Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna Zam ení seminá e:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:"

Transkript

1 Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti a zainteresovaným politik m, ale zejména zástupc m tisku, rozhlasu a televize. P etrvávající mýty a zkreslené informace o hospoda ení v lesích vyvrátí p ední eští odborníci na základ konkrétních v deckých poznatk a objektivních statistických údaj. 1

2 Obsah: Výsledky národní inventarizace les Ing. Jaromír Vaší ek, editel Ústavu pro hospodá skou úpravu les.3 P stování nebo ne-management les prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., d kan Fakulty lesnické a d eva ské ZU. 18 Význam produk ní funkce les pro spole nost prof. Ing. Lud k Šišák, CSc., Fakulta lesnická a d eva ská ZU. 22 Ve ejn prosp šné funkce lesa v krajin Ing. Vladimír Kre mer, CSc., emeritní p edseda Národního lesnického komitétu.26 Kalamity v eských lesích minulost a sou asnost doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., editel Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a myslivosti...31 Sou asný stav lesních p d a jejich budoucnost Ing. Vít Šrámek, Ph.D., vedoucí útvaru ekologie lesa Výzkumného ústavu lesního hospodá ství a myslivosti.52 Význam využívání d eva pro národní hospodá ství a životní prost edí Ing. Jan ezá, výkonný editel Nadace d evo pro život..56 Hospoda ení státního podniku Lesy R soulad produk ních funkcí lesa a ve ejných zájm RNDr. Ji í Stonawski, vedoucí odd lení ochrany p írody s.p. Lesy R..60 2

3 Výsledky Národní inventarizace les Jaromír Vaší ek Dobrý den, d kuji za možnost vystoupení na tomto seminá i a rád bych vás uvedl do té problematiky konstatováním toho, jakými fakty disponuje Ústav pro hospodá skou úpravu les Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Hospodá sk ská úprava les je ekologická, syntézn zní,, metodická a prognostická disciplína, jejímž úkolem je zajišt ní p írodní reprodukce lesního ekosystému v souladu se zájmy z spole nosti a vlastník les. (Citováno: Lesnický slovník k nau ný ný Praha 1994) První LHP 1739 K úvodnímu obrázku lze uvést to, že lesní hospodá ské plány a hospodá ská úprava les nejsou žádným reliktem minulé doby, ale je to disciplína, kterou známe cca 250 let. První lesní hospodá ský plán na schwarzenberském majetku byl po ízen roku ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL Národní Inventarizace Les (NIL) 4 letý projekt, zkusných ploch v pravidelné síti 2x2 km, na každé ploše bylo p esn zm eno a statisticky vyhodnoceno cca 130 veli in. Souhrnný lesní hospodá ský plán (SLHP) v SLHP je shrnuto platných lesních hospodá ských plán (LHP) a 450 lesních hospodá ských osnov (LHO) Fakta uvedená v mém p ísp vku vycházejí ze dvou informa ních zdroj. Tím prvním je národní inventarizace les, zkracujeme ji NIL. Jedná se o 4letý projekt, ve kterém bylo na území R v lesích umíst no zkusných ploch v pravidelné síti 2x2 km a na každé ploše bylo p esn zm eno a statisticky vyhodnoceno cca 130 veli in. Druhý informa ní zdroj je tzv. Souhrnný lesní hospodá ský plán, který zkracujeme SLHP. V SLHP je shrnuto platných lesních hospodá ských plán a 450 lesních hospodá ských osnov, což jsou díla hospodá ské úpravy les financovaná státem pro vlastníky, kte í vlastní mén než 50 ha les. 3

4 Národní inventarizace les v R R (NIL) na základ na ízení vlády 193/2000 Sb. ÚHÚL pov en provedením Národní inventarizace les. Inventarizací les se získaj skají údaje o skute ném m stavu a vývoji les v R, zejména z hlediska funkcí les,, jako významných obnovitelných p írodn rodních zdroj a d le ležité složky životního prost ed edí. (Vládn dní na ízen zení.193 ze dne 7. ervna 2000) terénní šet ení NIL 2005 zpracování výsledk NIL 2006 vyhodnocování výsledk NIL 2007 publikování výsledk Metodika terénního šet ení ást technického vybavení inventariza ní skupiny Obrázek slouží pro p edstavu o tom, jak probíhala v terénu Národní inventarizace les. M žete si všimnout za ízení, kterým byly veli iny m eny, tzn. že p ímo z toho m ícího p ístroje v digitální podob se data po izovala do terénního po íta e. Dovolil jsem si proložit jednotlivé obrázky otázkami, které mohou klást voli i poslanc m a senátor m: První otázka: Je lesní hospodá ství R založeno na ekologických základech? HISTORIE TYPOLOGICKÉ KLASIFIKACE První zmínka o klasifikaci les (prof. Konšel) První detailní pr zkum lesních porost na bázi b geobotaniky a pedologie 1935 V letech provedl ÚHÚL L (Lesprojekt( Lesprojekt) typologické mapování na území bývalého eskoslovenska dv ma r znými r metodami: Pražsk ská škola (MMS systém m použitý pro hercynskou ást republiky) Brn nsk nská škola (Zlatník v v systém m použitý pro karpatskou ást R R a pro SR) Od roku nový klasifika ní systém - Typologický systém ÚHÚL L ( Plíva, Pr ša) 7 První zmínka o klasifikaci les z ekologického hlediska se datuje do roku 1931, kdy se profesor Konšel za al zabývat p írodními podmínkami a nabádal lesníky, aby se jimi zabývali ve své praxi. První detailní pr zkum lesních porost na bázi geobotaniky a pedologie prob hl roku V letech provedl ÚHÚL typologické mapování na území bývalého eskoslovenska, a to dv ma r znými metodami. 4

5 Od roku 1970 nový klasifika ní systém, tzv. typologický systém ÚHÚL, jehož hlavními p edstaviteli byl pan ing. Plíva s panem ing. Pr šou, je platný od roku Konkrétním výstupem je pak typologická mapa. Typologický systém ÚHÚL Založen na faktorech p írodnp rodního prost ed edí klimatické podmínky p dní a geologické podmínky vertikáln lní len ní lokality bylinné indikátory ( cca terénn nních zápisnz pisník ) Lesní typ Agregace LT D evinná skladba Typologický systém je založen na faktorech p írodního prost edí, p edevším klimatických podmínek, p dních a geologických podmínek, vertikálního len ní lokality, bylinných indikátorech. V pr b hu let bylo v terénu po ízeno cca terénních zápisník. Tyto zápisníky jsou v tuto chvíli v naší databázi v digitální podob. Pro jednotlivé p írodní lesní oblasti R jsou vypracovány Oblastní typologické elaboráty. Využit ití lesnické typologie p i p obhospoda ov ování les Typolog typuje podle p írodních podmínek lesní pozemek P íklad: Lesní typ 6K1 Kyselá smrková bu ina metlicová na svazích Lesní typ je p íliš detailní a je agregován do soubor lesních typ P íklad: Kyselá smrková bu ina 6K Podle souboru lesních typ se pozemky za adí do cílového hospodá ského souboru P íklad : Hospodá ství exponovaných stanoviš vyšších poloh Pro tento hospodá ský soubor jsou vyhláškou. 83/1996 Sb. stanovena základní hospodá ská doporu ení p edevším: Doba obmýtní, doba obnovní, skladba d evin - základní d eviny smrk, buk, jasan, javor - meliora ní a zpev ující jedle, lípa, douglaska, jilm, -p imíšené a vtroušené mod ín, b íza je áb 8 18 Praktický p íklad: typolog typuje podle p írodních podmínek, p íklad lesní typ 6k1, kyselá smrková bu ina, metlicová na svazích, agregace kyselá smrková bu ina, tedy 6k, potom na základ tohoto souboru lesních typ je p íslušná lokalita za azena do cílového hospodá ského souboru, v našem p ípad hospodá ství exponovaných stanoviš vyšších poloh. A na základ vyhlášky Ministerstva zem d lství. 83/1996 Sb. jsou stanovena základní hospodá ská doporu ení pro tento cílový hospodá ský soubor. Hospodá ská doporu ení jsou uvedena ve ve ejn p ístupných dílech Oblastní plány rozvoje les uložených na krajských ú adech. Z vý tu hospodá ských doporu ení bych zmínil p edevším dobu obnovní, dobu obmýtní a skladbu d evin. Minimální podíl meliora ních a zpev ujících d evin je ze zákona povinným ustanovením. 5

6 Druhá otázka: Jak je to s druhovou pestrostí v lesních ekosystémech? Indikátor po etností populací pták zem d lské krajiny v R index (%) Zdroj: Indikátor pta ích populací v zem d lských a lesních ekosystémech Petr Vo íšek, Karel Š astný, Ji í Flousek & Vladimír Bej ek Indikátor po etnostípopulacílesních druh pták v lesních ekosystémech v R index (%) Zdroj: Indikátor pta ích populací v zem d lských a lesních ekosystémech Petr Vo íšek, Karel Š astný, Ji í Flousek & Vladimír Bej ek Indikátorem je po etnost populací pták zem d lské krajiny a lesních ekosystém. Indikátor dokumentuje sestupnou tendenci v zem d lském kraji a vzestupnou tendenci v lesních ekosystémech. 6

7 T etí otázka: Jak je to s vým rou les, zásobami d íví v lesních porostech, s t žbou v lesích, kalamitami a velikostmi holin? Zásoba d íví v lesích mil.m Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP K zásob d íví v lesích lze konstatovat, že se od 30. let minulého století prakticky zdvojnásobila. Obdobný vývoj zaznamenávají i naši sousedé. Vývoj vým ry les na území R tis. ha Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP V dob, kdy kon il svou vládu císa Josef II., to bylo roku 1790, a byl po ízen tzv. Josefský katastr, z n hož vyplývá, že na území dnešní R bylo v té dob cca necelé 2 mil. ha les. V sou asnosti iní vým ra les 2,65 mil. ha. Od té doby narostla vým ra cca o ha. 7

8 Plocha obnovovaných lesních porost ha Zdroj: datový sklad ÚHÚL - SLHP Ve ve ejnosti n kdy probíhá diskuse, že je ím dál více holých ploch, že se lesní porosty neobnovují, jak by m ly. P edložený graf dokládá opak. Nahodilá t žba 12 11, mil m Zdroj: VÚLHM Kalamity se objevují a nejv tší podíl z nich zp sobuje vítr. Proti v tru jsou lesní porosty odolné a mén odolné. Náchyln jší k poškození v trem jsou jehli naté porosty, odoln jší jsou porosty smíšené a listnaté. Je kalamita Lothar v roce 1999 ve Francii, která je pom rn listnatá a kde bylo tehdy poškozeno cca 130 mil. m 3 d íví. A já osobn jsem stál u pom rn rozsáhlé kalamity zvící asi 1 mil. m 3 v p evážn bukových lesních porostech na Slovensku v roce

9 T žba v lesích R 20,00 18,00 17,68 16,00 14,00 13,90 mil.m 3 b.k. 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 8,55 Jehli natá Listnatá T žba celkem 2,00 0, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP Porovnání celkové t žby a celkového b žného a celkového pr m rného p ír stu 25,00 20,00 mil m 3 15,00 10,00 5,00 T žba CBP CPP 0, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP T žební intenzita v lesích R ,19 5,07 4,54 4,70 4,78 5,13 5,31 5,39 5,48 5,45 5,50 5,73 5,90 5,86 6,67 m3/ha 5 4 3,32 3, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP T žba v lesích vr stá. Z graf je patrné, že celková výše t žby d íví vzr stá v logické vazb na zvyšující se vým ru les a rostoucí zásoby d íví. Roste také t žební intenzita, tzn. objem d íví vyt žené z 1 ha vým ry porostní p dy. Zde lze vyslovit jisté varování, které vyplývá z posouzení výše t žby pomocí celkového pr m rného p ír stu. Modely vypracované na podkladech souhrnného lesního hospodá ského 9

10 plánu signalizují, že t žební potenciál je vy erpán. Pro objektivitu je pot eba íci, že d vodem vyšších t žeb je nutnost zpracování kalamitního d íví, které v posledních letech napadlo. Pr m rná velikost porostní skupiny 2,5 2,23 ha 2 1,5 1 1,56 1,48 1,36 1,22 1,18 0, Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP Jedním z parametr, podle kterého m žeme posuzovat jak šetrné je obhospoda ování les, je mimo jiné i velikost porostní skupiny. Z grafu je patrný její pokles. tvrtá otázka: Jak je to s rozsáhlými jehli natými monokulturami? Kritéria klasifikace smíšení d evin kritéria klasifikace typu (stupn ) smíšení porost/dílec/skupina istý symbol podíl základní d eviny více než 90 % s p ím sí P % smíšený S do 70 % Lesnický slovník k nau ný ný Praha 1994 Lesní porosty byly na základ jejich popis rozt íd ny do t chto kategorií: TYP SMÍŠENÍ - PODLE ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH D EVIN - SOUHRN ZA R d evina zastoupení podíl (%) pr m rná vým ra jednotl.d ev. p ím s symbol dílec porost skupina dílec porost skupina 90+ isté 18,37 20,18 38,48 6,06 1,99 0,92 CELKEM J+L s p ím sí P 31,52 31,25 29,81 7,89 3,79 1,33 do 70 smíšené S 50,11 48,58 31,71 7,48 4,34 1,49 celkem 100,00 100,00 100,00 7,28 3,38 1,17 Zdroj: Datový sklad LHP/O ÚHÚL,

11 Stupe smíšení jehli natých a listnatých lesních porost 50,12 % 18,36 % Jehli naté a listnaté lesní porosty isté (vroušené d eviny do 10%) Jehli naté a listnaté lesní porosty s p ím sí % 31,52 % Jehli naté a listnaté lesní porosty s p ím sí v tší než 30 % Zdroj datový sklad ÚHÚL - SLHP Z výsledk analýz trvalých jednotek prostorového rozd lení lesa je patrno, že v lesích na území R p evládají porosty (p esn e eno dílce) smíšeného charakteru, jejichž plošný podíl p esahuje 80% celkové plochy našich les. Pátá otázka: Jaké je druhové složení les a jakým zp sobem se lesy obnovují? Skladba d evin v lesích v eské republice Výskyt d evin v obnov v po tu jedinc na ha v % podle NIL Doporu ená Druh d eviny % % % % Smrk ztepilý 32,6 53,3 36,5 11,2 Jedle 0,7 0,9 4,4 19,8 Borovice 1,9 17,3 16,8 3,4 Mod ín 0,5 3,9 4,5 0 Ostaní jehli naté 0,1 0,2 2,2 0,3 CELKEM jehli naté 35,8 75,6 64,4 34,7 Dub 12,6 6,5 9 19,4 Dub ervený 0, Buk 11,5 6, ,2 Habr 6,3 1,2 0,9 1,6 Javor 12,5 1,1 1,5 0,7 Jasan 7,4 1,2 0,7 0,6 Jilm 0,3 0 0,3 0,3 Akát 0, B íza 3,2 2,9 0,8 0,8 Olše 0,3 1,5 0,6 0,6 Lípa 0,9 1 3,2 0,8 Osika Vrby 0, Ostatní listnaté 7,2 1,5 0,6 0,3 CELKEM listnaté 64,2 23,4 35,6 65,3 Holina CELKEM Zdroj: Datový sklad ÚHÚL NIL, SLHP Sou asná d evinná skladba Rekonstruovaná d.skladba P irozená Lze konstatovat, že lesní ekosystémy na celém území R mají z pohledu pom r listnatých a jehli natých d evin tendenci se vracet k více mén p irozenému stavu. 11

12 P VOD OBNOVY Podmínky P vod % plochy Žádná obnova Nehodnoceno 31,9 Obnova na volné ploše P irozené zmlazení, (um lá obnova < 20%) 6,3 Obnova na volné ploše P irozené dopln ní, (um lá obnova 20-50%) 1,1 Obnova na volné ploše Um lá obnova, (p irozené zmlazení 20-50%) 1,9 Obnova na volné ploše Um lá obnova, (p irozené zmlazení < 20%) 8,5 17,8 Obnova pod clonou P irozené zmlazení, (um lá obnova < 20%) 48,7 Obnova pod clonou P irozené dopln ní, (um lá obnova 20-50%) 0,4 Obnova pod clonou Um lá obnova, (p irozené zmlazení 20-50%) 0,3 Obnova pod clonou Um lá obnova, (p irozené zmlazení < 20%) 0,8 50,2 Celkem 100 Zdroj: Datový sklad ÚHÚL - NIL P ÍTOMNOST OBNOVY NA PODPLOŠE v % Obnova pod clonou Žádná obnova Obnova na volné ploše 50,30 31,90 17,80 Zdroj: Datový sklad ÚHÚL - NIL asto bývá pom rn diskutovaná otázka, zda obnova vyt žených les je p evážn um lá nebo p irozená, zda se uskute uje na holé ploše nebo se vyskytuje pod porostem nebo v jeho bezprost ední blízkosti. Výše uvedená tabulka a graf dokládají, že obnova, která se vyskytuje na volné ploše iní necelých 20 %. Více než 50 % obnovy bylo nalezeno pod clonou porostu nebo v jeho bezprost edním vlivu. Šestá otázka: Které veli iny byly zjiš ovány v rámci Národní inventarizace les a jaké jsou její nejd ležit jší zjišt ní? V pr b hu Národní inventarizace les bylo zjiš ováno na m i ských plochách a na 300 metrovém vzdálenosti mezi nimi až 130 veli in. 1. Šet ení na inventariza ní ploše (nap íklad: identifika ní íslo inventariza ní plochy, sou adnice st edu inventariza ní plochy, sou adnice náhradního st edu inventariza ní plochy, p ístupnost a sch dnost inventariza ní plochy nadmo ská výška atd.). 2. Popis stromu (nap íklad: poloha stromu, íslo stromu, pozice stromu v mikroreliéfu, ozna ení d eviny, spole enstevní postavení stromu, p íslušnost stromu k porostní vrstv, výskyt ch dovitých ko en, výskyt stojící souše, výška rozdvojení hlavní osy kmene, tvar koruny, poškození zp sobené t žbou hnilobou, zv í atd.). 12

13 3. M ení stromu (nap íklad: vý etní tlouš ka stromu, výška stromu, výška nasazení živé koruny, výška bezsuké ásti kmene). 4. Šet ení v rámci podplochy (nap íklad: identifika ní íslo podplochy rozloha podplochy, kategorie pozemku, expozice terénu, sklon terénu, hospodá ský tvar lesa, bohatost struktury porostu, stav pé e, celková pokryvnost mech, celková pokryvnost kapra orost, celková pokryvnost travin, celková pokryvnost bylin, celková pokryvnost ke í kovitých bylin, celková pokryvnost ke, pokryvnost jednotlivých druh travin, bylin, mech a kapra orost, pokryvnost jednotlivých druh ke na podploše atd.). 5. Obnova na podploše (nap íklad: p ítomnost na podploše, p vod obnovy, opat ení na podporu vzniku p irozené obnovy, rozmis ování sazenic v kultu e nebo nárostu, výškové t ídy obnovy atd.). 6. Ležící odum elé d evo (výskyt v tví a t žebních zbytk, výskyt t žebních zbytk, vývrat a ulomených kmen tlustších než 7 cm). 7. Pa ezy (tlouš ka pa ezu, výška pa ezu, stupe rozkladu d eva pa ezu). 8. Inventarizace lesních cest (nap íklad: nadmo ská výška lesní cesty, kategorie lesní cesty, ší ka koruny vozovky, druh povrchu vozovky, výskyt travního porostu na vozovce, spád cesty, stav násp, sesuvy a eroze na náspech cesty, stav odvodn ní lesní cesty atd.). 9. Inventarizace potok, (ší ka vodní hladiny potoku, stálost pr toku vody v potoku, spád toku, výskyt technických opat ení pro hrazení byst in). 10. Inventarizace odvod ovacích za ízení (ší ka vodní hladiny v odvod ovacím za ízení, stálost pr toku vody v odvod ovacím za ízení). 11. Význa né body v terénu, druh bodu. 12. Inventarizace okraj lesa, hustota okraje lesa, d eviny na okraji lesa, typ okraje lesa, výskyt a struktura pásu ke na okraji lesa. N které výsledky: OBJEM LEŽÍCÍHO ODUM ELÉHO D EVA : BOHATOST STRUKTURY POROSTU: 13

14 Všechny výsledky byly statisticky testovány. Mrtvé ležící d evo - hodnota je 6,7 m 3 na ha v pr m ru v R. Celkový objem na území R iní 18,252 mil. m 3. Pestrost struktury v lesních porostech v R je posunuta k jednoduché a to zcela dominantn, 83 %, les podrostního typu 11 %. Objem ležícího d eva Graf objemu ležícího d eva podle kraj uvádí, že nejmén mrtvého d eva leží v kraji Vyso ina a nejvíce v Karlovarském kraji. Poškození loupáním a ohryzem Za povšimnutí stojí údaj u Karlovarského kraje, kde je 32 % strom poškozeno loupáním a ohryzem. 14

15 Poškození hnilobou Poškození zv í má p ímou souvislost s tím, že 47 % všech strom na území Karlovarského kraje v pr m ru vykazuje škody hnilobami. Celková plocha pozemk kategorie LES a NELES: Zásoba hroubí b.k. Velmi diskutovaným údajem je pr m rná zásoba d íví na jeden ha. Podle NIL iní 335 m 3 /ha, podle SLHP je to 250 m 3. Je nutno poznamenat, že jde o údaje zjiš ované rozdílnými metodami. 15

16 POKRYVNOST BOR VKOU Zdroj: Datový sklad ÚHÚL - NIL 18 Zde je pro p íklad znázorn na skute nost, že se NIL zabývala celým stavem lesních ekosystém. Bor vka je rostlinným druhem, který je typický pro kyselé p dy. Nejd ležit jší konstatování zjišt ná NIL na úrovni R šet ením v terénu a následným statistickým vyhodnocením: Byla nalezena v tší vým ra lesa o 106 tis ha, než bylo doposud evidováno, byl potvrzen p etrvávající nesoulad mezi evidencí v katastru nemovitostí a skute ným stavem, zásoby d íví v lesních porostech jsou vyšší než doposud uvád né údaje ze souhrnu lesních hospodá ských plán o 33 %, bylo zjišt no, že v lesních porostech leží 6,7 m 3 /ha odum elého d íví (o ø v tším než 7 cm), které nelze zapo ítávat do využitelného d íví, byl zjišt n vyšší podíl jehli nan v dosp lých porostech, v mladých porostech byl naopak zjišt n p evažující podíl listná, byl potvrzen o ekávaný stav, že p evažují porosty s jednoduchou strukturou, p i hodnocení stavu pé e o lesní porosty bylo konstatováno, že 6,9 % lesních porost bylo klasifikováno jako zanedbané, poškození strom t žbou bylo zjišt no u 13,1 % strom, poškození kmene zp sobené loupáním a ohryzem spárkatou zv í se vyskytlo u 11,8 % strom, výskyt hniloby kmene byl nalezen u 22,1 % strom, eroze, pop ípad sesuv na náspech byla zjišt na u 9,3 % lesních cest, eroze koruny lesních cest pak u 16,5 %. 16

17 Ministerstvem zem d lství byla v roce 1935 v Brandýském zámku z ízena Lesní taxa ní kancelá, jejímž pokra ovatelem je Ústav pro hospodá skou úpravu les Brandýs nad Labem 3 Autor: Ing. Jaromír Vaší ek Ústav pro hospodá skou úpravu les Náb ežní 1326, Brandýs nad Labem 17

18 P stování nebo ne-management les Vilém Podrázský Ješt jednou dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, úvodem mi dovolte n kolik v t. P edevším pod kování organizátor m za dnešní den a za sebe mohu íci, že jsem rád, pokud jsme jim mohli pon kud pomoci s organizací. Dále d kuji panu editeli Vaší kovi za to, že hodn z pot ebných tvrdých dat tu již prezentoval a já se mohu soust edit na n co úpln jiného. Na druhé stran bych se rád následn omluvil svým koleg m lesník m za to, že m j p ísp vek je hodn obecný. Byl p ipraven pro pon kud jiné fórum, a proto je místy spíše až proklamativní a založen na úvodních slovech do další diskuse. A ostatní ú astníky bych zase upozornil, že tu ob as bude i snaha být trochu provokativní. K tomu mne nakonec pobídl , který jsem dostal od jednoho ob anského sdružení ze Šumavy minulý pátek. Co prý íkám na to, že špatné lesnické hospoda ení na území kláštera Schlägl v Rakousku ohrožuje k rovcem šumavskou Trojmeznou na území národního parku. Tak to už m opravdu vyprovokovalo. Uv domil jsem si, že t ch mýt je kolem nás hodn, a proto se asi budu ob as snažit trochu si rýpnout také. P edkládaný p ísp vek se týká p stování a podílu pasivního p ístupu k n mu. N kolikrát se k tomu b hem p íštích 10 minut vrátíme. Jedna z možných definic nebo spíše popisu naší disciplíny je, že p stování p edstavuje úpravu porostní struktury a porostního prost edí s cílem optimalizovat podmínky i pom ry k dosažení cíl hospoda ení nebo cíl managementu, jak se dnes íká, lesních porost. V historické dob k vzniku p stování, stejn tak jako hospodá ské úpravy, vedly p edevším dva d vody. Jednak snaha zajistit stabilitu porost, protože porosty, které nebyly obhospoda ovány cílen, tedy nebyly vychovávané, velmi snadno podléhaly a podléhají r zným kalamitám. ili p í ina kalamit není v lesním hospodá ství, ale v zanedbání odpovídajícího lesního hospodá ství. A ten druhý d vod je kvalita, nebo v lesích, které jsou ponechávány spíše pro p írodní vývoj, tam p evládají jedinci biologicky trochu jiného charakteru než v lesích hospodá ských. V lesích hospodá ských, cílen obhospoda ovaných, bychom m li mít snahu o jedince s kvalitním kmenem, s jemnými v tvemi a s hospodá sky dob e využitelným d ívím. V p írodních podmínkách p evládají jedinci spíše agresivní, rychle se rozpínající, rostoucí, potla ující ostatní. A to neplatí jen o lesních porostech. Tyto dva p ístupy je nutno uplat ovat v lesích jakéhokoli hospodá ského zp sobu, nejen v lesích pase ných nebo dokonce lesích holose ných, ale i v lesích, které jsou obhospoda ovány tzv. p írod bližšími zp soby. I tam je nutná pé e, i tam je nutný cílený zásah p stitele nebo lesního hospodá e. Alespo tam, kde se p edpokládá pln ní hospodá ské funkce. Další zdroj problém v oblasti p stování jsem si dovolil uvést v následujícím odstavci, kdy jakoby se nám dnes v p stování potýkaly dv koncepce. A to za prvé p stování les, které jsou funk n diferencované, tzn. že jejich p stování je zam eno za ur itým hlavním ú elem jako lesy p evážn nap íklad hospodá ské, rekrea ní, n kdy i s cílem ochrany p írody, a potom za druhé lesy, které jsou deklarovány jako polyfunk ní ili funk n integrované. Je to jakoby protismyslné, ovšem nakonec všechny školy, které se tím zabývají, možná m kolegové upraví, v etn pr lomové brn nské školy hodnocení funkcí lesa, jak je deklarována, zjistí, že vše se odvíjí od funkce hospodá ské a od r stu porost. Na základ všech t chto skute ností bychom se mohli dlouho bavit a já bych na n kterých p íkladech rád uvedl a dokumentoval, že naše ve ejnost je p esv d ována o ad nepravdivých, a jak jsem uvedl v úvodních v tách, i lživých údajích. Jako mýtus. 1 jsem si dovolil uvést tvrzení, že lesy a lesní hospodá ství jsou v katastrofálním stavu. Myslím, že ísla, která p ednesl pan editel, to alespo z objektivního, makroskopického pohledu vylu ují. Nebo alespo doložené makroukazatele vyvracejí toto tvrzení. Jen n kolik ísel, která jsem vyzna il i já. Podle stejných zdroj, i když ze starších zpráv o stavu les a lesního hospodá ství, plocha lesních porost roste. Zhruba z 1/5 v 18. století na dnešních asi 34 %. P irozená obnova a její podíl roste z n kolika málo procent v 80. letech na nyn jších %. Roste p ír st, i když rostou t žby. A dle nejnov jších údaj, jak bylo i uvedeno, dostáváme se do stavu jakéhosi vyrovnání. 18

19 Co bych zvlášt zd raznil, je zm na druhové skladby. Jen v letech se zastoupení samotného buku zvýšilo za 5 let o 0,5 %, což je p i t chto rozm rech a p i asových m ítcích obnovy lesa pom rn hodn. Za stejnou dobu zastoupení listná stouplo o více než 1 %, za 5 let. Rychlejší postup si asi lze t žko p edstavit. Sv d í to o tom, že tlak na lesní hospodá ství z hlediska biodiverzity má ur ité výsledky. Rychleji to asi skute n nejde. Na druhou stranu z našeho akademického pohledu je obor lesnictví a lesního hospodá ství dosti nestabilní. Jen jako p íklad ze svého omezeného hlediska, protože se nepohybuji v t ch prakti t jších sférách, ale spíše v akademickém prost edí, pro odleh ení: byl jsem na p ti plesech Les R za sebou, pokaždé nás vítal nový ministr a nový generální editel. ili stabilita oboru rozhodn není ideální, a nep ispívá to k dobré situaci. Druhý mýtus, který je nám prezentován, je nutnost nového pohledu na lesy a lesní hospodá ství a nové p ístupy n mu. Je nám vytýkáno hlavní zam ení na p stování stejnov kých porost, což je do jisté míry pravda. V tšina našich hospodá ských plán je zam ena na p stování stejnov kých les, p i emž pojem stejnov ké lesy znamená rozp tí až do 40 let p i p irozené obnov clonným zp sobem. Tyto lesy se pak do velké míry chovají jako stejnov ké. Ale i na tomto principu je možno budovat hospodá ství trvale udržitelné, což v tšina evropských zemí dokládá a p es všechny problémy, které má hospodá ství v eských zemích, trvalá udržitelnost lesního hospodá ství je ur it na míst a je patrná. V každém p ípad existují i jiné metody, o tom jsme p esv d eni, a také je využíváme. Není tu jen striktní za izování stejnov kých porost, ale je tu celá ada dalších metod a nemusíme vymýšlet nic nového. Tyto metody jsou tady n kolik staletí, jsou používány a to, co m žeme zm nit, je vnášení nových technologií. Jestliže zvládli švýcarští a francouzští sedláci p stování výb rných les v 18. a 19. století s využitím velice jednoduchých postup, tak bychom toho mohli být i dnes schopni s využitím nejmodern jší techniky. ili lesy rostou po ád stejn, nicmén metody se m nit mohou. Není nutné uvažovat o zcela nových principech a p ístupech. Všechno to myšlenkové bohatství máme k dispozici. Co je do jisté míry problém, jsou jiná odv tví v etn odv tví velmi blízkých, t eba konkrétn myslivost. P irozená obnova lesa, op tovné vnášení listná, jedle, naráží n kde na problémy spojené práv se stavy zv e. K t mto potížím by vlastn nemuselo docházet, kdyby požadované druhy byly v p irozeném zastoupení, nebo jak zase ví ochraná i, není d ležité, kolik toho zv sežere, odpus te ten vulgárn jší výraz, ale kolik toho z stane. A to je jistý problém dnešních les, že je zm n na druhová struktura, nicmén p i p irozené obnov les s p irozen jší skladbou by i tady ada problém mohla odpadnout. Další mýtus je do jisté míry um le p stovaný a sice jakýsi rozpor mezi lesním hospodá stvím, lesnictvím jako oborem, ochranou p írody a eventuáln v deckým p ístupem. Opak je pravdou naše lesní hospodá ství má zna ný ekologický fundament. Tento fundament je využíván práv pro lesní hospodá ství, na které ale byl spole ností kladen jednostranný požadavek. Zatím, p evážn v minulých desetiletích, to byla produkce. Ale ur it nikdo z vás praktických lesník by nem l sebemenší problém s tím, využít tyto podklady pro jakýkoli cíl nebo požadavek, který na vás nebo na nás spole nost položí, využít nap íklad typologické základy pro p stování les, které budou mít i jiné poslání. Jen si to vyžádat a jen si to zaplatit. Rozhodn nelze souhlasit s tím, že je tu na jedné stran skupina v dc, na druhé stran skupina lesník. Jsou zde p ítomni zástupci výzkumného ústavu, dvou fakult, ale jiných institucí, a již akademických i vysokoškolských. Toto jsou lesnicky vzd laní lidé, kte í rozvíjejí v decké disciplíny, biologické, technické i spole enské. Pokud ale, dovolte mi zp tné odbo ení, n co chybí našemu lesnictví z modern jšího pohledu, tak je to práv spole enský a do jisté míry i ekonomický rozm r. Úzký resortismus vede k vylou ení celých lesnických disciplín. Ekonomické výzkumy naráží na nedostatek dat, údaje jsou spíše tajeny. Objektivní hodnocení ekonomického a spole enského p ínosu lesního hospodá ství je tak enormn ztíženo. Hodnocení ekonomických parametr vede nap íklad k odlišným trend m u nás a v jiných evropských zemích. Nap íklad v N mecku je douglaska jedna z nejcenn jších d evin, u nás máte problémy s odbytem. Totéž platí n kdy pro listná e. Chybí tady fungující trh se d evem menších objem. Ale to zase ada z vás ví daleko lépe než já. 19

20 Jeden z nejv tších problém je ten, že politická i administrativní sféra tla ila lesní hospodá ství vždy k jednomu modelu. Na vývoji od konce 2. sv tové války je to zvlášt dob e patrné. Po válce byla 50. a 60. léta obdobím radostného p echodu na maloplošné podrostní hospoda ení. V 70. letech p išla technika, mechanizace a vše se za alo spíše m nit na velkoplošná holose ná hospoda ení. V 90. letech, v za átcích i naší fakulty jsme všechno zase s nadšením p ipravovali na p echod na výb rné hospoda ení, na p stování silného d íví a ta realita je dnes zase podstatn jiná. S tím souvisela i administrativa a nové zákony, které zd raz ovaly nové p ístupy a nové regulace. Zatím nikdo nepoložil na st l podmínky, kdy lesní hospodá má nejen zodpov dnost, tu mu nikdy nikdo nevzal, ale má i volnost dosáhnout cíl v souladu se svou profesí a se svým p esv d ením o tom, co je správné. est t m, kte í to dokázali. Známe p íklady koleg, kte í dlouhá desetiletí p es všechny vlivy p stovali lesy stejným zp sobem a dnes tam jezdíme studovat význa né demonstra ní objekty. Dovolte mi to ješt jednou zopakovat v jakýchsi záv rech a v proklamacích, o kterých lze vždy diskutovat a lze k nim dodat i ísla od dalších koleg : - naše lesnictví má k dispozici všechna nutná vybavení, a již technická nebo myšlenková, aby mohlo splnit jakékoli spole enské zadání. Jaké bude, to je jednak v c vlastníka a jednak v c spole enské poptávky. - Spole enský fundament nem že být jen silový, ale m l by být i jiného charakteru. - Rozhodn bych tvrdil, že lesy, lesní ekosystémy i v té podob, jakou dnes asto kritizujeme, a to jak lesníci, tak nelesníci, p edstavují spíše stabiliza ní prvek v naší krajin než prvek, který by biodiverzitu a stabilitu krajiny narušoval. - Co chybí, je koncepce a její dlouhodobé dodržování. Na druhé stran našt stí les roste tak dlouho, že r zné politické extrémy, excesy a zm ny p ežije. Vždy my se dnes živíme v provozu tím, co se založilo a vyprodukovalo za Rakouska-Uherska, po ád ješt využíváme tohoto ekonomického základu. A využíváme to i ke zm n, a všichni doufáme, že ke zm n les do toho stavu, který naši potomci neproklejí, ale budou schopni jej využít. - Spíše naivní p edstava je, že odborná hlediska by m la být vždy nad azena politickým, eventuáln jiným tlak m. Co zatím dále rovn ž chyb lo, je jakési vymezení, delimitace toho, co si m žeme dovolit z hlediska vylou ení produk ní funkce les. To je další mýtus, který jsem tu ješt ani neuvedl a který možná zmíníme až v záv re né diskusi: lesní hospodá ství je n kdy považováno za obor marginální, bezvýznamný z hlediska hospodá ského. Když se podíváme na jednoduchá ísla, tak se nám to m že zdát, p edstavuje to snad 0,9 % HDP nebo 0,7 % pracovních sil, ale to je jen v našem pojetí lesního hospodá ství, velice úzké disciplíny, de facto vlastního p stování a za izování les. Všechno ostatní už jsou pr myslová odv tví, která sleduje ve statistikách n kdo jiný. V EU jsou tato ísla na úrovni 6 8 %, což je ádov více. To, že lesní hospodá by m l být nejen zodpov dný, ale i oprávn ný d lat, co uzná na základ svého pov ení a cíl za vhodné, o tom jsem již mluvil a myslím si, že je to jeden z hlavních p edpoklad, aby mohl vykonávat svou funkci a práci odpov dn i pro blaho p írody a lidí budoucích. A když se dostávám k zásadní otázce, jestli lesy využívat nebo zda bezzásahovost není rozporu s lesním hospodá stvím, tak rozhodn je možno odpov d t kladn. Ale musí to být bezzásahovost, která je orientována do les, které to snesou a kde je na míst, a už se jedná o národní parky nebo rezervace. V ur itých zónách a v ur itých podmínkách je primární sledování les jako bezzásahových ekosystém. Bezzásahovost je rozší ena i v lesích jiného typu. Vždy i v topolové lignikultu e je snad 99 % asu bez lidského zásahu. A je tam umíst no jen n kolik málo zásah p esn cílených s cílem upravit prost edí a strukturu porostu, aby to splnilo náš ú el. 20

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více