Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna 1992. Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma:"

Transkript

1 Datum zápisu: 1. ledna 1992 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl AXII, vložka 540 Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní firma: Sídlo: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové vymazáno 22. září 1997 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Státní podnik Spravuje lesní půdní fond a lesní porosty na něm rostoucí (lesy), lesní cesty, provozní budovy, stavby a jiné pozemky sloužící lesnímu hospodářství, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání ČR a to dle zák. č. 61/77 Sb., o lesích a navazujících právních předpisů; vymazáno 30. září 1996 Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů; Zabezpečuje a kontroluje soulad obecného i podnikatelského užívání spravovaných lesů a jejich infrastruktury s ust. zák. o lesích a navazujících právních předpisů; vymazáno 30. září 1996 Ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a výkon služby v lesích; vymazáno 30. září 1996 Výkon odborné správy lesů; vymazáno 30. září 1996 Lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl; vymazáno 12. března 2011 Údaje platné ke dni: :00 1/36

2 Myslivost v obhospodařovaných honidbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech; Investiční výstavba a projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti; vymazáno 10. listopadu 1993 Provoz výpočetního střediska; vymazáno 10. listopadu 1993 Koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů. Obchodní, strojírenská, zámečnická, servisní a opravárenská činnost v rámci mechanizačních lesnických prostředků, nářadí a osobních ochranných pomůcek; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Dřevařská výroba a prodej dřevařských výrobků; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Drobná stavební a těžební činnost, např. těžba a zpracování kamene, zemní práce a pod.; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Provádění revizní činnosti a školení obsluh dopravních vozíků, stavebních strojů a zvedacích zařízení; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Vývoz a dovoz zboží a služeb ve smyslu obecně závazných předpisů (např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyhláška FMZO č. 562/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb); zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin. zapsáno 21. srpna 1992 V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu přísl. orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. Údaje platné ke dni: :00 2/36

3 vymazáno 10. listopadu 1993 Vodoinstalatérství vymazáno 13. května 2003 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy vč. ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace vymazáno 13. května 2003 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení vymazáno 22. září 1997 Činnost organizačních a ekonomických poradců vymazáno 25. května 1994 Provádění trhacích a ohňostrojných prací vymazáno 26. června 2009 Kovářství Poskytování software vymazáno 8. dubna 2005 Silniční motorová doprava Opravy motorových vozidel vymazáno 13. května 2003 Zemní práce strojem Ubytovací služby (Hradec Králové, Přemyslova 1106) vymazáno 22. září 1997 Ubytovací služby (Zámek Židlochovice) vymazáno 22. září 1997 Hostinská činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Údaje platné ke dni: :00 3/36

4 Zámečnictví Kovoobrábění Výroba a opravy zemědělských strojů vymazáno 13. května 2003 Zpracování kamene vymazáno 13. května 2003 Truhlářství Zednictví vymazáno 13. května 2003 Stavitel vymazáno 22. září 1997 Provozování cestovní kanceláře vymazáno 13. května 2003 Tesařství zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Pálení dřevěného uhlí zapsáno 25. května 1994 Kopírovací práce zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním zapsáno 25. května 1994 Projektová činnost v investiční výstavbě zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Výroba pilařská a dřevařská zapsáno 25. května 1994 Zemědělská výroba zapsáno 29. června 1995 vymazáno 8. dubna 2005 Údaje platné ke dni: :00 4/36

5 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy zapsáno 27. července 1995 vymazáno 13. května 2003 Provozování železniční dráhy - vlečky zapsáno 18. března 1996 Výkon práv a povinností vlastníka lesa u lesů, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž mají lesy ČR, s.p. v Hradci Králové právo hospodaření zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Výkon práva hospodaření s ostatním movitým a nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví státu, a byl s.p. Lesy ČR v Hradci Králové svěřen k plnění úkolů státního podniku zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Hospodaření v lese zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Činnost odborného lesního hospodáře zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin zapsáno 30. září 1996 Výkon ochranné služby v lesích zapsáno 30. září 1996 Výuka a provádění zkoušek z myslivosti zapsáno 30. září 1996 Provozování vodovodů a kanalizací zapsáno 30. září 1996 vymazáno 8. dubna 2005 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona zapsáno 17. února 1997 vymazáno 22. září 1997 Výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodaření Výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu Údaje platné ke dni: :00 5/36

6 majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určitým majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku vymazáno 2. září 2008 Výkon veškerých vlastnických práv kmajetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem zapsáno 2. září 2008 Činnost odborného lesního hospodáře Výkon ochranné služby v lesích Ubytovací služby Stavitelství vymazáno 13. května 2003 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní a střeliva do těchto zbraní podléhajících registraci podle zákona vymazáno 8. července 2006 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní podléhající registraci podle zákona zapsáno 8. července 2006 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava střeliva zapsáno 8. července 2006 Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov Provozování střelnic zapsáno 25. října 1999 Lesnictví, těžba dřeva, lesní doprava, poskytování služeb v myslivosti zapsáno 23. června 2000 Údaje platné ke dni: :00 6/36

7 zapsáno 23. června 2000 vymazáno 28. dubna 2006 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zapsáno 3. října 2000 Výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Nakládání s výkonem práva myslivosti na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uzavírání darovacích nebo jiných smluv, jimiž se bezúplatně převádí ve prospěch státu majetek, který bude sloužit plnění úkolů podniku nebo podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv, jimiž se úplatně nabývá do vlastnictví státu majetek, který bude sloužit k plnění funkcí podniku nebo podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv o prodeji a směně nemovitých věcí a bytů, nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik nepotřebuje k plnění svých úkolů a podnikání, k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv o koupi a směně nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik potřebuje k plnění svých úkolů a podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání nájemních a jiných smluv o užívání majetku, ke kterému má právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uspokojování restitučních nároků tam, kde je podle zvláštních právních předpisů podnik povinnou osobou zapsáno 13. února 2001 Nabývání, pozbývání za úplatu majetkových účastí v akciových společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání Údaje platné ke dni: :00 7/36

8 společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání zapsáno 13. února 2001 Operace na finančním trhu k optimálnímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků zapsáno 13. února 2001 Výroba zemědělských strojů zapsáno 13. května 2003 Opravy pracovních strojů zapsáno 13. května 2003 Opravy silničních vozidel zapsáno 13. května 2003 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) zapsáno 13. května 2003 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování zapsáno 13. května 2003 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob zapsáno 13. května 2003 Vydavatelské a nakladatelské činnosti zapsáno 27. května 2004 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce texických chemických látek a chemických přípravků s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče zapsáno 21. června 2004 Řeznictví a uzenářství zapsáno 28. října 2004 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) zapsáno 22. ledna 2005 Zemědělská výroba zapsáno 8. dubna 2005 Údaje platné ke dni: :00 8/36

9 zapsáno 8. dubna 2005 vymazáno 8. července 2006 Zemědělská výroba: Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. Chov ryb, vodních živočichů a pěstování roslin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely. zapsáno 8. července 2006 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti zapsáno 6. ledna 2007 Zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě zapsáno 7. dubna 2011 Tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství zapsáno 7. dubna 2011 Výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy zapsáno 7. dubna 2011 Péče o vodní díla a stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit zapsáno 7. dubna 2011 Zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů zapsáno 7. dubna 2011 Výkon odborných a technických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů zapsáno 7. dubna 2011 prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální Údaje platné ke dni: :00 9/36

10 vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva kovářství, podkovářství zámečnictví, nástrojářství obráběčství opravy silničních vozidel truhlářství, podlahářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování provozování střelnic opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů řeznictví a uzenářství výroba elektřiny dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním Údaje platné ke dni: :00 10/36

11 dobýváním provozování železniční dráhy - vlečky výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodařit výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem činnost odborného lesního hospodáře výkon ochranné služby v lesích vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodařit zemědělská výroba: - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - výroba osiv a sadby, školkařských výpětsků a genetického materiálu rostlin - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem č. 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými Údaje platné ke dni: :00 11/36

12 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy péče o vodní díla stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má přislušnost hospodařit zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů výkon odborných a technologických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů Statutární orgán: řízením podniku pověřený: Ing. Jiří Oliva, dat. nar. 15. dubna 1952 Oucmanice 70, Brandýs nad Orlicí vymazáno 20. května 1993 zástupce: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 vymazáno 20. května 1993 generální ředitel: Ing. Jiří Oliva, dat. nar. 15. dubna 1952 Oucmanice 70, Brandýs nad Orlicí zapsáno 20. května 1993 vymazáno 25. září 2003 zástupce ředitele: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 zástupce ředitele: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 zástupce ředitele: Ing. Zdeněk Domes, dat. nar. 1. listopadu 1934 Hradec Králové 8, Pešinova 151 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 ředitel výrobně technického úseku: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 zapsáno 17. srpna 1993 Údaje platné ke dni: :00 12/36

13 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 18. března 1996 ředitel správního úseku: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 18. března 1996 ředitel ekonomického úseku: Ing. Zdeněk Domes, dat. nar. 1. listopadu 1934 Hradec Králové 8, Pešinova 151 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 8. září 1995 ředitel ekonomického úseku: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 8, Přemyslova 735 zapsáno 8. září 1995 vymazáno 18. března 1996 správní ředitel - zástupce gen. ředitele: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 13. října 1999 ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 8, Přemyslova 735 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 22. července 1997 ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 11 - Roudnička 155, PSČ zapsáno 22. července 1997 vymazáno 13. října 1999 výrobně - technický ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 13. října 1999 generální ředitel: Ing. Kamil Vyslyšel, dat. nar. 22. srpna 1964 Kladno, Ostravská 3059, PSČ den vzniku funkce: 9. září 2003 zapsáno 25. září 2003 vymazáno 13. července 2005 zástup.stat.org.-1.správní ředitel: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108, PSČ zapsáno 13. října 1999 vymazáno 4. května 2004 Údaje platné ke dni: :00 13/36

14 zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 11 - Roudnička 155, PSČ zapsáno 13. října 1999 vymazáno 5. ledna 2004 zástup.stat.org.-3.výrobně-tech.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070, PSČ den zániku funkce: 31. května 2001 zapsáno 13. října 1999 vymazáno 27. srpna 2001 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070, PSČ zapsáno 17. července 2002 vymazáno 18. března 2003 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Horní Pohleď 19E, Světlá nad Sázavou, PSČ zapsáno 18. března 2003 vymazáno 5. ledna 2004 zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel: Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 zapsáno 5. ledna 2004 vymazáno 4. května 2004 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. října 2003 zapsáno 5. ledna 2004 vymazáno 4. května 2004 generální ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek - Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ zapsáno 13. července 2005 vymazáno 8. července 2006 zástup.stat.org.-1.ekonomický ředitel: Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 zapsáno 4. května 2004 vymazáno 28. února 2006 zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. října 2003 Údaje platné ke dni: :00 14/36

15 den vzniku funkce: 1. října 2003 zapsáno 4. května 2004 vymazáno 4. srpna 2005 zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel: Ing. Karel Luňák, dat. nar. 3. června 1959 Konstantinovy Lázně 130 den vzniku funkce: 16. května 2005 zapsáno 4. srpna 2005 vymazáno 28. února 2006 zástup.stat.org.-3.personál.a správ.řed.: Ing. Vladimír Sova, dat. nar. 23. března 1948 Vyškov, Osvobození 19, PSČ den vzniku funkce: 2. srpna 2004 zapsáno 5. října 2004 vymazáno 28. února 2006 Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 23. ledna 2006 den zániku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna náměstek generálního ředitele pro obchod, marketing a strategii zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 den zániku funkce: 14. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna ekonomický ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Generální ředitel: Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 5. června 2006 den zániku funkce: 5. června 2007 zapsáno 30. srpna 2006 vymazáno 4. července 2007 Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 13. ledna náměstek generálního ředitele Údaje platné ke dni: :00 15/36

16 vymazáno 13. ledna 2007 RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové, Dolní 155, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 13. ledna ekonomický ředitel vymazáno 13. ledna 2007 Ing. Karel Luňák, dat. nar. 3. června 1959 Konstantinovy Lázně, V Aleji 92, PSČ den vzniku funkce: 16. května 2005 den zániku funkce: 17. března 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 9. června výrobně - technický ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 9. června 2006 Ing. Vladimír Sova, dat. nar. 23. března 1948 Vyškov, Osvobození 19, PSČ den vzniku funkce: 2. srpna 2004 den zániku funkce: 14. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna personální a správní ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové - Roudnička 157, PSČ den vzniku funkce: 21. března 2006 zapsáno 9. června 2006 vymazáno 13. ledna výrobně technický ředitel zapsáno 9. června 2006 vymazáno 13. ledna 2007 Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek - Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2006 den zániku funkce: 7. června 2006 vymazáno 28. července ředitel pro řízení zahraničních projektů Údaje platné ke dni: :00 16/36

17 vymazáno 28. července 2006 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 28. července ředitel pro obchod a marketing vymazáno 28. července 2006 Jiří Jankovič, dat. nar. 18. března 1950 Kúty 1961, Zlín den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 28. července ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek vymazáno 28. července 2006 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna ředitel pro obchod a marketing zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna 2007 Jiří Jankovič, dat. nar. 18. března 1950 Kúty 1961, Zlín den vzniku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna 2007 RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Býšť 232, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května ekonomický ředitel zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Údaje platné ke dni: :00 17/36

18 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové - Roudnička 157, PSČ den vzniku funkce: 21. března 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května výrobně technický ředitel zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května ředitel pro obchod zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Generální ředitel: Ing. Jiří Holický, dat. nar. 29. května 1965 Plzeň, Bolevecká 15, PSČ den vzniku funkce: 5. června 2007 den zániku funkce: 15. října 2007 zapsáno 4. července 2007 vymazáno 11. února 2008 Generální ředitel: Ing. Jiří Novák, dat. nar. 13. srpna 1960 Vrchlabí, Poštovní 118, PSČ den vzniku funkce: 11. prosince 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2008 zapsáno 11. února 2008 vymazáno 22. ledna 2009 Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., dat. nar. 17. července 1964 Doupě 2, Telč, PSČ den vzniku funkce: 12. února 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna výrobně technický ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Miluše Kadeřávková, dat. nar. 28. července 1951 Pardubice, Jindřišská 714, PSČ den vzniku funkce: 12. února 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 12. května 2007 Údaje platné ke dni: :00 18/36

19 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna ekonomický ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Bohumil Kos, dat. nar. 21. dubna 1967 Jindřichův Hradec, Mládežnická 148/IV, PSČ den vzniku funkce: 19. února 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna obchodní ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Vladimír Řihák, dat. nar. 3. ledna 1962 Praha 9 - Prosek, Martinovská 261/18, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2007 den zániku funkce: 18. června 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 22. září ředitel strategie a vnějších vztahů zapsáno 12. května 2007 vymazáno 22. září 2007 Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 15. srpna 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 22. září 2007 vymazáno 4. dubna ředitel speciálních projektů a vnějších vztahů zapsáno 22. září 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 1. listopadu 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2008 zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 22. ledna správní ředitel zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 22. ledna 2009 Generální ředitel: Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2009 zapsáno 22. ledna 2009 Údaje platné ke dni: :00 19/36

20 den vzniku funkce: 1. ledna 2009 zapsáno 22. ledna 2009 vymazáno 26. dubna 2013 Ing. Jiří Černík, dat. nar. 30. dubna 1963 Hradec Králové, Dolní 155, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2008 den zániku funkce: 28. února 2009 zapsáno 4. dubna výrobně technický ředitel zapsáno 4. dubna 2008 Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 17. prosince 2007 zapsáno 4. dubna ekonomický ředitel zapsáno 4. dubna 2008 Ing. Bedřich Foukal, dat. nar. 5. prosince 1963 Brno, Vohnoutova 14, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2008 den zániku funkce: 15. července 2008 zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 2. prosince obchodní ředitel zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 2. prosince 2008 Ing. Mikuláš Říha, dat. nar. 3. září 1952 Hradec Králové - Roudnička 156, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2008 den zániku funkce: 25. února 2008 zapsáno 4. dubna personální ředitel zapsáno 4. dubna 2008 oddíl AXII, vložka 540 : PhDr. Jitka Věková, dat. nar. 30. ledna 1955 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy, Za Humny 137, PSČ den vzniku funkce: 26. února 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 9. března personální ředitelka zapsáno 2. dubna 2009 Údaje platné ke dni: :00 20/36

21 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 9. března 2012 : Ing. Tomáš Dzik, dat. nar. 9. září 1967 Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června správní ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 : Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové, Poděbradova 1188, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června výrobně technický ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 : Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 17. prosince 2007 den zániku funkce: 31. května 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června ekonomický ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 Ing. Michal Gaube, dat. nar. 17. března 1968 Praha 7, U staré plynárny 47/6, PSČ den vzniku funkce: 1. června 2009 zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března ekonomický ředitel zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března 2012 Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 1. června 2009 zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března obchodní ředitel zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března 2012 Údaje platné ke dni: :00 21/36

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II.

STANOVY DRUŽSTVA. 1. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo Maleč 2. Sídlo družstva: Maleč čp. 49, 582 76 Maleč II. STANOVY DRUŽSTVA Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 15. června 2012 Cena 26,- Kč OBSAH: 3. 4. 5. 6. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Palivový kombinát Ústí, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 144/1990 ministra hospodářství ČSFR ze dne 17. 12. 1990 č. j. 1642/401, ve znění pozdějších doplňků.

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

------------------------------------------ o r o z h o d n u t í -------------------------------------------

------------------------------------------ o r o z h o d n u t í ------------------------------------------- Strana jedna NZ 286/2006 OPIS STEJNOPIS N o t ářský zápis sepsaný dne 18.10.2006 (osmnáctého října roku dva tisíce šest) notářkou v Hradci Králové JUDr. Janou Čírtkovou, v notářské kanceláři v Hradci Králové,

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011 České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 14 16 6193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B vložka 2357 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.211 OBSAH

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 28. listopadu 2012 částka 13 Cena 115 Kč Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami CENOVÝ

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více