EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY"

Transkript

1 EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH DOMOVŮ PRO SENIORY Miloš Charbuský, Eva Hladká Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice; Charitní domov Moravec Abstract: The ageing of population has recently become one of the areas necessary to pay attention to and to react flexibly to the situation. The article deals with the social and economic analysis of three houses for seniors in the Vysočina region. It is divided into two parts. The first part focuses on the social policy and social security at the general level and defines conditions for providing social services. The second part characterises individual senior houses that have different founders and the analyses their management. Keywords: house for seniors, social policy, social security, social services, provider of social services, analysis of financial management, bed costs, financial contributions of clients, Vysočina region 1. Úvod V současné době se stále častěji a s vyšším důrazem potřebnosti diskutuje o problému stárnutí obyvatel České republiky (ČR). Nyní v ČR žije téměř 1,5 mil. seniorů. Demografové již dříve upozorňovali na to, že česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Varují, že počet obyvatel nad 65 let se do roku 2050 téměř zdvojnásobí. V současnosti se ročně seniorům vyplácí na důchodech částky přesahující několik desítek miliard korun. Přitom ekonomicky aktivní účastníci důchodového pojištění již dnes přispívají v průměru 2,7 zaměstnance na jednoho starobního důchodce. Nejedná se však pouze o problém ekonomické povahy, avšak vzhledem ke zvýšenému počtu seniorů ve společnosti je nutné jim vytvořit důstojné podmínky pro aktivní a rovnoprávný život; systematicky se věnovat problematice stárnutí a problematice seniorů ve všech aspektech jejich života a rozvíjet mezigenerační vztahy a solidaritu. Cílem předloženého článku bude proto analyzovat vybrané domovy pro seniory zejména z pohledu ekonomického; konkrétně postihnout, která forma financování je v současnosti pro ně nejvýhodnější. 2. Formulace problematiky 2.1. Sociální politika Přestože se s pojmem sociální politika setkáváme v životě poměrně často a je používán s jistou dávkou samozřejmosti a pochopitelnosti, jeho definice není zcela jednoznačná. Je to způsobeno řadou okolností, především mnohoznačným významem pojmu sociální či významově rozsáhlým pojmem politika. Význam pojmu sociální lze definovat ve třech úrovních: v nejširším slova smyslu, tj. sociální jako společenský; v užším slova smyslu jedná se o společenské vztahy související s lidsky tíživými a společensky nežádoucími situacemi, jejichž řešení přesahuje síly jednotlivce, popř. rodiny; v nejužším slova smyslu, tj. v kurativním, kdy jsou překonávány nepříznivé nebo nouzové sociální situace. [6] 86

2 Původem řecké slovo politika zobrazuje postavení občana a jeho občanských práv, které uskutečňoval v dané ústavě. Současné pojetí sociální politiky se u různých autorů liší. Nejčastěji však bývá charakterizována dvěma přístupy. První přístup uznává širší pojetí sociální politiky a sociální politika je v něm vnímána jako aktivita bezprostředně spojená s životními podmínkami lidí. V užším slova smyslu je sociální politika redukována na systém vztahující se k oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. [6] 2.2. Sociální zabezpečení a jeho financování Sociální zabezpečení má již za sebou dlouhodobý historický vývoj. Nejen ve starověku, ale rovněž ve středověku již působily různé způsoby vzájemnostního pojištění. Bylo to v rámci zejména náboženských korporací, rovněž tak v profesních organizacích, jak je představovaly cechy. Existovalo i smluvní komerční pojištění. Zejména však pro středověk platilo, že rozhodující úlohu v zabezpečování sociální pomoci sehrávala církev. Postupně se také problematika pojištění dostávala do popředí zájmů ekonomické teorie. Doklady toho nalézáme už ve 14. století, zejména však v období od 17. století. Jako ucelený systém se sociální zabezpečení dotváří od přelomu 19. a 20. století. V počátečním období do druhé světové války stát zajišťoval sociální zabezpečení pouze vybraným skupinám populace, od poloviny 20. století se sociální zabezpečení stává všeobecným. [8] Základní přístupy k financování sociálního zabezpečení V systémech sociálního zabezpečení můžeme rozlišit dva základní přístupy k financování sociálního zabezpečení: financování průběžné, financování kapitálové. Průběžné financování (dříve známé také jako PAYGO systém pay as you go) Stěžejním prvkem průběžného financování je mezigenerační sociální solidarita, která je založena na tom, že stávající generace aktivních občanů hradí výdaje na dávky předchozí generace (např. dávky současných důchodců či jinak sociálně potřebných občanů). Aby průběžné financování mohlo fungovat je bezpodmínečně nutná rovnováha mezi příjmy a výdaji ve stanoveném období. Finanční prostředky jsou přitom začleňovány přímo do státního rozpočtu, z něhož jsou následně přerozdělovány v podobě výdajů na sociální zabezpečení obyvatel. Běžné výdaje na sociální zabezpečení daného roku jsou financovány z běžných příjmů stejného roku, když tyto příjmy jsou hrazeny na účet sociálního pojištění. Znamená to, že pracující se v současné době podílí na financování sociálních dávek jiných pojištěnců, přičemž v pozdější době jsou jeho sociální dávky vypláceny z příspěvků dalších, zpravidla mladších pojištěnců (tzv. mezigenerační solidarita). Kapitálové financování Kapitálové financování je založeno na tom, že si občasné (pojištěnci) vytvářejí pojišťovací kapitálové fondy, přičemž většinou se tak děje za přispění zaměstnavatelů a státu. Kapitálové fondy nashromážděné prostředky vhodně spravují a výnosy z této správy jsou pak následně používány na financování vlastních důchodů pojištěnců. Kapitálové financování se u nás používalo do roku 1948, např. u bank nebo u jiných skupin zaměstnavatelů, kteří měli velký kapitál. Tento systém financování předpokládá 87

3 existenci určitého nashromážděného kapitálu, který ČR nemá. Z tohoto důvodu ho zatím nelze zavést a je nutné volit průběžný systém financování na základě povinného sociálního pojištění s možností dalšího dobrovolného připojištění. Dle uvažovaných možností budoucí úpravy důchodového systému v ČR se jako nejpravděpodobnější jeví tzv. třípilířový systém, který by byl založen na průběžném financování ze státního rozpočtu (z příspěvků pojištěnců a zaměstnavatelů), na povinném pojištění občanů (tzv. penzijní připojištění) a na dalším dobrovolném připojištění na smluvním základě. [9,4] Současná struktura sociálního zabezpečení obsahuje tři základní způsoby sociálního opatření: sociální pojištění: je výrazem odpovědnosti občanů k sobě a vlastní rodině odkládají část své potřeby pro případ budoucí sociální tísně státní sociální podpora: je výrazem státem organizované solidarity mezi vysokopříjmovými občany a nízkopříjmovými občané jsou povinně státem zabezpečení pro případ státem uznané sociální události sociální pomoc: je výrazem dobročinnosti různých institucí zejména charitativních občanům je sociálním subjektem v nouzi poskytována pomoc v rozsahu, jenž je považován za nezbytný, případně přiměřený [9] 3. Řešení problému 3.1. Poskytovatelé sociálních služeb Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách definuje sociální službu jako činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V ustanovení 6 citovaného zákona je dále výslovně stanoveno, že poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek uvedených v tomto zákoně pouze tyto subjekty: 1) územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby (tj. obce a kraje a jimi zřizované příspěvkové organizace), 2) další právnické osoby (jedná se o nestátní neziskové organizace - např. občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti), 3) fyzické osoby, 4) ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu. Poskytovatelem sociální služby však nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné v domácím prostředí Analýza hospodaření vybraných domovů pro seniory Domov pro seniory - příspěvková organizace zřízená obcí1 1 Konkrétní jméno zřizovatele na jeho žádost neuvádíme. 88

4 Tab. 1: Analýza nákladů a výnosů domova Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování Náklady v této příspěvkové organizaci se mírným tempem zvyšují. Jejich nárůst mezi rokem 2007 a 2008 činí 7,49 %, náklady roku 2009 vzrostly vůči roku 2008 o 11,40 %. Největší nákladovou položku tvoří mzdové náklady a s tím související odvody na zákonné pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní. V roce 2007 tyto činily 59,95 % z celkové výše nákladů, v roce 2008 již 62,93 % a v roce 2009 se nepatrně snížily na 62,71 %. Podobným tempem se zvyšují i výnosy. V roce 2008 se výnosy navýšily oproti roku 2007 o 10,00 % a výnosy roku 2009 vzrostly oproti roku 2008 o 9,29 %. Financování sociálních služeb, které organizace nabízí, jsou hrazeny převážně z úhrad od klientů (v roce ,86%, o rok později 64,65 % a v roce ,14%) a z dotací a příspěvků, zvláště 89

5 dotacemi ze státního rozpočtu, a to z příslušného ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí. MPSV se podílelo v roce 2007 finančními prostředky 25,14 % z celkových výnosů, v následujícím roce 27,50 % a v roce ,47 %. Dalšími dotacemi, které organizace obdržela na provoz, byly dotace kraje Vysočina, a to v průměru cca 4 % podílu na celkových zdrojích v jednotlivých sledovaných letech. Této organizaci přispěl menší měrou na činnost ve sledovaných letech i zřizovatel (v roce 2007 to představovalo 2,49 % z celkových nákladů a v roce ,08 %.) Tato organizace vykazuje ve sledovaných letech zisk. Výrazný zisk byl dosažen za rok 2008, a to v důsledku velkého navýšení dotace z MPSV téměř o 1 mil. Kč. Dotace z MPSV byla vyšší než jiné roky pravděpodobně proto, že tento sledovaný rok nebyl organizaci poskytnut příspěvek od zřizovatele Domov pro seniory Havlíčkův Brod příspěvková organizace zřízená krajem Tab. 2: Analýza nákladů a výnosů domova Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování 90

6 Náklady v této příspěvkové organizace se ve sledovaných letech udržují na srovnatelné výši, a to 19 mil. Kč. Obdobně i výnosy dosahují v těchto jednotlivých rocích cca 19 mil. Kč. I v této organizaci tvoří největší nákladovou položku mzdové náklady a související zákonné odvody. V roce 2007 činily 50,04%, v roce ,06 % a v roce ,84 % z celkových nákladů DpS HB. Financování služby je zajišťováno obdobně jako u domova pro seniory z převážné většiny tržbami od klientů ( ,04%, ,06%, ,84% z celkových příjmů DpS HB). Oproti předešlé organizaci je zde vidět patrný každoroční nárůst v úhradách za služby od klientů. I tato organizace dostává každoročně dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí. I když zde je sledován určitý pokles částky dotací ( ,59 %, ,80 %, ,75 %). Tato příspěvková organizace však obdržela ve sledovaných letech vyšší příspěvek od svého zřizovatele (2007 6,82 %, ,26 %, ,98 %) než předchozí příspěvková organizace. I tato organizace vykazuje ziskové hospodaření, ale zisk má klesající tendenci. Vliv na výsledek hospodaření mají snižující se dotace z MPSV Charitní domov Moravec nezisková organizace 91

7 Tab. 3: Analýza nákladů a výnosů domova Zdroj: Interní materiály domova, vlastní zpracování Náklady této neziskové organizace se v průběhu sledovaných roků poměrně výrazně navyšovaly. V roce 2008 vzrostly náklady oproti roku 2007 o 6,45 % a v roce 2009 oproti roku 2008 již o 12,38 %. Obdobný meziroční vývoj vykazují i výnosy. Hospodaření je v jednotlivých letech téměř vyrovnané, i když v jednotlivých účetní obdobích je vykazována ztráta v rozmezí 1 4 tis. Kč. V CHDM (podobně jako v obou výše sledovaných příspěvkových organizacích) jsou největší nákladovou položkou mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění (a to v roce ,85 %, následující rok 58,59 % a konečně v roce ,97 % z celkových nákladů). Zdroje financování služeb jsou tvořeny z velké části tržbami od klientů (v roce ,83 %, o rok později 63,02 % a v roce ,33 %). Úhrady za služby od klientů se pohybují každoročně téměř ve stejné výši cca 60 % z celkových výnosů. 92

8 Jelikož tato nezisková organizace nemá zřizovatele jako příspěvkové organizace, nemá možnost od něj získat příspěvek na svou činnost. Nezisková organizace má však právo žádat dotaci na provoz u příslušného ministerstva. V tomto případě se jedná též o Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příděl dotací z MPSV činil v roce ,51 % z celkových výnosů, v roce 2008 je to 33,02 % a v roce ,58 %. Výše poskytnutých dotací se pohybuje ve sledovaném období téměř ve stejné výši, když jsou patrny pouze malé rozdíly v poskytnutých částkách Celkové zhodnocení financování organizací V tomto příspěvku jsme se snažili najít odpověď na otázku, zda je výhodnější z hlediska financování pro tuto sociální službu příspěvková anebo nezisková organizace. Dle našeho názoru je to otázka poněkud diskutabilní. Příspěvková organizace je zřízena buď obcí nebo krajem. Je zřízena na základě rozhodnutí příslušných orgánů obce či kraje, a to podle potřeb daného regionu. Proto na fungování takto zřízené organizace zřizovateli záleží a přispívá na její činnost příspěvkem ze svých zdrojů. Příspěvková organizace pak může ještě sama požádat o dotace z různých resortů státního rozpočtu. Může se také pokoušet získat sponzorské dary. Pokud dotace ze státního rozpočtu je krácena nebo úplně zrušena příspěvkové organizaci, může stále ještě provozovat svoji službu, neboť jí na činnost přispěje zřizovatel, který má zájem na provozu vlastní organizace. V tomto má příspěvková organizace oproti neziskové organizaci výhodu. Na rozdíl od příspěvkové organizace neziskovou organizaci nezastřešuje žádný jiný orgán. Je zcela závislá na prostředcích ze státního rozpočtu (popř. na získaných sponzorských darech). V naší společnosti žije mnoho lidí, kteří jsou tělesně nebo mentálně postižení nebo starší občané a nemají rodinu, ve které by mohli žít a která by se o ně starala. Příspěvkových organizací však není tolik, aby dokázaly zajistit služby všem těmto spoluobčanům. Proto vznikají neziskové organizace, které svými službami pomáhají. Domníváme se, že neziskové organizace by měl podporovat nejen stát, ale i spoluobčané, kterým záleží na druhých lidech. 4. Závěr Česká společnost stárne. Znepokojivé prognózy nás neustále informují o tom, že se rychlým tempem zvyšuje počet obyvatel v důchodovém věku. Na počátku 21. století jsou Češi nejstarší ve své historii. Struktura seniorů se příliš nemění, stále převládají ve starší populaci ženy. Oblast péče o seniory prošla v posledních letech relativně výraznými změnami. Jedním ze základních faktorů, který měl vliv na celkové pojetí služeb pro seniory byla změna chápání stáří. Na proces stárnutí se nyní nahlíží jako na jev celospolečenský i individuální, jenž si žádá přijmout ucelený a dlouhodobý program přípravy na stáří a vzbudit zájem společnosti i jednotlivců o tuto problematiku. Stáří je dnes vnímáno spíše jako sociální status, který je zahájen odchodem z pracovního trhu, což zapříčiní omezení sociálních kontaktů, pokles životního standardu v důsledku přechodu ze mzdy na důchod, který je nižší, či snižování určitého postavení ve společnosti. Stárnutí se nedotýká pouze důchodového systému, ale také trhu práce, když se zde projevuje především úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva a tím tedy i účastníků systému důchodového pojištění. Myslíme si, že systém financování sociálních služeb by si zasloužil větší pozornost, než je tomu nyní. Prostředky pro poskytovatele sociálních služeb jsou obcím, krajům i nestátním neziskovým organizacím poskytovány různými způsoby, což může být příčinou znevýhodňování některých z poskytovatelů sociálních služeb. Z tohoto důvodu by bylo 93

9 vhodné vytvořit jednotný a ucelený systém poskytování finančních prostředků jednotlivým institucím sociálního zabezpečení. Jistou novinkou, která se zdá být perspektivní a žádoucí v dané situaci, je postupný vznik soukromých domovů pro seniory, což by mohlo pomoci řešit otázku kapacity stávajících zařízení. Domovů pro seniory registrovaných státem je několik set, soukromých domovů je zatím jen velmi málo. Velkou nevýhodou pro masivní rozvoj soukromých domovů pro seniory je jejich vysoká finanční náročnost pro seniory. Výstavba soukromých domovů pro seniory je velkou výzvou a příležitostí také pro podnikatele. Prozatím však této myšlence brání zákon, který stanovuje maximální částky za ubytování a stravu. Domníváme se, že je to však jen otázka času, než privátní sektor masivně vstoupí do těchto pobytových služeb. Je třeba si uvědomit, že proces stárnutí a kvalita lidského zdraví je u každého jedince individuální. Během našeho života musíme rozhodovat sami o sobě nebo o našich blízkých a budeme nuceni hledat optimální řešení dané sociální situace. Nesmíme být proto k této problematice lhostejní, neboť nikdy dopředu nevíme, zda tuto péči nebudeme sami potřebovat. Použité zdroje: [1] ARNOLDOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení I. část. 2. rozšířené vydání. Praha: Karolinum, s. ISBN X. [2] BOUKAL, Petr; VÁVROVÁ, Hana. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: VŠE: Oeconomica, s. ISBN [3] DUBEN, Rostislav. Teorie a praxe sociální politiky. 1.vydání. Praha: VŠE; s. ISBN [4] GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka. Sociální zabezpečení. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN [5] KOTOUS, Jan; MUNKOVÁ, Gabriela; PEŘINA, Pavel. Úvod do sociální politiky. 3.upravené a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, s. ISBN [6] KREBS, Vojtěch, et. al. Sociální politika. 4. přepracované a aktualizované. Praha: ASPI, a. s., s. ISBN [7] NAHODIL, František, et al. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN [8] PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: ASPI, s. ISBN [9] REKTOŘÍK, Jaroslav, et al. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Vyd. I. Praha: Ekopress, s.r.o., s. ISBN [10] TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd.1. Praha: Portál, s. ISBN [11] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. [12] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. [13] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [14] Důvodová zpráva k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. [15] Ddhb.cz [online] [cit ]. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Dostupné z WWW: <http://ddhb.cz/>. [16] Ckch.cz [online] [cit ]. Charitní domov Moravec. Dostupné z WWW: <http://www.ckch.cz/charitni-domov-moravec>. 94

10 [17] Kr-vysocina [online] [cit ]. Kraj Vysočina. Dostupné z WWW: <http://www.kr-vysocina.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-krajevysocinana-obdobi /ds /p1=29516> upravit údaje [18] Ekonom.ihned.cz [online] [cit ]. Nový byznys:domov důchodců. Dostupné z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/novy-byznys-domov-duchodcu-dft- /ekonomika.asp?c=a070904_203145_ekonomika_ost>. [19] Czechdesign.cz [online] [cit ]. Soukromé domovy pro seniory pohledem architektky. Dostupné z WWW: <http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=2151%e2%8c%a9=1>. [20] Ct24.cz [online] [cit ]. Krajům chybí místa pro seniory. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/regionalni/92416-krajum-chybi-mista-pro-seniory/>. [21] Naseadresa.cz [online] [cit ]. Soukromé domovy pro seniory? Investoři mají zájem, ale zatím na nich nevydělají. Dostupné z WWW: <http://www.naseadresa.cz/cz/s347/n12088-soukrome-domovy-pro-seniory- Investorimajizajem-ale-zatim>. Interní zdroje domovů pro seniory Domov pro seniory - Ceník za pobyt, stravu a služby (2007, 2008, 2009) - Výkaz zisků a ztrát (2007, 2008, 2009) - Přehled zdrojů financování za služby (2007,2008,2009) Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Výroční zpráva Domova pro seniory Havlíčkův Brod Vnitřní předpis č.21. včetně příloh Úhrady za ubytování a stravování V Domově pro seniory Havlíčkův Brod (2007, 2008, 2009) Charitní domov Moravec - Směrnice o úhradách obyvatel za pobyt v charitních domovech (2007, 2008, 2009) - Výkaz zisků a ztrát (2007, 2008, 2009) Kontaktní adresa: PhDr. Miloš Charbuský, CSc. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Studentská 95, Pardubice tel.: Bc. Eva Hladká Na Rámech 804, Ledeč nad Sázavou tel.:

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociální pracovník

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 23 Číslo 3, 2005 Alternativní systémy důchodového zabezpečení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ The role of commercial insurance in the pension reform Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více