Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory"

Transkript

1 MŮJ DOMOV Základní dotazníky KALIBRO Celkové výsledky za seniory a zaměstnance Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2009

2 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné informace o projektu 0.2. Charakteristika souborů, z nichž se počítaly hlavní výsledky 0.3. Organizátor projektu 1. Formální podoba otázek dotazníků a způsob vyhodnocení odpovědí 2. Komentář k obsahu dotazníků a souhrnné výsledky 2.1. Dotazník pro seniory 2.2. Dotazník pro zaměstnance 3. Orientace v tabulkové části titulní strana a kapitoly 0. až 3. celkem [17 stran] 4. Tabulková část 4.1. Dotazník pro seniory: Četnosti (celý soubor, podle pohlaví, délky pobytu a podle pobírání příspěvku na péči) Úspěšnost (celý soubor, podle pohlaví, délky pobytu a pobírání příspěvku na péči) 4.2. Dotazník pro zaměstnance: Četnosti (celý soubor, podle délky praxe) Úspěšnost (celý soubor, podle délky praxe) [34 stran] [20 stran] [14 stran] 2

3 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné informace o projektu Projekt KALIBRO vznikl v roce 1995 jako dlouhodobá akce určená tehdy základním a středním školám. Byl připraven s cílem pomáhat jim získávat podklady pro sebehodnocení prostřednictvím pravidelného testování žáků. Zaměření testových úloh vždy bylo a nadále je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání. Odpovídá například pojetí prestižního pravidelného mezinárodního srovnání PISA, které také z projektu KALIBRO převzalo některé testové úlohy. Od roku 2004 je novou součástí projektu rovněž cyklus dotazníkových šetření ŠKOLA A JÁ věnovaných tomu, jak školu vidí žáci, jejich rodiče, učitelé a vedení. V roce 2008 byl projekt KALIBRO rozšířen o dotazníková šetření MŮJ DOMOV, jejichž cílem je pomáhat vedoucím pracovníkům domovů pro seniory (a postupně i vedoucím pracovníkům dalších institucí poskytujících sociální služby) získávat podklady pro sebehodnocení a rozhodování. Šetření MŮJ DOMOV však nejsou výzkumem stejně jako jím nebyly ani obě původní složky projektu určené školám. Testování i obě dotazníková šetření jsou službou našim klientům. Nabídku k účasti v dotazníkovém šetření MŮJ DOMOV dostávají domovy pro seniory poštou. Každý domov se sám rozhoduje, zda se šetření zúčastní. Dotazníky (připravované speciálně pro KALIBRO) rozesílá a vyhodnocuje organizátor projektu. Zúčastněné domovy získávají souhrnné výsledky za republiku a za domov. Dále jim organizátor zpřístupňuje podrobné celkové výsledky (průměry za ČR a za různé kategorie seniorů, zaměstnanců a domovů) včetně informace o rozložení souhrnných výsledků na pomyslném žebříčku, který ovšem zachovává anonymitu domovů. Své vlastní výsledky s nimi mohou domovy srovnávat podle uvážení a mohou je případně rovněž veřejně prezentovat (například v regionálním tisku, ve výroční zprávě, na akcích pro seniory ap.). Pokud ovšem ředitel hodlá využít výsledky domova jen pro vlastní potřebu, nikdo další se je nedozví. Organizátor projektu dává každému zúčastněnému domovu písemnou záruku, že jeho souhrnné výsledky neposkytne třetím osobám. Za těchto okolností předpokládá, že vedení domova dodrží při dotazníkovém šetření jednotné pokyny a zajistí jeho korektní průběh (vedoucí pracovníci se pak totiž nemusejí obávat případného zneužití výsledků svého pracoviště a mají zájem získat nezkreslené informace). Ředitelé vítají možnost srovnat výsledky domova s průměry za větší soubory pomáhá jim totiž překonat jistou izolovanost těchto institucí. Další význam získala srovnatelnost výsledků dnes, kdy zákon uložil institucím poskytujícím sociální služby povinnost pravidelného sebehodnocení. Projekt KALIBRO je tak pro ředitele vhodnou příležitostí, jak získat měřitelné informace o obrazu domova v očích jeho obyvatel a zaměstnanců. Dosavadní zájem o projekt MŮJ DOMOV ukazuje, že si to ředitelé domovů pro seniory jasně uvědomují. Podobně je tomu ostatně ve školách. Projektu se již zúčastnilo přes základních a středních škol a obvykle vysoké počty testovaných žáků a dotazovaných osob jsou zárukou značné vypovídací hodnoty celkových (průměrných) výsledků. Rozsah dnes již čtrnáctiletého projektu KALIBRO nemá v ČR obdoby. Projektu se může zúčastnit každý domov pro seniory a nabídka dotazníků se bude postupně zaměřovat i na další instituce poskytující sociální služby. Projekt má svou internetovou stránku na adrese Základní cena jednoho dotazníku pro seniory (4 strany formátu A4) i dotazníku pro zaměstnance (včetně zpracování) činila v tomto roce 19 Kč. Organizátor však poskytuje slevy, které se kumulují. Až účastníci použijí dotazníky MŮJ DOMOV pro stejnou kategorii respondentů podruhé, získají slevu 15 % z celkové ceny a stejnou slevu si tím zajistí i pro příští dotazníkové šetření. Dále mohou získat slevu 50 Kč v každé kategorii dotazníků za jejich včasné zaslání ke zpracování. Každý domov pro seniory má navíc možnost vrátit do určitého termínu po dodání (i bez udání důvodu) všechny exempláře některého z objednaných dotazníků, aniž by mu organizátor účtoval jakoukoli náhradu. Organizátor tím pamatuje na případy, kdy by domovu dotazník nevyhovoval například svým zaměřením. Domovy však tuto možnost využívají jen ojediněle, podobně jako školy zpravidla hlavně kvůli nečekaným organizačním překážkám na své straně. Veškeré práce spojené s vyhodnocením vyplněných testových formulářů a dotazníků provádí organizátor. 3

4 0.2. Charakteristika souborů, z nichž se počítaly hlavní výsledky Informace o respondentech a o výsledcích (%) částí 1. až 8. dotazníků 1. Senioři Počet Celý soubor ,3 65,8 81,0 77,6 83,8 83,9 85,9 88,7 Muži ,3 67,1 82,3 76,6 83,8 83,8 86,4 86,6 Ženy ,4 65,2 80,4 78,5 83,9 84,1 85,9 90,3 Pobyt kratší než 1 rok ,1 65,2 81,8 78,5 85,9 84,9 85,8 90,8 Pobyt 1 až 2 roky ,8 65,4 80,1 77,8 83,0 85,6 86,1 89,4 Pobyt 2 až 5 let ,9 66,3 81,4 78,8 82,8 83,9 87,2 89,9 Pobyt více než 5 let ,5 66,4 81,2 76,7 84,0 82,3 84,6 86,8 S příspěvkem na péči ,7 66,1 80,6 78,6 83,7 84,2 85,9 88,8 Bez příspěvku na péči ,6 65,4 82,3 75,8 84,0 82,3 86,3 90,3 2. Zaměstnanci Počet Celý soubor ,1 61,8 68,1 48,8 68,2 58,4 69,5 74,3 Délka praxe 0 5 let ,3 62,1 68,1 48,6 69,8 58,2 69,1 75,2 Délka praxe 6 10 let ,6 61,3 68,4 49,1 66,6 58,7 69,4 75,0 Délka praxe let ,7 58,7 66,7 48,1 66,8 55,9 68,7 72,9 Délka praxe let 88 73,1 63,8 68,8 50,4 67,8 57,2 71,2 74,1 Délka praxe víc než 21 let 76 73,0 64,2 70,2 47,4 65,1 59,7 70,3 76,1 Dotazníkové šetření proběhlo v období od prosinec 2008 až únor Zúčastnilo se ho celkem 37 domovů pro seniory, kterým jsme rozeslali 2,2 tis. dotazníků pro seniory a 1,8 tis. dotazníků pro zaměstnance Organizátor projektu Projekt KALIBRO organizuje RNDr. David Souček KALIBRO. V operativních záležitostech souvisejících s organizací dotazníkového šetření lze organizátora projektu kontaktovat na adrese: KALIBRO, Na Pískách 130, Praha 6, tel (RNDr. David Souček, telefon má záznamník), případně elektronicky S obecnějšími dotazy doporučujeme obracet se na RNDr. Oldřicha Botlíka, CSc. IDEA, na adrese Čínská 13/717, Praha 6, tel

5 1. Formální podoba otázek dotazníků a způsob vyhodnocení odpovědí Otázky obou dotazníků jsou rozděleny do osmi oblastí poslední oblast je vždy tvořena jedinou otázkou týkající se názoru respondentů na zaměření dotazníku. Respondenti vyjadřovali vepsáním čísla příslušné odpovědi svůj názor na to, jak často něco nastává: 1. pořád, (2. často), 3. občas, (4. zřídka), 5. nikdy, jak moc něco nastává: 1. určitě ano, (2. spíše ano), 3. tak napůl, (4. spíše ne), 5. určitě ne, zda něco nastalo nebo nastává: 1. ano, 5. ne, kolik je lidí s určitou vlastností: 1. všichni, (2. skoro všichni), 3. asi půlka, (4. skoro nikdo), 5. nikdo. Nabídka odpovědí v dotaznících obsahovala jen tučně vytištěné stupně explicitní pojmenování mezistupňů chybělo. Respondenti byli nicméně vyzváni, aby mezistupně 2., případně 4., používali vždy tam, kde situaci odpovídá něco mezi 1. a 3., případně něco mezi 3. a 5.. Pro další postup vyhodnocení je důležitá logika, podle níž byla odpovědi přiřazována procentní hodnota. Přiřazení bylo vždy provedeno tak, aby platilo, že čím je procento vyšší, tím je odpověď pro domov příznivější. U většiny otázek dotazníku tedy procentní hodnota na pětistupňové škále od 1 do 5 klesala takto: 100 %, 75 %, 50 %, 25 % a 0 % (případně 100 % a 0 % u dvoustupňové škály). U některých otázek bylo ovšem kvůli zachování výše zmíněné logiky nutné obrátit přiřazení procentních hodnot na 0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 % (případně na 0 % a 100 % u dvoustupňové škály). U těchto otázek (s opačným hodnocením) je součástí jejich názvu v komentáři i v tabulkách symbol <<>>, který na tuto skutečnost upozorňuje. PRAVIDLO ČÍM VYŠŠÍ PROCENTO, TÍM LÉPE JE VELMI DŮLEŽITÉ pro snadnou (a jednotnou) interpretaci výsledků. Má-li například průměrný výsledek otázky 7D Občas zabloudíte? <<>> (dotazník pro seniory) hodnotu 89,6 %, znamená to, že seniorů bloudících v domovech je alespoň podle jejich odpovědí jen velmi málo: občas zabloudí jen každý desátý. Úspěšností otázky budeme nazývat její průměrný výsledek. Vznikl tak, že jsme sečetli procentní hodnoty přiřazené jednotlivými respondenty této otázce a výsledek vydělili počtem respondentů, kteří se k této otázku vyjádřili. I pro úspěšnost otázky proto vždy platí, že čím je procento vyšší, tím je výsledek pro domov příznivější. Úspěšností oblasti budeme nazývat její průměrný výsledek. Vznikl tak, že jsme sečetli průměrné výsledky za všechny její otázky a výsledný součet potom vydělili počtem otázek v oblasti. I pro úspěšnost oblasti proto vždy platí, že čím je procento vyšší, tím je výsledek pro domov příznivější. Úspěšnost (otázky nebo oblasti) může být výsledkem různých skupin respondentů, například všech seniorů v jednom konkrétním domově, zaměstnanců s praxí let ve všech státních zařízeních, seniorek pobírajících příspěvek na péči žijících v jakémkoli domově pro seniory ap. Takové skupiny respondentů nazýváme podsoubory základního souboru respondentů. Základní soubor respondentů tvoří všechny osoby, které odpověděly na alespoň jednu otázku některého z obou dotazníků. 5

6 2. Komentář k obsahu dotazníků a souhrnné výsledky Otázky jsme se snažili formulovat tak, aby byly chápány všemi respondenty (zejména pak všemi seniory) stejně nebo podobně podobná šetření byla provedena v domovech v celé republice a srovnatelnost výsledků je jedním z našich hlavních cílů. Výpovědi respondentů jsou jejich subjektivními pohledy na domov. Z výsledků tohoto dotazníkového šetření však lze přesto poměrně objektivně vyčíst, jak ho jako celek vnímají. Na konkrétní situaci v každém domově a na osobním názoru interpreta závisí, jakým způsobem budou jednotlivé odpovědi na otázky interpretovány. Interpretace, které nabízíme my, jsou jen jedním z možných klíčů. Je však na místě podotknout, že při volbě otázek jsme se řídili právě zde uvedenými předpoklady a úsudky. Protože některé otázky jsme položili ve stejné či symetrické podobě seniorům i zaměstnancům, může se stát, že se někdy komentář k otázce opakuje. Má to smysl i z toho důvodu, že některé domovy mohly provést šetření jen u jedné kategorie respondentů, tj. buď jen u seniorů, nebo jen u zaměstnanců výsledky druhé kategorie je tedy mohou zajímat jen okrajově. V komentáři je u jednotlivých otázek vždy uvedena úspěšnost za celý soubor respondentů (tedy jeho průměrné výsledky za tyto otázky). Výsledky za nejvýznamnější podsoubory obsahuje tabulková část brožury Dotazník pro seniory Spokojenost Otázky první oblasti dotazníku jsou souhrnné. Odpovědi seniorů by měly stručně a jasně vypovídat o jejich vztahu k domovu a o tom, jak se v něm cítí. A. Spokojenost s prostředím 91 % Senioři tráví v domově většinu času. Nepochybně se cítí lépe, líbí-li se jim prostředí (jedná se o jeho vzhled, ale také o funkčnost vybavení a pocit pohodlí a to jak ve vlastním pokoji, tak ve společných prostorách). B. Spokojenost s péčí 92 % Kromě vlastností prostředí ovlivňuje spokojenost seniorů v domově také kvalita poskytované péče. Otázka se ptá na jejich celkovou spokojenost s péčí a zahrnuje jak péči lékařskou a ošetřovatelskou, tak kvalitu různých služeb, sociální poradenství a nabídku pravidelných aktivit i jednorázových kulturních a společenských akcí. C. Doporučil(a) byste? 85 % Otázka navozuje situaci, v níž se většina obyvatel domova jistě ocitla nebo ocitne: jejich přátele a známé, kteří uvažují o přestěhování do domova důchodců na stará kolena, často zajímá, jak to tam chodí a zda je tento konkrétní domov hodný doporučení. Pětistupňová škála snad dovoluje ošetřit výhrady, jimiž by respondent případně chtěl své doporučení podmínit Prostředí Druhá oblast šetření již představuje soubor konkrétněji zaměřených otázek. Jejich společným tématem je prostředí: možnost ponechat si některé věci, případné soužití se spolubydlícím a využitelnost společných prostor či určitých prvků vybavení domova. A. Nábytek, obrazy 92 % Vlastní kus nábytku a vlastní obrazy na stěnách jsou něčím, co pokoj v domově spojuje s bývalou vlastní domácností seniora díky nim se senior může v domově spíš cítit jako doma. B. Úložné prostory 86 % Pro starší lidi bývá často obtížné rozloučit se při odchodu do domova s věcmi, které je provázely třeba i desítky let. Je ovšem zřejmé, že si do domova nemohou vzít s sebou celou svou domácnost. Dostatek úložných prostor na rozumné množství vlastních věcí je nicméně oprávněným požadavkem jak velké to rozumné množství je, možná pomohou vyjasnit právě odpovědi seniorů na naši otázku. C. Je kde posedět? 94 % Vlastní pokoj, zvláště je-li malý nebo s někým sdílený, nemusí být nejvhodnějším místem pro přijímání návštěv zvenčí, pro schůzky s jinými obyvateli domova nebo třeba pro klidné posezení s knihou někteří senioři to tak rozhodně mohou cítit. Domov by měl nabízet dostatek jiných možností, a to jak v interiérech, tak za pěkného počasí třeba na dvoře či v zahradě. D. Využívání knihovny 38 % Televize oslabuje zájem o četbu nejen u dětí, ale i u seniorů. Otázka zjišťuje, zda má smysl, aby 6

7 domov podporoval četbu seniorů více než nyní především proto, že jde o aktivnější trávení času, než je koukání na bednu. Pro vyšší využívání knihovny lze udělat leccos zlepšením dostupnosti knihovny počínaje a třeba čtenářskými debatními kroužky konče. E. Počítač a internet 9 % Jakkoli se to může kupříkladu v některých vesnických domovech pro seniory zdát absurdní, není daleko doba, kdy budou do domovů hromadně přicházet senioři zvyklí trávit na internetu i několik hodin denně. F. Vyhovuje spolubydlící? 77 % Nevyhovující spolubydlící, zvláště když výměna není možná, může seniorovi pobyt v domově opravdu znepříjemnit. Pro vedení domova může být celkové skóre této otázky velmi zajímavou informací, zvláště když má spolubydlícího větší část seniorů Péče Otázky této oblasti zkoumají především spokojenost seniorů se službami, které jim domov poskytuje. A. Lékařská a zdravotní péče 88 % Kvalita a snadná dostupnost lékařské a zdravotní péče je pro většinu seniorů prioritou, jednou z nejvýznamnějších oblastí, ve kterých očekávají ve stáří pomoc okolí. Nejčastěji půjde zřejmě o péči praktického, zubního nebo očního lékaře a zdravotních sester pracujících v jejich ordinacích, ale nezanedbatelnou roli hraje i dostupnost dalších specialistů, k nimž senioři zpravidla musejí být dopravováni. B. Ošetřovatelská péče 94 % Ošetřovatelskou péči poskytují odborní pracovníci v domově. Někdy se prolíná s péčí zdravotní, ale často zahrnuje řadu dalších úkonů (pomoc při osobní hygieně, při oblékání, při jídle ap.). C. Sociální poradenství 93 % Se sociální pracovnicí přicházejí senioři do styku možná méně často než třeba s ošetřovatelkou, a mohou proto mít také zkreslené představy o tom, co všechno spadá do její kompetence. Může se tudíž stát, že se případná horší úroveň sociálního poradenství v některých domovech na výsledcích výrazněji neprojeví, protože si toho senioři prostě ani nejsou vědomi. D. Prádelna 87 % Náplň práce prádelny je naopak nejspíš jasná všem a také o kritériích kvality zřejmě existuje všeobecně sdílená shoda. E. Úklid pokoje a příslušenství 96 % Protože může existovat rozdíl v kvalitě úklidu společných a individuálních prostor, věnovali jsme úklidu dvě samostatné otázky (viz otázka G). Příčinou rozdílu může být i to, že některé společné prostory pravidelně užívá velké množství seniorů, a nepořádek v nich tedy vzniká poměrně rychle. F. Ostatní služby v domově 93 % U této otázky, podobně jako u otázky C, může být průměrná úspěšnost různých domovů ovlivněna tím, jaké další služby jsou tam poskytovány a kolik seniorů je může využívat. Náš výčet služeb také rozhodně není vyčerpávající. G. Úklid společných prostor 97 % Viz otázka E. H. Jak často nemáte co dělat? <<>> 54 % Příliš mnoho nudících se seniorů není dobrou vizitkou péče znamená to, že nabídka aktivit v domově není příliš zajímavá a seniorům se nedostává podnětů, které mají pomáhat udržet je čilé (a v důsledku i soběstačné). (Viz též otázka J v dotazníku pro zaměstnance.) I. Chuť prospět ostatním 27 % Většina domovů se nejspíš nepotýká s převisem poptávky po práci ve výboru seniorů, ale ochota seniorů starat se pravidelně o nějakou drobnost je jistě dobrým ukazatelem kvality celé komunity Pořádané akce Otázky v této oblasti zjišťují vztah seniorů k akcím pořádaným v domově. Podrobnější vysvětlení otázek obsahuje ukázkové příklady akcí. Jedinou akcí, které je pozornost věnována explicitně, jsou bohoslužby. A. Účast na akcích 65 % Nejlépe hodnocenou odpověď ( pořád = 100 %) senior uváděl, pokud se některé z akcí po- 7

8 řádaných domovem účastní jednou týdně nebo častěji. Jde nejen o akce jednorázové, ale například též o pravidelná cvičení ap. B. Chybějí rozumné akce? <<>> 78 % Otázka směřuje ke snadno uspořádatelným akcím, jichž by se senior zúčastnil neponechává tedy místo bezmezné fantazii, ale nutí seniory zůstat při zemi: třeba závody seniorek na motokárách jsme opravdu na mysli neměli a věříme, že také respondenti si vysvětlili otázku podobně. C. Spokojen(a) jako divák? 92 % V této otázce jde o akce domova, jichž se senior zúčastňuje pasivně (například různá vystoupení dětí či umělců ap.). D. Spokojen(a) s ostatními? 84 % Jde o spokojenost seniorů s těmi akcemi, kterých se účastní aktivně. E. Přístup k bohoslužbám 85 % Pro řadu seniorů je pravidelná účast na bohoslužbě důležitou duchovní potřebou a domov by měl usilovat o to, aby jim usnadnil její uspokojení, pokud jsou omezováni například svým zdravotním stavem nebo nevyhovujícím spojením prostředky veřejné dopravy. F. Na akce zapomíná, váhá <<>> 63 % Pokud by se snad pracovníci domova vymlouvali, že vymýšlení nových akcí nemá příliš smysl, protože senioři o ně stejně nemají zájem, může výsledek otázky poskytnout informace o tom, co ve skutečnosti za nezájmem o akce vězí. Tipy, jak nezájem překonat, jsou potom rovněž nasnadě Stravování Tato oblast dotazníku je věnována různým složkám (ne)spokojenosti seniorů se stravou poskytovanou či dostupnou v domově a s režimem, který je pro tam pro hromadné stravování zaveden. A. Chutnají vám jídla? 74 % Položili jsme seniorům jednoduchou souhrnnou otázku, aby na ni mohli snadno odpovědět a aby její výsledek dával jednoduchý první orientační pohled na stav problematiky. B. Můžete si vybírat? 34 % Uvědomujeme si, že pro kuchyň domova, která současně připravuje jídla pro několik různých diet, je požadavek výběru náročný a jeho realizace bude komplikovat už tak dost náročný provoz. Přesto se domníváme, že nabídka několika variant snídaně nebo výběr mezi rýží a houskovým knedlíkem se zvládnout dá. Kuchyně je přece jen v domově kvůli seniorům ne naopak. C. Doba podávání jídel 93 % Prodloužení intervalu, kdy se podává snídaně, oběd a večeře, může být neřešitelným problémem v domovech se stravováním na směny, zvláště jsou-li více než dvě. Možná však z odpovědí seniorů vyplyne, že o takovou změnu ani nemají zájem. D. Dodržování jídelníčku 97 % Díky vyvěšovanému jídelníčku senioři například vědí, nač se mají těšit a nač třeba zase ne. (Řada z nich ostatně vnímá tok času hlavně jako sled období od jídla k jídlu.) Není-li jídelníček dodržován, nemá smysl zveřejňovat tyto informace v předstihu. Dvoutýdenní rozsah ve skutečnosti zajišťuje, že jídelníček je znám vždy nejméně týden dopředu pokud se na začátku prvního týdne vyvěsí jídelníček na týdny 1 a 2, na začátku druhého týdne na týdny 2 a 3, na začátku třetího týdne na týdny 3 a 4 atd. E. Opakování jídel 82 % Senioři si nejspíš nevedou o opakování jídel písemné záznamy jejich odpovědi tedy vypovídají o dojmu, který ze skutečného opakování jídel mají. F. Jsou teplá jídla teplá? 88 % Teplá jídla mají být teplá po celou dobu, kdy jsou vydávána tedy i v samém závěru. Pokud je kuchaři nechají vystydnout, poškozují (některé) seniory a znehodnocují svou vlastní práci. G. Dost času na jídlo 97 % Otázka sice zmiňuje seniory, kteří potřebují při jídle pomoc a personál nerespektuje jejich tempo, ale týká se všech: společné jídlo je také příležitost ke konverzaci, nejen k zaplnění žaludku. H. Zakoupit jídlo a nápoje 90 % Ne každý domov pro seniory má za rohem samoobsluhu s potravinami pokud ji nemá, měl by mít přiměřeně zásobovaný bufet (žije-li v něm dost lidí, aby se provoz bufetu vyplatil). I. Můžete se kdykoli napít? 99 % Dodržování pitného režimu má, zvláště v teplých měsících, pro starší lidi zásadní význam. Některé, například seniory, kteří se obtížně pohybují, by měl k dodržování pitného režimu 8

9 pravidelně vybízet personál domova tito senioři pijí málo, neboť nechtějí chodit na záchod. Ještě větší odpovědnost za dodržování pitného režimu má personál například u seniorů postižených demencí Zaměstnanci domova Tato oblast by měla ukázat, jak senioři vnímají zaměstnance domova. Kategorie jako zdvořilost nebo respektování důstojnosti se někdy vymykají objektivním kritériím, avšak i pouhý pocit seniorů je v tomto případě důležitým měřítkem. Kdyby totiž zaměstnanci jednali se seniory způsobem, který je podle zaměstnanců přiměřený, ale senioři ho vnímali odlišně, byl by výsledný efekt negativní. Odpovědi seniorů žijících v různých odděleních domova se mohou lišit podle toho, se kterými zaměstnanci přicházejí do styku. Je ovšem třeba si uvědomit, že zaměstnanci by se mezi sebou měli dohodnout, jaké má být jejich chování v různých situacích (včetně těch situací, na něž se seniorů ptáme), a dohodu potom dodržovat. A. Nezdvořilí zaměstnanci <<>> 85 % Zdvořilé chování zaměstnanců k seniorům a naopak by mělo být mezi dospělými lidmi samozřejmostí a nedomníváme se, že by opak byl příliš rozšířeným jevem. Problém ovšem nastává, když si každá z obou stran představuje zdvořilost trochu jinak. (Viz též otázka A dotazníku pro zaměstnance.) B. Jako s dítětem <<>> 90 % Dokonce i u seniorů s Alzheimerovou chorobou varují některé velmi propracované programy péče (například americký The Best Friends Approach to Alzheimer's Care) výslovně před tím, aby personál byť třeba jen v některých situacích jednal se seniory jako s dětmi. Mnozí z nich měli prestižní veřejné funkce, zastávali v zaměstnání vysoké postavení, zajišťovali práci desítkám či stovkám podřízených a jsou na to stále patřičně hrdí, ač si už dnes třeba nedokážou zapamatovat, co měli před hodinou k obědu. Jednat se seniorem jako s dítětem je ovšem samozřejmě nezdvořilostí, i když jde o člověka, který žádnou kariéru neudělal. (Viz též otázka B dotazníku pro zaměstnance.) C. Klepou na dveře? 90 % Z hlediska klepání by pro zaměstnance neměl být rozdíl, zda vstupuje do pokoje seniora nebo například do kanceláře ředitele domova. (Viz též otázka D dotazníku pro zaměstnance.) D. Narušují soukromí? <<>> 92 % Větší respektování soukromí seniorů je příkladem změn, které se postupně prosazují navzdory tomu, že znamenají větší nepohodlí pro personál. V ordinaci lékaře či v nemocnicích je analogií větší respektování soukromí pacientů, ve školách některých zemích například učitel zásadně nesděluje výsledky písemných prací před třídou. (Viz též otázka G dotazníku pro zaměstnance.) E. Nosí jmenovky? 76 % Jmenovka zbavuje zaměstnance anonymity, která je pro něj výhodná, pokud by snad chtěl nějak zneužívat toho, že ho senioři neznají. Naopak, pokud stojí o to, aby senioři věděli, kdo že je ten zaměstnanec, který svou práci dělá dobře a s láskou, jmenovka mu v tom pomáhá. Nejde však jen o seniory (většinou se stejně dříve či později seznámí se všemi zaměstnanci, s nimiž přicházejí častěji do styku), ale i o všechny návštěvníky domova ap. (Viz též otázka H dotazníku pro zaměstnance.) F. Udělají něco navíc? 70 % Senioři si nepochybně všímají, zda zaměstnanci pracují jen rutinně (což samozřejmě nevylučuje zcela profesionální přístup), anebo aspoň občas přidají něco teple lidského: úsměv, vlídný pozdrav nebo třeba i pohlazení. I to dělá z pouhého domova pro seniory opravdový domov Pocit bezpečí Centrum pro gerontologii Univerzity Curych provedlo na jaře 2005 průzkum mezi všemi 948 čekateli na místo v domově pro seniory. V tomto průzkumu zjišťovalo důvody, proč chtějí do domova. Na prvním místě mezi uváděnými důvody byl vyšší pocit bezpečí: dostupnost pomoci v případě nějaké kritické situace nebo nemoci. Protože se domníváme, že pocit bezpečí je podobně významný i v životě našich seniorů, věnovali jsme mu v dotazníku samostatnou oblast. A. Osvětlení společných prostor 98 % Řada seniorů špatně vidí za šera. Nedostatečné osvětlení společných prostor proto může zapříčinit například jejich klopýtnutí a následný pád, a vést tedy i k vážným úrazům. B. Nebezpečné překážky <<>> 79 % Pokud senioři uvedli, že taková místa v domově jsou, doporučujeme nejdříve porovnat jejich 9

10 odpověď s názorem zaměstnanců. Na nebezpečné překážky číhající na seniory na chodbách, v pokojích či ve společných prostorách jsme se jich ptali v otázce K. I když zaměstnanci takové nebezpečí nevnímají, stojí za to zjistit přesně, jaká místa měli senioři na mysli. C. Držadla a madla 91 % Některá opěrná držadla a madla (včetně například vhodných područek u židlí a křesílek) usnadňují seniorům pohyb. Jiná jim dodávají pocit bezpečí, protože je mohou využít, když cítí, že ztrácejí rovnováhu. D. Občas zabloudíte? <<>> 90 % V některých domovech důchodců snadno zabloudí i mladí vnuci, kteří přijdou na návštěvu natožpak senioři se špatným zrakem, kteří mají občas potíže s pamětí nebo je snadno vykolejí třeba i drobná odchylka od každodenní rutiny. Vyšší úroveň bloudění by měla být podnětem k zásahu leckdy stačí větší jmenovky na dveřích, barevné značení nebo ukazatele v místech, kde dochází ke křížení směrů. E. Tlačítka pro pomoc 75 % Pokud senior někde nedosáhne na tlačítko pro přivolání pomoci, je to stejné, jako kdyby tam tlačítko vůbec nebylo. F. Zamykatelná skříňka 86 % Nejde o trezor, který by cennosti seniora ochránil před zloději-profesionály, ale o uzamykatelnou schránku (například zásuvku ve stolku ap.), která mu umožní dvoustupňový režim opuštění pokoje: a) odcházím jen na skok, ale nechávám odemčené dveře, protože cennosti mám pod zámkem, b) zamykám i dveře, neboť odcházím na delší dobu. G. Víte, jak vyklidit domov? 74 % Přestože k evakuaci domova pro seniory dochází jen výjimečně, domníváme se, že informovanost o tom, jak má proběhnout, má být samozřejmostí nejen mezi zaměstnanci (viz otázka L dotazníku pro zaměstnance), ale i mezi seniory. Může jít totiž opravdu o život. Asi stejně nelze spoléhat na to, že by senioři zvládli evakuaci domova samostatně, ale čím připravenější budou, tím hladší bude její průběh. H. Cítíte se bezpečně? 95 % Otázka, která mlčky shrnuje hrozby a nebezpečí z předchozích otázek. Kdyby se snad ukázalo, že celkový pocit bezpečí (tj. výsledné skóre této otázky) je výrazně nižší, než by odpovídalo výsledkům předchozích otázek této oblasti, je třeba zkoumat, která další nebezpečí senioři tak silně vnímají a zda je v silách domova s tím něco udělat Váš vzkaz autorům A. Smysluplnost dotazníku 89 % Odpovědi na tuto otázku jsou pro nás zpětnou vazbou a určují také váhu výsledků šetření Dotazník pro zaměstnance Celý dotazník se věnuje především dvěma okruhům. První se týká vztahu zaměstnanců k vedení domova, spokojenosti s tímto vedením, vztahu zaměstnanců k sobě navzájem (schopnost spolupracovat, ale též schopnost kolektivu fungovat jako sourodý celek) a dopadů práce na rodinu. Druhý okruh je zaměřen především na profesní schopnosti zaměstnanců. Některé jeho otázky mají svůj protějšek v dotazníku pro seniory. Srovnání pohledů zaměstnanců a seniorů prostřednictvím odpovědí na tyto symetricky pokládané otázky považujeme za velmi důležité. Případné rozdílné vnímání konkrétních skutečností totiž často vede ke zbytečným nedorozuměním a následným komplikacím. Mohou tím pak trpět nejen vztahy mezi zaměstnanci a seniory, ale i celková kvalita péče. V informaci respondentům na začátku dotazníku jsme se zaručili, že budeme v maximální míře respektovat jejich anonymitu. Zejména neposkytujeme vedení domova jeho vlastní výsledky v členění podle délky praxe zaměstnanců takto jsme zpracovali jen souhrnné výsledky za celou republiku, neboť rozdíly v závislosti na délce praxe pokládáme za velmi zajímavé Spokojenost První oblast dotazníku se zaměřuje obecně na vztah zaměstnanců k domovu a k jejich práci. Odpovědi by měly v krátkosti vypovídat o tom, jak se zaměstnanci v domově cítí z hlediska prostředí i mezilidských vztahů a jak jsou vlastně spokojeni se svou profesí. A. Spokojenost s prostředím 74 % Mají-li zaměstnanci v práci vlídné prostředí poskytující dostatečné zázemí, cítí se nepochybně lépe. S mírou jejich spokojenosti s pracovními podmínkami těsně souvisí i jejich profesní výkony. 10

11 B. Spokojenost se vztahy 65 % Odpovědi na tuto otázku se přirozeně mohou u jednotlivých zaměstnanců velmi lišit, neboť spokojenost či nespokojenost s úrovní mezilidských vztahů může mít mnohé příčiny. Může spočívat v zaměstnanci samotném, velkou měrou se však na výsledcích může podepsat i atmosféra a prostředí domova, například nevhodné metody pracovní motivace, charakterové vlastnosti těch seniorů, s nimiž zaměstnanec přichází nejčastěji do styku, jeho přepracovanost ap. C. Stejné povolání znovu? 78 % Spokojenost s profesí je důležitým faktorem ovlivňujícím motivaci pracovníků jak při sebevzdělávání, tak při práci samotné. Odpovědi na tuto otázku mohou být do značné míry ovlivněny motivačními nástroji, které vedení domova používá Váha vašeho slova Druhá oblast šetření představuje soubor konkrétněji zaměřených otázek. Vycházíme z předpokladu, že míra respektování názoru zaměstnanců je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících jejich spokojenost s prostředím, ve kterém pracují. Vedení domova by se proto mělo snažit naslouchat názorům zaměstnanců a brát je v úvahu při rozhodování což je samozřejmě něco jiného, než se jim (automaticky) podřizovat. A. Komunikace s vedením domova 60 % Zapojení zaměstnanců do řešení záležitostí, které by mohlo vedení domova rozhodnout i samo, je leckdy žádoucí. Zaměstnanci mají často specifické požadavky, jejichž nerespektování ze strany vedení jim může komplikovat práci (např. ve věcech týkajících se konkrétních seniorů jsou mnohdy přesněji informováni). Navíc v prostředí, kde se o jejich názory někdo zajímá, se jim určitě lépe pracuje. Otázka nenaznačuje, že by vedení domova mělo rozhodovat podle toho, co si zaměstnanci přejí mělo by však jejich názory znát dříve, než rozhodne. B. Problémy ztěžující práci <<>> 47 % Odpovědi na tuto otázku vyjadřují, do jaké míry je domov schopen zajistit, aby zaměstnanci mohli plně využít své schopnosti. Pod výrazem problémy, které vám zbytečně ztěžují práci máme na mysli např. různé byrokratické záležitosti, jež by mohl za zaměstnance obstarat domov, špatnou komunikaci mezi zaměstnanci a vedením domova nebo třeba zbytečné odkládání rozhodnutí v situacích, kdy na ně mnoho lidí čeká (a přijme je, ať je jakékoli), ap. C. Komunikace se seniory 62 % Vycházíme z předpokladu, že komunikace zaměstnance se seniory prohlubuje vzájemnou důvěru a je navíc důležitou zpětnou vazbou jak pro zaměstnance, tak pro vedení domova. D. Vůle k činům 71 % Schopný zaměstnanec by měl aktivně řešit věci, které on nebo senioři v jeho péči pociťují jako problém. Vedení domova by mělo podobné aktivity podporovat, zdůrazňovat potřebu takovéhoto přístupu, motivovat zaměstnance odměnami atd. E. Spokojenost s řízením domova 69 % Zaměstnanci, kteří se ztotožňují s rozhodnutími vedení domova, obvykle tato rozhodnutí také více respektují. Otázka může poskytnout vedení domova potřebnou zpětnou vazbu Chuť do práce Třetí oblast dotazníku se zaměřuje na profesní kompetence zaměstnanců a na okolnosti, které jejich chuť do práce ovlivňují. A. Oceňují senioři vaši práci? 59 % Osobní kontakty mezi poskytovatelem služby a jeho klientem u nás zatím přílišnou zdvořilostí neoplývají (stačí třeba sledovat v supermarketu, kolik zákazníků neodpoví pokladní na pozdrav pozdrav je pozdrav, byť v tomto případě jen tvoří součást profesionální rutiny). Pokládáme proto projevy uznání ze strany seniorů za znak kvality práce zaměstnanců domova. Mohou být o to častější, že senioři se se zaměstnanci zpravidla blíže znají a žijí už přece jen pomaleji a klidněji než zaměstnaní lidé. B. Novinky v profesi 59 % Vycházíme z předpokladu, že většina profesí dnes prochází poměrně rychlým vývojem, ať jde o používané technologie nebo o míru (vědeckého) porozumění jevům, které v nich hrají významnou roli (viz například možnosti, jež nové technologie otevírají pro trávení volného času, nové vědecké poznatky o vlivu stravy na lidské zdraví ap.). Kdo odpoví, že v jeho oboru příliš využitelných novinek není, ten se nejspíš o svůj obor příliš nezajímá a nechce na sobě pracovat. C. Nové nápady 57 % Nápady, jak zkvalitnit či zefektivnit vlastní práci, jsou ojediněle shodou náhod a mnohem častěji důsledkem přemýšlení o ní. Nemusí jít o nic světoborného, není také nutné, aby přemýšle- 11

12 ní dosahovalo filozofických hloubek: jde zpravidla o projev snahy dělat svou práci dobře. D. Náplň práce a předpisy 85 % Znalost náplně vlastní práce by měla být samozřejmostí a nejspíš také je. U zákonných a podzákonných norem a u interních předpisů nejde jen o to, zda si je zaměstnanec přečetl (případně zda s nimi byl seznámen. tj. zda ví, o které jde), ale také o to, zda je zná natolik aktivně, aby je při své práci mohl dodržovat. A konečně i když na to už se otázka neptala zda je opravdu dodržuje. E. Poučení o psychice seniorů 87 % Jde vlastně o to, zda je součástí profesní výbavy zaměstnance též schopnost rozpoznat situace, v nichž je nevstřícné či jinak nevhodné chování seniorů nezaviněné, neboť je důsledkem jejich zdravotního stavu či věku. Na to pak navazuje schopnost zaměstnance zachovat si v takových situacích dostatečný odstup a nepřipustit například vznik ostřejšího konfliktu. F. Podpora od rodin seniorů 56 % Jsme si vědomi, že v domovech pro seniory žijí také lidé bez rodinného zázemí, ať proto, že zůstali bezdětní, nebo proto, že jejich potomci o častější kontakt nestojí. Navzdory tomu se domníváme, že průměrné skóre této otázky za celý domov může být jedním z ukazatelů kvality péče. G. Účast dobrovolníků 84 % Kvalita domova pro seniory se projevuje také tím, jak se domov otevírá svému bezprostřednímu i vzdálenějšímu okolí. Existují například velmi úspěšné a vysoce hodnocené školní projekty, v nichž senioři žijící v domově tráví řadu hodin se žáky. Obě strany o sobě hodně mluví, aby se navzájem poznaly a obohatily, a případně také společně na něčem pracují. Účast dobrovolníků (z řad rodinných příslušníků i obyvatel obce) je dalším příkladem otevřenosti domova. Nevadí, že někteří dobrovolníci zpočátku nevědí, jak na to mají-li opravdu chuť pomáhat, rychle se to naučí. H. Podporuje nadřízený iniciativu? 75 % Iniciativa zaměstnanců je hnacím motorem pozitivních změn v každé úspěšné firmě, tedy i v domově. Přestože se může zdát, že v životě seniorů už čas nehraje významnější roli a změny nejsou žádoucí, není to pravda stačí se ohlédnout o deset, patnáct let nazpět a srovnat současný stav s nedávnou minulostí. Pokud nadřízený brání iniciativě podřízených, buď nevnímá nutnost vývoje a neustálého zlepšování péče, anebo je natolik ješitný, že nechce připustit, aby s novými myšlenkami přicházel i někdo jiný než on. I. Potřeba pomáhat jiným 78 % Přinejmenším tam, kde je dostatek pracovních příležitostí, nemusí být práce v institucích poskytujících sociální služby příliš lákavou možností pro ambiciozní jedince. Vyznačuje se obvykle nejen nižší celkovou úrovní mezd, ale obecně také slabší vazbou mezi kvalitou odvedené práce a odměnou za ni a omezenými možnostmi kariérního růstu. Na druhé straně tyto instituce poskytují uplatnění lidem toužícím především pomáhat potřebným ať je to spojeno s jinými požitky, nebo ne. J. Vyčerpání z práce <<>> 43 % Přílišné vyčerpání zaměstnanců negativně ovlivňuje jejich práci. Už nemají sílu přicházet s novými postupy, práce se pro ně (a tedy i pro seniory v jejich péči) stává stereotypní Odměňování Část otázek ve čtvrté oblasti dotazníku zjišťuje, jak zaměstnanci hodnotí samotný systém odměňování (zda je podle nich průhledný a spravedlivý, jestli nejsou některé profese, případně oddělení v domově zvýhodňovány atd.). Další otázky se snaží zjistit, jak systém odměňování zaměstnance motivuje a do jaké míry by byli ochotni vystavit svou práci konkurenci jiných zaměstnanců (tj. změnit poměr nárokové a nenárokové části mzdových prostředků). A. Transparentní odměňování 43 % Jasná a průhledná pravidla pro stanovování výše osobních příplatků a odměn, která jsou všem známa, nenechávají prostor spekulacím o nespravedlivém rozdělování mzdových prostředků. Alespoň občas se tak předejde pocitům nespravedlnosti (byl jsem ošizen, ředitel mi křivdí ap.). B. Finanční motivace <<>> 39 % Otázka zjišťuje, do jaké míry jsou zaměstnanci motivováni nenárokovou částí mzdy. Považují-li ji za automatickou, nemají důvod (z hlediska výše příjmů) věnovat se v domově čemukoli nad rámec svých běžných pracovních povinností a někdy dokonce ani plnit své povinnosti dostatečně kvalitně. 12

13 C. Spravedlivé odměňování 55 % Zde jde například o to, zda ředitel (či ve velkých domovech bezprostřední nadřízený) dodržuje pravidla pro odměňování, jsou-li vyhlášena, případně nejsou-li vyhlášena zda zaměstnanci pokládají jeho (intuitivní) rozhodování o odměnách za spravedlivé. Pro vztahy mezi zaměstnanci i pro jejich vztah k vedení domova totiž není důležité, jak to je doopravdy, ale jak to oni sami cítí. D. Větší pravomoc nadřízenému 78 % Otázka pátrá po tom, jak by podle zaměstnanců byla ohodnocena kvalita jejich práce v porovnání s ostatními. Předpokládáme, že zaměstnanci, kteří pracují i nad rámec svých běžných povinností, ve větším počtu případů odpoví kladně, protože by si v případě zvýšení nenárokové části platu polepšili. Odpovědi jsou samozřejmě ovlivněny i jinými faktory, výše zmíněný však považujeme za nejpodstatnější. E. Dobrovolné aktivity 43 % Na rozdíl od předchozích otázek, které se zabývaly spíše hypotetickými případy, zkoumá tato otázka konkrétní činy zaměstnanců. Na odpovědích se výrazným způsobem projevuje, jak domov motivuje zaměstnance k podobným aktivitám. F. Vzájemná řevnivost <<>> 35 % Řevnivost mezi odděleními či mezi určitými profesemi v domově ztěžuje vzájemnou spolupráci a obvykle narušuje jednotné vystupování zaměstnanců. Průhledné financování materiálního vybavení, spravedlivé rozdělování odměn, ale také podpora např. společných aktivit zaměstnanců ve volném čase mohou výraznou měrou přispět k lepšímu soužití a příjemnější atmosféře na pracovišti Kolegové a vy Přátelské vztahy mezi zaměstnanci výrazně usnadňují vzájemnou spolupráci. Otázky z páté oblasti dotazníku zkoumají především to, co respondenti od svých kolegů očekávají. Poslední dvě otázky pak obsahují určitou symetrii ptají se jak na zdvořilost kolegů vůči respondentovi, tak na zdvořilost respondenta vůči kolegům. A. Společnost kolegů 83 % Otázka pátrá po přátelských (přínosných) vztazích uvnitř celého kolektivu zaměstnanců. B. Ochota pomoci 76 % Vzájemná výměna názorů ohledně pracovních problémů je důležitým zdrojem zkušeností. Ochota vzájemně si pomáhat (zejména) v profesních záležitostech je proto velmi žádoucí. C. Zastání před kolegou 52 % Otázka zjišťuje, jestli je zaměstnancům lhostejný nespravedlivý osud ostatních zaměstnanců. D. Zastání před ředitelem 39 % Otázka zjišťuje, jestli je vztah mezi zaměstnanci a ředitelem (či ve velkých domovech nejbližším nadřízeným) přiměřeně symetrický. (Výsledky této otázky je vhodné hodnotit s přihlédnutím k výsledkům předchozí otázky.) E. Jste seniorem 59 % Otázka navodila situaci, kdy respondent zestárl a ocitl se v domově pro seniory v péči svých současných kolegů. Kolika z nich by se svěřil do rukou, kdyby o tom mohl rozhodovat? F. Nezdvořilí kolegové <<>> 77 % Spolu s následující otázkou zkoumá tato otázka vztahy mezi zaměstnanci z hlediska zdvořilosti chápané jako slušná mluva i jako přiměřená vstřícnost a kolegialita. G. Nezdvořilý/-á ke kolegům <<>> 90 % Viz též předchozí otázka. Je zjevné, že respondenti byli k sobě méně kritičí než ke kolegům alespoň za předpokladu, že odpovídali i ti, které ostatní pokládají za nezdvořilé Práce a rodina V mnoha vyspělých zemích se domovy pro seniory potýkají s nedostatkem pracovních sil, především ošetřovatelek. Důvodem bývá často nesoulad mezi náročností práce, odměnou za ni a požadavky, které na zaměstnance kladou jejich povinnosti vůči vlastní rodině. A. Prospěch rodině 60 % Otázka se snaží zjistit, zda zaměstnanci vnímají také (případný) přínos své profese pro život svých rodin. Na ten se často zapomíná, přestože si mnoho lidí zvolilo práci v sociálních službách hlavně kvůli tomu, že naplňuje jejich potřebu být užitečný druhým. B. Kolize s osobním životem <<>> 57 % I když zřejmě nelze odstranit veškeré osobní nepohodlí zaměstnanců spojené s prací v domově (například směnný provoz), vedení domova snad uvítá informaci o tom, nakolik to jejich 13

14 podřízeným vadí, a bude moci případně hledat cesty alespoň k částečnému zlepšení Senioři a vy Tato oblast dotazníku se zabývá především přístupem zaměstnanců k seniorům, a to mnohdy prostřednictvím otázek stejných nebo velmi podobných těm, na něž odpovídají senioři. Některé otázky jsou poměrně přímé, jiné se týkají spíše nenápadnějších okolností soužití zaměstnanců a seniorů v domově. Pokud se snad některá z přímých otázek (například hned následující otázka A) respondenta dotkla, snad si potom uvědomil, že nabídka vždy obsahuje položku, jejímž prostřednictvím může odpovědět velmi rázně. Ty zbývající jsou potom v nabídce kvůli jeho kolegům a kolegyním v ostatních domovech. A. Nezdvořilý/-á k seniorům <<>> 92 % Zdvořilé jednání by mělo být mezi dospělými lidmi samozřejmostí, a to i tehdy, když je jedním z nich člověk, u něhož se už třeba projevují známky počínající demence nebo jen neschopnosti jednat (například reagovat, zorientovat se v nové situaci, porozumět, všímat si lidí kolem sebe ap.) stejně rychle a úspěšně jako o mnoho let mladší zaměstnanec. Doporučujeme konfrontovat výsledek této otázky s otázkou A dotazníku pro seniory i proto, že senioři mohou jako nezdvořilost vnímat i jednání zaměstnanců, které tak vůbec nebylo míněno. V mezilidských vztazích nerozhoduje objektivní skutečnost, ale to, jak je subjektivně vnímána. B. Jako s dítětem <<>> 83 % Dokonce i u seniorů s Alzheimerovou chorobou varují některé velmi propracované programy péče (například americký The Best Friends Approach to Alzheimer's Care) výslovně před tím, aby personál byť třeba jen v některých situacích jednal se seniory jako s dětmi. Mnozí z nich měli prestižní veřejné funkce, zastávali v zaměstnání vysoké postavení, zajišťovali práci desítkám či stovkám podřízených a jsou na to stále patřičně hrdí, ač si už dnes třeba nedokážou zapamatovat, co měli před hodinou k obědu. Jednat se seniorem jako s dítětem je ovšem samozřejmě nezdvořilostí, i když jde o člověka, který žádnou kariéru neudělal. (Viz též otázka B dotazníku pro seniory.) C. Mají senioři na vybranou? 64 % Ač se v domovech pro seniory už mnohé změnilo k lepšímu oproti stavu v někdejších domovech důchodců, je současný stav leckdy stále ještě poznamenán jednostranností pravidel, která tam upravují režim. Ten býval podřízen tomu, aby vše bylo co nejpohodlnější pro personál, i když to často znamenalo zbytečné a velké nepohodlí pro důchodce. Stálo velké úsilí, než se podobný stav začal měnit ve školách, které také obvykle fungovaly tak, jako by existovaly kvůli učitelům, a nikoli kvůli žákům. Podobně obtížně se prosazovaly i změny režimu v nemocnicích. Je ovšem zřejmé, že v domovech nelze podřídit všechno jenom pohodlí seniorů v maličkostech, které v otázce uvádíme jako příklady, se jim ale jistě dá vycházet vstříc. D. Klepete na dveře? 95 % Z hlediska klepání by pro zaměstnance neměl být rozdíl, zda vstupuje do pokoje seniora nebo například do kanceláře ředitele domova. (Viz též otázka C dotazníku pro seniory.) E. Zpětná vazba 67 % Zaměstnanci jsou v domově kvůli seniorům a jejich spokojenosti nikoli naopak. Kvalitní zaměstnanec by měl být schopen reagovat na potřeby jednotlivých seniorů. K tomu ovšem musí jejich názory a pocity znát. F. Nezdvořilí senioři <<>> 61 % Podobně jako u symetrické dvojice otázek F a G dotazníku pro zaměstnance má také otázka A této oblasti dotazníku svůj symetrický protějšek. Nedomníváme se, že by nezdvořilost ve vztazích mezi zaměstnanci a seniory byla příliš rozšířeným jevem. Problém ovšem nastává, když si každá z obou stran představuje zdvořilost trochu jinak. G. Přizpůsobení se seniorům 63 % Otázka zjišťuje, zda zaměstnanci respektují názory a přání seniorů nejen teoreticky, ale také v každodenní praxi. H. Respektujete soukromí? 93 % Větší respektování soukromí seniorů je příkladem změn, které se postupně prosazují navzdory tomu, že znamenají větší nepohodlí pro personál. V ordinaci lékaře či v nemocnicích je analogií větší respektování soukromí pacientů, ve školách některých zemích například učitel zásadně nesděluje výsledky písemných prací před třídou. (Srov. s otázkou D dotazníku pro seniory.) I. Nosíte jmenovku? 64 % Jmenovka zbavuje zaměstnance anonymity, která je pro něj výhodná, pokud by snad chtěl nějak zneužívat toho, že ho senioři neznají. Naopak, pokud stojí o to, aby senioři věděli, kdo že je ten zaměstnanec, který svou práci dělá dobře a s láskou, jmenovka mu v tom pomáhá. Nejde však 14

15 jen o seniory (většinou se stejně dříve či později seznámí se všemi zaměstnanci, s nimiž přicházejí častěji do styku), ale i o všechny návštěvníky domova ap. (Viz též otázka E dotazníku pro seniory.) J. Znáte životní příběh? 60 % I když zdaleka ne všichni senioři mají potíže se zhoršující se pamětí, je tento problém jedním z důvodů, proč by zaměstnanci měli znát životní příběh všech, o které blíže pečují. S trochou taktu se jim díky tomu snadno podaří překonat trapné okamžiky, které seniorům jejich děravějící paměť může připravit: když nemohou poznat někoho blízkého, když se nedokážou přenést přes vypadlé místo při vyprávění důležitých okamžiků svého života ap. Další důvody pro přináší přímo znění otázky. K. Nudící se senioři <<>> 52 % Péče v domově má seniorům nejen zajistit dostatečné pohodlí, ale má také přispívat k tomu, aby stárli pomaleji a zůstali co nejdéle aktivní a soběstační tělesně i duševně. Nízký počet nudících se seniorů, kteří mají na víc, je určitým indikátorem úspěšnosti těchto snah. (Viz též otázka H dotazníku pro seniory.) L. Nebezpečné překážky <<>> 68 % Na nebezpečné překážky číhající na chodbách, v pokojích či ve společných prostorách jsme se ptali seniorů v otázce B. Pokud se senioři domnívají, že takové překážky v domově jsou, bude zajímavé zjistit, zda zaměstnanci vnímají tato nebezpečí stejně. Pokud ano, doporučujeme co nejdříve zjistit přesně, o jaká místa jde. M. Víte, jak vyklidit domov? 94 % Centrum pro gerontologii Univerzity Curych provedlo na jaře 2005 průzkum mezi všemi 948 čekateli na místo v domově pro seniory. V tomto průzkumu zjišťovalo důvody, proč chtějí do domova. Na prvním místě mezi uváděnými důvody byl vyšší pocit bezpečí: dostupnost pomoci v případě nějaké kritické situace nebo nemoci. Přestože k evakuaci domova pro seniory dochází jen výjimečně, domníváme se, že informovanost o tom, jak má proběhnout, má být samozřejmostí nejen mezi zaměstnanci, ale i mezi seniory (viz též otázka G dotazníku pro seniory). Může jít totiž opravdu o život. N. Senioři jako pomocníci 75 % Domníváme se, že není mnoho pádných důvodů pro to, aby se schopní senioři nemohli podílet na zajištění některých služeb či činností v domově i to je totiž cesta, jak je udržet aktivní, a tudíž i co nejdéle soběstačné. Případný odpor některých zaměstnanců proti tomu bychom vnímali jako snahu bránit dosavadní hranice mezi oběma skupinami. O. Byl(a) jste na pohřbu? 13 % Na jedné straně je jasné, že si zaměstnanci domova musejí v zájmu vlastního duševního zdraví udržet potřebný citový odstup od seniorů a jejich životů, podobně, jako si ho udržují zdravotní sestry či lékaři v nemocnici. Na druhé straně ovšem přítomnost zaměstnance na pohřbu některého seniora prozrazuje, že za svou prací vidí víc než jen to, co mu předepisuje pracovní smlouva Váš vzkaz autorům A. Smysluplnost dotazníku 74 % Dotazník byl zaměřen na ty rysy práce zaměstnanců, které lze ovlivnit lokálně změnit je mohou oni sami u sebe, anebo může ke změně dojít třeba v důsledku rozhodnutí vedení domova. Otázka zjišťovala, nakolik otázky dotazníku pokrývaly to, co zaměstnanci sami pokládají za důležité pro svou spokojenost s prací v domově. 15

16 3. Orientace v tabulkové části Tabulková část obsahuje dva druhy tabulek s výsledky vybraných podsouborů respondentů tedy s údaji o úspěšnosti jednotlivých otázek a oblastí vypočítanými pro tyto podsoubory. (Podsouborem jsou například všichni senioři žijící v domově 2 až 5 let, všechny seniorky pobírající příspěvek na péči, všichni zaměstnanci domovů s praxí delší než 21 let, ap.) První typ tabulek umožňuje zjistit četnosti všech druhů odpovědí na jednotlivé otázky za určité podsoubory (tedy například kolik procent seniorek uvedlo jako odpověď na otázku Cítíte se bezpečně? odpověď 1. určitě ano, kolik procent 3. tak napůl a kolik procent seniorek uvedlo mezistupeň 4 ). Druhý typ tabulek umožňuje snadno porovnat výsledky jednotlivých otázek mezi všemi analyzovanými podsoubory (tedy například, zda byla otázka Cítíte se bezpečně? úspěšnější u seniorek, nebo naopak u seniorů). První typ tabulek má vlevo nadpis Četnosti (%). Pod záhlavím je tabulka shora dolů členěna podle oblastí dotazníku. Pro každou otázku dotazníku je ve sloupcích označených čísly 1 až 5 vždy uvedeno procento respondentů, jejichž odpovědi byl přiřazen příslušný kód (tj. 1 až 5 viz kapitola 1). Základem (100 %) je počet všech respondentů, jejichž odpověď na tuto otázku získala některý z kódů 1 až 5. název oblasti koho se tabulka týká (název podsouboru) A Četnosti (%): Ženy 1. Spokojenost 89,4% 79,9% 932 Spokojenost s prostředím 90,7 80,6 A Spokojenost s péčí 92,3 83,0 B Doporučil(a) byste? 85,2 75,9 C Prostředí 65,2% 62,1% 932 Nábytek, obrazy 92,0 92,0 A Úložné prostory 84,3 84,3 B Je kde posedět? 94,7 89,5 C Využívání knihovny 36,0 36,0 D Počítač a internet 6,3 6,3 E Vyhovuje spolubydlící? 77,9 64,3 F Péče 80,4% 71,4% 933 Lékařská a zdravotní péče 88,0 76,2 A Ošetřovatelská péče 94,5 87,3 B úspěšnost oblasti 0,0 0, KALIBRO 2008/09 (Senioři) úspěšnost otázky 2C procento respondentů, kteří na otázku 2C odpověděli nejpříznivěji procento respondentů, kteří na otázku 2C odpověděli hodnotou 2 počet respondentů, kteří odpověděli na alespoň jednu otázku oblasti 2 procento respondentů, kteří na otázku 2C neodpověděli procento respondentů, kteří odpověděli na otázku 1F nečitelně sloupce 1 až 5 mají obecně jiný základ než sloupce $ a / Ve sloupcích označených kódy $ a / je uvedeno procento všech respondentů v dané oblasti s následujícími významy: $ odpověď respondenta není čitelná; / respondent ponechal otázku bez jakékoli odpovědi. V těchto dvou sloupcích tedy může být základ (100 %) o něco větší než základ použitý na tomtéž řádku ve sloupcích 1 až 5, protože je tvořen všemi osobami, které odpověděly na alespoň jednu otázku v dané oblasti. Všechna procenta této části tabulky jsou zaokrouhlena na celá čísla. Vedle názvu oblasti je uvedena trojice čísel. Číslo úplně vpravo vyjadřuje počet všech respondentů z podsouboru, kteří odevzdali dotazník s aspoň jednou odpovědí v této části dotazníku (je tedy základem 100 % pro hodnoty ve sloupcích $ a /). Číselné hodnoty v dalších dvou sloupcích (PRŮMĚR a NEJLÉPE) jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. PRŮMĚR v tomto sloupci jsou u jednotlivých otázek uváděny jejich úspěšnosti. Na řádku s názvem oblasti (tj. nad těmito hodnotami) je tučně a se znakem % uvedena úspěšnost této oblasti (tedy průměr z průměrných hodnot). NEJLÉPE v tomto sloupci je uvedeno procento respondentů, jejichž odpověď dávala nejlepší hodnocení (tj. mají kód 1, resp. u otázek <<>> s opačným hodnocením kód 5). Průměr těchto hodnot za všechny otázky oblasti se opět objevuje se znakem % na řádku s názvem oblasti. 16

17 Druhý typ tabulek nazvaný Úspěšnost (%) už neobsahuje informace o četnosti jednotlivých kódů, ale jen úspěšnost jednotlivých otázek a oblastí. Každý sloupec těchto tabulek odpovídá určitému podsouboru základního souboru a v řádku je uvedena úspěšnost příslušné otázky u respondentů z tohoto podsouboru (například u seniorů-mužů, u zaměstnanců s praxí kratší než 1 rok apod.). Do podsouboru byl respondent zařazen, pokud je příslušný údaj o něm znám (tj. uvedl ho v záhlaví dotazníku). V posledních dvou řádcích každé oblasti jsou uvedeny počet respondentů v podsouboru a úspěšnost této oblasti u respondentů z tohoto podsouboru (tj. průměr úspěšností otázek této oblasti ve sloupci). název oblasti koho se sloupec týká (název podsouboru) 4.1.A Úspěšnost (%) 1. Spokojenost Pohlaví Délka pobytu v domově Celkem Otázka Muži Ženy <1 rok 1-2 roky 2-5 let >5 let Spokojenost s prostředím A 90,7 90,8 90,7 91,5 90,9 89,7 Spokojenost s péčí B 92,3 92,5 92,3 92,4 93,6 92,6 Doporučil(a) byste? C 84,9 84,5 85,2 86,6 88,1 84,5 Počet seniorů Průměrná úspěšnost 89,3 89,3 89,4 90,1 90,8 88,9 úspěšnost otázky 2C v podsouboru 2. Prostředí Pohlaví Délka pobytu (roky) Celkem Otázka Muži Ženy pod 1 1 až 2 3 až 5 Nábytek, obrazy A 91,6 91,4 92,0 92,5 92,3 89,0 Úložné prostory B 85,5 87,7 84,3 89,8 82,0 84,6 Je kde posedět? C 94,1 93,6 94,7 95,7 93,9 94,5 Využívání knihovny D 37,5 39,8 36,0 29,5 38,4 38,8 Počítač a internet E 9,4 14,9 6,3 6,6 8,7 12,2 Vyhovuje spolubydlící? F 76,8 75,2 77,9 77,0 77,1 78,9 Počet seniorů Průměrná úspěšnost 65,8 67,1 65,2 65,2 65,4 66,3 počet respondentů z podsouboru, kteří odpověděli na alespoň jednu otázku oblasti 2 3. Péče Pohlaví Délka pobytu (roky) Celkem Otázka Muži Ženy pod 1 1 až 2 3 až 5 Lékařská a zdravotní péče A 87,7 87,5 88,0 89,0 86,9 85,9 Ošetřovatelská péče B 94,4 94,9 94,5 96,6 93,5 93,3 úspěšnost oblasti v podsouboru 17

18 4.1.1.A Četnosti (%): Celý soubor KALIBRO 2008/09 (Senioři) 1. Spokojenost 89,3% 79,6% Spokojenost s prostředím 90,7 80,7 A Spokojenost s péčí 92,3 82,8 B Doporučil(a) byste? 84,9 75,3 C Prostředí 65,8% 62,6% Nábytek, obrazy 91,6 91,6 A Úložné prostory 85,5 85,5 B Je kde posedět? 94,1 88,6 C Využívání knihovny 37,5 37,5 D Počítač a internet 9,4 9,4 E Vyhovuje spolubydlící? 76,8 62,8 F Péče 81,0% 71,8% Lékařská a zdravotní péče 87,7 75,6 A Ošetřovatelská péče 94,4 87,5 B Sociální poradenství 92,8 85,3 C Prádelna 87,3 75,4 D Úklid pokoje a příslušenství 95,9 91,6 E Ostatní služby v domově 92,9 86,1 F Úklid společných prostor 97,0 93,0 G Jak často nemáte co dělat? <<> 54,0 25,5 H Chuť prospět ostatním 26,5 26,5 I Pořádané akce 77,6% 65,5% Účast na akcích 64,7 39,7 A Chybějí rozumné akce? <<>> 78,0 78,0 B Spokojen(a) jako divák? 91,5 84,3 C Spokojen(a) s ostatními? 83,5 71,8 D Přístup k bohoslužbám 85,2 85,2 E Na akce zapomíná, váhá <<>> 62,9 34,0 F

19 4.1.1.B Četnosti (%): Celý soubor KALIBRO 2008/09 (Senioři) 5. Stravování 83,8% 76,7% Chutnají vám jídla? 74,4 47,7 A Můžete si vybírat? 33,9 33,9 B Doba podávání jídel 93,2 86,4 C Dodržování jídelníčku 97,3 97,3 D Opakování jídel 81,8 67,3 E Jsou teplá jídla teplá? 87,7 74,2 F Dost času na jídlo 97,3 94,7 G Zakoupit jídlo a nápoje 89,8 89,8 H Můžete se kdykoli napít? 98,6 98,6 I Zaměstnanci domova 83,9% 72,7% Nezdvořilí zaměstnanci <<>> 84,9 78,9 A Jako s dítětem <<>> 89,8 82,4 B Klepou na dveře? 90,1 82,2 C Narušují soukromí? <<>> 92,3 87,5 D Nosí jmenovky? 76,2 65,2 E Udělají něco navíc? 70,0 39,9 F Pocit bezpečí 85,9% 81,2% Osvětlení společných prostor 97,6 94,6 A Nebezpečné překážky <<>> 79,4 71,8 B Držadla a madla 91,0 83,4 C Občas zabloudíte? <<>> 89,6 82,4 D Tlačítka pro pomoc 74,7 68,2 E Zamykatelná skříňka 85,9 85,9 F Víte, jak vyklidit domov? 74,2 74,2 G Cítíte se bezpečně? 94,7 89,0 H Váš vzkaz autorům 88,7% 77,3% Smysluplnost dotazníku 88,7 77,3 A

20 4.1.2.A Četnosti (%): Muži KALIBRO 2008/09 (Senioři) 1. Spokojenost 89,3% 79,4% 502 Spokojenost s prostředím 90,8 80,9 A Spokojenost s péčí 92,5 82,7 B Doporučil(a) byste? 84,5 74,6 C Prostředí 67,1% 63,6% 496 Nábytek, obrazy 91,4 91,4 A Úložné prostory 87,7 87,7 B Je kde posedět? 93,6 87,9 C Využívání knihovny 39,8 39,8 D Počítač a internet 14,9 14,9 E Vyhovuje spolubydlící? 75,2 59,9 F Péče 82,3% 73,1% 499 Lékařská a zdravotní péče 87,5 74,7 A Ošetřovatelská péče 94,9 88,4 B Sociální poradenství 92,8 83,7 C Prádelna 88,2 77,4 D Úklid pokoje a příslušenství 96,3 91,8 E Ostatní služby v domově 94,0 87,4 F Úklid společných prostor 97,6 93,5 G Jak často nemáte co dělat? <<> 57,7 29,1 H Chuť prospět ostatním 31,5 31,5 I Pořádané akce 76,6% 63,9% 488 Účast na akcích 64,3 39,5 A Chybějí rozumné akce? <<>> 74,6 74,6 B Spokojen(a) jako divák? 89,8 80,0 C Spokojen(a) s ostatními? 82,1 69,9 D Přístup k bohoslužbám 87,3 87,3 E Na akce zapomíná, váhá <<>> 61,7 32,1 F

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji Kolektiv autorů projekt CZ0291 Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK Fond malých projektů, OP Přeshraniční spolupráce Rakousko

Více