Právo duševního vlastnictví. Autorské právo Práva průmyslového vlastnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo duševního vlastnictví. Autorské právo Práva průmyslového vlastnictví"

Transkript

1 Právo duševního vlastnictví Autorské právo Práva průmyslového vlastnictví

2 Osnova autorská práva počítačový program práva průmyslové vlastnictví závěr Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 2

3 Osnova autorská práva počítačový program práva průmyslové vlastnictví závěr Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 3

4 Autorské právo Autorské právo (copyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. autorských děl, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. na ochranu před neoprávněným (nepovoleným) využíváním jejich tvorby. Prostřednictvím autorského práva poskytuje stát po určenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o některých aspektech využívání jejich děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 4

5 Ochrana a licencování počítačového programu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 5

6 Autorské právo Autorské právo řadíme k výsledkům duševní tvořivé činnosti. Základní znaky autorského práva: právo absolutní povahy nepromlčitelnost předmětem jednotlivě určený nehmotný ideální statek, musí být hmotně vyjádřen vnímatelně lidskými smysly (přímé vnímání nebo prostřednictvím zařízení CD/DVD, PC) a dále sdělitelné Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 6

7 Autorské právo Autorské právo řadíme k výsledkům duševní tvořivé činnosti. Základní znaky autorského práva: právo absolutní povahy nepromlčitelnost předmětem jednotlivě určený nehmotný ideální statek, musí být hmotně vyjádřen vnímatelně lidskými smysly (přímé vnímání nebo prostřednictvím zařízení CD/DVD, PC) a dále sdělitelné Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 7

8 Autorské právo Autorské právo chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 8

9 Autorské právo Fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem následovaným rokem a jménem autora. Tento symbol má však v ČR (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam dílo je plně chráněno i tehdy, není-li znak na něm nijak uveden Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 9

10 Autorské právo Autorské právo je v ČR upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů). V mezinárodním právu je základem několik mezinárodních úmluv, hlavně tzv. Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce Pro podporu úcty k duševnímu vlastnictví vznikla v roce 1967 Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 10

11 Obsah autorského práva Podle dualistických principů (použitých i v autorském právu České republiky, potažmo celé Evropské unie) lze práva autora rozdělit do dvou základních skupin: výlučná práva osobnostní výlučná práva majetková Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 11

12 Obsah autorského práva Osobnostní práva těsně souvisejí s osobností autora a jsou tedy nepřevoditelná a trvají do smrti autora, kdy zanikají. Po autorově smrti je však nadále chráněno autorství samo nikdo si nesmí osobovat autorství cizího díla (vždy musí být uveden skutečný autor, je-li znám) a díla nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu. Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla (do díla smí být zasahováno jen se souhlasem autora, dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu apod.) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 12

13 Obsah autorského práva Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na rozhodování o užívání jeho díla. Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě autorova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem. Do práva na užití díla patří: právo na rozmnožování díla, právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny, právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny, právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny, právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny, právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 13

14 Obsah autorského práva Majetková autorská práva trvají ve většině států světa (včetně Evropské unie a USA) obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti; Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora. V případě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora. U anonymních a pseudonymních děl, kde autor není všeobecně znám, se lhůta počítá od prvního oprávněného zveřejnění. Dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se nazývá volné dílo; každý ho může volně užít (jak už bylo uvedeno, musí však být uveden autor a dílo nesmí být užito způsobem snižujícím jeho hodnotu) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 14

15 Obsah autorského práva Podle současného autorského zákona platného v České republice jsou i majetková práva nepřevoditelná (jsou však předmětem dědictví), lze k nim však udělovat licence, pomocí kterých lze dosáhnout účinku podobného převodu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 15

16 Vznik, trvání a vymáhání autorských práv Podle principů zakotvených v Bernské úmluvě vzniká autorské právo k dílu automaticky, okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo není vázáno na konkrétní předmět, jímž je dílo vyjádřeno jeho zničením autorská práva nezanikají, nabytím vlastnických práv k tomuto předmětu se nenabývají autorská práva k dílu, dokonce ani právo dílo užít Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 16

17 Vznik, trvání a vymáhání autorských práv Autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři společně a nerozdílně). Částečnou výjimkou jsou tzv. zaměstnanecká díla, tzn. díla, která autor vytvořil v rámci plnění svých povinností k zaměstnavateli. U takových děl (není-li dohodnuto jinak) majetková práva vykonává svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Obdobně se zachází s tzv. kolektivními díly, tzn. díly tvořenými více autory na podnět a pod vedením fyzické či právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 17

18 Vznik, trvání a vymáhání autorských práv Autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, fyzická osoba, která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři společně a nerozdílně). Částečnou výjimkou jsou tzv. zaměstnanecká díla, tzn. díla, která autor vytvořil v rámci plnění svých povinností k zaměstnavateli. U takových děl (není-li dohodnuto jinak) majetková práva vykonává svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Obdobně se zachází s tzv. kolektivními díly, tzn. díly tvořenými více autory na podnět a pod vedením fyzické či právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 18

19 Občanskoprávní žaloba Autor může svá práva vynutit občanskoprávní žalobou, kterou se může domáhat určení svého autorství, zákazu ohrožení svých práv (zákazu neoprávněné výroby, obchodování, dovozu či vývozu, sdělování veřejnosti apod.), odstranění následků zásahu do práva i poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (omluvou či v penězích). Autor také může vyžadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 19

20 Úprava v trestním zákoníku Ten, kdo porušuje autorské právo, se podle českého práva také dopouští trestného činu podle 270 trestního zákoníku ( porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ), který může být v trestněprávním procesu potrestán peněžitým trestem, propadnutím věci, ale také odnětím svobody až na dva roky (až pět let, pokud pachatel získal značný prospěch či dopustil-li se činu ve značném rozsahu) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 20

21 Autorský zákon zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů úplné znění zákon č. 398/2006 Sb. = komplexní úprava autorského práva a práv souvisejících s právem autorským Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 21

22 Autorský zákon Autorský zákon odpovídá z hlediska koncepce práv duševního vlastnictví kontinentálnímu pojetí, podle kterého právo k důsledkům duševní činnosti se přiznává fyzické osobě a patří do základních lidských práv Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 22

23 Autorský zákon Principy autorského zákona 1. dualismus osobnostních práv a majetkových práv 2. zvláštní zákon k občanskému zákoníku, přebírá zásadu smluvní volnosti (základní zásada občanského smluvního práva) 3. jednotný smluvní typ licenční smlouva Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 23

24 Autorský zákon Principy autorského zákona 4. rozšiřuje hmotněprávní nároky autora 5. nová související práva právo výrobce zvukově obrazového záznamu 6. větší ochrana nositelů práv souvisejících 7. posiluje postavení investorů zaměstnavatelů 8. ochrana autorských děl 70 let po smrti autora Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 24

25 Autorský zákon Zákon upravuje: a) práva autora k jeho autorskému dílu, b) práva související s právem autorským: 1.práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, 2.právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, 3.právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 4.právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, 5.právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 6.právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu, c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi, d) ochranu práv podle tohoto zákona, e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 25

26 Parlament schválil rekodifikaci trestního zákoníku Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 26

27 270 trestního zákoníku Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 27

28 Vznik, trvání a vymáhání autorských práv Osobnostní autorská práva trvají po dobu života autora. Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 28

29 Výjimky z ochrany ve veřejném zájmu Z autorskoprávní ochrany jsou vyňata některá díla, protože jejich ochrana by byla v rozporu s veřejným zájmem. Podle českého autorského zákona je v současnosti takto dovoleno volně užívat: úřední díla (texty zákonů a dalších právních předpisů, veřejných listin, rozhodnutí, státní symbol apod.) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo (ani jako pseudonym); takové dílo lze užít jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 29

30 Užití pro osobní potřebu Autorský zákon používá termínu užití díla, ze kterého ovšem výslovně vyjímá užití pro osobní potřebu. Jakékoli dílo kromě počítačového programu či elektronické databáze proto kdokoli smí pro svou osobní potřebu konzumovat, zhotovit záznam, rozmnoženinu či napodobeninu (netýká se rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla stavbou). Takto vzniklé rozmnoženiny nesmí být využity k jinému účelu (např. je nelze dále šířit). Aby taková užití pro osobní potřebu nebyla na újmu autorů, poskytuje autorský zákon autorům paušální platby v souvislosti s takovým užitím. Každý výrobce či dovozce strojů a přístrojů pro rozmnožování tiskovin, zvukových či filmových nahrávek, výrobce či dovozce nenahraných nosičů zvukových a filmových záznamů apod. je povinen platit paušální poplatky tzv. kolektivnímu správci, tzn. organizaci, která takto vybrané prostředky spravuje a rozděluje autorům. V praxi je proto součástí ceny každého prázdného CD média, videorekordéru či kopírky drobná platba (ve výši několika procent ceny) kolektivnímu správci práv. V ČR jsou kolektivními správci v současnosti Dilia, Ochranný svaz autorský (OSA), Intergram, OOA-S a Ochranná asociace zvukařů (OAZA) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 30

31 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu stanovuje v České republice autorský zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění. Zákon stanovuje pouze výši poplatků za přístroje k zhotovování rozmnoženin. Ty jsou stanoveny procenty z prodejní ceny. Výši odměny za tiskárny a nenahrané nosiče záznamu na základě zákona stanovuje vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., která byla později novelizována vyhláškou č. 408/208 Sb. platnou od 1. ledna Vyhláška stanovuje paušální poplatky za tiskárny dle rychlosti a technologie tisku a paušální poplatky za záznamová a paměťová média (včetně pevných disků) dle kapacity. Poplatky jsou povinné bez ohledu na to, jestli jsou nosiče či přístroje použity k vytvoření kopií cizích nebo vlastních děl Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 31

32 Autorský zákon a pořizování kopií Autorský zákon, který chrání tvůrce a vydavatele, je v ohrožení od chvíle, kdy se začalo nahrávat a publikovat digitálně (od vzniku CD v 80. letech). Díky tomu lze totiž pořídit kopii, která je identická s originálem, dá se velmi levně vyrobit i šířit. Digitální kopie na internetu je pro tržby krajně nebezpečná - totéž se začalo dít s filmy, v nichž jde ještě o více peněz Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 32

33 Autorský zákon a pořizování kopií Autorský zákon ( 30) připouští zhotovení kopie pro osobní potřebu. To je právě typický pozůstatek předdigitální éry a prozatím spolehlivá úniková cesta pro všechny, kdo u nás stahují hudbu a video. Paragraf 30 se však netýká počítačového softwaru a hlavně se nevztahuje na toho, kdo kopii nejen pořídí, ale také zveřejní, dá jiným k dispozici. To je protizákonné vždy a bez výjimky Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 33

34 Autorský zákon a pořizování kopií Skutečný problém autorského zákona ve vztahu k pirátům spočívá v tom, že je téměř nevymahatelný. Kromě toho je ve hře mezinárodní charakter Internetu. Lobby zábavního průmyslu se proto snaží prosadit zpřísnění postihů. Ve Francii se donedávna projednával zákon, který měl umožnit pirátům zakázat přístup k internetu na rok po dvou varováních. Evropský parlament tento postup odmítl s tím, že členské země mají i v těchto případech postupovat normálním procesním způsobem, o postihu tedy rozhodne vždy až soud Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 34

35 Evropská právní úprava Směrnice EP a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění směrnice 91/520/EHS) (Official Journal L 111/16, 5/5/2009) Směrnice EP a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (kodifikované znění směrnice 92/100/EHS) (Official Journal L 376/28, 27/12/2006) Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (Official Journal L 248, 06/10/1993 p ) Směrnice EP a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění směrnice 93/98/EHS) (Official Journal L 372/12, 27/12/2006) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Official Journal L 077, 27/03/1996 p ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Official Journal L 167, 22/06/2001 p ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (Official Journal L 272, 13/10/2001 p ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymáhání práv duševního vlastnictví (Official Journal L 195, 02/06/2004 p ) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 35

36 Mezinárodní právní úprava Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) se sídlem v Ženevě ČR od (dříve Československo od ) Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne (Pařížská revize 1971); ČR od (dříve Československo od ) Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, uzavřená v Římě ; ČR od (dříve Československo od ) Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sjednaná v rámci Dohody o zřízení Světové obchodní organizace dne 15. dubna 1994 v Marrakéši; ČR od r Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne 6. března Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996). Smlouva vstoupila v platnost dne 20. května Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 36

37 Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura ( OSA -- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním ( INTERGRAM -- Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s.( Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 37

38 Občanská sdružení oprávněná k výkonu kolektivní správy práv OOA-S, Ochranná organizace autorská -- Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl ( Občanské sdružení Gestor -- ochranný svaz autorský ( Ochranná asociace zvukařů - autorů, OAZA,( Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 38

39 Osnova autorská práva počítačový program práva průmyslové vlastnictví závěr Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 39

40 Počítačový program Počítačový program je v informatice postup operací, který popisuje realizaci dané úlohy. Počítačový program může být vytvořen programátorem zápisem algoritmu v nějakém programovacím jazyce (dříve byl často realizován přímo v hardware zapojením vodičů, děrným štítkem apod.). Zapsaný program může v počítači provádět interpret nebo může být pomocí překladače nejprve přeložen do strojového kódu a teprve pak přímo prováděn mikroprocesorem Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 40

41 Počítačový program Všechny počítačové programy označujeme souhrnně jako software (do software jsou někdy zahrnována i data). Programy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: systémový software zajišťuje chod počítače aplikační software umožňuje využít počítač uživatelem k užitečné činnosti Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 41

42 Programové vybavení Software (programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou (obvykle užitečnou) činnost. Software lze rozdělit na systémový software, který zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 42

43 Počítačový program Vývoj počítačových programů vyžaduje využití značných lidských technických a finančních zdrojů, zatímco kopírování počítačových programů je možné s velice nízkými náklady v porovnání s náklady na jejich nezávislý vývoj Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 43

44 Počítačový program Počítačové programy hrají stále významnější roli v mnoha průmyslových odvětvích, a technologie počítačových programů mohou být tedy považovány za podstatné pro průmyslový rozvoj Společenství Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 44

45 Počítačový program Právní rámec Společenství se ve věci ochrany počítačových programů může nejprve omezit na to, že uloží členským státům povinnost chránit počítačové programy stejně jako literární díla podle autorského práva a určit subjekt a předmět právní ochrany, výlučná práva, kterých by se chráněné osoby mohly dovolávat při udělování svolení nebo zakazování určitých právních úkonů, a rovněž stanovit dobu trvání ochrany Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 45

46 Počítačový program Autorský zákon, 2: (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 46

47 Počítačový program 65 Obecná ustanovení (1) Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. (2) Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny. 66 Omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 47

48 Počítačový program Počítačovým programem se rozumí programy v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware). Tento výraz zahrnuje rovněž přípravné koncepční práce vedoucí k vytvoření počítačového programu za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového programu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 48

49 Počítačový program Počítačový program je určen ke komunikaci a spolupráci s ostatními prvky počítačového systému a s uživateli. Za tímto účelem je nezbytné logické a případně i fyzické propojení a interakce umožňující náležité fungování veškerých prvků programového a technického vybavení s jiným programovým a technickým vybavením i s uživateli. Části programu, které toto vzájemné propojení a interakci mezi jednotlivými prvky programového a technického vybavení umožňují, jsou obecně nazývány rozhraní. Toto funkční propojení a interakce jsou obecně nazývány interoperabilita ; tuto interoperabilitu lze vymezit jako schopnost vzájemně si vyměňovat informace a vzájemně vyměněné informace užívat Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 49

50 Počítačový program Předmětem ochrany je pouze vyjádření počítačového programu. Myšlenky a zásady, na kterých jsou založeny jednotlivé prvky programu, včetně myšlenek a zásad, na kterých jsou založena rozhraní, nejsou autorským právem chráněny. V souladu s touto zásadou autorského práva se ochrana podle této směrnice nevztahuje na myšlenky a zásady, na kterých je založena logika, algoritmy a programovací jazyky. V souladu s právními předpisy a judikaturou členských států, jakož i s mezinárodními smlouvami o autorských právech je autorskými právy chráněno vyjádření těchto myšlenek a zásad Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 50

51 Právní úprava - komunitární právo SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů Úřední věstník Evropské unie, L 111, str. 16, Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 51

52 Právní úprava - ČR zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné změní č. 398/2006 Sb.) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 52

53 Právní úprava - ČR zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 53

54 Právní úprava - ČR 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací, b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými, c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 54

55 Právní úprava - ČR 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat. (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem. (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 55

56 Právní úprava - ČR 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 56

57 Právní úprava - ČR 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (1) Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 57

58 Nový zákon týkající se i blogerů a diskutujících Ustanovení zákona č. 52/2009 Sb., který novelizuje několik dalších předpisů, a to trestní řád, zákon o přestupcích, zákon o ochraně osobních údajů a trestní zákon, se týká blogerů a diskutující, zákon se netýká jen novinářů, ale všech. Zákon vstoupil v účinnost dnem 1. dubna Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 58

59 Nový zákon týkající se i blogerů a diskutujících Zákon nedovoluje publikovat údaje umožňující zjištění totožnosti poškozených, podezřelých, svědků, či jiných osob zúčastněných na trestním řízení, pokud informace nepodaly samy orgány činné v trestním řízení. Informace umožňující zjištění totožnosti je možné zveřejnit až po zahájení veřejného hlavního líčení. Výjimky jsou definovány dále. Dále pak zakazuje zveřejňovat informace o nařízeném odposlechu a informace získané sledováním osob a věcí, pokud informace nepodaly samy orgány činné v trestním řízení. Lze je použít, pokud byly odposlechy použity jako důkazy u soudu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 59

60 Nový zákon týkající se i blogerů a diskutujících Dohled nad dodržováním zákona je svěřen do kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů a režimu správního trestání, pokud jde o sankce, které mohou činit až 5 miliónů Kč. Kdo však, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném, shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy, a způsobí tím vážnou újmu, může být potrestán odnětím svobody až na pět let Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 60

61 Hacker, cracker Tresty mohou nově dostat také ti, kteří u sebe pouze přechovávají nástroje, zařízení či prostředky včetně počítačového programu, které mohou vést k neoprávněnému přístupu do cizího počítače nebo systému. Je-li trestné držet nelegálně ruční zbraň, pak má smysl uvažovat o trestnosti držení některých nástrojů pro průnik do cizích systémů. Potíž je v tom, že se pohybujeme ve virtuálním světě a posoudit, co je zbraň a co ne, je složité. A tak ze zákona zůstane možná jen neúčinná hrozba. O svou bezúhonnost by se ale rovněž měli začít obávat i dosud neúspěšní hackeři, kteří se opakovaně, ale bez výsledku, pokoušejí cíleně dostat do cizích systémů, kódů a programů. Zatím jsou v očích policie beztrestní, ovšem i na ně už myslí nový trestní zákoník Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 61

62 Vady počítačového programu Zásadní problém ohledně odpovědnosti za vady počítačových programů představuje určení a stanovení co lze a co nelze považovat za vadu počítačového programu. Zákon v tomto případě neposkytuje žádné vodítko. Nelze tedy spoléhat na jakoukoliv zákonnou či jurisprudencí vytvořenou definici Jistě je to i otázka je to otázka, k jejímuž zodpovězení bude častokrát potřebný posudek znalce z příslušného oboru, nicméně úloha znalce se bude vždy vztahovat ke konkrétní situaci Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 62

63 Vady počítačového programu Jedinou smysluplnou definicí vady počítačového programu může být objektivně zjistitelná významná odchylka od sjednaných vlastností počítačového programu. Tato poměrně jednoduchá definice však v sobě skýtá úskalí Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 63

64 Vady počítačového programu První problematickým bodem je objektivní zjistitelnost odchylky. Pokud jsou vlastnosti sjednány a formulovány tak, že jejich hodnocení je převážně či výlučně subjektivní, nelze takovou odchylku klasifikovat jako vadu. Většina vlastností díla jsou navíc jeho funkčnosti odchylka od takto popsaných funkčností může mít zásadní význam pro jeho použitelnost nabyvatelem licence. Odchylka totiž může být směrem dolů (program nemá funkčnosti, které jsou ve smlouvě nebo v dokumentaci k programu popsány) ale paradoxně i nahoru program má funkce, které v programu popsány nejsou a tudíž uživatel může důvodně předpokládat, že program takovou vlastnost či funkčnost nemá Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 64

65 Ochrana počítačových programů občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění): 1 (1) Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. (2) Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony (3) Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 65

66 Ochrana počítačových programů občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) je generální normou speciální normou k němu (lex specialis) je autorský zákon autorský zákon nechrání myšlenku, ale její tvůrčí zpracování předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 66

67 Ochrana počítačových programů jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora: autor jako fyzická osoba ( 5: Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.) zákon se vztahuje na dílo, které je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické (touto vnímatelnou podobou chápeme i vnímání pomocí a prostřednictvím technických prostředků) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 67

68 Osnova autorská práva počítačový program práva průmyslové vlastnictví závěr Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 68

69 Malá vsuvka Navrhuji zrušení patentního ústavu. Všechno už bylo vynalezeno a nic nového už nelze objevit. Ředitel patentního úřadu ve Washingtonu v roce Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 69

70 Práva průmyslového vlastnictví chráněné nehmotné statky systém ochrany průmyslových práv členění práva průmyslového vlastnictví práva duševního vlastnictví know-how, doménové jména na Internetu, ové adresy práva firemní právo obchodní firmy Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 70

71 Nehmotný statek předmětem duševního a průmyslového vlastnictví jsou nehmotné statky = zvláštní druh předmětů (objektů) právních vztahů nehmotná povaha = myšlenka, způsob jejího vyjádření nebo znak osobnosti subjektu, ochranné označení musí být vyjádřeno pro člověka objektivně seznatelnou cestou (na obrazovce PC) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 71

72 Druhy nehmotných statků vynálezy užitné vzory průmyslové vzory topografie polovodičových výrobků zlepšovací návrhy know-how ochranné známky Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 72

73 Druhy nehmotných statků označení původu obchodní firma licence k průmyslovým právům Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 73

74 Členění nehmotných statků nehmotné výsledky duševní činnosti výsledky tvůrčí činnosti z hlediska vlastního obsahu myšlenky (vynálezy, užitné a průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, nechráněné výsledky výzkumu) z hlediska individuální formy ztvárnění myšlenky (autorská díla včetně počítačových programů, topografie polovodičových výrobků čipů) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 74

75 Členění nehmotných statků nehmotné výsledky duševní činnosti výsledky dlouhodobé zkušenosti (know-how) nebo jiné netvůrčí duševní činnosti (data, informace, databáze, obchodní tajemství, zvukové záznamy a snímky, televizní a rozhlasové pořady) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 75

76 Členění nehmotných statků individualita a osobnost subjektu technicko-organizační opatření podnikatele (ochranné známky, označení původu zboží, obchodní jméno) znaky osobnosti fyzické osoby (čest, jméno, lidská důstojnost, projevy osobní povahy) osobní údaje v informačních systémech nebo ve speciálních IS (zdravotní dokumentace, statistické údaje) dobrá pověst právnické osoby (good-will) Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 76

77 Dělení podle právní úpravy duševní vlastnictví v širším smyslu průmyslová práva autorské právo a práva příbuzná zvláštní právní ochrana (obchodní tajemství, zlepšovací návrhy) práva na ochranu osobnosti fyzické osoby a právnické osoby osobnostní práva good-will Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 77

78 Dělení podle právní úpravy ochrana osobních údajů v informačních systémech a údajů ve speciálních systémech zdravotní dokumentace ochrana státního tajemství nekalosoutěžní ochrana dobré pověsti podle obchodního zákoníku ochrana dobré pověsti podniku, reklamy aj Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 78

79 Nehmotný statek nehmotný statek je zvláštním druhem předmětu právních vztahů odlišuje se od ostatních druhů předmětu právních vztahů (věcí, subjektivních práv oprávnění, činností) nehmotný statek a vlastnictví (vlastnictví stroje autorství jeho vynálezu nebo vynálezu v něm obsaženém) nehmotný statek jeho předmět obchodu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 79

80 Úřad průmyslového vlastnictví podle Pařížské unijní úmluvy je každý členský stát povinen vytvořit orgán pro průmyslové vlastnictví své ústřední přihlašovací místo v ČR je takovým orgánem Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný vládou Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 80

81 Úřad průmyslového vlastnictví Historie Úřadu sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu. Mezi jeho základní funkce patří: rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury zabezpečuje plnění závazků z mezinárodních smluv z oblasti průmyslového vlastnictví, jichž je Česká republika členem aktivně se účastní spolupráce s jinými orgány státní správy při prosazování průmyslových práv spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady jednotlivých států na poli průmyslového vlastnictví Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 81

82 Úřad průmyslového vlastnictví Systém ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že ke vzniku těchto práv je třeba výroku (rozhodnutí) státního orgánu, kterým je právě Úřad průmyslového vlastnictví. Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků vedených Úřadem, které jsou veřejně přístupné, a zveřejňují se ve Věstníku Úřadu Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 82

83 Osnova autorská práva počítačový program práva průmyslové vlastnictví závěr Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 83

84 Závěr Pokračuje a prohlubuje se společensky nebezpečný jev, jímž je porušování autorských (ale i jiných práv) v masovém měřítku. Toto porušování práva (např. autorského) se přitom pokládá za naprosto běžnou normu chování a jednání. Vysokoškolské prostředí je toho smutným příkladem Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 84

85 Otázky 1. Co chrání autorské právo? Jaké jsou dvě základní skupiny autorských práv? 2. Základní principy autorského zákona. 3. Jak je chráněn počítačový program? 4. Co je to nehmotný statek a jak je členíme? 5. Nehmotné statky a práva. 6. Státní správa průmyslového vlastnictví Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 85

86 Literatura Telec I., Tůma P.: Autorský zákon, komentář, C.H.Beck, 1. vydání 2007, ISBN Dědič J., Švarc Z., a kol.: Učebnice práva pro ekonomy, Praha, Prospektrum, 1994, ISBN Maisner M., Křižka M. (ROWAN LEGAL s.r.o., advokátní kancelář): Vady počítačového programu ve světle platné právní úpravy, epravo.cz, Koubský, P.: Počítačoví piráti nejsou za vodou, Hospodářské noviny, Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 86

87 Literatura Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 87

88 Literatura Vladimír Smejkal a kolektiv, Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. aktualizované a rozšířené vydání, C.H.Beck 2004, ISBN kapitola 5: Práva průmyslového vlastnictví; kapitola 6: Průmyslová práva v oblasti IKS; kapitola 7: Autorská díla a autorská práva Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 88

89 Zapamatujte si Druh Homo Sapiens se dále rozděluje na pět poddruhů - Američany, Evropany, Asiaty, Afričany a monstra. Encyklopedie Britannica z roku Encyklopedie je v Británii váženou publikací, ve které hledají radu často i ti nejvzdělanější. I tak je ale působivé, že publikace Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 89

90 Dotazy "Autorská díla jsou předmětem majetku, stejně jako jsou předmětem majetku věci. A bez souhlasu toho, komu majetek patří, s ním nelze nakládat. V tom shledávám největší nepochopení v širokých společenských diskuzích, kde se hovoří o tom, že autorské právo je přežité. Není tomu tak, protože pak by bylo přežité i vlastnické právo." Petr Ostrouchov, právník, který se na oblast autorských práv specializuje Zdeněk Vaníček * FEL ČVUT 90

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Autorské a průmyslové právo LS 2010

Autorské a průmyslové právo LS 2010 Autorské a průmyslové právo LS 2010 Základní informace Přednášky: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Každé úterý od 13:55 17:25 (od 16.2. do 23.3. 2009, 30.3. - rezerva) EP 110 Kontakt: Katedra technologií a měření

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví Právo duševního Organizační záležitosti Prof. Vladimír Smejkal rektor VŠFS soudní znalec člen Legislativní rady vlády Způsob výuky Prezentace & literatura Vzhledem k rozsahu látky a možnostem výuky na

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Duševní vlastnictví v oblasti mezinárodních projektů vědy a výzkumu

Duševní vlastnictví v oblasti mezinárodních projektů vědy a výzkumu Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

SMLOUVU O ZASTUPOVÁNÍ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

SMLOUVU O ZASTUPOVÁNÍ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. Sídlo: Praha 6, Čs. armády 20/786, PSČ 160 56 IČ: 638 39 997 Telefon: +420-220 315 111, Fax: +420-233 343 073, E-mail: osa@osa.cz, Internetové

Více

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996

Úřední věstník Evropské unie L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 459 31996L0009 L 77/20 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 27.3.1996 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Autorské právo. v otázkách a odpovědích

Autorské právo. v otázkách a odpovědích Autorské právo v otázkách a odpovědích Ing. Petr Šulc, Ph.D. JUDr. Aleš Bartoš Vydalo v roce 2011 nakladatelství Pierot, spol. s r. o., jako svou 304. publikaci. Objednávky vyřizujeme na adrese: Štefánikova

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografování je skvělá zábava, vynikající koníček nebo podmanivě krásná profese. Jaká máte ke svým snímkům práva? Tam, kde si vy jen kupujete rohlík na svačinu,

Více

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Podkladové studie

Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Podkladové studie Podkladové studie VSTUPNÍ ANALÝZA SOUČASNÝCH VAZEB TRHU PRÁCE SE SEKTOREM KULTURA A DEFINOVÁNÍ VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI V TOMTO SEKTORU Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Stát v kyberprostoru I

Stát v kyberprostoru I Ing. Mgr. Michaela Stonová, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologiíí České vysoké učení technické v Praze Kybernalita ZS 2011/12, Přednáška 11 https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-kyb/start

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 Název vnitřního předpisu: SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RADY MĚSTA

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Plzeň. Národní knihovna ČR

Plzeň. Národní knihovna ČR Služby knihoven a autorský zákon 2.6.2010 2010 Plzeň Vít Richter Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona 2. Jak vykládat

Více

Právní aspekty správy a řízení IS I. Ochrana softwaru BIVŠ Obsah 1. Úvod 2. Počítačové právo: objekty a nástroje 3. Ochrana softwaru 1. Úvod Jaké jsou oblasti nebo situace při řízení IT, při kterých potřebujete

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Snídaňové diskusní setkání

Snídaňové diskusní setkání Snídaňové diskusní setkání Ochrana duševního vlastnictví v korporaci správně a efektivně 28. ledna 2015 Obsah prezentace II. II. I. Software a zaměstnanecké dílo 1. Právní prameny upravující počítačový

Více

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PRÁVO

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

KNIHOVNA ON-LINE. JUDr. Dagmar Hartmanová MAFRA a. s., Praha. 100 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 14, 2003, č. 2

KNIHOVNA ON-LINE. JUDr. Dagmar Hartmanová MAFRA a. s., Praha. 100 NÁRODNÍ KNIHOVNA, 14, 2003, č. 2 KNIHOVNA ON-LINE A AUTORSKÉ PRÁVO JUDr. Dagmar Hartmanová MAFRA a. s., Praha Následující článek se zabývá internetovými aktivitami knihoven, tedy zpřístupňováním dokumentů prostřednictvím sítě internet

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více