PROSÍM, POLKNĚTE SI 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSÍM, POLKNĚTE SI 2."

Transkript

1 Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe PROSÍM, POLKNĚTE SI 2. Zkušenosti získané roční praxí programu Péče o pacienta s dysfagií a jejich zavedení do praxe jako nástroj pro edukaci nelékařského personálu a laické veřejnosti v základní péči o osobu blízkou v domácím prostředí. Nemocnice Blansko Projektový tým: Mgr. Jana Klesková, náměstkyně pro nelékařskou péči, kontaktní osoba Mgr. Hana Linhartová, klinická logopedka Mgr. Lucie Gašičová, logopedka Bc. Lenka Kalužová, staniční sestra odd. neurologie JIP Martina Vágnerová, manažerka kvality

2 Abstrakt Nemocnice Blansko se v souvislosti s udělením statutu iktového centra II. typu již druhým rokem intenzivně věnuje problematice péče o pacienty s dysfagií (poruchou polykání). Každý pacient přijatý do nemocnice s Dg. Akutní CMP na neurologické oddělení JIP podléhá vstupnímu screeningu, na jehož podkladě jsou ihned stanovena nutriční opatření a plán týmové péče s cílem zajistit bezpečí pacienta a předejít rizikům komplikací, kterými jsou především aspirace, dehydratace a malnutrice. Standardizovaný program péče zavedený na pracovištích náležících pod iktové centrum byl, vzhledem k závažnosti problému, rozšířen i na ostatní lůžková oddělení nemocnice. Na základě poznatků z praxe bylo vyhodnoceno, že dalším navazujícím krokem, který povede ke zvýšení kvality péče o tuto skupinu pacientů, bude zpracování jednoduchého instruktážního materiálu v podobě DVD, který bude sloužit jako edukační materiál pro nelékařský personál a současně i širokou laickou veřejnost. Obsah bude zaměřen na správnou techniku postupu při podávání stravy a tekutin osobám s poruchou polykání. Projekt byl připraven týmem odborníků nastavením jednotného postupu a jeho dodržováním i v péči navazující při přechodu pacienta z nemocničního prostředí do domácího ošetřování. Strana 2 (celkem 12)

3 Osnova: 1. Souhrn Stručná charakteristika organizace Zdůvodnění projektu Cíle a řešení projektu Analýza situace Časový plán zajištění projektu a harmonogram prací Udržitelnost a opakovatelnost projektu Monitorování a hodnocení projektu Závěr Přílohy Seznam zkratek: CMP MZ ČR Dg. GUSS NEU JIP SWOT cévní mozková příhoda Ministerstvo zdravotnictví České republiky diagnóza Gugging Swallowing Screen neurologická jednotka intenzivní péče strengts (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti), threats (hrozby) Strana 3 (celkem 12)

4 1. Souhrn Dysfagie (porucha polykání) je častá a velmi závažná komplikace cévní mozkové příhody (CMP). Dle námi nashromážděných dat se problematika dysfagie týká cca 50% pacientů s Dg. Akutní CMP. Nezjištěná dysfagie může vést k aspirační pneumonii, dehydrataci a malnutrici. V roce 2015 byl v Nemocnici Blansko zpracován a zahájen ojedinělý program péče o pacienta s dysfagií (porucha polykání), který byl představen na loňském ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice pod názvem Prosím, polkněte si. Program zaměřený na péči o pacienta s dysfagií v nemocnici obdobného typu, kdy je riziko zjišťováno formou screeningu již při vstupním ošetřovatelském vyšetření, je v České republice zcela ojedinělý. Z tohoto důvodu není doposud možnost provedení benchmarkingu. Do praxe byl na oddělení neurologie JIP zaveden jednotný vstupní screening (upravené score GUSS), jednotná režimová nutriční opatření a pravidla týmové péče o pacienta s tímto ošetřovatelským problémem. Zjištění a závěry z ročního fungování projektu si však v letošním roce vyžádaly pokračování v aktivitách zaměřených na zvýšení bezpečí pacientů s poruchou polykání a to nejen při jejich hospitalizaci, ale hlavně v návaznosti na péči o ně v domácím prostředí. 2. Stručná charakteristika organizace Nemocnice Blansko je poskytovatelem zdravotních služeb s lůžkovým fondem 183 lůžek. Nemocnice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Blansko. Složení lůžkového fondu: interní oddělení 72 lůžek (7 lůžek JIP, 65 lůžek standardní péče), následná péče 30 lůžek, neurologické oddělení 38 lůžek (8 lůžek JIP 4 lůžka vyšší stupeň+ 4 lůžka nižší stupeň, 30 lůžek standardní péče), rehabilitační oddělení 30 lůžek, nukleární medicína 13 lůžek. Z celkového lůžkového fondu je 98 lůžek součástí akreditovaného iktového centra II.typu. Statut iktového centra byl nemocnici udělen v roce 2013 a následně akreditačním řízením MZ ČR prodloužen do Problematice dysfagie se z celkového počtu 3 ambulantních klinických logopedů věnují 2 pracovníci, 1 pracovník ambulantního logopedického centra se věnuje péči o pacienty s narušenou komunikační schopností, která také úzce souvisí s Dg. Akutní CMP. Součástí nemocnice je dále pracoviště komplementu (laboratoře, pracoviště radiodiagnostiky, apod.) a ambulantní komplex. Počet hospitalizací za rok 2015 byl 4 129, počet ošetřovacích dnů a počet ambulantních návštěv Foto Nemocnice Blansko Strana 4 (celkem 12)

5 Foto z předchozího ročníku soutěže Bezpečná nemocnice 3. Zdůvodnění projektu Na základě zjištěných dat byly oblastmi definovanými pro zlepšení stanoveny tyto okruhy činností, které byly dále rozděleny do následujících skupin: 1. skupina- zlepšení v oblasti poskytování zdravotních služeb a) edukace personálu všech oddělení ve správném postupu podávání tekutin a stravy (odstranění rizika aspirace a prevence malnutrice) b) rozšíření programu péče o pacienta s dysfagií na pracoviště nenáležící k iktovému centru c) edukace nelékařského personálu v základní problematice stimulace žvýkacích svalů, stimulace kořene jazyka a stimulace patra u pacienta s dysfagií 2. skupina- zlepšení v oblasti navazující péče a v domácím prostředí a) edukace rodinných příslušníků (laické veřejnosti) ve správném postupu podávání tekutin a stravy (odstranění rizika aspirace a prevence malnutrice) S Dg. akutní CMP bylo za období přijato na neurologickou JIP 243 pacientů (počet srovnatelný s referenčním obdobím roku 2015) z toho 84 pacientů s různým stupněm deficitu polykání (viz. bod 7). Potřeba edukace v problematice správného postupu podávání stravy a tekutin se tak stala průnikovou oblastí obou definovaných skupin a byla vyhodnocena jako priorita pro rozvoj celého programu. Vedením nemocnice a dysfagickým týmem (klinický logoped, staniční sestra neurologie JIP, lékař neurologie JIP) bylo odsouhlaseno zpracování instruktážního DVD, které vhodným, jednoduchým a jednotným způsobem edukuje nelékařský personál a osoby blízké ve správném postupu podávání stravy a tekutin u osoby s poruchou polykání v nemocniční i domácí péči. Pomocí instruktáže jsou současně představeny i nejčastější chyby a chybné postupy, které s podáváním stravy a tekutin souvisí (špatná poloha pacienta, rychlost podání, chybný objem podání), které mohou způsobit u pacienta komplikace- aspiraci, dehydrataci a malnutrici. Ve sledovaném období nedošlo k výskytu uvedených komplikací. Strana 5 (celkem 12)

6 4. Cíle a řešení projektu Hlavním cílem projektu bylo zpracovat univerzální, jednoduchý, časově nenáročný, srozumitelný instruktážní a edukační materiál se širokým záběrem využití pro nelékařský personál a laickou veřejnost při podávání stravy a tekutin pacientům s poruchou polykání v nemocniční péči a v domácím prostředí. Zpracování je zaměřeno na představení základních principů správného postupu. Obsah: 1. Příprava pomůcek 2. Správná poloha pacienta 3. Výběr správných pomůcek 4. Správná rychlost podávání stravy a tekutin 5. Správné množství podávané stravy a tekutin 6. Kontrola a zpětná vazba správného podání 7. Dokumentace procesu 8. Bezpečnostní opatření Vedlejším cílem zpracovaného materiálu je představení nejčastějších chyb při podávání stravy a tekutin a s tím souvisejících komplikací, představení obsahové stránky záznamu do zdravotnické dokumentace. Výsledkem projektu je instruktážní DVD, využitelné při: 1. Vzdělávací akci pro veřejnost (jednorázová). 2. Vstupní a průběžné vzdělávání nelékařského personálu. 3. Průběžné vzdělávání rodinných příslušníků personálem oddělení nebo klinickým logopedem při propuštění pacienta do domácího prostředí. 5. Analýza situace a. Strategická analýza (SWOT) S (silné stránky) univerzální účinný, jednoduchý a srozumitelný edukační prostředek časová nenáročnost tým kvalifikovaných odborníků a jejich zastupitelnost zvýšení kvality a bezpečí péče - prevence komplikací tiskopis s jednoduchými, jednotnými a srozumitelnými pokyny plánu péče, viz příloha č. 2 využití pro široké spektrum zájemců o danou problematiku posílení informovanosti veřejnosti ojedinělost projektu W (slabé stránky) vstupní náklady pořízení rozšíření administrativního procesu vedení zdravotnické dokumentace obtížnost zpracování dosud neřešené problematiky nedostupnost dat pro benchmarking Strana 6 (celkem 12)

7 O (příležitosti) rozvoj projektu v následujícím období rozšíření ojedinělého projektu mezi jiné poskytovatele zdravotních služeb následná využitelnost získaných dat zřízení školicího pracoviště pro odbornou veřejnost v problematice dysfagie podklad pro prodloužení statutu iktového centra pozitivní prezentace nemocnice směrem k laické i odborné veřejnosti a zřizovateli prostor pro odbornou publikaci v médiích, odborném tisku a odborných společnostech T (hrozby) okamžitá nedostupnost klinického logopeda u pacientů s těžkým stupněm dysfagie ve dnech pracovního volna odejmutí statutu iktového centra změna struktury lůžkového fondu legislativním opatřením b. Analýza lidských zdrojů 1. Zpracování projektu: - základní tým: klinický logoped, náměstkyně pro nelékařskou péči, manažerka kvality, staniční sestra neurologie JIP - rozšířený tým: staniční sestry lůžkových oddělení 2. Plánovaná realizace projektu dle jednotlivých odborností, časová náročnost pracovní doby, viz finanční analýza c. Finanční a provozní analýza proškolení personálu mimo iktové centrum (klinický logoped v úvazku nemocnice 8 hodin) vybavení pracovišť mimo iktové centrum pomůckami (zahušťovadla, pomůcky k podávání stravy a tekutin, aj., 2000 Kč) klinický logoped konzultant (rozšíření činnosti na lůžková oddělení mimo iktové centrum (3 hodiny/týden) zhotovení instruktážního DVD (externí osoba, Kč) kopie instruktážního DVD (20 ks Kč) edukace rodinných příslušníků nelékařským personálem (1 hodina/týden) zařazení instruktážního DVD mezi edukační materiály v intranetu předpokládané vstupní náklady realizace projektu: Kč předpokládané průběžné měsíční náklady na projekt: Kč předpokládané příjmy z prodeje DVD/měsíc 800 Kč 6. Časový plán zajištění projektu a harmonogram prací 10/2015-9/2016: monitorování počtu a struktury pacientů z pohledu poruchy polykání zjišťované vstupním screeningem při příjmu pacientů do iktového centra s Dg. Akutní CMP, monitorování úrovně dovedností proškoleného personálu Strana 7 (celkem 12)

8 10/2015-3/2016: monitorování počtu a struktury pacientů na lůžkových odděleních mimo iktové centrum, kde není prováděn vstupní screening (interní audity, evidence případů v amb. klinické logopedie), monitorování úrovně dovedností u neproškoleného personálu a rodinných příslušníků 4/2016-6/2016: zpracování výsledků monitorování, stanovení cíle dalšího postupu, definování kritických oblastí a určení závažnosti pořadí při jejich řešení 7/2016 8/2016: příprava podkladů ke zpracování instruktážního videa pro nelékařský personál a rodinné příslušníky 9/2016- dosud: zpracování instruktážního videa 10/2016- dále: edukace laické veřejnosti v rámci připravovaného programu pro rok 2017 Rok seniorů, zařazení instruktážního videa mezi edukační materiály nelékařského personálu 7. Udržitelnost a opakovatelnost projektu Udržitelnost projektu minimálně 5 roků. Frekvence využití v nemocnici při nástupu nových zaměstnanců do dílčích provozů iktového centra a mimo provozy iktového centra v rámci vstupního adaptačního procesu. Frekvence využití pro veřejnost- vzdělávací akce pro veřejnost Rok seniorů, edukační materiál lůžkových oddělení a logopedické ambulance určený pro instruktáž rodinných příslušníků při předání pacienta do domácího ošetřování. Výsledky projektu budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek Nemocnice Blansko, tiskové zprávy, Nemočasopisu, pro zaměstnance nemocnice na intranetu. Pro odbornou veřejnost formou publikace v odborných časopisech. Časový odhad potřebný pro realizaci projektu je do Monitorování a hodnocení projektu Počet pacientů s dg. Akutní CMP přijatých k hospitalizaci na NEU JIP: 243 bez deficitu polykání (GUSS 20) ,40% s deficitem polykání 84 34,60% lehký deficit (GUSS 15-19) 32 38,10% středně těžký deficit (GUSS 10-14) 25 29,80% těžký deficit (GUSS 0-9) 27 32,10% deficit řešený logopedem 43 51,20% pacienti s dysfagií hospitalizovaní na NEU JIP déle jak 7 dnů 24 28,60% pacienti s dysfagií přeložení v rámci iktového centra 47 56,00% pacienti s dysfagií přeložení mimo iktové centrum* 13 15,50% * zjištění období z celkového počtu pacientů s Dg. Akutní CMP z celkového počtu pacientů s deficitem Strana 8 (celkem 12)

9 Vstupní screening dysfagie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% s deficitem polykání těžký deficit (GUSS 0-9) s deficitem polykání středně těžký deficit (GUSS 10-14) s deficitem polykání lehký deficit (GUSS 15-19) s deficitem polykání bez deficitu polykání (GUSS 20) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% pacienti s dysfagií přeložení mimo iktové centrum* pacienti s dysfagií přeložení v rámci iktového centra pacienti s dysfagií hospitalizovaní na NEU JIP déle jak 7 dnů deficit řešený logopedem Monitorovací ukazatele: 1. Kontrola dodržování správného postupu stanoveného vnitřní dokumentací (interní audity). 2. Monitorování úrovně znalostí nelékařského personálu v oblasti péče o pacienta s dysfagií (interní audity komparace mezi úrovní znalostí problematiky u proškoleného personálu neurologie JIP a neproškoleného personálu mimo lůžková oddělení iktového centra). 3. Zpětná vazba o porozumění instruktáži 4. Osoba odpovědná za zasílání dat do registru iktových center za organizaci: a. Monitorování počtu pacientů s dysfagií z celkového počtu pacientů přijatých k hospitalizaci na NEU JIP s Dg. akutní CMP. Strana 9 (celkem 12)

10 b. Monitorování počtu pacientů s dysfagií odcházejících z NEU JIP na jiná pracoviště iktového centra a na pracoviště mimo iktové centrum, počet pacientů předaných do péče logopeda a počet pacientů hospitalizovaných na NEU JIP nad dobu 7 dnů. c. Monitorování počtu komplikací souvisejících s dysfagií na NEU JIP aspirace, malnutrice. 5. Klinický logoped: a. Monitorování počtu a struktury pacientů dle úrovně a typu poruchy polykání. b. Monitorování počtu a typu pokynů (konzultací) předávaných ošetřovatelskému personálu dle jednotlivých poruch a následnou specifikací rizikových oblastí. 9. Závěr Ročním fungováním projektu se potvrdila správnost zvolené metody vstupního screnningu upravená na podmínky Nemocnice Blansko a dále rozpracovaná do dalších standardizovaných postupů v rámci multidisciplinárního týmu. V roce 2016 byla realizována zjištění a závěry z předchozího projektu za období 2015, tj. rozšíření programu péče o pacienta s dysfagií i na pracoviště mimo iktové centrum, čímž byla zvýšena bezpečnost pacientů v rámci celého lůžkového fondu. Prioritou letošního roku bylo zvolit způsob, jak jednotně edukovat veškerý nelékařský personál v základních principech správného postupu péče. Tyto postupy jsou univerzální a využitelné pro péči o pacienta s dysfagií v jakémkoliv prostředí, tj. i v domácí péči. Edukace laické veřejnosti by tak měla přispět ke snížení obav a k lepšímu zorientování se v problematice péče o osobu blízkou v tomto prostředí. V plánu dysfagického týmu pro další období je pokračovat v edukaci nelékařského personálu obdobným způsobem a zaměřit se na letos zjištěné oblasti pro zvýšení kvality, které podpoří rychlejší návrat pacienta k běžným stravovacím návykům- edukace nelékařského personálu v základní problematice stimulace žvýkacích svalů, stimulace kořene jazyka a stimulace patra u pacienta s dysfagií. 10. Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Instruktážní DVD s názvem Prosím, polkněte si Porucha polykání vzor záznamu ve zdravotnické dokumentaci Blansko, Strana 10 (celkem 12)

11 Příloha č. 1 Instruktážní DVD s názvem Prosím, polkněte si Strana 11 (celkem 12)

12 Příloha č. 2 Porucha polykání vzor záznamu ve zdravotnické dokumentaci! PORUCHA POLYKÁNÍ! Identifikace pacienta: Poloha při krmení: - vzpřímená poloha s bradou přitaženou lehce k hrudníku - vzpřímená poloha s hlavou natočenou na P/L stranu TEKUTINY: - zahušťovat do konzistence pudinku / nektaru / nezahušťovat - po lžičkách sání brčkem stříkačkou po 5 ml, 10 ml - samostatně z hrníčku / z lahve s pítkem STRAVA: - mixovaná konzistence (kaše, přesnídávky, puding, jogurt, mixovaná strava apod.) - strava bez rizikových potravin jako jsou např. suchá, drobivá strava, malé kousky s rizikem aspirace - normální strava Identifikace klinického logopeda: Strana 12 (celkem 12)

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP)

Bezpečná nemocnice. Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Chránit (nejen personál) = dobře informovat (používání vhodných OOPP) Struktura projektu Obsah: 1. Souhrn 2. Stručná charakteristika organizace 3. Zdůvodnění projektu (definice projektu) 4. Cíle projektu

Více

PROSÍM, POLKNĚTE SI.

PROSÍM, POLKNĚTE SI. Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči PROSÍM, POLKNĚTE SI. Screening dysfagie u pacientů s Dg. akutní

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Bezpečnostní kamerový záznamový systém Zajištění bezpečnosti pacientů na ODN 3

Bezpečnostní kamerový záznamový systém Zajištění bezpečnosti pacientů na ODN 3 Bezpečnostní kamerový záznamový systém Zajištění bezpečnosti pacientů na ODN 3 Struktura projektu Obsah: 1. Souhrn 2. Stručná charakteristika organizace 3. Zdůvodnění projektu (definice projektu) 4. Cíle

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (nutriční terapeut) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru VÝŽIVA DOSPĚLÝCH (nutriční terapeut) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR za SRFM:

Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR za SRFM: Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR 2020 2025 za SRFM: Jsou zobrazeny jen pasáže týkající se oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NEUROGENNÍ DYSFAGIE U DOSPĚLÝCH

NEUROGENNÍ DYSFAGIE U DOSPĚLÝCH NEUROGENNÍ DYSFAGIE U DOSPĚLÝCH FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY V BRNĚ ODDĚLENÍ KLINICKÉ LOGOPEDIE Petra Kučerová p.kucerova@fnusa.cz DYSFAGIE porucha polykání rizika aspirace, penetrace, pneumonie, malnutrice,

Více

Malnutrice v nemocnicích

Malnutrice v nemocnicích Malnutrice v nemocnicích František Novák 4. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha Paradoxy ve výživě Seminář ke Světovému dni výživy, MZe ČR, Praha, 25.10.2018 Nutričně podmíněné poruchy patologické stavy

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců

Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců Možnosti podpory tělesného i duševního zdraví u zaměstnanců Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Založena v roce 1938 jako Masarykova vojenská nemocnice V roce 1994 se stala

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Edukační materiály pro pacienty po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Edukační materiály pro pacienty po totální endoprotéze kyčelního kloubu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Bezpečná nemocnice Bezpečí ve zdravotnictví nekonečný příběh? Edukační materiály pro pacienty

Více

Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči

Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči Nutriční terapeut jako důležitý člen při péči o pacienty v intenzivní péči Lucie Růžičková Vedoucí nutriční terapeutka Všeobecná fakultní nemocnice Praha 1 Nutriční péče na standardních odděleních přesný

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

5. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

5. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 5. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 11. 11. 2017 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádáním již 5. Kulatého stolu vyjadřujeme

Více

Příloha č. 1: Akreditační standard SAK: XIII. Řízení lidských zdrojů

Příloha č. 1: Akreditační standard SAK: XIII. Řízení lidských zdrojů Přílohy Příloha č. 1: Akreditační standard SAK: XIII. Řízení lidských zdrojů Standard 13.4.: Všichni pracovníci jsou při nástupu zapracováni dle potřeb nemocnice a s ohledem na jejich náplň práce a požadavky

Více

Datum zpracování projektu: 2016

Datum zpracování projektu: 2016 Téma projektu Datum zpracování projektu: 2016 Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz, IČO: 00179540 Strana 1 (celkem 12) Nemocnice Havlíčkův Brod (NHB) zaujímá

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření

Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8. Výstupy dotazníkového šetření Praktické naplnění Resortně bezpečnostního cíle 8 Výstupy dotazníkového šetření Resortní bezpečnostní cíle - vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

OKRUHY - SZZ

OKRUHY - SZZ OKRUHY - SZZ - 18. 6. - 20. 6. 2018 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ + ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU, MARKETING, EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ + KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 010

Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Verze 010 (doplnění vyznačeno červeně) 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby

Více

6. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

6. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 6. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 15. 11. 2018 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádáním již 6. Kulatého stolu vyjadřujeme

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ Bezpečnostní cíle Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle (RBC), jako opatření k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Naplněním Resortních

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 8: Informovaný souhlas Příloha č. 9: Návrh informační brožury pro příbuzné

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 8: Informovaný souhlas Příloha č. 9: Návrh informační brožury pro příbuzné SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam zkratek Příloha č. 2: Seznam tabulek Příloha č. 3: Seznam obrázků Příloha č. 4: Struktura otázek pro polostrukturovaný rozhovor Příloha č. 5: Žádost o provedení výzkumného

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111,

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR

ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR ÚHRADY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V ROCE 2019 POHLEDEM VZP ČR KONFERENCE INMED, 23. 24. 10. 2018 ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA OBSAH PREZENTACE Obnova smluv CZ DRG nasmlouvání nových markerů Memorandum psychiatrie + hemodialýza

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 26. 7. 2011 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském i v

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY. Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová

VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY. Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová VYUŽITÍ PORTÁLU DEKUBITY.EU A VÝSLEDKY ANKETY VÝŽIVA A DEKUBITY Michaela Hofštetrová Knotková Nina Müllerová Dekubity.eu Novinky roku 2017 2017 problematika dekubitů a výživy Spolupráce s pacientskými

Více

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI INMED 2016 NINA MÜLLEROVÁ Požadavky legislativy Kdy to začalo? Práva pacientů Centrální etická komise MZ ČR -

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 31 Souhrn Činnost logopedických pracovišť v ČR Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

Adiktologická péče v ÚVN. Mgr. Kateřina Mladá AT Konference, Seč,

Adiktologická péče v ÚVN. Mgr. Kateřina Mladá AT Konference, Seč, Adiktologická péče v ÚVN Mgr. Kateřina Mladá AT Konference, Seč, 7. 6. 2017 Cíle přednášky představit nové možnosti uplatnění profese adiktologa v rámci zdravotnictví (nemocniční péče) konkrétní ukázka

Více

Dlouhodobá péče, možnosti řešení. Petr K r č á l

Dlouhodobá péče, možnosti řešení. Petr K r č á l Dlouhodobá péče, možnosti řešení Petr K r č á l Hlavní problémy a důvody změny Hlavní problémy a důvody změny Dlouhodobá péče je ze své podstaty definována jako spektrum služeb a důležitou roli pro jeho

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Lékové rozlišení - nejvyšší standard bezpečí

Lékové rozlišení - nejvyšší standard bezpečí Bezpečná nemocnice 10. ročník Téma soutěže: Bezpečí ve zdravotnictví - nekonečný příběh? Název projektu Lékové rozlišení - nejvyšší standard bezpečí Předkladatel: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková

Více

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým Nutriční podpora nemocných s neurogenní dysfagií Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012 Miroslav Tomíška Nutriční podpůrný p tým Neurogenní dysfágie klinický význam způsobuje pokles příjmu

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice vladimira.vavrova@npr.agel.cz tel: 581 271 266 Kvalita v nemocnici Nemocnice se systémem kvality zabývá již dlouhodobě, v roce 25 získala nemocnice nejprve

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu

EURO CERT CZ, a.s. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové () Datum platnosti: 1.3.2013 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková Přezkoumal:

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Přístroje pro Iktové centrum PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra

Přístroje pro Iktové centrum PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra Tisková konference Přístroje pro Iktové centrum PKN pořádaná u příležitosti ukončení projektu k 30.9.2013 s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra Pardubice, září

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, POHLED VZP DOSTUPNOST A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE Místní a časová dostupnost (Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.) Místní dostupnost určuje, v jakém běžném dojezdovém čase musejí být

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje. Prevalenční období září 2015

Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje. Prevalenční období září 2015 Hodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Prevalenční období září 2015 Cíl dotazníkového šetření Vyhodnocení spokojenosti pacientů v krajem zřizovaných nemocnicích s akutní péčí:

Více

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková

Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči. MUDr. Eva Míčková Úloha nemocniční epidemiologie v prevenci infekcí v intenzivní péči MUDr. Eva Míčková Intenzivní péče a infekce spojené se zdravotní péčí Jednotka intenzivní péče (JIP), anglicky intensive care unit (ICU),

Více

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s.

Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči. MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Principy akreditace v následné a dlouhodobé péči MUDr. David Marx, PhD. Spojená akreditační komise, o.p.s. Stimuly ke zvyšování kvality ve zdravotnictví Dynamika rozvoje nových technologií/léků Požadavky

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

JAK SNÍŢIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŢ A ZVÝŠIT BEZPEČÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

JAK SNÍŢIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŢ A ZVÝŠIT BEZPEČÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE JAK SNÍŢIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŢ A ZVÝŠIT BEZPEČÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV Bc. Hana Ptáčková, manaţerka kvality David Plášil, vedoucí IT oddělení Jak snížit administrativní

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

UNICEF Rwanda Návrh projektu: Zkvalitňování péče za účelem snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti ve Rwandě

UNICEF Rwanda Návrh projektu: Zkvalitňování péče za účelem snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti ve Rwandě UNICEF Rwanda Návrh projektu: Zkvalitňování péče za účelem snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti ve Rwandě Matka a novorozenec v nemocnici ve městě Ruengeri v regionu Musanze. 1 Úvod a současný stav:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více