Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD"

Transkript

1 Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych chtěl prožít své stáří.

2 Informace Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje Adresa: Domov pro seniory U Domova 470 Buchlovice Fax.: Vedoucí: Mgr. Antonín Gajdoš Tel: Vedoucí sestra: Bc. Ludmila Hájková, RS Tel: , Sociální pracovnice: Bc. Eva Výstupová Tel: , E mail: Sociální pracovnice: Bc. Libuše Stýskalová Tel: , Sociální pracovnice: Bc. Martina Martináková Tel: ,

3 POSLÁNÍ ORGANIZACE Domov pro seniory v Buchlovicích poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života. CÍLOVÁ SKUPINA Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, v péči o sebe a sociálních vztahů a nemohou žít bez pomoci druhých osob v přirozeném prostředí. Péči o ně není schopna zajistit jiná sociální služba. Obecná ustanovení Tento dokument stanovuje základní normy soužití uživatelů domova, jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované péče a požadavky na zaměstnance s cílem vytvářet příznivé podmínky pro materiální a zdravotnické zabezpečení uživatelů, spolupůsobit na jejich duchovní seberealizaci, kulturní společenské potřeby a vztahy vzájemné úcty, pomoci a spolupráce. Naše zařízení má písemně zpracovány a zavedeny standardy kvality sociálních služeb v praxi, které se pravidelně inovují. Na jejich podkladě je poskytována služba. Metodika je přístupná všem pracovníkům, uživatelům a rodinným příslušníkům. Máme vypracovaný systém individuálního hodnocení a vzdělávání pracovníků. Na našem zařízení probíhají pravidelně externí supervize všech pracovníků. Pracovní tým se setkává v rámci porad. Vedení se setkává dle potřeby s výborem uživatelů. Jeho členové jsou voleni z řad uživatelů domova. Volba probíhá jednou za 3 roky, případně podle potřeby. Popis zařízení Ubytovací objekty se skládají z komplexu budov, které jsou rozděleny na část pro imobilní (kapacita 58 míst) a mobilní uživatele (kapacita 100 míst). Součástí domova je velký společenský sál asi pro 100 osob, kde se konají kulturní a společenské akce. Sál lze použít i pro soukromé akce uživatelů, sazebník viz příloha Domácího řádu - směrnice č.3/2014 o úhradách za fakultativní činnosti. V domově se nachází i kaple, ve které jsou pravidelně konány bohoslužby.

4 K odpočinku slouží také zahrada, která poskytuje možnost vycházek, posezení na lavičkách případně pěstování květin. Ubytování V přijímacím řízení je uživatel seznámen s pokojem, na kterém se uvolnilo lůžko, dále je seznámen se Standardy kvality sociální péče domova, Domácím řádem, ceníkem úhrad a fakultativních činností. Tyto dokumenty jsou k dispozici na jednotlivých odděleních pro potřebu seznámení uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a zaměstnancům. Uživatel do domova přichází dobrovolně, na základě své žádosti. Uživatel nebo jeho zákonný zástupce předkládá při přijetí do domova občanský průkaz, (v případě potřeby matriční doklady), průkaz zdravotní pojišťovny, výpis ze zdravotní dokumentace, popř. celou zdravotní dokumentaci. Dále předloží potvrzení lékaře o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů. Dle požadavku může být uživatel přihlášen k trvalému pobytu. Ošacení, které si uživatel přinesl z domova, označí pracovnice domova číslem, které je mu přiděleno. Oblečení je označeno diskrétně, aby nedocházelo ke stigmatizaci uživatelů. Označení podléhá i ošacení pořízeném později. Za neoznačené ošacení ošetřující personál neručí. Neoznačené ošacení, je po dobu 3 měsíců uskladněno v prádelně, kde si uživatelé mohou chybějící ošacení dohledat. Osobním číslem se označují též věci zakoupené, darované nebo přidělené za pobytu uživatele v domově (např. šatstvo, prádlo, obuv, apod.). Ošacení, které uživatel již nemůže používat, což je zjištěno při kontrole šatních lístků nebo během roku, je třeba do 31 dnů po provedené kontrole, odstranit. Uživatelé jsou ubytováni ve 20 jednolůžkových pokojích v 69 dvoulůžkových pokojích Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Při nástupu je možno si vzít např. lampu, obrazy, drobné předměty, varnou konvici, malou lednici, televizor, radiopřijímač, PC, mikrovlnnou troubu, křeslo atd. Uživatelé mohou používat vlastní povlečení, polštář, pokrývku atd. Z bezpečnostního hlediska není vhodné, aby uživatelé používali na pokojích tepelné spotřebiče. Sazebník za spotřebovanou energii soukromých elektrospotřebičů viz příloha Domácího řádu - směrnice č.3/2014 o úhradách za fakultativní činnosti.

5 Vlastní používané elektrospotřebiče uživatelé předkládají k revizi, kterou zajistí vedení domova. Uživatelé dbají dodržování stanovených protipožárních a bezpečnostních opatření. Za užívání TV a radiopřijímače uživatelé platí koncesionářský poplatek plynoucí ze zákona č. 348/2005 Sb. O rozhlasových a televizních poplatcích. Při používání vlastních spotřebičů na pokoji by neměl uživatel rušit ani omezit spolubydlícího. Televizor je vhodné sledovat do 22. hodiny, dále (v době nočního klidu) jen se sluchátky. Lednici si uživatel udržuje v hygienicky nezávadném stavu. Na každém pokoji na odd. 2AB, 3AB je telefon, který slouží pro snadnou komunikaci s obslužným personálem a rodinnými příslušníky. Jednotlivá poschodí jsou propojena výtahem. Na oddělení zvýšené péče mají uživatelé k dispozici signalizační zařízení. Na každém oddělení mobilních uživatelů je malá společenská místnost určená k odpočinku a sledování televize. Dále se zde nachází kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou, sporákem a ledničkou. Slouží uživatelům k přípravě občerstvení, vaření, pečení atd. Pro uživatele, kteří kouří, je zřízená kuřárna. V pokojích a ostatních prostorách Domova pro seniory kouření není dovoleno. Ke koupání a sprchování na každém oddělení jsou k dispozici účelně vybavené koupelny. Odpovědnost za škodu Všichni uživatelé chrání a šetří majetek domova i ostatních uživatelů. Uživatel odpovídá za úmyslně způsobenou škodu na majetku domova, na majetku a zdraví jiných uživatelů, zaměstnanců a osob, které se v domově oprávněně zdržují. Zaměstnanec odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Pokud škoda na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou naplňuje charakter trestného činu, bude řešena na podnět vedoucího domova či poškozené osoby v trestním řízení. Uživatelé chrání svůj majetek uzamčením ve skříních. Při hygienické kontrole, uživatelé, na požádání ošetřovatelského personálu, odemknou skříně a ostatní vybavení. Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu za přítomnosti uživatele, odstraní z pokojů, skříní, stolků apod. věci, včetně potravin, pokud by tyto svou kvalitou, množstvím nebo technickým stavem odporovaly hygienickým požadavkům, technickým normám či skladovacím a ubytovacím možnostem nebo pokud by ohrožovaly zdraví a kvalitu života v kolektivním zařízení.

6 Úschova cenných věcí Při nástupu i v průběhu pobytu může uživatel nebo zákonný zástupce uživatele, který je zbaven či omezen ve způsobilosti k právním úkonům (dále jen zákonný zástupce), požádat sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek do úschovy domova. O každém příjmu je proveden písemný záznam dle vystavené stvrzenky nebo složního listu za přítomnosti svědka. Vkladní knížky a cenné předměty jsou uloženy do domovního trezoru a zavedeny do evidence Úschovy zařízení. Cennosti převzaté do úschovy musí být řádně označeny, aby byla vyloučena jejich záměna. Úschova finanční hotovosti v trezoru domova maximální výše finanční hotovosti Kč. Maximální doba uložení této hotovosti v úschově je 1 měsíc. Po uplynutí této doby je finanční hotovost předána uživateli nebo je s jeho souhlasem předána účetní, která finanční částku uloží na vkladní knížku uživatele. Podle požadavků uživatele nebo jeho zákonného zástupce sociální pracovnice vydá z úschovy vkladní knížku, případně cennosti. O každém výdeji je proveden písemný záznam - vystavení stvrzenky a zaznamenán pohyb na složním listu za přítomnosti svědka. Pokud by došlo ke ztrátě věcí, škoda je řešena dle novely Občanského zákoníku. Uložené cennosti se uživateli nebo jeho zákonnému zástupci vrátí na základě žádosti nebo při trvalém opuštění domova proti podpisu za přítomnosti svědka. Není-li uživatel schopen hospodařit se svými finančními prostředky (na základě lékařského vyjádření), je možné zavést tzv. hospodaření s kapesným na žádost uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Stravování Stravovací provoz zajišťují 3 vyučení kuchaři a 5 pomocných kuchařů. V domově jsou podávána denně tři hlavní jídla a dvě svačiny. Strava je připravována dle dietního systému: racionální, diabetická, šetřící a individuální dieta. Dietu každému uživateli doporučí ošetřující lékařka. Povinnost odebírat doporučenou dietní stravu není stanovena žádným právním předpisem. Odmítne-li uživatel dodržovat dietní režim, je to možné za podmínky, že uživatele nutriční terapeutka poučí o možných následcích nedodržení diety. O této skutečnosti bude proveden záznam do IS Cygnus. Jídelníček sestavuje nutriční terapeutka ve spolupráci s vedoucí kuchařkou a skladní potravin. Uživatelé se mají možnost vyjádřit ke skladbě jídelníčku na pravidelném setkání s nutriční terapeutkou, které se koná na jednotlivých odděleních. Finanční hodnota stravy se řídí výší stravovací jednotky.

7 Strava je vydávána v hlavní jídelně dle časového harmonogramu: snídaně oběd večeře Mobilní uživatelé docházející na stravu do jídelny, imobilním uživatelům je strava podávána na pokojích. Při krátkodobé nemoci uživatele je strava dovážena a podávána personálem na pokoji uživatele. Uživatelé, kteří nezkonzumují celou porci jídla v jídelně, si mohou zbylou porci přesunout do své uzavíratelné nádoby a odnést na pokoj k pozdější konzumaci. Veškeré připomínky a stížnosti na kvalitu a skladbu stravy lze uplatnit na pravidelných schůzkách s nutriční terapeutkou, případně zapsat do Knihy připomínek v jídelně domova. Ošetřovatelská a zdravotní péče Ošetřovatelská péče je nepřetržitá a je poskytována registrovanými zdravotními sestrami. Pečovatelské služby provádí pracovníci v přímé obslužné péči. Uživatelé při nástupu do domova mají možnost volby ošetřujícího lékaře. Mohou být nadále ošetřováni svým dosavadním ošetřujícím lékařem anebo mohou využít služby lékařky, která ordinuje přímo v domově. Praktická lékařka je MUDr. Leona Miklendová. Pokud se uživatel rozhodne využít nabízené služby praktické lékařky, je potřebné před nástupem do domova požádat svého dosavadního ošetřujícího lékaře o výpis nebo zdravotní dokumentaci, aby byla zajištěna jeho zdravotní péče. MUDr. Leona Miklendová ordinuje: PO (DZR, odd.2ab,3ab) (oddělení zvýšené péče) ÚT ST ČT pouze akutní stavy PÁ Uživatel může v průběhu poskytované služby změnit praktického lékaře. Při nástupu do domova je s uživatelem sepsána Dohoda o užívání léků. Ta obsahuje informace o tom, jaké léky uživatel užívá a jakým způsobem si je přeje zajišťovat - vše zajistí sám nebo využije nabízenou službu (donášku léků, podávání léků personálem atd.) Své rozhodnutí může uživatel kdykoliv

8 v průběhu poskytované služby změnit. Personál provede záznam v dokumentaci a uživateli je předložena k podpisu nová Dohoda o užívání léků. Jednou týdně do domova dochází: Psychiatr MUDr. Josef Kašpárek a neuroložka MUDr. Věra Kaňovská. Jednou za 14 dní zubní lékařka MUDr. Jitka Černá. Hygiena V domově pečují uživatelé o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla a obuvi, o pořádek na pokojích, ve skříních, nočních stolcích a podobně i o pořádek ve všech dalších místnostech, které používají v celém areálu domova. Uživatelé mají po celý den k dispozici koupelny na oddělení pro zajištění osobní hygieny, imobilní uživatelé mají zajištěnou hygienickou péči na pokojích. Součástí koupele je i stříhání nehtů. K dodržování osobní hygieny patří stříhání vlasů. Za účelem poskytování těchto služeb dochází do domova kadeřnice. Osobní prádlo si uživatelé vyměňují 1x denně, podle potřeby i častěji. Na noc se vždy převlékají do nočního prádla. Znečištěné prádlo se odevzdává do prádelny. Praní, žehlení a drobná oprava prádla je součástí měsíční úhrady. Všechny místnosti domova se pravidelně větrají a denně se provádí běžný úklid. Je v zájmu uživatelů, aby pro upevnění svého zdravotního stavu využívali pobyt na čerstvém vzduchu v areálu domova. Odpadky se odkládají do nádob k tomu určených a neodhazují se z oken. Doba klidu v domově pro seniory Doba nočního klidu je od do 6 00 hodin. V době nočního klidu nejsou uživatelé rušeni, s výjimkou podávání léků nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo lékařské péče a šetrných kontrol ošetřujícího personálu. V době nočního klidu mohou uživatelé poslouchat rozhlas nebo televizi, pouze pokud neruší ostatní spolubydlící. Pracovník konající službu může upozornit uživatele na příliš hlasitý poslech rádia nebo TV vysílání v době nočního klidu. Vycházky mimo areál domova pro seniory Uživatelé vychází z areálu domova a pobývají mimo něj kdykoliv. Uživatelé odcházející mimo areál domova - oznámí svůj odchod, místo pobytu a předpokládanou dobu návratu personálu konajícímu službu v případě, že se nedostaví k některému z hlavních jídel. Nejde o omezování osobní svobody, nýbrž aby byl personál informován. Ošetřující personál může upozornit uživatele na nepřiměřené nebo nevhodné oblečení.

9 Přechodný pobyt uživatelů mimo domov pro seniory Uživatel může přechodně pobývat mimo domov. Oznámí to úsekové sestře nebo sociální pracovnici (v sobotu a neděli pracovnici konající službu) v dostatečném časovém předstihu. Jde-li o uživatele zbaveného či omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, jeho rozhodnutí je projednáno s opatrovníkem. Uživateli jsou na dobu pobytu mimo domov předány úsekovou sestrou předepsané léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. Úhrada za pobyt mimo domov se provede dle Smlouvy o poskytování sociální služby. Při odchodu na dovolenou ohlásí uživatel svou nepřítomnost úsekové sestře, sociální pracovnici nebo pracovnici konající službu nejpozději 2 dny předem (na pozdější odhlášení nebude brán zřetel). Při předem oznámeném pobytu mimo domov bude postupováno takto: 1. Odchod na řádnou dovolenou ve všední dny (1 a více dní): uživatel nahlásí tuto skutečnost nejpozději 1 den předem do 8 00 sociální pracovnici nebo úsekové sestře. 2. Odchod na dovolenou (sobota, neděle): uživatel nahlásí nejpozději do čtvrtku do V těchto případech má nárok na finanční náhradu (vratky) za náklady na potraviny. Při pozdním nahlášení nárok na vratku není. 3. Odchod mimo zařízení v pracovní dny (návrat ještě ten den): uživatel nahlásí pobyt mimo DS a požaduje balíček nejpozději 1 den předem do Odchod mimo zařízení přes víkend kratší než kalendářní den a požaduje balíček, nahlásí tuto skutečnost vždy nejpozději do čtvrtku pak má uživatel nárok na potravinový balíček. Při pozdním nahlášení odchodu nárok na balíček není a bude mu na oddělení ponechána strava. (jen ta, která se může uschovat a není to v rozporu s hygienickými normami) Návštěvy Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně v době od 6 00 do Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické služby mohou být návštěvy dočasně zakázány. Uživatelé přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, posezení na chodbách, kuchyňky na jednotlivých odděleních atd.).

10 Na pokoji přijímají návštěvy uživatelé, kteří jsou upoutáni na lůžko. U mobilních uživatelů je toto možné pouze se souhlasem spolubydlícího. Návštěvy dodržují klid a pořádek v domově, respektují provoz zařízení. Návštěvy se řídí Návštěvním řádem domova pro seniory. V domově lze návštěvám poskytnout ubytování v hostovském pokoji a to po předchozím dojednání se sociální pracovnicí a vedoucí sestrou. Hostovské pokoje slouží ke krátkodobému ubytování. Zde je nutné dodržovat ubytovací řád. Úhrada za pobyt se platí předem, viz příloha Domácího řádu - směrnice č.3/2014 o úhradách za fakultativní činnosti. Kulturní život uživatelů Domov poskytuje uživatelům také příležitost ke kulturnímu vyžití. Zaměstnanci pověření aktivizací uživatelů pořádají vycházky, kulturní pořady a jiné akce dle přání uživatelů. Činnosti se plánují s ohledem na roční období a schopnosti našich uživatelů. U každého uživatele je respektována svoboda náboženského vyznání a politického smýšlení. Knihy v domovní knihovně jsou volně přístupné všem uživatelům. Při půjčování knih se uživatelé řídí pokyny pověřeného zaměstnance. Zájmová činnost Uživatel se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nejsou na úkor jeho zdraví, nenarušují klid nebo neohrožují zdraví ostatních uživatelů, pracovníků či jiných osob a pokud zájmová činnost odpovídá podmínkám domova. Všichni uživatelé se mohou dle vlastní vůle účastnit aktivit, zájmových a kulturních akcí. Uživatelé mají k dispozici tělocvičnu, kterou mohou využívat v pracovních dnech od 7 00 do Výplata kapesného Kapesné (zůstatek důchodu po úhradě všech nákladů spojených s pobytem v domově) je vypláceno 15. den v měsíci. Pokud tento den připadne na sobotu, kapesné se vyplácí již v pátek. Pokud připadne výplatní den na neděli, kapesné se vyplácí v pondělí. Výplatu kapesného provádí pokladní spolu se sociální pracovnicí.

11 Poštovní zásilky Doporučené poštovní zásilky včetně peněžních přijímají uživatelé od pověřeného zaměstnance DS. Jiné poštovní zásilky předávají uživatelům sociální pracovnice. Stížnosti a připomínky Uživatel může podat stížnosti a připomínky ke službám poskytovaných domovem nebo k chování či jednání pracovníků domova písemně prostřednictvím schránek důvěry umístěných na jednotlivých patrech a u jídelny, případně ústně kterémukoliv zaměstnanci domova, který je povinen o tomto provést zápis do IS Cygnus a informovat svého přímého nadřízeného. Stížnosti, podněty a připomínky eviduje koordinátorka individuálního plánování každý pracovní den. Všichni zaměstnanci jsou povinni přijmout jakoukoliv stížnost. Pouze v případech, kdy je stížnost směřována na ně samotné, odkáže stěžovatele přímo na vedení domova. Pokud je stížnost podána stěžovatelem ústně, příjemce stížnost sepíše a nechá stěžovatelem podepsat. Stěžovatel, který chce zůstat v anonymitě, má možnost podpis odmítnout. Stížnosti lze podávat: Telefonicky: Na čísle: , Písemně : Vedení Domova pro seniory Buchlovice U Domova Buchlovice koordinátorce IP nebo sociální pracovnici. Ústně: kterémukoliv pracovníkovi našeho domova. O přednesených stížnostech uživatelů i pracovníků domova je v kanceláři koordinátorky IP vedena dokumentace (kniha stížností). Na písemné stížnosti,

12 kde je uveden zpáteční kontakt, je odpovídáno písemně přímo stěžovateli. U anonymních dotazů, připomínek a stížností je vše řešeno na poradě vedení. Stížnost musí být prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 28 dnů ode dne doručení. V případě, že nelze stanovený termín dodržet, informuje pracovník pověřený vyřízením stížnosti stěžovatele a ostatní účastníky o důvodech a o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti. Stížnosti na práci a jednání vedoucí sestry přijímá vedoucí zařízení. Stížnosti na práci a jednání vedoucího zařízení přijímá ředitel SSL Uherské Hradiště. Pokud stěžovatel není spokojen s rozhodnutím, může se odvolat k nadřízenému orgánu. 1. Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště ředitel: Mgr. Bronislav Vajdík, tel.: Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. Tomáše bati 3792, Zlín sociální odbor vedoucí: Mgr. Jana Chovancová, tel: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno tel.: , 4. Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 Bc. Dana Vrabcová (sociální pracovnice) tel.: Občanské poradny Jsou nezávislým místem bezplatné důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Asociace občanských poraden, Senovážné nám. 24, Praha 1, Opatření proti porušování kázně a pořádku Pokud uživatel odmítá dodržovat Smlouvu o poskytování sociální služby, vnitřní předpisy poskytovatele, se kterými byl řádně seznámen, popřípadě bude

13 narušovat soužití s dalšími uživateli, může poskytovatel přikročit k následujícím nápravným opatřením: domluva písemné napomenutí návrh na ukončení pobytu V domově není povoleno: přijímat návštěvy na pokojích v době nočního klidu, při provádění hygienických úkonů a v nepřítomnosti uživatelů vynášet majetek domova kouřit mimo vyhrazené prostory fyzicky a slovně napadat ostatní uživatele a zaměstnance přechovávat zbraně přechovávat a hromadit omamné látky, znehodnocené potraviny a ostré nebezpečné předměty chovat v zařízení domácí zvířata Ukončení pobytu v domově pro seniory Pobyt v domově končí na základě písemného oznámení uživatele nebo jeho zákonného zástupce, přemístěním uživatele do jiného zařízení nebo jeho propuštění z domova, úmrtím uživatele. Smlouva o poskytování sociální služby může být ukončena výpovědí: a) ze strany uživatele - výpověď smlouvy může dát uživatel nebo jeho zákonný zástupce kdykoliv bez udání důvodu. Výpověď podává písemně k rukám vedení DS Buchlovice, kde bude uvedeno, ke kterému dni uživatel končí pobyt v zařízení. Výpovědní lhůta končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla poskytovateli výpověď doručena. b) ze strany poskytovatele výpověď smlouvy může dát poskytovatel uživateli z důvodu: - hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (nepřevedení příspěvku na péči na poskytovatele nebo zamlčení jeho výše) - opakované (více než 3x) nezaplacení úhrady - nesprávného uvedení výše příjmu uživatele (týká se uživatelů, kterým po zaplacení úhrady za pobyt za kalendářní měsíc nezbývá částka minimálně ve výši 15% jeho měsíčního příjmu)

14 - změny zdravotního stavu vylučující poskytování sociální služby - hrubého porušování vnitřních pravidel DS (neschopnost soužití se spoluuživateli, slovní a fyzické napadání, sexuální obtěžování, psychické vydírání uživatelů a personálu, krádež, poškozování majetku poskytovatele, alkoholizmus a používání omamných látek, nedodržování hygienických zásad). V případě vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele končí výpovědní lhůta uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď uživateli doručena. Postup při úmrtí uživatele upravují zvláštní předpisy (Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví v platném znění a Zákon č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví v platném znění pozdějších právních předpisů). Smuteční obřad zemřelého uživatele zabezpečí rodina; pokud ho nezabezpečí rodina a uživatel nemá žádnou finanční hotovost, která by vyrovnala finanční náklady s úmrtím spojené, přejímá tuto povinnost obec. Majetek zemřelého sepíší pracovnice přímé obslužné péče konající službu. O provedeném soupisu se zhotoví zápis a osobní věci se předají oproti podpisu pozůstalým. Majetek zemřelého (vkladní knížky, hotovost a cenné předměty) zůstávají v úschově domova, lze jej vydat pozůstalým jen na základě usnesení soudu a po předem dohodnutém termínu (telefonicky) s vedením domova. Vážení uživatelé, všichni jsme zde pro Vás, chceme Vám poskytnout to nejlepší, co je v našich silách, ale nejsme neomylní, proto se nebojte a upozorněte nás na naše chyby. V případě, že budete mít připomínky k poskytované službě a nebudete spokojeni, postupujte tak, jak bylo výše uvedeno. Nejdříve se obraťte se svou stížností na sociální pracovnici, vedoucí sestru a v případě, že nebudete s vyřízením Vaší stížnosti spokojeni, oslovte vedoucího zařízení. Je nutné dodržet postupy při podávání stížností. Vedení domova uvítá Vaše podněty, připomínky a návrhy ke zlepšení bydlení ve Vašem domově. Ze srdce Vám přejeme, aby se náš domov stal Vaším skutečným domovem.

15 Závěrečná ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele i pracovníky domova. 2. Uživatel je s obsahem Domácího řádu seznámen v přijímacím řízení. 3. Uživatel, případně jeho zákonný zástupce, potvrdí svým podpisem, že Domácí řád je pro něj závazný a bude jej dodržovat. 4. Tento řád nabývá účinnosti dnem Zpracovalo vedení Domova pro seniory Buchlovice

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více