Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna Zam ení seminá e:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:"

Transkript

1 Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti a zainteresovaným politik m, ale zejména zástupc m tisku, rozhlasu a televize. P etrvávající mýty a zkreslené informace o hospoda ení v lesích vyvrátí p ední eští odborníci na základ konkrétních v deckých poznatk a objektivních statistických údaj. 1

2 Obsah: Výsledky národní inventarizace les Ing. Jaromír Vaší ek, editel Ústavu pro hospodá skou úpravu les.3 P stování nebo ne-management les prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., d kan Fakulty lesnické a d eva ské ZU. 18 Význam produk ní funkce les pro spole nost prof. Ing. Lud k Šišák, CSc., Fakulta lesnická a d eva ská ZU. 22 Ve ejn prosp šné funkce lesa v krajin Ing. Vladimír Kre mer, CSc., emeritní p edseda Národního lesnického komitétu.26 Kalamity v eských lesích minulost a sou asnost doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., editel Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a myslivosti...31 Sou asný stav lesních p d a jejich budoucnost Ing. Vít Šrámek, Ph.D., vedoucí útvaru ekologie lesa Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a myslivosti.52 Význam využívání d eva pro národní hospodá ství a životní prost edí Ing. Jan ezá, výkonný editel Nadace d evo pro život..56 Hospoda ení státního podniku Lesy R soulad produk ních funkcí lesa a ve ejných zájm RNDr. Ji í Stonawski, vedoucí odd lení ochrany p írody s.p. Lesy R..60 2

3 Výsledky Národní inventarizace les Jaromír Vaší ek Dobrý den, d kuji za možnost vystoupení na tomto seminá i a rád bych vás uvedl do té problematiky konstatováním toho, jakými fakty disponuje Ústav pro hospodá skou úpravu les Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Hospodá sk ská úprava les je ekologická, syntézn zní,, metodická a prognostická disciplína, jejímž úkolem je zajišt ní p írodní reprodukce lesního ekosystému v souladu se zájmy z spole nosti a vlastník les. (Citováno: Lesnický slovník k nau ný ný Praha 1994) První LHP 1739 K úvodnímu obrázku lze uvést to, že lesní hospodá ské plány a hospodá ská úprava les nejsou žádným reliktem minulé doby, ale je to disciplína, kterou známe cca 250 let. První lesní hospodá ský plán na schwarzenberském majetku byl po ízen roku ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL Národní Inventarizace Les (NIL) 4 letý projekt, zkusných ploch v pravidelné síti 2x2 km, na každé ploše bylo p esn zm eno a statisticky vyhodnoceno cca 130 veli in. Souhrnný lesní hospodá ský plán (SLHP) v SLHP je shrnuto platných lesních hospodá ských plán (LHP) a 450 lesních hospodá ských osnov (LHO) Fakta uvedená v mém p ísp vku vycházejí ze dvou informa ních zdroj. Tím prvním je národní inventarizace les, zkracujeme ji NIL. Jedná se o 4letý projekt, ve kterém bylo na území R v lesích umíst no zkusných ploch v pravidelné síti 2x2 km a na každé ploše bylo p esn zm eno a statisticky vyhodnoceno cca 130 veli in. Druhý informa ní zdroj je tzv. Souhrnný lesní hospodá ský plán, který zkracujeme SLHP. V SLHP je shrnuto platných lesních hospodá ských plán a 450 lesních hospodá ských osnov, což jsou díla hospodá ské úpravy les financovaná státem pro vlastníky, kte í vlastní mén než 50 ha les. 3

4 Národní inventarizace les v R R (NIL) na základ na ízení vlády 193/2000 Sb. ÚHÚL pov en provedením Národní inventarizace les. Inventarizací les se získaj skají údaje o skute ném m stavu a vývoji les v R, zejména z hlediska funkcí les,, jako významných obnovitelných p írodn rodních zdroj a d le ležité složky životního prost ed edí. (Vládn dní na ízen zení.193 ze dne 7. ervna 2000) terénní šet ení NIL 2005 zpracování výsledk NIL 2006 vyhodnocování výsledk NIL 2007 publikování výsledk Metodika terénního šet ení ást technického vybavení inventariza ní skupiny Obrázek slouží pro p edstavu o tom, jak probíhala v terénu Národní inventarizace les. M žete si všimnout za ízení, kterým byly veli iny m eny, tzn. že p ímo z toho m ícího p ístroje v digitální podob se data po izovala do terénního po íta e. Dovolil jsem si proložit jednotlivé obrázky otázkami, které mohou klást voli i poslanc m a senátor m: První otázka: Je lesní hospodá ství R založeno na ekologických základech? HISTORIE TYPOLOGICKÉ KLASIFIKACE První zmínka o klasifikaci les (prof. Konšel) První detailní pr zkum lesních porost na bázi b geobotaniky a pedologie 1935 V letech provedl ÚHÚL L (Lesprojekt( Lesprojekt) typologické mapování na území bývalého eskoslovenska dv ma r znými r metodami: Pražsk ská škola (MMS systém m použitý pro hercynskou ást republiky) Brn nsk nská škola (Zlatník v v systém m použitý pro karpatskou ást R R a pro SR) Od roku nový klasifika ní systém - Typologický systém ÚHÚL L ( Plíva, Pr ša) 7 První zmínka o klasifikaci les z ekologického hlediska se datuje do roku 1931, kdy se profesor Konšel za al zabývat p írodními podmínkami a nabádal lesníky, aby se jimi zabývali ve své praxi. První detailní pr zkum lesních porost na bázi geobotaniky a pedologie prob hl roku V letech provedl ÚHÚL typologické mapování na území bývalého eskoslovenska, a to dv ma r znými metodami. 4

5 Od roku 1970 nový klasifika ní systém, tzv. typologický systém ÚHÚL, jehož hlavními p edstaviteli byl pan ing. Plíva s panem ing. Pr šou, je platný od roku Konkrétním výstupem je pak typologická mapa. Typologický systém ÚHÚL Založen na faktorech p írodnp rodního prost ed edí klimatické podmínky p dní a geologické podmínky vertikáln lní len ní lokality bylinné indikátory ( cca terénn nních zápisnz pisník ) Lesní typ Agregace LT D evinná skladba Typologický systém je založen na faktorech p írodního prost edí, p edevším klimatických podmínek, p dních a geologických podmínek, vertikálního len ní lokality, bylinných indikátorech. V pr b hu let bylo v terénu po ízeno cca terénních zápisník. Tyto zápisníky jsou v tuto chvíli v naší databázi v digitální podob. Pro jednotlivé p írodní lesní oblasti R jsou vypracovány Oblastní typologické elaboráty. Využit ití lesnické typologie p i p obhospoda ov ování les Typolog typuje podle p írodních podmínek lesní pozemek P íklad: Lesní typ 6K1 Kyselá smrková bu ina metlicová na svazích Lesní typ je p íliš detailní a je agregován do soubor lesních typ P íklad: Kyselá smrková bu ina 6K Podle souboru lesních typ se pozemky za adí do cílového hospodá ského souboru P íklad : Hospodá ství exponovaných stanoviš vyšších poloh Pro tento hospodá ský soubor jsou vyhláškou. 83/1996 Sb. stanovena základní hospodá ská doporu ení p edevším: Doba obmýtní, doba obnovní, skladba d evin - základní d eviny smrk, buk, jasan, javor - meliora ní a zpev ující jedle, lípa, douglaska, jilm, -p imíšené a vtroušené mod ín, b íza je áb 8 18 Praktický p íklad: typolog typuje podle p írodních podmínek, p íklad lesní typ 6k1, kyselá smrková bu ina, metlicová na svazích, agregace kyselá smrková bu ina, tedy 6k, potom na základ tohoto souboru lesních typ je p íslušná lokalita za azena do cílového hospodá ského souboru, v našem p ípad hospodá ství exponovaných stanoviš vyšších poloh. A na základ vyhlášky Ministerstva zem d lství. 83/1996 Sb. jsou stanovena základní hospodá ská doporu ení pro tento cílový hospodá ský soubor. Hospodá ská doporu ení jsou uvedena ve ve ejn p ístupných dílech Oblastní plány rozvoje les uložených na krajských ú adech. Z vý tu hospodá ských doporu ení bych zmínil p edevším dobu obnovní, dobu obmýtní a skladbu d evin. Minimální podíl meliora ních a zpev ujících d evin je ze zákona povinným ustanovením. 5

6 Druhá otázka: Jak je to s druhovou pestrostí v lesních ekosystémech? Indikátor po etností populací pták zem d lské krajiny v R index (%) Zdroj: Indikátor pta ích populací v zem d lských a lesních ekosystémech Petr Vo íšek, Karel Š astný, Ji í Flousek & Vladimír Bej ek Indikátor po etnostípopulacílesních druh pták v lesních ekosystémech v R index (%) Zdroj: Indikátor pta ích populací v zem d lských a lesních ekosystémech Petr Vo íšek, Karel Š astný, Ji í Flousek & Vladimír Bej ek Indikátorem je po etnost populací pták zem d lské krajiny a lesních ekosystém. Indikátor dokumentuje sestupnou tendenci v zem d lském kraji a vzestupnou tendenci v lesních ekosystémech. 6

7 T etí otázka: Jak je to s vým rou les, zásobami d íví v lesních porostech, s t žbou v lesích, kalamitami a velikostmi holin? Zásoba d íví v lesích mil.m Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP K zásob d íví v lesích lze konstatovat, že se od 30. let minulého století prakticky zdvojnásobila. Obdobný vývoj zaznamenávají i naši sousedé. Vývoj vým ry les na území R tis. ha Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP V dob, kdy kon il svou vládu císa Josef II., to bylo roku 1790, a byl po ízen tzv. Josefský katastr, z n hož vyplývá, že na území dnešní R bylo v té dob cca necelé 2 mil. ha les. V sou asnosti iní vým ra les 2,65 mil. ha. Od té doby narostla vým ra cca o ha. 7

8 Plocha obnovovaných lesních porost ha Zdroj: datový sklad ÚHÚL - SLHP Ve ve ejnosti n kdy probíhá diskuse, že je ím dál více holých ploch, že se lesní porosty neobnovují, jak by m ly. P edložený graf dokládá opak. Nahodilá t žba 12 11, mil m Zdroj: VÚLHM Kalamity se objevují a nejv tší podíl z nich zp sobuje vítr. Proti v tru jsou lesní porosty odolné a mén odolné. Náchyln jší k poškození v trem jsou jehli naté porosty, odoln jší jsou porosty smíšené a listnaté. Je kalamita Lothar v roce 1999 ve Francii, která je pom rn listnatá a kde bylo tehdy poškozeno cca 130 mil. m 3 d íví. A já osobn jsem stál u pom rn rozsáhlé kalamity zvící asi 1 mil. m 3 v p evážn bukových lesních porostech na Slovensku v roce

9 T žba v lesích R 20,00 18,00 17,68 16,00 14,00 13,90 mil.m 3 b.k. 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 8,55 Jehli natá Listnatá T žba celkem 2,00 0, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP Porovnání celkové t žby a celkového b žného a celkového pr m rného p ír stu 25,00 20,00 mil m 3 15,00 10,00 5,00 T žba CBP CPP 0, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP T žební intenzita v lesích R ,19 5,07 4,54 4,70 4,78 5,13 5,31 5,39 5,48 5,45 5,50 5,73 5,90 5,86 6,67 m3/ha 5 4 3,32 3, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP T žba v lesích vr stá. Z graf je patrné, že celková výše t žby d íví vzr stá v logické vazb na zvyšující se vým ru les a rostoucí zásoby d íví. Roste také t žební intenzita, tzn. objem d íví vyt žené z 1 ha vým ry porostní p dy. Zde lze vyslovit jisté varování, které vyplývá z posouzení výše t žby pomocí celkového pr m rného p ír stu. Modely vypracované na podkladech souhrnného lesního hospodá ského 9

10 plánu signalizují, že t žební potenciál je vy erpán. Pro objektivitu je pot eba íci, že d vodem vyšších t žeb je nutnost zpracování kalamitního d íví, které v posledních letech napadlo. Pr m rná velikost porostní skupiny 2,5 2,23 ha 2 1,5 1 1,56 1,48 1,36 1,22 1,18 0, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP Jedním z parametr, podle kterého m žeme posuzovat jak šetrné je obhospoda ování les, je mimo jiné i velikost porostní skupiny. Z grafu je patrný její pokles. tvrtá otázka: Jak je to s rozsáhlými jehli natými monokulturami? Kritéria klasifikace smíšení d evin kritéria klasifikace typu (stupn ) smíšení porost/dílec/skupina istý symbol podíl základní d eviny více než 90 % s p ím sí P % smíšený S do 70 % Lesnický slovník k nau ný ný Praha 1994 Lesní porosty byly na základ jejich popis rozt íd ny do t chto kategorií: TYP SMÍŠENÍ - PODLE ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH D EVIN - SOUHRN ZA R d evina zastoupení podíl (%) pr m rná vým ra jednotl.d ev. p ím s symbol dílec porost skupina dílec porost skupina 90+ isté 18,37 20,18 38,48 6,06 1,99 0,92 CELKEM J+L s p ím sí P 31,52 31,25 29,81 7,89 3,79 1,33 do 70 smíšené S 50,11 48,58 31,71 7,48 4,34 1,49 celkem 100,00 100,00 100,00 7,28 3,38 1,17 Zdroj: Datový sklad LHP/O ÚHÚL,

11 Stupe smíšení jehli natých a listnatých lesních porost 50,12 % 18,36 % Jehli naté a listnaté lesní porosty isté (vroušené d eviny do 10%) Jehli naté a listnaté lesní porosty s p ím sí % 31,52 % Jehli naté a listnaté lesní porosty s p ím sí v tší než 30 % Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP Z výsledk analýz trvalých jednotek prostorového rozd lení lesa je patrno, že v lesích na území R p evládají porosty (p esn e eno dílce) smíšeného charakteru, jejichž plošný podíl p esahuje 80% celkové plochy našich les. Pátá otázka: Jaké je druhové složení les a jakým zp sobem se lesy obnovují? Skladba d evin v lesích v eské republice Výskyt d evin v obnov v po tu jedinc na ha v % podle NIL Doporu ená Druh d eviny % % % % Smrk ztepilý 32,6 53,3 36,5 11,2 Jedle 0,7 0,9 4,4 19,8 Borovice 1,9 17,3 16,8 3,4 Mod ín 0,5 3,9 4,5 0 Ostaní jehli naté 0,1 0,2 2,2 0,3 CELKEM jehli naté 35,8 75,6 64,4 34,7 Dub 12,6 6,5 9 19,4 Dub ervený 0, Buk 11,5 6, ,2 Habr 6,3 1,2 0,9 1,6 Javor 12,5 1,1 1,5 0,7 Jasan 7,4 1,2 0,7 0,6 Jilm 0,3 0 0,3 0,3 Akát 0, B íza 3,2 2,9 0,8 0,8 Olše 0,3 1,5 0,6 0,6 Lípa 0,9 1 3,2 0,8 Osika Vrby 0, Ostatní listnaté 7,2 1,5 0,6 0,3 CELKEM listnaté 64,2 23,4 35,6 65,3 Holina CELKEM Zdroj: Datový sklad ÚHÚL NIL, SLHP Sou asná d evinná skladba Rekonstruovaná d.skladba P irozená Lze konstatovat, že lesní ekosystémy na celém území R mají z pohledu pom r listnatých a jehli natých d evin tendenci se vracet k více mén p irozenému stavu. 11

12 P VOD OBNOVY Podmínky P vod % plochy Žádná obnova Nehodnoceno 31,9 Obnova na volné ploše P irozené zmlazení, (um lá obnova < 20%) 6,3 Obnova na volné ploše P irozené dopln ní, (um lá obnova 20-50%) 1,1 Obnova na volné ploše Um lá obnova, (p irozené zmlazení 20-50%) 1,9 Obnova na volné ploše Um lá obnova, (p irozené zmlazení < 20%) 8,5 17,8 Obnova pod clonou P irozené zmlazení, (um lá obnova < 20%) 48,7 Obnova pod clonou P irozené dopln ní, (um lá obnova 20-50%) 0,4 Obnova pod clonou Um lá obnova, (p irozené zmlazení 20-50%) 0,3 Obnova pod clonou Um lá obnova, (p irozené zmlazení < 20%) 0,8 50,2 Celkem 100 Zdroj: Datový sklad ÚHÚL - NIL P ÍTOMNOST OBNOVY NA PODPLOŠE v % Obnova pod clonou Žádná obnova Obnova na volné ploše 50,30 31,90 17,80 Zdroj: Datový sklad ÚHÚL - NIL asto bývá pom rn diskutovaná otázka, zda obnova vyt žených les je p evážn um lá nebo p irozená, zda se uskute uje na holé ploše nebo se vyskytuje pod porostem nebo v jeho bezprost ední blízkosti. Výše uvedená tabulka a graf dokládají, že obnova, která se vyskytuje na volné ploše iní necelých 20 %. Více než 50 % obnovy bylo nalezeno pod clonou porostu nebo v jeho bezprost edním vlivu. Šestá otázka: Které veli iny byly zjiš ovány v rámci Národní inventarizace les a jaké jsou její nejd ležit jší zjišt ní? V pr b hu Národní inventarizace les bylo zjiš ováno na m i ských plochách a na 300 metrovém vzdálenosti mezi nimi až 130 veli in. 1. Šet ení na inventariza ní ploše (nap íklad: identifika ní íslo inventariza ní plochy, sou adnice st edu inventariza ní plochy, sou adnice náhradního st edu inventariza ní plochy, p ístupnost a sch dnost inventariza ní plochy nadmo ská výška atd.). 2. Popis stromu (nap íklad: poloha stromu, íslo stromu, pozice stromu v mikroreliéfu, ozna ení d eviny, spole enstevní postavení stromu, p íslušnost stromu k porostní vrstv, výskyt ch dovitých ko en, výskyt stojící souše, výška rozdvojení hlavní osy kmene, tvar koruny, poškození zp sobené t žbou hnilobou, zv í atd.). 12

13 3. M ení stromu (nap íklad: vý etní tlouš ka stromu, výška stromu, výška nasazení živé koruny, výška bezsuké ásti kmene). 4. Šet ení v rámci podplochy (nap íklad: identifika ní íslo podplochy rozloha podplochy, kategorie pozemku, expozice terénu, sklon terénu, hospodá ský tvar lesa, bohatost struktury porostu, stav pé e, celková pokryvnost mech, celková pokryvnost kapra orost, celková pokryvnost travin, celková pokryvnost bylin, celková pokryvnost ke í kovitých bylin, celková pokryvnost ke, pokryvnost jednotlivých druh travin, bylin, mech a kapra orost, pokryvnost jednotlivých druh ke na podploše atd.). 5. Obnova na podploše (nap íklad: p ítomnost na podploše, p vod obnovy, opat ení na podporu vzniku p irozené obnovy, rozmis ování sazenic v kultu e nebo nárostu, výškové t ídy obnovy atd.). 6. Ležící odum elé d evo (výskyt v tví a t žebních zbytk, výskyt t žebních zbytk, vývrat a ulomených kmen tlustších než 7 cm). 7. Pa ezy (tlouš ka pa ezu, výška pa ezu, stupe rozkladu d eva pa ezu). 8. Inventarizace lesních cest (nap íklad: nadmo ská výška lesní cesty, kategorie lesní cesty, ší ka koruny vozovky, druh povrchu vozovky, výskyt travního porostu na vozovce, spád cesty, stav násp, sesuvy a eroze na náspech cesty, stav odvodn ní lesní cesty atd.). 9. Inventarizace potok, (ší ka vodní hladiny potoku, stálost pr toku vody v potoku, spád toku, výskyt technických opat ení pro hrazení byst in). 10. Inventarizace odvod ovacích za ízení (ší ka vodní hladiny v odvod ovacím za ízení, stálost pr toku vody v odvod ovacím za ízení). 11. Význa né body v terénu, druh bodu. 12. Inventarizace okraj lesa, hustota okraje lesa, d eviny na okraji lesa, typ okraje lesa, výskyt a struktura pásu ke na okraji lesa. N které výsledky: OBJEM LEŽÍCÍHO ODUM ELÉHO D EVA : BOHATOST STRUKTURY POROSTU: 13

14 Všechny výsledky byly statisticky testovány. Mrtvé ležící d evo - hodnota je 6,7 m 3 na ha v pr m ru v R. Celkový objem na území R iní 18,252 mil. m 3. Pestrost struktury v lesních porostech v R je posunuta k jednoduché a to zcela dominantn, 83 %, les podrostního typu 11 %. Objem ležícího d eva Graf objemu ležícího d eva podle kraj uvádí, že nejmén mrtvého d eva leží v kraji Vyso ina a nejvíce v Karlovarském kraji. Poškození loupáním a ohryzem Za povšimnutí stojí údaj u Karlovarského kraje, kde je 32 % strom poškozeno loupáním a ohryzem. 14

15 Poškození hnilobou Poškození zv í má p ímou souvislost s tím, že 47 % všech strom na území Karlovarského kraje v pr m ru vykazuje škody hnilobami. Celková plocha pozemk kategorie LES a NELES: Zásoba hroubí b.k. Velmi diskutovaným údajem je pr m rná zásoba d íví na jeden ha. Podle NIL iní 335 m 3 /ha, podle SLHP je to 250 m 3. Je nutno poznamenat, že jde o údaje zjiš ované rozdílnými metodami. 15

16 POKRYVNOST BOR VKOU Zdroj: Datový sklad ÚHÚL - NIL 18 Zde je pro p íklad znázorn na skute nost, že se NIL zabývala celým stavem lesních ekosystém. Bor vka je rostlinným druhem, který je typický pro kyselé p dy. Nejd ležit jší konstatování zjišt ná NIL na úrovni R šet ením v terénu a následným statistickým vyhodnocením: Byla nalezena v tší vým ra lesa o 106 tis ha, než bylo doposud evidováno, byl potvrzen p etrvávající nesoulad mezi evidencí v katastru nemovitostí a skute ným stavem, zásoby d íví v lesních porostech jsou vyšší než doposud uvád né údaje ze souhrnu lesních hospodá ských plán o 33 %, bylo zjišt no, že v lesních porostech leží 6,7 m 3 /ha odum elého d íví (o ø v tším než 7 cm), které nelze zapo ítávat do využitelného d íví, byl zjišt n vyšší podíl jehli nan v dosp lých porostech, v mladých porostech byl naopak zjišt n p evažující podíl listná, byl potvrzen o ekávaný stav, že p evažují porosty s jednoduchou strukturou, p i hodnocení stavu pé e o lesní porosty bylo konstatováno, že 6,9 % lesních porost bylo klasifikováno jako zanedbané, poškození strom t žbou bylo zjišt no u 13,1 % strom, poškození kmene zp sobené loupáním a ohryzem spárkatou zv í se vyskytlo u 11,8 % strom, výskyt hniloby kmene byl nalezen u 22,1 % strom, eroze, pop ípad sesuv na náspech byla zjišt na u 9,3 % lesních cest, eroze koruny lesních cest pak u 16,5 %. 16

17 Ministerstvem zem d lství byla v roce 1935 v Brandýském zámku z ízena Lesní taxa ní kancelá, jejímž pokra ovatelem je Ústav pro hospodá skou úpravu les Brandýs nad Labem 3 Autor: Ing. Jaromír Vaší ek Ústav pro hospodá skou úpravu les Náb ežní 1326, Brandýs nad Labem 17

18 P stování nebo ne-management les Vilém Podrázský Ješt jednou dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, úvodem mi dovolte n kolik v t. P edevším pod kování organizátor m za dnešní den a za sebe mohu íci, že jsem rád, pokud jsme jim mohli pon kud pomoci s organizací. Dále d kuji panu editeli Vaší kovi za to, že hodn z pot ebných tvrdých dat tu již prezentoval a já se mohu soust edit na n co úpln jiného. Na druhé stran bych se rád následn omluvil svým koleg m lesník m za to, že m j p ísp vek je hodn obecný. Byl p ipraven pro pon kud jiné fórum, a proto je místy spíše až proklamativní a založen na úvodních slovech do další diskuse. A ostatní ú astníky bych zase upozornil, že tu ob as bude i snaha být trochu provokativní. K tomu mne nakonec pobídl , který jsem dostal od jednoho ob anského sdružení ze Šumavy minulý pátek. Co prý íkám na to, že špatné lesnické hospoda ení na území kláštera Schlägl v Rakousku ohrožuje k rovcem šumavskou Trojmeznou na území národního parku. Tak to už m opravdu vyprovokovalo. Uv domil jsem si, že t ch mýt je kolem nás hodn, a proto se asi budu ob as snažit trochu si rýpnout také. P edkládaný p ísp vek se týká p stování a podílu pasivního p ístupu k n mu. N kolikrát se k tomu b hem p íštích 10 minut vrátíme. Jedna z možných definic nebo spíše popisu naší disciplíny je, že p stování p edstavuje úpravu porostní struktury a porostního prost edí s cílem optimalizovat podmínky i pom ry k dosažení cíl hospoda ení nebo cíl managementu, jak se dnes íká, lesních porost. V historické dob k vzniku p stování, stejn tak jako hospodá ské úpravy, vedly p edevším dva d vody. Jednak snaha zajistit stabilitu porost, protože porosty, které nebyly obhospoda ovány cílen, tedy nebyly vychovávané, velmi snadno podléhaly a podléhají r zným kalamitám. ili p í ina kalamit není v lesním hospodá ství, ale v zanedbání odpovídajícího lesního hospodá ství. A ten druhý d vod je kvalita, nebo v lesích, které jsou ponechávány spíše pro p írodní vývoj, tam p evládají jedinci biologicky trochu jiného charakteru než v lesích hospodá ských. V lesích hospodá ských, cílen obhospoda ovaných, bychom m li mít snahu o jedince s kvalitním kmenem, s jemnými v tvemi a s hospodá sky dob e využitelným d ívím. V p írodních podmínkách p evládají jedinci spíše agresivní, rychle se rozpínající, rostoucí, potla ující ostatní. A to neplatí jen o lesních porostech. Tyto dva p ístupy je nutno uplat ovat v lesích jakéhokoli hospodá ského zp sobu, nejen v lesích pase ných nebo dokonce lesích holose ných, ale i v lesích, které jsou obhospoda ovány tzv. p írod bližšími zp soby. I tam je nutná pé e, i tam je nutný cílený zásah p stitele nebo lesního hospodá e. Alespo tam, kde se p edpokládá pln ní hospodá ské funkce. Další zdroj problém v oblasti p stování jsem si dovolil uvést v následujícím odstavci, kdy jakoby se nám dnes v p stování potýkaly dv koncepce. A to za prvé p stování les, které jsou funk n diferencované, tzn. že jejich p stování je zam eno za ur itým hlavním ú elem jako lesy p evážn nap íklad hospodá ské, rekrea ní, n kdy i s cílem ochrany p írody, a potom za druhé lesy, které jsou deklarovány jako polyfunk ní ili funk n integrované. Je to jakoby protismyslné, ovšem nakonec všechny školy, které se tím zabývají, možná m kolegové upraví, v etn pr lomové brn nské školy hodnocení funkcí lesa, jak je deklarována, zjistí, že vše se odvíjí od funkce hospodá ské a od r stu porost. Na základ všech t chto skute ností bychom se mohli dlouho bavit a já bych na n kterých p íkladech rád uvedl a dokumentoval, že naše ve ejnost je p esv d ována o ad nepravdivých, a jak jsem uvedl v úvodních v tách, i lživých údajích. Jako mýtus. 1 jsem si dovolil uvést tvrzení, že lesy a lesní hospodá ství jsou v katastrofálním stavu. Myslím, že ísla, která p ednesl pan editel, to alespo z objektivního, makroskopického pohledu vylu ují. Nebo alespo doložené makroukazatele vyvracejí toto tvrzení. Jen n kolik ísel, která jsem vyzna il i já. Podle stejných zdroj, i když ze starších zpráv o stavu les a lesního hospodá ství, plocha lesních porost roste. Zhruba z 1/5 v 18. století na dnešních asi 34 %. P irozená obnova a její podíl roste z n kolika málo procent v 80. letech na nyn jších %. Roste p ír st, i když rostou t žby. A dle nejnov jších údaj, jak bylo i uvedeno, dostáváme se do stavu jakéhosi vyrovnání. 18

19 Co bych zvlášt zd raznil, je zm na druhové skladby. Jen v letech se zastoupení samotného buku zvýšilo za 5 let o 0,5 %, což je p i t chto rozm rech a p i asových m ítcích obnovy lesa pom rn hodn. Za stejnou dobu zastoupení listná stouplo o více než 1 %, za 5 let. Rychlejší postup si asi lze t žko p edstavit. Sv d í to o tom, že tlak na lesní hospodá ství z hlediska biodiverzity má ur ité výsledky. Rychleji to asi skute n nejde. Na druhou stranu z našeho akademického pohledu je obor lesnictví a lesního hospodá ství dosti nestabilní. Jen jako p íklad ze svého omezeného hlediska, protože se nepohybuji v t ch prakti t jších sférách, ale spíše v akademickém prost edí, pro odleh ení: byl jsem na p ti plesech Les R za sebou, pokaždé nás vítal nový ministr a nový generální editel. ili stabilita oboru rozhodn není ideální, a nep ispívá to k dobré situaci. Druhý mýtus, který je nám prezentován, je nutnost nového pohledu na lesy a lesní hospodá ství a nové p ístupy n mu. Je nám vytýkáno hlavní zam ení na p stování stejnov kých porost, což je do jisté míry pravda. V tšina našich hospodá ských plán je zam ena na p stování stejnov kých les, p i emž pojem stejnov ké lesy znamená rozp tí až do 40 let p i p irozené obnov clonným zp sobem. Tyto lesy se pak do velké míry chovají jako stejnov ké. Ale i na tomto principu je možno budovat hospodá ství trvale udržitelné, což v tšina evropských zemí dokládá a p es všechny problémy, které má hospodá ství v eských zemích, trvalá udržitelnost lesního hospodá ství je ur it na míst a je patrná. V každém p ípad existují i jiné metody, o tom jsme p esv d eni, a také je využíváme. Není tu jen striktní za izování stejnov kých porost, ale je tu celá ada dalších metod a nemusíme vymýšlet nic nového. Tyto metody jsou tady n kolik staletí, jsou používány a to, co m žeme zm nit, je vnášení nových technologií. Jestliže zvládli švýcarští a francouzští sedláci p stování výb rných les v 18. a 19. století s využitím velice jednoduchých postup, tak bychom toho mohli být i dnes schopni s využitím nejmodern jší techniky. ili lesy rostou po ád stejn, nicmén metody se m nit mohou. Není nutné uvažovat o zcela nových principech a p ístupech. Všechno to myšlenkové bohatství máme k dispozici. Co je do jisté míry problém, jsou jiná odv tví v etn odv tví velmi blízkých, t eba konkrétn myslivost. P irozená obnova lesa, op tovné vnášení listná, jedle, naráží n kde na problémy spojené práv se stavy zv e. K t mto potížím by vlastn nemuselo docházet, kdyby požadované druhy byly v p irozeném zastoupení, nebo jak zase ví ochraná i, není d ležité, kolik toho zv sežere, odpus te ten vulgárn jší výraz, ale kolik toho z stane. A to je jistý problém dnešních les, že je zm n na druhová struktura, nicmén p i p irozené obnov les s p irozen jší skladbou by i tady ada problém mohla odpadnout. Další mýtus je do jisté míry um le p stovaný a sice jakýsi rozpor mezi lesním hospodá stvím, lesnictvím jako oborem, ochranou p írody a eventuáln v deckým p ístupem. Opak je pravdou naše lesní hospodá ství má zna ný ekologický fundament. Tento fundament je využíván práv pro lesní hospodá ství, na které ale byl spole ností kladen jednostranný požadavek. Zatím, p evážn v minulých desetiletích, to byla produkce. Ale ur it nikdo z vás praktických lesník by nem l sebemenší problém s tím, využít tyto podklady pro jakýkoli cíl nebo požadavek, který na vás nebo na nás spole nost položí, využít nap íklad typologické základy pro p stování les, které budou mít i jiné poslání. Jen si to vyžádat a jen si to zaplatit. Rozhodn nelze souhlasit s tím, že je tu na jedné stran skupina v dc, na druhé stran skupina lesník. Jsou zde p ítomni zástupci výzkumného ústavu, dvou fakult, ale jiných institucí, a již akademických i vysokoškolských. Toto jsou lesnicky vzd laní lidé, kte í rozvíjejí v decké disciplíny, biologické, technické i spole enské. Pokud ale, dovolte mi zp tné odbo ení, n co chybí našemu lesnictví z modern jšího pohledu, tak je to práv spole enský a do jisté míry i ekonomický rozm r. Úzký resortismus vede k vylou ení celých lesnických disciplín. Ekonomické výzkumy naráží na nedostatek dat, údaje jsou spíše tajeny. Objektivní hodnocení ekonomického a spole enského p ínosu lesního hospodá ství je tak enormn ztíženo. Hodnocení ekonomických parametr vede nap íklad k odlišným trend m u nás a v jiných evropských zemích. Nap íklad v N mecku je douglaska jedna z nejcenn jších d evin, u nás máte problémy s odbytem. Totéž platí n kdy pro listná e. Chybí tady fungující trh se d evem menších objem. Ale to zase ada z vás ví daleko lépe než já. 19

20 Jeden z nejv tších problém je ten, že politická i administrativní sféra tla ila lesní hospodá ství vždy k jednomu modelu. Na vývoji od konce 2. sv tové války je to zvlášt dob e patrné. Po válce byla 50. a 60. léta obdobím radostného p echodu na maloplošné podrostní hospoda ení. V 70. letech p išla technika, mechanizace a vše se za alo spíše m nit na velkoplošná holose ná hospoda ení. V 90. letech, v za átcích i naší fakulty jsme všechno zase s nadšením p ipravovali na p echod na výb rné hospoda ení, na p stování silného d íví a ta realita je dnes zase podstatn jiná. S tím souvisela i administrativa a nové zákony, které zd raz ovaly nové p ístupy a nové regulace. Zatím nikdo nepoložil na st l podmínky, kdy lesní hospodá má nejen zodpov dnost, tu mu nikdy nikdo nevzal, ale má i volnost dosáhnout cíl v souladu se svou profesí a se svým p esv d ením o tom, co je správné. est t m, kte í to dokázali. Známe p íklady koleg, kte í dlouhá desetiletí p es všechny vlivy p stovali lesy stejným zp sobem a dnes tam jezdíme studovat význa né demonstra ní objekty. Dovolte mi to ješt jednou zopakovat v jakýchsi záv rech a v proklamacích, o kterých lze vždy diskutovat a lze k nim dodat i ísla od dalších koleg : - naše lesnictví má k dispozici všechna nutná vybavení, a již technická nebo myšlenková, aby mohlo splnit jakékoli spole enské zadání. Jaké bude, to je jednak v c vlastníka a jednak v c spole enské poptávky. - Spole enský fundament nem že být jen silový, ale m l by být i jiného charakteru. - Rozhodn bych tvrdil, že lesy, lesní ekosystémy i v té podob, jakou dnes asto kritizujeme, a to jak lesníci, tak nelesníci, p edstavují spíše stabiliza ní prvek v naší krajin než prvek, který by biodiverzitu a stabilitu krajiny narušoval. - Co chybí, je koncepce a její dlouhodobé dodržování. Na druhé stran našt stí les roste tak dlouho, že r zné politické extrémy, excesy a zm ny p ežije. Vždy my se dnes živíme v provozu tím, co se založilo a vyprodukovalo za Rakouska-Uherska, po ád ješt využíváme tohoto ekonomického základu. A využíváme to i ke zm n, a všichni doufáme, že ke zm n les do toho stavu, který naši potomci neproklejí, ale budou schopni jej využít. - Spíše naivní p edstava je, že odborná hlediska by m la být vždy nad azena politickým, eventuáln jiným tlak m. Co zatím dále rovn ž chyb lo, je jakési vymezení, delimitace toho, co si m žeme dovolit z hlediska vylou ení produk ní funkce les. To je další mýtus, který jsem tu ješt ani neuvedl a který možná zmíníme až v záv re né diskusi: lesní hospodá ství je n kdy považováno za obor marginální, bezvýznamný z hlediska hospodá ského. Když se podíváme na jednoduchá ísla, tak se nám to m že zdát, p edstavuje to snad 0,9 % HDP nebo 0,7 % pracovních sil, ale to je jen v našem pojetí lesního hospodá ství, velice úzké disciplíny, de facto vlastního p stování a za izování les. Všechno ostatní už jsou pr myslová odv tví, která sleduje ve statistikách n kdo jiný. V EU jsou tato ísla na úrovni 6 8 %, což je ádov více. To, že lesní hospodá by m l být nejen zodpov dný, ale i oprávn ný d lat, co uzná na základ svého pov ení a cíl za vhodné, o tom jsem již mluvil a myslím si, že je to jeden z hlavních p edpoklad, aby mohl vykonávat svou funkci a práci odpov dn i pro blaho p írody a lidí budoucích. A když se dostávám k zásadní otázce, jestli lesy využívat nebo zda bezzásahovost není rozporu s lesním hospodá stvím, tak rozhodn je možno odpov d t kladn. Ale musí to být bezzásahovost, která je orientována do les, které to snesou a kde je na míst, a už se jedná o národní parky nebo rezervace. V ur itých zónách a v ur itých podmínkách je primární sledování les jako bezzásahových ekosystém. Bezzásahovost je rozší ena i v lesích jiného typu. Vždy i v topolové lignikultu e je snad 99 % asu bez lidského zásahu. A je tam umíst no jen n kolik málo zásah p esn cílených s cílem upravit prost edí a strukturu porostu, aby to splnilo náš ú el. 20

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Šumperský venkov Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Lesů ráj Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Lesnická

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

ÚZEMNÍ PLÁN M STA JIHLAVY SOUBOR ZM N.4. Díl í zm na

ÚZEMNÍ PLÁN M STA JIHLAVY SOUBOR ZM N.4. Díl í zm na ÚZEMNÍ PLÁN M STA JIHLAVY SOUBOR ZM N.4 Díl í zm na - 4.14 íloha Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení díl í zm ny 4.14 na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa podle zvlá tních p edpis Zhotovitel:

Více

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha eské v ela ství MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha 27. 1. 2011 Evropský parlament volá: Zachra me ely!!! Úmrtnost v el v Evrop neustále roste. Po et v ela se stále snižuje. Obojí p itom m že mít vážný

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST 1/6 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008

č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 č. 147/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. dubna 2008 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Ve znění: Předpis

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku. lesnický odkaz prof. Polena

Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku. lesnický odkaz prof. Polena PRO SILVA BOHEMICA. P.S. ČLS Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku lesnický odkaz

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů Investiční záměr: a) obnova a rekonstrukce rybníků

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 27/2011-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Dovolím si Vás upozornit na americký výzkum v oblasti stavu podzemních zásobáren vody na Zemi, citace:

Dovolím si Vás upozornit na americký výzkum v oblasti stavu podzemních zásobáren vody na Zemi, citace: Ing. Karel Simon, lesní inženýr, soudní znalec v oblasti životního prostředí a ekonomiky, bývalý pracovník ČIŽP, zpracovatel důvodové zprávy ke zřízení NPŠ, jeden ze zakladatelů Hnutí Život Dovolím si

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), mj. i

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015

JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ. Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 JE Dukovany v roce 2015 z pohledu divize výroba a Skupiny EZ Ladislav Št pánek Dalešice, 19.11. 2015 TRADI NÍ ENERGETIKA V NOVÝCH PODMÍNKÁCH ENERGETICKO-KLIMATICKÉ CÍLE EK PRO ROK 2030 ZÁSADN OVLIVNÍ ENERGETIKU

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem HORNÍ PĚNA BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Popis

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více