Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD"

Transkript

1 Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych chtěl prožít své stáří.

2 Informace Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje Adresa: Domov pro seniory U Domova 470 Buchlovice Fax.: Vedoucí: Mgr. Antonín Gajdoš Tel: Vedoucí sestra: Bc. Ludmila Hájková, RS Tel: , Sociální pracovnice: Bc. Eva Výstupová Tel: , E mail: Sociální pracovnice: Bc. Libuše Stýskalová Tel: , Sociální pracovnice: Bc. Martina Martináková Tel: ,

3 POSLÁNÍ ORGANIZACE Domov pro seniory v Buchlovicích poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života. CÍLOVÁ SKUPINA Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, v péči o sebe a sociálních vztahů a nemohou žít bez pomoci druhých osob v přirozeném prostředí. Péči o ně není schopna zajistit jiná sociální služba. Obecná ustanovení Tento dokument stanovuje základní normy soužití uživatelů domova, jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované péče a požadavky na zaměstnance s cílem vytvářet příznivé podmínky pro materiální a zdravotnické zabezpečení uživatelů, spolupůsobit na jejich duchovní seberealizaci, kulturní společenské potřeby a vztahy vzájemné úcty, pomoci a spolupráce. Naše zařízení má písemně zpracovány a zavedeny standardy kvality sociálních služeb v praxi, které se pravidelně inovují. Na jejich podkladě je poskytována služba. Metodika je přístupná všem pracovníkům, uživatelům a rodinným příslušníkům. Máme vypracovaný systém individuálního hodnocení a vzdělávání pracovníků. Na našem zařízení probíhají pravidelně externí supervize všech pracovníků. Pracovní tým se setkává v rámci porad. Vedení se setkává dle potřeby s výborem uživatelů. Jeho členové jsou voleni z řad uživatelů domova. Volba probíhá jednou za 3 roky, případně podle potřeby. Popis zařízení Ubytovací objekty se skládají z komplexu budov, které jsou rozděleny na část pro imobilní (kapacita 58 míst) a mobilní uživatele (kapacita 100 míst). Součástí domova je velký společenský sál asi pro 100 osob, kde se konají kulturní a společenské akce. Sál lze použít i pro soukromé akce uživatelů, sazebník viz příloha Domácího řádu - směrnice č.3/2014 o úhradách za fakultativní činnosti. V domově se nachází i kaple, ve které jsou pravidelně konány bohoslužby.

4 K odpočinku slouží také zahrada, která poskytuje možnost vycházek, posezení na lavičkách případně pěstování květin. Ubytování V přijímacím řízení je uživatel seznámen s pokojem, na kterém se uvolnilo lůžko, dále je seznámen se Standardy kvality sociální péče domova, Domácím řádem, ceníkem úhrad a fakultativních činností. Tyto dokumenty jsou k dispozici na jednotlivých odděleních pro potřebu seznámení uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a zaměstnancům. Uživatel do domova přichází dobrovolně, na základě své žádosti. Uživatel nebo jeho zákonný zástupce předkládá při přijetí do domova občanský průkaz, (v případě potřeby matriční doklady), průkaz zdravotní pojišťovny, výpis ze zdravotní dokumentace, popř. celou zdravotní dokumentaci. Dále předloží potvrzení lékaře o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů. Dle požadavku může být uživatel přihlášen k trvalému pobytu. Ošacení, které si uživatel přinesl z domova, označí pracovnice domova číslem, které je mu přiděleno. Oblečení je označeno diskrétně, aby nedocházelo ke stigmatizaci uživatelů. Označení podléhá i ošacení pořízeném později. Za neoznačené ošacení ošetřující personál neručí. Neoznačené ošacení, je po dobu 3 měsíců uskladněno v prádelně, kde si uživatelé mohou chybějící ošacení dohledat. Osobním číslem se označují též věci zakoupené, darované nebo přidělené za pobytu uživatele v domově (např. šatstvo, prádlo, obuv, apod.). Ošacení, které uživatel již nemůže používat, což je zjištěno při kontrole šatních lístků nebo během roku, je třeba do 31 dnů po provedené kontrole, odstranit. Uživatelé jsou ubytováni ve 20 jednolůžkových pokojích v 69 dvoulůžkových pokojích Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Při nástupu je možno si vzít např. lampu, obrazy, drobné předměty, varnou konvici, malou lednici, televizor, radiopřijímač, PC, mikrovlnnou troubu, křeslo atd. Uživatelé mohou používat vlastní povlečení, polštář, pokrývku atd. Z bezpečnostního hlediska není vhodné, aby uživatelé používali na pokojích tepelné spotřebiče. Sazebník za spotřebovanou energii soukromých elektrospotřebičů viz příloha Domácího řádu - směrnice č.3/2014 o úhradách za fakultativní činnosti.

5 Vlastní používané elektrospotřebiče uživatelé předkládají k revizi, kterou zajistí vedení domova. Uživatelé dbají dodržování stanovených protipožárních a bezpečnostních opatření. Za užívání TV a radiopřijímače uživatelé platí koncesionářský poplatek plynoucí ze zákona č. 348/2005 Sb. O rozhlasových a televizních poplatcích. Při používání vlastních spotřebičů na pokoji by neměl uživatel rušit ani omezit spolubydlícího. Televizor je vhodné sledovat do 22. hodiny, dále (v době nočního klidu) jen se sluchátky. Lednici si uživatel udržuje v hygienicky nezávadném stavu. Na každém pokoji na odd. 2AB, 3AB je telefon, který slouží pro snadnou komunikaci s obslužným personálem a rodinnými příslušníky. Jednotlivá poschodí jsou propojena výtahem. Na oddělení zvýšené péče mají uživatelé k dispozici signalizační zařízení. Na každém oddělení mobilních uživatelů je malá společenská místnost určená k odpočinku a sledování televize. Dále se zde nachází kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou, sporákem a ledničkou. Slouží uživatelům k přípravě občerstvení, vaření, pečení atd. Pro uživatele, kteří kouří, je zřízená kuřárna. V pokojích a ostatních prostorách Domova pro seniory kouření není dovoleno. Ke koupání a sprchování na každém oddělení jsou k dispozici účelně vybavené koupelny. Odpovědnost za škodu Všichni uživatelé chrání a šetří majetek domova i ostatních uživatelů. Uživatel odpovídá za úmyslně způsobenou škodu na majetku domova, na majetku a zdraví jiných uživatelů, zaměstnanců a osob, které se v domově oprávněně zdržují. Zaměstnanec odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Pokud škoda na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou naplňuje charakter trestného činu, bude řešena na podnět vedoucího domova či poškozené osoby v trestním řízení. Uživatelé chrání svůj majetek uzamčením ve skříních. Při hygienické kontrole, uživatelé, na požádání ošetřovatelského personálu, odemknou skříně a ostatní vybavení. Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu za přítomnosti uživatele, odstraní z pokojů, skříní, stolků apod. věci, včetně potravin, pokud by tyto svou kvalitou, množstvím nebo technickým stavem odporovaly hygienickým požadavkům, technickým normám či skladovacím a ubytovacím možnostem nebo pokud by ohrožovaly zdraví a kvalitu života v kolektivním zařízení.

6 Úschova cenných věcí Při nástupu i v průběhu pobytu může uživatel nebo zákonný zástupce uživatele, který je zbaven či omezen ve způsobilosti k právním úkonům (dále jen zákonný zástupce), požádat sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek do úschovy domova. O každém příjmu je proveden písemný záznam dle vystavené stvrzenky nebo složního listu za přítomnosti svědka. Vkladní knížky a cenné předměty jsou uloženy do domovního trezoru a zavedeny do evidence Úschovy zařízení. Cennosti převzaté do úschovy musí být řádně označeny, aby byla vyloučena jejich záměna. Úschova finanční hotovosti v trezoru domova maximální výše finanční hotovosti Kč. Maximální doba uložení této hotovosti v úschově je 1 měsíc. Po uplynutí této doby je finanční hotovost předána uživateli nebo je s jeho souhlasem předána účetní, která finanční částku uloží na vkladní knížku uživatele. Podle požadavků uživatele nebo jeho zákonného zástupce sociální pracovnice vydá z úschovy vkladní knížku, případně cennosti. O každém výdeji je proveden písemný záznam - vystavení stvrzenky a zaznamenán pohyb na složním listu za přítomnosti svědka. Pokud by došlo ke ztrátě věcí, škoda je řešena dle novely Občanského zákoníku. Uložené cennosti se uživateli nebo jeho zákonnému zástupci vrátí na základě žádosti nebo při trvalém opuštění domova proti podpisu za přítomnosti svědka. Není-li uživatel schopen hospodařit se svými finančními prostředky (na základě lékařského vyjádření), je možné zavést tzv. hospodaření s kapesným na žádost uživatele nebo jeho zákonného zástupce. Stravování Stravovací provoz zajišťují 3 vyučení kuchaři a 5 pomocných kuchařů. V domově jsou podávána denně tři hlavní jídla a dvě svačiny. Strava je připravována dle dietního systému: racionální, diabetická, šetřící a individuální dieta. Dietu každému uživateli doporučí ošetřující lékařka. Povinnost odebírat doporučenou dietní stravu není stanovena žádným právním předpisem. Odmítne-li uživatel dodržovat dietní režim, je to možné za podmínky, že uživatele nutriční terapeutka poučí o možných následcích nedodržení diety. O této skutečnosti bude proveden záznam do IS Cygnus. Jídelníček sestavuje nutriční terapeutka ve spolupráci s vedoucí kuchařkou a skladní potravin. Uživatelé se mají možnost vyjádřit ke skladbě jídelníčku na pravidelném setkání s nutriční terapeutkou, které se koná na jednotlivých odděleních. Finanční hodnota stravy se řídí výší stravovací jednotky.

7 Strava je vydávána v hlavní jídelně dle časového harmonogramu: snídaně oběd večeře Mobilní uživatelé docházející na stravu do jídelny, imobilním uživatelům je strava podávána na pokojích. Při krátkodobé nemoci uživatele je strava dovážena a podávána personálem na pokoji uživatele. Uživatelé, kteří nezkonzumují celou porci jídla v jídelně, si mohou zbylou porci přesunout do své uzavíratelné nádoby a odnést na pokoj k pozdější konzumaci. Veškeré připomínky a stížnosti na kvalitu a skladbu stravy lze uplatnit na pravidelných schůzkách s nutriční terapeutkou, případně zapsat do Knihy připomínek v jídelně domova. Ošetřovatelská a zdravotní péče Ošetřovatelská péče je nepřetržitá a je poskytována registrovanými zdravotními sestrami. Pečovatelské služby provádí pracovníci v přímé obslužné péči. Uživatelé při nástupu do domova mají možnost volby ošetřujícího lékaře. Mohou být nadále ošetřováni svým dosavadním ošetřujícím lékařem anebo mohou využít služby lékařky, která ordinuje přímo v domově. Praktická lékařka je MUDr. Leona Miklendová. Pokud se uživatel rozhodne využít nabízené služby praktické lékařky, je potřebné před nástupem do domova požádat svého dosavadního ošetřujícího lékaře o výpis nebo zdravotní dokumentaci, aby byla zajištěna jeho zdravotní péče. MUDr. Leona Miklendová ordinuje: PO (DZR, odd.2ab,3ab) (oddělení zvýšené péče) ÚT ST ČT pouze akutní stavy PÁ Uživatel může v průběhu poskytované služby změnit praktického lékaře. Při nástupu do domova je s uživatelem sepsána Dohoda o užívání léků. Ta obsahuje informace o tom, jaké léky uživatel užívá a jakým způsobem si je přeje zajišťovat - vše zajistí sám nebo využije nabízenou službu (donášku léků, podávání léků personálem atd.) Své rozhodnutí může uživatel kdykoliv

8 v průběhu poskytované služby změnit. Personál provede záznam v dokumentaci a uživateli je předložena k podpisu nová Dohoda o užívání léků. Jednou týdně do domova dochází: Psychiatr MUDr. Josef Kašpárek a neuroložka MUDr. Věra Kaňovská. Jednou za 14 dní zubní lékařka MUDr. Jitka Černá. Hygiena V domově pečují uživatelé o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla a obuvi, o pořádek na pokojích, ve skříních, nočních stolcích a podobně i o pořádek ve všech dalších místnostech, které používají v celém areálu domova. Uživatelé mají po celý den k dispozici koupelny na oddělení pro zajištění osobní hygieny, imobilní uživatelé mají zajištěnou hygienickou péči na pokojích. Součástí koupele je i stříhání nehtů. K dodržování osobní hygieny patří stříhání vlasů. Za účelem poskytování těchto služeb dochází do domova kadeřnice. Osobní prádlo si uživatelé vyměňují 1x denně, podle potřeby i častěji. Na noc se vždy převlékají do nočního prádla. Znečištěné prádlo se odevzdává do prádelny. Praní, žehlení a drobná oprava prádla je součástí měsíční úhrady. Všechny místnosti domova se pravidelně větrají a denně se provádí běžný úklid. Je v zájmu uživatelů, aby pro upevnění svého zdravotního stavu využívali pobyt na čerstvém vzduchu v areálu domova. Odpadky se odkládají do nádob k tomu určených a neodhazují se z oken. Doba klidu v domově pro seniory Doba nočního klidu je od do 6 00 hodin. V době nočního klidu nejsou uživatelé rušeni, s výjimkou podávání léků nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo lékařské péče a šetrných kontrol ošetřujícího personálu. V době nočního klidu mohou uživatelé poslouchat rozhlas nebo televizi, pouze pokud neruší ostatní spolubydlící. Pracovník konající službu může upozornit uživatele na příliš hlasitý poslech rádia nebo TV vysílání v době nočního klidu. Vycházky mimo areál domova pro seniory Uživatelé vychází z areálu domova a pobývají mimo něj kdykoliv. Uživatelé odcházející mimo areál domova - oznámí svůj odchod, místo pobytu a předpokládanou dobu návratu personálu konajícímu službu v případě, že se nedostaví k některému z hlavních jídel. Nejde o omezování osobní svobody, nýbrž aby byl personál informován. Ošetřující personál může upozornit uživatele na nepřiměřené nebo nevhodné oblečení.

9 Přechodný pobyt uživatelů mimo domov pro seniory Uživatel může přechodně pobývat mimo domov. Oznámí to úsekové sestře nebo sociální pracovnici (v sobotu a neděli pracovnici konající službu) v dostatečném časovém předstihu. Jde-li o uživatele zbaveného či omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, jeho rozhodnutí je projednáno s opatrovníkem. Uživateli jsou na dobu pobytu mimo domov předány úsekovou sestrou předepsané léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. Úhrada za pobyt mimo domov se provede dle Smlouvy o poskytování sociální služby. Při odchodu na dovolenou ohlásí uživatel svou nepřítomnost úsekové sestře, sociální pracovnici nebo pracovnici konající službu nejpozději 2 dny předem (na pozdější odhlášení nebude brán zřetel). Při předem oznámeném pobytu mimo domov bude postupováno takto: 1. Odchod na řádnou dovolenou ve všední dny (1 a více dní): uživatel nahlásí tuto skutečnost nejpozději 1 den předem do 8 00 sociální pracovnici nebo úsekové sestře. 2. Odchod na dovolenou (sobota, neděle): uživatel nahlásí nejpozději do čtvrtku do V těchto případech má nárok na finanční náhradu (vratky) za náklady na potraviny. Při pozdním nahlášení nárok na vratku není. 3. Odchod mimo zařízení v pracovní dny (návrat ještě ten den): uživatel nahlásí pobyt mimo DS a požaduje balíček nejpozději 1 den předem do Odchod mimo zařízení přes víkend kratší než kalendářní den a požaduje balíček, nahlásí tuto skutečnost vždy nejpozději do čtvrtku pak má uživatel nárok na potravinový balíček. Při pozdním nahlášení odchodu nárok na balíček není a bude mu na oddělení ponechána strava. (jen ta, která se může uschovat a není to v rozporu s hygienickými normami) Návštěvy Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně v době od 6 00 do Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické služby mohou být návštěvy dočasně zakázány. Uživatelé přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, posezení na chodbách, kuchyňky na jednotlivých odděleních atd.).

10 Na pokoji přijímají návštěvy uživatelé, kteří jsou upoutáni na lůžko. U mobilních uživatelů je toto možné pouze se souhlasem spolubydlícího. Návštěvy dodržují klid a pořádek v domově, respektují provoz zařízení. Návštěvy se řídí Návštěvním řádem domova pro seniory. V domově lze návštěvám poskytnout ubytování v hostovském pokoji a to po předchozím dojednání se sociální pracovnicí a vedoucí sestrou. Hostovské pokoje slouží ke krátkodobému ubytování. Zde je nutné dodržovat ubytovací řád. Úhrada za pobyt se platí předem, viz příloha Domácího řádu - směrnice č.3/2014 o úhradách za fakultativní činnosti. Kulturní život uživatelů Domov poskytuje uživatelům také příležitost ke kulturnímu vyžití. Zaměstnanci pověření aktivizací uživatelů pořádají vycházky, kulturní pořady a jiné akce dle přání uživatelů. Činnosti se plánují s ohledem na roční období a schopnosti našich uživatelů. U každého uživatele je respektována svoboda náboženského vyznání a politického smýšlení. Knihy v domovní knihovně jsou volně přístupné všem uživatelům. Při půjčování knih se uživatelé řídí pokyny pověřeného zaměstnance. Zájmová činnost Uživatel se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nejsou na úkor jeho zdraví, nenarušují klid nebo neohrožují zdraví ostatních uživatelů, pracovníků či jiných osob a pokud zájmová činnost odpovídá podmínkám domova. Všichni uživatelé se mohou dle vlastní vůle účastnit aktivit, zájmových a kulturních akcí. Uživatelé mají k dispozici tělocvičnu, kterou mohou využívat v pracovních dnech od 7 00 do Výplata kapesného Kapesné (zůstatek důchodu po úhradě všech nákladů spojených s pobytem v domově) je vypláceno 15. den v měsíci. Pokud tento den připadne na sobotu, kapesné se vyplácí již v pátek. Pokud připadne výplatní den na neděli, kapesné se vyplácí v pondělí. Výplatu kapesného provádí pokladní spolu se sociální pracovnicí.

11 Poštovní zásilky Doporučené poštovní zásilky včetně peněžních přijímají uživatelé od pověřeného zaměstnance DS. Jiné poštovní zásilky předávají uživatelům sociální pracovnice. Stížnosti a připomínky Uživatel může podat stížnosti a připomínky ke službám poskytovaných domovem nebo k chování či jednání pracovníků domova písemně prostřednictvím schránek důvěry umístěných na jednotlivých patrech a u jídelny, případně ústně kterémukoliv zaměstnanci domova, který je povinen o tomto provést zápis do IS Cygnus a informovat svého přímého nadřízeného. Stížnosti, podněty a připomínky eviduje koordinátorka individuálního plánování každý pracovní den. Všichni zaměstnanci jsou povinni přijmout jakoukoliv stížnost. Pouze v případech, kdy je stížnost směřována na ně samotné, odkáže stěžovatele přímo na vedení domova. Pokud je stížnost podána stěžovatelem ústně, příjemce stížnost sepíše a nechá stěžovatelem podepsat. Stěžovatel, který chce zůstat v anonymitě, má možnost podpis odmítnout. Stížnosti lze podávat: Telefonicky: Na čísle: , Písemně : Vedení Domova pro seniory Buchlovice U Domova Buchlovice koordinátorce IP nebo sociální pracovnici. Ústně: kterémukoliv pracovníkovi našeho domova. O přednesených stížnostech uživatelů i pracovníků domova je v kanceláři koordinátorky IP vedena dokumentace (kniha stížností). Na písemné stížnosti,

12 kde je uveden zpáteční kontakt, je odpovídáno písemně přímo stěžovateli. U anonymních dotazů, připomínek a stížností je vše řešeno na poradě vedení. Stížnost musí být prošetřena a vyřízena bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 28 dnů ode dne doručení. V případě, že nelze stanovený termín dodržet, informuje pracovník pověřený vyřízením stížnosti stěžovatele a ostatní účastníky o důvodech a o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti. Stížnosti na práci a jednání vedoucí sestry přijímá vedoucí zařízení. Stížnosti na práci a jednání vedoucího zařízení přijímá ředitel SSL Uherské Hradiště. Pokud stěžovatel není spokojen s rozhodnutím, může se odvolat k nadřízenému orgánu. 1. Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště ředitel: Mgr. Bronislav Vajdík, tel.: Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. Tomáše bati 3792, Zlín sociální odbor vedoucí: Mgr. Jana Chovancová, tel: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno tel.: , 4. Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 Bc. Dana Vrabcová (sociální pracovnice) tel.: Občanské poradny Jsou nezávislým místem bezplatné důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Asociace občanských poraden, Senovážné nám. 24, Praha 1, Opatření proti porušování kázně a pořádku Pokud uživatel odmítá dodržovat Smlouvu o poskytování sociální služby, vnitřní předpisy poskytovatele, se kterými byl řádně seznámen, popřípadě bude

13 narušovat soužití s dalšími uživateli, může poskytovatel přikročit k následujícím nápravným opatřením: domluva písemné napomenutí návrh na ukončení pobytu V domově není povoleno: přijímat návštěvy na pokojích v době nočního klidu, při provádění hygienických úkonů a v nepřítomnosti uživatelů vynášet majetek domova kouřit mimo vyhrazené prostory fyzicky a slovně napadat ostatní uživatele a zaměstnance přechovávat zbraně přechovávat a hromadit omamné látky, znehodnocené potraviny a ostré nebezpečné předměty chovat v zařízení domácí zvířata Ukončení pobytu v domově pro seniory Pobyt v domově končí na základě písemného oznámení uživatele nebo jeho zákonného zástupce, přemístěním uživatele do jiného zařízení nebo jeho propuštění z domova, úmrtím uživatele. Smlouva o poskytování sociální služby může být ukončena výpovědí: a) ze strany uživatele - výpověď smlouvy může dát uživatel nebo jeho zákonný zástupce kdykoliv bez udání důvodu. Výpověď podává písemně k rukám vedení DS Buchlovice, kde bude uvedeno, ke kterému dni uživatel končí pobyt v zařízení. Výpovědní lhůta končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla poskytovateli výpověď doručena. b) ze strany poskytovatele výpověď smlouvy může dát poskytovatel uživateli z důvodu: - hrubého porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (nepřevedení příspěvku na péči na poskytovatele nebo zamlčení jeho výše) - opakované (více než 3x) nezaplacení úhrady - nesprávného uvedení výše příjmu uživatele (týká se uživatelů, kterým po zaplacení úhrady za pobyt za kalendářní měsíc nezbývá částka minimálně ve výši 15% jeho měsíčního příjmu)

14 - změny zdravotního stavu vylučující poskytování sociální služby - hrubého porušování vnitřních pravidel DS (neschopnost soužití se spoluuživateli, slovní a fyzické napadání, sexuální obtěžování, psychické vydírání uživatelů a personálu, krádež, poškozování majetku poskytovatele, alkoholizmus a používání omamných látek, nedodržování hygienických zásad). V případě vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele končí výpovědní lhůta uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď uživateli doručena. Postup při úmrtí uživatele upravují zvláštní předpisy (Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví v platném znění a Zákon č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví v platném znění pozdějších právních předpisů). Smuteční obřad zemřelého uživatele zabezpečí rodina; pokud ho nezabezpečí rodina a uživatel nemá žádnou finanční hotovost, která by vyrovnala finanční náklady s úmrtím spojené, přejímá tuto povinnost obec. Majetek zemřelého sepíší pracovnice přímé obslužné péče konající službu. O provedeném soupisu se zhotoví zápis a osobní věci se předají oproti podpisu pozůstalým. Majetek zemřelého (vkladní knížky, hotovost a cenné předměty) zůstávají v úschově domova, lze jej vydat pozůstalým jen na základě usnesení soudu a po předem dohodnutém termínu (telefonicky) s vedením domova. Vážení uživatelé, všichni jsme zde pro Vás, chceme Vám poskytnout to nejlepší, co je v našich silách, ale nejsme neomylní, proto se nebojte a upozorněte nás na naše chyby. V případě, že budete mít připomínky k poskytované službě a nebudete spokojeni, postupujte tak, jak bylo výše uvedeno. Nejdříve se obraťte se svou stížností na sociální pracovnici, vedoucí sestru a v případě, že nebudete s vyřízením Vaší stížnosti spokojeni, oslovte vedoucího zařízení. Je nutné dodržet postupy při podávání stížností. Vedení domova uvítá Vaše podněty, připomínky a návrhy ke zlepšení bydlení ve Vašem domově. Ze srdce Vám přejeme, aby se náš domov stal Vaším skutečným domovem.

15 Závěrečná ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele i pracovníky domova. 2. Uživatel je s obsahem Domácího řádu seznámen v přijímacím řízení. 3. Uživatel, případně jeho zákonný zástupce, potvrdí svým podpisem, že Domácí řád je pro něj závazný a bude jej dodržovat. 4. Tento řád nabývá účinnosti dnem Zpracovalo vedení Domova pro seniory Buchlovice

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 1 Domácí průvodce odlehčovací služby Domácí průvodce vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ze zřizovací listiny a organizačního řádu Domova Kytín schváleného

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB vydává pro provozovnu DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE tento DOMÁCÍ ŘÁD Článek I. Úvod Umisťování a přijímání občanů do Domova důchodců (DD) se řídí příslušnými obecně závaznými

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2016 1. 1 Poslání, cílová skupina, cíle Posláním Odlehčovacích služeb (dále jen OS) v Mariánských Lázních je poskytnout dočasné sociální

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Sociální služby Vsetín, p.o., Záviše Kalandry 1353, Vsetín, DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory KAROLINKA

Sociální služby Vsetín, p.o., Záviše Kalandry 1353, Vsetín, DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory KAROLINKA Sociální služby Vsetín, p.o., Záviše Kalandry 1353, Vsetín, 755 01 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory KAROLINKA Počet stran : 12 Účinnost od: 01. 11. 2010 Proces Jméno a příjmení Funkce Datum Podpis Vypracování

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. domovy pro seniory pobytová Domov pro

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95. vydává s účinnosti od 1.1.2007 Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace 798 03 Plumlov, Soběsuky 95 vydává s účinnosti od 1.1.2007 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Soběsuky Je závazným dokumentem zařízení, obsahuje zásady pro

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD

Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Strom života, Purkyňova 2781 Detašované pracoviště: Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Oddělení se zvláštním režimem je součástí

Více

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením

Vnitřní pravidla. Domova pro osoby se zdravotním postižením Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla Domova pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci č.14, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení Domácí řád DOZP Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád DOZP je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Domácí řád

Více

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Domov pro osoby se zdravotním postižením podporuje smysluplné aktivní prožití života.

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Zpracovala: Michálková Markéta, vedoucí úseku administrativně správních

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: Zpracovala: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Bc. Kotábová Lenka, vedoucí úseku sociálních služeb Michálková

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Druhové označení vnitřního předpisu: Číslo vnitřního předpisu: Směrnice S-01-14 Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Obsah 1. Předmět úpravy směrnice... 2 2. Základní pravidla...

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Tato péče je zaměřena na všestranný

Více

domova pro seniory - Domu klidného stáří

domova pro seniory - Domu klidného stáří Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533 www.socsluzbyzdar.cz D o m á c í ř á d domova pro seniory - Domu klidného

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování

DOMÁCÍ ŘÁD. Čl. 2 Ubytování DOMÁCÍ ŘÁD Čl. 1 Úvod Tento řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci (dále domov ) a vymezuje práva a povinnosti všech klientů. Cílem řádu je vytvořit takové

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y

Vnitřní pravidla. D o m o v a p r o s e n i o r y Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. vydává Vnitřní pravidla D o m o v a p r o s e n i o r y v Újezdci č.1, 339 01 Klatovy Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované sociální

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, 739 14 IČ: 021 41 531 Domácí řád 1 I. Úvod 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově se zvláštním režimem,

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY 1 DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY Úvod Tento domácí řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno a vymezuje práva a povinnosti všech

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA

DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA DOMOV BÍLÁ OPAVA příspěvková organizace OPAVA, Rybářská 27 IČ: 00016772 --------------------------------------------------------- Předpis č. Ř 2/2011 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA OPAVA, říjen 2011 Ing.

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Vydal: Mgr. Lenka Olivová, PVK Datum vydání: Revize č. 0 Změna č.: 0 Strana: 1 / 9. Domácí řád

Vydal: Mgr. Lenka Olivová, PVK Datum vydání: Revize č. 0 Změna č.: 0 Strana: 1 / 9. Domácí řád 1 / 9 Domácí řád Obsahuje vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby v DS Tovačov Datum platnosti: 01. 02. 2016 Vydání číslo: 1 Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Ř 03 Domácí řád ze dne 1. 9. 2014 Funkce

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více