SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, Praha 4 - Háje IČO: DIČ: CZ Zastoupený Bc. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou (v textu této smlouvy dále jen poskytovatel ) a Jméno a příjmení: Datum narození: Rodné číslo: Trvalé bydliště: (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (v textu této smlouvy dále jen zákon ), tuto Smlouvu o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory ve smyslu ust. 49, 90 a 91 zákona (dále jen Smlouva ) I. Úvodní ustanovení 1. Domov pro seniory Háje je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov pro seniory Háje je poskytovatelem sociálních služeb, který provozuje celoroční pobytovou službu pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, a dále pro občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, zejména proto, že mají sníženou soběstačnost právě z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 2. Předmětem této Smlouvy je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby o rozsahu poskytovaných sociálních služeb, o výši úhrady a způsobu placení za poskytnuté služby a o základních pravidlech vztahu poskytovatele a uživatele. 3. Uživatel bere na vědomí, že Domov pro seniory Háje není zařízením pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo z důvodu závislosti na návykových látkách a prohlašuje, že poskytovateli nezatajil údaje o své závislosti na návykových látkách, či o léčení pro závažné psychické poruchy. 1

2 II. Rozsah poskytování sociální služby 1. Poskytovatel se zavazuje od data nástupu uživatele, které je stanoveno na den, poskytovat uživateli v Domově ve smyslu ust. 49 zákona tyto základní činnosti sociální služby: a. ubytování b. stravování c. úkony péče ve smyslu ust. 49 odst. 2 písm. c) až h) zákona (viz. čl. V. odst. 1. této Smlouvy) (dále jen základní činnosti sociální služby ). 2. Základní činnosti sociální služby v rozsahu úkonů péče uvedené shora v odst. 1. písm. c) tohoto článku jsou hrazeny z dávky příspěvek na péči. V případě, že klientovi není ke dni nástupu přiznána dávka příspěvek na péči a klient přesto tyto úkony péče využívá, je povinen hradit je poskytovateli v plné výši dle platného sazebníku úhrad (Sazebník úhrad za provedené základní úkony péče tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy), a to do doby přiznání dávky příspěvek na péči. 3. Poskytovatel nabízí uživatelům fakultativní (nenárokové) činnosti nad rámec základních činností sociální služby uvedených v odst. 1. tohoto článku. Seznam těchto činností včetně výše úhrady za ně je uveden v Sazebníku fakultativních činností poskytovatele (Sazebník fakultativních činností poskytovatele tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy). Uživatel bere na vědomí, že výše úplaty za fakultativní služby může být poskytovatelem jednostranně upravena. Výběr fakultativních služeb může být dohodnut dodatečně po podpisu Smlouvy dle konkrétních požadavků a potřeb uživatele. III. Ubytování 1. Poskytovatel nabízí uživatelům ubytování v pokojích jednolůžkových, dvoulůžkových či vícelůžkových (přehled jednotlivých typů pokojů včetně poplatku za ně tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy). 2. Uživateli se poskytuje následující ubytování, se kterým byl seznámen před uzavřením této Smlouvy: typ pokoje: jednolůžkový dvoulůžkový vícelůžkový 3. Uživatelem zvolené ubytování (pokoj) je vybaveno základním zařízením, jehož popis je uveden v tabulce, která tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. 4. V souladu s interními předpisy a po odsouhlasení poskytovatele si může uživatel pokoj vybavit také vlastním drobným nábytkem či doplňky dle možnosti zařízení a vybavení pokoje. 5. Mimo pokoj, kde je ubytován, může uživatel, způsobem obvyklým, využívat společně s ostatními uživateli společné prostory v Domově v rozsahu možností a pravidel 2

3 užívání společných prostor Domova, blíže uvedených ve Vnitřních pravidlech Domova a v Domácím řádu Domova. 6. Společně s ubytováním jsou poskytovány také následující služby topení, dodávka teplé a studené vody, dodávka elektrického proudu dle základního vybavení pokoje (viz Příloha této Smlouvy č. 4), úklid, praní, žehlení, a drobné opravy ložního prádla v centrální prádelně. 7. Poskytovatel je povinen udržovat prostory určené k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro plnění účelu této smlouvy a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor. 8. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně, a nesmí v nich bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. V případě jakéhokoli prokázaného poškození nebo ztráty majetku poskytovatele, je uživatel, který škodu způsobil, povinen způsobenou škodu poskytovateli nahradit. 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání s uživatelem přestěhovat klienta na jiný pokoj v rámci Domova. 10. Uživatel může požádat o přemístění na jiný pokoj v rámci Domova dle provozních možností poskytovatele, toto ustanovení ovšem nezakládá nárok uživatele na přemístění. IV. Stravování 1. Poskytovatel poskytuje uživateli za úplatu základní celodenní stravování, popřípadě stravování formou diet. Stravování v Domově se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Přehled stravovacích jednotek a jednotlivých diet včetně poplatku za ně je obsažen v Příloze č. 5 této Smlouvy. 2. Stravování je dále upraveno ve Vnitřních pravidlech Domova (dále jen Vnitřní pravidla ), s jejichž obsahem byl uživatel seznámen před podpisem této Smlouvy a která jsou k dispozici k nahlížení na každém oddělení Domova. 3. Poskytovatel může jednostranně upravit cenu za stravování v souladu s platnými právními předpisy. V. Péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli, který je příjemcem dávky příspěvek na péči, činnosti v rozsahu úkonů péče ve smyslu ust. 49 odst. 2 písm. c) až h) zákona, kterými jsou tyto základní činnosti: a. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d. sociálně terapeutické činnosti, e. aktivizační činnosti, f. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (dále jen činnosti péče ). 3

4 2. Činnosti péče jsou poskytovány dle potřeb uživatele. Bližší vymezení poskytovaných činností stanoví individuální plán podpory péče o uživatele, který je vytvořen dle Vnitřních pravidel a s přihlédnutím k posouzení stupně závislosti uživatele ve smyslu zákona, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. 3. Uživateli, který nepobírá dávku příspěvek na péči a potřebuje nebo vyžaduje činnosti péče, jsou tyto činnosti péče vedeny jako úkony ošetřovatelské péče (viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a do doby přiznání dávky příspěvek na péči jsou plně hrazeny uživatelem podle sazebníku ve smyslu čl. II. odst. 2 této Smlouvy. V případě zpětného přiznání dávky příspěvek na péči příslušným správním úřadem (Úřadem práce) je částka, kterou uživatel uhradil za činnosti péče z vlastních prostředků, uživateli sociální služby navrácena. VI. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Základní činnosti sociální služby uvedené v čl. II. odst. 1. této Smlouvy poskytuje poskytovatel v Domově pro seniory Háje, provozovaném na adrese Praha 4 - Háje, ul. K Milíčovu 734/1 (místo provozování v této smlouvě rovněž jako Domov ). 2. Základní činnosti sociální služby uvedené v čl. II. odst. 1. této Smlouvy jsou poskytovány po celý rok dle časového harmonogramu poskytovatele a individuálního plánu uživatele sociální služby po dobu platnosti Smlouvy. VII. Výše úhrady a způsob placení 1. Uživatel je povinen platit úhradu za ubytování a za stravu (dohromady dále jen Úhrada ). Úkony péče se hradí z dávky přiznaného příspěvku na péči (ve výši přiznaného příspěvku) nebo dočasně způsobem dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy. Úhrada je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se Úhrada platí. Uživatel na základě své volby vybral jako způsob úhrady: převodem z účtu č. hotově hromadným seznamem ČSSZ 2. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se přiměřeně sníží. 3. Poskytovatel je povinen na vyžádání předložit uživateli vyúčtování úhrady podle odstavců 1. a 3. tohoto článku za kalendářní měsíc v rámci vyúčtování měsíčních úhrad, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 4

5 4. Poskytovatel je povinen případný přeplatek vyplatit uživateli v hotovosti nebo převodem na účet, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž přeplatek vznikl, nejpozději do 15. dnů ode dne, ve kterém byl přeplatek zjištěn. 5. Úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti uživatele v Domově nevrací. 6. Úhrada za stravu se v případě nepřítomnosti uživatele v Domově vrací pouze v hodnotě neodebraných potravin, přičemž tzv. režijní náklady se nevracejí (viz příloha č. 5 této Smlouvy). 7. Uživatel se zavazuje platit úhrady za veškeré objednané fakultativní služby zpětně, a to do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty. 8. Uživatel je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu ust. 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Výši příjmu je klient povinen doložit před uzavřením Smlouvy, a po přijetí do Domova při každé změně výše příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. 9. Pokud uživatel uvedl nepravdivou nebo nesprávnou informaci o skutečné výši svého příjmu při jeho dokládání podle odst. 9 tohoto článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu a současně nahradit poskytovateli případné náklady vynaložené poskytovatelem v souvislosti se zjišťováním řádného stavu věcí. 10. Poskytovatel může jednostranně zvýšit cenu za ubytování a stravu, a to pouze o 15 % v kalendářním roce, v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů spojených s ubytováním a stravováním. Stanovená cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. 11. Příspěvek na péči se nevrací za dobu hospitalizace, která bude kratší než 1 měsíc. Po dobu hospitalizace Domov zabezpečuje základní činnosti sociální služby včetně kontaktu s rodinou a se společenským prostředím. Při předem ohlášeném pobytu mimo Domov se vrací poměrná část příspěvku na péči a to ve výši 100 % za každý celý den (tj. od 0,00 hodin do 24,00 hodin). 12. Nemá-li uživatel dostatek prostředků na plnou úhradu základních činností sociální služby, může se jeho rodina po domluvě s poskytovatelem podílet na financování nedoplatků do výše úhrady za základní činnosti sociální služby, např. na podkladu uzavření tzv. Dohody o spoluúčasti s poskytovatelem, jak ostatně tuto možnost předpokládá i ust. 71 odst. 3 zákona. Příjmem se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku. 5

6 VIII. Vnitřní pravidla Domova pro poskytování sociálních služeb, Domácí řád Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly Domova, popisující základní činnosti sociální služby podle této Smlouvy. Uživatel prohlašuje, že mu byl předán v písemné podobě také Domácí řád Domova, že si jej přečetl nebo mu byl srozumitelně přečten, a jeho obsahu a smyslu plně porozuměl. Uživatel se zavazuje dodržovat Vnitřní pravidla a Domácí řád Domova. IX. Výpověď smlouvy 1. Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 30 dní, nedohodnou li se smluvní strany na dřívějším ukončení Smlouvy. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli. 2. Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět pouze z těchto důvodů: a. jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: - zamlčení výše příjmu nebo jeho změn nebo nepravdivé informování o výši příjmu, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena (snížena) podle odst. 3 čl. VII. Smlouvy, - neplacení úhrady řádně a včas, - i po opětovném napomenutí uživatel hrubě porušuje povinnosti, které mu vyplývají z Vnitřních Pravidel, - opakované porušování vnitřních předpisů uživatelem i přes předchozí písemné upozornění na porušování vnitřních předpisů včetně uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď); opakovaným porušením vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí, pokud byl uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu tří měsíců předcházejících tomuto porušení včetně výstrahy před možností ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele. b. pokud došlo ke změně zdravotního stavu uživatele a poskytovatel není schopen nebo oprávněn poskytovat zdravotní služby, které v důsledku této změny zdravotního stavu uživatel potřebuje a požaduje. Posouzení zdravotního stavu vychází vždy z posudku příslušného odborného lékaře. c. pokud se uživatel bude zdržovat mimo Domov ve smyslu čl. VI této Smlouvy po dobu více jak 120 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo Domov nezapočítávají dny pobytu mimo Domov z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení. 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až c) tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli doručena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 6

7 X. Doba trvání smlouvy 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2. Smlouva nabývá účinnosti dnem... Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. XI. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3. Pro právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu si přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 5. Uživatel souhlasí ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů poskytovatelem v rozsahu nezbytně nutném pro zdravotní, správní a jiné účely v souvislosti s poskytováním služeb po dobu pobytu v Domově a po dobu nezbytně nutnou i po jeho skončení. Poskytovatel se zavazuje, že s poskytnutými údaji bude nakládáno s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V Praze, dne.. V Praze, dne.... Bc. Dagmar Zavadilová ředitelka Domova pro seniory Háje.. uživatel Přílohy: 1) Sazebník úhrad za provedené základní úkony péče 2) Sazebník fakultativních činností 3) Přehled typů pokojů včetně poplatku 4) Základní zařízení pokoje 5) Stravování 7

8 Příloha č. 1 - Sazebník úhrad za provedené základní úkony péče Pomoc při zvládání základních úkonů péče o vlastní osobu (zpoplatněno pouze uživatelům bez příspěvku na péči) Ranní a večerní toaleta Kč holení a příprava na holení 40,- hygiena -příprava a úklid pomůcek + asistence 30,- stříhání nehtů-manikúra 10,- stříhání vlasů + foukání 60,- foukání vlasů 20,- výměna inkontinentní pomůcky + ošetření kůže 20,- mytí zubní protézy 10,- Použití WC doprovod na WC 10,- doprovod na WC + asistence 30,- mytí a desinfekce močových lahví, podložních mís a WC křesla 20,- přemístění uživatele na WC křeslo a zpět 20,- vysazení na podložní mísu 10,- Koupání doprovod do sprchy + asistence 30,- koupání ve vaně +asistence 60,- koupel na lůžku 60,- sprchování na sprchovém křesle 40,- sprchování po znečištění 40,- sprchování v koupací vaně 60,- promazání těla 10,- vážení, měření 20,- Úprava lůžka celé lůžko - převlékání + mytí a desinfekce 40,- částečné převlékání lůžka 10,- úprava lůžka 10,- Zvládání běžných úkonů nasazení ortézy 10,- dohled a podpora při chůzi 20,- oblékání/svlékání oděvu 20,- přesun z lůžka bez zvedáku 20,- přesun z lůžka se zvedákem (na inv. vozík,mobilní vanu,atd.) 30,- Strava asistence u příjmu potravy 30,- kontrola záruční lhůty u potravin 10,- podání jídla (na pokoj) 10,- podání jídla (na pokoj) + napolohování 20,- 8

9 podání jídla + příprava 14,- příprava osobního jídla 20,- podání jídla na patrové jídelně 10,- sledování příjmu stravy a tekutin 2,- ruční mytí nádobí 6,- sepsání výběru jídel 10,- Tekutiny podávání tekutin 4,- příprava tekutin / vaření v kuchyňce příslušného odd. 10,- Úklid mytí a dezinfekce lednice na pokoji 30,- noční stolek 20,- skříň 20,- mytí a dezinfekce invalidního vozíku 20,- úklid povrchu 10,- Obsluha doprovod uživatele k aktivitám 30,- zvednutí uživatele po pádu 20,- kontaktování pracovníků z jiných útvarů, včetně lékařů 10,- nastavení a nasazení hodinek nebo naslouchadel 4,- očista brýlí 10,- odvezení uživatele po areálu dle přání uživatele 20,- příprava uživatele k hospitalizaci 30,- sběr biologického materiálu 10,- sběr osobního prádla 20,- podání předmětu 6,- rádio, TV - obsluha, zapnutí vypnutí, přepnutí programu 4,- asistence při telefonování 10,- úklid věcí do skříně 20,- vyvětrání pokoje 10,- zhasnutí nebo rozsvícení světla + žaluzie + signalizace 6,- hledání ztraceného předmětu 10,- Individuální plánování malé individuální pohovory do 15 min. 30,- rozhovor s uživatelem, plánování cílů 60,- Aktivizace individuální u lůžka uživatele 15/30 minut 30,- /60,- skupinová aktivizace a zájmové kroužky (1 a více) 100,- za měsíc vycházka v areálu DS 30 minut 50,- vycházka v areálu DS 60 minut 100,- aktivita mimo areál 100,- canisterapie 40,- 9

10 Příloha č. 2 Sazebník fakultativních činností dle zák. 108/2006, Sb. 77 (zpoplatněno i uživatelům s příspěvkem na péči) Administrativní úkony spojené s nástupem 350,- Administrativní úkony spojené s odchodem 200,- Označení prádla klienta při nástupu 200,- Vyklizení pokoje personálem při ukončení pobytu 1.000,- Kč po předběžné dohodě Doprovod k lékaři 50,- 1 hodina Dovoz motorovým vozidlem k lékaři, převoz uživatele sociální úsek DS, nebo osobních věcí uživatele 16,- Kč/km linka 432 Vyzvednutí léků mimo běžný dovoz 5,- recept Úschova předmětů (nábytek, apod.) nejdéle 1/2 roku 50,- měsíc dle platných Telefonní hovory sazeb Xerox kopie - černobílá 1,- A4 Tisk fotografie 5,- ks Roční revize elektrospotřebiče 20,- 1x ročně Televize v majetku DS (včetně poplatků a koncese) 100,- měsíčně Wifi připojení k internetu 200,- měsíčně Drobné úpravy a opravy na pokojích-instalace obrazů, poliček atd. (provádí údržba) 50,- Pedikúra úhrada v plné výši Běžné nákupy (do 3kg) 10,- úhrada v plné Masáž šíje a zad výši dle sazebníku pedikérky dle sazebníku rehabilitace Praní prádla v automat.pračce na oddělení samostatně 25,- 1 náplň pračky Žehlení 10,- Správka oděvů Zkrácení kalhot, sukně Ostatní správky Výměna zipu (práce) Pronájem prostor k soukromým oslavám 500,-Kč/den dle sazebníku dle sazebníku dle sazebníku 10

11 Příloha č. 3 Přehled typů pokojů včetně poplatku Typ pokoje Ubytování 1 LP se SZ* + sprcha 173 Kč/den 1 LP se SZ 161 Kč/den 2 LP se SZ + sprcha 150 Kč/den 2 LP se SZ 138 Kč/den 3 LP se SZ + sprcha 127 Kč/den 3 a více LP se SZ 115 Kč/den Příloha č. 4 Základní zařízení pokoje polohovací postel noční stolek šatní skříň stůl židle lednice telefon televize v majetku DS: mám zájem ANO / NE další zařízení:.. Příloha č. 5 Stravování STRAVOVACÍ JEDNOTKA DIETA č. 3 - normální č. 4 - žlučníková č. 9 - diabetická cena potravin režijní režijní režijní cena potravin cena potravin náklady náklady náklady snídaně 20,80 Kč 14,40 Kč 20,80 Kč 14,40 Kč 20,80 Kč 14,40 Kč oběd 44,10 Kč 30,90 Kč 44,10 Kč 30,90 Kč 44,10 Kč 30,90 Kč večeře 26,50 Kč 19,30 Kč 26,50 Kč 19,30 Kč 26,50 Kč 19,30 Kč večeře II ,00 Kč - CENA CELKEM 91,40 Kč 64,60 Kč 91,40 Kč 64,60 Kč 95,40 Kč 64,60 Kč 156,00 Kč 156,00 Kč 160,00 Kč 11

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více