P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř E H L E D U S N E S E N Í"

Transkript

1 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /26/ZM/2018 program jednání 26. zastupitelstva města. 463/26/ZM/2018 I. Zastupitelstvo města určuje jako navrhovatele usnesení Pavla Šmajstrlu a PhDr. Ph.D. Vladimíra Vondráčka. 464/26/ZM/2018 I. Zastupitelstvo města určuje jako ověřovatele zápisu Mgr. Toma Káňu a Ing. Roberta Halamíčka. 465/26/ZM/2018 přijatá usnesení ze schůzí RM za období od do /26/ZM/2018 kontrolu plnění usnesení 25. ZM ze dne /26/ZM/2018 zápis z kontrolního výboru ze I zápis z finančního výboru ze /26/ZM/2018 Roční zprávu o řízení portfolia cenných papírů města Frenštát pod Radhoštěm za rok II. Zastupitelstvo města odročuje projednání 1. rozšíření možností aktuálně uzavřené smlouvy, na základě které by odbor financí a rozpočtu navýšil nebo případně snížil objem investičních instrumentů u J&T Banka, a.s. v rozmezí od 0 do 50 mil. Kč., dle aktuálních potřeb města Frenštát pod Radhoštěm. 2. možnost rozšíření stávajícího portfolia investičních instrumentů u J&T Banka, a.s. o "Vkladový účet s bonifikací" s cílem rozšířit možnosti zhodnocování dočasně volných prostředků města. Odbor financí a rozpočtu by tak mohl navýšit nebo snížit objem investičních instrumentů u J&T Banka, a.s. v rozmezí od 25 do 30 mil. Kč (minimální výše vkladu je 25mil. Kč), dle aktuálních potřeb našeho města Frenštát pod Radhoštěm. 3. možnost rozšíření stávajícího portfolia investičních instrumentů u J&T Banka, a.s. o "Investice do korporátních směnek", pro potřeby investování dočasně volných finančních prostředků města do korporátních směnkových programů v předloženém znění a to v rozmezí 0-15 mil. Kč, dle aktuálních potřeb města Frenštát pod Radhoštěm. 469/26/ZM/2018 vzájemnou směnu části pozemku p.č.1018/2 - ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 12

2 2 m 2 v majetku za část pozemku p.č ostatní a rekreační plocha o výměře 25 m 2 v majetku města Frenštát pod Radhoštěm dle předloženého geometrického plánu a za cenu stanovenou po vzájemné dohodě ve výši 1.000,-Kč/m 2 s doplatkem v celkové částce ,-Kč. Směnná smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma stranami. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí hradí město Frenštát pod Radhoštěm. 470/26/ZM/2018 I. Zastupitelstvo města odročuje projednání návrhu kupní smlouvy na odprodej pozemků p.č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m 2, p.č zahrada o výměře 303 m 2, p.č zahrada o výměře 1124 m 2, p.č.4323/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2 a částí pozemků p.č zahrada o výměře 828 m 2, p.č.838/1 - orná půda o výměře 715 m 2 a p.č.822/1 - orná půda o výměře 276 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm v souladu s geometrickým plánem č /2017, schváleným katastrálním úřadem dne T: mimořádné zasedání ZM /26/ZM/2018 I. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 25/1, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. 472/26/ZM/ pověření radě města Frenštát pod Radhoštěm k rozhodnutí o: 1. účasti města Frenštát pod Radhoštěm ve výběrovém řízení s následnou aukcí č. ONJ/012/2017, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, Odborem odloučeného pracoviště Nový Jičín, na prodej pozemků parc. č. 3995/2 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2 a parc. č. 3995/4 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2, zapsaných na listu vlastnictví č vedeném příslušným katastrálním úřadem pro katastrální území a obec Frenštát pod Radhoštěm, za podmínek stanovených v "Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č. ONJ/012/2017 a jeho podmínkách"; 2. výši nabízené kupní ceny a výši nejvyššího podání v aukci na tyto pozemky, přičemž rozhodlo o nezveřejnění tohoto bodu dle 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, do ukončení výběrového řízení s následnou aukcí; 3. nabytí těchto pozemků do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm ve veřejném výběrovém řízení s následnou aukcí č. ONJ/012/2017, a uzavření následné kupní smlouvy mezi městem Frenštát pod Radhoštěm, jako kupujícím na straně jedné a mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím na druhé straně. 2. úhradu kauce ve výši ,-Kč za předpokladu schválení této částky v rozpočtu města za účelem účasti města Frenštát pod Radhoštěm ve výběrovém řízení s následnou aukcí č. ONJ/012/2017, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, Odborem odloučeného pracoviště Nový Jičín. 3. použití neúčelové rezervy města Frenštát pod Radhoštěm pro stanovení nabídky kupní ceny a výše nejvyššího podání pro účast ve výběrovém řízení s následnou aukcí č. ONJ/012/2017, vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Ostrava, Odborem odloučeného pracoviště Nový Jičín. 473/26/ZM/2018 aktuální informace o dotačních projektech s účastí města Frenštát pod Radhoštěm k datu /26/ZM/2018 I. Zastupitelstvo města potvrzuje zajištění vlastních zdrojů na financování akce Dotace pro JSDH - stavba nebo rekonstrukce požární

3 3 zbrojnice. 475/26/ZM/2018 podání žádosti na projekt Polytechnická učebna - CVČ ASTRA do výzvy č. 7 MAS Lašsko. 476/26/ZM/2018 pokračování v projektu Strategické dokumenty města Frenštát pod Radhoštěm. 477/26/ZM/2018 podání předběžné žádosti do programu "Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů". 478/26/ZM/2018 podání žádosti o poskytnutí dotací Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 na akci "Obnova fasád objektu radnice - fasáda uliční, fasáda u dvora, fasáda u atria". I podání žádosti o poskytnutí dotací Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 na akci "Opravu konstrukce střechy, komínů a sanace krovů, obnova potřebné části fasády směrem do náměstí, repase okenních křídel, obnova rámů výkladců a dveří do průchodu domu", domu č.p. 30 nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. Financování z Programu regenerace ve výši Kč, spolufinancování z rozpočtu města Kč. II podání žádosti o poskytnutí dotací Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 na akci "Obnova střešní krytiny" domu č.p. 34 nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. Financování z Programu regenerace ve výši Kč, spolufinancování z rozpočtu města Kč. 479/26/ZM/2018 "Studie regenerace sídliště Školská čtvrť a sídliště Beskydské". I zahájení přípravy akce "Regenerace sídliště Školská čtvrť - 1.etapa". 480/26/ZM/2018 poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města na rok 2018 a uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory s žadateli: Organizace částka v tis. Kč Účel použití Charita Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, , Frenštát pod Radhoštěm, IČ Charita Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, , Frenštát pod Radhoštěm, IČ zajištění základní sociální služby Charitní sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zajištění základní sociální služby Charitní asistenční služba Charita Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, 470 zajištění základní sociální služby Charitní pečovatelská služba

4 , Frenštát pod Radhoštěm, IČ Charita Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 504, , Frenštát pod Radhoštěm, IČ ARUNDO TRADING s.r.o., Horní 1825, Frenštát pod Radhoštěm, IČ /26/ZM/ zajištění provozu aktivity doplňující sociální služby - osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením vydání publikace Frenštátsko v lidových písních a tancích, v činnosti lidových umělců a sběratelů a projevy lidové kultury v tvorbě profesionálních umělců uzavření "Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Frýdecko-Místecko" v předloženém znění. 482/26/ZM/2018 změnu rozpočtu na rok RO č /26/ZM/2018 změnu rozpočtu na rok RO č. 1 dle předloženého návrhu včetně zařazení požadavků a akcí z plánu oprav a investic: účel tis. Kč Rezerva na rekonstrukce kotelen 1210,0 Volby prezidenta ČR ,6 Volby do zastupitelstva obce 270,0 Technologické centrum ,0 Městská policie -29,0 Správa MěÚ 29,0 Krytý bazén - budova 49,4 Zastupitelstvo města 767,0 Hospodaření s bytovým fondem - opravy a údržba dle plánu oprav 22,8 Rozšíření vodovodní sítě ve Frenštátě p. R., Planiska -7814,0 Kanalizace Kopaná I. etapa 2995,0 Cyklostezka Lomná-Lubina 730,0 ZŠ Tyršova, Školní zahrada 220,0 ZŠ Záhuní, Zelená učebna - zpracování PD -35,0 ZŠ Záhuní, Zelená učebna 285,0 Dětské zdravotní středisko, Záhuní ,0 Středisko výchovné péče - náklady na energie 60,0 Kauce na odkup pozemků pod můstky 227,1

5 5 Sportovní areál pod Horečkami - kluziště - akumulační nádoba 150,0 Senior Taxi - podpora služby 100,0 Individuální dotace - Frenštátsko v lidových písních 100,0 CO sklady - vodovod 120,0 Jednotná kanalizace Kopaná - tvorba rezervního fondu Obnova vodovodních a kanalizačních řadů - finanční rezerva Kanalizace a kanalizační vpusti, vodovody a šachtice - opravy a čištění 1150,0 1800,0 300,0 Místní komunikace ul. Horní po Replay 330,0 Pěší komunikace Albert - kolem prodejny 150,0 Hasičská zbrojnice - oplocení, parkoviště, sklad 2000,0 Dobíjecí stanice pro elektromobily 150,0 ASTRA - učebna polytechnického vzdělávání 1800,0 CO regenerace a podnikatelské využití brownfields - studie 200,0 Dětské zdravotní středisko - výměna příčky 68,0 Dětské zdravotní středisko - výměna vstupních dveří 27,0 MŠ Dolní - marmoleum 150,0 MŠ Dolní - soc. zařízení děti 60,0 Obnova bruslení ve Sportovním areálu pod Horečkami II. etapa - letní povrch 2800,0 Radnice - elektroinstalace 60,0 Radnice - opravy EZS, EPS 40,0 Radnice - vodotopo 50,0 Regenerace městské památkové zóny 5000,0 Regenerace sídliště - další etapy- IV., V. etapa sídl. Rožnovská, Fr. Horečky Regenerace sídliště - další etapy, projektová dokumentace 6000,0 500,0 ŠJ ZŠ Záhuní - komplexní oprava kuchyně - projekt 150,0 Školní hřiště u ZŠ Tyršova u č.p. 913, č.p zahradní domek - podlahy 80,0 Technické služby - dešťové vody 200,0 ZŠ Tyršova sociální zařízení rozšíření 50,0 ZŠ Tyršova podlahy učebny 165,0 ZŠ Záhuní - sociální zařízení - tělocvična 70,0 ZŠ Záhuní - sociální zařízení - učebny 60,0 Výkon energetického managementu města 125,0

6 6 VO - obnova 200,0 Aquapark - oplocení - oprava 80,0 ŠJ při ZŠ Tyršova kuchyňský robot 158,0 ZŠ Záhuní - PC server 100,0 Kulturní dům - zadní horizonty 45,0 Kulturní dům - velkoplošné plátno 90,0 Správa MěÚ - vyvolávací systém OD 150,0 Technické služby - stroj pro opravu prasklin a spojů na komunikacích 300,0 Dětské zdravotní středisko - podlaha 50,0 Hřbitov - střecha 700,0 Kino - obloukové zábradlí 200,0 ZŠ Tyršova termoventily 30,0 Místní komunikace k č.p. 690, Helštýn 260,0 Místní komunikace - tanková cesta, II.etapa - oprava 1800,0 Pěší komunikace ul. J. Knebla - oprava 350,0 Podnikatelská činnost - Autokemp - venkovní tělocvična 60,0 Podnikatelská činnost - Parkoviště - 2ks nových vrat 150,0 Autokemp - internetové připojení 120,0 Raškohrátky - velkoplošná LED obrazovka pronájem 15,0 Martinská čtvrť - oprava komunikace u firem MotorGear, firma Chromčák, Jane 550,0 rezerva neúčelová -685,0 484/26/ZM/2018 rozpočet Fondu péče o zaměstnance na rok 2018 dle předloženého návrhu. 485/26/ZM/2018 rozpočet Fondu Horečky na rok 2018 dle předloženého návrhu účel rozpočet příjmy Kč rozpočet výdaje Kč zůstatek roku ,00 příděl r FRENŠTÁT ,00 příděl r TROJANOVICE ,00 úroky z účtu 123,00 MARKETING A PROPAGACE (OVV)

7 7 Marketing a propagace Horeček, výukové programy, akce, tisky, kampaně; realizaci zajistí město Frenštát pod Radhoštěm - odbor vnějších vztahů ve spolupráci s OS MKS Dotace na krytí provozní ztráty lanové dráhy na Horečky v roce 2018; zajistí město Frenštát pod Radhoštěm Dotace - krytí provozní ztráty lanové dráhy za r. 2017, zajistí město Frenštát pod Radhoštěm ,00 1 SPRÁVA A PROVOZ (OS MěKS) Horečky - areál, provoz, údržba, opravy (Lvíčkův kvíz, schodiště, Beskydské nebe,.) Pořízení informačního panelu pro Horečky na parkovišti pod můstky ,00 INVESTICE A ÚDRŽBA MAJETKU (OIR) Dopravní značení - návěstidla, informační systém, směrování dopravy na hlavní parkoviště pod můstky; bude majetkem města Frenštát pod Radhoštěm Nástavby vstupů na stezku v korunách stromů; budou majetkem města Frenštát pod Radhoštěm Úhrada spotřebované el. Energie na provoz osvětlení nájezdu velkého skokanského můstku v r. 2017, zajišťuje město Frenštát pod Radhoštěm Úhrada spotřebované el. Energie na provoz osvětlení nájezdu velkého skokanského můstku v r. 2018, zajišťuje město Frenštát pod Radhoštěm Zpracování projektové dokumentace na obnovu schodiště na Horečky Schodiště - realizace, schodiště v majetku města Frenštát pod Radhoštěm Horečky - areál, provoz, údržba, opravy (Lvíčkův kvíz, schodiště, Beskydské nebe,.) , , , , , ,00 486/26/ZM/ zprávu Policie ČR Obvodního oddělení Frenštát pod Radhoštěm o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2017; 2. výroční zprávu o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok 2017; 3. vyhodnocení Koncepce prevence kriminality, protidrogové prevence a prevence jiných závislostí města Frenštát pod Radhoštěm pro období , za rok /26/ZM/ zřízení 1 pracovního místa - asistent prevence kriminality (APK) s účinností od navýšení počtu zaměstanců zařazených do městské policie o 1 zaměstnance, celkový počet zaměstnanců zařazených do městské police 13, s účinností od I

8 8 1. přijetí realizace projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Frenštát pod Radhoštěm - Asistent prevence kriminality na roky ". Předpokládané náklady projektu činí Kč s min.10% spoluúčastí města v předpokládané výši Kč. 2. přijetí realizace projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Frenštát pod Radhoštěm - Forenzní značení jízdních kol na rok 2018". Předpokládané náklady projektu činí Kč s min. 10% spoluúčastí města v předpokládané výši Kč. 3. čerpání předpokládaných finančních nákladů na oba projekty ve výši Kč v letech , z toho v roce 2018 ve výši Kč (event. pouze Kč k projektu forenzní značení). 488/26/ZM/2018 sdělení o ukončení výkonu funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně za město Frenštát pod Radhoštěm pro volební období a jmenovaného odvolává z funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně ke dni /26/ZM/2018 I. Zastupitelstvo města projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obcí a měst na odpadové hospodářství. II. Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru ZM provést kontrolu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OS MKS za rok Z: předseda KV T: Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta Ověřovatelé: Ing. Robert Halamíček Mgr. Tom Káňa

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.09. 2017 378/23/ZM/2017 program 23. zasedání zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 09. 11.2017 408/24/ZM/2017 program 24. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Radhoštěm, konaného dne 23. 2. 2017 310/19 Zastupitelstvo města schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva města. 311/19 Zastupitelstvo města určuje jako navrhovatele

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 23. 6. 2016 224/14 Zastupitelstvo města schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města. 225/14 Zastupitelstvo města

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 14.06.2018 519/29/ZM/2018 program 29. ZM, konaného 14. 6.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 79. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 20.12. 2017 1893/79/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 77. RM ze dne 6.12.2017

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 11.04.2019 61/6/ZM/2019 program 6. zasedání ZM, konaného

Více

Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 6. 2. 2014 411/30 - Zastupitelstvo města schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva města. 412/30 - Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 12. 09.2019 136/8/ZM/2019 program 8. zasedání ZM, konaného

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í

Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 16.05.2018 2100/87/RM/2018 kontrolu plnění usnesení 86. RM ze dne 25.4.2018.

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 30.5.2019 Usnesení č. 77 /19-97 /19 77/19 Schválení programu 78/19 Volba návrhové komise 79/19 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz USNESENÍ

Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz USNESENÍ Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 8.11. 2017 v zasedací místnosti

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 19. 2. 2015 44/3 - Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s usnesením č. 10 ustavujícího zastupitelstva města konaného dne

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218) 1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. března 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 13973/2018 ST/Dan Spis č. 1400/2018 USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 2019,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.11.2017 Usnesení č. 154 /17-181 /17 154/17 Volba návrhové komise 155/17 Schválení programu 156/17 Sloučení návrhové a volební

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel.

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6.6.2018 235/19/ZM/2018 Žádost o navýšení dotace a poskytnutí dotace na rok 2019 - Centrum

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Rozpočet pro rok 2011 byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva města Rychvaldu dne 15.12.2010 v celkové výši 73 760 tis. Kč. Před projednáním byl rozpočet zveřejněn na

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. dubna 2019 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: Věra Fornousová, Mgr. Čestmír Kříž

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 20. 9. 2017 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 27.03.2008 308/2008 11. ZM V n e s c h v a l u j e návrh na pořízení změny územního

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 49. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 16.11.2016 1256/49/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 48. RM ze dne 26.10.2016.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

S o u b o r u s n e s e n í

S o u b o r u s n e s e n í S o u b o r u s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne 12.09.2017 od 17:30 hodin v zasedací místnosti města K bodu: 1. Určení ověřovatelů zápisu / 95 odst. 1 zákona o obcích/

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 17.06.2008 336/2008 12. ZM V odvolává Ing. Petra Mrázka z funkce místostarosty,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko ZM města KRNOVA SS 11/16/Ko U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve čtvrtek dne 25. února 2016 v 15:00 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 256/11 291/11

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.3.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec MĚSTYS NAČERADEC Přítomno: 11 členů ZM Načeradec USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. ČERVNA 2018 1. Zahájení Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Pro: 11 Proti:0

Více

Město Jeseník. Usnesení

Město Jeseník. Usnesení Město Jeseník Usnesení přijatá na 24. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 25.7.2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. K.Čapka 1147 v Jeseníku 1072. Zastupitelstvo města

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3828 /2013 spisová značka 3826 /2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 83. zasedání dne 4. září 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/83/13 schvaluje

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 47. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 05.10. 2016 1197/47/RM/2016 I. Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 07. 08.2019 476/19/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 18. RM ze dne 17.7.20192019.

Více

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ 11. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 16.5.2012 v zasedací místnosti MěÚ 1/11/ZM/2012- Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011 rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2011.

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Červený Kostelec. Usnesení z 3. zasedání Červený Kostelec Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec konané dne 25.4.2019 Z-2019/3/1-3. Červený Kostelec 25.4.2019 Kontrola plnění úkolů z jednání ZM I. bere na věd om í kontrolu

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 66. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 66. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 66. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 6.3.2018 1121/66/RM/2018 Kontrola úkolů kontrolu úkolů ke dni 6.3.2018. 1122/66/RM/2018 Hospodaření města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2016 1327/52/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 51. RM ze dne 7.12.2016. 1328/52/RM/2016

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, 25. ledna 2018 U S N E S E N Í ------------------------- z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

U S N E S E N Í. č. usn. 640/24 662/24 1 / 9

U S N E S E N Í. č. usn. 640/24 662/24 1 / 9 KRNOMK-11236/2018 koni ZM města KRNOVA SS 2018/Ko U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. února 2018 v 16:30 hod. v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení 31. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 31. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 31. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 3. 4. 2014 431/31 - Zastupitelstvo města schvaluje program 31. zasedání zastupitelstva města. 432/31 - Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.12.2012 Usnesení č. 187 /12-217 /12 187/12 Volba návrhové komise 188/12 Schválení programu 189/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze Rady města Holešova, která se konala 23.10.2017 301/25/RM/2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro Holešov poskytnutí

Více

Volná příloha zásobníku projektů DLOUHODOBÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha zásobníku projektů DLOUHODOBÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha zásobníku projektů DLOUHODOBÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Dlouhodobý plán oprav a investic je víceletý koncepční dokument, který by měl být vždy v souladu se zásobníkem projektů a navazovat na

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 25.3.2015 Usnesení č. 42 /15-81 /15 42/15 Volba návrhové komise 43/15 Schválení programu 44/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 18. 09.2019 568/22/RM/2019 kontrolu plnění usnesení 20. RM ze dne 28.8.2019

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 26. 4. 2017 v zasedací místnosti

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 11/2019/3 I. Schvaluje program 3. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 4. 2019 od 18.00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 11/2019/3 program 3.

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

Rozpočet města Napajedla na rok 2018 Rozpočet města Napajedla na rok 2018 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených změn č. 1 a 2) Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2018 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 5. 6. 2014 448/32 - Zastupitelstvo města schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva města. 449/32 - Zastupitelstvo města

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13.6.2018 295/19/ZM/2018 Složení slibu nového zastupitele města Štramberka rezignaci

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Usnesení ZO č.2/1 e/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne

Usnesení ZO č.2/1 e/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 14.4. 2010 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Usnesení ZO č.2 /1 a/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje

Více