smlouvu o dílo na dodávku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "smlouvu o dílo na dodávku"

Transkript

1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce se společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. smlouvu o dílo na dodávku LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN Zadavatel: Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. se sídlem: Nábřeží Svatopluka Čecha 859, Trhové Sviny Tel.: , IČ: DIČ: CZ statutární zástupce: Rostislavem Vacíkem, jednatelem společnosti Všeobecné podmínky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku dle 12 odst. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávku zrušit, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky a rozsah díla. Předmět veřejné zakázky Předmětem poptávky je nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o dílo na dodávku LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHONPLÁNU pro Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o.tak, aby byly splněny podmínky pro přiznání dotace z Ministerstva zemědělství ČR, dále jen předmět plnění mezi zadavatelem jako objednatelem a uchazečem jako zhotovitelem. Předmět plnění: Předmětem poptávky je kompletní dodávka lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který bude obsahovat plán na veškerý majetek města Trhové Sviny a městyse Besednice podle lesního zákona a navazujících právních předpisů plán vypracovaný v digitální a analogové formě plán, který bude zohledňovat návrhy a hospodářská opatření odborného lesního hospodáře lesnické mapy formátu A3

2 a) 3 ks pare porostní a těžební mapy v měřítku 1: b) 2 ks pare typologické a obrysové v měřítku 1 : c) 2 ks pare hospodářské mapy v měřítku 1 : zajištění vedení hospodářské evidence v PC včetně prohlížečky grafických dat LHP bude vypracován v rozsahu potřebném pro schválení orgánem státní správy lesů. Současný stav pozemků není aktualizován. Celková plocha lesních pozemků k 2013 může činit 1500 ha. Doba plnění Předpoklad uzavření smlouvy o dílo je do Zahájení zpracování LHP rok 2013 Kompletní LHP bude vypracován a předložen zadavateli do Do budou zadavateli předány podklady pro vyhotovení projektů prací na rok 2014 v součinnosti OLH Místo plnění Lesní pozemky města Trhové Sviny v k.ú. Trhové Sviny, Pěčín, Hrádek, Něchov, Todně, Keblany, Rankov, Jedovary, Otěvěk, Březí, Bukvice, Soběnov, Klení, Dluhoště, Besednice. Lesní pozemky městyse Besednice v k.ú. Besednice, Malče, Soběnov, Klení, Dluhoště Termín vyhlášení: Schválila rada města dne Komise převzala od zadavatele pouze dvě obálky (celkem byli obesláni 3 uchazeči, nabídka byla Komise od zadavatele do vypršení soutěžní lhůty převzala celkem 8 nabídek. Obálky byly otevírány v pořadí, v jakém zadavateli došly. U každé nabídky komise provedla kontrolu formální správnosti a úplnost nabídek z hlediska požadavků uvedených ve Poptávce ze dne Požadavky na obsah a strukturu nabídky Splnění požadavků na obsah u jednotlivých nabídek komise po otevření každé z nich zaznamenala do přílohy č. 2 tohoto protokolu. Dále byla u všech nabídek přečtena celková cena včetně DPH a rovněž zaznamenána do přílohy č. 2 tohoto protokolu. Po ukončení otevírání obálek komise konstatuje: Všechny podané nabídky splnily formální požadavky zadavatele.

3 Hodnotící komise provedla podrobnou kontrolu nabídek z hlediska respektování projektové dokumentace a prověřila zda nabídková cena zahrnuje veškeré práce požadované zadavatelem dle zadávací dokumentace. Komise konstatovala následující nedostatky, které budou mít vliv na další : Nabídka č. 1 - SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedká 1044/27, Kroměříž nesouhlasí předmět plnění chybí položkový rozpočet nejsou doloženy reference požadované smluvní podmínky nejsou kompletní Nabídka č. 2 - chybí doklad o oprávnění k podnikání chybí kopie živnostenského listu chybí položkový rozpočet nejsou doloženy reference o plnění zakázky potvrzení praxe terénního pracovníka je neúplné nejsou zahrnuty požadované smluvní podmínky Nabídka č. 3 - Lesní projekty Č. Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice kompletní Nabídka č. 4 - Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové kompletní Nabídka č. 5 - chybí kopie živnostenského listu není doložena praxe terénního pracovníka není dodržen konečný termín předání díla nejsou zahrnuty požadované smluvní podmínky Komise pro posouzení a nabídek zařadila do všechny nabídky. HODNOCENÍ NABÍDEK Komise hodnotila nabídky podle ekonomické výhodnosti v souladu s kriterii vyhlášenými v podmínkách soutěže.

4 Jednotlivým kriteriím byly přiřazeny tyto váhy: cenové nabídky, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou - váha 40 % počtu doložených referencí o plnění zakázky od roku 2000 na majetku obcí nad ha, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem referencí váha 20 % - bude doloženo kopiemi a čestným prohlášením podle délky odborné praxe kvalifikovaných pracovníků taxace lesa terénních prací při zpracování nového LHP, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejdelší doloženou praxí pracovníka váha 20 % - bude doloženo potvrzením zaměstnavatele dodržení podmínek uvedení v bodě 3 uvedených v příloze č. 1 Požadavky na obsah a strukturu nabídky, přičemž jako nejvýhodnější nabídka bude ta, která nabídne nejlepší podmínky váha 20 % 1) nabídkové ceny: nabídky byly hodnoceny podle výše nabídkové ceny včetně DPH. Nejvýhodnější nabídka má nejnižší cenu a maximální hodnotu bodů. Ostatní bodová bude vypočítána dle vzorce 100* nejnižší cena/příslušná cena I. Uchazeč SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedká 1044/27, Kroměříž, cena: ,- Kč Cena: ,- Kč Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice, cena: ,- Kč Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové, cena: ,- Kč Cena: ,- Kč 86,54 40% 34, % 36 94,74 40% 37, % 40 85,71 40 % 34,29 2) počtu doložených referencí o plnění zakázky od roku 2000: II. Uchazeč nabídky byly hodnoceny podle počtu doložených referencí o plnění zakázky od roku Nejvýhodnější nabídka má nejvíce doložených kritérií a maximální hodnotu bodů. Ostatní bodová bude vypočítána dle vzorce 100* nejvyšší počet refrencí/příslušná počet referencí SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, Kroměříž, počet refencí: 0,1 1,25 20 % 0,25 počet refencí: 0,1 1,25 20% 0,25 Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice, počet refencí: 3 37,5 20% 7,5 Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, % 20

5 Hradec Králové, počet refencí: 8 počet refencí: % 5 3) podle délky odborné praxe kvalifikovaných pracovníků taxace lesa: III. nabídky byly hodnoceny podle délky odborné praxe kvalifikovaných pracovníků taxace lesa. Nejvýhodnější nabídka má nejdelší dobu odborné praxe a maximální hodnotu bodů. Ostatní bodová bude vypočítána dle vzorce 100* nejdelší odborná praxe/příslušná délka praxe Uchazeč SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedká 1044/27, Kroměříž, praxe: 40 let praxe: 20 let Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice, praxe: 40 let Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové, praxe: 57 let praxe: 0,1 let 70,18 20 % 14,02 35,09 20% 7,02 70,18 20% 14, % 20 0,18 20 % 0,4 4) Kritérium dodržení podmínek uvedení v bodě 3: nabídky byly hodnoceny podle dodržení podmínek uvedených v bodě 3 v příloze č. 1 Požadavky na obsah a strukturu nabídky, přičemž jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena ta, která nabídne nejlepší podmínky, hodnoceno bodově od 1 do 5, kdy 1 znamená nejpřijatelnější návrh, 5 nejhorší. Ostatní bodová bude vypočítána dle vzorce 100* nejnižší počet bodů/příslušný počet bodů IV. Uchazeč SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, Kroměříž, bodové 3 bodové 5 Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice, bodové 1 Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové, bodové 1 bodové 5 33,33 20% 6, % % % % 4

6 a pořadí nabídek: Komise v souladu se stanovenými zásadami provedla bodové o nabídek v každém kriteriu, body následně násobila váhou a součtem těchto hodnot dospěla k následujícímu pořadí: V. Uchazeč SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, Kroměříž TAXLES, s.r.o., Výkleky 86, PSČ Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové JHC Plzeň, s.r.o., Bolevecká 15, Plzeň Celková suma Pořadí 34,62 0,25 14,02 6,66 55, ,25 7, , ,89 7,5 14, , ,29 5 0,4 4 43,69 5 Na základě výše uvedeného doporučuje komise pro posouzení a nabídek zadavateli následující pořadí dle dosaženého bodového : Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, Hradec Králové Lesní projekty České Budějovice, a.s., Jírovcova 18, České Budějovice SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, Kroměříž Smlouvu s vybraným uchazečem podepisoval pan Rostislav Vacík, jednatel společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o.

VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY. 1. Zadavatel. Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČ: 00245551. 2. Všeobecné podmínky

VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY. 1. Zadavatel. Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČ: 00245551. 2. Všeobecné podmínky Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše

Zpracování lesních hospodářských osnov Jilemnicko Krkonoše Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Ve smyslu 7 odst.3) a dle 18 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - mimo režim zákona - Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Poskytnutí financování programu RPZ

Poskytnutí financování programu RPZ Společnost Regionální podpůrný zdroj s.r.o. (dále jen RPZ), Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, který je v 100% vlastnictví Zlínského kraje vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (dále zakázka) podle 6 zák.

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více