DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD:

2 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě přispěje ke spokojenosti všech klientů domova. Domov pro seniory (dále jen DpS) je pobytové sociální zařízení pro seniory, kteří se nacházejí v nepříznivé situaci a jsou převážně závislí na péči druhé osoby a kteří z různých důvodů nemohou žít ve vlastním sociálním prostředí. DpS těmto klientům poskytuje podporu v oblasti sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče. Podporuje je v kulturně zájmových činnostech. Klienti DpS by měli vědět, že klidného a spokojeného života v sociálním zařízení dosáhnou pouze za předpokladu vzájemné ohleduplnosti, ale i spolupráce se zaměstnanci zařízení. Poslání organizace V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem. 2

3 Cíl služby Cílem služby je umožnit seniorům pobývat v důstojném prostředí DpS, udržet si s pomocí sociální služby běžný způsob života, zachování soběstačnosti a dobré využití volného času. Naším cílem je poskytovat službu na základě individuálně dojednaného plánu při respektování a zachování práva na přiměřené riziko. Cílová skupina DpS Bechyně poskytuje sociální službu především seniorům, kteří: Mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo změny zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby Potřebují s ohledem na zdravotní stav průběžnou ošetřovatelskou péči Seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci Seniorům nad 60 let Osobám s demencí DpS Bechyně není schopen poskytovat sociální službu: Seniorům, kteří jsou soběstační Invalidním důchodcům mladším 60 let Seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí lékařské péče ve zdravotnickém zařízení Osobám s celoživotním smyslovým postižením (hluchota, slepota) Osobám, které v důsledku psychiatrického onemocnění vyžadují celodenní dohled Osobám závislým na návykových látkách Osobám, požadujících služby mimo rámec DpS Bechyně 3 Cílovou skupinu jsme stanovili s ohledem na ochranu uživatelů služby, organizace i zaměstnanců a působí proti rizikům a důsledkům toho, že do rezidenčního zařízení by byli přijati ti klienti, pro které služba není vhodná.

4 I. Rada mudrců Rada mudrců zastupuje zájmy klientů a na základě demokratické diskuse navrhuje vedení DpS různá opatření, návrhy či řešení. Podává náměty ke zlepšení životního prostředí, navrhuje kulturní akce, zájmovou činnost a jiné aktivity, které zpříjemňují život v DpS. II. Ubytování klientů v Domově pro seniory Bechyně Klient je již před zahájením poskytování sociální služby v DpS seznámen s konkrétním pokojem, na kterém bude ubytován. Pokud je ubytován na 2lůžkovém pokoji, může kdykoli požádat o zařazení do pořadníku čekatelů na 1lůžkový pokoj. Budou-li mezi žadateli o poskytování sociální služby manželé, kteří budou mít zájem žít spolu a bude-li volný dvoulůžkový pokoj, rádi jim vyhovíme, stejně jako nesezdaným párům. Klient si může s sebou přinést drobné předměty pro radost, například oblíbené křesílko, pokud to prostor v pokoji dovolí, televizor a rádio (doložit potvrzení o nezávadnosti výrobku, v případě nového spotřebiče postačí kopie účtenky, nebo záručního listu), obrázky, polštářek, knihy apod. Na pokojích platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně (svíčky, svícny)! Rovněž není dovoleno donášet do domova jakékoliv zbraně ani jejich repliky, či předměty, které by se mohly zbraněmi stát. Při zahájení poskytování sociální služby je klientovi nabídnut klíč od pokoje, který si může klient po dobu pobytu v DpS ponechat u sebe. 4 III. Hygiena prostředí O úklid všech společných prostor, ale i obytných místností se starají pracovnice úklidu DpS. Ovšem i klienti by měli dbát na pořádek kolem sebe a přispívat k jeho udržení. To znamená, že musí být v zájmu nás všech, aby nikdo neodhazoval různé odpadky, jako je papír a zbytky jídel, mimo odpadkové koše, či je neshromažďoval v nočních stolcích a skříních. Pro uchování potravin mají klienti k dispozici chladničky. Pokud klient nepořádkem ve svých osobních věcech narušuje, či omezuje práva svých spolubydlících a personálu, jsou pracovníci v přímé péči oprávněni v přítomnosti klienta věci uklidit. V případě, kdy klient nedodržuje základní

5 hygienické zvyklosti a tím ohrožuje zdraví své i ostatních (např. skladuje shnilé a plesnivé potraviny, znepříjemňuje zápachem ze skříně nebo osobních věcí apod.), je povinen umožnit pracovníkům v přímé péči provést za přítomnosti dalšího pověřeného zaměstnance potřebná opatření (úklid, dezinfekce, vyprání oblečení apod.). IV. Uložení osobních a cenných věcí klientů Osobní věci si klienti ukládají do skříně a do stolečku u lůžka. Minimálně jeden kus nábytku je vždy opatřen zámkem. Cenné předměty (malého rozměru cca 10x10 cm) a vkladní knížky je možné na žádost klienta uložit do úschovy do trezoru DpS. Sociální pracovnice za přítomnosti klienta a svědka sepíše dané cennosti a uloží je do trezoru. Za volně uložené věci nese odpovědnost výhradně jejich majitel. V případě úmrtí jsou cennosti, vkladní knížka a finanční hotovost vydány na základě rozhodnutí Okresního soudu v pozůstalostním řízení. Uložení finanční hotovosti: Na základě písemné žádosti si může klient uložit finanční hotovost do trezoru DpS na tzv. hotovostní depozita. Veškeré pohyby na těchto depozitech jsou evidovány v PC programu Cygnus a v osobní kartě klienta. Výběr financí z hotovostního depozita potvrdí klient svým podpisem. Na základě žádosti klienta založí sociální pracovnice s jeho doprovodem (ze zdravotních důvodů i bez jeho doprovodu) vkladní knížku u požadovaného peněžního ústavu. Každý pohyb na VK je zaúčtován přes příjmový, příp.výdajový doklad a v PC v programu Cygnus. Výběr z vkladní knížky provádí klient osobně, v případě potřeby za doprovodu sociální pracovnice. Pokud mu to zdravotní stav nedovoluje, navštíví pracovnice příslušného peněžního ústavu na požádání DpS a ověří, zda je výběr z VK na žádost vlastníka. 5 V. Zdravotní a ošetřovatelská péče Klienti mají právo svobodné volby lékaře a mohou si ponechat svého praktického lékaře nebo využít služby lékaře, který dochází do DpS. Ordinaci lékaře a ošetřovatelskou péči zajišťuje odborný ošetřovatelský personál. Akutní ošetření klienta je zajišťováno pohotovostní nebo rychlou záchrannou službou. O doprovodu klienta druhou osobou na odborná vyšetření rozhoduje lékař, který tuto informaci předá staniční sestře. Ta určí, kdo ze zaměstnanců přímé péče klienta doprovodí.

6 Klientům přemístěným do zdravotnického zařízení zůstává zachováno lůžko v DpS. VI. Stravování klientů Strava je v DpS podávána 5x 6x denně (v závislosti na dietním režimu) podle jídelníčku v doporučených časech (pokud si klient nedomluví jinak): Snídaně Svačina podává se při snídani Oběd Svačina podává se po obědě Večeře II. večeře (DIA) hod Strava je klientům DpS podávána podle jídelníčku, který je sestavován minimálně týden předem. Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchařka s nutričním terapeutem. Klienti mají možnost se se svými náměty podílet na skladbě jídelníčku. Klient má právo si nasmlouvat dodávku stravy z jiných zdrojů. Při předem ohlášeném pobytu klienta mimo DpS je nutné odhlásit stravu minimálně 1 den předem do 12 hodin. Pro pobyt mimo DpS během víkendu platí nahlášení nejpozději v pátek do 10 hodin. Při pozdějším odhlášení, bez vážného důvodu, není možná finanční náhrada. Od následujícího dne má nárok na vrácení peněz, za pořizovací cenu potravin, ostatní režijní náklady nejsou součástí přeplatku. U klienta, u něhož je jisté, že nebude využívat služeb kuchyně ze zdravotních důvodů (bude mu aplikována nutričně definovaná strava např. Nutrison do sondy), nebude ze strany DpS účtována položka za stravování, tedy ani režijní náklady na provoz kuchyně. Dietní strava je v DpS připravována výhradně na základě ordinace lékaře a se souhlasem klienta, dle jeho potřeb (např. dieta diabetická, šetřící). Strava je klientům podávána v jídelně, v respiriích na jednotlivých patrech a klientům hůře mobilním a imobilním či na přání se donese na pokoj. Klienti mají možnost výběru snídaně (slaná x sladká), dále si mohou vybrat ze dvou variant hlavního jídla a ze dvou večeří (teplá x studená). Na jídelním lístku jsou tyto varianty nabízeny a klienti je nahlásí pracovníkovi přímé péče, který je den předem s nabídkou výběru obchází. 6

7 VII. Doba klidu a uzavírací doba DpS Doba nočního klidu na pokojích klientů je stanovena od do 6.00 hod. ve společenských místnostech, kde je umístěna televize není hodina nočního klidu stanovena. DpS se zamyká ve hod s ohledem na bezpečnost klientů i zaměstnanců. Po domluvě je samozřejmě možné přijít i později a zazvonit si na službu konající všeobecnou sestru. Při pozdějším návratu je však žádoucí dodržovat klid s ohledem na spící spolubydlící. VIII. Ochrana společného majetku Veškeré vybavení a zařízení je majetkem DpS a je povinností nás všech tento majetek chránit před úmyslným poškozováním a ničením. Klient odpovídá za škodu, kterou úmyslně způsobil na majetku DpS. Odpovídá za ztrátu věcí, které mu byly propůjčeny do užívání. Pokud svévolně poškodí vybavení pokoje nebo pomůcek, které mu byly propůjčeny do užívání, bude po něm vyžadována náhrada škody. 7 IX. Vycházky, přechodný pobyt mimo DpS a platby za pobyt Jsme otevřeným zařízením, a proto vycházky klientů nejsou omezené. Je však vhodné delší pobyt mimo zařízení oznámit službu konající všeobecné sestře. Klient má právo na pobyt mimo naše zařízení (dovolená, apod.), s ohledem na zdravotní stav a potřebu sociální péče je vhodné zvážit, do jaké míry může tuto péči zajistit rodina. Výše platby za pobyt je stanovena zákonem č.108/2006 Sb., vyhláškou č.505/2006 Sb. Informace o úhradě v DpS jsou součástí,,smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Bechyně, kde je také dohodnut způsob úhrady pobytu klientem. Přeplatek za uplynulý měsíc předá v hotovosti sociální pracovnice nejpozději do konce následujícího měsíce, přičemž - přeplatek za bydlení se za dobu nepřítomnosti nevrací - přeplatek za neodebranou stravu bude stanoven pouze ve výši nákladů na pořízení potravin

8 Příspěvek na péči v případě nepřítomnosti klienta v domově a neodebrání péče se s výjimkou prvního a posledního dne nepřítomnosti vrátí klientovi. V případě hospitalizace klienta se jeho nepřítomnost do 8 dnů hlásí příslušnému úřadu práce, který dle délky hospitalizace rozhodne o případném pozastavení výplaty příspěvku na péči. V případě úmrtí klienta náleží celá výše příspěvku na péči domovu za celý kalendářní měsíc, ve kterém klient zemřel, s výjimkou dnů, kdy klient pobýval doma nebo byl hospitalizován v nemocnici. X. Návštěvy klientů Návštěvy v DpS nejsou omezené. Je však žádoucí respektovat potřeby našich klientů a proto nedoporučujeme návštěvy v ranních a večerních hodinách a v době podávání stravy a provádění hygieny. XI. Občanské soužití 8 Dobré občanské soužití klientů je jedním ze základů spokojeného a klidného života v DpS. Drobné přestupky proti občanskému soužití řeší vedení DpS a může tak zadat podnět pro předčasné ukončení pobytu. Na základě jeho doporučení může být ukončen pobyt klientovi, který nerespektuje domácí řád domova a jeho ustanovení o občanském soužití. Při opakování některého z přestupků může být čin posuzován jako přečin a může být podán návrh na řešení v trestním řízení. Důvody k předčasnému ukončení pobytu: opilství, rušení nočního klidu, opakované drobné krádeže, nepřístojné chování vůči klientovi nebo zaměstnancům, slovní a fyzické napadání, poškozování majetku. Za hrubé porušení občanského soužití se považuje: 1. odmítání lékařského ošetření v případě, že hrozí šíření nakažlivé nemoci 2. soustavné, opakované vyvolávání hádek s ostatními klienty, které se opakovaně nedaří řešit 3. agresivní chování k ostatním klientům a personálu 4. nadměrné požívání alkoholu a omamných látek, především když má používání alkoholu a omamných látek za následek nevhodné a hrubé chování klienta XII.

9 Výplata zůstatku důchodu Pokud si klienti požádají o výplatu důchodů tzv. hromadným seznamem z ČSSZ, je jim důchod vyplácen k 15. dni v měsíci na základě výplatních listin zasílaných z ČSSZ v Praze. Z Vojenského úřadu sociálního zabezpečení je důchod vyplácen individuálně. Připadá-li výplata zůstatku důchodu na sobotu, vyplácí se v pátek; připadá-li na neděli, vyplácí se v pondělí. V případě státního svátku se postupuje obdobným způsobem. Den výplaty důchodu z České správy sociálního zabezpečení je současně dnem platby úhrady za pobyt v DpS. Po úhradě ubytování a stravy musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu = zůstatek důchodu. V týž den se vyplácí tzv. přeplatek za neodebrané služby z minulého měsíce včetně poměrné části příspěvku na péči. Tento termín se však nevztahuje na příspěvek na péči, který byl přiznán zpětně a následně zaslán příslušným úřadem práce na účet DpS. V této situaci je klientovi vyplacen příspěvek na péči individuálně. XIII. Podávání stížností Klienti si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu. Stížnost je neřešený problém. Stížnost je možné v našem DpS podat ústně nebo písemně a samozřejmě též anonymně. 9 Postup při podávání stížnosti: Ústní stížnost klient, který hodlá podat ústní stížnost se může obrátit na kteréhokoli zaměstnance, na něhož není stížnost adresována. Ten poté učiní zápis do Knihy stížností, jež je uložena na ošetřovně ve 2 NP čd Řešení a opatření budou učiněna v nejbližší možné době. Nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn o řešení a nápravě písemně. Stížnosti řeší ředitelka DpS, která může pověřit řešením dalšího kompetentního zaměstnance. Písemná stížnost klient si může stěžovat také písemnou formou. Došlá stížnost je zaevidována do Knihy stížností a další postup je totožný s ústní stížností. Klient dostane písemnou odpověď. Doba na vyřešení stížnosti je rovněž 30 dnů od podání Vyřizovatel je povinen dodržet mlčenlivost o osobě stěžovatele. Pokud je nutné pro vyřízení stížnosti zveřejnění jména stěžovatele, bude stěžovatel požádán o možnost jeho zveřejnění.

10 Stěžovateli nevzniká právní nárok, aby na základě jeho stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby stížnost byla prověřována jím stanoveným způsobem. Klient má možnost si stěžovat i anonymně. K tomuto účelu jsou v DpS umístěny schránky důvěry, které 2x měsíčně kontrolují současně dva pověření zaměstnanci sociální pracovnice. O případných stížnostech provedou zápis do Knihy stížností a postoupí ji určeným osobám k vyřešení. Klient má možnost si pro podání stížnosti zvolit svého zástupce (spolubydlící, osoby blízké apod.) Imobilní či hůře mobilní klienti mohou svoji stížnost vhodit do schránky prostřednictvím svých rodinných příslušníků či přátel. Na koho se obracet se stížností v DpS: ředitelka DpS Pokud ředitelka DpS nebude mít možnost stížnost vyřešit v rámci svých kompetencí, postoupí ji pracovníkům příslušného odboru zřizovatele. Podobně i klient nespokojený s vyřešením stížnosti má právo domáhat se nápravy u dalších níže uvedených orgánů. 10 Důležité kontakty: Mgr. Petr Studenovský vedoucí odboru zdravotnictví a sociálních věcí Krajský úřad Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice vedoucí sociálních služeb Mgr. Alena Friedová tel vedoucí odboru soc. věcí a zdravot. Mgr. Petr Studenovský - tel Veřejný obhájce práv - tel Údolní Brno Občanské poradny asociace občanských poraden Senovážné náměstí Praha 1 Český helsinský výbor- tel Štefánikova 216/ Praha Smíchov

11 Klient v domově má právo na tlumočníka, pokud si to situace vyžádá, např. jedná-li se o osobu s poruchou komunikace nebo cizince. Vedení domova takového tlumočníka zajistí. XIV. Závěrečná ustanovení Tento Domácí řád je k dispozici všem klientům DpS Bechyně na nástěnkách ve společných prostorách DpS. Každý klient DpS je povinen se s domácím řádem seznámit a dodržovat jeho ustanovení. Domácí řád je předán klientovi již před zahájením poskytování sociální služby v DpS. Zkrácená verze Domácího řádu je klientovi předána při zahájení poskytování sociální služby. Domácí řád je závazný a jsou v něm stanovená práva a povinnosti klientů a poskytovatele. Domácí řád nabývá platnosti dnem Vydáním tohoto domácího řádu se ruší domácí řád vydaný k Mgr. Alena Sakařová v.r. ředitelka DpS Bechyně

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a

uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. v textu této smlouvy dále jen klient a Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory dle 91 a následně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, (dále jen Smlouva) uzavřená mezi: 1) Pan (paní) nar. bydliště

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více