U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne od hod. na MěÚ Hranice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne od hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ č Usnesení č. 489/12 Rada města Hranice schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 8.674,- Kč s paní Slávou Kučerovou z Hranic, vzniklého nezaplacením nájemného z bytu za měsíc říjen a listopad 2012, v měsíčních splátkách po 500,- Kč ( pod ztrátou výhody splátek ). Usnesení č. 490/12 Rada města Hranice schvaluje podle 102 odst. 3 zák. o obcích poskytnutí peněžitého daru paní Marii Vondrákové za výkon funkce člena sociální komise Rady města Hranice a paní Marii Ošmerové za výkon funkce člena a předsedy sociální komise Rady města Hranice ( ve výši dle písemného návrhu ze dne ). Usnesení č. 491/12 Rada města Hranice bere na vědomí doručenou smlouvu č ( uzavřenou mezi Pozemkovým fondem ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: a městem Hranice ) o bezúplatném převodu p. p. č. 1764/17 ( trvalý travní porost ) o výměře 5722 m 2, p. p. č. 1764/18 ( trvalý travní porost ) o výměře 7370 m 2, p. p. č. 2341/5 ( trvalý travní porost ) o výměře 1788 m 2, p. p. č. 3102/2 ( orná půda ) o výměře 4000 m 2, p. p. č. 3109/1 ( zahrada ) o výměře 1018 m 2, p. p. č. 3153/2 ( ostatní plocha ) o výměře 104 m 2, p. p. č ( trvalý travní porost ) o výměře 452 m 2, p. p. č. 3204/3 ( trvalý travní porost ) o výměře m 2, p. p. č. 3204/4 ( trvalý travní porost ) o výměře 1335 m 2, p. p. č. 3320/16 ( trvalý travní porost ) o výměře 3040 m 2, vše v k. ú. Hranice u Aše, p. p. č ( ostatní plocha ) o výměře 328 m 2 v k. ú. Pastviny u Studánky, p. p. č. 845 ( ostatní plocha ) o výměře 714 m 2 v k. ú. Studánka u Aše, p. p. č. 184/2 ( trvalý travní porost ) o výměře 278 m 2, p. p. č. 189 ( trvalý travní porost ) o výměře 543 m 2, p. p. č. 474/25 ( trvalý travní porost ) o výměře 1649 m 2, p. p. č ( ostatní plocha ) o výměře 171 m 2, p. p. č ( ostatní plocha ) o výměře 317 m 2, vše v k. ú. Trojmezí, z vlastnictví České republiky na Město Hranice podle ust. 5 odst. 1 písm. b) zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Rada města Hranice současně ukládá starostovi města Hranice vyžádat z Pozemkového fondu ČR kopie příslušných nájemních smluv na převáděné nemovitosti a poté zajistit vyrozumění nájemců převáděných nemovitostí o změně pronajímatele ve smyslu ust. 680 odst. 2 obč. zákoníku.

2 Usnesení č. 492/12 Rada města Hranice po projednání písemného návrhu firmy Makléřský servis s.r.o. ( pojišťovací makléř Jaroslav Štich ) ze dne souhlasí s podáním výpovědi pojistné smlouvy č , ( ke konci pojistného období ) uzavřené s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1 dne ( včetně dodatků ) a současně starostovi města Hranice ukládá připravit nové výběrové řízení na pojistitele. Usnesení č. 493/12 Rada města Hranice souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ( pro akci Podzemní kabelové vedení pro větrné elektrárny Hranice u Aše ) mezi městem Hranice ( strana povinná ) a obchodní firmou APB-PLZEŇ a.s., IČ: , se sídlem Plzeň, Barvínková 582/8, PSČ 32600, zastoupenou prokuristou Pavlem Březinou ( strana oprávněná ), na p. p. č ( ostatní plocha, ostatní komunikace ) v k. ú. Hranice u Aše a ve vlastnictví města Hranice. Oprávněná osoba uhradí za zřízení věcného břemene povinné osobě jednorázovou úplatu ve výši 1.800,- Kč ( viz Příloha č. 5 Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí ). Usnesení č. 494/12 Rada města Hranice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od na dobu 5 let s panem Janem Heišteinem z Pastvin na pronájem p. p. č. 164/6 ( ostatní plocha ) o výměře 768 m 2 ( v majetku města Hranice a v k. ú. Pastviny u Studánky ) za účelem využití jako louky. Záměr města pronajmout uvedený pozemek byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce MěÚ Hranice v době od do Usnesení č. 495/12 Rada města Hranice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s účinností od na dobu 5 let s panem Miroslavem Čerňanským z Pastvin na pronájem p. p. č. 229/23 ( trvalý travní porost ) o výměře 683 m 2, p. p. č. 229/22 ( trvalý travní porost ) o výměře 1466 m 2, p. p. č. 229/25 ( orná půda ) o výměře 1477 m 2, p. p. č. 229/92 ( orná půda ) o výměře 983 m 2 a p. p. č. 229/95 ( trvalý travní porost ) o výměře 123 m 2 ( vše v majetku města Hranice a v k. ú. Pastviny u Studánky ) za účelem využití jako louky a pastviny. Záměr města pronajmout uvedené pozemky byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce MěÚ Hranice v době od do Usnesení č. 496/12 Rada města Hranice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou ( od do ) se slečnou Petrou Grisníkovou z Hranic, jejímž předmětem bude užívání sálu kulturního zařízení Beseda v Hranicích ( pondělí a čtvrtek od do 19:00 hod. ) k provozování hodiny Zumby pro veřejnost, a to za nájemné ve výši 50,- Kč/hod. Záměr města pronajmout uvedený nebytový prostor byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce MěÚ Hranice v době od do

3 Usnesení č. 497/12 Rada města Hranice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě Nádražní 522 v Hranicích pro nájemkyni paní Renatu Šášikovou na dobu od do ( platnost dosavadní nájemní smlouvy skončí dnem ). Usnesení č. 498/12 Rada města Hranice po projednání nevyhovuje další písemné žádosti paní Anny Galkové ze dne o prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě Vítězná 433 v Hranicích a trvá na svém usnesení č. 469/12 ze dne , kterým neschválila prodloužení smlouvy z důvodu vysokého dluhu nájemkyně vůči městu Hranice. Usnesení č. 499/12 Rada města Hranice bere na vědomí informaci starosty města: a) o písemném sdělení Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, ze dne pod č.j.: / , o změně souřadnicového systému KM-D byla dokončena obnova katastrálního operátu v k. ú. Studánka u Aše a ke dni byl změněn souřadnicový systém na katastrální mapu digitalizovanou, b) o oznámení Stavebního úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Aš ze dne pod č.j.: SÚ/12/025855/M o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na v 11:00 hod. na stavební úřad stavebník Luděk Petráň a Tereza Pěnkavová, domovní vrtaná studna Hranice, c) o doručeném Protokolu Ministerstva životního prostředí ze dne pod č.j.: 94955/ENV/ /620/12 o vypořádání připomínek a schválení plánu péče o NPP Lužní potok na období plán péče se tak stává podkladem pro jiné plánovací dokumenty, zejména lesní hospodářské plány a územně plánovací dokumentace, d) o stanovisku města Hranice k žádosti firmy Čerpací stanice Hranice s.r.o. ze dne k průzkumu inženýrských sítí v zájmovém území uvažované stavby Obchodní centrum Hranice u Aše na pozemku p. č. 462/3 v k. ú. Hranice u Aše ( v zájmovém území se nenachází nadzemní ani podzemní vedení inženýrských sítí ve vlastnictví města Hranice ), e) o projektu Nadace manželů Livie a Václava Klausových Senioři komunikují 2013 a souhlasí s nabídkou vedení Domova pro seniory v Hranicích, že by se realizace počítačového kurzu pro seniory v jejich prostorách mohli zúčastnit rovněž případní zájemci z řad občanů ( seniorů ) města Hranice, Usnesení č. 500/12 Rada města Hranice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy č mezi městem Hranice ( příkazce ) a obchodní firmou FORESTA SG, a.s., se sídlem Horní náměstí 1, Vsetín, IČ: , zastoupenou Ing. Vítem Zgarbou, předsedou představenstva ( příkazník ), jejímž předmětem je sjednání smlouvy o prodeji dříví tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné ceny na trhu.

4 Usnesení č. 501/12 Rada města Hranice po projednání písemné žádosti pana Rudolfa Künzela z Hranic ze dne schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 50% z částky ,- Kč vzniklých z pozdní úhrady dluhu na nájemném z bytu. Dluh ve výši ,- Kč byl uhrazen ke dni ( dle dohody o splátkách viz usnesení RM Hranice č. 79/12 ze ). Usnesení č. 502/12 Rada města Hranice souhlasí s provedením výměny plynového sporáku v bytové jednotce Nádražní 522/3 v Hranicích - nájemce Rudolf Künzel ( viz protokol o kontrole spotřebičů od firmy Pavel Pavlo, opravy plynospotřebičů, Arbesova 16, Aš, IČ: , ze dne ). Usnesení č. 503/12 Rada města Hranice projednala a vzala na vědomí obsah dopisu Ing. Josefa Karlíka ( odborný lesní hospodář obch. firmy AŠSKÉ LESY ) ze dne , týkajícího se vyhodnocení a návrhu na úpravu samovýroby palivového dřeva v drobném pro obyvatele města Hranic v roce Schválené žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013: ( ,- Kč ) Usnesení č. 358 z : Rada města Hranice souhlasí s čerpáním finanční částky do výše 2.000,- Kč na činnost kroužku BERUŠKY v roce 2013 ( proti předloženým účetním dokladům ). Usnesení č. 360 z : Rada města Hranice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Základní organizace Hranice, ve výši 5.000,- Kč na činnost svazu v roce 2013 ( zejména na pořádání akcí: oslavy MDŽ, 1. máje, Dne seniorů a Dne zdraví ). Usnesení č. 361 z : Rada města Hranice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč na činnost Rady rodičů Základní školy Hranice, okres Cheb v roce 2013 Maškarní ples ( ceny ), výlet ( autobus ), Pohádkový les ( ceny ), Mikulášská diskotéka ( balíčky ). Usnesení č. 388 z : Rada města Hranice schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Mysliveckého sdružení Hubert Hranice u Aše o. s., Zborovská 509, Hranice ( u Aše ) na rok 2013 ve výši 4.482,- Kč. Tato částka je alikvotní částí nájemného, které Město Hranice dostává za využívání honebních ploch ( jichž je vlastníkem ) od Pozemkového fondu ČR.

5 Usnesení č. 437 z : Rada města Hranice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku občanskému sdružení SUD Hranice u Aše ( Sdružení určené dětem ), IČ: , ve výši 5.000,- Kč na činnost v roce 2013 ( zejména na pořádání akcí: strašidelná stezka 30. dubna, dětský den začátkem června a vánoční dílna v listopadu ). Usnesení č. 439 z : Rada města Hranice souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,-Kč na činnost Tělovýchovné jednoty OHARA Studánka v roce Doporučené žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ke schválení ZM Hranice: ( ,- Kč ) Usnesení č. 438 z : Rada města Hranice s odkazem na své usnesení č. 402/12 ze dne doporučuje Zastupitelstvu města Hranice schválit ( po projednání ve finančním výboru ZM Hranice ) poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-Kč na činnost Tělovýchovné jednoty JISKRA SKLO UNION Hranice v roce František Jurčák místostarosta města Miroslav Picka starosta města

6

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více