Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb"

Transkript

1 Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, IČ: Telefon: , mobil: registrační číslo: ze dne Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Seniorcentrum OASA (dále jen Domov pro seniory) je pobytová sociální služba zahrnuje služby, jejichž hlavním cílem je zabezpečovat lidem základní životní potřeby, které nemohou být zajištěny bez péče a pomoci jiné osoby. Umožňují lidem zapojení do běžného života společnosti s ohledem na jejich fyzický a psychický stav a zajišťují důstojné prostředí domácího typu. Přístup personálů respektuje vůli a přání zájemců, žadatelů, uživatelů. 1. Zřizovatelem Domova pro seniory OASA je obchodní společnost Seniorcentrum OASA s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 2. Domov pro seniory OASA umožňuje lidem v nepříznivé sociální situaci využít potřebné služby a zůstat součástí místního společenství. Poskytované služby jsou bezpečné, odborné a respektují důstojný život uživatelů.

2 2. Principy Domova pro seniory Domov pro seniory OASA prověřuje diagnózy a medikace všech nových uživatelů ve spolupráci s praktickými lékaři - komplexní diagnostika (pedagogická, sociální) a stanovení úrovně psychomotorického stavu. K tomuto účelu slouží dotazník Posuzování míry nezbytné podpory uživatele Domova pro seniory. U stávajících uživatelů se výše uvedený dotazník provádí pravidelně co půl roku. Při zhoršeném zdravotním stavu nebo při smyslových, sociálních změnách je k dispozici formulář koláč, který zaznamenává změny u uživatele. U tohoto formuláře není stanoven časový horizont je použitelný kdykoli. Na základě této komplexní osobní analýzy jsou vytvořeny plány péče a podpory, IP, které by měli odrážet osobní představu jednotlivých uživatelů o vlastním životě i jejich individuální potřeby, které budou současně podporovat sociální začleňování a běžný styl života. 3. Sociální služba je poskytována Sídlo Domova pro seniory OASA je umístěno v malé obci Petřvaldík, která je součásti obce Petřvald u Nového Jičína. Služby, které poskytuje jsou určeny občanům v rámci celé České republiky. Přirozeným spádovým regionem jsou především následující okresy: 1. Nový Jičín 2. Ostrava 3. Opava 4. Frýdek-Místek Plánujeme přednostní umisťování těch obyvatel obcí, se kterými provozovatel uzavře dohodu o zajištění sociální služby v rámci komunitního plánu regionu.

3 4. Celková kapacita zařízení Domov pro seniory OASA je umístěn v budově SENIORCENTRA OASA, poskytující spektrum služeb pro seniory: 1) Domov pro seniory (provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o.) 2) Agentura domácí péče (provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o.) 3) Pečovatelská služba terénního typu (provozovatel: Pečovatelská služba OASA Nový Jičín o.p.s.) Tato budova má následující členění část A - 28 míst - Domov pro seniory - 1.NP až 3.NP část B 12 bytových jednotek 4.NP 5. Cíle poskytované sociální služby Cílem je zejména uživatel a jeho potřeby způsobu života domácí prostředí, vlastní nábytek, neomezené návštěvy 24:hod denně, právo na zajištění bezpečí a jistoty právo na svobodné rozhodování právo na svobodné nasmlouvání péče a fakultativních služeb právo na rozhodování při pohybu mimo Domov pro seniory styl a způsob oblékání - v denních hodinách běžné domácí oblečení, při kulturních akcích sváteční oblečení zajištění společenských kontaktů možnostech uplatnění prosadit svůj názor, připomínku, stížnost zajištění kontaktu s vnějším světem individuální program kadeřník, úřady, pošta apod.

4 6. Vize Krátkodobá Spolupráce s dobrovolníky, začlenění dobrovolníků do kulturních akcí, na vycházky s uživateli apod. Konkrétní časový a místní rozsah poskytovaných služeb. Dlouhodobá Transformace pobytového sociálního zařízení. S výhledem do 5 let vytvořit 3 byty zvláštního určení a nabídnou stávajícím uživatelům po zlepšeném zdravotním, psychickém a sociointegračním stavu tuto službu. Zachovat co v největší míře samostatnost uživatelů a minimalizovat pomoc a podporu Domova pro seniory. Dále dle přání uživatelů zajistit ubytování v jiných zařízeních v bytech zvláštního určení. Naplněné vize prohloubení týmové spolupráce všech pracovníků zařízení včetně předávání zpětné vazby od pracovníků prosazení změny v myšlení, chování personálu prohloubení poskytování služeb na základě potřeb uživatelů částečná bezbariérovost vybudování prostorů pro pracovní terapii podporovat dobrovolnictví vytvořit stabilní kádr kvalifikovaných pracovníků, profesní rozvoj zaměstnanců vytvořit prostředí co nejpodobnější běžnému způsobu života 7. Cílová skupina uživatelů Cílovou skupinu tvoří osoby s kombinovaným postižením, dospělí od let, mladší senioři od let a starší senioři nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost, jsou závislí na péči jiné osoby při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. Jejich zdravotní stav je však kompenzovaný.

5 Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo sobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 8. Vysvětlení zdravotního stavu Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb Vyhláška č.505/2006sb. 36 Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (např. psychiatrická léčebna, detekční zařízení), b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. d) osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle 52. V případě, že pomine výše uvedený zdravotní stav žadatele a ten bude mít doloženou lékařskou zprávou, kde bude potvrzeno, že tyto zdravotní problémy pominuly, je poskytovatel v případě volné kapacity povinen zájemce umístit do Domova pro seniory.

6 9. Zásady poskytování sociální služby Služby poskytované v zařízení Domov pro seniory OASA jsou poskytovány na základě principu: V oblasti obecných práv se jedná se zejména o: osobní svobodu uživatelů služby a jejich svobodu pohybu právo na ochranu soukromí (např. zachování intimity při osobní hygieně, při návštěvě, při telefonování, nedotknutelnost listovního tajemství ) právo na ochranu osobních údajů uživatelů služby právo na důstojné zacházení s uživatelem služby právo na svobodné rozhodování uživatele služby právo na podání stížnosti uživatelem služby právo na zdravotní péči uživateli služby právo na pečovatelskou péči uživateli služby právo na život v bezpečném a čistém prostředí právo na pravidelnou a přiměřenou stravu právo na držení věcí osobní spotřeby a hmotného majetku právo na kontakt s rodinou právo na kontakt s vnějším společenským prostředím právo uživatele služby rozhodovat o svých financích právo uživatele služby rozhodnout se o volnočasových aktivitách právo na změnu klíčového pracovníka právo si ponechat svého obvodního lékaře právo na sexuální život V oblasti subjektivních práv uživatelů služby se jedná zejména o: možnost svobodného rozhodování o pohybu, (možnost jít ven, spát mimo zařízení, o příjmu stravy, možnost volby času spánku apod.) 10. Uplatnění vlastní vůle uživatelů Poskytovatel má povinnost informovat všechny uživatelé tělesně postižené, nevidomé, slabozraké, nedoslýchavé, hluché o jejich možnostech v nabízené službě a současně jej podporuje při vyjadřování vlastní vůle. Aby se vůle uživatele mohla uplatnit, musí ji poskytovatel skutečně znát. Zjištění vůle uživatele tedy musí být jedním z prvních kroků sjednávání služby a také při řešení všech dalších situací, které se uživatele týkají. zařízení vytváří příležitosti k tomu, aby uživatele mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí, aby mohli být sami sebou, pokud to není v rozporu s platnou legislativou a metodikou vnitřních pravidel mající vztah k jejich potřebám při

7 zajišťování služby, připomínkují a schválené respektují (fakultativní služby) uživatelé mohou nabízenou službu kdykoliv odmítnout nebo ji přerušit. Pokud o ní znovu požádají, bude poskytnuta ve stejné kvalitě uživatele mají možnost kdykoliv opustit budovu, chodit nakupovat, rozhodují o svém volném čase na základě vlastního rozhodnutí se účastní pořádaných akcí uživatele mají možnost dle zájmu navštěvovat společenské akce i mimo zařízení soukromé prostory jsou na pokojích uživatelů limitovány prostorem - mohou si přinést obrázky, oblíbené drobné předměty. Pokud to dovolují technické podmínky, mohou si se souhlasem ředitelky zařízení přinést televizor, lednice apod. návštěvy v denních hodinách nejsou časově omezeny uživatelům je nabízena služba praktického lékaře docházejícího do zařízení praktického lékaře v místě předchozího pobytu mohou navštěvovat na vlastní náklady doba podávání hlavních jídel je stanovena na základě rozhodnutí většiny uživatelů pro uživatele kuřáky je vymezen označený prostor ke kouření (kouření je umožněno ve venkovních prostorech altán) zaměstnanci pracují v týmu potřeby a přání uživatelů řeší klíčový pracovník podpora vztahu uživatel s uživatelem, uživatel- personál, uživatel kolektiv podpora a péče v terminálním stadiu intimita prostředí, spolupráce s rodinou 11. Druhy poskytovaných sociálních služeb Zařízení poskytuje sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění: Domov pro seniory ( 49) 12. Metody sociální práce s klientem Při poskytování sociální služby jsou uplatňovány přístupy a metody sociální práce - případová práce, práce s jednotlivcem, práce se skupinou, krizová intervence, supervize.

8 13. Jednání se zájemcem o službu Informování zájemce o službě Stanovení osobních cílů a způsobů jejich naplňování 1. Pracovník zařízení pověřený jednáním se zájemcem o sociální pobytovou službu seznámí zájemce s možnostmi, které mu naše zařízení nabízí. Postupně se tak snaží nabídkou nejrůznějších aktivit a služeb motivovat uživatele k tomu, aby ten sám deklaroval svá přání. Již prvotní otevřený a empatický rozhovor pracovníka zařízení s uživatelem může pracovníkovi nastínit oblast uživatelových původních zájmů i bývalých aktivit a nastínit tak možný cíl společné spolupráce. 2. Pracovníci spolupracující s uživatelem na stanovování jeho cílů a naplňování jeho individuálních přání a potřeb. Jsou si vědomi toho, že nemá-li uživatel ztratit motivaci na naplňování svých cílů je zapotřebí, aby si uživatel stanovil cíl pro něj významný a konkrétní (např. zlepšení chůze pro možnost jít se projít ven), současně však musí být reálný (není možné ihned chodit, byla-li noha dlouho v sádře, ale je nutné ji nejdříve rozcvičit), není vhodné jej orientovat na neexistenci něčeho, ale má se týkat se něčeho daného (uživatel má chtít něco, čeho může dosáhnout) a v neposlední řadě má být cíl začátkem změny (cílem není jít se projít jednou ven do přírody, ale schopnost se sám pohybovat a chodit bez pomoci druhých). 3. Na pracovnících zařízení (zejména na sociálním a klíčovém pracovníkovi) pak je, aby byly s uživatelem služby rozpracovány takové dílčí kroky naplňování přání, které jsou reálné (v prostoru, čase i možnostech zařízení i uživatele samotného - např. domluva o doprovázení uživatele na dřívější aktivity) a které uživatele povzbudí v jeho aktivitě. Telefonní kontakt: Informace o poskytované službě Kontakty 1. V případě, že volající projeví zájem o informaci o poskytované sociální pobytové službě, předají mu zaměstnanci organizace telefonní číslo na sociální pracovnici zařízení nebo na ředitelku zařízení telefon. Zaměstnanci zařízení nepodávají telefonujícímu žádné bližší informace, ale mohou jej odkázat na webové stránky organizace

9 2. V rámci telefonického rozhovoru předá sociální pracovnice nebo ředitelka zařízení případnému zájemci o sociální službu pouze základní informace o platbě a kapacitě Domova pro seniory OASA. Sociální pracovnice zařízení nebo ředitelka následně domluví se zájemcem o danou sociální službu (podle přání zájemce) buď osobní návštěvu zájemce v pobytovém sociálním zařízení nebo návštěvu pracovníků pobytového zařízení v místě pobytu zájemce o sociální pobytovou službu. Osobní návštěva zájemce o poskytování sociální služby: 1. Pracovník pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu seznamuje zájemce s rozsahem poskytovaných služeb, s možnostmi bydlení, s individuálním přístupem k uživatelům služby, s možností naplňování volného času apod. 2. Současně tento pracovník seznamuje zájemce o sociální službu se způsoby, jimiž mohou uživatelé služby podávat náměty, doporučení a stížnosti na poskytování služeb, to vše v případě, když jsou uživatelé s poskytovanými službami nespokojeni. Současně je zájemce o poskytování služby informován o postupu při vyřizování svých případných stížnosti. Své stížnosti, náměty a připomínky může uživatel vložit buď do schránky, která je řádně označena a je umístěna v přízemí, na chodbě zařízení nebo své podněty, připomínky a stížnosti může sdělovat osobně sociální pracovnici zařízení, ředitelce zařízení, případně dalším pracovníkům organizace. 3. Pracovník pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu sdělí zájemci, že z uskutečněného jednání bude proveden písemný záznam, který bude uložen v databázi zařízení. 4. V případě, že zájemce o sociální službu s vyhotovením písemného záznamu nesouhlasí, jsou informace jím sdělené vedeny jako anonymní a slouží zařízení pouze pro statistické účely. 5. Domov pro seniory OASA zajišťuje zájemcům o sociální službu také možnost zachování anonymity. V tomto případě je zájemce dle situace upozorněn na případné omezení poskytnutí pobytové sociální služby, pro kterou je jinak potřebné získání některých osobních údajů zájemce o danou sociální službu. 6. Zájemce o sociální pobytovou službu je také informován o povinné mlčenlivosti pracovníků zařízení. 7. Všichni zájemci nebo žadatelé o sociální službu si mohou k jednání s pracovníky pobytového zařízení, přizvat zástupce své rodiny nebo mohou zmocnit třetí osobu, jež jej bude zastupovat.

10 8. Teprve na základě informací získaných od zájemce o sociální službu dochází k návrhu dalšího postupu, případně ke stanovení termínu dalšího setkání. Nedílnou součástí jednání je také ověřování skutečnosti, že zájemce o sociální pobytovou službu porozuměl všem sděleným informacím. A aby se o případném využití nebo odmítnutí nabízené sociální pobytové služby rozhodl formou takzvaného informovaného rozhodnutí. Tedy takového rozhodnutí, kdy si je žadatel o sociální pobytovou službu vědom všech důsledků, které jeho rozhodnutí do jeho života přinese. 9. Ze strany pracovníků zařízení je vždy jednání (rozhovor) se zájemcem ukončeno klidným rozloučením, tedy poděkováním za zájem o službu, pozdravem a podáním ruky. A to i v případě, kdy se zájemce rozhodl nabízenou službu nevyužít. Handicapování zájemci o poskytovanou sociální službu: Handicapovaní zájemci o poskytovanou sociální pobytovou službu v Domově pro seniory OASA nejsou žádným způsobem diskriminování a je k nim přistupováno rovným způsobem jako ke všem ostatním žadatelům. Při jednání s těmito zájemci o sociální službu je zájemcům poskytována taková podpora, která jim umožní adekvátně komunikovat. Slabozraký žadatel nebo uživatel: Při jednání se slabozrakým žadatelem nebo uživatelem služby jsou využity vhodnější světelné podmínky a kompenzační pomůcky, např.: - adekvátní osvětlení místnosti - dokumenty psané větším písmem - lupa Nedoslýchavý žadatel nebo uživatel: Při jednání s nedoslýchavým žadatelem nebo uživatelem služby jsou využity vhodnější sluchové podmínky a kompenzační pomůcky, např.: - nedoslýchavý žadatel je požádán o nasazení naslouchadla - místnost v níž je se zájemcem nebo uživatelem služby jednáno je odhlučněna tak, aby zvuky zvenčí nerušily jednání - informace jsou zájemci nebo uživateli služby předávány takovým způsobem, aby žadatel slyšel co a jaké informace jsou mu předávány

11 hlasitě,zřetelně,pomalu a opakovaně Psychicky nemocný žadatel nebo uživatel : K jednání s psychicky nemocným žadatelem je k jednání přizván rodinný příslušník, opatrovník nebo zástupce příslušného sociálního odboru. Zájemce/uživatel služby s tělesným postižením: U žadatele s tělesným postižením dbají pracovníci zařízení na to, aby žadatele jeho postižení nediskriminovalo a neodvádělo jeho pozornost od jednání. - např. zajištění pocitu pohodlí a bezpečí. - kompenzační pomůcka - např. invalidní vozík, - pevná židle s vysokým sedem pro snadné sedání a vstávání, opora Žádost o poskytování sociální služby: 1. Zájemci o sociální službu mají možnost zaslat svou žádost em, poštou nebo ji do zařízení doručit osobně. Oficiální ová adresa zařízení je: nebo 2. Pracovník pobytové sociální služby pověřený jednáním se zájemcem o sociální službu kontaktuje po obdržení dopisu nebo u telefonicky žadatele a domluví si schůzku. 3. Řádně vyplněná žádost je předána sociální pracovnici zařízení nebo ředitelce zařízení. Za den doručení žádosti je považován den přijetí žádosti zařízením. (razítko doručené pošty, při osobním kontaktu den, který je žádost podána) Posouzení oprávněnosti žádosti o sociální službu 1. Na konci každého kalendářního měsíce (dle aktuálnosti) proběhne jednání přijímací komise členy komise jsou: ředitelka organizace, sociální pracovnice, zdravotní sestra, praktický lékař. Přijímací komise sociálního pobytového zařízení, na svém pravidelném měsíčním, jednání vyhodnocuje přijaté žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby. Žádosti přijaté do zařízení jsou řazeny podle aktuální sociální situace žadatele a zohledňují i přání žadatele být ubytován na jednolůžkovém nebo dvojlůžkovém pokoji. V případě naplnění kapacity jsou nevyřízené přijaté žádosti archivovány. Po uvolnění místa jsou všechny archivované žádosti opět konzultovány stanovenou komisí a následně je vybrán žadatel. Při výběru zohledňuje přijímací komise zařízení momentální sociální situaci žadatele (jeho

12 potřebnost, nutnost ošetřovatelské péče, je-li v případě nepřijetí žadatele někdo, kdo mu požadovanou péči poskytne) a také přání žadatele na ubytování (jednolůžkový pokoj, dvojlůžkový pokoj). 2. V případě, že žadatel o sociální službu naplní zákonné podmínky (např. věk, cílovou skupinu atd.) pro poskytnutí sociální pobytové služby a v případě, že pobytové sociální zařízení má volnou kapacitu, komise rozhodne o poskytnutí požadované pobytové sociální služby. Pokud nemá zařízení momentálně volnou kapacita a žadatel projeví svůj zájem o umístění do zařízení, je jeho žádost zařazena do "Evidence žadatelů." 3. O jednání a následném rozhodnutí přijímací komise je žadatel o pobytovou sociální službu telefonicky informován a je vyzván k jednání o nástupu do zařízení. 4. Lhůta pro projednání podané žádosti činí maximálně 60 dnů od přijetí žádosti ředitelem zařízení. O rozhodnutí přijímací komise jsou vyrozuměni i ti žadatelé, kterým služba nemůže být momentálně poskytnuta, z důvodu aktuálně naplněné kapacity. Pravidla pro odmítnutí poskytování sociální pobytové služby 1. Poskytování sociální pobytové služby může být zájemci našim zařízením odmítnuto, pokud: zájemce potřebuje služby, které daná sociální pobytová služba neposkytuje, zájemce nepatří do cílové skupiny uživatelů dané sociální služby nebo je-li naplněna kapacita daného pobytového zařízení. Poskytování sociální pobytové služby může být zájemci naším zařízením odmítnuto také tehdy, pokud: zájemce jedná pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek, zájemce o sociální službu ohrožuje pracovníky pobytové sociální služby nebo sám sebe. 2. V případě odmítnutí poskytování pobytové sociální služby postupuje pracovník obdobně jako v případě, když se na poskytování pobytové služby nedohodnou. Pokud se jedná o odmítnutí sociální služby z důvodu naplnění kapacity, je zájemci o službu nabídnuta změna termínu pro poskytnutí služby. 3. Jestliže poskytovatel odmítne z uvedených důvodů uzavřít se zájemcem dohodu o poskytování pobytové sociální služby, vydá (na žádost zájemce o sociální službu) o tomto rozhodnutí písemné vyjádření, v němž uvede důvod svého odmítnutí. V případě, že dojde k odmítnutí zájemce o službu je tato skutečnost zaznamenána a uložena v dokumentaci Odmítnutí žadatele. Dokumentace z jednání se žadatelem (včetně podané žádosti) je uložena v kanceláři sociální pracovnice zařízení. Dokumentace odmítnutých žadatelů se po 10-ti letech od podání žádosti stává předmětem skartačního řízení.

13 Postup v případě nedohody se zájemcem o službu: 1. V případě, kdy se zájemce rozhodl, že službu nabízenou naším zařízením nevyužije nebo tehdy, přerušil-li zájemce o sociální službu jednání, postupuje sociální pracovník zařízení nebo ředitel zařízení následně: Předá zájemci o sociální službu kontakty na alternativní, následné, nadstandardní nebo jiné služby, které poskytuje jiná obdobná organizace. Předá kontakty na služby dalších organizací a institucí poskytujících obdobné služby. 2. V případě, že žadatel o pobytovou sociální službu nenaplnil zákonná kritéria k poskytnutí sociální pobytové služby, předá přijímací komise žadateli své negativní rozhodnutí spolu s dalším možným návrhem postupu řešení jeho situace (např. kontakt na krajský či městský úřad, na konkrétní zařízení). Důvody odmítnutí přijetí žádosti do evidence žadatelů jsou upraveny v zákoně č. 108/2006 Sb. a vyhlášce č. 505/2006 Sb. Odmítnutý zájemce: Při uvolnění místa je odmítnutý zájemce opět kontaktován při splnění výše uvedených kriterií. Důvody k upřednostnění v pořadníku žadatelů Rodinné poměry odmítnutého zájemce jsou natolik vážné, že může dojít k ohrožení jeho zdraví. S touto skutečností je zařízení seznámeno při jednání se zájemcem o službu, popř.v průběhu řízení o umístění od rodinných příslušníků, Obecních úřadu, sociálních odborů Magistrátů a Městských úřadů apod. O této skutečnosti provede sociální pracovník zápis a předá k posouzení ředitelce zařízení Na základě posouzení ředitelky je žádost posunutá na přední místa a zájemce, popř.opatrovník, informován. V případě ukončení jednání ze strany zájemce jsou dokumenty týkající se jednání se zájemcem o službu uloženy u sociálního pracovníka a archivovány po dobu 10-ti let. 14. Smlouva Domov pro seniory OASA na základě zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, uzavírá smlouvu s uživateli pobytové sociální služby na dobu neurčitou. Tuto smlouvu má právo každý uživatel ukončit dle svého uvážení bez udání důvodu. Poskytovatel

14 může ukončit smluvní vztah jen z důvodu uvedených v Domovním řádě. Každý uživatel má právo si nasmlouvat služby, které potřebuje. Tento smluvní vztah je upraven. (SQ č. 3,4,5) Ve smlouvě je zakotveno jakou péči je poskytovatel povinen poskytnout uživateli. V rámci posouzení míry podpory si uživatel sám rozhodne co potřebuje a co ne. K jednání si může přizvat rodinného příslušníka, opatrovníka nebo zaměstnance obecního úřadu. Míra podpory je určena v zákoně č. 108/2006Sb., 2 ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon. Uzavření smlouvy s manželi 1. Smlouva se uzavírá jednotlivě s každým z manželů. S vyjasněním společného ubytování v každé smlouvě. Pokud jeden z manželů zemře, smlouva zemřelého zaniká. Smlouva druhého z manželů nadále trvá v původním znění. To znamená, že když je snížená sazba za ubytování a doplňkové fakultativní služby, po úmrtí zůstaviteli zůstává cena stejná. Změna může nastat jen za předpokladu, že typ ubytování byl v původní smlouvě výslovně určen. Musí to být sepsané, že dojde ke změně ve smlouvě po úmrtí manžela/ky za úhradu. (SQ č. 4) Z tohoto vyplívá, že pozůstalý manžel/ka zůstane v manželském apartmánu za stejnou cenu jakou měl před úmrtím manžela/ky. Poskytovatel za účelem uvolnění apartmánu je povinen šetrně vyjednat s uživatelem přestěhování do jiného pokoje za stanovených podmínek ve smlouvě. Smlouvá zůstává stejná anebo je sepsaná nová. 2. Smlouva obsahuje tyto náležitosti: a) označení smluvních stran, b) druh sociální služby, c) rozsah poskytování sociální služby d) místo a čas poskytování sociální služby

15 e) výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v 73 až 77 a způsob jejího placení, f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty h) dobu platnosti smlouvy. Základní činnosti v rámci sociální služby (vč. základního a odborného soc.poradenství) Základní činnosti: poskytování ubytování poskytování stravy úkony péče jiné dodatečné služby a činnosti na základě dohody zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí zdravotní péče dle 36 zákona č. 108/2006Sb. Základní činnosti si uživatel nasmlouvá křížkovou metodou a ve smlouvě je to označeno jako Zakázka Uživatele sociální pobytové služby podle zákona č. 108/2006Sb.: Poskytovatel je povinen ze zákona poskytovat osobě uživatele: a) pomoc při úkonech osobní hygieny denně b) dopomoc při úkonech osobní hygieny denně c) pomoc při přípravě stravy a pití denně d) dopomoc při přípravě stravy a pití týdně e) celkový úklid pokoje týdně f) praní a žehlení prádla týdně g) noční dohled (dle potřeby) h) aktivizační činnost denně (dle IP) ch) kontakt se společenským prostředím dle přání uživ. i) pomoc při přípravě léků, ano ne j) dohled nad užitím léků ano ne k) dopomoc při přípravě léků, ano ne l) dohled nad užitím léků ano ne Konkrétní časový rozvrh poskytovaných úkonů bude stanoven v individuálním osobním plánu uživatele. Individuální osobní plán je vytvářen a trvale doplňován pověřeným pracovníkem Poskytovatele za účasti

16 uživatele, je-li to možné s ohledem na jeho zdravotní stav nebo za účasti jejího zákonného zástupce. Posuzování a změna míry nezbytné podpory bude zaznamenána v IP uživatele. Sociální poradenství: Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace, přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. Zásady pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby při komunikaci s geriatrickými žadateli se zdravotním postižením 1. Při komunikaci cílevědomě chráníme žadatelovu důstojnost. 2. Respektujeme princip zpomalení a chráníme seniory před časovým stresem. 3. Složitější nebo zvláště důležité informace několikrát zopakujeme. 4. Aktivně, ale taktně, ověříme možné komunikační bariéry ( porucha sluchu, zraku apod. )a tomu přizpůsobíme komunikaci. 5. K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli žadatele. 6. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas. 7. Dopomoc při pohybu, odkládání oděvu vždy nabízíme, ale nevnucujeme. Zásady pro uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby při komunikaci s žadatelem s demencí 1. Bereme na vědomí co žadatel dělá a až si budeme jisti, že nás vnímá, začneme rozhovor - budeme se ptát co od pobytové sociální služby očekává a podle potřeb žadatele smlouvu individualizujeme. 2. Přijímáme iniciativu žadatele s demencí, tzn. Sledujeme důkladně jeho neverbální sdělení, posloucháme slova a snažíme se porozumět, co tím žadatel myslí a co očekává a co si přeje. 3. Využijeme v komunikaci několik kanálů současně -zrak, sluch, gesta, postoje. 4. Když nám žadatel nerozumí, pokusíme se říct totéž jiným způsobem, zjednodušeně, použijeme gesta, obrázky. 5. Vyjadřujeme se co nejjednodušeji, používáme krátké, jednoduché věty.

17 6. Pojmenováváme vše, co děláme a o čem hovoříme. 7. V průběhu rozhovoru se držíme očekávání a přání žadatele. 8. Neklademe zbytečné otázky. 9. V rozhovoru komunikujeme s dospělým, nehovoříme dětskou řečí. 10.Při složité komunikaci přizveme rodinného příslušníka, odborníka lékaře, psychologa, příslušný úřad Výše úhrady za pobyt v Domově pro seniory OASA Vymezení základních pojmů a) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon b) prováděcím právním předpisem vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění, dále jen vyhláškou c) smlouva o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona d) poskytovatelem sociálních služeb Domov pro seniory podle 49 zákona e) pobytem mimo Domov seniorů období trvající nepřetržitě alespoň 24 hodin, ve kterém poskytovatel sociálních služeb nezajišťuje uživateli sociální služby f) za celý den pobytu mimo Domov seniorů se považuje den, ve kterém se uživatel fyzicky zdržoval mimo Domov seniorů, nevyužíval tak sociální služby poskytované podle této Smlouvy a nebyl v péči zaměstnanců Domova seniorů a to po celých 24 hodin tohoto dne g) uživatel sociální služby je osoba, se kterou poskytovatel uzavřel smlouvu h) přeplatek za úhradu sociální služby je částka, která je zaplacená uživatelem, a kterou podle pravidel určených touto vrátí poskytovatel sociálních služeb při pobytu uživatele mimo zařízení sociálních služeb i) sníženou úhradou je úhrada, u které sazba úhrady je snížená o takovou částku, která zaručuje uživateli zaručený zůstatek z jeho pravidelně se opakujících příjmů podle zákona ( tzv. kapesné alespoň ve výši 15% těchto příjmů) j) osoba zajišťující péči - osoba blízká uživatele, zajišťuje péči pokud je uživatel mimo Domov seniorů (návštěva doma, u příbuzných apod.) k) příjem podle zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se nepovažuje příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 1, l) žadatelem bez příjmů, který nemá žádný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu 2 ; skutečnost, že žadatel je bez příjmů, se doloží rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení o zamítnutí nároku na dávku v sociálním zabezpečení, ostatní příjmy se doloží čestným prohlášením klienta. Služby sociální péče odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 7 zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

18 1. Domov pro seniory poskytuje sociální služby, které se podle zákona poskytují za úhradu. 2. Rozsah poskytovaných sociálních služeb a úhradu za ně stanoví zákon, jeho prováděcí právní předpis, vnitřní předpis poskytovatele a smlouva. Základní služby Za poskytnuté základní sociální služby hradí uživatel úhradu za: 1. ubytování 2. stravování 3. úkony péče Po úhradě za ubytování a stravování musí uživateli zůstat z jeho příjmů nejméně částka, kterou stanoví zákon 3. Pokud by uživateli nezůstala částka stanovená zákonem, částky za poskytnuté služby se sníží. Výše úhrady 1. Domov pro seniory OASA poskytuje sociální pobytovou službu, která poskytuje uživatelům služby základních činností, které jsou stanovené zákonem. Úhradu za tyto činnosti stanoví tabulka č. 1: Tabulka č. 1 základní činnost složka výše úhrady úhrady a) poskytnutí ubytování ubytování sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky b) poskytnutí stravy stravování sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. b) vyhlášky c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti úkony péče úkony péče 100 % příspěvku na péči 100 % příspěvku na péči 3 71 odst. 4 a 73 odst. 3 zákona.

19 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 2. Výše úhrady za základní činnost za kalendářní měsíc podle odst. 1 písm.a)a b)se odvozuje od maximální výše úhrad za obě tyto činnosti stanovené v prováděcí vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění. 3. Celková měsíční výše úhrady za ubytování a stravování je stanovena jako součin sjednané denní sazby a počtu kalendářních dnů měsíce, na který je sazba počítána. 4. Výše úhrady za ubytování: je za jednolůžkový pokoj 200,-Kč/ den, za dvoulůžkový pokoj je 190,-Kč / den 5. Výše úhrady za stravu je 160,-Kč na den 6. Počet a výši stravovacích jednotek přesně specifikuje vnitřní směrnice ředitele Domova pro seniory O způsobu stravování obyvatel Domova pro seniory 7. Přihlašování a odhlašování stravy, výpočet přeplatků a jejich úhradu řeší podrobně vnitřní směrnice ředitele Domova pro seniory Pravidla pro způsob oznamování pobytu uživatele mimo domov a odhlašování stravy. 8. Vedle základních služeb jsou na základě přání a potřeb uživatelů poskytovány i další tzv. fakultativní služby. Přesný rozpis těchto služeb je uveden v Sazebníku úhrad pro rok 2013 ( viz příloha č. 1 této směrnice ) 9. Uživatel je povinen zaplatit za poskytování úkonů péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Uživatel, který nemá přiznaný příspěvek na péči a služby péče jsou mu přesto poskytovány, hradí za tyto činnosti měsíční paušální částku stanovenou sazebníkem úhrad, která je při přiznání příspěvku na péči vyúčtována a přeplatek je vrácen zpět uživateli. SAZEBNÍK ÚHRAD PRO ROK 2013 Sazby k výpočtu úhrady za pobyt pro rok 2013 PLATNOST od = základní služby a paušály fakultativních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o Sociálních službách v platném znění ) Základní služby - sazby na jeden kalendářní den : služba pokoj- velikost, vybavení Částka ubytování obsahuje lůžko + služby (úklid, praní prádla, teplá jednolůžkový pokoj se soc.zařízením 200,- Kč/den 4 73 odst. 4 písm. a) a 74 odst. 4 písm. a) zákona.

20 a studená voda, společné prostory), včetně režijních nákladů stravování náklady na potraviny včetně režijních nákladů: dvoulůžkový pokoj se spol. sociálním zařízením normální celodenní strava snídaně, oběd, svačina, večeře 190,- Kč/den 160,- Kč/den režie při odhlášení normální stravy 89,- Kč/den dieta celodenní strava snídaně, oběd, svačina, večeře 160,- Kč/den režie při odhlášení stravy 79,- Kč/den Fakultativní služby sazba na 1 měsíc a to 31 dnů: Poskytovatel je připraven poskytnout na základě dohody, Uživateli následující činnosti nad rámec základních činností. Součástí této dohody je ceník za používání elektrických spotřebičů Fakultativní služby a činnosti cena dle aktuálně platného ceníku a) koncesionářský poplatek (televize, televizní karta) b) revize spotřebičů (fén, holicí strojek, rádio, TV, lednice, rychlovarná konvice, atd.) c) celoroční vytápění pokoje (teplota nad 23 C) d) spotřeba elektrické energie spotřebičů - podle počtu a spotřeby spotřebičů e) dovoz léků z lékárny podle ujetých km f) odvoz a dovoz uživatele k lékaři, do nemocnice pouze v naléhavých případech (ohrožení života, nepředepsání sanitky lékařem, apod.) g) odvoz a dovoz uživatele na kulturní akce mimo zařízení Ceník fakultativních služeb A) Fakultativní služby a) koncesionářský poplatek (televize, televizní karta) 135,-Kč/měsíčně b) revize spotřebičů (fén, holicí stojek, rádio, televize, lednice, rychl. konvice atd.) 1x ročně 36,- Kč/rok/spotř. c) celoroční vytápění pokoje (teplota nad 23 C) 60,-Kč/měsíčně d) spotřeba el.energie spotřebičů - podle počtu spotřebičů a jejich spotřeby individuálně e) dovoz léků z lékárny podle ujetých km 6,- Kč/km

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více