou Famfulíkovou, notářkou se sídlem v Uherském

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4355. Plzeň, Bolevec-Orlík, Na střílně AB, PSČ 33011. Plzeň, Plovární 40, okres Plzeň-město

Úplný výpis. Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4355. Plzeň, Bolevec-Orlík, Na střílně AB, PSČ 33011. Plzeň, Plovární 40, okres Plzeň-město Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4355 Datum zápisu: 25. září 1993 Spisová značka: C 4355 vedená u Krajského soudu v Plzni Obchodní firma: REKS Plzeň

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. září Spisová značka: B 938 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. září 1991 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. září Spisová značka: B 938 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. září 1991 Obchodní firma: Datum zápisu: 27. září 1991 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 938 Spisová značka: B 938 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Omega-Teplotechna

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Datum zápisu: 28. ledna 1999 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Spisová značka: C 65212 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 19002

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Datum zápisu: 3. října 1990 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Spisová značka: C 205 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: PROMEDICA SPOL.

Více

Statek Uhřínov, a. s.

Statek Uhřínov, a. s. Statek Uhřínov, a. s. S T A N O V Y Úplné znění STANOV společnosti Statek Uhřínov, a. s., schválené Valnou hromadou ze dne 26. 6. 2015, která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007 Datum zápisu: 13. července 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12389 Spisová značka: B 1610 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vymazáno

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188 Datum zápisu: 12. září 1990 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188 Spisová značka: C 188 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ACCT-rakousko-československá

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17461. B 17461 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Komárkova 1221/18, PSČ 14800

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17461. B 17461 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Komárkova 1221/18, PSČ 14800 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17461 Datum zápisu: 22. října 1996 Spisová značka: C 48390 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 17461

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 89598

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 89598 1 z 5 14.8.2013 15:25 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 89598 Datum zápisu: 9. října 2002 Spisová značka: C 89598 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplný výpis z obchodního rejstříku

Úplný výpis z obchodního rejstříku Úplný výpis z obchodního rejstříku BV spol. s r.o., C 1641 vedená u Krajského soudu v Brně Vytisknout «Zpět na výsledky hledání Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1894

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1894 Datum zápisu: 17. února 1993 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1894 Spisová značka: B 1894 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Pragoholding

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727 Datum zápisu: 19. srpna 1994 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727 Spisová značka: C 6727 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úplný výpis

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úplný výpis Stránka č. 1 z 5 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6019 Datum zápisu: 14. července 1999 Spisová značka: B 6019 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní

Více

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 43594

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 43594 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 43594 Datum zápisu: 18. ledna 2001 Spisová značka: A 43594 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Povodí Vltavy,

Více

Výpis. Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 31823

Výpis. Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 31823 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 31823 Datum zápisu: 26. října 2015 Spisová značka: C 31823 vedená u Krajského soudu v Plzni Obchodní firma: Pošumavská odpadová,

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4198 Datum zápisu: 11. února 1998 Spisová značka: C 29753 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 4198 vedená

Více

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a275803&typ=full&klic=vr6cq6

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a275803&typ=full&klic=vr6cq6 Stránka. 1 z 14 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1642 Datum zápisu: Spisová značka: B 1642 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma: Datum zápisu: 27. června 2001 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7251 Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: GENTILO,

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 26.05.2015 10:03:55 Obchodní firma: Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. Sídlo: Křenová 184/58, 602 00, Brno - Trnitá Identifikační

Více

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce:

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce: Subjekt Obchodní firma: RYBÁRIK, s.r.o. (zapsáno od 03.04.2000) Sídlo: (zapsáno od 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 02, Staré Město (zapsáno od 12.04.2000 do 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 03, Staré Město

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.07.2016 09:03:57 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Živnostenské

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3977

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3977 Datum zápisu: 15. září 1998 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3977 Spisová značka: C 31593 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 3977 vedená

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 740. Augustinova 2085/29, Chodov, Praha. Nademlejnská 600/1, Hloubětín, Praha 9

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 740. Augustinova 2085/29, Chodov, Praha. Nademlejnská 600/1, Hloubětín, Praha 9 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 740 Datum zápisu: 6. května 1991 Spisová značka: B 740 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Bohemia Investics

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428 č.j. MUCL/.. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 02.01.2017 13:00:44 Obchodní firma: Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. Sídlo: Křenová 184/58, 602 00, Brno - Trnitá Identifikační

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Datum zápisu: 7. března 2005 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Spisová značka: B 2874 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: SILGOR

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361. C 18361 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Na Větrově 47, PSČ 14200

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361. C 18361 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Na Větrově 47, PSČ 14200 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361 Datum zápisu: 11. března 1993 Spisová značka: Obchodní firma: C 18361 vedená u Městského soudu v Praze Jiřina

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11991

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11991 Datum zápisu: 8. června 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11991 Spisová značka: B 11991 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ALANME a.s.

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 22.01.2015 10:16:58 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

internetu. Jana Žáková Subjekt: VKUS LIBEREC, družstvo v likvidaci Kudrna, Jan Kracman, Miloslava Svobodová, Marie Syrohová, JUDr

internetu. Jana Žáková Subjekt: VKUS LIBEREC, družstvo v likvidaci Kudrna, Jan Kracman, Miloslava Svobodová, Marie Syrohová, JUDr online půjčka ihned kralův dvůr míček. Vytvořte si stránky včetně verze pro mobil a zviditel internetu. Jana Žáková Subjekt: VKUS LIBEREC, družstvo v likvidaci IČO: 00029751 Právní forma: Družstvo Spisová

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Datum zápisu: 18. února 2009 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15071 Spisová značka: B 15071 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa zbytkového

Více

Úplný výpis. z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 451

Úplný výpis. z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 451 Úplný výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 451 Datum zápisu: 17. června 2011 Spisová značka: O 451 vedená u Krajského soudu v Brně Název: Best

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl Dr, vložka 2590. Družstvo Palackého 8-10,Brno, družstvo. Brno, Palackého 8, okres Brno-město, PSČ 61200

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl Dr, vložka 2590. Družstvo Palackého 8-10,Brno, družstvo. Brno, Palackého 8, okres Brno-město, PSČ 61200 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně Datum zápisu: 10. května 1994 Spisová značka: Dr 2590 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: Družstvo Palackého 8-10,Brno, družstvo

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7352. České Budějovice, Křižíkova 7, PSČ 37001

Úplný výpis. Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7352. České Budějovice, Křižíkova 7, PSČ 37001 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7352 Datum zápisu: 16. září 1997 Spisová značka: Obchodní firma: C 7352 vedená u Krajského soudu v Českých

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 639

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 639 Datum zápisu: 3. září 1993 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 639 Spisová značka: B 639 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: DRAFT - OVA

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Datum zápisu: 10. října 2008 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Spisová značka: C 143676 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Brightsea

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa

Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa Město Česká Lípa Nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Čj. MUCL/55811/2015 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1. 98. 2017 do 15. 1131. 8. 2017) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/109279/2013 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Datum zápisu: 25. října 1994 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Spisová značka: Dr 1967 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Podmínky podnikání v zemědělství

Podmínky podnikání v zemědělství Podmínky podnikání v zemědělství JUDr. Marek Šimek advokátní kancelář Mgr. Pavla Jurečky Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla; a čím hlouběji jsi do nich vlez, tím v nich

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

IČO:66513600Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:43719805Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:66513600Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:43719805Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online zabřeh sms jokes. Kristián Bašta IČO:87546795Výroba, obchod a služby neuv v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zpracování

Více

CENÍK: READY MADE SPOLEČNOSTI

CENÍK: READY MADE SPOLEČNOSTI CENÍK: READY MADE SPOLEČNOSTI Nabízené ready made společnosti: Společnost s ručením omezeným založeno 2012, základní kapitál 200 000 Kč Společnost s ručením omezeným založeno 2013, základní kapitál 200

Více

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. b) vyí odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. b) vyí odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvlátní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje k

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7055 Datum zápisu: 1. března 2001 Spisová značka: Obchodní firma: B 7055 vedená u Městského soudu v Praze RIHA, a.s.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300 Metodický pokyn pro předkládání dokladů při nakládání s majetkem státu, tj. pozemky, stavbami a jejich příslušenstvím, se kterým je Zemědělská

Více

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne 17. 4. 2001 dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2015 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 808

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 808 1 z 6 13.11.2012 10:19 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 808 Datum zápisu: 30. června 2000 Spisová značka: B 808 vedená u Krajského soudu v Plzni Obchodní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 587/2 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o Správách povodí (tisk 587) - 2 - Pozměňovací návrhy k

Více

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k NÁVRH příloha č. 3 Z 18 Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více