Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu"

Transkript

1 G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/ Mikulov web: Datum podání žádosti: (nevyplňujte) Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu 1. Osobní údaje Žadatel: Narozen(a): Trvalé bydliště: jméno (rodné příjmení) příjmení titul den, měsíc, rok místo Rodinný stav: svobodný/á * ženatý/á * rozvedený/á * vdova/vdovec * žiji s druhem/družkou * 2. Kontaktní údaje žadatele Doručovací adresa žadatele: Doručovací adresa jeho zástupce: (Příbuzný, blízká osoba, či soudem stanovený opatrovník) * zakroužkujte vhodnou variantu 3. Příjmy žadatele Důchod: starobní * vdovský/vdovecký * plný invalidní * částečně invalidní * výše důchodu. Kč Příspěvek na péči: 800,- Kč * 8 000,- Kč * 4 000,- Kč* ,- Kč

2 nemám* žádost podána od... Jiný příjem: druh příjmu výše příjmu druh příjmu výše příjmu 4. Sociální okolí žadatele Osoby žijící ve společné domácnosti: Osoby žijící ve společné domácnosti: Osoby blízké, žijící mimo společnou domácnost: Osoby blízké, žijící mimo společnou domácnost: 5. Aktuálnost podání Vaší žádosti? velmi aktuální potřebný nástup do 3 měsíců (např. žadatel žije osamoceně, nevyhovující bytové podmínky, bezbariérovost) zatím neaktuální potřebný nástup od 12 měsíců (žadatel zatím zvládá, žádost ponechat do budoucna, až se zhorší jeho stav) jiná varianta...

3 6. Bytové podmínky žadatele Typ bydlení: rodinný dům/byt * ubytovna * pobytové zařízení sociálních služeb* * Úroveň bydlení: standardní byt * výtah: ANO - NE * byt se sníženou kvalitou* počet osob v bytě... Zájemce v bytě žije: zcela sám * s rodinou * se svým životním partnerem s jinými lidmi * V případě že sám, tak: hospodařím sám, a to s účastí a pomocí blízkých lidí* hospodařím sám, a to bez účasti a pomoci blízkých lidí* 7. Byl podán návrh, nebo bylo zahájeno řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům? ano ne částečně zbaven 8. Kdo má být uvědoměn o vážném onemocnění, hospitalizaci nebo úmrtí žadatele a kontaktní adresa pro podávání dalších informací, pomoc při řešení problému? Kontakt: Kontakt: 9. Byl/a bych ochoten/na po přijetí do domova pro seniory, předat organizaci dle svého uvážení a možností, finanční dar na rozvoj domova? ano (v jaké výši....) 10. Důvod podání Vaší žádosti a co od služby očekáváte?... ne

4 O jaký pokoj v domově pro seniory máte vážný zájem? jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový je mi to jedno (pozn.: při žádosti o jednolůžkový pokoj se výrazně prodlužuje čekací doba přijetí do zařízení) 12. Prohlášení, souhlas a podpis žadatele Souhlasím se zpracováním osobních údajů: - v souladu s 5, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování osobních údajů souvisejících s přijímacím řízením a pobytem v zařízení, a to až do doby jejich archivace a skartace. - v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby do mé zdravotní dokumentace nahlížely osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání. Vedoucí zařízení a pověření pracovníci pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu. Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto vstupním dotazníku jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a toho, že nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, eventuelně i propuštění z pobytového zařízení poskytovatele. V.dne. vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho opatrovníka Povinné přílohy k žádosti, bez kterých nebude žádost zařazena do pořadníku: vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele (viz. přiložený formulář) fotokopie rozhodnutí o výši přiznaného důchodu z ČSSZ a nejlépe poslední ústřižek poštovní poukázky fotokopie rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči z Úřadu práce fotokopie usnesení soudu a listiny o ustanovení opatrovníka, je-li žadatel zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům

5 G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/ Mikulov web: Posuzující praktický lékař (razítko): 1. Osobní údaje Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele pro umístění do Domova pro seniory Žadatel: Narozen(a): Trvalé bydliště: jméno (rodné příjmení) příjmení titul den, měsíc, rok místo okres Občanský průkaz:. číslo OP státní příslušnost Zdravotní pojišťovna: 2. Anamnéza - rodinná, osobní. název ZP (kód) rodné číslo 3. Objektivní nález (status praesens generalis, v případě orgánového postižení i st. localis) 4. Duševní stav - (popř. projevy narušující kolektivní soužití)

6 5. Diagnóza (česky) Hlavní: Ostatní choroby a chorobné stavy: 6. Další informace Schopen chůze bez cizí pomoci? Je trvale upoután na lůžko? ANO ANO NE NE Je schopen sám se obsloužit? Inkontinence? Potřebuje trvalé lékařské ošetření? ANO NE - trvale ANO NE - občas ANO NE - v noci ANO NE - trvale ANO NE - občas ANO NE Potřebuje nějakou zvláštní péči? Jakou? 7. Kompenzační pomůcky Invalidní vozík: ANO NE Berle/francouzské hole: ANO NE Ortéza: ANO NE Naslouchátko: ANO NE 8. Je pod dohledem specializovaného oddělení? (např. plicní, neurologické, psychiatrické, ortopedické resp. chirurgické a interní, poradny diabetické, protialkoholní, aj.)

7 9. Jiná medikace 10. Přílohy a) popis rtg. snímku plic. V případě onemocnění hrudních orgánů musí být přiloženo i vyjádření územně příslušného odborného lékaře pro nemoci plicní a tuberkulózu b) výsledky vyšetření na bacilonosičství c) podle potřeby - návrh ošetřujícího lékaře domova pro seniory - výsledky neurologického, psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního, popř. laboratorních vyšetření. 11. Vyjádření praktického lékaře (zpracovatele lékařského posudku) V.dne..... podpis a razítko vyšetřujícího lékaře 12. Vyjádření smluvního lékaře o vhodnosti umístění žadatele do Domova pro seniory doporučuji nedoporučuji V.dne... podpis a razítko lékaře

8 G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/ Mikulov web: 1. Vyplnění údajů Návod na vyplnění a podání žádosti Vyplňte pravdivě všechny údaje a všechny body žádosti. Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem, anebo soudem ustanoveným opatrovníkem. Obzvláště pečlivě dbejte na přesné vyplnění údajů na stranách 1 a 2. Nezapomeňte vyplnit informace o Vztahu k žadateli a Kontaktní tel. údaje. Pokud z nějakého vážného důvodu nemůže být žádost vlastnoručně podepsána samotným žadatelem, musí být k žádosti písemně doložen úředně ověřený podpis žadatele. 2. Přílohy k žádosti Lékařská zpráva ošetřujícího praktického lékaře (výše přiložen tiskopis Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele pro umístění do Domova pro seniory ). Tu Vám vyplní a razítkem potvrdí Váš praktický lékař. Pokud žadatel(ka) navštěvuje odborného lékaře či specialistu, prosíme o vystavení aktuální lékařské zprávy. Jedná se především o lékařské zprávy z psychiatrie a neurologie. V žádném případě ne starší než 1 měsíc. V případě hospitalizace v nemocnici či LDN, si prosím rovněž vyžádejte vyjádření specialisty. V žádném případě ne starší než 1 měsíc. Fotokopie rozhodnutí o výši přiznaného důchodu z ČSSZ a nejlépe poslední ústřižek poštovní poukázky. Rozhodnutí z ČSSZ si můžete vyžádat na adrese ČSSZ, Křížová 25, Praha 5. Fotokopie rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči. Tento dokument Vám vystaví Úřad práce (Úřad práce Mikulov je vymezen pro obce Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Perná a Sedlec). Pokud žadatel(ka) příspěvek na péči nepobírá anebo bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku, zakroužkujte případnou variantu na straně 2. Pokud je žadatel(ka) zbaven(a) způsobilosti k právním úkonům anebo omezen(a) ve způsobilosti k právním úkonům, doložte prosím fotokopií usnesení soudu a listiny o ustanovení opatrovníka. 3. Odeslání žádosti Kompletně vyplněnou žádost i s přiloženými přílohami můžete přinést osobně do budovy G-centra Mikulov, p. o., anebo ji poštou odeslat na adresu uvedenou v záhlaví, či vyplněnou a naskenovanou žádost zaslat elektronickou poštou. 4. Další postup Zde jsou popsány jednoduché body pro vyplnění žádosti na umístění do domova pro seniory. Postupujte podle těchto kroků, anebo kontaktujte sociálního pracovníka na tel. čísle: , případně ředitele organizace na tel. čísle: , kteří Vám poskytnou další důležité informace. Po přijetí žádosti bude vše zaevidováno a při splnění všech stanovených podmínek bude Vaše žádost zařazena do pořadníku čekatelů. V případě některých nejasností či chybějících informací Vás budeme kontaktovat průvodním dopisem, ve kterém Vám bude vše potřebné oznámeno.

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice Typ služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt) Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tréninkové bydlení Denní stacionář

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 382 41 Kaplice Tel.: 380 311 831, 380 313 077, 734 579 436 www.domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Žádost o poskytování

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město IČ 42864917 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Karviné v Orlové

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor posudkové služby MUDr.Bc.Rostislav Čevela ředitel odboru posudkové služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor posudkové služby MUDr.Bc.Rostislav Čevela ředitel odboru posudkové služby Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor posudkové služby MUDr.Bc.Rostislav Čevela ředitel odboru posudkové služby DOPORUČENÝ POSTUP PRO POSUDKOVÉ A PRAKTICKÉ LÉKAŘE Č.J.: 2010/13556-23 POSUZOVÁNÍ

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory

Směrnice č. 10/2013. Dokumentace o poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více