Potrava káne lesní v Ceské republice a její význam pro myslivost Diet of Common Buzzard in the Czech Republic and its importance for gamekeeping

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potrava káne lesní v Ceské republice a její význam pro myslivost Diet of Common Buzzard in the Czech Republic and its importance for gamekeeping"

Transkript

1 BUTEO 9 (1997): I Potrava káne lesní v Ceské republice a její význam pro myslivost Diet of Common Buzzard in the Czech Republic and its importance for gamekeeping VORíŠEK P.(l), KRIŠTÍN A.(2), OBUCH J.(3) & VOTÝPKAJ.(4) (l)mgr. Petr Voríšek, teská spolecnost ornitologická, Hornomecholupská 34,10200 Praha 10, Czech Republic; (2)RNDr.Anton Krištín, CSc., Ústav ekológie lesa SA V, Štúrova 2, Zvolen, Slovak Republic; (3)/ng.Ján Obuch, Botanická záhrada UniverzityKomenského, 038/5 Blatnica, Slovak Republic (4)Mgr.Jan Votýpka, katedra parasitologie Prírodovedecké fakulty University Karlovy, Vinicná 7, /2844 Praha 2, Czech Republic ÚVOD ABSTRAKT. V letech byla studována potrava mládat káne lesní na území CHKO Pálava a soucasne zpracovány i starší publikované výsledky ze strední Evropy s cílem zhodnotit význam tohoto druhu pro myslivost. Vlastní výsledky byly získány s použitím 3 ruzných metod. Dominantní složkou potravy mladých kání je hraboš polní (32 až 43% v závislosti na metode), avšak v letech sjeho nižší pocetností je i jeho zastoupení v potrave kání nižší (12 až 26% v závislosti na metode). Jako náhradní složky potravy figurují ptáci (mládata pevcu), hmyz a cástecne i plazí. Podíl lovné zvere byl stabilne nízký, domácí zvírata nebyla zjištena vubec. Složení potravy kání v hnízdním období je závislé na nabídce hrabošu, nicméne ani v letech sjejich nedostatkem nebyl zaznamenán výrazne vyšší podíl lovné zvere (v žádném roce nepresáhl 7%). Zjištené výsledky jsou potvrzením starších publikovaných dat, že riziko škod zpusobených kání lesní na lovné zveri ci domácích zvíratech je zanedbatelné a káne lesní by tedy mela být celorocne hájena bez výjimek. I Složení potravy káne lesní (Buteo buteo) se venovalo relativne mnoho autoru u nás i v zahranicí. Velká vetšina prací na toto téma byla motivována tím, že bylo treba získat údaje pro diskuse o povolení odstrelu kání myslivci. Na území CR a SR lze za pionýrskou práci považovat príspevek SLÁDKA(1961), který zpracoval rozsáhlý materiál kání odstrelených na Slovensku v prubehu nekolika let. Na tuto práci pak navázali ŠEVCÍK(1981) a PATEROVÁ-LIšKOVÁ(1987), kterí vycházeli též z rozboru trávicích traktu zastrelených kání. Pomerne rozsáhlý je i soubor prací publikovaných v okolních zemích strední Evropy (GLUTZ et al. 1989, CRAMP& SIMMONS1980). Ze všech techto studií vyplynul záver, že káne lesní nepusobí v myslivosti závažnejší škody ajejí odstrel není oprávnený. Zdálo by se tedy, že význam káne lesní pro myslivost v CR byl již dostatecne odborne zhodnocen a situace v posledních letech, kdy krome bažantnic byla káne celorocne hájena, nasvedcovala spíše tomu, že hlasy volající po obnovení odstrel u kání budou postupne slábnout. Tuto problematiku však opetovne oživilo vydání novelizované Vyhlášky Ministerstva zemedelství CR c. 134 Sb. ze dne , kterou se provádí zákon o myslivosti. Podle této vyhlášky je káne lesní (a káne rousná) celorocne hájena (tedy i v bažantnicích), ovšem s jednou výjimkou - 6, odst. 6: "Ustanovení o celorocním hájení 57

2 káne lesní a káne rousné se nevztahuje najedince, kterí opakovane útocí na domácí drubež nebo holuby. Tyto jedince je možné v míste, kde pusobí tyto škody, a v bezprostredním okolí tohoto místa, lovit celorocne." Uvedené ustanovení vyhlášky zásadne zmenilo možnosti odstrelu kání aje tedy treba opetovne zhodnotit, zda je oprávnené. Pro takovéto zhodnocení je treba použít pokud možno aktuální data získaná více metodami a srovnat je s dríve publikovanými údaji. Jednou z potenciálních slabin dosud publikovaných prací je skutecnost, že byly založeny pouze na jedné metode, jejíž vypovídací schopnost je vždy omezená, prípadne že tyto práce již nejsou aktuální vzhledem ke zmenám ve složení naší fauny v posledních letech (predevším prudký pokles stavu drobné lovné zvere). Problematické by mohlo být též vyhodnocení výsledku získaných pouze v prubehu krátkého období (jedné hnízdní ci zimní sezóny), nebot složení potravy se muže mezi sezónami výrazne menit. Cílem našeho príspevku je tedy konfrontovat novou mysliveckou vyhlášku s výsledky vlastního výzkumu potravy káne lesní v hnízdním období, které byly získány nekolika ruznými metodami, a s pomocí techto údaju a také dat již dríve publikovaných zhodnotit skutecný význam káne lesní z hlediska myslivosti. MATERIÁL A METODIKA Vlastní výzkum složení potravy káne lesní probíhal vždy v hnízdní sezóne (duben - cervenec) v letech 1993 až 1995 na lokalite Milovický les. Uvedená lokalita se nachází na územíchkopálava(okr.breclav),kvadráty7165,7166( in, E). Sledovaná populace káne lesní se vyznacuje extrémne vysokou populacní hustotou: na ploše 22,2 km2 lesa prokazatelne hnízdilo v období let 1993 až až 53 páru (VORíŠEKin press, VORíŠEK1996), v letech zde však JAGOŠ(1993) zjistilješte vyšší hnízdní hustotu kání. Podrobnejší popis lokality a prubehu hnízdení kání v uvedených letech viz VORíŠEK(in press). Potrava mládat kání na hnízde byla sledována tremi ruznými metodami: 1. Determinace zbytku nezkonzumované potravy pri kontrolách hnízd. Jednotlivé složky koristi ci jejich zbytky byly registrovány pri každé kontrole hnízda s mládaty. V nekolika málo prípadech byla potrava nalezena i na hnízdech, kde byla dosud nevylíhlá vejce. Krome techto výjimecných prípadu však nebyly kontroly hnízd se snuškou zapocítávány do celkového poctu kontrol. Na vetšine hnízd bylo provedeno nekolik kontrol v ruzném stadiu vývoje mládat. V roce 1993 bylo provedeno 129 kontrol 36 hnízd s mládaty, z nichž pri 81 kontrolách (62,8%) byla zaznamenána potrava. V roce 1994 to bylo 125 kontrol na 43 hnízdech, potrava byla zaznamenána pri 95 kontrolách (76%). V roce 1995 bylo sledováno jen 24 hnízd, která byla zkontrolována 64krát a z toho 48krát byla nalezena potrava (75%). Vývržky a zbytky potravy, které nebyly cerstvé a prímo na míste determinovatelné, byly sebrány a analyzovány zvlášt (viz dále). Aby bylo sníženo riziko vícenásobného zapocítání jednotlivých kusu koristi pri následných kontrolách, byla korist oznacena (vystrižením srsti, odstrižením nekteré z koncetin). U drobných savcu byla odebírána celá 58

3 hlava, takže u vetšiny jedincu bylo zcela vylouceno jejich opetovné zapocítání pri analýze vývržku. Presto není možné duplicitní zapocítání nekterých kusu koristi vyloucit a proto jsou výsledky z prímých kontrol hnízd a z rozboru vývržku vyhodnoceny zvlášt. 2. Metoda tzv. "potravních klecí". Byla použita metoda, kterou publikovali CZARNECKl & FOKSOWICZ(1954). Její podstatou je umístení mládat na hnízd.e do bedny s víkem z pruhledného materiálu (pletiva). Mládata tak nemohou prevzít potravu, kterou jim rodice prinášejí, na druhou stranu jsou s rodici stále v kontaktu ajejich žadonení stimuluje další prinášení potravy. Víko z pletiva je na bedne umísteno pod urcitým sklonem tak, aby potrava prinesená rodici padala do truhlíku na boku bedny. Oproti puvodním rozmerum uvedeným v publikaci CZARNECKl& FOKSOWICZ(1954) byla námi použitá zarízení vyšší, aby mládata mela v kleci dostatek místa. Také sklon víka z pletiva byl strmejší než v puvodní publikaci, nebot bylo treba zajistit hladké sldouzávání koristi do truhlíku. Nejprve byla na 6 dní na hnízdo umístena spodní cást klece bez horního víka, aby si rodice na klec zvykli (kratší "zvykací" fáze se neosvedcila, protože rodice na 3 až 4 dny po instalaci spodní cásti bedny omezí krmení). Teprve poté byla mládata zakryta víkem, vždy však pri minimálním stárí mládat 14 dní. Hnízda byla kontrolována 3x denne, vždy v približne stejnou denní dobu: kolem 8. hod., 13. hod., a hod.). Prinesená potrava byla odebrána a determinována a mládata byla nakrmena náhradní potravou (drobní hlodavci odchytaní do sklapovacích pastí). Takto instalované klece byly na hnízde umísteny 7 až 8 dní. V roce 1994 i 1995 byla touto metodou sledována vždy 2 hnízda. 3. Analýza vývržku. V roce 1993 byly vývržky sebrány z 26 hnízd s mládaty, v roce 1994 z 33 a v roce 1995 z 16 hnízd. V letech 1993, 1994 a 1995 bylo celkem analyzováno 117 vzorku (45, 47, 25). Každý vzorek predstavuje všechny vývržky ci starší zbytky potravy sebrané pri jedné kontrole. Vývržky sesbírané v roce 1993 byly nejprve zpracovány v 5% roztoku NaOH, který rozložil srst a perí. Poté jsme determinovali zbytky kostí obratlovcu (det. J. Obuch) a bezobratlých (det. A. Krištín). Po makroskopickém vytrídení hmyzu a bezobratlých byly tyto objekty trídené a determinované s pomocí stereomikroskopu (zvetšení 6-25x). Pri analýzách vývržku jsme zaznamenávali i údaje o obrati ovcích (hmyzožravých ptácích, obojživelnících), vyskytujících se ve vzorku. Na základe toho jsme dedukovali, které druhy bezobratlých nebyly prímým objektem potravy káne lesní, ale potravou jeho koristi. Vzorky z let 1994 a 1995 byly nejprve detailne rozebrány za úcelem vytrídení bezobratlých a teprve potom byly zpracovány v NaOH a determinováni obrati ovci podle osteologických zbytku. Jelikož dravci vcetne káne lesní vetšinu kostí ztráví, k urcení obratlovcu byly použity kraniální úlomky savcu, u hrabošovitých pravé spodní moláry (Ml), u krtku humerus. U ptáku jsme determinaci provádeli podle ctyr druhu kostí: zobáky, humerus, metatarsus a tarsometatarsus, u vetších druhu též sternum a prípadne i jiné kosti. U plazu jsme registrovali celisti, prípadne jenom šupiny ze zbytku kuže. Nabídka potravy - pocetnost drobných hlodavcu - byla sledována metodou liniových odchytu do sklapovacích pastí. Pasti byly pokládány do linií po 50 pastech se sponem 3 m. Každá linie byla exponována 3 po sobe následující noci ve všech základních typech biotopu: pole s pícninami, ekotony (okraje lesa), paseky uvnitr lesního komplexu. Odchyty 59

4 byly provádeny v jarním období (konec brezna, zacátek dubna) a pri každé odchytové akci bylo položeno 6 linií. Statistické vyhodnocení výsledku bylo provedeno s použitím statistického softwaru Statgraphics. VÝSLEDKY Zastoupeníjedn.!>tlivýchsložek koristi v potrave kání zjištené metodou prímých kontrol hnízd je pro každý rok zvlášt zachyceno na obr. 1.Z grafu je patrné, že složení potravy je ovlivneno nabídkou (pocetností) hlavní složky koristi, hraboše polního (Microtus arvalis): relativní pocetnost hraboše byla v roce 1993 stanovena na 0,889 ex.!l00 pastí a noc (pocetnost strední), v roce ,333 ex.!ioopastí a noc (pocetnost vysoká), v roce 19950,444 ex.!100 pastí a noc (pocetnost nízká). V letech s vyšší nabídkou hrabošuje tedy hraboš polníjednoznacne dominantní složkou potravy. Další významnou skupinou koristi, která se však výrazneji objevuje v letech s nižší pocetností hrabošu,jsou ptáci (bez bažanta, v obr. 1 oznacení jako Ostatní Aves), reprezentovaní predevším mládaty pevcu. Vyšší zastoupení v letech s nedostatkem hrabošu je patrné též u hmyzu (predevším vetší druhy brouku, jako je rohác (Lucanus cervus)), který tedy zrejme spolecne s ptáky slouží jako náhradní korist. Vliv roku na podíl jednotlivých složek potravy byl vysoce signifikantní (chí-kvadrát test, X2 = 100,891; DF = 8, P<O,OOOI). Pro potreby výpoctu byly nekteré složky potravy slouceny (kategorie "Ostatní Aves" s "Phasianus colchicus", kategorie "lnsecta" s kategoriemi "domácí drubež a holubi" a "ostatní"). Ostatni/Others Dr.+Hol./Fowl&Pigeon Ost./Other Rodentia Microtus arvalis Lepus europaeus Talpa europaea Phasianus colchicus Ost./Other Aves Reptilia Insecta CI 1994 E888I 1995 o % Obr. I - Potrava káne lesní v jednotlivých letech, metoda prímé kontroly hnízd. Pocetnost hrabošu: strední, vysoká, nízká. Fig. 1 - Diet of Common Buzzard, results of nest inspections. Voles abundance: middle, high,1995-low. 60

5 Zastoupení myslivecky významných druhu je ve všech letech relativne nízké - podíl bažanta v koristi kání nepresáhl ani v jednom roce 3,5%, pqdíl zajíce (skupina Leporidae) nepresáhl 7% a domácí drubež nebo holubi nebyli na hnízdech vubec nalezeni (obr. I). V prípade bažanta se vetšinou jednalo o dospelé jedince (samice), které však nebyly s nejvetší pravdepodobností kání uloveny, nýbrž sebrány mrtvé nebo poranené zemedelskou mechanizací. Mezi zajíci nalezenými na hnízdech kání prevažovali mladí jedinci, kterí byli nepochybne aktivne uloveni. Jednalo se však o jednotlivé prípady a nebyl zjišten ani jeden pár kání, který by se na zajíce specializoval a lovil je ve vetším množství. Výsledky sledování metodou potravních klecí jsou uvedeny pouze souhrnne v tab. 1 spolecne se souhrnnými výsledky zbylých dvou metod, nebot data získaná za roky 1994 a 1995 neposkytují dostatecný materiál ke zhodnocení mezi sezónních rozdílu. Výsledky metody potravních klecí ukazují, že dominantní složkou potravy kání je hraboš polní, následují ptáci (opet predevším mládata pevcu) a ostatní hlodavci (myšice lesní a krovinná - Apodemus flavicollis, A. sylvaticus, norník rudý - Clethrionomys glareolus). Druhy ci skupiny druhu významné z hlediska myslivosti (bažant, zajíc, domácí drubež a holubi) nebyli touto metodou v potrave kání zjišteni. Tab. I - Složení potravy mládat káne lesní v Milovickém lese. Souhrnné výsledky z jednotlivých metod. Table 1 - Diet composition oí Common Buzzards nestlings in "Milovický les" (Biosphere Reserve Pálava, Czech Republic).Summarized results oí different methods. Metoda Methoi*) Položka potravy I. II. III. Preyitems n % n % n % lnsecta I Reptilia Phasianus colch O Ostatní Aves OtherAves Talpa europaea Leporidae O Microtus arvalis Ostatní Rodentia Other Rodentia Dom. drubež a holubi O 0.00 O 0.00 I 0.18 Fow/s & domestic pigeons Ostatní Others II 1.53 I Celkem Tota/ * Metody/Methods: I. - prímé kontroly hnízd (nest inspectíans) II. - potravní klece ('food boxes ", sec Summary) III. - analýza vývržku (pel/ets ana/ysís) 61

6 Výsledky analýz vývržku jsou zobrazeny podle let na obr. 2. Podle výsledku této metody dominuje v potrave kání hraboš polní, ovšem jeho zastoupení se výrazne mení v závislosti na jeho pocetnósti. Jako náhradní složky koristi v letech s nižší pocetností hrabošu vystupují opet ptáci (predevším mládata pevcu), hmyz (zejména rohác velký), plazi (slepýš krehký - Anguis fragilis, ješterka obecná - Lacerta agilis) a ostatní druhy hlodavcu (myšice lesní a krovinná, norník rudý). Vliv roku na zastoupení jednotlivých složek potravy zjištených analýzou vývržkuje vysoce signifikantní (chí-kvadrát test, X2= 101,869; DF= 8, P<O,OOl).Také v tomto prípade byly pro potreby výpoctu nekteré skupiny slouceny: kategorie "Ostatní Aves" s "Phasianus colchicus", všichni savci byli slouceni do jedné skupiny, kategorie "Domácí drubež a holubi" byla sloucena s kategorií "Ostatní"). Srovnání výsledku získanýchjednotlivými metodami poskytuje tab. I, kde je uvedeno zastoupení jednotlivých složek koristi celkove za všechny tri roky. Nápadný je rozdíl v zastoupení hmyzu zjišteném jednotlivými metodami - pri prímých kontrolách hnízd a metodou potravních klecí bylo nalezeno výrazne nižší procento hmyzu než ve vývržcích, naopak vývržky obsahovaly menší podíl ptáku než jaký byl zjišten dalšími dvema metodami. Hraboš polní a ostatní hlodavci byli nejvíce zastoupeni v materiálu z potravních klecí, zbývající dve metody vykazují podobné výsledky. Korist, kteráje duležitá z hlediska myslivosti (zajíc, bažant, domácí drubež a holubi) byla jednotlivými metodami zjištena v podobném procentu, celkove nejvíce techto složek vykazují výsledky z prímých kontrol hnízd. - Ostatni/Others Dr.+Hol./Fowl&Pigeon Ost./Other Rodentia Microtus arvalis 1993 D 1994 E888J 1995 Lepus Talpa Phasianus europaeus europaea colchicus Ost./Other Aves Reptilia Insecta o % Obr. 2 - Potrava káne lesní v jednotlivých letech, metoda analýzy vývržku. Pocetnost hrabošu: strední, vysoká, nízká. Fig. 2 - Diet of Common Buzzard, results of pellets analysis. Voles abundance: middle, high, low. 62

7 DISKUSE Výsledky uvedené na obr. 1 a 2 a v tab. 1 ukazují, že vypovídací schopnost jednotlivých použitých metod je ruzná. Metoda prímých kontrol hnízd, ve srovnání s analýzou vývržku, zcela evidentne podhodnocuje zastoupení drobných složek potravy, jako je hmyz, jenž je zrejme ihned po prinesení na hnízdo mládaty zkonzumován a jeho nevelké zbytky jsou velmi rychle zašlapány do hnízdního materiálu a nejsou tak pri bežné kontrole hnízda zaregistrovány. Ve vývržcích se naopak hmyz objevuje mnohem casteji, nebot chitinové zbytky tel v nich zustávají dobre zachované. V prípade studované populace se navíc jednalo predevším o roháce velkého, podle jehož nezkonzumovaných kusadel je možno s velkou presností stanovit i pocet jedincu. Naopak v prípade plazu a zejména ptáku poskytují rozbory vývržku zrejme podhodnocené výsledky ve srovnání se zbývajícími metodami. Je to zpusobeno tím, že kosti jsou kánemi z velké cásti natrávené a ve vývržcích pak jsou hure zachytitelné. Vetší rozdíly ve výsledcích získaných metodou potravních klecí ve srovnání se zbylými metodami (rozdílné zastoupení hmyzu, ptáku a hlodavcu s výjimkou hraboše polního) jsou pravdepodobne ovlivneny relativne malým materiálem, který pochází pouze ze dvou hnízd sledovaných dve sezóny. Krome toho pochází znacná cást výsledku z potravních klecí z roku 1995, který byl z hlediska pocetnosti hraboše polního silne nepríznivý a káne se v tomto roce zamerily na náhradní potravu, zejména ptáky (obr. 1 a 2). Z hlediska myslivosti je duležité, že zastoupení myslivecky významných složek koristi je podle výsledku všech použitých metod víceméne stejné, tedy minimální. Za zmínku také stojí fakt, že obe hnízda, na nichž byly v roce 1995 instalovány potravní klece, se nacházela v blízkosti hájovny (rádove stovky metru), v jejímž okolí se volne pohybovala domácí drubež i holubi, a ani v jednom prípade nebylo zaznamenáno jejich ulovení. Navíc se jednalo o rok s extrémne nízkou nabídkou hraboše polního, kdy káne precházely na náhradní zdroje potravy. Získané výsledky potvrzují i drívejší zjištení, že káne lesní je dravec, který (alespon ve stredoevropské cásti svého areálu) preferuje hraboše polního jako svou hlavní složku koristi v hnízdním období (MELDE 1983, MEBS 1964). Byly sice publikovány výsledky, které ukazují, že káne v hnízdním období je více závislá na pevcích (JEDRZEJEWSKIet al. 1994) ci na zajícovitých (GRAHAMet al. 1995), to však platí pro oblasti (Belovežský prales v Polsku, jižní Skotsko), které se svým charakterem liší od krajiny ve strední Evrope. V letech s nižší pocetností hrabošu jsou káne schopny se preorientovat na náhradní zdroje potravy, v daném prípade hmyz, plazy a predevším ptáky (viz obr. 1 a 2). Podobné zjištení presentovali i jiní autori ze strední (MEBS 1964, MELDE 1983) i severní Evropy (SPIDSO & SELAS 1988). Prestože lze káni lesní zaradit spíše mezi potravní generalisty, nebot její potravní spektrum je velmi široké (MELDE 1983, GLUTZet al. 1989), stále zustává hraboš polní nebo jiné druhy drobných hlodavcu nejduležitejší složkou její koristi v hnízdním období a pocetnost hrabošu v jarním období urcuje i hnízdní úspešnost (SPIDSO& SELAS 1988, MEBS 1964, ROCKENBAUCH1975) a nekdy i hnízdní hustotu kání (ROCKENBAUCH 1975, MEBS 1964, VORíŠEKin press, VORíŠEK1996). Z hlediska myslivosti je duležité, že ani v letech s nízkou pocetností hrabošu nevzrustá výrazneji podíl lovné zvere v potrave kání (viz kapitola Výsledky, obr. 1 a 2). Z lovné zvere byl v potrave studované populace nejvíce nacházen zajíc polní, kde se ve vetšine prípadu skutecne jednalo o aktivne ulovené 63

8 mladéjedince. Absolutní pocet ulovených zajícuje však malý (tab. I) a dá se predpokládat, že káne nemá výraznejší vliv na lokální populaci zajícu. Káne tedy muže príležitostne lovnou zver lovit, avšak nejsou zde sebemenší známky specializace na ni. V prípade domácí drubeže a holubu, tedy skupin, kvuli nimž je novou mysliveckou vyhláškou povolen odstrel kání,je zrejmé, že v hnízdním období nejsou, snad až na naprosté výjimky, soucástí potravy káne lesní. Pro myslivost je samozrejme duležité znát složení potravy i v ostatních rocních obdobích, protože složení potravy káne lesní se v prubehu roku mení (SLÁDEK1961), a taktéž i z ostatních oblastí CR ci strední Evropy. Výsledky ostatních autoru, zabývajících se potravou káne lesní v regionu strední Evropy, jsou uvedeny v tab. 2. Zastoupení myslivecky zajímavých druhu zvere nebylo ani v jednom prípade príliš významné. Dokonce i výsledky ŠEvcfKA(1981), které pocházejí ze zimního období, kdy se dají predpokládat castejší útoky vyhladovelých kání na domácí drubež ci na lovnou zver, neukazují na výrazne vyšší podíl techto skupin ulovených kání. Navíc jeho výsledky jsou postaveny na materiálu z bažantnic a ani zde nebyl nalezen vyšší podíl lovné zvere. Nejvyšší zastoupení domácích holubu a drubeže zjistili HASTÁDT& SbMMER(1987) v okolí Berlína. V tomto prípade se však mohla projevit blízkost velkého mesta s vysokou nabídkou uhynulých ci handicapovanýchjedincu. Záverem lze tedy zformulovat stanovisko k významu káne lesní pro myslivost v CR. Z našich vlastních výsledku i z výsledku ostatních autoru plyne, že populacní dynamika káne lesní je v našich podmínkách urcována pocetností drobných hlodavcu, zejména hraboše polního. V obdobíchjeho nižší pocetnosti se káne dokáží preorientovat na náhradní zdroje potravy, které však nedokáží plne kompenzovat nedostatek hrabošu a hnízdní úspešnost a nekdy i hnízdní hustota je nižší. Lovná zver ani domácí zvírata však není ani v techto prípadech významneji v potrave kání zastoupena. Krome toho byly naše výsledky získány na populaci s extrémne vysokou hustotou, kde by se daly predpokládat zmeny v potravním spektru vlivem vysoké populacní hustoty. I v takto koncentrované populaci však nebyly zjišteny významnejší zmeny v potravní preferenci kání smerem k myslivecky zajímavým druhum. Príležitostné útoky kání na domácí drubež ci holuby samozrejme nelze nikdy zcela vyloucit, zejména v zimním období pri dlouhotrvajících mrazech a vyšší snehové pokrývce. Témer s jistotou však lze tvrdit, že se nejedná o potravní specializaci jedincu. Je také otázkou, zda každý útok na domácí zvírata je úspešný a koncí jejich ulovením (ve vyhlášce je uvedeno, že lovit lze útocící káne a není brána v úvahu úspešnost takového útoku). Diskutovaná myslivecká vyhláška má i další slabinu: není jasné, jak je posuzováno to, zdaje káne specializovaná na lov domácí drubeže a holubu a co se rozumí termínem opakované útoky. Rovnež termín "místo, kde tyto škody pusobí, a jeho bezprostrední okolí"je vágní a umožnuje velmi volný výklad.v neposlední rade je žádoucí údajné útoky kání na domácí drubež a holuby rádne zdokumentovat a údajné škody skutecne prokázat. Potenciální škody zpusobené kánemi rozhodne nemohou prevýšit škody, které by vznikly jejich odstrelem na základe uvedené vyhlášky. Z Evropy jsou známy prípady, kdy práve prímé pronásledování kání zredukovalo velmi výrazne jejich populace (napr. GIBBONSet al. 1995, MEBS 1964). Neopominutelné je však i riziko zástrelu jiných, podstatne vzácnejších druhu dravcu vinou zámeny za káni lesní. 64

9 Tab.2- Složení potravy káne lesní v ruzných oblastech strední Evropy. Table 2 - Diet composition of Common Buzzard in central Europe. Oblast (autor) Podíl mysl. zajímavých druhu Dom. složka Ostatní význ. složky Období Metoda Region (author) Praportionojgame animals in Dominant item Other important items Period Method the diet Slovensko Slovakia Lepus eur. 4%, Anas plat. 0.5%, Microtus arv. lnsecta 17.5% celý rok trávo trakty, n=494 (SLÁDEK1961) kachna dom.ldom. duck 0.3%, 56.5% wholeyear stomach analysis Perdix perdix 1.3%, Phasianus colch. 0.3%, Gal/us dam. 0.7%, Columba 1.f dam. 0.3% CR Czech Republic Lepus eur. 1.5%, kachna Microtus arv. Micromammalia zima trávo trakty, n=336 ŠEVCíK(1981) dom.ldom. duck 0:2%, Gal/us 55.5% 15.6% winter stomach analysis dam. 1.7%, Columba 1.f Mm. 1.7%,Phasianus colch. 5.9% CR Clech Repub/ic Phasianus colch. 2.6% Microtus arv. lnsecta 19.8% celý rok trávotrakty, n=246 PATEROVÁ- WKOVÁ (1987) 58.1% whole year stomach ana/ysis Polsko Po/and Phasianus colch. 0%, Talpa eur. Microtus arv % hnízdní potravní klece, CZARNECKI & dom. drubež a holubí/dam. fowls 50.7% breding n=367 FOKSOWICZ(1954) & pigeons0.27%, 'foodcages " Lepus eur. 1.91% Nemecko Germany Lepus eur. 2.7%, Aves 58.7% Rodentia 24.9% hnízdní nálezy na hnízdech' (Baden- Wurtenberg) dom. drubež a hqlubi/dom. fowls breeding nests remains ROCKENBAUCH(1975) & pigeons1.3% Nemecko Germany Anas plat. 8.2%, Columba livia f. Aves 59.1% Microtus arv. 19.5% hnízdní nálezy na hnízdech (okolí Berlína) dam. 7%, Gallus dom. 2.3%, breeding n=257 HAST ADT & SOMMER (1987) Phasianus colch. 1.9%, nests remains Lepus eur. 3.9% Rakousko Austria Lagomorpha 0.5% Rodentia lnsectivora 8.4% brez. až list. vývržky, n=202 (Waldviertel) HABERL(1995) 82.2% March-Nov. pellets Nemecko Germany Lepus eur. 5%, Perdix pedix Microtus arv. Reptilia 15%, hnízdní nálezy na hnízdech (Unterfranken) 0.26% &agr.41% Aves 12% breeding n=384 0\ MEBS (1964) nestsremains Ut

10 Protožeje zrejmé, že potenciální škody pusobené kánemi na domácí drubeži a holubech mohou vznikat jen príležitostne a za specifických podmínek a že v našich podmínkách nedochází ke specializaci kání na lov této koristi, nabízejí se jiné, podstatne šetrnejší zpusoby,jak temto škodám zabránit. Patrí mezi ne napr. lepší ochrana drubeže pred útokem dravce ci krátkodobé prikrmování kání v dobe kritického nedostatku potravy. Rozhodne lze na základe predložených výsledku i výsledku shromáždených jinými autory konstatovat, že povolení odstrelu kání tak, jak je definováno ve vyhlášce Ministerstva zemedelství CR c. 134 Sb. ze dne ,je neopodstatnené a vyhláška by mela být v tomto smyslu novelizována. PODEKOV ÁNI. Naše podekování patrí predevším pracovníkum Správy CHKO a BR Pálava za mnohostrannou podporu a pomoc pri terénním sberu materiálu. Dále dekujeme pracovníkum Lesního závodu Židlochovice, polesí Mikulov, za pochopení, sjakým pristupovali k naší práci na lokalite Milovický les. Za pomoc pri sberu dat v terén u dekujeme M. Svobodové. Tato práce byla cástecne financne podporena v rámci projektu MŽP CR Program péce o životní prostredí - Strategie ochrany ptáku ajejich stanovištv CR, c. GA/1690/94. SUMMARY According to new rules for hunting in the Czech Republic announced by the Ministry of Agriculture, Common Buzzards (Bl/teobl/teo)are allowed to be shot in casesof individuals specializing on fowls and domestic pigeons and repeatedly attacking them. The aim of this article is to evaluate the diet composition of the Buzzard in the Czech Republic from a point of view of potential damage to game and domestic animals. The results of a three-year study of the Buzzards diet in the Biosphere Reserve Pálava (South Moravia, Czech Republic, N, E) are used for this evaluation as well as the results obtained by other authors in the region of Central Europe. The Buzzards diet was studied in the Biosphere Reserve Pálava during breeding seasons The population investigated has an extremely high breeding density: 30 to 53 breeding pairs were found in an area of 22.2 km2 every year (VOiU$EKin press). Three different methods of the diet analysis were used: 1. recording of prey remains in nests during nest inspections; altogether 318 inspections were done at 103 nests. 2. the method of "food cages" according to CZARNECKI & FOKSOWlCZ(1954) - two nests were investigated in 1994 and 1995 resp. 3. pellet analysis - pellets from 75 nests were analysed in total. AIso prey (small mammals, particularly rodents) availability was estimated by snap-trapping at the beginning of each breeding season. Snap-traps were installed in lines, each containing 50 traps, at the end of March/beginning of April in all main habitat types (ecotones, alfaalfa fields, clear-cuts); six lines were installed during three consecutive nights each season. The relative abundance of Common Vole (Microtl/s arva/is) was estimated as ind./i00 trap-nights (middle abundance), ind./1o0 trap-nights (high abundance), ind./1o0 trap-nights (low abundance) in 1993,1994 and 1995 resp. The diet composition according to the nest inspections is presented in Figure 1. The diet composition is dependent on vole abundance, voles predominate in the diet in years ofhigh abundance, the other important diet items being birds, especially passerine nestlings and fledglings, which are taken by Buzzards in the years of low vole availability. This is also the casewith insects (mainly large beetles). There was found a highly significant influence of theyearon the dietcomposition (chi-square test, X2= 100,891; DF = 8, P< 0,0001). Fowls and domestic pigeons were not found in the Buzzards' diet and the proportion of other game 66 f I \ \ l

11 animals (pheasants, hares) was low in all years (see Fig. 1). However, most hares found in Buzzards' prey were juveniles which were actively caught by Buzzards. On the other hand, hares are not taken by Buzzards in higher proportion in the years with lower vole availability and there is no evidence of specialisation on hare hunting in Buzzard pairs. The relatively small material obtained by the "food cages" method does not allow analysis of interseasonal changes in the diet composition. Therefore, the results of this method are summarized in Table 1. According to this method, the Common Vole is the predominant food item. The other important food items are birds (young passerines) and other rodents (Apodemusjlavicollis, A. sylvaticus, Clethrionomys glareolus). Neither game animals nor fowls or domestic pigeons were found. The results of the pellet analysis are shown in Figure 2. The dominant prey item is Common Vole, blit its proportion changes in relation to vole abundance. Birds (young passerines), insects, reptiles (Anguis fragilis, Lacerta agilis) and other small rodents are altemative prey in seasons with low vole availability. There was found a highly significant infiuenceoftheyearon thedietcomposition (chi-squaretest, l= 100,869; DF = 8, P< 0,0001). The results of thethree different methods used are compared in Table 1.There is a remarkable difference in the proportion of insects found by the different methods - more insects were found in the pellets than by nest inspections. On the other hand, the pellet analysis underestimated the proportion ofbirds in the diet of young Buzzards (see Table 1). The results of this study are compared with results of other authors from Europe and also data from the non-breeding period, particularly winter, are discussed. There is a clear support for the view that Common Buzzard diet composition and population dynamics are dependent on vole abundance and that game or domestic animals are not an important part of the diet. Potential damage caused by Buzzards is low in comparison with the potential risk of reducing population through legal persecution. AIso the risk of shooting rare and endangered raptor species mistaken for Buzzards should be taken into account. We can conclude that the new hunting rules in the Czech Republic which allow the shooting Buzzards, are not well-founded and should be changed. LITERATURA CRAMP, S. & SIMMONS, K.E.L. (eds.) 1980: The Birds of the Westem Palearctic, Vol. II. - Ox.f()rd Univer.vity Pre,v.v.Ox.ford. London, New York. CZARNECKI, Z. & FOKSOWICZ, T. 1954: Obserwacje dotyczace skladu pokannu myszolowa zwyczajnego (Buteo buteo (L.).- Ekologia Polska, 2: GIBBONS, D., GATES, S., GREEN, R.E., FULLER, R. & FULLER, R.M. 1995: Buzzards Buteo buteo and Ravens Corvus corax in the uplands of Britain: limits to distribution and abundance. - fbi.v. 137: GLUTZ VaN BLOTZHEIM, U.N., BAUER, K.M. & BEZZEL, E. 1989: Handbuch der Vogel Mineleuropas. - Aula Verlug (2., durchgesehene AulZage), Wiesbaden. GRAHAM, LM., REDPATH, S.M. & THIRGOOD, SJ. 1995: The diet and breeding density ofcommon Buzzards Buteo buteo in relation to indices of prey abundance. - Bird Study, 42: HABERL, W. 1995: Zum Beutespektrum des Miiusebussards, Buteo buteo (Accipitridae), im Waldviertel (Niederosterreich). - Egretta, 38: HASTÁDT, V. & SbMMER, P. 1987: Ein Beitrag zur Emiihrung nestjunger Miiusebussarde Buteo buteo (L). - ln: PopulatioTlSijkologie Greifvogel- und Eulenarten 1 (1987). Wiss. Beitr. Univ. Hulle 1987/14 (P 27), Hulle, 1987: JAGOŠ, B. 1993: Populacní hustota, hnízdní a potravní podmínky dravcu v Milovickém lese. - Zprav. lihomor. pob. csa, J:

12 JEDRZEJEWSKI, W., SZYMURA, A. & JEDRZE- JEWSKA, B. 1994: Reproduction and food of the Buzzard Buteo buteo in relation to the abundance of rodents and birds in Bialowieza National Park, Poland. - Ethol.Ecol.Evo/., 6: MEBS, T. 1964: Zur Biologie und Populationsdynarnik des Mausebussards (Buteo buteo). - J. Om., 105: MELDE, M. 1983: Der Mausebussard. - A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. PATEROV Á-UŠKOV Á, Š. 1987: Složení potravy káne lesní (Buteo buteo) a jestrába lesního (Accipiter gentilis) v CSR. - In: SlTKO, J. & TRPÁK. P. (eds.): Dravci SÚPPOP Praha, OVM J.A. Komenského, MOS, SZN Praha, 1987: ROCKENBAUCH, D. 1975: Zwolfjahrige Untersuchungen zur Ukologie des Mausebussards (Buteo buteo) auf der Schwabischen Alb. - J. Om.. 116: SLÁDEK, J. 1961: Príspevok k poznani u potravnej ekologie myšiaka lesného Buteo buteo (L). - Folia Zoo/., 10: SPIDSO, T.,K. & SELAS, V. 1988: Prey selection and breeding success in the Common Buzzard Buteo buteo in relation to small rodent cycles in southern Norway.- Fauna nory. Ser. C, Cinclus, ll: ŠEvcíK, J. 1981: Potrava káne lesní a káne rousné v podzimním a zimním období. - Živa, 29: VORíŠEK, P. (in press): Extremely high population density of Common Buzzard (Buteo buteo) in Biosphere Reserve Palava (Czech Republic): possible causes and consequences. - ln: "Bird Numbers 1995", lntemationa/ Conference and 13th Meeting of the European Bird Censu.f Council. Pilmu VORíŠEK, P. 1996: Hnízdní úspešnost a regulacní mechanismy lokální populace káne lesní (Buteo buteo) v Milovickém lese (CHKO Pálava). - Konference "Dravcia sovy 1996", Miku/ov, abstrakt. J 1 (Došlo , prijato ) i It ;""",1:.~Cfl I 68

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16

ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 ÚVOD 15 NÁZVOSLOVÍ SOVY PÁLENÉ 16 HISTORIE 24 Prehistorie 24 Historické vztahy člověka a sovy 25 Sovy v antice 26 Sovy a pověry 26 Sovy v umění a náboženství 27 Sovy a současnost 27 TAXONOMIE, AREÁL A

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Neobvyklý nález na hnízdě motáka lužního (Circus pygargus)

Neobvyklý nález na hnízdě motáka lužního (Circus pygargus) CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 33 (2013): 143 147 Neobvyklý nález na hnízdě motáka lužního (Circus pygargus) An unusual finding on a Montagu s Harrier (Circus pygargus) nest Karel Poprach Nenakonice

Více

Potrava výra velkého na střední Moravě DIPLOMOVÁ PRÁCE

Potrava výra velkého na střední Moravě DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie Potrava výra velkého na střední Moravě DIPLOMOVÁ PRÁCE Květoslava Zemanová Zoologie Vedoucí práce : prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec 122, 675 02 Koněšín, Česko; bryja@brno.cas.cz 2

Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec 122, 675 02 Koněšín, Česko; bryja@brno.cas.cz 2 Tichodroma 18: 65 71 (2006) ISSN 1337-026X Sezónní a meziroční změny skladby potravy kalouse ušatého (Asio otus) na jižní Moravě Seasonal and interannual changes in diet composition of the Long-eared Owl

Více

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy.

Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Pozn. přeskakuji zde popisnou statistiku, jinak by měla být součástí každé analýzy. Z pastí na daném území byla odhadnuta abundance několika druhů: myšice lesní 250, myšice křovinná 200, hraboš polní 150,

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Program péče o velké šelmy

Program péče o velké šelmy Program péče o velké šelmy Petr Koubek, Jarmila Krojerová, Miroslava Barančeková Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Příprava Programů péče o velké šelmy je evropským tématem již celá desetiletí. Na

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT:

1 ÚVOD. Zbyněk Šafránek 73 ABSTRAKT: OVĚŘENÍ PŘESNOSTI VÝBĚROVÝCH METOD POUŽITÝCH PŘI HODNOCENÍ ŠKOD ZVĚŘÍ OKUSEM VERIFYING OF THE ACCURACY OF SELECTION METHODS USED FOR THE EVALUATION OF BROWSING DAMAGES CAUSED BY GAME ABSTRAKT: Zbyněk Šafránek

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Potápka roháč (Podiceps cristatus) je velká téměř jako kachna divoká. Drží se na volné hladině, proto je na našich vodách nepřehlédnutelným druhem. U

Více

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in Počet hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2014 až 2016 Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in 2014 2016 Petr Musil 1, Petr Macháček 2, Zuzana Musilová

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-33-4 BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Heracleum mantegazianum

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Use of illegal drugs Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 55 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání drog European Health Interview Survey

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitat preferences and nesting density of the Common Swift (Apus apus) in Havlíčkův Brod and its suburbs

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Bahňáci rodu Tringa versus žáby rodu Rana několik poznámek

Bahňáci rodu Tringa versus žáby rodu Rana několik poznámek CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 32 (2013):140-144 Bahňáci rodu Tringa versus žáby rodu Rana několik poznámek Waders of the genus Tringa versus frogs of the genus Rana a few notes Karel Šimeček

Více

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic

a farmaceutická univerzita Brno, ČR Ecology, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic Animal Protection and Welfare 2010 SELECTED MANIFESTATIONS OF NATURAL DOG BEHAVIOUR IMPORTANT FOR THE DOG AND HUMAN RELATIONSHIP VYBRANÉ PŘIROZENÉ PROJEVY CHOVÁNÍ PSŮ VÝZNAMNÉ PRO JEHO VZTAH S ČLOVĚKEM

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Závěrečná zpráva Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru mammaliologie zemní savci Zadavatel: Řešitel: SAGITTARIA sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lipové náměstí 3, 783 36 Křelov www.sagittaria.cz

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Projekt: Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008 Sova pálená (Tyto alba) patří v ČR k poměrně vzácným druhům sov žijících v otevřené zemědělské

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

PP Pískovna na cvičišti

PP Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti Inventarizační průzkum obratlovců Rosnička zelená 17.4.2007 Zpracoval: Petr Hesoun Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice; e-mail: krystof.mek@tiscali.cz Listopad 2007 1. Metodika

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/46 345/01-R ze dne 07.03.2001 U stavu 223, 783 14 Bohuňovice IČO 26523141

Více

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Petr Voříšek Česká společnost ornitologická Pan-European Common Bird Monitoring Scheme Proč běžné druhy ptáků? common birds shape

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině. Mikulov, 8. 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1 Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013 The characteristic of downpours in selected locations within South Moravia Region in the period 2003-2013 Gražyna

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 7.12.2016 bod programu: 39 věc: Poskytnutí finanční podpory mysliveckým sdružením k odlovu černé zvěře na nehonebních a navazujících pozemcích v Ústí nad

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu E. Dobešová, J.Skácel Anotace: Pri spalování jsou soucásti motoru vystaveny pomerne vysokým teplotám. V hlave válcu je teplotou nejvíce zatížen výfukový

Více

VY_32_INOVACE_09_KÁNĚ LESNÍ_26

VY_32_INOVACE_09_KÁNĚ LESNÍ_26 VY_32_INOVACE_09_KÁNĚ LESNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.240

Více

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer

Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer Porovnání růstových podmínek v I. IV lesním vegetačním stupni Growing conditions comparison inside 1 st to 4 th Forest Vegetation Layer R. BAGAR and J. NEKOVÁŘ Czech Hydrometeorological Institute Brno,

Více

ORLÍ PERO Urči v přírodě 3 druhy našich plazů. O-21

ORLÍ PERO Urči v přírodě 3 druhy našich plazů. O-21 ORLÍ PERO Urči v přírodě 3 druhy našich plazů. O-21 Vítězslav Čermák Atana Definice: PLAZ Plazi jsou obratlovci, jejichž tělo je pokryté tuhými šupinami nebo štíty, a kladou vejce. Patří ke studenokrevným

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Příspěvek byl publikovaný ve sborníku z konference Vodárenská biologie 214 (5. 6.2.214, Praha) na stránkách 15 2. NĚKTERÉ SPEKTY STNOVENÍ IOSESTONU ODHDEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Petr Pumann Státní zdravotní

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě 12. 14. května 2015 Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě Karel Vokurka Technická univerzita v Liberci, katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec karel.vokurka@tul.cz

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 -

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 - ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Prha 6 - Suchdol Anotace: Obsahem článku je analýza vývoje poptávky

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Ročník: 6. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS EKOLOGICKÝ Tematický celek: PŘÍRODOPIS LES Tématický

Více

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI Teze diplomové práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013

Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 2013 Výsledky ichtyologického průzkumu nádrže Nová Říše v roce 213 HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Na Sádkách 7 České Budějovice 375 tel.: +42 385 31 262 fax: +42 385 31 248 email: hbu@hbu.cas.cz

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_4/56 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní Panurus 21 (2012): 63 72 63 Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed

Více

Porovnání sklízeèù cukrovky

Porovnání sklízeèù cukrovky Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika

Více