Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl rok naplněný radostmi, jiné procházely těžkými zkouškami. V jedné písni se slovy sestry Rafajové je refrén: Do Tvých rukou se kladu zas, radosti slzy kanou z mojich řas. Přes radost, strast i boj, nadále veď krok můj Myslím, že tato slova přesně vyjadřují náš život. Od roku 2012 pracuje v Odboru sester ČR nový výbor ( sestry H. Včeláková, J. Vimpelová, M. Horáčková a V. Černíková). Výbor se sešel samostatně v Žatci a společně s výborem OS SR v Bernolákově a v Brně. Hlavní náplní těchto schůzek jsou modlitby za práci sester a příprava programu konferencí. Na jaře jsme připravovaly konferenci v Bernolákově a na podzim program pro konferenci v Ostravě, tématem této konference je Důvěra. Chci poděkovat sestrám a bratřím ze sborů, kde se konference konají, za jejich obětavou práci při přípravě i v průběhu konference. Také děkujeme za finanční dary pro práci sester ve světě i u nás. Vloni jsme díky tomu mohly přispět 7 mladým kazatelským rodinám, sestře A.Podzimkové a přispěly jsme na střechu Útočiště. K celorepublikovým akcím sester patří, jak jsem uvedla, naše konference. První víkend v květnu jsme se sešly společně se sestrami ze Slovenska na společné konferenci v Bernolákově. Tématem konference byla Moc modlitby, ústředním veršem Jakub5,16b. K zamyšlení nad mocí modlitby nás vedly ve svém referátu sestra Jana Polohová a sestra Darina Majerová. Velkým povzbuzením byla svědectví sester ve skupinkách, které byly v sobotu odpoledne. V sobotu večer jsme měly možnost přijmout potěšení i ponaučení z muzikálu Zasĺubená zem od bratra Slavo Krále. Texty písní, melodie i děj zapůsobily na každou z nás. Při čtení zpráv o činnosti sester v jednotlivých sborech vidíme, že tato činnost je velmi rozdílná podle konkrétních potřeb jednotlivých sborů. V některých sborech se sestry scházejí k pravidelným schůzkám jednou v měsíci, jinde jednou za 14 dní, v některých sborech se schází nepravidelně. Na sejití se zabývají studiem Bible, zamýšlejí se nad křesťanskou literaturou a hlavní část sejití je určena modlitbám. Pán sestry obdaroval rozličnými dary, které využívají pro službu ve sborech i v okolí. Ve sborech se sestry společně s bratry podílí na chodu sborového života jako učitelé nedělních škol, příprava programu dětí pro různé příležitosti, vedou modlitební chvíle, slouží svědectvím, zpěvem. Sestry navštěvují nemocné a starší členy sboru, podílejí se na úklidu sborových domů, přípravě občerstvení pro různé akce, v některých sborech jako Aši nebo Broumově pomáhají při stavebních pracích a opravách. Sestry pracují i mimo sbory - navštěvují nemocnice, stacionáře, dětské domovy, pracují v různých klubech. Sestry jsou zapojeny do Dne modliteb baptistických žen začátkem listopadu, program pro něj v loňském roce připravily sestry z Asie ovoce Ducha Svatého : Radost. Sestra Patsy Davis (výkonná ředitelka BWA) k tomuto tématu napsala : V Bibli je mnoho oddílů, které nám dávají nahlédnout do slova radost. O několika z nich se zmíníme. Mudrci od východu se zaradovali velkou radostí, když uviděli hvězdu, která jim ukázala, kde se narodil Ježíš (Mt 2, 10). V dopise Římanům 14,17 se dovídáme, že království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. V Galatským 5,22 najdeme radost na druhém místě vyjmenovaného ovoce Ducha. 1

2 A sestra Sook Jae Lee,Prezidentka ABWU napsala: Podle Galatským 5, 22-23, když jsme vedeny Duchem, tento Duch v nás působí ovoce. Světový den modliteb baptistických žen 2012 se soustředí na Radost. Duch v nás působí radost, když sloužíme Bohu, těšíme se z neporušeného obecenství s Bohem svědčíme a neúnavně se modlíme s vírou, že Bůh na naše modlitby odpoví. Pravou radostí křesťana je Bůh (Žalm 43,4). Ježíš řekl: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná (Jan 15, 11). Jeho vůlí je radost v nás a když tato radost pronikne celou naší bytostí, bude pak patrná i v našich činech. Dejme se vést Bohem po všechny dny našeho života a těšme se, až s Ním budeme na nebeském Siónu. To je skutečně nekonečná radost! Ať Radost Ducha zaplaví vaše srdce, když studujete Písmo, modlíte se a dáváte, aby byl svět zasažen Kristem. Program, který setry připravily, byl pro nás napomenutím i povzbuzením k tomu, aby naše radost byla úplná a odrážela náš vztah s Pánem Bohem. Někdy stačí málo a běžné starosti, které jsou ničím, proti starostem našich sester v Asii, nám přikryjí výhled na Pána Ježíše. Součástí MDBŽ byla sbírka, její polovina ve výši 26 tisíc korun byla odeslána na účet EBWU. V některých sborech se sestry připojily i ke Světovému dni modliteb začátkem března. K tomuto dni připravily program sestry z Malajsie. Některé skupiny sester se účastní mezinárodního sesterského hnutí Aglow. Jsme vděčné Pánu Ježíši, že s námi počítá pro svou práci a prosíme, aby nám otevřel oči, abychom viděly jasně naše úkoly v každodenním životě a mohly je s Jeho pomocí plnit. Cheb za OS ČR Věra Černíková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Aši Naše setkání jsme měly ve středu v hodin jednou za čtrnáct dní ve sboru. Někdy se sejdeme u některé sestry doma. Schází se nás asi 10. Při našem sejití se zamýšlíme nad různými tématy. V tomto roce jsme pokračovaly v tématu 10. Božích přikázání. Někdy si přečteme články a zamyšlení z křesťanských časopisů, o kterých pak diskutujeme. Zpíváme písně, sdělujeme si různé zajímavosti, které jsme četly nebo slyšely v uplynulých dnech. Také se spolu modlíme za naše rodiny, za sbor... Připravujeme se ke službě. Posloužily jsme o Světovém dni modliteb a při Dnu modliteb baptistických žen. Během roku jsme několikrát sloužily písněmi, jedna sestra pravidelně slouží básněmi, sestry se zapojují v práci v nedělní škole, pěveckém sboru. Pomáháme při přípravě pohoštění při různých sborových slavnostech a návštěvách. Stavíme nový sborový dům a tak jsme zajišťovaly obědy, večeře a svačiny pro bratry z našeho sboru i pro brigádníky, kteří nám přijížděli pomáhat. Jsme vděčné za Boží ochranu a požehnání po celý uplynulý rok. V Aši za sestry: Dana Žibrická Zpráva o činnosti sester ve sbor BJB Broumov Scházíme se pravidelně každé druhé úterý kromě prázdnin v počtu 4-7 sester. Probíráme,,Zbožnost v praxi. Slouží nám k prohloubení osobního vztahu s Pánem i vzájemného společenství na modlitbách. Prosíme hlavně o smilování nad Broumovem, aby sbor s námi důchodci nevymřel. Pomáháme se sboru, kde je potřeba. Vloni jsme osekávaly omítku kvůli rekonstrukci elektrických rozvodů a hotovou chodbu i schodiště vymalovaly. Jsme vděčni, že můžeme prakticky dokazovat svoji víru a oddanost Pánu všude, kde můžeme. 2

3 Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Brno Starší sestry se scházejí v rámci setkávání seniorů 1x měsíčně, dále se scházejí malé skupinky mladších sester, podle toho jak mají k sobě blízko. Jedna skupinka sester koncem listopadu připravila větší mezigenerační setkání sester., na kterém jsme vyráběly vánoční přání a sdílely se a bylo to přijato s velkou vděčností. Skupinka 3 sester a 1 bratra nadále jezdí 1x měsíčně sloužit slovem a zpěvem do ústavu mentálně postižené ženy v Šebetově. Jinak jsou sestry nadále zapojeny v řadě sborových služeb, v Awaně, nedělní besídce romským dětem, ve službě zpěvem, pastorační službě, službě rodinám, slovem na biblické hodině, přípravy pohoštění, výzdobou modlitebny, návštěvou nemocných. Také slouží v mimosborových aktivitách BTM, TWR. Některé sestry se zúčastnily konference Odboru sester v Bernolákově. Na rok 2013 sestry dostaly verš z Mat 5:16:,,Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Marie Smilková Zpráva o činnosti sester ze sboru BJB Děčín V této době se nescházíme k sesterským sejitím, jelikož je nás početně málo. Scházíme se bratři a sestry kromě neděle též v týdnu ke společným modlitebním chvílím. Blahoslava Dvořáková Děčín Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Karlovy Vary V uplynulém roce se sestry v Karlových Varech scházely téměř pravidelně každý měsíc. V lednu se sestry zamýšlely nad veršem pro rok 2012 vybraným pro sesterský kroužek - 1.Kor.13,7: Láska nikdy nezanikne. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Na dalších setkáních se zamýšlely nad epištolou Jakuba, v březnu se opět zapojily do programu Světového dne modliteb spolu se sestrami z ČCE a v listopadu do programu Světového modlitebního dne baptistických žen. Pravidelná setkání v počtu kolem 10 sester prohlubují vzájemné vztahy při společném přemýšlení nad Božím slovem a na modlitbách za konkrétní potřeby jednotlivců i celého sboru. Sestry se podílejí výraznou měrou na chodu sborového života. Některé sestry jsou zapojeny do služby úvodu k modlitbám při nedělních bohoslužbách. Mladší sestry slouží dětem v nedělní besídce. Sestry jsou též zapojeny do úklidu modlitebny, připravují pohoštění při sborových akcích, podílejí se na výzdobě modlitebny, tvorbě nástěnek a venkovní evangelizačně zaměřené vitriny, vedení sborové knihovny, blahopřání k narozeninám pro členy sboru. Těší se ze vzájemného sdílení při osobních hovorech po shromáždění, návštěvách a službě zpěvem, básněmi a svědectvími při bohoslužbách. Za sestry v K.Varech Jana Pospíšilová Karlovy Vary dne

4 Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Litoměřice Loňský rok byl pro sestry zlomovým. Smutným odchodem Milušky Králové z našeho středu a dalšími změnami ve sboru jsme cítily potřebu změnit i způsob společné práci. Ukončení letitého setkávání spojeného s modlitbami za jednotlivce i celý sbor bylo pro nás těžké, ale víme, že nás Pán vyslyší i při modlitbách v našich domovech. O to raději jsme zavedly nedělní službu sester, kde můžeme potěšit celý sbor. Po nedělním shromáždění se setkáváme u malého občerstení ve smyslu biblického Agapé. Vzájemné chvíle společného neformálního setkání, přivítala většina sboru. Nejvíce však jsou spokojeni senioři, kteří nemají během týdne možnost kontaktu s ostatními věřícími. A samozřejmě nadšené jsou i děti, kteří po skončení nedělní besídky rády sáhnou po nějakém občerstvení. Dále trvá účast našich mladších sester při práci s dětmi v nedělní škole a letních táborech, kde samozřejmě nechybí ani bratři! Pro skupinku seniorů našeho sboru zajišťují sestry blahopřání k narozeninám a často přicházejí k seniorům na návštěvy. Každoročním vrcholem práce sester je pak uspořádání adventního setkání pro starší našeho sboru i pro klienty nedalekého pečovatelského domu. Za to, jak jsme mohly v loňském roce sloužit, děkujeme hlavně našemu Pánu, který nám dává do práce sílu i požehnání. Za sestry BJB Litoměřice V. Vodičková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Lovosicích Sestry v našem sboru se scházely pravidelně do prázdnin, každé první pondělí v měsíci a to hlavně k modlitbám. Připravovaly pro Misii na Nilu obvazy a ušily dečky do postýlek pro děti, kterých se tato misie ujímá. Podle potřeby také pracovaly ve sboru při společných pohoštěních. Několik sester se věnuje práci s dětmi v Nedělní besídce. Jelikož jsem již pět měsíců nemocná, píše sestra Němečková, ujala se sesterské práce sestra Vilma, která také žel onemocněla a je v současné době po těžké operaci páteře ve Sřešovické nemocnici v Praze, tudíž se momentálně sestry neschází. Věřím, že dá-li Pán a budeme schopné, tak sestry budou opět pracovat, tam, kde bude potřebí. Srdečně zdraví s přáním Božího požehnání Olga Němečková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Olomouc Sestry v olomoucké BJB slouží v těchto oblastech: vedení malé a velké besídky, hudební skupinky, příprava modlitebních předmětů, příprava občerstvení, zajištění letáčků BTM, vedení skupinek biblického studia, vedení mládeže, vedení dorostu, přípravy a realizace letního táboru pro děti, misie v Nepálu, Rodinné centrum Provázek, o.s. 4

5 Pokračují sesterské skupinky se studiem Bible, sdílením a modlitbou. Některé sestry se účastní domácích skupinek. V Rodinném centru Provázek, o. s. jsou tři setry v Radě sdružení. Další se zúčastňují programů - každý pátek probíhá program Kukátko do nebe, v rámci kterého se střídá modlitba pro maminky a studium bible na základě materiálů Křesťanství pro začátečníky a pokročilé. Na tuto skupinky chodí také maminky z jiných církví. Uskutečnily se čtyři semináře s názvem Jak šel život aneb Učíme se od zkušených. Tématem bylo: Co by ženy měly vědět o mužích, Jak své děti propustit, ale neopustit, Jak si udržet optimismus, Konflikty v manželství. Seminář vede host, účastníci mají možnost diskuse a sdílení zkušeností a svědectví. Tyto semináře navštěvují ženy a dívky z různých církví, plus nevěřící. Na základě aktivit sboru a také mnohých sester probíhá dlouhodobě podpora stacionáře v Šternberku, formou finanční sbírky na tiché aukci. Sestry v Olomouckém sboru se zapojují a jsou aktivní v mnoha různých oblastech na základě osobního rozhodování a povolání. Není zajištěno vedení sester nějakou konkrétní osobou či týmem. Za BJB Olomouc Magda Mečkovská Kontaktní osoba s odborem sester BJB Zpráva o činnosti sester stanice pardubického sboru Horní Jelení a Holice Ke svým schůzkám jsme se sešly pouze několikrát a to vždy v rodině některé z nás, abychom si mohly přehrávat nahrávky sesterských konferencí a to v počtu asi 7-8 sester. Část programu věnujeme nácviku písní pro naši sborovou službu zpěvem. Nezapomínáme na sdílnost a na přímluvné modlitby. Do služby sester patří také naše návštěvy v domově důchodců a to jednou v měsíci. Na společném shromáždění zde sloužíme Božím slovem, písněmi, traktáty BTM. Pro potěšení našich svěřenců upečeme vždy nějaké zákusky. Jako Boží milost bereme náklonnost personálu vůči nám i naší práci. Ke službě sester patří také příprava různého pohoštění dle potřeb sboru a úklid modliteben, v Holicích dokonce i zatápění v době bohoslužeb. Navštěvujeme nemocné a osamělé. Sestry též připomínají narozeniny. Gratulují jednotlivým členům sboru a to vždy s připraveným veršíkem a nějakou maličkostí. Za sestry L. Brandová Zpráva o činnosti sester ve sboru Praha 3 Opět máme možnost podívat se zpět, za prací sester v pražském sboru na Vinohradech. Pokračovala naše pravidelná setkání poslední pondělí v měsíci. Do června jsme probíraly studium o svatosti s Carrie Holscher. Poslední červnové setkání s Carrie Holscher naposledy jsme uspořádaly malé překvapení v podobě- názorné ukázky výroby sushi. Každá sestra si mohla vyzkoušet vlastnoručně přípravu pod vedením korejské misionářky. Po prázdninách jsme začínaly nové téma se Sheilou Flowers, která také pracuje jako misionářka. 5

6 Je to studium pro ženy od Lindy Dillow k nalezení spokojenosti,,utiš mé ustarané srdce. Učíme se vidět k čemu nás Pán Bůh vede. V čem máme nacházet spokojenost a jakou roli hrajeme v našem životě. Dostáváme podněty k tomu jak se naučit být spokojenou v té roli, kterou nám Pán Bůh určil. Setkání mají podobný průběh. Součástí jsou modlitby za nemocné členy z našeho sboru, za nevěřící v našich rodinách, za plánované akce ve sboru za sebe navzájem. Scházíme se v počtu ve věkovém rozmezí let. Jsme vděčné za mladá děvčata která přijdou mezi nás. Společně s pankráckými sestrami, jsme se modlily při Světovém dni modliteb baptistických žen, který tentokrát připravily pankrácké sestry ve svém sboru. První adventní sobotu uspořádaly sestry pod vedením M.Seifrtové, výrobu adventních věnců. Setkání bylo otevřené pro nevěřící. Zúčastnilo se více jak 20 lidí. Za zmínku stojí už tradiční Vánoční dvoreček třetí adventní sobotu- to je misijní akce pro celý sbor, ale zapojené jsou převážně sestry. Při této akci jsou otevřené dveře do sboru. Zvou se kolemjdoucí, přichází pozvaní. Rozdávají se perníčky s letáky BTM. Přímo ve sboru i přilehlých prostorách jsou různé možnosti od nákupu věcí chráněných dílem, výroby vánoční dekorace a přání a jiné dílničky, výstavy obrazů z výtvarného kroužku a letos i obrazy Davida Malce. K tomu patří venkovní grilování a napečené vánoční cukroví, včetně zpívání koled za doprovodu kytary houslí a flétny. Je prostor pro rozhovory a pozvání na další sborové shromáždění. Pro děti byla připravená zastavení s pastýři, mudrci, anděly a Josef a Marií- kteří děti odměnili sladkostmi. Foto s andělem s možností zaslání em do počítače. Taktéž se sestry se podílely na přípravě dárků pro sborové děti a seniory. Jiné připravovaly občerstvení pro Klub seniorů každé úterý. Jiné se zapojovaly do služby v nedělní škole, chválící skupině, slovíčku pro děti. Další sestry se věnovaly přípravě dětského letního tábora. Zapojovaly se do služby modlitbou při sborových akcích, jako byl třeba veletrh esoteriky. Nezastupitelně se účastní všech příprav občerstvení při mimořádných událostech, jako jsou společné sborové obědy nebo církevní setkání. Mým osobním přáním zůstává, aby se více prohlubovaly mezigenerační vztahy abychom byly připravené pro službu sobě navzájem i potřebným. H. Včeláková V Praze dne Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Šumperku V minulém roce 2012 se sestry opět zúčastňovaly práce ve sboru, ať už skrytě a nebo viditelně. Mezi ty skryté služby patří především modlitební skupinky s pravidelnou přímluvnou modlitbou, které se konají v rodinách na několika místech. Další už mnohaletou hezkou tradicí je oslovení a předávání dárečku a kytičky rodičům našim nově narozeným dětem ve společném shromáždění a na druhé straně starším jubilantům, po 7O letech věku. Jinak se setry podílejí spolu s bratřími na práci praktické i duchovní. Jedná se o jarní úklid nebo občerstvení při organizování společných obědů, ale také při vyučování a vedení dětí, dorostu a mládeže. Na konci minulého roku některé sestry připravily dárečky a spolu s besídkou a jejch vedoucími navštívily před 6

7 vánočními svátky domov důchodců v Šumperku a prožili všichni velice užitečné a radostné chvíle. Osobně si myslím, že takových akcí, kdy opustíme naši církevní budovu za účelem nesení radostné zprávy, by mělo být mnohem víc. Mezi takové programy patří také návštěvy na školá ch s manžely Graumannovými, při kterých bratr Tom Graumann vypráví svůj příběh : 2x zachráněné dítě, a při tom rozdává Nové zákony od Gedeonů.Tuto službu už několik let podporují finančně i prakticky sestry z našeho sboru a také sestry z Aglow. Naposledy tady byli Graumannovi se sestrou Lenkou Veselou v prosinci od a navštívili dvě střední a tři základní školy, / i v Mohelnici/. A také poprvé přednášeli ve Výchovném ústav v Šumperku, za který jsme se už několik let modlily. Bratr T. Graumann o tom říká: Já se jenom v těch městech v ČR, která navštěvuji snažím otevřít dveře do škol, aby místní církev mohla vstoupit a navázat další práci. Následná práce se však moc nedaří už delší dobu. To stejné vidíme i u přednášek s bratrem Tomášem Řehákem i když je tady veliký prostor navázat další práci s mladými lidmi. Osobně si myslím, že je to důvod k modlitbám a taky velký prostor pro naše 3 misijní pracovníky, aby se spojili a vytvořili se sloužícími hosty jeden tým. A když program na škole v Šumperku skončí, nabídli pokračování a další setkání, kde se bude nabízet především studium Bible, formou : Má Bible odpovědi na vaše otázky.??.nebo něco podobného., Nový zákon si odnese více jak polovina studentů a provází je prosba bratra Graumanna, že pokud si tu knihu vezmou, má jedinou prosbu, aby si ji přečetli. Nedá mi to, abych se zde nezmínila o dalším celoplošně připraveném programu a to jsou kurzy Alfa, které už probíhají v mnoha církvích v ČR od roku A letos vrcholí akcí, na kterou se chystá mnoho církevních společenství v září 2013 v celé ČR. I vy to budete slyšet z reklam v rozhlase a televizi i z plakátů pod názvem: Zveme Česko na večeři. Proč je to letos i s reklamou? Mohou za to dva letopočty a to r příchod věrozvěstů na Moravu...a r.1613, kdy byla vydána Bible kralická. K těmto výročím se natáčejí i nové filmy a i náš národ si to chce připomenout. Zkrátka je to veliká šance hlavně pro nás věřící, nabídnout Boží slovo nevěřícím lidem. Ale jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?? Řím. 10,14. Proto jediným cílem Alfa kurzů je - seznámit nevěřícího člověka s Biblí, Božím slovem, aby se nevěřící mohli rozhodnout pro Pána Ježíše Krista. Alfa kurzy mohou posloužit i začátečníkům lépe pochopit biblické pravdy a proniknout do Božího slova. Je to nejen příležitost pro mladé, ale i starší lidi, zkrátka je to pro všechny generace. Několik lidí u nás ve sboru se modlí, aby se i náš sbor stal jedním z těch společenství, které by chtělo oslovit nevěřící všech věkových skupin v našem městě a nabídnout jim studium Bible. Také už sedmý rok při našem sboru pracuje mezinárodní sesterské hnutí Aglow, kde se scházejí sestry ze všech šumperských církví, aby se navzájem povzbuzovaly a modlily za svoje rodiny, sbory a město, ve kterém žijeme. Setkání bývají asi 5x za rok a přijíždí k nám do Šumperka na pozvání sestra nebo manželský pár, který slouží na předem zvolené téma. Znovu si uvědomuji, že práce sester není v našem sboru oddělenou složkou, ale spoluprací se všemi, mladými i staršími a že je to veliká radost a povzbuzení, že tento sbor vytváří pro mnohé pocit rodiny a domova, protože mnoho domácností je otevřených pro pohostinství a modlitbu. Zapsala Libuše Jersáková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB ve Vikýřovicích Vikýřovické sestry i v roce 2012 sloužily ve sboru při různých akcích přípravou pohoštění i poskytováním pohostinství různým hostům. Také jsme uspořádaly shromáždění u příležitosti ekumenického sesterského Světového dne modliteb i u příležitosti Dne modliteb baptistických žen. 7

8 Sesterský kroužek se pravidelně scházel, i když v menším počtu než na začátku po jeho znovu obnovení v roce V roce 2012 jsme spolu probraly různá důležitá témata a nyní se zabýváme tématem odpuštění podle knihy Kateřiny Lachmanové: Vězení s klíčem uvnitř. Ve Vikýřovicích dne Mlada Stehlíková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Žatci Naše sestry pracují ve všech složkách sboru. Vedou nedělní školu, dorost, mládež. Jedna sestra je členkou staršovstva. Jedním z hlavních úkolů sesterského kroužku je služba zpěvem/16 sester/, který slouží téměř pravidelně každou neděli při bohoslužbách. Snažíme se pomáhat br. kazateli při pastoračních službách u starších sester. Sestry / a nejen ty, co chodí do sesterského kroužku/ zajišťují pohoštění při různých akcích sboru. Zapojujeme se do Světového dne modliteb spolu se sestrami ČCE, KS a AC. Organizujeme každoročně shromáždění ke Světovému dni modliteb baptistických žen. V říjnu se některé sestry a bratři denně střídali u těžce nemocného br. Daniele Adamcseka. Dne uspořádala ses.vimpelová kurz aranžování adventních dekorací, účastnily se i ženy, které nechodí do sboru. V adventní době jsme navštívily Domov pro seniory v Podbořanech a spolu s dětmi z nedělní školy jsme posloužily vánočním programem. Velkou službou všech sester ve sboru byla příprava balíčků s vánočním cukrovím jak pro klienty Domova pro seniory, tak pro klienty stacionáře v Chomutově a pacienty na LDN v Nemocnici Žatec. Z 45 kg cukroví bylo připraveno celkem 120 balíčků. Dvě naše sestry Mariánka Peková a Jiřinka Vimpelová docházejí pravidelně každý týden jako dobrovolnice na oddělení následné péče do nemocnice a před vánočními svátky spolu s mladými sestrami našeho sboru posloužily koledami. Novoroční verš pro sestry na rok 2013: Neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12 V Žatci dne: Zpracovala: Mira Blažková 8

Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011

Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011 Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011 Pro Odbor sester byl rok 2011 rokem změn. Na jaře ukončil svou několikaletou práci výbor odboru sester ve složení sestry Černíková, Smilková a Hejlová. Tomuto

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví.

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. ROČEN KA RODINNÉHO CEN TRA PRO VÁZEK 2012 Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. Úvodem Jsem ráda, a zároveň mne fascinuje, že je spousta

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 22. prosinec 2012 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně, uvádí Klouda Vladimír

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015

Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 2014/2015 Vyhodnocení dotazníků pro školní rok 204/205 Úvod Dotazníky přinášejí informace, které pomáhají k rozvoji školky. Výsledky dotazníkové ankety budou na počátku příštího školního roku využity k diskusi s

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva. Rodinného centra Provázek, o. s. 2013

Výroční zpráva. Rodinného centra Provázek, o. s. 2013 Výroční zpráva Rodinného centra Provázek, o. s. 2013 Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. od kolébky k šedinám a dál. Úvodem Setkávání maminek

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Cíl sdružení. Struktura sdružení

Cíl sdružení. Struktura sdružení Název sdružení: Don Bosko Havířov, o.s. Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/obcanske-sdruzeni/ 2 Cíl sdružení Dne 20. června 2013 byla povolena a vzata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více