SENIOR LIVING. ledax , Hradec Králové. III. ročníku konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference"

Transkript

1 ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING , Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana Královéhradeckého kraje prof. MUDr. MilošeVelemínského, CSc., děkana Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2 Název publikace: Vydal: Autor: Sborník III. ročníku konference SENIOR LIVING Ledax o.p.s. kolektiv autorů Měsíc a rok vydání: leden 2009 ISBN: Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za věcnou a jazykovou správnost díla odpovídají autoři. Ledax o.p.s

3 Tento sborník obsahuje příspěvky ze III. ročníku konference SENIOR LIVING, která se konala 11. a 12. listopadu 2008 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Pořadatelé konference: Ledax o.p.s. Zdravotně sociální fakulta JIhočeské univerzity v Českých Budějovicích Fakulta stavební ČVUT v Praze Záštitu nad konferencí přijali: RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., děkan ZSF JU v Českých Budějovicích Na vydání Sborníku příspěvků III. ročníku konference SENIOR LIVING přispěla finančním darem Rada Královéhradeckého kraje 2

4 Marek Šimůnek KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V HRADCI KRÁLOVÉ... 5 Vladimír Sloup PROJEKTY PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Vladimíra Axmanová BYDLENÍ PRO SENIORY SE SPECIFICKÝMI DIAGNÓZAMI Z POHLEDU ARCHITEKTA NA PŘÍKLADU DOMOVA PRO SENIORY MLADÁ BOLESLAV Věra Suchá SVÉBYTNOST BAREV A JEJICH APLIKACE V INTERIÉRECH PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Irena Pátková, Jitka Paroubková VESELÍ NAD LUŽNICÍ - DOMOV SENIORŮ Pavel Čajka PŘÍSTUP A ZPŮSOBY NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI VÝUKY NA KATEDŘE ARCHITEKTURY FSV ČVUT V PRAZE Martin Krupauer DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ Irena Šestáková PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ DOMOVŮ PRO SENIORY Z HLEDISKA SNADNÉ ORIENTACE V OBJEKTU Ludmila Sazimová, Martina Zahradníková PŘÍKLADY ZAHRANIČNÍ DOBRÉ PRAXE V DOMOVECH PRO SENIORY VE VZTAHU K PODMÍNKÁM PRO KLIENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI Josef Havlík KOMUNIKACE S ČASEM JAKO INTERAKTIVNÍ METODA VOLNO-ČASOVÝCH AKTIVIT SENIORŮ Lucie Bicková KVALITA ŽIVOTA VE STÁŘÍ A STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Klára Nehodová UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU SENIORSKÝ PORTÁL A PORTÁL VIRTUÁLNÍ VÝUKY Libuše Čeledová, Rostislav Čevela ČINNOST LÉKAŘSKÉ POSUDKOVÉ SLUŽBY NEDÍLNÁ SOUČÁST DŮCHODOVÉ REFORMY, DOPAD NA KVALITU ŽIVOTA SENIORŮ Ladislav Průša DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SVĚTLE ÚDAJŮ O VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI Martin Dürrer SEZNÁMENÍ SE STAVBOU JMÉNEM E.D.E Jiří Horecký DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

5 Miroslav Kotoun VÝHLED POTŘEB POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V JIHOČESKÉM KRAJI Pavel Dohnal PROBLEMATIKA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ODDĚLENÍCH NÁSLEDNÉ PÉČE Petr Studenovský ZHODNOCENÍ SYSTÉMU DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ MPSV ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Z POHLEDU JIHOČESKÉHO KRAJE Alena Jiroudková KOMPLEXNÍ PÉČE V GERIATRII

6 KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V HRADCI KRÁLOVÉ Marek Šimůnek Magistrát města Hradec Králové Anotace: Hradec Králové je metropolí východních Čech, v níž žije cca obyvatel. Stejně jako jiná města se i Hradec Králové potýká s poklesem celkového počtu obyvatel, který doprovází růst počtu seniorů. Služby pro seniory proto tvoří důležitou součást sociální politiky města, která je realizována zejména prostřednictvím grantů směřovaných do oblasti terénních sociálních služeb a podpory aktivizace seniorů. Významná pozornost je věnována rozvoji rezidenčních zařízení pro seniory a systému plánování služeb pro seniory za účasti jejich poskytovatelů i uživatelů. Principy komunitního plánování sociálních služeb jsou zakotveny v rozvojových dokumentech schválených volenými orgány města. I. Demografický vývoj Hradce Králové Rozvoj služeb pro seniory v Hradci Králové je silně ovlivňován aktuálním demografickým vývojem. Z aktuální sociodemografické analýzy vyplývá, že stotisícového počtu obyvatel dosáhl Hradce Králové pouze na počátku devadesátých let; v současnosti lze pozorovat mírný pokles, který nabude na intenzitě po roce V roce 2030 lze předpokládat, že počet obyvatel Hradce Králové dosáhne počtu cca Z grafu v příloze vyplývá další velmi zásadní skutečnost, a to významný růst počtu seniorů, zejm. pak seniorů nad osmdesát let, a současný pokles počtu obyvatel v produktivním věku let. Lze předpokládat, že celkový podíl seniorů dosáhne ve dvacetiletém časovém horizontu přibližně čtvrtiny celkového počtu obyvatelstva Hradce Králové. Do popředí se tak dostává vedle složky sociální především otázka kvality a dostupnosti zdravotní péče, neboť s rostoucím věkem poroste i potřeba využití zdravotnických služeb. Demografické stárnutí souvisí jak s pozitivním prodlužováním lidského života, tak i s nutností realizovat řadu opatření v oblasti společenské i ekonomické. V příštích třiceti letech tak lze předpokládat významný nárůst počtu seniorů, což bude mít podstatný vliv na směr rozvoje bydlení, sociálních a zdravotních služeb, aktivizačních a vzdělávacích programů, bezbariérových úprav prostředí, a to včetně dopravní dostupnosti a dalších souvisejících skutečností. II. Sociální služby pro seniory Sociální služby určené cílové skupině královéhradeckých seniorů jsou poskytovány občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a ocitli se v situaci vyžadující podporu druhé osoby, přičemž tuto podporu nemohou získat jiným způsobem než prostřednictvím sociální služby. Město Hradec Králové v současné době provozuje v dané 5

7 oblasti pouze jídelnu důchodců, veškeré ostatní služby s výjimkou krajského domova důchodců jsou zajišťovány prostřednictvím soukromého, zejména pak neziskového sektoru a církví a jsou městem podporovány formou jednoletých grantů. Pro zajištění vícezdrojového financování veškerých sociálních aktivit je každoročně v rozpočtu města vyčleněna částka výrazně převyšující 40 mil. Kč, z toho více než 24 mil. Kč ve fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v kapitole sociální služby, další cca 4 mil. Kč jsou alokovány na programy prevence kriminality obsahující též sociálně-preventivní aktivity. Prioritním cílem sociální politiky města je podpora možnosti seniorů žít co možná nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Posilování terénních služeb je výhodné jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska sociálního, neboť přispívá významnou měrou k posilování kvalit života seniorů. Mezi prioritní sociální služby města Hradce Králové v oblasti péče o seniory proto patří zejména terénní pečovatelské služby, odlehčovací služby (především tzv. respitní péče a denní stacionář), tísňové volání (telefonická krizová pomoc), dále pak související služby, např. poradna pro lidi v tísni, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, půjčovna zdravotnických potřeb, dopravní služby, které souvisejí s osobní asistencí, a terénní ošetřovatelské služby. III. Bydlení seniorů v Hradci Králové Vzhledem k budoucímu významnému zvýšení počtu seniorů nad 80 let lze předpokládat potřebu zvýšení kapacity rezidenčních zařízení. Systém bydlení pro seniory a zdravotně postižené v Hradci Králové zahrnuje byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení (domech s pečovatelskou službou), dále bydlení v penzionu pro důchodce a v domově důchodců. V současné době má Hradec Králové 499 bytů v domech s pečovatelskou službou, 119 bytů v penzionu pro důchodce a 63 bezbariérových bytů zvláštního určení. Město Hradec Králové aktivně podporuje vznik nových bytů zvláštního určení v rámci aktuálních developerských projektů. Výběr žadatelů do výše uvedených bytů schvaluje rada města. K jsme evidovali 413 žádostí o pronájem v domě zvláštního určení Harmonie I (405 bytových jednotek), 56 žádostí o pronájem bytů zvláštního určení (bezbariérových bytů) a 218 žádostí o pronájem bytové jednotky v penzionu pro důchodce (119 bytových jednotek). Za aktivní lze však považovat cca 20 až 30% žádostí. Řada občanů totiž podává svou žádost jako "pojistku" pro případ složité životní situace. Rozhodování o přidělení daného bytu je však v případě Hradce Králové vázáno na sociální a zdravotní naléhavost žadatele, nikoli na datum podání žádosti. V souladu s platnou koncepcí bytové politiky města byly v období rekonstruovány dva domy s pečovatelskou službou. Tato významná investiční akce byla financována výhradně z rozpočtu města. Bydlení v rekonstruovaných objektech nabízí vysoký standard bydlení pro seniory a zdravotně postižené, nevyjímaje ani osoby se specifickým zdravotním postižením (soběstačné osoby s mentálním či psychickým onemocněním). Jde tak o rozšíření spektra služeb pro seniory a zdravotně postižené. Další z domů zvláštního určení, vyčleněný pro bydlení 6

8 seniorů a osob s těžkým tělesným postižením (tzv. Harmonie II), prochází právě v současné době zásadními stavebními úpravami(zastřešení terasy a rekonstrukce střediska osobní hygieny), které dále zkvalitní bydlení a služby pro danou cílovou skupinu. V této souvislosti je zajímavé připomenout snahu Hradce Králové z poloviny devadesátých let minulého století o spojení dvou cílových skupin sociálně slabých rodin s dětmi a seniorů do jednoho objektu (výše uvedený dům Harmonie I. o cca 400 bytových jednotkách). Dnes již můžeme konstatovat, že se toto rozhodnutí v praxi neosvědčilo, neboť v objektu docházelo ke stupňujícím se verbálním i fyzickým roztržkám mezi obyvateli, až bylo na úrovni volených orgánů města v rámci procesu schvalování koncepce bytové politiky města v roce 2004 rozhodnuto o vyčlenění daného objektu výhradně pro bydlení seniorů a zdravotně postižených a současně o způsobu řešení bytové problematiky rodin s dětmi v obtížné sociální situaci jinou formou konkrétně zřízením nového objektu se statutem ubytovny. Tím došlo k navýšení kapacit bydlení pro seniory o cca 100 bytových jednotek. Původní dům s pečovatelskou službou současně prošel stavebními úpravami v řádech milionů korun (motorová brana, rekonstrukce vstupní haly, komunikačního systému včetně instalace systému kamerového), čímž byla výrazně zvýšena kvalita a bezpečnost bydlení zdejších seniorů. Jistým hendikepem i do budoucna zůstává vysoká koncentrace jedné cílové skupiny obyvatel v jediném objektu, avšak v současné době lze považovat problém řešený před několika lety za vyřešený a vztahy mezi nájemníky za stabilizované. Navýšení kapacit bydlení pro seniory a zdravotně postižené o 119 bytových jednotek pokračovalo v Hradci Králové i v roce 2005, kdy město převzalo od kraje objekt zrušeného Domova penzionu pro důchodce. (V objektu je v současné době zajištěna též odlehčovací služba tzv. respitní péče v počtu 16 lůžek). Současné kapacity bydlení pro seniory se zatím jeví jako dostačující a umožňují vyhovět požadavkům občanů v důchodovém věku. Vzhledem k rozšíření možností bydlení pro důchodce a zdravotně postižené v letech město upustilo od plánované významné investice výstavby nového domu s pečovatelskou službou. Protože je však ve městě vnímána určitá absence zařízení pro seniory s vyšším standardem bydlení, bylo rozhodnuto o realizaci komerčního domova pro seniory, který nebude závislý na finanční účasti města jak v rovině samotné investice, tak i v rovině budoucího provozu. Tímto rozhodnutím dochází k dalšímu významnému rozšíření spektra služeb pro seniory v oblasti bydlení. Město se na této akci podílí projektovou dokumentací a pronájmem zasíťovaného pozemku. Jedním z pilířů sociálních služeb pro seniory v Hradci Králové je bezesporu i zdejší domov důchodců, zřizovaný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Moderní domov důchodců má kapacitu 359 klientů a zahrnuje služby domova pro seniory a služby domova se zvláštním režimem. IV. Aktivizace seniorů Jsme si vědomi, že je nezbytné počítat nejen s rostoucími nároky seniorů na služby zejména ze sociální oblasti, ale i s rostoucími požadavky pro jejich aktivní zapojení do společenského života 7

9 (oblast kultury, sportu, vzdělávání, zábavy či politiky). V následujících řádcích uvádíme alespoň heslovitě několik příkladů dobré kralovéhradecké praxe: Internet pro seniory o Základní myšlenkou projektu je naučit seniory ovládat počítač, vyhledávat informace na internetu, používat a programy Word a Excel, to vše ve spolupráci s deseti hradeckými základními školami. Projekt kurzů stojí na unikátní myšlence: naši spoluobčané v seniorském věku se seznamují s internetem a jeho možnostmi, přičemž lektory jsou žáci základních škol ve věku 11 až 12 let. Kurz již k , kdy byl realizován V. ročník projektu, úspěšně absolvovalo seniorských studentů Univerzita třetího věku o Univerzita Hradec Králové již od poloviny 90. let realizuje projekt celoživotního vzdělávání seniorů. Univerzity třetího věku obsahují vzdělávací a společenské aktivity, které mají pozitivní vliv na život seniorů a umožňují jim udržet krok s vývojem soudobé civilizace. Kulturní akce z cyklu Regina o Divácky atraktivní akce nejen pro seniory jsou zařazeny do programu exkluzivních kulturních, společenských a sportovních událostí pod názvem Regina, v rámci dnů seniorů probíhá ve městě řada tématicky zaměřených akcí. Činnost seniorských organizací, setkávání seniorů o Ve městě působí pobočka Rady seniorů ČR, výjimečně aktivní je též Svaz důchodců. V rámci sociálních služeb zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Hradec Králové provoz čtyř klubů důchodců, které jsou místem setkávání, zájmové činnosti a vzdělávání. Magistrát města Hradec Králové přitom zajišťuje prostory, jejich úklid a technické zabezpečení. V. Plánování sociálních a souvisejících služeb pro seniory Hradec Králové se zapojil do procesu tzv. komunitního plánování sociálních služeb. Volené orgány města schválily v prosinci 2006 strategický rozvojový dokument 2. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období , který je v souladu s platným strategickým plánem rozvoje města (dokument, jakož i aktuální adresář poskytovatelů sociálních služeb je k dispozici na Podstatou celého procesu je spolupráce na rozvoji sociálních služeb za účasti všech zúčastněných, tedy zadavatele, poskytovatelů i uživatelů služeb. V pracovní skupině pro oblast seniorů poradním orgánu sociální a zdravotní komise rady města je aktuálně zapojeno 17 odborníků z nejrůznějších oblastí od oblasti sociální až po oblast zdravotní (fakultní nemocnice, lékařská fakulta UK, terénní ošetřovatelská služba a další). Rozvoj služeb pro cílovou skupinu seniorů na léta je definován následujícími cíli (vzhledem k tématu konference uvádíme též konkrétní opatření k cíli 3): 8

10 Cíle skupina senioři 1. Zajištění terénních služeb 2. Podpora a rozvoj různých forem dostupného stravování pro seniory včetně dietního 3. Zachování a rozvoj stávajícího rozsahu pobytových služeb pro seniory 4. Poskytovat kvalitní služby následné zdravotní péče a zajistit dostatečnou kapacitu ošetřovatelských lůžek 5. Vytváření dostupných služeb podporujících plnohodnotný aktivní život seniorů Opatření k cíli Zachovat a dle potřeby rozvíjet stávající rezidenční služby 3.2 Zvyšovat dostupnost bydlení pro seniory v domech pečovatelskou službou, v domech zvláštního určení apod. v závislosti na nárůstu počtu seniorů ve městě 3.3 Zvyšovat dostupnost nadstandardního bydlení pro seniory vyšších příjmových skupin (Pozn. V případě zájmu umožnit vstup soukromým podnikatelským subjektům, kteří dle potřeb zajistí nadstandardní bydlení pro seniory vyšších příjmových skupin) VI. Další aspekty posilující kvalitu života seniorů v Hradci Králové Kvalitu života seniorů v Hradci Králové zvyšují i další aspekty a aktivity, zejména snadná dostupnost kvalitní zdravotní péče a s ní související nadprůměrná délka života, značný pocit bezpečí obyvatel, který má vazbu na nízkou úroveň kriminality, vysoká kvalita a dostupnost bezbariérové městské hromadné dopravy, hustá síť cyklostezek a rozsáhlá zeleň ve městě. Jasná sociální politika města dotváří obraz Hradce Králové jako sídla s příznivými podmínkami nejen pro život seniorů. V roce 2008 např. město Hradec Králové obsadilo 3. místo v celorepublikové soutěži Obec přátelská rodině. Literatura: Strategický plán rozvoje města Hradce Králové do roku plán sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období

11 PROJEKTY PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Vladimír Sloup Asociace PPP Anotace: Příspěvek pojednává o možnostech uplatnění PPP projektů při zajišťování veřejných služeb / veřejné infrastruktury v oblasti sociálních služeb. Postupně přechází z teoretické roviny o PPP, k výhodám a nevýhodám zadání projektů formou PPP oproti klasickému zadání, k vhodným typovým projektům a dále se zaměřuje zejména na Studii Asociace PPP zpracovanou k tématu možností aplikace PPP v oblasti sociálních služeb. PPP je alternativní způsob uspokojení veřejných potřeb formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. PPP je definováno jako dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb, přičemž výhodou PPP je sloučení zkušeností, znalostí a dovedností obou sektorů a přenesení odpovědnosti za rizika na sektor, který je dokáže lépe řídit. Mezi základními charakteristikami PPP lze vyjmenovat: Využití zdrojů a schopností privátního sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Realizuje se komplexní řešení celého životního cyklu projektu, čímž se generují úspory v provozní části životního cyklu, které pokryjí zvýšené transakční náklady při přípravě projektu. Přesun kompletačního rizika na projektové společnosti (vícenáklady či prodloužení výstavby je rizikem soukromého partnera). Odsun od definice vstupů k definici výstupů. Zamezuje se klasickému dělení zakázek. Vyvážené rozdělení rizik. Úzké zapojení bank do kontroly fungování dodavatele. Jestliže se na tyto základní charakteristiky podíváme blíže, tak je současně můžeme definovat jako hlavní výhody PPP oproti klasickým veřejným zakázkám. Vyplývají z nich i nevýhody PPP, což je zejména náročnější příprava projektu, jak pokud jde o znalosti, tak pokud jde o čas a peníze. Nevýhodou pro PPP, ovšem nikoliv metody jako takové, je například i to, že zejména politiky je PPP vnímáno jako cosi nového a neozkoušeného, čemu je lépe se vyhnout, aniž by si 10

12 dali byť i nejmenší námahu se zjištěním si relevantních informací o této metodě uspokojování veřejného zájmu. Základní rozdíly v procesu PPP a v klasické veřejné zakázce jsou zobrazeny na schématu níže: Proces veřejn ejného zadávání Běžné schéma PPP Finanční instituce Veřejný sektor Organizační složky státu Příspěvková organizace - Státní podniky - a.s. vlastněné státem Veřejný sektor smlouva Banky SPV Investoři (vlastní kapitál) Dodavatelé zařízení Stavební společnosti Poskytovatelé služeb Dodavatelé zařízení Stavební společnosti Poskytovatelé služeb služby peněžní toky 5 Znázornění rozdílu ve finančních tocích je na následujícím schématu: Běžné schéma PPP rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 20 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 20 rok Investice Prov oz Platba za službu PPP projekty jsou masově rozšířeny zejména v anglosaských zemích, ale hojně se využívají například i ve Španělsku, Portugalsku či Chorvatsku, nebo v tak vzdálených zemích jako Malajsie či Indonésie. V ČR byly PPP projekty pravidelně využívány pro výstavbu železniční infrastruktury v dobách Rakousko-Uherska. Po roce 1989 se sice jako o PPP hovořilo o dálnici D47 či o elektronickém mýtném, ale ve skutečnosti těmto projektům chybí mnohé znaky pro zařazení mezi PPP. 11

13 Praktické používání PPP v zahraničí postupně ukázalo, ve kterých sektorech ekonomiky je nejvhodnější tyto projekty používat. Dominantním sektorem je oblast dopravy, následovaná zdravotnictvím a výstavbou a provozem administrativních celků. Právě oblast sociálních služeb je typickou veřejnou službou, kterou může soukromý sektor, při dodržení některých předpokladů, zajišťovat mnohem efektivněji než sektor veřejný. V České republice je při zadávání zakázky formou koncese zapotřebí postupovat podle zákona 139/2006 Sb., koncesní zákon, a souvisejících právních předpisů. Pro přípravu a realizaci PPP projektu jsou rovněž využitelné metodiky zveřejňované na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a zejména na stránkách Ministerstva financí. Velkou pomůckou se pro zadavatele může rovněž stát studie vypracovaná pro Asociaci PPP, nazvaná Analýza možností aplikace PPP v oblasti sociálních služeb. Tato studie je pro všechny zájemce volně k dispozici na stránkách asociace: Studie je členěna následovně 1. Strategický a socio-ekonomický rámec 2. Možnosti řešení potřeb v sociální sféře pomocí PPP 3. Praktická aplikace finančního modelu jako nástroje pro rozhodování 4. Závěry a doporučení 5. Přílohy V části 1 se po krátkém úvodu věnuje rozboru systému sociálních služeb a zejména analýze současných a budoucích potřeb v oblasti sociálních potřeb. Část 2 je zaměřena na podstatu metody PPP, na zahraniční zkušenosti s PPP v sociálních službách a na příležitosti uplatnění této metody v ČR. Pro zadavatele je asi nejzajímavější částí část třetí, kde je na příkladech pomocí finančního modelu porovnán způsob zadání modelových projektů pomocí PPP a klasickou zakázkou. Postupně tak zadavatel získá představu o fungování PPP na praktickém příkladu a společně s autory studie postupně projde celým modelem od nadefinování typového příkladu až po vyhodnocení výsledků. Zajímavé postřehy, na které je dobře se ve Studii zaměřit jsou: Dostatečně velký projekt = clustery menších projektů. Významná infrastrukturní část = možnost ovlivnění budoucích výdajů. Šest hodnocených variant (nová výstavba, brownfieldy,...). Municipalita zůstává vlastníkem infrastruktury a poskytovatelem služeb sociální péče, soukromý dodavatel poskytuje všechny ostatní služby = PPP nemá nic společného s privatizací. 12

14 Rostoucí poptávka po službě = budoucnost bude žádat nové přístupy a nová řešení. PPP = vyšší kvalita, vyšší rychlost, potenciálně levnější. Závěry plynoucí ze Studie i zahraničních zkušeností naznačují, že v oblasti sociálních služeb je vhodné se zaměřit na PPP projekty slučující výstavbu / rekonstrukci a dlouhodobý provoz a údržbu v domovech pro seniory se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a případně i v projektech chráněného bydlení. Navíc se dá do budoucna očekávat čím dál tím větší tlak na transformaci převažujících pobytových zařízení sociálních služeb tak, aby lépe naplňovaly požadavky humánního přístupu a zohledňování individuálních potřeb klientů, kde je velký prostor pro invenci a efektivnost soukromého sektoru. Literatura: Studie Asociace PPP - Analýza možností aplikace PPP v oblasti sociálních služeb 13

15 BYDLENÍ PRO SENIORY SE SPECIFICKÝMI DIAGNÓZAMI Z POHLEDU ARCHITEKTA NA PŘÍKLADU DOMOVA PRO SENIORY MLADÁ BOLESLAV Vladimíra Axmanová Architektonický atelier ARCHAX Jmenuji se V.Axmannová, pracuji jako samostatný architekt a ve své práci se specializuji na problematiku zdravotnických a sociálních staveb. obr.1 Na začátku bych chtěla upřesnit, jak je v mém příspěvku míněna kategorie seniorů se specifickými diagnózami. Nechci se jako architekt pouštět do oficiální lékařské terminologie, ale míním tím seniory s určitou zvláštností, pro něž by bylo dobré vytvářet odlišné prostředí. Většina z nás si pod tímto pojmem představí spíše vozíčkáře nebo osoby se značně omezenou možností pohybu. Já tuto kategorii v seniorském bydlení za specifickou nepovažuji, protože vytvářet podmínky pro tyto občany je při stavbě seniorského bydlení samozřejmá povinnost a obsah vlastní práce ( ostatně nám to ukládá i zákon) 14

16 obr.2 (toto budu následně prezentovat na DDMB) Já tady chci naopak jako specifickou skupinu prezentovat seniory, kteří potřebují jen některé služby domova, ale zároveň ještě jsou nebo chtějí být do určité míry soběstační a to je psychicky posiluje, ale zároveň je jasné, že dům s pečovatelskou službou by pro ně byl jen přestupní stanicí, nebo na tento typ bydlení nedosáhnou ze sociálního hlediska. Mnoho lidí by se také rádo přestěhovalo v dobrém zdravotním stavu a pak už neměnilo místo bydliště. Jsou to např. i lidé s psychickými potížemi, kteří nesnášejí kolem sebe větší množství lidí, nevyhovuje jim pobyt ve větším kolektivu nebo bydlení ve vícepatrové budově nebo kteří si na to musí teprve zvyknout ( např. obyvatelé venkovských usedlostí apod.) Nebo jsou to osoby mladší než v důchodovém věku, osamělí např. po návratu z psychiatrického léčení nebo s lehkými mozkovými poruchami, kteří potřebují občasný, ale přitom soustavný dohled (a jejich situaci neřeší docházející pečovatelka). Zabývám se problematikou bydlení seniorů z pohledu architekta více než 15 let a stále mě trápí otázka - jak nejlépe navrhnout stavby pro tyto seniory tak, aby odpovídaly jejich specifickým potřebám a zároveň příliš nekomplikovaly život ošetřujícímu personálu a nedostali se do rozporu s praktickým užíváním ( tedy spíše s tím, co dovolí současný způsob obsazování domovů pro 15

17 seniory)- rozumějme domovů státních nebo městských (čistě soukromých zařízení se to pravděpodobně netýká) Již v roce 1995 jsem s kolegy začala pracovat na řešení areálu pro seniory v Mladé Boleslavi obr.3 Jedná se o areál kapacitou 80 lůžek domova seniorů (ve skladbě: 9 lůžek ošetřovacích ve 3 l pokojích po 31,0m2, 28 lůžek ve 2l pokojích po 20,0 m2, 43 lůžek v 1l pokojích po 16,0 m2) a 30 bytů v domě s pečovatelskou službou. v městské kompaktní zástavbě. Někteří z Vás ho určitě budou znát z akcí pí.ředitelky Zmatlíkové) obr.4 Kombinací rekonstrukce a novostavby tady vznikl areál pro seniory poskytující všeobecnou a celodenní péči pro starší občany města. Základním mottem tehdy bylo vytvoření příjemného strukturovaného obytného prostředí propojeného s prostorem pro setkávání vnitřního a vnějšího světa, setkávání generací, sociálních skupin i profesí. obr.5 A tady jsme se pokusili, kromě velké různosti obytných jednotek ve vlastním hlavním objektu, uplatnit i určité specifické bydlení tedy zcela nezávislou obytnou skupinku-10 jednotek nadstandardního bydlení s kuchyňkou právě pro tyto nezávislé seniory. Protože byla dána poměrně velká kapacita objektu, je celý komplex provozně rozdělen do několika funkčních celků. Ty navazují na centrální halu se schodištěm a lůžkovým 16

18 výtahem. obr. 7, 8 obr. 9 Vlastní bydlení je ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích různých tvarů a velikostí se společnou předsíní a hygienickým boxem vždy pro 2 pokoje. Všechny prostory jsou samozřejmě bezbariérové. Zázemí jednotlivých pater je obslužné s prostorem pro pečovatelku, čajovou kuchyňkou pro příležitostné vaření, společenskou halou a terapeutickou koupelnou, čistící místností a skladem čistého,špinavého prádla a manipulační techniky. V blízkosti pečovatelky je umístěn vždy jeden 3 lůžkový pokoj pro intenzivní péči. Komunikace spojující obytné jednotky jsou řešeny jako nepravidelné, vytvářející intimní zákoutí pro posezení nebo zeleň v návaznosti na balkon nebo terasu, důležitým prvkem jsou průhledová okénka do obytných jednotek- okna do chalupy. 17

19 obr.10 V přízemí hlavního objektu v návaznosti na průchod areálem jsou prostory určené pro drobný prodej a služby s možností nezávislého provozu a prodeje / občerstvení, výstavní místnost, kadeřnictví a pedikúra/směrem do objektu i do areálu. Dále je v přízemí situována jídelna se samostatným bufetem pro interní i externí provoz v návaznosti na kuchyň s výdejem a kompletním zázemím. dovolte mi malou exkursi - obr.11,obr.12, obr.13, obr.14, Na začátku byla veliká snaha a to i ze strany konzultujících pracovnic sociální péče navrhnout ho tak, aby vyhovoval nejen běžné populaci, ale aby do něj byly zahrnuty i zvláštní kategorie uživatelů. Vznikl tedy u hlavního objektu jakýsi dependance-domeček v zahradě. 18

20 Když však dnes přijedeme do Mladé Boleslavi, musíme konstatovat, že toto nezávislé bydlení nefunguje nebo funguje špatně. Do domečku musí být bohužel umisťováni i senioři, kteří do zamýšlené kategorie nepatří a my pak čelíme výtkám personálu- co že jsme to navrhly za nesmysl, že musí běhat k některým klientům několikrát za noc, přes dvůr a ještě k tomu v dešti. Nyní dokonce vzniká jakýsi propojovací krček, který by tyto dopady zmírnil. obr.15 Proč se ale tohle děje? Tento stav bohužel vyplynul ze systému přidělování míst ve státních či městských domovech pro seniory, kterých je nedostatek a šance, že se na toto místo dostane klient se specifickou vadou, který ale není předpisově zchátralý, je téměř nulová. Pak je tento dependance obsazen často ležícími klienty se všemi dříve vzpomínanými problémy a ve výsledku jsou naštvaní všichni-personál, klienti a my nakonec taky neskrýváme rozčarování. Jistě je rozdíl v občasné návštěvě klienta ( např. v době nemoci) a pravidelnou péčí mnohokrát denně. obr.16 Teď tedy následuje moje otázka, kterou si znovu pokládám v současné době, kdy začínám navrhovat obdobné zařízení v západních Čechách- jak se na to díváte vy- především zástupci personálu? Navrhovat dále taková rozvolněná zařízení (a to bych moc ráda) např. s částí volně rozptýleného bydlení kolem hlavní budovy ( typ Luštěnice-kde se jedná o malou komunitu) a doufat, že se podaří zoptimalizovat systém obsazování a bude možnost obsazovat je lidmi, pro které se tento typ právě teď hodí a budou ho považovat za svou výhodu, za své privilegium a při tom využijí blízkost péče hlavního objektu nebo podlehnout teorii pořadníků a současné legislativě a raději se do experimentu nepouštět a setrvat u kompaktní zástavby? 19

21 SVÉBYTNOST BAREV A JEJICH APLIKACE V INTERIÉRECH PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Věra Suchá Fakulta stavební ČVUT v Praze Anotace: Příspěvek se zabývá významem a využitím barev v objektech bydlení pro seniory. Autorka se věnuje především aplikací barev v těchto interiérech ve vztahu k jejich psychologickému působení a využití pro orientaci a bezpečnost. Životní příběh člověka je spojen nejen s emocemi a různými prožitky, ale také s určujícím genetickým potenciálem zdraví a konkrétním sociálním zázemím. Všechny okamžiky a události s průběhem od dětství až do dospělosti jsou doprovázeny při vědomí i mimo jeho dosah barevnými asociacemi. Tyto mají vliv na biologické změny v lidském těle a orgánech rozložených v jednotlivých systémech: - endokrinním, regulujícím sekreci různých hormonů - pohybovém systému - cévním, srdce a plic - trávení - pohlavním a vylučovacím - kožním, nervovém a především - smyslových orgánů s pomocí senzorických čidel. Smyslové orgány reagují na vnější podněty vnitřními biochemickými ději a mohou způsobit různé formy poruch: - u zraku - sníženou orientací za šera i v noci - zpomalením reakce očního systému na světlo - částečnou ztrátou zpracovaných informací - sníženou schopností rozeznávat barevné rozdíly - sluch - sníženou slyšitelností vyšších tónů a hlasů z dálky - celkovou sníženou ostrostí poslechu - šelest s hučivým a dunivým efektem - chuť a čich - 50 % - 60 % ztrátou ostrosti, síly a jemnosti - u hmatu - úbytkem kožních receptorů snižujících citlivost hmatu, regulaci tepla a chladu - úbytkem citlivosti se silou doteku, vjemu pohybu jednotlivých částí těla. Dále se projevují poruchy celkové snížení citlivosti s vlivy na poznávací schopnosti člověka. Konkrétní způsob bydlení se zajištěním kvalitní a komplexní zdravotní péče vychází z míry onemocnění a možného vzniku geriatrických syndromů popř. tělesných handicapů po úrazech seniorů po jejich svobodném uvážení. Existují tyto dvě základní linie speciálního bydlení pro seniory: 1. S možností nezávislého života v domech, penzionech nebo rezidenčních souborech s pečovatelskou službou a poskytovanou základní ošetřovatelskou a zdravotní péčí, s fyzickou a psychickou soběstačností lidí. 2. V domech s převahou lékařské péče pro dlouhodobě nemocné hospicového typu jako chráněné bydlení s předpokladem důstojného dožití. V obou případech jde o touhu po zachování vhodného místa pro prožití poslední etapy života. 20

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo

Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK, Opletalova 47 a 49, Praha, 2. kolo foto foto .0 +6,80 nástřešní studovna s terasou pro venkovní posezení s výhledem na město TERASA 6.80 m².0.0 TERASA 78.07 m² 0 MÍST 8. m².0 SÁL.0 +7,970.08.07 KNIHOVNA 8 MÍST.0 BADATELSKÁ KNIHOVNA 0.8

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav NÁVRH STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 21401- Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Rozšíření Základní školy Nad

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ

5/2.3 POZEMNÍ STAVBY TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU Část 5, Díl 2, Kapitola 3, str. 1 5/2.3 POZEMNÍ STAVBY I. POZEMNÍ STAVBY OBECNĚ Těžce pohybově Všechny vchody pro veřejnost musí být bezbariérově přístupné. U změn staveb,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti 1863 m 2 / 2838 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 913 m 2 ] POSCHODÍ 3np ALT [celková plocha 910 m 2 ] POSCHODÍ 2np [celková plocha 950/1015 m 2 ] 2-podl verz 3-podl verz 6 900 000 Kč 4 240 000 Kč 2-podl verz/3-podl

Více

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili sami

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 79,8m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295776 7 050 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006 JUNIOR 630 ilustrační obrázek 3 830 000 Kč 2 100 000 Kč 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 720 m 38 dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení malá možnost osazení objektu na menší stavební parcely

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

2. Současný stav. 3. Nové konstrukční řešení. 4. Náplň akce a popis způsobu řešení

2. Současný stav. 3. Nové konstrukční řešení. 4. Náplň akce a popis způsobu řešení 1. Cíl investičního záměru Vazební věznice Praha - Ruzyně v současné době má ubytovací kapacitu cca 900 míst, a to s respektováním pravidla/normy 4 m2/osoba. Vzhledem k předpokladu nárůstu vězněných resp.

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 111,1 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295780 6 880 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012

ŠKOLKA SVOJETICE 19. 10. 2012 19. 10. 2012 Novostavba školky ve Svojeticích Zadání Zadáním projektu nové školky byly 2 klasické třídy pro 25 dětí a jedna menší pro cca 12 dětí. Součástí návrhu je universální sál pro děti a další společenské

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 113,8 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295852 7 110 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

centrum bydlení pro seniory

centrum bydlení pro seniory centrum bydlení pro seniory recepce ZÁKLADNÍ INFORMACE Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov

OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017 OSM Název materiálu: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov Předkládá: Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Marcela Pilská Zúčastní se projednávání

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více