MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, Sušice I telefon: , fax: Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne Úředně opráv něná osoba: Ing. Kalná, 039 Kontakt: , R O Z H O D N U T Í Výroková část: Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 104 odst. 2 pís m. a) a ustanovení 105 odst. 2 pís m. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle 15 odst. 1 pís m. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějš ích předpisů, účastníkovi řízení ( 27 odst. 1 správního řádu), kterým je LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ vydává povolení podle ust. 8 odst. 1, písm. a) bod 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci a vzdouvání ve vodní nádrži v kraji Plzeňském, obci Kašperské Hory, katastrální území Kašperské Hory, na p.p.č. 1307/4, 1307/21, 1307/5, 1301/3, číslo hydrologického pořadí , vodní tok pravobřežní bezejmenný přítok Kašperského potoka, ř. km 0,040, název vodního útvaru Losenice po ústí do toku Otava, kód vodního útvaru , souřadnice v systému S-JSTK orientačně ; Účel nakládání s povrchovými vodami - zadržování vody v krajině. Doba povoleného nakládání povrchových vod umožňuje na dobu už ívání vodní nádrže, která akumulaci a vzdouvání Celkový objem akumulované vody 632,3 m 3 Maximální hladina akumulované vody 732,2 m n.m. Bpv Zdroj vody z vodního toku Údaje o souvisejícím vodním díle vodní nádrž na p.p.č. 1307/4, 1307/21, 1307/5, 1301/3 2. vydává stavební povolení podle ust. 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona k provedení stavebních úprav vodního díla Revitalizace vodní nádrže Kašperské Hory v kraji Plzeňském, obci Kašperské Hory, katastrální území Kašperské Hory, na p.p.č. 1307/4, 1307/21, 1307/5, 1301/3, číslo hydrologického pořadí , vodní tok pravobřežní bezejmenný přítok Kašperského potoka, ř. km 0,040, název vodního útvaru Losenice po ústí do toku Otava, kód vodního útvaru , souřadnice v systému S-JSTK orientačně ; Jedná se o opravu stávající poškozené a zanesené vodní nádrže, současný stav neumožňuje plnění její základní a původní funkce tj. zadržování vody v krajině. V minulosti bylo odstraněno výpustní zařízení a došlo k porušení části hráze. Obnova vodní nádrže spočívá ve výstavbě nového požeráku a

2 Čj.: 2404/12/ZPR/Kal dosypání hráze. Součástí stavby bude zřízení bezpečnostního přelivu snížením hráze v délce 6 m. Z prostoru nádrže budou odstraněny sedimenty a náletové dřeviny. Odtěžený sediment bude uložen na pozemku p.č. 120/1 v k.ú. Žlíbek. Požerák je navržen jako dřevěný objekt na základu z vodostavebního betonu. Má navrženou dvojitou dlužovou stěnu. Výpustní potrubí je z obetonovaného betonového potrubí o vnitřním průměru 300 mm v délce 8 m. Vyústění je ukončeno čelem z kamene a přídlažbou odpadní stoky. Hráz bude opevněna rovnaninou z kamene, v prostoru nádrže ukončena kamennou záhozovou patkou. Bezpečnostní přeliv budě opevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Dlažba bude ukončena prahem po celém obvodu. Údaje o vodním díle: Objem vody při max. hladině 632,3 m 3 Zatopená plocha při normální hladině 0,0878 ha Délka hráze: 41,0 m Šířka koruny hráze 4,0 m Průměrná hloubka vody 1,32 m Kóta normální hladiny 731,90 m n.m.bpv Kóta max. hladiny 732,20 m n.m. Bpv Účel nádrže zadržování vody v krajině 3. stanovuje povinnosti pro provedení stavebních úprav vodního díla Revitalizace vodní nádrže Kašperské Hory podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona: 1. Stavební úpravy vodního díla budou provedeny podle předloženého a ve vodoprávním řízení ověřeného projektu Revitalizace vodní nádrže Kašperské Hory z května 2009, zodpovědný projektant Ing. Václav Freudl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. 2. Veškeré změny oproti předloženému projektu budou předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem. 3. Doklady o zneškodnění, využití nebo předání odpadů vzniklých v průběhu stavby budou předloženy k žádosti o kolaudační souhlas. 4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava jako příslušného orgánu ochrany přírody ze dne č.j. NPS 05450/2010: - Při provádění stavby nesmí dojít ke kontaminaci půdy a vod ropnými produkty a znečištění okolí. - Stavbou (resp. zařízením staveniště, pojezd techniky, skladováním materiálu) nebudou dotčeny okolní pozemky II. zóny CHKO Šumava. Příjezd ke stavbě bude zajištěn přes stávající nezpevněnou polní cestu, na kterou bude navazovat plánovaná panelová silnice ( přes p.p.č. 1307/7 a 1307/8 v k.ú. Kašperské Hory). - V nádrži nebude provozován chov ryb. 5. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne pod zn. 2543/11/ZPR/Han: - Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí půdy. Ornice získaná skrývkou z trvale odnímaných pozemků bude v souladu s předloženou bilanc í využita na zbývající části pozemku p.č. 1307/21 k.ú. Kašperské Hory na sadové úpravy - V průběhu výstavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných), poškozujíc ích zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. - Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být v terénu zřetelně vyznačena a nesmí být překračována

3 Čj.: 2404/12/ZPR/Kal Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou, která bude zodpovídat za odborné provedení stavebních prací. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 7. Na požeráku bude osazena vodočetná lať s vyznačením hladiny ovladatelného prostoru H n a maximální hladiny H max. 8. Vodoprávní úřad bude přizván ke kontrolní prohlídce stavby před napuštěním vodní nádrže. 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek mus í být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do dokončení stavby. 10. Stavba bude dokončena v termínu do Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 12. Před podání žádosti o kolaudační souhlas bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení manipulační řád vodního díla včetně stanoviska správce vodního toku. 13. K žádosti o kolaudační souhlas bude předloženo polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby vodního díla v kopii katastrální mapy a geometrický plán. 14. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložena dokumentace skutečného provedení (došlo-li k odchylkám proti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení), doklady prokazující vlastnosti materiálů a výrobků použitých při výstavbě. Odůvodnění: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové v zastoupení Správy toků, Oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov dne podal žádost o vydání stavebního povolení ke stavebním úpravám vodního díla Revitalizace vodní nádrže Kašperské Hory v k.ú. Kašperské Hory na p.p.č. 1307/21, 1307/4, 1301/3, 1307/5 a o povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod ve vodní nádrži. Uvedený m dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Podle ustanovení 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známý m účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. 2404/12/ZPR/Kal ze dne a jelikož mu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhovaných stavebních úprav, upustil ve s myslu ust. 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, s upozorněním, že připomínky k projednávanému záměru mohou být podány v termínu 10 dnů od obdržení oznámení. Vlastníkům sousedního pozemku p.č. 1307/1 v k.ú. Kašperské Hory, kterými jsou Bloch Soňa, Ridelle Ave. Apt. 360, Toronto, Canada a Klein Enrigue Dr., Christiana Drive 686, Californie Los Altos, , USA, se nepodařilo prokazatelně doručit oznámení zahájení řízení v listinné podobě na adresy uvedené na listu vlastnictví v evidenci katastru nemovitostí. Vodoprávní úřad proto na vlastníky pozemku p.č. 1307/1 pohlíž í jako na účastníky řízení s neznámým pobytem, kterým se v souladu s ustanovením 25 odst. 1 správního řádu doručují písemnosti veřejnou vyhláškou. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Sušice od a bylo sejmuto dne Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Stejný m způsobem se doručí účastníkům řízení Bloch Soňa a Klein Enrigue Dr. toto rozhodnutí. V termínu pro podání námitek nebyly uplatněny žádné námitky k navrhovaným stavebním úpravám Revitalizace vodní nádrže Kašperské Hory ani k nakládání s povrchovými vodami k jejich vzdouvání a akumulaci. V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno: a) Projekt stavebních úprav vodního díla Revitalizace vodní nádrže Kašperské Hory z května 2009 zpracoval Ing. Václav Freudl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a Ing. Jiří Koplík, INPROJEKT, Hlinsko 49, České Budějovice. b) K záměru stavebních úprav vodního díla bylo vydáno vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování Městského úřadu Kašperské Hory jako příslušného stavebního úřadu podle ustanovení 15 odstavce 2 stavebního zákona dne pod č.j. 589/12. c) Právo k pozemkům p.č. 1307/21, 1307/4, 1301/3, 1307/5 bylo ověřeno dálkovým přístupem do KN, pozemky jsou ve vlastnictví žadatele.

4 Čj.: 2404/12/ZPR/Kal d) Správce povodí Povodí Vltavy, závod Horní Vltava, s.p. vydal stanovisko k záměru dne pod č.j / Le s uvedením podmínek. Podmínka č. 1 Dotčenou činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení 39 vodního zákona je obdobně formulována dotčenými orgány, jejich požadavky jsou součástí výrokové části. Podmínky související s řešením stavby a uložením odpadů jsou řešeny v projektové dokumentaci a jejich splnění vyplývá z provádění stavby podle projektové dokumentace. e) Bylo vydáno závazné stanovisko Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava jako příslušného orgánu ochrany přírody ze dne č.j. NPS 05450/2010, kterým se uděluje souhlas se stavbou. Podmínky souhlasného stanoviska jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí. f) Bylo vydáno rozhodnutí Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava jako příslušného orgánu ochrany přírody ze dne č.j. NPS 05450/2010, kterým se uděluje výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných oblastí tj. ze zákazu měnit vodní režim a terénní úpravy značného rozsahu s platností do g) Bylo vydáno závazné stanovisko MěÚ Sušice, Odboru ŽP jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dne č.j. 2543/11/ZPR/Han souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p.p.č. 1307/21 v k.ú. Kašperské Hory v rozsahu záboru 0,0020 ha. Podmínky souhlasu jsou součástí výrokové části rozhodnutí. h) Bylo vydáno vyjádření MÚ odboru ŽP jako příslušného správního orgánu podle zákona o odpadech dne č.j. 2228/11/ZPR/Ces. Požadavek na předložení dokladů o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě při kolaudaci byl uložen do podmínek rozhodnutí. i) K projektové dokumentaci vydali svá stanoviska správci sítí: o Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne pod č.j k existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území se nenachází podzemní zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. o Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., o existenci sítě elektronických komunikac í pod č.j /11 ze dne při stavbě nedojde ke střetu s elektronickými komunikacemi. o Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne pod zn. 2218/11/173 nedojde k dotčení plynárenských zařízení ve správě nebo vlastnictví RWE Gas Net, s.r.o. Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, příslušných prováděcích předpisů, z hlediska Směrného vodohospodářského plánu, umožnil účastníkům řízení vznést námitky a připomínky, posoudil stanoviska dotčených orgánů a zjistil, že uskutečněním záměru za dodržení stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených. Upozornění: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněný m u Městského úřadu Sušice. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastní potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Sušice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujíc ího po

5 Čj.: 2404/12/ZPR/Kal doručení písemného vyhotovení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. otisk úředního razítka Ing. Ivana Zemenová vedoucí odboru životního prostředí Příloha: ověřená dokumentace stavby bude předána stavebníkovi a Městskému úřadu Kašperské Hory po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Správní poplatek za povolení stavebních úprav byl vyměřen a uhrazen ve výši Kč podle sazebníku poplatků položka č. 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějš ích předpisů. Rozdělovník: Obdrží účastníci řízení: datová schránka do vlastních rukou: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.o., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové v zastoupení Správy toků, Oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, Benešov Město Kašperské Hory, Náměstí 1, Kašperské Hory Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, Praha 3 listinná zásilka do vlastních rukou Římskokatolická farnost Kašperské Hory, Bašta 54, Sušice veřejná vyhláška Bloch Soňa, Ridelle Ave. Apt. 360, Toronto, Canada Klein Enrigue Dr., Christiana Drive 686, Californie Los Altos, , USA Dotčené orgány: datová schránka Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad SNP a CHKO Šumava, pracoviště Kašperské Hory, Sušická 399, Kašperské Hory Doručení účastníkům řízení Soňa Bloch a Dr. Enrique Klein, kteří jsou vedeni v KN jako vlastníci pozemku p.č. 1307/1 v k.ú. Kašperské Hory, se provádí v souladu s ustanovením 25 správního řádu vyvěšením stavebního povolení na úřední desce Městského úřadu Sušice. Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto z úřední desky dne... Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne... Sejmuto z elektronické desky dne...

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více