S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory"

Transkript

1 Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen (a) XXXX, bydliště Věžní 958, Kadaň, v textu této smlouvy dále jen Uživatel" 2) Městská správa sociálních služeb Kadaň Věžní 958, Kadaň IČ: Bankovní spojení: Komerční banka Kadaň Číslo účtu: / 0100 zastoupená: ředitelkou paní Mgr. Lenkou Raadovou, MBA v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel" v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto ( v textu této smlouvy dále jen Smlouva"): a smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory podle 49 cit. zák. I. Místo a čas poskytování sociální služby 1) Sjednaná služba se poskytuje v domově pro seniory provozovaném Poskytovatelem v Kadani, Věžní 958, dále jen domov. 2) Sjednaná služba zajišťuje 24 hodinový provoz a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. 1

2 II. Rozsah poskytování sociální služby 1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v domově pro seniory a) základní sociální poradenství b) ubytování c) stravování d) úkony péče 2) Uživateli mohou být individuálně poskytovány fakultativní činnosti. III. Základní sociální poradenství 1) Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném 3 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Rozsah sociálního poradenství je popsán ve Směrnici č. 32 Rozsah poskytovaných služeb. IV. Ubytování 1) Uživateli se poskytuje ubytování - XXXX. 2) K pokoji náleží: a) sociální zařízení (sprchový kout, WC) b) předsíňka se šatní stěnou. 3) Uživatel má k dispozici následující zařízení domova: lůžko, noční stolek, šatní skříň, komodou, stůl, židle, světlo, poličku. Po dohodě s Poskytovatelem si Uživatel může pokoj dovybavit vlastním drobným nábytkem a předměty (lampička, obrázky, apod.). 4) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Uživateli v domově také: - jídelnu, společenskou místnost s televizorem, kuřárnu, rehabilitační provoz, ergoterapii, kantýnu, zahradu. 5) Součástí ubytování je topení, teplá a studená voda, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, odvoz odpadu, likvidace a odvoz nebezpečného odpadu, případně likvidace inkontinentních pomůcek. 6) Uživatel má právo požádat Poskytovatele o změnu ubytování (pokoje) z jakéhokoliv důvodu. Na změnu ubytování (pokoje) však nemá Uživatel okamžitý nárok. K přestěhování také může dojít, vyžaduje-li to situace a povaha případu, zejména při 2

3 změně zdravotního stavu Uživatele, při narušování mezilidských vztahů na vícelůžkovém pokoji apod. Takováto změna ubytování bude možná pouze se souhlasem Uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Poskytovatel se zavazuje vždy s Uživatelem přestěhování předem projednat. O změně ubytování Uživatele budou též informováni jeho kontaktní osoby nejpozději do 3 dnů ode dne přestěhování. 7) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor. V případě, že se souhlasem Poskytovatele zhodnotí Uživatel pokoj vlastním nákladem, smluvní strany se dohodly, že Uživatel nebude po Poskytovateli požadovat při ukončení poskytování sociální služby náklady spojené se zhodnocením majetku Poskytovatele, resp. majetku v jeho správě. 8) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádně. V prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. Při změně zdravotního stavu si Poskytovatel vyhrazuje právo přizpůsobit prostor pokoje s ohledem na zdravotní stav Uživatele. 9) V případě poškození majetku Poskytovatele je Poskytovatel oprávněn požadovat po Uživateli škodu na majetku uhradit. 10) Uživatel může na svém pokoji používat vlastní elektrické spotřebiče. Každý přinesený nebo nově zakoupený spotřebič, včetně jakýchkoliv změn hlásí Uživatel sociální pracovnici. U televizoru a radiopřijímače je Uživatel povinen zaplatit koncesionářský poplatek a poplatek kabelové televizi za zprostředkování signálu. 11) Na vícelůžkových pokojích je povinností Uživatele mít k televizoru a radiopřijímači sluchátka. 12) U všech elektrických spotřebičů je nutné 1x ročně provést revizi u odborně způsobilé osoby. Revizi těchto elektrických spotřebičů může zajistit i Poskytovatel. Uživatel si tyto revize hradí sám. 13) Uživatel je povinen dodržovat zásady požární bezpečnosti, se kterými je seznámen při nástupu do domova (zákaz používání otevřeného ohně v prostorách domova, kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách). 14) Poskytovatel zajišťuje odvoz komunálního odpadu a odvoz nebezpečného odpadu. 3

4 V. Stravování 1) Uživateli je poskytována celodenní strava. Poskytovatel nabízí Uživateli z těchto typů celodenní stravy: a) normální b) strava s omezením - doporučená pro osoby s onemocněním žaludku, střev (tzv. šetřící ) c) vhodná pro diabetiky d) vegetariánská - uživatel si z nabízené celodenní stravy vybral stravu XXXX 2) U normální stravy (D3) je možný výběr z jídel u obědů a večeří (5 x týdně od pondělí do pátku). Pokud si klient v rámci výběru vybere studenou večeři, bude mu podána na místě, kde se běžně stravuje (jídelna, jídelničky na patrech, pokoj). Výběr z jídel vaříme, pokud dosáhne požadavek počtu pěti jídel. 3) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle Domovního řádu domova pro seniory. Poskytovatel má právo ve výjimečných odůvodněných případech možnost změny jídelního lístku. 4) V případě potřeby a na základě volby Uživatele je Poskytovatel schopen zajistit stravování podle individuálního stravovacího režimu Uživatele. Uživatel má právo vybrat si typ celodenní stravy dle svého uvážení. Pokud si však vybere typ stravy, která nekoresponduje s doporučením lékaře, bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za následky tohoto rozhodnutí. VI. Péče 1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti - psychoterapie, socioterapie e) aktivizační činnosti - ergoterapie, fyzioterapie f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2) Osobní cíl: zachovat kontakt s okolím, s přáteli, s rodinou, zvyšovat soběstačnost, zlepšovat schopnost samostatně se pohybovat, podporovat zvýšení orientace, podílet se na aktivizační činnosti (volnočasové aktivity), pomoc při osobní hygieně, příprava 4

5 a podání stavy, umožnění využití institucí, které poskytují služby veřejnosti /kadeřník, pedikérka, kantýna. 3) Rozsah a průběh jednotlivých činností je stanoven na základě individuálního plánu péče Uživatele, na kterém se Uživatel s Poskytovatelem dohodl při jednání na sociálním šetření (dle standardu č. 5 o individuálním plánování) a dále dle aktualizace individuálních plánů. Základní poskytované činnosti jsou plánovány v individuálním plánu péče Uživatele. Rozsah jednotlivých činností může být na přání a dle zdravotního stavu Uživatele upravován, měněn, přehodnocován. 4) V případě zhoršení zdravotního stavu u Uživatele, který není příjemcem příspěvku na péči, nebudou výše uvedené základní činnosti úkonů péče považovány za fakultativní služby. 5) Obdrží-li Uživatel příspěvek na péči po uzavření smlouvy, bude rozsah jednotlivých činností konkrétně stanoven v Posouzení péče o vlastní osobu a soběstačnost a v Individuálním plánu péče. Základní poskytované činnosti budou evidovány v individuálním plánu péče Uživatele. VII. Fakultativní činnosti 1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli fakultativní činnosti nad rámec základních činností za poplatek (rozsah a výše jednotlivých činností je stanoven v Úhradníku úkonů péče). 2) V případě, že Uživatel bude mít na pokoji vlastní elektrické spotřebiče, je povinen zaplatit poplatek dle Úhradníku úkonů péče fakultativní služby. 3) Kadeřnické, pedikérské a kosmetické služby může Poskytovatel zprostředkovat na základě žádosti Uživatele. Uživatel tyto služby hradí přímo subjektu, který službu pro Uživatele vykoná. VIII. Výše úhrady a způsob jejího placení 1) Uživatel je povinen zaplatit za pobytové služby částku dle platného stanovení úhrad za pobytové služby, dále dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách přiznaný příspěvek na péči. 2) Úhrada za pobyt v domově pro seniory zahrnuje náklady: a) za celodenní stravu ve výši XXXX Kč / den (potraviny, provozní náklady související s přípravou stravy) b) za bydlení a provozní náklady ve výši XXXX Kč / den 5

6 Měsíční úhrada za pobytové služby činí XXXX Kč a přiznaný příspěvek na péči XXXX Kč. Vzhledem k tomu, že Váš příjem činí XXXX Kč, je Vám stanovena úhrada ve výši XXXX Kč za měsíc. 3) Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. 4) V případě kdy příspěvek na péči v den podpisu smlouvy nebyl ještě stanoven, či bude-li v průběhu trvání smlouvy navýšen, náleží zpětné vyplacení příspěvku na péči ode dne přiznání a poskytování služeb domova pro seniory Poskytovateli. 5) Uživatel se zavazuje, že do 8dnů od nástupu do domova nahlásí na příslušný Úřad práce na základě 18 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách změnu bydliště a bankovní spojení pro zasílání příspěvku na péči. V případě potřeby s tímto pomáhá DpS. Do doby, než bude příspěvek zasílán na účet Poskytovatele je Uživatel povinen příspěvek uhradit v hotovosti do pokladny Poskytovatele nejpozději poslední den v měsíci. 6) Pokud by Uživatel v některém kalendářním měsíci neměl žádný příjem z důvodu pozdní výplaty příjmu, úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku zaplatí po obdržení opožděného příjmu. 7) Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů podle Úhradníku úkonů péče. Úhrada za tyto činnosti bude probíhat následující měsíc po měsíci poskytnutí těchto činností a to do 15tého pracovního dne. 8) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc a to nejpozději do 15tého pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za který Poskytovatel vyúčtování předkládá. 9) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zálohově za veškeré služby za daný měsíc zároveň s výplatou důchodu (hromadný seznam ČSSZ Praha), vždy k 15tému dni v daném kalendářním měsíci (za ubytování, stravu a za poskytování péče). 10) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu a doplatek úhrady v hotovosti v pokladně Poskytovatele, nebo převodem na účet Poskytovatele. Úhrada musí být provedena do konce kalendářního měsíce. 11) Uživatel je povinen bez prodlení doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu pokud chce ponechat 15% z příjmů. Výši příjmu je Uživatel povinen doložit při nástupu do domova pro 6

7 seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 5 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. 12)Přeplatky na úhradách za služby (vratky) poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Uživateli předat nejpozději do 15tého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Uživateli v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku. Uživatel, který má sníženou úhradu za pobytové služby z důvodu nedostatečného příjmu na úhradu za pobytové služby se bude vratka vyplácet jako rozdíl mezi neuhrazenou částkou za pobyt a vypočítanou vratkou (může se stát, že Uživatel nedostane vyplacenou žádnou vratku). Přeplatky na úhradách za služby se řídí Směrnicí č. 1 Pobyt klienta mimo domov. 13)V případě, že se Uživatel v den předání vyúčtování nenachází v domově z důvodu rekreace, pobytu ve zdravotnickém zařízení nebo u rodinných příslušníků, popř. jiného vícedenního pobytu mimo domov, může mu Poskytovatel předat vyúčtování a přeplatek nejpozději první pracovní den po jeho návratu do domova, pokud se před odjezdem Uživatel s Poskytovatelem nedohodne písemně jinak. 14)Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu. 15)Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit měsíční úhradu za pobyt při změně podmínek poskytované služby sociální péče (míra inflace, zvýšení cen energií, potravin, počtu zaměstnanců apod.) do výše stanovené vyhláškou. IX. Lékařská a zdravotnická péče 1) Uživatel souhlasí nesouhlasí s využíváním lékařské služby, která je zajišťována Poskytovatelem v objektu Domova. 2) V případě, že Uživatel nesouhlasí s využíváním lékařské služby zajišťované Poskytovatelem dle předchozího odstavce, bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel nebude provádět odvoz Uživatele k jeho praktickému lékaři. Pouze zajistí odvoz, náklady na odvoz si Uživatel hradí sám. Veškerá zdravotní péče bude zajišťována jeho praktickým lékařem. 3) Na základě ordinace praktického i odborného lékaře souhlasím s poskytnutím jimi předepsané zdravotní péče (odběry biologického materiálu, převazy, ošetřováním stomie, zavedením PKMM, medikamentózní terapií, injekční terapií, zavedením sondy, klyzmatem, měřením fyziologických funkcí, případné další zdravotní úkony). 7

8 X. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domovním řádem domova, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy, že jim plně porozuměl a souhlasí s nimi. 2) Uživatel se zavazuje a je povinen tento Domovní řád dodržovat, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem. XI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí 7 dní, pokud se uživatel s Poskytovatelem při výpovědi písemně nedohodl jinak. 2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: - zamlčení výše příjmu, jeho změn, nehradí li Uživatel úhradu v plné výši - nezaplacení úhrady za ubytování a stravu b) jestliže Uživatel i po opětovném upozornění hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domovního řádu c) jestliže dojde ke zhoršení zdravotního stavu Uživatele do situace vylučující službu d) jestliže Uživatel při nástupu zamlčí skutečnosti ohledně aktuálního zdravotního stavu (infekční onemocnění, psychóza, psychotická onemocnění, Alzheimerova demence) e) jestliže Uživatel dlouhodobě nevyužívá službu (více než 1/2 dní v měsíci využívá pobyt mimo domov dovolenou). f) Poskytovatel ukončuje svou činnost. 3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 30 dní, popřípadě dle dohody smluvních stran. Počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. 4) Tyto výpovědi jsou platné pouze v písemné podobě. XII. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami s účinností od XXXX. 8

9 2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána na dobu neurčitou. 3) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. XIII. Závěrečná ustanovení 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V Kadani dne podpis: podpis: Mgr. Lenka Raadová, MBA ředitelka MěSSS Kadaň 9

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více