REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů"

Transkript

1 REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická ulice

2 D. Závazná část ve formě Regulačního plánu Hradec Králové Hořická ulice Závazná část Regulačního plánu Hradec Králové - Hořická ulice (regulační plán) je vymezena ve smyslu 29, odst. (1) a (2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů a 18 odst. (1) a odst. (2) písm. c) vyhlášky č. 135/2001, o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci následujícím způsobem: Textová část: D.1. VYMEZENÍ POJMŮ D.2. D.2.1. D.2.2. D.2.3. D.2.4. D.2.5. D.2.6. D.2.7. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE FUNKČNÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ A OBČANSKÉ VYBAVENÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ PRO SPORT A REKREACI ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO VYBAVENÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRVKY ÚSES D.3. D.3.1. D.3.2. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYJÁDŘENÉ V REGULATIVECH ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SMĚRNÉ REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ D.4. VYMEZENÍ POZEMKŮ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Grafická část: ve výkrese č.2 - HLAVNÍ VÝKRES ( M 1: 1 000), Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání ve výkrese č.2 - HLAVNÍ VÝKRES (M 1: 1000) Vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby ve výkrese č.7- VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (M 1: 1 000)

3 D.1. VYMEZENÍ POJMŮ a) uliční čára - myšlená čára vymezující veřejný uliční prostor - je vyznačena pouze v případě, kdy není totožná s čárou stavební b) uzavřená - čára vymezující prostor zastavění pozemků - udává přesnou a pevnou polohu výstavby objektu - musí být zastavěna po celé délce - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. c) otevřená - čára vymezující prostor zastavění pozemků - udává přesnou polohu výstavby objektu - nemusí být zastavěna po celé délce - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. d) volná - čára vymezující prostor zastavění - udává nepřekročitelnou hraniční polohu výstavby objektu - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. e) vnitrobloku - čára vymezující nezastavitelný prostor pozemků - udává nepřekročitelnou hraniční polohu nadzemní zástavby ve vnitrobloku - ve vnitrobloku Hořická - Dukelská lze umisťovat stavby technické vybavenosti - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. f) index zastavění pozemku (IZP) - udává maximální procentní podíl zastavitelné plochy pozemku objekty k celkové ploše pozemku g) minimální procento zelených ploch (Z) - udává minimální procentní podíl plochy zeleně k celkové ploše pozemku h ) index bytových ploch (IBP) - udává minimální procentní podíl součtu bytových ploch ve všech podlažích k součtu všech ploch ve všech nadzemních podlažích

4 i ) maximální výška hlavní římsy - maximální dovolená výška hlavní římsy nad úrovní upraveného terénu - nad touto úrovní se mohou nacházet : šikmá střecha o sklonu max. 20 šikmý štít o max. výšce 1/3 šířky štít užší než 1/3 šířky a max. výšky nejvyššího podlaží otevřená technologická zařízení ustoupená min. o 1,5m od stavební čáry - pojem stav v grafické části umožňuje výškové úpravy v souladu se stávajícím stavem j ) ( Ano / Ne ) - nad úrovní hlavní římsy se mohou nacházet pouze : jedno podlaží ustoupené minimálně o 1,5m od stavební čáry s rovnou nebo šikmou střechou o sklonu max. 20 nebo šikmá střecha o sklonu s jedním užitným podlažím nebo mansardová střecha s jedním užitným podlažím a hlavním hřebenem max. 6m nad hlavní římsou k), - koridor vymezující nebo pozemkem (územím) l) regulativy funkčního využití jednotlivých pozemků - vyjadřují možnosti umístění staveb a využití pozemků, které odpovídá limitům využití území, vyjádřených v regulativech pro danou funkční plochu vymezenou ÚpmHK a je možno je na těchto pozemcích umístit za předpokladu, že vyhoví i všem ostatním zvláštním předpisům (např. hygienickým, vodohospodářským, ochraně životního prostředí apod.) m) Pojmy územního plánování a stavebního řádu (např. stavby, limity využití území atd.) jsou používány shodně s pojmy, uvedenými v právních předpisech na úseku územního plánování a stavebního řádu 1) a zároveň s obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové, o závazné části územního plánu města Hradec Králové 2) 1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplatném znění, vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 2) obecně závazná vyhláška města Hradec Králové, o závazných částech územního plánu města Hradec Králové č.1/2002, v platném znění

5 n) Pojmy dopravy (např. silnice, místní komunikace, účelové komunikace atd.) jsou užívány shodně s pojmy uvedenými v právních předpisech na tomto úseku dopravy 3). o) Pojmy regulativů funkčního využití jednotlivých pozemků jsou užívány shodně s pojmy regulativů využití funkčních ploch vymezených v závazné části nadřazené územně plánovací dokumentace vyhlášené obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové 2). 3) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplatném znění, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

6 D.2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ D.2.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE a) V území celoměstského centra, vymezeném II. městským dopravním okruhem a přilehlou částí Pražského Předměstí, rozvíjet funkce občanské vybavenosti a funkce bydlení. Obslužné funkce centra posilovat především v hlavní městské ose mezi nádražím a historickým jádrem. b) Při rozhodování v území preferovat klasické formy zastavování s jasným vymezením uličního prostoru objekty. Podporovat stavební činnost po obou stranách Hořické ulice. c) Za stabilizované a určující stavební prvky v území považovat objekt Skleněné věže, objekt bývalé Katschnerovy továrny a objekt ČNB. d) Nové uspořádání Blažíčkova náměstí a Náměstí 28.října provést na základě vyhlášené architektonicko - urbanistické soutěže. D FUNKČNÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ a) Regulativy funkčního využití jednotlivých pozemků jsou shodné s regulativy funkčního využití příslušných funkčních ploch vymezených v ÚpmHK a vyjadřují možnosti umístění staveb a využití pozemků, které odpovídá limitům využití území, vyjádřených v regulativech pro danou funkční plochu vymezenou ÚpmHK. Funkční využití pozemků je stanoveno v souladu s limity využití území vyjádřených v regulativech pro jednotlivé funkční plochy závazné části Územního plánu města Hradec Králové b) Funkční využití pozemků je závazné v rámci vymezených hranic funkčních ploch. c) Vymezenému funkčnímu využití pozemků musí odpovídat účel zde umísťovaných a povolovaných staveb (netýká se nových staveb, o jejichž umístění bylo již rozhodnuto, ale které dosud nebyly povoleny), využití území a změn stávajících staveb, změn v užívání stávajících staveb a změn využití území. Současně musí být zohledněny místní podmínky urbanistické, ekologické, hygienické a technické.

7 D.2.3. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ A OBČANSKÉ VYBAVENÍ a) Pozemky (soubory pozemků) určených dle Regulačního plánu pro obytnou zástavbu a občanské vybavení jsou v Územním plánu města Hradec Králové vymezeny ve funkčních plochách: - smíšené plochy městské vícepodlažní zástavby - smíšené plochy městské nízkopodlažní zástavby - čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby - čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby - plochy městského a obvodního centra - plochy občanského vybavení městského a regionálního významu a jsou vymezeny v Regulačním plánu ve výkrese č.2 HLAVNÍ VÝKRES b) Při záměrech využití pozemků určených pro občanské vybavení městského a regionálního významu, městského a obvodního centra a smíšené městské zástavby podporovat využití parterů staveb pro funkci občanského vybavení, zejména u obchodu a služeb. c) V území, vymezeném pro bydlení a občanské vybavení, navrhovat i odpovídající vybavení pro sport a rekreaci. D.2.4. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ PRO SPORT, REKREACI A ZELEŇ a) Pozemky (soubory pozemků) určených dle Regulačního plánu pro sport a rekreaci jsou v Územním plánu města Hradec Králové vymezeny ve funkční ploše sportovní a rekreační plochy a plochy parků lesoparků a městské zeleně jsou v Regulačním plánu vymezeny ve výkrese č.2 HLAVNÍ VÝKRES b) Ve vnitrobloku Dukelská - Hořická je možné umístit : parkové porosty okrasné a přírodě blízké, liniové a plošné sadovnické porosty, dětská hřiště, komunikace pro pěší a cyklisty, drobnou architekturu a vodní prvky, stavby pro technickou vybavenost, přírodní amfiteátr. Při návrhu parkové úpravy využít stávající zelenou plochu bývalé Mateřské školy. Ostatní stavby a využití území jsou nepřípustné.

8 D.2.5. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO VYBAVENÍ a) Systém pozemních komunikací a ploch pro automobilovou dopravu, směrové vedení tras a plochy pro dopravu cyklistickou a pěší jsou vymezeny v Regulačním plánu - Hradec Králové, Hořická ulice ve výkresu č.4. DOPRAVA (v měřítku 1 : 1000). b) Pro pozemní komunikace je závazné jejich směrové vedení a řešení křižovatek. Přesná poloha komunikací, zábor ploch a technické řešení dopravních objektů jsou směrné. c) Síť pozemních komunikací města nadále rozvíjet s vazbou na nadřazený komunikační systém, který tvoří dálnice a rychlostní komunikace Praha Hradec Králové - Wroclav, rychlostní komunikace Hradec Králové Olomouc a silnice I. a II. třídy. d) Při rozhodování v území respektovat navrženou hierarchizaci dopravy ve stávající struktuře: komunikace základního systému města - Antonína Dvořáka, Průmyslová, Resslova, Střelecká komunikace celoměstského významu - Hořická, Haškova, Na Okrouhlíku komunikace obslužné - Dukelská, S.K.Neumanna, Kollárova, Chelčického, Nádražní, Wonkova, Sadovská, Karla Čapka, Srdínkova, Na Okrouhlíku komunikace obslužné místní - Bozděchova e) Stavby, které jsou zdrojem a cílem dopravy musí být vybaveny normovým počtem odstavných a parkovacích stání dle zvláštních předpisů. f) Při rozhodování v území neznemožnit vybudování vícepodlažních hromadných garáží dle Regulačního plánu pro zajištění snížení deficitu parkovacích ploch v centrální zóně města. g) Při rozhodování v území neznemožnit vybudování čtvrtého ramene podchodu pod II. silničním okruhem s jeho vyústěním před objektem bývalé Katschnerovy továrny. h) Při rozhodování respektovat navrhované pěší propojení Hořické ulice a Dukelské třídy u OD Tesco a podporovat vznik pasáže za Skleněnou věží jako alternativní propojení Hořické a Dukelské ulice. i) Nově navrhované dopravní stavby připravovat a realizovat v souladu s příslušným technickými předpisy a normami.

9 D.2.6 ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ a) Směrové vedení sítí technického vybavení v dané lokalitě je závazné. Umístění pozemků technického vybavení, trasy sítí technického vybavení a poloha staveb na pozemku jsou směrné. D.2.7 OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a) Při navrhování nové výstavby v maximální možné míře zachovávat stávající vzrostlou zeleň. b) Při návrhu parkových úprav na pozemcích ve vnitrobloku Hořická podporovat vznik kompaktní plochy veřejné zeleně s důrazem na rekreační funkci území. c) V dalších stupních projektové dokumentace navrhovat taková technická řešení, která by zabezpečovala eliminaci hlukové zátěže v nových a rekonstruovaných stavbách pod úrovní platných hygienických předpisů. D.3. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYJÁDŘENÉ V REGULATIVECH

10 D.3.1. ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ STAVEB a) uliční čára - myšlená čára vymezující veřejný uliční prostor - je vyznačena pouze v případě, kdy není totožná s čárou stavební b) uzavřená - čára vymezující prostor zastavění pozemků - udává přesnou a pevnou polohu výstavby objektu - musí být zastavěna po celé délce - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. c) otevřená - čára vymezující prostor zastavění pozemků - udává přesnou polohu výstavby objektu - nemusí být zastavěna po celé délce - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. d) volná - čára vymezující prostor zastavění - udává nepřekročitelnou hraniční polohu výstavby objektu - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. e) vnitrobloku - čára vymezující nezastavitelný prostor pozemků - udává nepřekročitelnou hraniční polohu nadzemní zástavby ve vnitrobloku - ve vnitrobloku Hořická - Dukelská lze umisťovat stavby technické vybavenosti - před čáru smí vystupovat pouze drobné architektonické prvky např. balkóny, arkýře, markýzy, římsy, apod. f ) maximální výška hlavní římsy - maximální dovolená výška hlavní římsy nad úrovní upraveného terénu - nad touto úrovní se mohou nacházet : šikmá střecha o sklonu max. 20 šikmý štít o max. výšce 1/3 šířky štít užší než 1/3 šířky a max. výšky nejvyššího podlaží otevřená technologická zařízení ustoupená min. o 1,5m od stavební čáry - pojem stav v grafické části umožňuje výškové úpravy v souladu se stávajícím stavem g ) ( Ano / Ne ) - nad úrovní hlavní římsy se mohou nacházet pouze :

11 jedno podlaží ustoupené minimálně o 1,5m od stavební čáry s rovnou nebo šikmou střechou o sklonu max. 20 nebo šikmá střecha o sklonu s jedním užitným podlažím nebo mansardová střecha s jedním užitným podlažím a hlavním hřebenem max. 6m nad hlavní římsou h), - koridor vymezující nebo pozemkem (územím) D.3.2. SMĚRNÉ REGULAČNÍ PRVKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ a) index zastavění pozemku (IZP) - udává maximální procentní podíl zastavitelné plochy pozemku objekty k celkové ploše pozemku b) minimální procento zelených ploch (Z) - udává minimální procentní podíl plochy zeleně k celkové ploše pozemku c) index bytových ploch (IBP) - udává minimální procentní podíl součtu bytových ploch ve všech podlažích k součtu všech ploch ve všech nadzemních podlažích

12 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí přestavbová plocha 3580 m 2 neudržovaná plocha s podílem soukromé zeleně 1RD a několik doplňkových objektů v horším technickém stavu seznam parcel 712/2, 712/20, 712/22, 712/30, 714/2 st.833/1, st.833/2, st.874, st.875/1, st.875/2 Plošna a prostorová regulace uzavřená - západní a severní hrana otevřená - 712/30 18,0 m - západ 15,0 m - sever kat.č. 712/2 712/20 712/22 712/30 714/2 st.833/1 st.833/2 st.874 st.875/1 st.875/2 index zastavění pozemku 1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 0,4 0,6 0,4 0 1,0 0,1 0,1 0,2 0,4 index bytových ploch 0 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,3 14,5 m ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské nízkopodlažní smíšené plochy městské vícepodlažní / výhled do vnitrobloku - 712/30, st.874 nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 712/2, 712/20, 712/22, 712/30, 714/2, st.833/1, st.833/2, st.874, st.875/1, st.875/2 712/2, 712/20, 712/22, 712/30, 714/2, st.833/1, st.833/2, st.874, st.875/1, st.875/2 připojení navrhované VST

13 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí přestavbová plocha 6240 m 2 území s převažující funkcí skladovou a drobné výroby s určujícími továrními objekty doplňkové objekty jsou ve špatném technickém stavu seznam parcel 712/3, 712/31, 712/36, 714/3 st.579/2, st.579/3, st.579/4 otevřená - severní hrana (do ulice Na Okrouhlíku) kat.č. 712/3 712/31 712/36 714/3 st.579/2 st.579/3 st.579/4 index zastavění pozemku 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 index bytových ploch ,0 m ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské nízkopodlažní smíšené plochy městské vícepodlažní / výhled nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 712/3, 712/31, 712/36, 714/3, st.579/2, st.579/3, st579/4 712/3, 712/31, 712/36, 714/3, st.579/2, st.579/3, st.579/4

14 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí přestavbová plocha 4320 m 2 určujícími objekty části území je čtyřpodlažní rohový objekt čp.283 v západní části u ulice K.Čapka je nevyužívaná manipulační plocha trafostanice TS1030 seznam parcel 712/4, 712/5, 712/6, 712/23, 712/32 st.579/1, st.579/5, st.876/1, st.876/2, st.977 uzavřená - západní a jižní hrana (do Blažíčkova nám. a ulice Karla Čapka) volná - st.977 (dotyk s nízkpodlažní zástavbou RD) 18,0 m kat.č. 712/4 712/5 712/6 712/23 712/32 st.579/1 st.579/5 st.876/1 st.876/2 st.977 index zastavění pozemku 0 1,0 0,6 1,0 1,0 0 0,9 0,4 0,5 0,6 0,1 index bytových ploch 0,3 0,3 0,3 0 text 0,3 0,3 0 Na Okrouhlíku - 14,5 m Karla Čapka - 13,0 m ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské nízkopodlažní smíšené plochy městské vícepodlažní / výhled do vnitrobloku - 712/6, st.579/5 nepřímá inundace 712/4, 712/5, 712/6, 712/23, 712/32, st.579/1, st.579/5, st.876/1, st.876/2 archeologické nálezy 712/4, 712/5, 712/6, 712/23, 712/32, st.579/1, st.579/5, st.876/1, st.876/2, st.977 technická infrastruktura TS 1030 vč. připojení - 712/4, 712/6, 712/32, st. 579/5

15 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí stabilizovaná plocha 4880 m 2 vilová zástavba s významným podílem zeleně seznam parcel 712/11, 712/12, 712/14, 712/15, 712/17, 712/18, 712/29, 712/34, 712/35 st.932, st.985, st.1005, st.1034, st.1035, st.1048, st.1180, st.4114 otevřená - 4,0 m od hrany ulic Karla Čapka, Bozděchovy - 3,0 m od hrany ulice Na Okrouhlíku kat.č. 712/11 712/12 712/14 712/15 712/17 712/18 712/29 712/34 712/35 st.932 index zastavění pozemku 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 index bytových ploch 0,6 0,6 0,6 0 0,6 kat.č. st.985 st.1005 st.1034 st.1035 st.1048 st.1180 st.4114 index zastavění pozemku 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 1,0 index bytových ploch 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0 2np ANO funkční využití pozemku čistě obytné plochy nízkopodlažní nepřímá inundace 712/11, 712/12, 712/14, 712/15, 712/17, 712/18, 712/29, 712/34, 712/35 st.932, st.977, st.985, st.1005, st.1034, st.1035, st.1048, st.1180, st.4114 archeologické nálezy 712/11, 712/12, 712/14, 712/15, 712/17, 712/18, 712/29, 712/34, 712/35 st.932, st.985, st.1005, st.1034, st.1035, st.1048, st.1180, st.4114 technická infrastruktura

16 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí seznam parcel stabilizovaná plocha 2540 m 2 objekt ČNB st.4071 uzavřená - jižní a východní hrana stávajícího objektuí index zastavění pozemku 1,0 0 index bytových ploch 0 výška dvorní zástavby stav - objekt ČNB (14,1m) ANO funkční využití pozemku plocha občanského vybavení městského a regionálního významu nepřímá inundace st.4071 archeologické nálezy st.4071 technická infrastruktura TS ČNB - st. 4071

17 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí stabilizovaná plocha 3580 m 2 patrové objekty v ulici K.Čapka jižní cíp části je zatravněn seznam parcel 707/2, 707/6, 707/7, 2142 st.241, st.746, st.4036 uzavřená - jižní západní a severní hrana ( ul. Hořická, Blažíčkovo nám., ul. Karla Čapka) kat.č. 707/2 707/6 707/ st. 241 st. 746 st index zastavění pozemku 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 index bytových ploch ,0 m ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské vícepodlažní nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 707/2, 707/6, 707/7, 2142, st.241, st.746, st /2, 707/6, 707/7, 2142, st.241, st.746, st.4036

18 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí seznam parcel 772/2, 772/6 st.1616, st.1781 stabilizovaná plocha 1050 m 2 jz roh ulic Karla Čapka a Bozděchovy ulice severní část je zastavěna vilovým objektem, jižní je zatravněna Prostorová regulace otevřená - 4,0 m od ulic Bozděchova a Karla Čapka kat.č. 772/2 772/6 st.1616 st.1781 index zastavění pozemku 0,2 0,7 0,7 0,6 0,4 index bytových ploch ,6 2np ANO funkční využití pozemku čistě obytná plocha nízkopodlažní - 772/2, 772/6, st.1616, st.1781 nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 772/2, 772/6, st.1616, st /2, 772/6, st.1616, st.1781

19 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí přestavbová plocha 4370 m 2 zástavba severně od Hořické ulice vnitroblok zastavěn provozními a dočasnými objekty horšího technického stavu seznam parcel 774/2, 774/3 st.219, st.900/1, st. 900/2, st.1948 uzavřená - jižní hrana (Hořická ulice) 18,0 m kat.č. 774/2 774/3 st.219 st.900/1 st. st /2 index zastavění pozemku 0,9 0 0,3 0 0,3 0 0,6 0,4 0,4 0,6 index bytových ploch 0,3 0,3 0,3 12,0 m ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské vícepodlažní nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 774/2, 774/3, st.219, st.900/1, st. 900/2, st /2, 774/3, st.219, st.900/1, st. 900/2, st.1948

20 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí stabilizovaná plocha 2100 m 2 bloková zástavba východní hrany Bozděchovy ulice určujícím objektem rohový dům čp seznam parcel 774/11, 774/14, 774/15, 774/16 st.1615, st.1617, st.1618, st.1766, st.1767, st.1891, st.4182 uzavřená - západní a jižní hrana (Bozděchova a Hořická ulice) 18,0 m kat.č. 774/11 774/14 774/15 774/16 st.1615 st.1617 st.1618 st.1766 st.1767 st.1891 index zastavění pozemku 0,9 0,2 0 0,3 1,0 1,0 0,7 1,0 0,9 0,1 0,3 0,3 0,3 index bytových ploch 0, ,6 0,6 0,3 text text 0 kat.č. st.4182 index zastavění pozemku 1,0 index bytových ploch text 12,0 m - roh ulic Bozděchova a Hořická 10,0 m - Bozděchova ulice 2np - 774/14, 774/16, st.1615, st.1617 ( Bozděchova) ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské vícepodlažní čistě obytné plochy nízkopodlažní - 774/14, 774/16, st.1615, st.1617 nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 774/11, 774/14, 774/15, 774/16, st.1615, st.1617, st.1618, st.1766, st.1767, st.1891, st /11, 774/14, 774/15, 774/16, st.1615, st.1617, st.1618, st.1766, st.1767, st.1891, st.4182

21 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí stabilizovaná plocha 2470 m 2 bloková zástavba západní hrany ulice Sadovské seznam parcel 777/1, 777/2, 777/4, 777/5, 777/6 st.218/1, st.218/2, st.1771, st.1784, st.1785, st.1786, st.4255 uzavřená - západní a jižní hrana (Bozděchova a Hořická ulice) západní hranice části bloku kat.č. 777/1 777/2 777/4 777/5 777/6 st.218/1 st.218/2 st.1771 st.1784 st.1785 index zastavění pozemku 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 index bytových ploch 0, text 0,3 text text text kat.č. st.1786 st.4255 index zastavění pozemku 1,0 1,0 index bytových ploch text text 11,5 m ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské vícepodlažní nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 777/1, 777/2, 777/4, 777/5, 777/6, st.218/1, st.1771, st.1784, st.1785, st.1786, st /1, 777/2, 777/4, 777/5, 777/6, st.218/1, st.218/2, st.1771, st.1784, st.1785, st.1786, st.4255

22 Hradec Králové Hradec Králové - město Pražské Předměstí stabilizovaná plocha 3140 m 2 vilová zástavba jižní hrany ulice Karla Čapka seznam parcel 774/1, 774/6, 774/7, 774/8, 774/13 st.1047/1, st.1047/2, st.1053, st.1184, st.1186, st.1614, st.1946, st.2734 otevřená - západní a severní hrana (ulice Karla Čapka a Bozděchova) kat.č. 774/1 774/6 774/7 774/8 774/13 st1047/ st1047/ st.1053 st.1184 st index zastavění pozemku 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8 0,3 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 index bytových ploch ,6 0 0,6 0,6 0,6 kat.č. st.1614 st.1946 st.2734 index zastavění pozemku 1,0 0,8 1,0 index bytových ploch 0,6 0,6 0 2np ANO funkční využití pozemku čistě obytné plochy nízkopodlažní nepřímá inundace archeologické nálezy technická infrastruktura 774/1, 774/6, 774/7, 774/8, 774/13, st.1047/1, st.1047/2, st.1053, st.1184, st.1186, st.1614, st.1946, st /1, 774/6, 774/7, 774/8, 774/13, st.1047/1, st.1047/2, st.1053, st.1184, st.1186, st.1614, st.1946, st.2734

23 Hradec Králové Hradec Králové - město Hradec Králové stabilizovaná plocha 5500 m 2 bloková zástavba severní hrany východního konce Hořické ulice seznam parcel 172/2, 172/4, 172/8, 172/9, 172/35, 172/46, 173/2, 327 st.438/1, st. 438/2, st. 439, st. 440, st. 457, st. 462, st. 508/1, st. 508/2, st. 529, st.875, st.1506, st.1507, st.1508 uzavřená - západní, jižní a východní hrana (ulice Sadovská, Hořická a Wonkova) 18,0 m kat.č. 172/2 172/4 172/8 172/9 172/35 172/46 173/2 327 st.438/1 st.438/2 index zastavění pozemku 0 0,1 0 0,4 0,5 0 1,0 0,3 0,9 0 0,6 0,6 0,4 0,3 0 index bytových ploch 0 0 0,3 0 0 text kat.č. st. 439 st. 440 st. 457 st. 462 st. st. st. 529 st. 875 st.1506 st /1 508/2 index zastavění pozemku 1,0 0,9 0,8 1,0 0,1 0,9 0,1 0,4 0,6 0 0,6 0,4 index bytových ploch text text 0,3 0,3 0 0,3 0,3 text 0 kat.č. st.1508 index zastavění pozemku 0 index bytových ploch 10,0 m ANO funkční využití pozemku smíšené plochy městské vícepodlažní nepřímá inundace 172/2, 172/4, 172/8, 172/9, 172/35, 172/46, 327, st. 457, st. 462, st. 508/1, st. 508/2, st. 529, st. 875, st.1506, st.1507, st.1508 archeologické nálezy technická infrastruktura 172/2, 172/4, 172/8, 172/9, 172/35, 172/46, 173/2, 327, st.438/1, st. 438/2, st. 439, st. 440, st. 457, st. 462, st. 508/1, st. 508/2, st. 529, st.875, st.1506, st.1507, st.1508

24 Hradec Králové Hradec Králové - město Hradec Králové stabilizovaná plocha 5030 m 2 vilová zástavba jižní hrany Srdínkovy ulice seznam parcel 172/5, 172/27, 172/29, 172/30, 172/32, 172/33, 172/34 st. 485/1, st. 485/2, st. 636, st. 637, st. 638, st. 639, st otevřená 18,0 m kat.č. 172/5 172/27 172/29 172/30 172/32 172/33 172/34 st. st. st /1 485/2 index zastavění pozemku 0,7 0,1 1,0 0,6 0,1 0,4 1 0,6 0,8 0,5 0,2 0,6 0,3 0,6 0,4 index bytových ploch 0 0 0, ,6 kat.č. st. 637 st. 638 st. 639 st index zastavění pozemku 0,6 0,9 0,6 0,9 index bytových ploch 0,6 0,6 0,6 0 2np - Srdínkova a Sadovská ul. 10,0m - Wonkova ulice ANO funkční využití pozemku čistě obytné plochy nízkopodlažní smíšené plochy městské vícepodlažní - 172/5, st.485/1, st.485/2 nepřímá inundace 172/5, 172/27, 172/29, 172/30, 172/32, 172/33, 172/34, st. 485/1, st. 485/2, st. 636, st. 637, st. 638, st. 639, st archeologické nálezy 172/5, 172/27, 172/29, 172/30, 172/32, 172/33, 172/34, st. 485/1, st. 485/2, st. 636, st. 637, st. 638, st. 639, st technická infrastruktura

25 Hradec Králové Hradec Králové - město Hradec Králové seznam parcel 167/113 st. 503/1, st. 503/2 stabilizovaná plocha 3260 m 2 stávající objekt bývalé Katschnerovy továrny uzavřená - západní a jižní hrana objektu bývalé Katschnerovy továrny otevřená - 5,0m od hrany komunikace v ulici Resslova kat.č. 167/113 st.503/1 st.503/2 index zastavění pozemku 0,9 0,9 1,0 index bytových ploch ,0 m ANO funkční využití pozemku plocha občanského vybavení městského a regionálního významu plocha pro motorovou dopravu, ostatní / přestavba - 167/113, část st.503/2 veřejně prosp. stavby VPS D.1-2. etapa výstavby patrového parkování VPS D.2-4.rameno podchodu nepřímá inundace archeologické nálezy 167/113, st. 503/1, st. 503/2 technická infrastruktura

26 Hradec Králové Hradec Králové - město Hradec Králové přestavbová plocha 2980 m 2 volná plocha a doplňková zástavba za Katschnerovou továrnou seznam parcel 167/2 st. 503/4, st. 1325, st. 1509, st. 1510, st. 1511, st. 1512, st Prostorová regulace otevřená - prodloužení západní hrany objektu ZP MV - 5,0m od hrany komunikace v ulici Resslova kat.č. 167/2 st.503/4 st.1325 st.1509 st.1510 st.1511 st.1512 st.1715 index zastavění pozemku 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 index bytových ploch ,0 m NE funkční využití pozemku plocha pro motorovou dopravu, ostatní / přestavba doplňková zástavba na kat.č. st.503/4, st.1715 VPS D.1 (včetně D.1.02, D.1.03) - 167/2, st. 503/4, st. 1325, st. 1509, st. 1510, st. 1511, st. 1512, st vjezd a výjezd z Wonkovy ul /2, st. 503/4 vjezd a výjezd z Resslovy ul /2, st.1715 nepřímá inundace 167/2 archeologické nálezy 167/2, st. 503/4, st. 1325, st. 1509, st. 1510, st. 1511, st. 1512, st technická infrastruktura TS 567 vč. připojení - 167/2, st.503/4, st.1325 vedení horkovodu - 167/2, st.503/4

27 Hradec Králové Hradec Králové - město Hradec Králové přestavbová plocha 5130 m 2 doplňková zástavba za stabilizovaným objektem ZP MV seznam parcel 167/3, 167/125, 167/126, 167/158, 1386 část st.511/1, část st.511/2, st. 511/7, st.1828 otevřená - prodloužení západní hrany objektu ZP MV - 5,0m od hrany komunikace v ulici Resslova kat.č. 167/3 167/ / / st.511/1 st.511/2 st.511/7 st.1828 index zastavění pozemku 0,5 0,9 1,0 0,7 1,0 1,0 0,95 1,0 1,0 (zastavění v části) (0,95) (0,8) index bytových ploch výška dvorní zástavby 14,0 m NE funkční využití pozemku plocha občanského vybavení městského a regionálního významu / přestavba nepřímá inundace 167/3, 167/125, 167/126, 157/158, 1386, část st.511/1, část st.511/2, st. 511/7, st archeologické nálezy 167/3, 167/125, 167/126, 167/158, 1386, st.511/1, st.511/2, st. 511/7, st.1828 technická infrastruktura vedení horkovodu - 167/3, 167/158, st. 511/1, st. 511/7

28 Hradec Králové Hradec Králové - město Hradec Králové stabilizovaná plocha m 2 objekty Vertexu a Delenu, včetně obslužných ploch a zařízení zázemí seznam parcel 168/2, 168/4, 168/5, 168/6, 168/8, 168/9, 168/12 část st. 511/1, část st. 511/2, st. 1265, st. 1753, st. 1876, st otevřená - prodloužení západní hrany objektu ZP MV - 5,0m od hrany komunikace v ulici Resslova kat.č. 168/2 168/4 168/5 168/6 168/8 168/9 168/12 st. st. st /1 511/2 index zastavění pozemku 0,4 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,95 1,0 (zastavění v části) (1,0) index bytových ploch kat.č. st st st index zastavění pozemku 1,0 1,0 1,0 index bytových ploch výška dvorní zástavby 14,0 m NE funkční využití pozemku plochy občanského vybavení městského a regionálního významu / přestavba nepřímá inundace archeologické nálezy 168/2, 168/4, 168/5, 168/6, 168/8, 168/9, 168/12, st. 511/1, st. 511/2, st. 1265, st. 1753, st. 1876, st /2, 168/4, 168/5, 168/6, 168/8, 168/9, 168/12, st. 511/1, st. 511/2, st. 1265, st. 1753, st. 1876, st /2, 168/4, 168/5, 168/6, 168/8, 168/9, 168/12, st. 511/1, st. 511/2, st. 1265, st. 1753, st. 1876, st technická infrastruktura TS Vertex vč. připojení - 168/4, st. 511/1 TS 1065 vč. připojení a přístupu - 168/5, 168/8, 168/12, st. 511/1, st. 1753, VST EOP vč. připojení - st. 511/1, st. 511/2 VST B39 vč. připojení a přístupu - 168/5, st.1876, st.1877 RS vč. připojení a přístupu - 168/6, 168/9, 168/12, st. 511/1, st. 1265

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN)

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) NÁVRH ZADÁNÍ I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV (SOUBOR ZMĚN) zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více