Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplný výpis. Datum zápisu: 1. ledna 1992. Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsáno 1. ledna 1992 Obchodní firma:"

Transkript

1 Datum zápisu: 1. ledna 1992 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl AXII, vložka 540 Spisová značka: AXII 540 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní firma: Sídlo: Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové vymazáno 22. září 1997 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Státní podnik Spravuje lesní půdní fond a lesní porosty na něm rostoucí (lesy), lesní cesty, provozní budovy, stavby a jiné pozemky sloužící lesnímu hospodářství, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání ČR a to dle zák. č. 61/77 Sb., o lesích a navazujících právních předpisů; vymazáno 30. září 1996 Prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů; Zabezpečuje a kontroluje soulad obecného i podnikatelského užívání spravovaných lesů a jejich infrastruktury s ust. zák. o lesích a navazujících právních předpisů; vymazáno 30. září 1996 Ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a výkon služby v lesích; vymazáno 30. září 1996 Výkon odborné správy lesů; vymazáno 30. září 1996 Lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl; vymazáno 12. března 2011 Údaje platné ke dni: :00 1/36

2 Myslivost v obhospodařovaných honidbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech; Investiční výstavba a projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti; vymazáno 10. listopadu 1993 Provoz výpočetního střediska; vymazáno 10. listopadu 1993 Koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů. Obchodní, strojírenská, zámečnická, servisní a opravárenská činnost v rámci mechanizačních lesnických prostředků, nářadí a osobních ochranných pomůcek; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Dřevařská výroba a prodej dřevařských výrobků; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Drobná stavební a těžební činnost, např. těžba a zpracování kamene, zemní práce a pod.; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Provádění revizní činnosti a školení obsluh dopravních vozíků, stavebních strojů a zvedacích zařízení; zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Vývoz a dovoz zboží a služeb ve smyslu obecně závazných předpisů (např. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vyhláška FMZO č. 562/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb); zapsáno 21. srpna 1992 vymazáno 10. listopadu 1993 Práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin. zapsáno 21. srpna 1992 V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu přísl. orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. Údaje platné ke dni: :00 2/36

3 vymazáno 10. listopadu 1993 Vodoinstalatérství vymazáno 13. května 2003 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy vč. ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace vymazáno 13. května 2003 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení vymazáno 22. září 1997 Činnost organizačních a ekonomických poradců vymazáno 25. května 1994 Provádění trhacích a ohňostrojných prací vymazáno 26. června 2009 Kovářství Poskytování software vymazáno 8. dubna 2005 Silniční motorová doprava Opravy motorových vozidel vymazáno 13. května 2003 Zemní práce strojem Ubytovací služby (Hradec Králové, Přemyslova 1106) vymazáno 22. září 1997 Ubytovací služby (Zámek Židlochovice) vymazáno 22. září 1997 Hostinská činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Údaje platné ke dni: :00 3/36

4 Zámečnictví Kovoobrábění Výroba a opravy zemědělských strojů vymazáno 13. května 2003 Zpracování kamene vymazáno 13. května 2003 Truhlářství Zednictví vymazáno 13. května 2003 Stavitel vymazáno 22. září 1997 Provozování cestovní kanceláře vymazáno 13. května 2003 Tesařství zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Pálení dřevěného uhlí zapsáno 25. května 1994 Kopírovací práce zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním zapsáno 25. května 1994 Projektová činnost v investiční výstavbě zapsáno 25. května 1994 vymazáno 13. května 2003 Výroba pilařská a dřevařská zapsáno 25. května 1994 Zemědělská výroba zapsáno 29. června 1995 vymazáno 8. dubna 2005 Údaje platné ke dni: :00 4/36

5 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy zapsáno 27. července 1995 vymazáno 13. května 2003 Provozování železniční dráhy - vlečky zapsáno 18. března 1996 Výkon práv a povinností vlastníka lesa u lesů, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž mají lesy ČR, s.p. v Hradci Králové právo hospodaření zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Výkon práva hospodaření s ostatním movitým a nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví státu, a byl s.p. Lesy ČR v Hradci Králové svěřen k plnění úkolů státního podniku zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Hospodaření v lese zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Činnost odborného lesního hospodáře zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov zapsáno 30. září 1996 vymazáno 22. září 1997 Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin zapsáno 30. září 1996 Výkon ochranné služby v lesích zapsáno 30. září 1996 Výuka a provádění zkoušek z myslivosti zapsáno 30. září 1996 Provozování vodovodů a kanalizací zapsáno 30. září 1996 vymazáno 8. dubna 2005 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona zapsáno 17. února 1997 vymazáno 22. září 1997 Výkon práva hospodaření k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodaření Výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu Údaje platné ke dni: :00 5/36

6 majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určitým majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem v jednacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku vymazáno 2. září 2008 Výkon veškerých vlastnických práv kmajetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodaření s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem zapsáno 2. září 2008 Činnost odborného lesního hospodáře Výkon ochranné služby v lesích Ubytovací služby Stavitelství vymazáno 13. května 2003 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní a střeliva do těchto zbraní podléhajících registraci podle zákona vymazáno 8. července 2006 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava zbraní podléhající registraci podle zákona zapsáno 8. července 2006 Nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava střeliva zapsáno 8. července 2006 Vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov Provozování střelnic zapsáno 25. října 1999 Lesnictví, těžba dřeva, lesní doprava, poskytování služeb v myslivosti zapsáno 23. června 2000 Údaje platné ke dni: :00 6/36

7 zapsáno 23. června 2000 vymazáno 28. dubna 2006 Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zapsáno 3. října 2000 Výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Nakládání s výkonem práva myslivosti na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uzavírání darovacích nebo jiných smluv, jimiž se bezúplatně převádí ve prospěch státu majetek, který bude sloužit plnění úkolů podniku nebo podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv, jimiž se úplatně nabývá do vlastnictví státu majetek, který bude sloužit k plnění funkcí podniku nebo podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv o prodeji a směně nemovitých věcí a bytů, nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik nepotřebuje k plnění svých úkolů a podnikání, k nimž má podnik právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uzavírání smluv o koupi a směně nemovitých věcí, bytů a nebytových prostorů a movitých věcí, které podnik potřebuje k plnění svých úkolů a podnikání zapsáno 13. února 2001 Uzavírání nájemních a jiných smluv o užívání majetku, ke kterému má právo hospodaření zapsáno 13. února 2001 Uspokojování restitučních nároků tam, kde je podle zvláštních právních předpisů podnik povinnou osobou zapsáno 13. února 2001 Nabývání, pozbývání za úplatu majetkových účastí v akciových společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání Údaje platné ke dni: :00 7/36

8 společnostech v rámci plnění svých úkolů a podnikání zapsáno 13. února 2001 Operace na finančním trhu k optimálnímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků zapsáno 13. února 2001 Výroba zemědělských strojů zapsáno 13. května 2003 Opravy pracovních strojů zapsáno 13. května 2003 Opravy silničních vozidel zapsáno 13. května 2003 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) zapsáno 13. května 2003 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování zapsáno 13. května 2003 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob zapsáno 13. května 2003 Vydavatelské a nakladatelské činnosti zapsáno 27. května 2004 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce texických chemických látek a chemických přípravků s vyjímkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče zapsáno 21. června 2004 Řeznictví a uzenářství zapsáno 28. října 2004 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) zapsáno 22. ledna 2005 Zemědělská výroba zapsáno 8. dubna 2005 Údaje platné ke dni: :00 8/36

9 zapsáno 8. dubna 2005 vymazáno 8. července 2006 Zemědělská výroba: Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. Chov ryb, vodních živočichů a pěstování roslin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit. Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely. zapsáno 8. července 2006 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti zapsáno 6. ledna 2007 Zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě zapsáno 7. dubna 2011 Tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství zapsáno 7. dubna 2011 Výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy zapsáno 7. dubna 2011 Péče o vodní díla a stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má příslušnost hospodařit zapsáno 7. dubna 2011 Zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů zapsáno 7. dubna 2011 Výkon odborných a technických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů zapsáno 7. dubna 2011 prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů, příp. ve vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální Údaje platné ke dni: :00 9/36

10 vlastní režii, zajišťuje provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva kovářství, podkovářství zámečnictví, nástrojářství obráběčství opravy silničních vozidel truhlářství, podlahářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování provozování střelnic opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů řeznictví a uzenářství výroba elektřiny dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vč. úpravy a zušlechťování nerostů prováděného v souvislosti s jejich dobýváním Údaje platné ke dni: :00 10/36

11 dobýváním provozování železniční dráhy - vlečky výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Lesy České republiky právo hospodařit výkon práva hospodařit k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve vlastnictví státu a byl svěřen k plnění jeho úkolů, a k provozování nepodnikatelské činnosti s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost výkon veškerých vlastnických práv k majetku státu, ke kterému má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem činnost odborného lesního hospodáře výkon ochranné služby v lesích vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov výkon práv a povinností vlastníka lesa podle lesního zákona u lesů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž má podnik právo hospodařit zemědělská výroba: - rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - výroba osiv a sadby, školkařských výpětsků a genetického materiálu rostlin - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby - chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření v lese, na pozemcích státu, k nimž má podnik právo hospodařit - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesní účely tvorba koncepcí a informačních systémů ve vodním hospodářství zajišťuje monitoring stavu povrchových vod ve své správě výkon správy určených vodních toků, lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží, a přitom plní povinnosti dané zákonem č. 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými Údaje platné ke dni: :00 11/36

12 254/2001 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a obecně platnými předpisy péče o vodní díla stavby k lesotechnickým melioracím pozemků a stavby hrazení bystřin a strží v majetku České republiky, se kterými má přislušnost hospodařit zpracovává a vede evidenci vodních toků, vodních nádrží, staveb k lesotechnickým melioracím pozemků a staveb hrazení bystřin a strží, a údaje ukládá do informačního systému veřejné správy v rozsahu platných právních předpisů výkon odborných a technologických a inženýrských činností pro přípravu, realizaci a financování krajinotvorných programů Statutární orgán: řízením podniku pověřený: Ing. Jiří Oliva, dat. nar. 15. dubna 1952 Oucmanice 70, Brandýs nad Orlicí vymazáno 20. května 1993 zástupce: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 vymazáno 20. května 1993 generální ředitel: Ing. Jiří Oliva, dat. nar. 15. dubna 1952 Oucmanice 70, Brandýs nad Orlicí zapsáno 20. května 1993 vymazáno 25. září 2003 zástupce ředitele: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 zástupce ředitele: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 zástupce ředitele: Ing. Zdeněk Domes, dat. nar. 1. listopadu 1934 Hradec Králové 8, Pešinova 151 zapsáno 20. května 1993 vymazáno 17. srpna 1993 ředitel výrobně technického úseku: Ing. Alois Minx, dat. nar. 13. října 1935 Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1182 zapsáno 17. srpna 1993 Údaje platné ke dni: :00 12/36

13 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 18. března 1996 ředitel správního úseku: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 18. března 1996 ředitel ekonomického úseku: Ing. Zdeněk Domes, dat. nar. 1. listopadu 1934 Hradec Králové 8, Pešinova 151 zapsáno 17. srpna 1993 vymazáno 8. září 1995 ředitel ekonomického úseku: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 8, Přemyslova 735 zapsáno 8. září 1995 vymazáno 18. března 1996 správní ředitel - zástupce gen. ředitele: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 13. října 1999 ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 8, Přemyslova 735 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 22. července 1997 ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 11 - Roudnička 155, PSČ zapsáno 22. července 1997 vymazáno 13. října 1999 výrobně - technický ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070 zapsáno 18. března 1996 vymazáno 13. října 1999 generální ředitel: Ing. Kamil Vyslyšel, dat. nar. 22. srpna 1964 Kladno, Ostravská 3059, PSČ den vzniku funkce: 9. září 2003 zapsáno 25. září 2003 vymazáno 13. července 2005 zástup.stat.org.-1.správní ředitel: Ing. Břetislav Jakubec, dat. nar. 7. ledna 1949 Vysoké Chvojno 108, PSČ zapsáno 13. října 1999 vymazáno 4. května 2004 Údaje platné ke dni: :00 13/36

14 zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel: RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové 11 - Roudnička 155, PSČ zapsáno 13. října 1999 vymazáno 5. ledna 2004 zástup.stat.org.-3.výrobně-tech.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070, PSČ den zániku funkce: 31. května 2001 zapsáno 13. října 1999 vymazáno 27. srpna 2001 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Ledeč nad Sázavou, Bezručova 1070, PSČ zapsáno 17. července 2002 vymazáno 18. března 2003 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. František Morávek, dat. nar. 24. května 1942 Horní Pohleď 19E, Světlá nad Sázavou, PSČ zapsáno 18. března 2003 vymazáno 5. ledna 2004 zástup.stat.org.-2.ekonomický ředitel: Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 zapsáno 5. ledna 2004 vymazáno 4. května 2004 zástup.stat.org.-3.výrobně techn.ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. října 2003 zapsáno 5. ledna 2004 vymazáno 4. května 2004 generální ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek - Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ zapsáno 13. července 2005 vymazáno 8. července 2006 zástup.stat.org.-1.ekonomický ředitel: Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 zapsáno 4. května 2004 vymazáno 28. února 2006 zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel: Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. října 2003 Údaje platné ke dni: :00 14/36

15 den vzniku funkce: 1. října 2003 zapsáno 4. května 2004 vymazáno 4. srpna 2005 zástup.stat.org.-2.výrobně techn.ředitel: Ing. Karel Luňák, dat. nar. 3. června 1959 Konstantinovy Lázně 130 den vzniku funkce: 16. května 2005 zapsáno 4. srpna 2005 vymazáno 28. února 2006 zástup.stat.org.-3.personál.a správ.řed.: Ing. Vladimír Sova, dat. nar. 23. března 1948 Vyškov, Osvobození 19, PSČ den vzniku funkce: 2. srpna 2004 zapsáno 5. října 2004 vymazáno 28. února 2006 Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 23. ledna 2006 den zániku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna náměstek generálního ředitele pro obchod, marketing a strategii zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Ing. Zdeněk Cába, dat. nar. 31. prosince 1963 Brloh 206, PSČ den vzniku funkce: 12. září 2003 den zániku funkce: 14. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna ekonomický ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Generální ředitel: Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 5. června 2006 den zániku funkce: 5. června 2007 zapsáno 30. srpna 2006 vymazáno 4. července 2007 Ing. František Koníček, dat. nar. 17. května 1953 Jinočany, Lidická 228, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 13. ledna náměstek generálního ředitele Údaje platné ke dni: :00 15/36

16 vymazáno 13. ledna 2007 RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Hradec Králové, Dolní 155, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 13. ledna ekonomický ředitel vymazáno 13. ledna 2007 Ing. Karel Luňák, dat. nar. 3. června 1959 Konstantinovy Lázně, V Aleji 92, PSČ den vzniku funkce: 16. května 2005 den zániku funkce: 17. března 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 9. června výrobně - technický ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 9. června 2006 Ing. Vladimír Sova, dat. nar. 23. března 1948 Vyškov, Osvobození 19, PSČ den vzniku funkce: 2. srpna 2004 den zániku funkce: 14. února 2006 zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna personální a správní ředitel zapsáno 28. února 2006 vymazáno 28. dubna 2006 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové - Roudnička 157, PSČ den vzniku funkce: 21. března 2006 zapsáno 9. června 2006 vymazáno 13. ledna výrobně technický ředitel zapsáno 9. června 2006 vymazáno 13. ledna 2007 Ing. Vladimír Blahuta, dat. nar. 3. června 1963 Frýdek - Místek, 8. pěšího pluku 80, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2006 den zániku funkce: 7. června 2006 vymazáno 28. července ředitel pro řízení zahraničních projektů Údaje platné ke dni: :00 16/36

17 vymazáno 28. července 2006 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 28. července ředitel pro obchod a marketing vymazáno 28. července 2006 Jiří Jankovič, dat. nar. 18. března 1950 Kúty 1961, Zlín den vzniku funkce: 27. února 2006 vymazáno 28. července ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek vymazáno 28. července 2006 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna ředitel pro obchod a marketing zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna 2007 Jiří Jankovič, dat. nar. 18. března 1950 Kúty 1961, Zlín den vzniku funkce: 27. února 2006 zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna ředitel pro strategii, lidské zdroje a zadávání veřejných zakázek zapsáno 28. července 2006 vymazáno 13. ledna 2007 RNDr. Vladimír Veselý, dat. nar. 10. března 1960 Býšť 232, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května ekonomický ředitel zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Údaje platné ke dni: :00 17/36

18 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové - Roudnička 157, PSČ den vzniku funkce: 21. března 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května výrobně technický ředitel zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Ing. Václav Třeštík, dat. nar. 3. srpna 1963 Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/163, PSČ den vzniku funkce: 27. února 2006 den zániku funkce: 9. února 2007 zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května ředitel pro obchod zapsáno 13. ledna 2007 vymazáno 12. května 2007 Generální ředitel: Ing. Jiří Holický, dat. nar. 29. května 1965 Plzeň, Bolevecká 15, PSČ den vzniku funkce: 5. června 2007 den zániku funkce: 15. října 2007 zapsáno 4. července 2007 vymazáno 11. února 2008 Generální ředitel: Ing. Jiří Novák, dat. nar. 13. srpna 1960 Vrchlabí, Poštovní 118, PSČ den vzniku funkce: 11. prosince 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2008 zapsáno 11. února 2008 vymazáno 22. ledna 2009 Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., dat. nar. 17. července 1964 Doupě 2, Telč, PSČ den vzniku funkce: 12. února 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna výrobně technický ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Miluše Kadeřávková, dat. nar. 28. července 1951 Pardubice, Jindřišská 714, PSČ den vzniku funkce: 12. února 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 12. května 2007 Údaje platné ke dni: :00 18/36

19 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna ekonomický ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Bohumil Kos, dat. nar. 21. dubna 1967 Jindřichův Hradec, Mládežnická 148/IV, PSČ den vzniku funkce: 19. února 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna obchodní ředitel zapsáno 12. května 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Vladimír Řihák, dat. nar. 3. ledna 1962 Praha 9 - Prosek, Martinovská 261/18, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2007 den zániku funkce: 18. června 2007 zapsáno 12. května 2007 vymazáno 22. září ředitel strategie a vnějších vztahů zapsáno 12. května 2007 vymazáno 22. září 2007 Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 15. srpna 2007 den zániku funkce: 31. října 2007 zapsáno 22. září 2007 vymazáno 4. dubna ředitel speciálních projektů a vnějších vztahů zapsáno 22. září 2007 vymazáno 4. dubna 2008 Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 1. listopadu 2007 den zániku funkce: 31. prosince 2008 zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 22. ledna správní ředitel zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 22. ledna 2009 Generální ředitel: Ing. Svatopluk Sýkora, dat. nar. 11. března 1955 Praha 6 - Ruzyně, Družicová 978/4, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2009 zapsáno 22. ledna 2009 Údaje platné ke dni: :00 19/36

20 den vzniku funkce: 1. ledna 2009 zapsáno 22. ledna 2009 vymazáno 26. dubna 2013 Ing. Jiří Černík, dat. nar. 30. dubna 1963 Hradec Králové, Dolní 155, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2008 den zániku funkce: 28. února 2009 zapsáno 4. dubna výrobně technický ředitel zapsáno 4. dubna 2008 Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 17. prosince 2007 zapsáno 4. dubna ekonomický ředitel zapsáno 4. dubna 2008 Ing. Bedřich Foukal, dat. nar. 5. prosince 1963 Brno, Vohnoutova 14, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2008 den zániku funkce: 15. července 2008 zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 2. prosince obchodní ředitel zapsáno 4. dubna 2008 vymazáno 2. prosince 2008 Ing. Mikuláš Říha, dat. nar. 3. září 1952 Hradec Králové - Roudnička 156, PSČ den vzniku funkce: 1. ledna 2008 den zániku funkce: 25. února 2008 zapsáno 4. dubna personální ředitel zapsáno 4. dubna 2008 oddíl AXII, vložka 540 : PhDr. Jitka Věková, dat. nar. 30. ledna 1955 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy, Za Humny 137, PSČ den vzniku funkce: 26. února 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 9. března personální ředitelka zapsáno 2. dubna 2009 Údaje platné ke dni: :00 20/36

21 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 9. března 2012 : Ing. Tomáš Dzik, dat. nar. 9. září 1967 Český Těšín, Komorní 580/10, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června správní ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 : Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., dat. nar. 29. října 1958 Hradec Králové, Poděbradova 1188, PSČ den vzniku funkce: 1. března 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června výrobně technický ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 : Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 17. prosince 2007 den zániku funkce: 31. května 2009 zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června ekonomický ředitel zapsáno 2. dubna 2009 vymazáno 26. června 2009 Ing. Michal Gaube, dat. nar. 17. března 1968 Praha 7, U staré plynárny 47/6, PSČ den vzniku funkce: 1. června 2009 zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března ekonomický ředitel zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března 2012 Ing. Zdeněk Sýkora, dat. nar. 2. listopadu 1955 Praha 6, Na Petřinách 292/64, PSČ den vzniku funkce: 1. června 2009 zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března obchodní ředitel zapsáno 26. června 2009 vymazáno 9. března 2012 Údaje platné ke dni: :00 21/36

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Datum zápisu: 26. února 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Spisová značka: C 9655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Datum zápisu: 28. ledna 1999 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Spisová značka: C 65212 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 19002

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Datum zápisu: 3. října 1990 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Spisová značka: C 205 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: PROMEDICA SPOL.

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 26.05.2015 10:03:55 Obchodní firma: Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. Sídlo: Křenová 184/58, 602 00, Brno - Trnitá Identifikační

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce:

Subjekt. Živnostenská oprávnění. Živnostenské oprávnění č. 1: Statutární orgán nebo jeho členové: Odpovědný zástupce: Subjekt Obchodní firma: RYBÁRIK, s.r.o. (zapsáno od 03.04.2000) Sídlo: (zapsáno od 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 02, Staré Město (zapsáno od 12.04.2000 do 19.05.2005) Brněnská 1370, 686 03, Staré Město

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 06.06.2014 16:56:35 Obchodní firma: J e d n o t a, spotřební družstvo v Tachově Sídlo: Prokopa Velikého 497, 347 01, Tachov Identifikační číslo:

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007 Datum zápisu: 13. července 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12389 Spisová značka: B 1610 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vymazáno

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma: Datum zápisu: 27. června 2001 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7251 Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: GENTILO,

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727 Datum zápisu: 19. srpna 1994 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 6727 Spisová značka: C 6727 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Datum zápisu: 10. října 2008 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143676 Spisová značka: C 143676 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Brightsea

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361. C 18361 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Na Větrově 47, PSČ 14200

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361. C 18361 vedená u Městského soudu v Praze. Praha 4, Na Větrově 47, PSČ 14200 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18361 Datum zápisu: 11. března 1993 Spisová značka: Obchodní firma: C 18361 vedená u Městského soudu v Praze Jiřina

Více

č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA

č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA ve znění změny č. 1 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 710/2002/ZK účinné od 1. 1. 2003, změny č. 2 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 98/2005/ZK účinné

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 76/2015 N 79/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 2. 2. 2015 (slovy: druhého února roku dva tisíce patnáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě samém

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

CENÍK: READY MADE SPOLEČNOSTI

CENÍK: READY MADE SPOLEČNOSTI CENÍK: READY MADE SPOLEČNOSTI Nabízené ready made společnosti: Společnost s ručením omezeným založeno 2012, základní kapitál 200 000 Kč Společnost s ručením omezeným založeno 2013, základní kapitál 200

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

119,80 m2 á- 40,-KČ 119,80 m2 á-i 10,- 135,00 m2 á-260.- 7,00 m2 á-220,- 9,00 mb á- 14,- 100,00mb á- I?, 119,80 m2 á- 85,- 100,00mb á- 45,-

119,80 m2 á- 40,-KČ 119,80 m2 á-i 10,- 135,00 m2 á-260.- 7,00 m2 á-220,- 9,00 mb á- 14,- 100,00mb á- I?, 119,80 m2 á- 85,- 100,00mb á- 45,- Podlahářství Mayer ss.o. Údolní 1272/100, Praha 4 E-mail: podlaharstvi@podlaharstvimayer.tz Fax: 241722489 mob: 721808901 Tel: 261711562 Číslo účtu: 107-1886940257/0100 Cenová nabídka č.042/o15 Akce: Pražská

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

se sídlem Koněvova 22 130 00, Praha 3 TČ:45786828 DIČ: CZ45786828

se sídlem Koněvova 22 130 00, Praha 3 TČ:45786828 DIČ: CZ45786828 ONEGAST se sídlem Koněvova 22 130 00, Praha 3 TČ:45786828 DIČ: CZ45786828 nabídka na zpracování dokumentace: IS VYSOKÁ, POD KOSTELE 1) Předmět nabídky Předmětem plnění je v souladu s výzvou k podání nabídky

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Datum zápisu: 25. října 1994 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Spisová značka: Dr 1967 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775 Ú p l n ý v ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne.6.2006 Čj.: 22973/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více