EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY"

Transkript

1 EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY Miloš Charbuský, Eva Hladká Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice; Charitní domov Moravec Abstract: The ageing of population has recently become one of the areas necessary to pay attention to and to react flexibly to the situation. The article deals with the social and economic analysis of three houses for seniors in the Vysočina region. It is divided into two parts. The first part focuses on the social policy and social security at the general level and defines conditions for providing social services. The second part characterises individual senior houses that have different founders and the analyses their management. Keywords: house for seniors, social policy, social security, social services, provider of social services, analysis of financial management, bed costs, financial contributions of clients, Vysočina region 1. Úvod V současné době se stále častěji a s vyšším důrazem potřebnosti diskutuje o problému stárnutí obyvatel České republiky (ČR). Nyní v ČR žije téměř 1,5 mil. seniorů. Demografové již dříve upozorňovali na to, že česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Varují, že počet obyvatel nad 65 let se do roku 2050 téměř zdvojnásobí. V současnosti se ročně seniorům vyplácí na důchodech částky přesahující několik desítek miliard korun. Přitom ekonomicky aktivní účastníci důchodového pojištění již dnes přispívají v průměru 2,7 zaměstnance na jednoho starobního důchodce. Nejedná se však pouze o problém ekonomické povahy, avšak vzhledem ke zvýšenému počtu seniorů ve společnosti je nutné jim vytvořit důstojné podmínky pro aktivní a rovnoprávný život; systematicky se věnovat problematice stárnutí a problematice seniorů ve všech aspektech jejich života a rozvíjet mezigenerační vztahy a solidaritu. Cílem předloženého článku bude proto analyzovat vybrané domovy pro seniory zejména z pohledu ekonomického; konkrétně postihnout, která forma financování je v současnosti pro ně nejvýhodnější. 2. Formulace problematiky 2.1. Sociální politika Přestože se s pojmem sociální politika setkáváme v životě poměrně často a je používán s jistou dávkou samozřejmosti a pochopitelnosti, jeho definice není zcela jednoznačná. Je to způsobeno řadou okolností, především mnohoznačným významem pojmu sociální či významově rozsáhlým pojmem politika. Význam pojmu sociální lze definovat ve třech úrovních: v nejširším slova smyslu, tj. sociální jako společenský; v užším slova smyslu jedná se o společenské vztahy související s lidsky tíživými a společensky nežádoucími situacemi, jejichž řešení přesahuje síly jednotlivce, popř. rodiny; v nejužším slova smyslu, tj. v kurativním, kdy jsou překonávány nepříznivé nebo nouzové sociální situace. [6] 86

2 Původem řecké slovo politika zobrazuje postavení občana a jeho občanských práv, které uskutečňoval v dané ústavě. Současné pojetí sociální politiky se u různých autorů liší. Nejčastěji však bývá charakterizována dvěma přístupy. První přístup uznává širší pojetí sociální politiky a sociální politika je v něm vnímána jako aktivita bezprostředně spojená s životními podmínkami lidí. V užším slova smyslu je sociální politika redukována na systém vztahující se k oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. [6] 2.2. Sociální zabezpečení a jeho financování Sociální zabezpečení má již za sebou dlouhodobý historický vývoj. Nejen ve starověku, ale rovněž ve středověku již působily různé způsoby vzájemnostního pojištění. Bylo to v rámci zejména náboženských korporací, rovněž tak v profesních organizacích, jak je představovaly cechy. Existovalo i smluvní komerční pojištění. Zejména však pro středověk platilo, že rozhodující úlohu v zabezpečování sociální pomoci sehrávala církev. Postupně se také problematika pojištění dostávala do popředí zájmů ekonomické teorie. Doklady toho nalézáme už ve 14. století, zejména však v období od 17. století. Jako ucelený systém se sociální zabezpečení dotváří od přelomu 19. a 20. století. V počátečním období do druhé světové války stát zajišťoval sociální zabezpečení pouze vybraným skupinám populace, od poloviny 20. století se sociální zabezpečení stává všeobecným. [8] Základní přístupy k financování sociálního zabezpečení V systémech sociálního zabezpečení můžeme rozlišit dva základní přístupy k financování sociálního zabezpečení: financování průběžné, financování kapitálové. Průběžné financování (dříve známé také jako PAYGO systém pay as you go) Stěžejním prvkem průběžného financování je mezigenerační sociální solidarita, která je založena na tom, že stávající generace aktivních občanů hradí výdaje na dávky předchozí generace (např. dávky současných důchodců či jinak sociálně potřebných občanů). Aby průběžné financování mohlo fungovat je bezpodmínečně nutná rovnováha mezi příjmy a výdaji ve stanoveném období. Finanční prostředky jsou přitom začleňovány přímo do státního rozpočtu, z něhož jsou následně přerozdělovány v podobě výdajů na sociální zabezpečení obyvatel. Běžné výdaje na sociální zabezpečení daného roku jsou financovány z běžných příjmů stejného roku, když tyto příjmy jsou hrazeny na účet sociálního pojištění. Znamená to, že pracující se v současné době podílí na financování sociálních dávek jiných pojištěnců, přičemž v pozdější době jsou jeho sociální dávky vypláceny z příspěvků dalších, zpravidla mladších pojištěnců (tzv. mezigenerační solidarita). Kapitálové financování Kapitálové financování je založeno na tom, že si občasné (pojištěnci) vytvářejí pojišťovací kapitálové fondy, přičemž většinou se tak děje za přispění zaměstnavatelů a státu. Kapitálové fondy nashromážděné prostředky vhodně spravují a výnosy z této správy jsou pak následně používány na financování vlastních důchodů pojištěnců. Kapitálové financování se u nás používalo do roku 1948, např. u bank nebo u jiných skupin zaměstnavatelů, kteří měli velký kapitál. Tento systém financování předpokládá 87

3 existenci určitého nashromážděného kapitálu, který ČR nemá. Z tohoto důvodu ho zatím nelze zavést a je nutné volit průběžný systém financování na základě povinného sociálního pojištění s možností dalšího dobrovolného připojištění. Dle uvažovaných možností budoucí úpravy důchodového systému v ČR se jako nejpravděpodobnější jeví tzv. třípilířový systém, který by byl založen na průběžném financování ze státního rozpočtu (z příspěvků pojištěnců a zaměstnavatelů), na povinném pojištění občanů (tzv. penzijní připojištění) a na dalším dobrovolném připojištění na smluvním základě. [9,4] Současná struktura sociálního zabezpečení obsahuje tři základní způsoby sociálního opatření: sociální pojištění: je výrazem odpovědnosti občanů k sobě a vlastní rodině odkládají část své potřeby pro případ budoucí sociální tísně státní sociální podpora: je výrazem státem organizované solidarity mezi vysokopříjmovými občany a nízkopříjmovými občané jsou povinně státem zabezpečení pro případ státem uznané sociální události sociální pomoc: je výrazem dobročinnosti různých institucí zejména charitativních občanům je sociálním subjektem v nouzi poskytována pomoc v rozsahu, jenž je považován za nezbytný, případně přiměřený [9] 3. Řešení problému 3.1. Poskytovatelé sociálních služeb Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách definuje sociální službu jako činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V ustanovení 6 citovaného zákona je dále výslovně stanoveno, že poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek uvedených v tomto zákoně pouze tyto subjekty: 1) územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby (tj. obce a kraje a jimi zřizované příspěvkové organizace), 2) další právnické osoby (jedná se o nestátní neziskové organizace - např. občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), 3) fyzické osoby, 4) ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. Poskytovatelem sociální služby však nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné v domácím prostředí Analýza hospodaření vybraných domovů pro seniory Domov pro seniory - příspěvková organizace zřízená obcí1 1 Konkrétní jméno zřizovatele na jeho žádost neuvádíme. 88

4 Tab. 1: Analýza nákladů a výnosů domova Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování Náklady v této příspěvkové organizaci se mírným tempem zvyšují. Jejich nárůst mezi rokem 2007 a 2008 činí 7,49 %, náklady roku 2009 vzrostly vůči roku 2008 o 11,40 %. Největší nákladovou položku tvoří mzdové náklady a s tím související odvody na zákonné pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní. V roce 2007 tyto činily 59,95 % z celkové výše nákladů, v roce 2008 již 62,93 % a v roce 2009 se nepatrně snížily na 62,71 %. Podobným tempem se zvyšují i výnosy. V roce 2008 se výnosy navýšily oproti roku 2007 o 10,00 % a výnosy roku 2009 vzrostly oproti roku 2008 o 9,29 %. Financování sociálních služeb, které organizace nabízí, jsou hrazeny převážně z úhrad od klientů (v roce ,86%, o rok později 64,65 % a v roce ,14%) a z dotací a příspěvků, zvláště 89

5 dotacemi ze státního rozpočtu, a to z příslušného ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí. MPSV se podílelo v roce 2007 finančními prostředky 25,14 % z celkových výnosů, v následujícím roce 27,50 % a v roce ,47 %. Dalšími dotacemi, které organizace obdržela na provoz, byly dotace kraje Vysočina, a to v průměru cca 4 % podílu na celkových zdrojích v jednotlivých sledovaných letech. Této organizaci přispěl menší měrou na činnost ve sledovaných letech i zřizovatel (v roce 2007 to představovalo 2,49 % z celkových nákladů a v roce ,08 %.) Tato organizace vykazuje ve sledovaných letech zisk. Výrazný zisk byl dosažen za rok 2008, a to v důsledku velkého navýšení dotace z MPSV téměř o 1 mil. Kč. Dotace z MPSV byla vyšší než jiné roky pravděpodobně proto, že tento sledovaný rok nebyl organizaci poskytnut příspěvek od zřizovatele Domov pro seniory Havlíčkův Brod příspěvková organizace zřízená krajem Tab. 2: Analýza nákladů a výnosů domova Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování 90

6 Náklady v této příspěvkové organizace se ve sledovaných letech udržují na srovnatelné výši, a to 19 mil. Kč. Obdobně i výnosy dosahují v těchto jednotlivých rocích cca 19 mil. Kč. I v této organizaci tvoří největší nákladovou položku mzdové náklady a související zákonné odvody. V roce 2007 činily 50,04%, v roce ,06 % a v roce ,84 % z celkových nákladů DpS HB. Financování služby je zajišťováno obdobně jako u domova pro seniory z převážné většiny tržbami od klientů ( ,04%, ,06%, ,84% z celkových příjmů DpS HB). Oproti předešlé organizaci je zde vidět patrný každoroční nárůst v úhradách za služby od klientů. I tato organizace dostává každoročně dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí. I když zde je sledován určitý pokles částky dotací ( ,59 %, ,80 %, ,75 %). Tato příspěvková organizace však obdržela ve sledovaných letech vyšší příspěvek od svého zřizovatele (2007 6,82 %, ,26 %, ,98 %) než předchozí příspěvková organizace. I tato organizace vykazuje ziskové hospodaření, ale zisk má klesající tendenci. Vliv na výsledek hospodaření mají snižující se dotace z MPSV Charitní domov Moravec nezisková organizace 91

7 Tab. 3: Analýza nákladů a výnosů domova Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování Náklady této neziskové organizace se v průběhu sledovaných roků poměrně výrazně navyšovaly. V roce 2008 vzrostly náklady oproti roku 2007 o 6,45 % a v roce 2009 oproti roku 2008 již o 12,38 %. Obdobný meziroční vývoj vykazují i výnosy. Hospodaření je v jednotlivých letech téměř vyrovnané, i když v jednotlivých účetní obdobích je vykazována ztráta v rozmezí 1 4 tis. Kč. V CHDM (podobně jako v obou výše sledovaných příspěvkových organizacích) jsou největší nákladovou položkou mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění (a to v roce ,85 %, následující rok 58,59 % a konečně v roce ,97 % z celkových nákladů). Zdroje financování služeb jsou tvořeny z velké části tržbami od klientů (v roce ,83 %, o rok později 63,02 % a v roce ,33 %). Úhrady za služby od klientů se pohybují každoročně téměř ve stejné výši cca 60 % z celkových výnosů. 92

8 Jelikož tato nezisková organizace nemá zřizovatele jako příspěvkové organizace, nemá možnost od něj získat příspěvek na svou činnost. Nezisková organizace má však právo žádat dotaci na provoz u příslušného ministerstva. V tomto případě se jedná též o Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příděl dotací z MPSV činil v roce ,51 % z celkových výnosů, v roce 2008 je to 33,02 % a v roce ,58 %. Výše poskytnutých dotací se pohybuje ve sledovaném období téměř ve stejné výši, když jsou patrny pouze malé rozdíly v poskytnutých částkách Celkové zhodnocení financování organizací V tomto příspěvku jsme se snažili najít odpověď na otázku, zda je výhodnější z hlediska financování pro tuto sociální službu příspěvková anebo nezisková organizace. Dle našeho názoru je to otázka poněkud diskutabilní. Příspěvková organizace je zřízena buď obcí nebo krajem. Je zřízena na základě rozhodnutí příslušných orgánů obce či kraje, a to podle potřeb daného regionu. Proto na fungování takto zřízené organizace zřizovateli záleží a přispívá na její činnost příspěvkem ze svých zdrojů. Příspěvková organizace pak může ještě sama požádat o dotace z různých resortů státního rozpočtu. Může se také pokoušet získat sponzorské dary. Pokud dotace ze státního rozpočtu je krácena nebo úplně zrušena příspěvkové organizaci, může stále ještě provozovat svoji službu, neboť jí na činnost přispěje zřizovatel, který má zájem na provozu vlastní organizace. V tomto má příspěvková organizace oproti neziskové organizaci výhodu. Na rozdíl od příspěvkové organizace neziskovou organizaci nezastřešuje žádný jiný orgán. Je zcela závislá na prostředcích ze státního rozpočtu (popř. na získaných sponzorských darech). V naší společnosti žije mnoho lidí, kteří jsou tělesně nebo mentálně postižení nebo starší občané a nemají rodinu, ve které by mohli žít a která by se o ně starala. Příspěvkových organizací však není tolik, aby dokázaly zajistit služby všem těmto spoluobčanům. Proto vznikají neziskové organizace, které svými službami pomáhají. Domníváme se, že neziskové organizace by měl podporovat nejen stát, ale i spoluobčané, kterým záleží na druhých lidech. 4. Závěr Česká společnost stárne. Znepokojivé prognózy nás neustále informují o tom, že se rychlým tempem zvyšuje počet obyvatel v důchodovém věku. Na počátku 21. století jsou Češi nejstarší ve své historii. Struktura seniorů se příliš nemění, stále převládají ve starší populaci ženy. Oblast péče o seniory prošla v posledních letech relativně výraznými změnami. Jedním ze základních faktorů, který měl vliv na celkové pojetí služeb pro seniory byla změna chápání stáří. Na proces stárnutí se nyní nahlíží jako na jev celospolečenský i individuální, jenž si žádá přijmout ucelený a dlouhodobý program přípravy na stáří a vzbudit zájem společnosti i jednotlivců o tuto problematiku. Stáří je dnes vnímáno spíše jako sociální status, který je zahájen odchodem z pracovního trhu, což zapříčiní omezení sociálních kontaktů, pokles životního standardu v důsledku přechodu ze mzdy na důchod, který je nižší, či snižování určitého postavení ve společnosti. Stárnutí se nedotýká pouze důchodového systému, ale také trhu práce, když se zde projevuje především úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva a tím tedy i účastníků systému důchodového pojištění. Myslíme si, že systém financování sociálních služeb by si zasloužil větší pozornost, než je tomu nyní. Prostředky pro poskytovatele sociálních služeb jsou obcím, krajům i nestátním neziskovým organizacím poskytovány různými způsoby, což může být příčinou znevýhodňování některých z poskytovatelů sociálních služeb. Z tohoto důvodu by bylo 93

9 vhodné vytvořit jednotný a ucelený systém poskytování finančních prostředků jednotlivým institucím sociálního zabezpečení. Jistou novinkou, která se zdá být perspektivní a žádoucí v dané situaci, je postupný vznik soukromých domovů pro seniory, což by mohlo pomoci řešit otázku kapacity stávajících zařízení. Domovů pro seniory registrovaných státem je několik set, soukromých domovů je zatím jen velmi málo. Velkou nevýhodou pro masivní rozvoj soukromých domovů pro seniory je jejich vysoká finanční náročnost pro seniory. Výstavba soukromých domovů pro seniory je velkou výzvou a příležitostí také pro podnikatele. Prozatím však této myšlence brání zákon, který stanovuje maximální částky za ubytování a stravu. Domníváme se, že je to však jen otázka času, než privátní sektor masivně vstoupí do těchto pobytových služeb. Je třeba si uvědomit, že proces stárnutí a kvalita lidského zdraví je u každého jedince individuální. Během našeho života musíme rozhodovat sami o sobě nebo o našich blízkých a budeme nuceni hledat optimální řešení dané sociální situace. Nesmíme být proto k této problematice lhostejní, neboť nikdy dopředu nevíme, zda tuto péči nebudeme sami potřebovat. Použité zdroje: [1] ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení I. část. 2. rozšířené vydání. Praha: Karolinum, s. ISBN X. [2] BOUKAL, Petr; VÁVROVÁ, Hana. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: VŠE: Oeconomica, s. ISBN [3] DUBEN, Rostislav. Teorie a praxe sociální politiky. 1.vydání. Praha: VŠE; s. ISBN [4] GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka. Sociální zabezpečení. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN [5] KOTOUS, Jan; MUNKOVÁ, Gabriela; PEŘINA, Pavel. Úvod do sociální politiky. 3.upravené a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, s. ISBN [6] KREBS, Vojtěch, et. al. Sociální politika. 4. přepracované a aktualizované. Praha: ASPI, a. s., s. ISBN [7] NAHODIL, František, et al. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN [8] PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: ASPI, s. ISBN [9] REKTOŘÍK, Jaroslav, et al. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Vyd. I. Praha: Ekopress, s.r.o., s. ISBN [10] TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd.1. Praha: Portál, s. ISBN [11] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. [12] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. [13] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [14] Důvodová zpráva k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. [15] Ddhb.cz [online] [cit ]. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Dostupné z WWW: <http://ddhb.cz/>. [16] Ckch.cz [online] [cit ]. Charitní domov Moravec. Dostupné z WWW: <http://www.ckch.cz/charitni-domov-moravec>. 94

10 [17] Kr-vysocina [online] [cit ]. Kraj Vysočina. Dostupné z WWW: <http://www.kr-vysocina.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-krajevysocinana-obdobi /ds /p1=29516> upravit údaje [18] Ekonom.ihned.cz [online] [cit ]. Nový byznys:domov důchodců. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/novy-byznys-domov-duchodcu-dft- /ekonomika.asp?c=a070904_203145_ekonomika_ost>. [19] Czechdesign.cz [online] [cit ]. Soukromé domovy pro seniory pohledem architektky. Dostupné z WWW: <http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=2151%e2%8c%a9=1>. [20] Ct24.cz [online] [cit ]. Krajům chybí místa pro seniory. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/regionalni/92416-krajum-chybi-mista-pro-seniory/>. [21] Naseadresa.cz [online] [cit ]. Soukromé domovy pro seniory? Investoři mají zájem, ale zatím na nich nevydělají. Dostupné z WWW: <http://www.naseadresa.cz/cz/s347/n12088-soukrome-domovy-pro-seniory- Investorimajizajem-ale-zatim>. Interní zdroje domovů pro seniory Domov pro seniory - Ceník za pobyt, stravu a služby (2007, 2008, 2009) - Výkaz zisků a ztrát (2007, 2008, 2009) - Přehled zdrojů financování za služby (2007,2008,2009) Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Výroční zpráva Domova pro seniory Havlíčkův Brod Vnitřní předpis č.21. včetně příloh Úhrady za ubytování a stravování V Domově pro seniory Havlíčkův Brod (2007, 2008, 2009) Charitní domov Moravec - Směrnice o úhradách obyvatel za pobyt v charitních domovech (2007, 2008, 2009) - Výkaz zisků a ztrát (2007, 2008, 2009) Kontaktní adresa: PhDr. Miloš Charbuský, CSc. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Studentská 95, Pardubice tel.: Bc. Eva Hladká Na Rámech 804, Ledeč nad Sázavou tel.:

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva HLADKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva HLADKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Eva HLADKÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Sociální a ekonomická analýza vybraných domovů důchodců Bc. Eva Hladká

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Rozvojový plán Duhy o.p.s

Rozvojový plán Duhy o.p.s Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková 1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Milan Klouda

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Milan Klouda Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2012 Milan Klouda Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy Studijní program Právní specializace Obor

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby 5.1 Důchodci, důchody Důchodový systém České republiky je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchod ze

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services?

Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services? Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services? Ladislav Průša Abstrakt Cílem předloženého příspěvku je navrhnout systém opatření ke zvýšení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ORGANIZACE V ROCE 2011 O s n o v a : a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti organizace b) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu: - náklady organizace - výnosy

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku

DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost. Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku DLOUHODOBÁ PÉČE V ČR Současnost a budoucnost Jana Hnyková poslankyně PSP ČR členka Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku ÚVOD K DLOUHODOBÉ PÉČI DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY VÝZKUMNÁ ČINNOST PŘÍPRAVA-KOMISE-SPOLUPRÁCE

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Systémy zdravotní péče

Systémy zdravotní péče Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotnické systémy 1 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více