Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, IČ: Telefon: , mobil: registrační číslo: ze dne Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Seniorcentrum OASA (dále jen Domov pro seniory) je pobytová sociální služba zahrnuje služby, jejichž hlavním cílem je zabezpečovat lidem základní životní potřeby, které nemohou být zajištěny bez péče a pomoci jiné osoby. Umožňují lidem zapojení do běžného života společnosti s ohledem na jejich fyzický a psychický stav a zajišťují důstojné prostředí domácího typu. Přístup personálů respektuje vůli a přání zájemců, žadatelů, uživatelů. 1. Zřizovatelem Domova pro seniory OASA je obchodní společnost Seniorcentrum OASA s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 2. Domov pro seniory OASA umožňuje lidem v nepříznivé sociální situaci využít potřebné služby a zůstat součástí místního společenství. Poskytované služby jsou bezpečné, odborné a respektují důstojný život uživatelů.

2 2. Principy Domova pro seniory Domov pro seniory OASA prověřuje diagnózy a medikace všech nových uživatelů ve spolupráci s praktickými lékaři - komplexní diagnostika (pedagogická, sociální) a stanovení úrovně psychomotorického stavu. K tomuto účelu slouží dotazník Posuzování míry nezbytné podpory uživatele Domova pro seniory. U stávajících uživatelů se výše uvedený dotazník provádí pravidelně co půl roku. Při zhoršeném zdravotním stavu nebo při smyslových, sociálních změnách je k dispozici formulář koláč, který zaznamenává změny u uživatele. U tohoto formuláře není stanoven časový horizont je použitelný kdykoli. Na základě této komplexní osobní analýzy jsou vytvořeny plány péče a podpory, IP, které by měli odrážet osobní představu jednotlivých uživatelů o vlastním životě i jejich individuální potřeby, které budou současně podporovat sociální začleňování a běžný styl života. 3. Sociální služba je poskytována Sídlo Domova pro seniory OASA je umístěno v malé obci Petřvaldík, která je součásti obce Petřvald u Nového Jičína. Služby, které poskytuje jsou určeny občanům v rámci celé České republiky. Přirozeným spádovým regionem jsou především následující okresy: 1. Nový Jičín 2. Ostrava 3. Opava 4. Frýdek-Místek Plánujeme přednostní umisťování těch obyvatel obcí, se kterými provozovatel uzavře dohodu o zajištění sociální služby v rámci komunitního plánu regionu.

3 4. Celková kapacita zařízení Domov pro seniory OASA je umístěn v budově SENIORCENTRA OASA, poskytující spektrum služeb pro seniory: 1) Domov pro seniory (provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o.) 2) Agentura domácí péče (provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o.) 3) Pečovatelská služba terénního typu (provozovatel: Pečovatelská služba OASA Nový Jičín o.p.s.) Tato budova má následující členění část A - 28 míst - Domov pro seniory - 1.NP až 3.NP část B 12 bytových jednotek 4.NP 5. Cíle poskytované sociální služby Cílem je zejména uživatel a jeho potřeby způsobu života domácí prostředí, vlastní nábytek, neomezené návštěvy 24:hod denně, právo na zajištění bezpečí a jistoty právo na svobodné rozhodování právo na svobodné nasmlouvání péče a fakultativních služeb právo na rozhodování při pohybu mimo Domov pro seniory styl a způsob oblékání - v denních hodinách běžné domácí oblečení, při kulturních akcích sváteční oblečení zajištění společenských kontaktů možnostech uplatnění prosadit svůj názor, připomínku, stížnost zajištění kontaktu s vnějším světem individuální program kadeřník, úřady, pošta apod.

4 6. Vize Krátkodobá Spolupráce s dobrovolníky, začlenění dobrovolníků do kulturních akcí, na vycházky s uživateli apod. Konkrétní časový a místní rozsah poskytovaných služeb. Dlouhodobá Transformace pobytového sociálního zařízení. S výhledem do 5 let vytvořit 3 byty zvláštního určení a nabídnou stávajícím uživatelům po zlepšeném zdravotním, psychickém a sociointegračním stavu tuto službu. Zachovat co v největší míře samostatnost uživatelů a minimalizovat pomoc a podporu Domova pro seniory. Dále dle přání uživatelů zajistit ubytování v jiných zařízeních v bytech zvláštního určení. Naplněné vize prohloubení týmové spolupráce všech pracovníků zařízení včetně předávání zpětné vazby od pracovníků prosazení změny v myšlení, chování personálu prohloubení poskytování služeb na základě potřeb uživatelů částečná bezbariérovost vybudování prostorů pro pracovní terapii podporovat dobrovolnictví vytvořit stabilní kádr kvalifikovaných pracovníků, profesní rozvoj zaměstnanců vytvořit prostředí co nejpodobnější běžnému způsobu života 7. Cílová skupina uživatelů Cílovou skupinu tvoří osoby s kombinovaným postižením, dospělí od let, mladší senioři od let a starší senioři nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost, jsou závislí na péči jiné osoby při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. Jejich zdravotní stav je však kompenzovaný.

5 Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo sobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 8. Vysvětlení zdravotního stavu Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb Vyhláška č.505/2006sb. 36 Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. psychiatrická léčebna, detekční zařízení), b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. d) osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle 52. V případě, že pomine výše uvedený zdravotní stav žadatele a ten bude mít doloženou lékařskou zprávou, kde bude potvrzeno, že tyto zdravotní problémy pominuly, je poskytovatel v případě volné kapacity povinen zájemce umístit do Domova pro seniory.

6 9. Zásady poskytování sociální služby Služby poskytované v zařízení Domov pro seniory OASA jsou poskytovány na základě principu: V oblasti obecných práv se jedná se zejména o: osobní svobodu uživatelů služby a jejich svobodu pohybu právo na ochranu soukromí (např. zachování intimity při osobní hygieně, při návštěvě, při telefonování, nedotknutelnost listovního tajemství ) právo na ochranu osobních údajů uživatelů služby právo na důstojné zacházení s uživatelem služby právo na svobodné rozhodování uživatele služby právo na podání stížnosti uživatelem služby právo na zdravotní péči uživateli služby právo na pečovatelskou péči uživateli služby právo na život v bezpečném a čistém prostředí právo na pravidelnou a přiměřenou stravu právo na držení věcí osobní spotřeby a hmotného majetku právo na kontakt s rodinou právo na kontakt s vnějším společenským prostředím právo uživatele služby rozhodovat o svých financích právo uživatele služby rozhodnout se o volnočasových aktivitách právo na změnu klíčového pracovníka právo si ponechat svého obvodního lékaře právo na sexuální život V oblasti subjektivních práv uživatelů služby se jedná zejména o: možnost svobodného rozhodování o pohybu, (možnost jít ven, spát mimo zařízení, o příjmu stravy, možnost volby času spánku apod.) 10. Uplatnění vlastní vůle uživatelů Poskytovatel má povinnost informovat všechny uživatelé tělesně postižené, nevidomé, slabozraké, nedoslýchavé, hluché o jejich možnostech v nabízené službě a současně jej podporuje při vyjadřování vlastní vůle. Aby se vůle uživatele mohla uplatnit, musí ji poskytovatel skutečně znát. Zjištění vůle uživatele tedy musí být jedním z prvních kroků sjednávání služby a také při řešení všech dalších situací, které se uživatele týkají. zařízení vytváří příležitosti k tomu, aby uživatele mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí, aby mohli být sami sebou, pokud to není v rozporu s platnou legislativou a metodikou vnitřních pravidel mající vztah k jejich potřebám při

7 zajišťování služby, připomínkují a schválené respektují (fakultativní služby) uživatelé mohou nabízenou službu kdykoliv odmítnout nebo ji přerušit. Pokud o ní znovu požádají, bude poskytnuta ve stejné kvalitě uživatele mají možnost kdykoliv opustit budovu, chodit nakupovat, rozhodují o svém volném čase na základě vlastního rozhodnutí se účastní pořádaných akcí uživatele mají možnost dle zájmu navštěvovat společenské akce i mimo zařízení soukromé prostory jsou na pokojích uživatelů limitovány prostorem - mohou si přinést obrázky, oblíbené drobné předměty. Pokud to dovolují technické podmínky, mohou si se souhlasem ředitelky zařízení přinést televizor, lednice apod. návštěvy v denních hodinách nejsou časově omezeny uživatelům je nabízena služba praktického lékaře docházejícího do zařízení praktického lékaře v místě předchozího pobytu mohou navštěvovat na vlastní náklady doba podávání hlavních jídel je stanovena na základě rozhodnutí většiny uživatelů pro uživatele kuřáky je vymezen označený prostor ke kouření (kouření je umožněno ve venkovních prostorech altán) zaměstnanci pracují v týmu potřeby a přání uživatelů řeší klíčový pracovník podpora vztahu uživatel s uživatelem, uživatel- personál, uživatel kolektiv podpora a péče v terminálním stadiu intimita prostředí, spolupráce s rodinou 11. Druhy poskytovaných sociálních služeb Zařízení poskytuje sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění: Domov pro seniory ( 49) 12. Metody sociální práce s klientem Při poskytování sociální služby jsou uplatňovány přístupy a metody sociální práce - případová práce, práce s jednotlivcem, práce se skupinou, krizová intervence, supervize.

8 13. Jednání se zájemcem o službu Informování zájemce o službě Stanovení osobních cílů a způsobů jejich naplňování 1. Pracovník zařízení pověřený jednáním se zájemcem o sociální pobytovou službu seznámí zájemce s možnostmi, které mu naše zařízení nabízí. Postupně se tak snaží nabídkou nejrůznějších aktivit a služeb motivovat uživatele k tomu, aby ten sám deklaroval svá přání. Již prvotní otevřený a empatický rozhovor pracovníka zařízení s uživatelem může pracovníkovi nastínit oblast uživatelových původních zájmů i bývalých aktivit a nastínit tak možný cíl společné spolupráce. 2. Pracovníci spolupracující s uživatelem na stanovování jeho cílů a naplňování jeho individuálních přání a potřeb. Jsou si vědomi toho, že nemá-li uživatel ztratit motivaci na naplňování svých cílů je zapotřebí, aby si uživatel stanovil cíl pro něj významný a konkrétní (např. zlepšení chůze pro možnost jít se projít ven), současně však musí být reálný (není možné ihned chodit, byla-li noha dlouho v sádře, ale je nutné ji nejdříve rozcvičit), není vhodné jej orientovat na neexistenci něčeho, ale má se týkat se něčeho daného (uživatel má chtít něco, čeho může dosáhnout) a v neposlední řadě má být cíl začátkem změny (cílem není jít se projít jednou ven do přírody, ale schopnost se sám pohybovat a chodit bez pomoci druhých). 3. Na pracovnících zařízení (zejména na sociálním a klíčovém pracovníkovi) pak je, aby byly s uživatelem služby rozpracovány takové dílčí kroky naplňování přání, které jsou reálné (v prostoru, čase i možnostech zařízení i uživatele samotného - např. domluva o doprovázení uživatele na dřívější aktivity) a které uživatele povzbudí v jeho aktivitě. Telefonní kontakt: Informace o poskytované službě Kontakty 1. V případě, že volající projeví zájem o informaci o poskytované sociální pobytové službě, předají mu zaměstnanci organizace telefonní číslo na sociální pracovnici zařízení nebo na ředitelku zařízení telefon. Zaměstnanci zařízení nepodávají telefonujícímu žádné bližší informace, ale mohou jej odkázat na webové stránky organizace

9 2. V rámci telefonického rozhovoru předá sociální pracovnice nebo ředitelka zařízení případnému zájemci o sociální službu pouze základní informace o platbě a kapacitě Domova pro seniory OASA. Sociální pracovnice zařízení nebo ředitelka následně domluví se zájemcem o danou sociální službu (podle přání zájemce) buď osobní návštěvu zájemce v pobytovém sociálním zařízení nebo návštěvu pracovníků pobytového zařízení v místě pobytu zájemce o sociální pobytovou službu. Osobní návštěva zájemce o poskytování sociální služby: 1. Pracovník pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu seznamuje zájemce s rozsahem poskytovaných služeb, s možnostmi bydlení, s individuálním přístupem k uživatelům služby, s možností naplňování volného času apod. 2. Současně tento pracovník seznamuje zájemce o sociální službu se způsoby, jimiž mohou uživatelé služby podávat náměty, doporučení a stížnosti na poskytování služeb, to vše v případě, když jsou uživatelé s poskytovanými službami nespokojeni. Současně je zájemce o poskytování služby informován o postupu při vyřizování svých případných stížnosti. Své stížnosti, náměty a připomínky může uživatel vložit buď do schránky, která je řádně označena a je umístěna v přízemí, na chodbě zařízení nebo své podněty, připomínky a stížnosti může sdělovat osobně sociální pracovnici zařízení, ředitelce zařízení, případně dalším pracovníkům organizace. 3. Pracovník pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu sdělí zájemci, že z uskutečněného jednání bude proveden písemný záznam, který bude uložen v databázi zařízení. 4. V případě, že zájemce o sociální službu s vyhotovením písemného záznamu nesouhlasí, jsou informace jím sdělené vedeny jako anonymní a slouží zařízení pouze pro statistické účely. 5. Domov pro seniory OASA zajišťuje zájemcům o sociální službu také možnost zachování anonymity. V tomto případě je zájemce dle situace upozorněn na případné omezení poskytnutí pobytové sociální služby, pro kterou je jinak potřebné získání některých osobních údajů zájemce o danou sociální službu. 6. Zájemce o sociální pobytovou službu je také informován o povinné mlčenlivosti pracovníků zařízení. 7. Všichni zájemci nebo žadatelé o sociální službu si mohou k jednání s pracovníky pobytového zařízení, přizvat zástupce své rodiny nebo mohou zmocnit třetí osobu, jež jej bude zastupovat.

10 8. Teprve na základě informací získaných od zájemce o sociální službu dochází k návrhu dalšího postupu, případně ke stanovení termínu dalšího setkání. Nedílnou součástí jednání je také ověřování skutečnosti, že zájemce o sociální pobytovou službu porozuměl všem sděleným informacím. A aby se o případném využití nebo odmítnutí nabízené sociální pobytové služby rozhodl formou takzvaného informovaného rozhodnutí. Tedy takového rozhodnutí, kdy si je žadatel o sociální pobytovou službu vědom všech důsledků, které jeho rozhodnutí do jeho života přinese. 9. Ze strany pracovníků zařízení je vždy jednání (rozhovor) se zájemcem ukončeno klidným rozloučením, tedy poděkováním za zájem o službu, pozdravem a podáním ruky. A to i v případě, kdy se zájemce rozhodl nabízenou službu nevyužít. Handicapování zájemci o poskytovanou sociální službu: Handicapovaní zájemci o poskytovanou sociální pobytovou službu v Domově pro seniory OASA nejsou žádným způsobem diskriminování a je k nim přistupováno rovným způsobem jako ke všem ostatním žadatelům. Při jednání s těmito zájemci o sociální službu je zájemcům poskytována taková podpora, která jim umožní adekvátně komunikovat. Slabozraký žadatel nebo uživatel: Při jednání se slabozrakým žadatelem nebo uživatelem služby jsou využity vhodnější světelné podmínky a kompenzační pomůcky, např.: - adekvátní osvětlení místnosti - dokumenty psané větším písmem - lupa Nedoslýchavý žadatel nebo uživatel: Při jednání s nedoslýchavým žadatelem nebo uživatelem služby jsou využity vhodnější sluchové podmínky a kompenzační pomůcky, např.: - nedoslýchavý žadatel je požádán o nasazení naslouchadla - místnost v níž je se zájemcem nebo uživatelem služby jednáno je odhlučněna tak, aby zvuky zvenčí nerušily jednání - informace jsou zájemci nebo uživateli služby předávány takovým způsobem, aby žadatel slyšel co a jaké informace jsou mu předávány

11 hlasitě,zřetelně,pomalu a opakovaně Psychicky nemocný žadatel nebo uživatel : K jednání s psychicky nemocným žadatelem je k jednání přizván rodinný příslušník, opatrovník nebo zástupce příslušného sociálního odboru. Zájemce/uživatel služby s tělesným postižením: U žadatele s tělesným postižením dbají pracovníci zařízení na to, aby žadatele jeho postižení nediskriminovalo a neodvádělo jeho pozornost od jednání. - např. zajištění pocitu pohodlí a bezpečí. - kompenzační pomůcka - např. invalidní vozík, - pevná židle s vysokým sedem pro snadné sedání a vstávání, opora Žádost o poskytování sociální služby: 1. Zájemci o sociální službu mají možnost zaslat svou žádost em, poštou nebo ji do zařízení doručit osobně. Oficiální ová adresa zařízení je: nebo 2. Pracovník pobytové sociální služby pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu kontaktuje po obdržení dopisu nebo u telefonicky žadatele a domluví si schůzku. 3. Řádně vyplněná žádost je předána sociální pracovnici zařízení nebo ředitelce zařízení. Za den doručení žádosti je považován den přijetí žádosti zařízením. (razítko doručené pošty, při osobním kontaktu den, který je žádost podána) Posouzení oprávněnosti žádosti o sociální službu 1. Na konci každého kalendářního měsíce (dle aktuálnosti) proběhne jednání přijímací komise členy komise jsou: ředitelka organizace, sociální pracovnice, zdravotní sestra, praktický lékař. Přijímací komise sociálního pobytového zařízení, na svém pravidelném měsíčním, jednání vyhodnocuje přijaté žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby. Žádosti přijaté do zařízení jsou řazeny podle aktuální sociální situace žadatele a zohledňují i přání žadatele být ubytován na jednolůžkovém nebo dvojlůžkovém pokoji. V případě naplnění kapacity jsou nevyřízené přijaté žádosti archivovány. Po uvolnění místa jsou všechny archivované žádosti opět konzultovány stanovenou komisí a následně je vybrán žadatel. Při výběru zohledňuje přijímací komise zařízení momentální sociální situaci žadatele (jeho

12 potřebnost, nutnost ošetřovatelské péče, je-li v případě nepřijetí žadatele někdo, kdo mu požadovanou péči poskytne) a také přání žadatele na ubytování (jednolůžkový pokoj, dvojlůžkový pokoj). 2. V případě, že žadatel o sociální službu naplní zákonné podmínky (např. věk, cílovou skupinu atd.) pro poskytnutí sociální pobytové služby a v případě, že pobytové sociální zařízení má volnou kapacitu, komise rozhodne o poskytnutí požadované pobytové sociální služby. Pokud nemá zařízení momentálně volnou kapacita a žadatel projeví svůj zájem o umístění do zařízení, je jeho žádost zařazena do "Evidence žadatelů." 3. O jednání a následném rozhodnutí přijímací komise je žadatel o pobytovou sociální službu telefonicky informován a je vyzván k jednání o nástupu do zařízení. 4. Lhůta pro projednání podané žádosti činí maximálně 60 dnů od přijetí žádosti ředitelem zařízení. O rozhodnutí přijímací komise jsou vyrozuměni i ti žadatelé, kterým služba nemůže být momentálně poskytnuta, z důvodu aktuálně naplněné kapacity. Pravidla pro odmítnutí poskytování sociální pobytové služby 1. Poskytování sociální pobytové služby může být zájemci našim zařízením odmítnuto, pokud: zájemce potřebuje služby, které daná sociální pobytová služba neposkytuje, zájemce nepatří do cílové skupiny uživatelů dané sociální služby nebo je-li naplněna kapacita daného pobytového zařízení. Poskytování sociální pobytové služby může být zájemci naším zařízením odmítnuto také tehdy, pokud: zájemce jedná pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek, zájemce o sociální službu ohrožuje pracovníky pobytové sociální služby nebo sám sebe. 2. V případě odmítnutí poskytování pobytové sociální služby postupuje pracovník obdobně jako v případě, když se na poskytování pobytové služby nedohodnou. Pokud se jedná o odmítnutí sociální služby z důvodu naplnění kapacity, je zájemci o službu nabídnuta změna termínu pro poskytnutí služby. 3. Jestliže poskytovatel odmítne z uvedených důvodů uzavřít se zájemcem dohodu o poskytování pobytové sociální služby, vydá (na žádost zájemce o sociální službu) o tomto rozhodnutí písemné vyjádření, v němž uvede důvod svého odmítnutí. V případě, že dojde k odmítnutí zájemce o službu je tato skutečnost zaznamenána a uložena v dokumentaci Odmítnutí žadatele. Dokumentace z jednání se žadatelem (včetně podané žádosti) je uložena v kanceláři sociální pracovnice zařízení. Dokumentace odmítnutých žadatelů se po 10-ti letech od podání žádosti stává předmětem skartačního řízení.

13 Postup v případě nedohody se zájemcem o službu: 1. V případě, kdy se zájemce rozhodl, že službu nabízenou naším zařízením nevyužije nebo tehdy, přerušil-li zájemce o sociální službu jednání, postupuje sociální pracovník zařízení nebo ředitel zařízení následně: Předá zájemci o sociální službu kontakty na alternativní, následné, nadstandardní nebo jiné služby, které poskytuje jiná obdobná organizace. Předá kontakty na služby dalších organizací a institucí poskytujících obdobné služby. 2. V případě, že žadatel o pobytovou sociální službu nenaplnil zákonná kritéria k poskytnutí sociální pobytové služby, předá přijímací komise žadateli své negativní rozhodnutí spolu s dalším možným návrhem postupu řešení jeho situace (např. kontakt na krajský či městský úřad, na konkrétní zařízení). Důvody odmítnutí přijetí žádosti do evidence žadatelů jsou upraveny v zákoně č. 108/2006 Sb. a vyhlášce č. 505/2006 Sb. Odmítnutý zájemce: Při uvolnění místa je odmítnutý zájemce opět kontaktován při splnění výše uvedených kriterií. Důvody k upřednostnění v pořadníku žadatelů Rodinné poměry odmítnutého zájemce jsou natolik vážné, že může dojít k ohrožení jeho zdraví. S touto skutečností je zařízení seznámeno při jednání se zájemcem o službu, popř.v průběhu řízení o umístění od rodinných příslušníků, Obecních úřadu, sociálních odborů Magistrátů a Městských úřadů apod. O této skutečnosti provede sociální pracovník zápis a předá k posouzení ředitelce zařízení Na základě posouzení ředitelky je žádost posunutá na přední místa a zájemce, popř.opatrovník, informován. V případě ukončení jednání ze strany zájemce jsou dokumenty týkající se jednání se zájemcem o službu uloženy u sociálního pracovníka a archivovány po dobu 10-ti let. 14. Smlouva Domov pro seniory OASA na základě zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, uzavírá smlouvu s uživateli pobytové sociální služby na dobu neurčitou. Tuto smlouvu má právo každý uživatel ukončit dle svého uvážení bez udání důvodu. Poskytovatel

14 může ukončit smluvní vztah jen z důvodu uvedených v Domovním řádě. Každý uživatel má právo si nasmlouvat služby, které potřebuje. Tento smluvní vztah je upraven. (SQ č. 3,4,5) Ve smlouvě je zakotveno jakou péči je poskytovatel povinen poskytnout uživateli. V rámci posouzení míry podpory si uživatel sám rozhodne co potřebuje a co ne. K jednání si může přizvat rodinného příslušníka, opatrovníka nebo zaměstnance obecního úřadu. Míra podpory je určena v zákoně č. 108/2006Sb., 2 ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon. Uzavření smlouvy s manželi 1. Smlouva se uzavírá jednotlivě s každým z manželů. S vyjasněním společného ubytování v každé smlouvě. Pokud jeden z manželů zemře, smlouva zemřelého zaniká. Smlouva druhého z manželů nadále trvá v původním znění. To znamená, že když je snížená sazba za ubytování a doplňkové fakultativní služby, po úmrtí zůstaviteli zůstává cena stejná. Změna může nastat jen za předpokladu, že typ ubytování byl v původní smlouvě výslovně určen. Musí to být sepsané, že dojde ke změně ve smlouvě po úmrtí manžela/ky za úhradu. (SQ č. 4) Z tohoto vyplívá, že pozůstalý manžel/ka zůstane v manželském apartmánu za stejnou cenu jakou měl před úmrtím manžela/ky. Poskytovatel za účelem uvolnění apartmánu je povinen šetrně vyjednat s uživatelem přestěhování do jiného pokoje za stanovených podmínek ve smlouvě. Smlouvá zůstává stejná anebo je sepsaná nová. 2. Smlouva obsahuje tyto náležitosti: a) označení smluvních stran, b) druh sociální služby, c) rozsah poskytování sociální služby d) místo a čas poskytování sociální služby

15 e) výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v 73 až 77 a způsob jejího placení, f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty h) dobu platnosti smlouvy. Základní činnosti v rámci sociální služby (vč. základního a odborného soc.poradenství) Základní činnosti: poskytování ubytování poskytování stravy úkony péče jiné dodatečné služby a činnosti na základě dohody zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí zdravotní péče dle 36 zákona č. 108/2006Sb. Základní činnosti si uživatel nasmlouvá křížkovou metodou a ve smlouvě je to označeno jako Zakázka Uživatele sociální pobytové služby podle zákona č. 108/2006Sb.: Poskytovatel je povinen ze zákona poskytovat osobě uživatele: a) pomoc při úkonech osobní hygieny denně b) dopomoc při úkonech osobní hygieny denně c) pomoc při přípravě stravy a pití denně d) dopomoc při přípravě stravy a pití týdně e) celkový úklid pokoje týdně f) praní a žehlení prádla týdně g) noční dohled (dle potřeby) h) aktivizační činnost denně (dle IP) ch) kontakt se společenským prostředím dle přání uživ. i) pomoc při přípravě léků, ano ne j) dohled nad užitím léků ano ne k) dopomoc při přípravě léků, ano ne l) dohled nad užitím léků ano ne Konkrétní časový rozvrh poskytovaných úkonů bude stanoven v individuálním osobním plánu uživatele. Individuální osobní plán je vytvářen a trvale doplňován pověřeným pracovníkem Poskytovatele za účasti

16 uživatele, je-li to možné s ohledem na jeho zdravotní stav nebo za účasti jejího zákonného zástupce. Posuzování a změna míry nezbytné podpory bude zaznamenána v IP uživatele. Sociální poradenství: Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace, přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Zásady pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby při komunikaci s geriatrickými žadateli se zdravotním postižením 1. Při komunikaci cílevědomě chráníme žadatelovu důstojnost. 2. Respektujeme princip zpomalení a chráníme seniory před časovým stresem. 3. Složitější nebo zvláště důležité informace několikrát zopakujeme. 4. Aktivně, ale taktně, ověříme možné komunikační bariéry ( porucha sluchu, zraku apod. )a tomu přizpůsobíme komunikaci. 5. K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli žadatele. 6. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas. 7. Dopomoc při pohybu, odkládání oděvu vždy nabízíme, ale nevnucujeme. Zásady pro uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby při komunikaci s žadatelem s demencí 1. Bereme na vědomí co žadatel dělá a až si budeme jisti, že nás vnímá, začneme rozhovor - budeme se ptát co od pobytové sociální služby očekává a podle potřeb žadatele smlouvu individualizujeme. 2. Přijímáme iniciativu žadatele s demencí, tzn. Sledujeme důkladně jeho neverbální sdělení, posloucháme slova a snažíme se porozumět, co tím žadatel myslí a co očekává a co si přeje. 3. Využijeme v komunikaci několik kanálů současně -zrak, sluch, gesta, postoje. 4. Když nám žadatel nerozumí, pokusíme se říct totéž jiným způsobem, zjednodušeně, použijeme gesta, obrázky. 5. Vyjadřujeme se co nejjednodušeji, používáme krátké, jednoduché věty.

17 6. Pojmenováváme vše, co děláme a o čem hovoříme. 7. V průběhu rozhovoru se držíme očekávání a přání žadatele. 8. Neklademe zbytečné otázky. 9. V rozhovoru komunikujeme s dospělým, nehovoříme dětskou řečí. 10.Při složité komunikaci přizveme rodinného příslušníka, odborníka lékaře, psychologa, příslušný úřad Výše úhrady za pobyt v Domově pro seniory OASA Vymezení základních pojmů a) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon b) prováděcím právním předpisem vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění, dále jen vyhláškou c) smlouva o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona d) poskytovatelem sociálních služeb Domov pro seniory podle 49 zákona e) pobytem mimo Domov seniorů období trvající nepřetržitě alespoň 24 hodin, ve kterém poskytovatel sociálních služeb nezajišťuje uživateli sociální služby f) za celý den pobytu mimo Domov seniorů se považuje den, ve kterém se uživatel fyzicky zdržoval mimo Domov seniorů, nevyužíval tak sociální služby poskytované podle této Smlouvy a nebyl v péči zaměstnanců Domova seniorů a to po celých 24 hodin tohoto dne g) uživatel sociální služby je osoba, se kterou poskytovatel uzavřel smlouvu h) přeplatek za úhradu sociální služby je částka, která je zaplacená uživatelem, a kterou podle pravidel určených touto vrátí poskytovatel sociálních služeb při pobytu uživatele mimo zařízení sociálních služeb i) sníženou úhradou je úhrada, u které sazba úhrady je snížená o takovou částku, která zaručuje uživateli zaručený zůstatek z jeho pravidelně se opakujících příjmů podle zákona ( tzv. kapesné alespoň ve výši 15% těchto příjmů) j) osoba zajišťující péči - osoba blízká uživatele, zajišťuje péči pokud je uživatel mimo Domov seniorů (návštěva doma, u příbuzných apod.) k) příjem podle zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se nepovažuje příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 1, l) žadatelem bez příjmů, který nemá žádný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu 2 ; skutečnost, že žadatel je bez příjmů, se doloží rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení o zamítnutí nároku na dávku v sociálním zabezpečení, ostatní příjmy se doloží čestným prohlášením klienta. Služby sociální péče odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 7 zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

18 1. Domov pro seniory poskytuje sociální služby, které se podle zákona poskytují za úhradu. 2. Rozsah poskytovaných sociálních služeb a úhradu za ně stanoví zákon, jeho prováděcí právní předpis, vnitřní předpis poskytovatele a smlouva. Základní služby Za poskytnuté základní sociální služby hradí uživatel úhradu za: 1. ubytování 2. stravování 3. úkony péče Po úhradě za ubytování a stravování musí uživateli zůstat z jeho příjmů nejméně částka, kterou stanoví zákon 3. Pokud by uživateli nezůstala částka stanovená zákonem, částky za poskytnuté služby se sníží. Výše úhrady 1. Domov pro seniory OASA poskytuje sociální pobytovou službu, která poskytuje uživatelům služby základních činností, které jsou stanovené zákonem. Úhradu za tyto činnosti stanoví tabulka č. 1: Tabulka č. 1 základní činnost složka výše úhrady úhrady a) poskytnutí ubytování ubytování sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky b) poskytnutí stravy stravování sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. b) vyhlášky c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti úkony péče úkony péče 100 % příspěvku na péči 100 % příspěvku na péči 3 71 odst. 4 a 73 odst. 3 zákona.

19 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 2. Výše úhrady za základní činnost za kalendářní měsíc podle odst. 1 písm.a)a b)se odvozuje od maximální výše úhrad za obě tyto činnosti stanovené v prováděcí vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění. 3. Celková měsíční výše úhrady za ubytování a stravování je stanovena jako součin sjednané denní sazby a počtu kalendářních dnů měsíce, na který je sazba počítána. 4. Výše úhrady za ubytování: je za jednolůžkový pokoj 200,-Kč/ den, za dvoulůžkový pokoj je 190,-Kč / den 5. Výše úhrady za stravu je 160,-Kč na den 6. Počet a výši stravovacích jednotek přesně specifikuje vnitřní směrnice ředitele Domova pro seniory O způsobu stravování obyvatel Domova pro seniory 7. Přihlašování a odhlašování stravy, výpočet přeplatků a jejich úhradu řeší podrobně vnitřní směrnice ředitele Domova pro seniory Pravidla pro způsob oznamování pobytu uživatele mimo domov a odhlašování stravy. 8. Vedle základních služeb jsou na základě přání a potřeb uživatelů poskytovány i další tzv. fakultativní služby. Přesný rozpis těchto služeb je uveden v Sazebníku úhrad pro rok 2013 ( viz příloha č. 1 této směrnice ) 9. Uživatel je povinen zaplatit za poskytování úkonů péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Uživatel, který nemá přiznaný příspěvek na péči a služby péče jsou mu přesto poskytovány, hradí za tyto činnosti měsíční paušální částku stanovenou sazebníkem úhrad, která je při přiznání příspěvku na péči vyúčtována a přeplatek je vrácen zpět uživateli. SAZEBNÍK ÚHRAD PRO ROK 2013 Sazby k výpočtu úhrady za pobyt pro rok 2013 PLATNOST od = základní služby a paušály fakultativních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o Sociálních službách v platném znění ) Základní služby - sazby na jeden kalendářní den : služba pokoj- velikost, vybavení Částka ubytování obsahuje lůžko + služby (úklid, praní prádla, teplá jednolůžkový pokoj se soc.zařízením 200,- Kč/den 4 73 odst. 4 písm. a) a 74 odst. 4 písm. a) zákona.

20 a studená voda, společné prostory), včetně režijních nákladů stravování náklady na potraviny včetně režijních nákladů: dvoulůžkový pokoj se spol. sociálním zařízením normální celodenní strava snídaně, oběd, svačina, večeře 190,- Kč/den 160,- Kč/den režie při odhlášení normální stravy 89,- Kč/den dieta celodenní strava snídaně, oběd, svačina, večeře 160,- Kč/den režie při odhlášení stravy 79,- Kč/den Fakultativní služby sazba na 1 měsíc a to 31 dnů: Poskytovatel je připraven poskytnout na základě dohody, Uživateli následující činnosti nad rámec základních činností. Součástí této dohody je ceník za používání elektrických spotřebičů Fakultativní služby a činnosti cena dle aktuálně platného ceníku a) koncesionářský poplatek (televize, televizní karta) b) revize spotřebičů (fén, holicí strojek, rádio, TV, lednice, rychlovarná konvice, atd.) c) celoroční vytápění pokoje (teplota nad 23 C) d) spotřeba elektrické energie spotřebičů - podle počtu a spotřeby spotřebičů e) dovoz léků z lékárny podle ujetých km f) odvoz a dovoz uživatele k lékaři, do nemocnice pouze v naléhavých případech (ohrožení života, nepředepsání sanitky lékařem, apod.) g) odvoz a dovoz uživatele na kulturní akce mimo zařízení Ceník fakultativních služeb A) Fakultativní služby a) koncesionářský poplatek (televize, televizní karta) 135,-Kč/měsíčně b) revize spotřebičů (fén, holicí stojek, rádio, televize, lednice, rychl. konvice atd.) 1x ročně 36,- Kč/rok/spotř. c) celoroční vytápění pokoje (teplota nad 23 C) 60,-Kč/měsíčně d) spotřeba el.energie spotřebičů - podle počtu spotřebičů a jejich spotřeby individuálně e) dovoz léků z lékárny podle ujetých km 6,- Kč/km

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky pracoviště Duha Písek. Zběšičky 23, Bernartice IČ pracoviště Zběšičky 23, 398 43 Bernartice IČ 708 69 669 www.domovzbesicky.cz VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Sazby úhrad ČÍSLO: 5/2012

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo standard kvality služeb číslo zásadní standard 3B 1c ano PŘEDMĚT: Směrnice, kterou se upravuje úhrada za sjednané sociální služby a vrácení úhrady za pobyt mimo Domov Hlavní vazby

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení (identifikátor 9510127): Nalžovický zámek,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Příloha č. 4 ke standardu č. 4 Domov pro seniory OASA Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel )

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) VZOR SMLOUVY Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) na jedné straně a pan/paní [BUDE DOPLNĚNO] narozen: [BUDE

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k 1.1.2007 Zpracováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. DS/DZR XXX/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Časový a místní rozsah poskytované pobytové sociální služby Seniorcentrum OASA.

Časový a místní rozsah poskytované pobytové sociální služby Seniorcentrum OASA. Časový a místní rozsah poskytované pobytové sociální služby Seniorcentrum OASA. Soubor informací o poskytované službě Úvod Samostatné a informované rozhodování vytváří pocit potřebné právní jistoty. Zákon

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Žádost o poskytování služby Azylového domu Šromova

Žádost o poskytování služby Azylového domu Šromova Pořadové číslo: Datum podání:. Žádost o poskytování služby Azylového domu Šromova ZÁJEMCE: Máte zdravotní omezení? ano x ne Pokud ano, jaké? Trvalé bydliště: Telefon: Měsíční příjmy: Kontaktní adresa:

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více