Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl rok naplněný radostmi, jiné procházely těžkými zkouškami. V jedné písni se slovy sestry Rafajové je refrén: Do Tvých rukou se kladu zas, radosti slzy kanou z mojich řas. Přes radost, strast i boj, nadále veď krok můj Myslím, že tato slova přesně vyjadřují náš život. Od roku 2012 pracuje v Odboru sester ČR nový výbor ( sestry H. Včeláková, J. Vimpelová, M. Horáčková a V. Černíková). Výbor se sešel samostatně v Žatci a společně s výborem OS SR v Bernolákově a v Brně. Hlavní náplní těchto schůzek jsou modlitby za práci sester a příprava programu konferencí. Na jaře jsme připravovaly konferenci v Bernolákově a na podzim program pro konferenci v Ostravě, tématem této konference je Důvěra. Chci poděkovat sestrám a bratřím ze sborů, kde se konference konají, za jejich obětavou práci při přípravě i v průběhu konference. Také děkujeme za finanční dary pro práci sester ve světě i u nás. Vloni jsme díky tomu mohly přispět 7 mladým kazatelským rodinám, sestře A.Podzimkové a přispěly jsme na střechu Útočiště. K celorepublikovým akcím sester patří, jak jsem uvedla, naše konference. První víkend v květnu jsme se sešly společně se sestrami ze Slovenska na společné konferenci v Bernolákově. Tématem konference byla Moc modlitby, ústředním veršem Jakub5,16b. K zamyšlení nad mocí modlitby nás vedly ve svém referátu sestra Jana Polohová a sestra Darina Majerová. Velkým povzbuzením byla svědectví sester ve skupinkách, které byly v sobotu odpoledne. V sobotu večer jsme měly možnost přijmout potěšení i ponaučení z muzikálu Zasĺubená zem od bratra Slavo Krále. Texty písní, melodie i děj zapůsobily na každou z nás. Při čtení zpráv o činnosti sester v jednotlivých sborech vidíme, že tato činnost je velmi rozdílná podle konkrétních potřeb jednotlivých sborů. V některých sborech se sestry scházejí k pravidelným schůzkám jednou v měsíci, jinde jednou za 14 dní, v některých sborech se schází nepravidelně. Na sejití se zabývají studiem Bible, zamýšlejí se nad křesťanskou literaturou a hlavní část sejití je určena modlitbám. Pán sestry obdaroval rozličnými dary, které využívají pro službu ve sborech i v okolí. Ve sborech se sestry společně s bratry podílí na chodu sborového života jako učitelé nedělních škol, příprava programu dětí pro různé příležitosti, vedou modlitební chvíle, slouží svědectvím, zpěvem. Sestry navštěvují nemocné a starší členy sboru, podílejí se na úklidu sborových domů, přípravě občerstvení pro různé akce, v některých sborech jako Aši nebo Broumově pomáhají při stavebních pracích a opravách. Sestry pracují i mimo sbory - navštěvují nemocnice, stacionáře, dětské domovy, pracují v různých klubech. Sestry jsou zapojeny do Dne modliteb baptistických žen začátkem listopadu, program pro něj v loňském roce připravily sestry z Asie ovoce Ducha Svatého : Radost. Sestra Patsy Davis (výkonná ředitelka BWA) k tomuto tématu napsala : V Bibli je mnoho oddílů, které nám dávají nahlédnout do slova radost. O několika z nich se zmíníme. Mudrci od východu se zaradovali velkou radostí, když uviděli hvězdu, která jim ukázala, kde se narodil Ježíš (Mt 2, 10). V dopise Římanům 14,17 se dovídáme, že království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. V Galatským 5,22 najdeme radost na druhém místě vyjmenovaného ovoce Ducha. 1

2 A sestra Sook Jae Lee,Prezidentka ABWU napsala: Podle Galatským 5, 22-23, když jsme vedeny Duchem, tento Duch v nás působí ovoce. Světový den modliteb baptistických žen 2012 se soustředí na Radost. Duch v nás působí radost, když sloužíme Bohu, těšíme se z neporušeného obecenství s Bohem svědčíme a neúnavně se modlíme s vírou, že Bůh na naše modlitby odpoví. Pravou radostí křesťana je Bůh (Žalm 43,4). Ježíš řekl: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná (Jan 15, 11). Jeho vůlí je radost v nás a když tato radost pronikne celou naší bytostí, bude pak patrná i v našich činech. Dejme se vést Bohem po všechny dny našeho života a těšme se, až s Ním budeme na nebeském Siónu. To je skutečně nekonečná radost! Ať Radost Ducha zaplaví vaše srdce, když studujete Písmo, modlíte se a dáváte, aby byl svět zasažen Kristem. Program, který setry připravily, byl pro nás napomenutím i povzbuzením k tomu, aby naše radost byla úplná a odrážela náš vztah s Pánem Bohem. Někdy stačí málo a běžné starosti, které jsou ničím, proti starostem našich sester v Asii, nám přikryjí výhled na Pána Ježíše. Součástí MDBŽ byla sbírka, její polovina ve výši 26 tisíc korun byla odeslána na účet EBWU. V některých sborech se sestry připojily i ke Světovému dni modliteb začátkem března. K tomuto dni připravily program sestry z Malajsie. Některé skupiny sester se účastní mezinárodního sesterského hnutí Aglow. Jsme vděčné Pánu Ježíši, že s námi počítá pro svou práci a prosíme, aby nám otevřel oči, abychom viděly jasně naše úkoly v každodenním životě a mohly je s Jeho pomocí plnit. Cheb za OS ČR Věra Černíková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Aši Naše setkání jsme měly ve středu v hodin jednou za čtrnáct dní ve sboru. Někdy se sejdeme u některé sestry doma. Schází se nás asi 10. Při našem sejití se zamýšlíme nad různými tématy. V tomto roce jsme pokračovaly v tématu 10. Božích přikázání. Někdy si přečteme články a zamyšlení z křesťanských časopisů, o kterých pak diskutujeme. Zpíváme písně, sdělujeme si různé zajímavosti, které jsme četly nebo slyšely v uplynulých dnech. Také se spolu modlíme za naše rodiny, za sbor... Připravujeme se ke službě. Posloužily jsme o Světovém dni modliteb a při Dnu modliteb baptistických žen. Během roku jsme několikrát sloužily písněmi, jedna sestra pravidelně slouží básněmi, sestry se zapojují v práci v nedělní škole, pěveckém sboru. Pomáháme při přípravě pohoštění při různých sborových slavnostech a návštěvách. Stavíme nový sborový dům a tak jsme zajišťovaly obědy, večeře a svačiny pro bratry z našeho sboru i pro brigádníky, kteří nám přijížděli pomáhat. Jsme vděčné za Boží ochranu a požehnání po celý uplynulý rok. V Aši za sestry: Dana Žibrická Zpráva o činnosti sester ve sbor BJB Broumov Scházíme se pravidelně každé druhé úterý kromě prázdnin v počtu 4-7 sester. Probíráme,,Zbožnost v praxi. Slouží nám k prohloubení osobního vztahu s Pánem i vzájemného společenství na modlitbách. Prosíme hlavně o smilování nad Broumovem, aby sbor s námi důchodci nevymřel. Pomáháme se sboru, kde je potřeba. Vloni jsme osekávaly omítku kvůli rekonstrukci elektrických rozvodů a hotovou chodbu i schodiště vymalovaly. Jsme vděčni, že můžeme prakticky dokazovat svoji víru a oddanost Pánu všude, kde můžeme. 2

3 Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Brno Starší sestry se scházejí v rámci setkávání seniorů 1x měsíčně, dále se scházejí malé skupinky mladších sester, podle toho jak mají k sobě blízko. Jedna skupinka sester koncem listopadu připravila větší mezigenerační setkání sester., na kterém jsme vyráběly vánoční přání a sdílely se a bylo to přijato s velkou vděčností. Skupinka 3 sester a 1 bratra nadále jezdí 1x měsíčně sloužit slovem a zpěvem do ústavu mentálně postižené ženy v Šebetově. Jinak jsou sestry nadále zapojeny v řadě sborových služeb, v Awaně, nedělní besídce romským dětem, ve službě zpěvem, pastorační službě, službě rodinám, slovem na biblické hodině, přípravy pohoštění, výzdobou modlitebny, návštěvou nemocných. Také slouží v mimosborových aktivitách BTM, TWR. Některé sestry se zúčastnily konference Odboru sester v Bernolákově. Na rok 2013 sestry dostaly verš z Mat 5:16:,,Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Marie Smilková Zpráva o činnosti sester ze sboru BJB Děčín V této době se nescházíme k sesterským sejitím, jelikož je nás početně málo. Scházíme se bratři a sestry kromě neděle též v týdnu ke společným modlitebním chvílím. Blahoslava Dvořáková Děčín Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Karlovy Vary V uplynulém roce se sestry v Karlových Varech scházely téměř pravidelně každý měsíc. V lednu se sestry zamýšlely nad veršem pro rok 2012 vybraným pro sesterský kroužek - 1.Kor.13,7: Láska nikdy nezanikne. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Na dalších setkáních se zamýšlely nad epištolou Jakuba, v březnu se opět zapojily do programu Světového dne modliteb spolu se sestrami z ČCE a v listopadu do programu Světového modlitebního dne baptistických žen. Pravidelná setkání v počtu kolem 10 sester prohlubují vzájemné vztahy při společném přemýšlení nad Božím slovem a na modlitbách za konkrétní potřeby jednotlivců i celého sboru. Sestry se podílejí výraznou měrou na chodu sborového života. Některé sestry jsou zapojeny do služby úvodu k modlitbám při nedělních bohoslužbách. Mladší sestry slouží dětem v nedělní besídce. Sestry jsou též zapojeny do úklidu modlitebny, připravují pohoštění při sborových akcích, podílejí se na výzdobě modlitebny, tvorbě nástěnek a venkovní evangelizačně zaměřené vitriny, vedení sborové knihovny, blahopřání k narozeninám pro členy sboru. Těší se ze vzájemného sdílení při osobních hovorech po shromáždění, návštěvách a službě zpěvem, básněmi a svědectvími při bohoslužbách. Za sestry v K.Varech Jana Pospíšilová Karlovy Vary dne

4 Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Litoměřice Loňský rok byl pro sestry zlomovým. Smutným odchodem Milušky Králové z našeho středu a dalšími změnami ve sboru jsme cítily potřebu změnit i způsob společné práci. Ukončení letitého setkávání spojeného s modlitbami za jednotlivce i celý sbor bylo pro nás těžké, ale víme, že nás Pán vyslyší i při modlitbách v našich domovech. O to raději jsme zavedly nedělní službu sester, kde můžeme potěšit celý sbor. Po nedělním shromáždění se setkáváme u malého občerstení ve smyslu biblického Agapé. Vzájemné chvíle společného neformálního setkání, přivítala většina sboru. Nejvíce však jsou spokojeni senioři, kteří nemají během týdne možnost kontaktu s ostatními věřícími. A samozřejmě nadšené jsou i děti, kteří po skončení nedělní besídky rády sáhnou po nějakém občerstvení. Dále trvá účast našich mladších sester při práci s dětmi v nedělní škole a letních táborech, kde samozřejmě nechybí ani bratři! Pro skupinku seniorů našeho sboru zajišťují sestry blahopřání k narozeninám a často přicházejí k seniorům na návštěvy. Každoročním vrcholem práce sester je pak uspořádání adventního setkání pro starší našeho sboru i pro klienty nedalekého pečovatelského domu. Za to, jak jsme mohly v loňském roce sloužit, děkujeme hlavně našemu Pánu, který nám dává do práce sílu i požehnání. Za sestry BJB Litoměřice V. Vodičková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Lovosicích Sestry v našem sboru se scházely pravidelně do prázdnin, každé první pondělí v měsíci a to hlavně k modlitbám. Připravovaly pro Misii na Nilu obvazy a ušily dečky do postýlek pro děti, kterých se tato misie ujímá. Podle potřeby také pracovaly ve sboru při společných pohoštěních. Několik sester se věnuje práci s dětmi v Nedělní besídce. Jelikož jsem již pět měsíců nemocná, píše sestra Němečková, ujala se sesterské práce sestra Vilma, která také žel onemocněla a je v současné době po těžké operaci páteře ve Sřešovické nemocnici v Praze, tudíž se momentálně sestry neschází. Věřím, že dá-li Pán a budeme schopné, tak sestry budou opět pracovat, tam, kde bude potřebí. Srdečně zdraví s přáním Božího požehnání Olga Němečková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Olomouc Sestry v olomoucké BJB slouží v těchto oblastech: vedení malé a velké besídky, hudební skupinky, příprava modlitebních předmětů, příprava občerstvení, zajištění letáčků BTM, vedení skupinek biblického studia, vedení mládeže, vedení dorostu, přípravy a realizace letního táboru pro děti, misie v Nepálu, Rodinné centrum Provázek, o.s. 4

5 Pokračují sesterské skupinky se studiem Bible, sdílením a modlitbou. Některé sestry se účastní domácích skupinek. V Rodinném centru Provázek, o. s. jsou tři setry v Radě sdružení. Další se zúčastňují programů - každý pátek probíhá program Kukátko do nebe, v rámci kterého se střídá modlitba pro maminky a studium bible na základě materiálů Křesťanství pro začátečníky a pokročilé. Na tuto skupinky chodí také maminky z jiných církví. Uskutečnily se čtyři semináře s názvem Jak šel život aneb Učíme se od zkušených. Tématem bylo: Co by ženy měly vědět o mužích, Jak své děti propustit, ale neopustit, Jak si udržet optimismus, Konflikty v manželství. Seminář vede host, účastníci mají možnost diskuse a sdílení zkušeností a svědectví. Tyto semináře navštěvují ženy a dívky z různých církví, plus nevěřící. Na základě aktivit sboru a také mnohých sester probíhá dlouhodobě podpora stacionáře v Šternberku, formou finanční sbírky na tiché aukci. Sestry v Olomouckém sboru se zapojují a jsou aktivní v mnoha různých oblastech na základě osobního rozhodování a povolání. Není zajištěno vedení sester nějakou konkrétní osobou či týmem. Za BJB Olomouc Magda Mečkovská Kontaktní osoba s odborem sester BJB Zpráva o činnosti sester stanice pardubického sboru Horní Jelení a Holice Ke svým schůzkám jsme se sešly pouze několikrát a to vždy v rodině některé z nás, abychom si mohly přehrávat nahrávky sesterských konferencí a to v počtu asi 7-8 sester. Část programu věnujeme nácviku písní pro naši sborovou službu zpěvem. Nezapomínáme na sdílnost a na přímluvné modlitby. Do služby sester patří také naše návštěvy v domově důchodců a to jednou v měsíci. Na společném shromáždění zde sloužíme Božím slovem, písněmi, traktáty BTM. Pro potěšení našich svěřenců upečeme vždy nějaké zákusky. Jako Boží milost bereme náklonnost personálu vůči nám i naší práci. Ke službě sester patří také příprava různého pohoštění dle potřeb sboru a úklid modliteben, v Holicích dokonce i zatápění v době bohoslužeb. Navštěvujeme nemocné a osamělé. Sestry též připomínají narozeniny. Gratulují jednotlivým členům sboru a to vždy s připraveným veršíkem a nějakou maličkostí. Za sestry L. Brandová Zpráva o činnosti sester ve sboru Praha 3 Opět máme možnost podívat se zpět, za prací sester v pražském sboru na Vinohradech. Pokračovala naše pravidelná setkání poslední pondělí v měsíci. Do června jsme probíraly studium o svatosti s Carrie Holscher. Poslední červnové setkání s Carrie Holscher naposledy jsme uspořádaly malé překvapení v podobě- názorné ukázky výroby sushi. Každá sestra si mohla vyzkoušet vlastnoručně přípravu pod vedením korejské misionářky. Po prázdninách jsme začínaly nové téma se Sheilou Flowers, která také pracuje jako misionářka. 5

6 Je to studium pro ženy od Lindy Dillow k nalezení spokojenosti,,utiš mé ustarané srdce. Učíme se vidět k čemu nás Pán Bůh vede. V čem máme nacházet spokojenost a jakou roli hrajeme v našem životě. Dostáváme podněty k tomu jak se naučit být spokojenou v té roli, kterou nám Pán Bůh určil. Setkání mají podobný průběh. Součástí jsou modlitby za nemocné členy z našeho sboru, za nevěřící v našich rodinách, za plánované akce ve sboru za sebe navzájem. Scházíme se v počtu ve věkovém rozmezí let. Jsme vděčné za mladá děvčata která přijdou mezi nás. Společně s pankráckými sestrami, jsme se modlily při Světovém dni modliteb baptistických žen, který tentokrát připravily pankrácké sestry ve svém sboru. První adventní sobotu uspořádaly sestry pod vedením M.Seifrtové, výrobu adventních věnců. Setkání bylo otevřené pro nevěřící. Zúčastnilo se více jak 20 lidí. Za zmínku stojí už tradiční Vánoční dvoreček třetí adventní sobotu- to je misijní akce pro celý sbor, ale zapojené jsou převážně sestry. Při této akci jsou otevřené dveře do sboru. Zvou se kolemjdoucí, přichází pozvaní. Rozdávají se perníčky s letáky BTM. Přímo ve sboru i přilehlých prostorách jsou různé možnosti od nákupu věcí chráněných dílem, výroby vánoční dekorace a přání a jiné dílničky, výstavy obrazů z výtvarného kroužku a letos i obrazy Davida Malce. K tomu patří venkovní grilování a napečené vánoční cukroví, včetně zpívání koled za doprovodu kytary houslí a flétny. Je prostor pro rozhovory a pozvání na další sborové shromáždění. Pro děti byla připravená zastavení s pastýři, mudrci, anděly a Josef a Marií- kteří děti odměnili sladkostmi. Foto s andělem s možností zaslání em do počítače. Taktéž se sestry se podílely na přípravě dárků pro sborové děti a seniory. Jiné připravovaly občerstvení pro Klub seniorů každé úterý. Jiné se zapojovaly do služby v nedělní škole, chválící skupině, slovíčku pro děti. Další sestry se věnovaly přípravě dětského letního tábora. Zapojovaly se do služby modlitbou při sborových akcích, jako byl třeba veletrh esoteriky. Nezastupitelně se účastní všech příprav občerstvení při mimořádných událostech, jako jsou společné sborové obědy nebo církevní setkání. Mým osobním přáním zůstává, aby se více prohlubovaly mezigenerační vztahy abychom byly připravené pro službu sobě navzájem i potřebným. H. Včeláková V Praze dne Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Šumperku V minulém roce 2012 se sestry opět zúčastňovaly práce ve sboru, ať už skrytě a nebo viditelně. Mezi ty skryté služby patří především modlitební skupinky s pravidelnou přímluvnou modlitbou, které se konají v rodinách na několika místech. Další už mnohaletou hezkou tradicí je oslovení a předávání dárečku a kytičky rodičům našim nově narozeným dětem ve společném shromáždění a na druhé straně starším jubilantům, po 7O letech věku. Jinak se setry podílejí spolu s bratřími na práci praktické i duchovní. Jedná se o jarní úklid nebo občerstvení při organizování společných obědů, ale také při vyučování a vedení dětí, dorostu a mládeže. Na konci minulého roku některé sestry připravily dárečky a spolu s besídkou a jejch vedoucími navštívily před 6

7 vánočními svátky domov důchodců v Šumperku a prožili všichni velice užitečné a radostné chvíle. Osobně si myslím, že takových akcí, kdy opustíme naši církevní budovu za účelem nesení radostné zprávy, by mělo být mnohem víc. Mezi takové programy patří také návštěvy na školá ch s manžely Graumannovými, při kterých bratr Tom Graumann vypráví svůj příběh : 2x zachráněné dítě, a při tom rozdává Nové zákony od Gedeonů.Tuto službu už několik let podporují finančně i prakticky sestry z našeho sboru a také sestry z Aglow. Naposledy tady byli Graumannovi se sestrou Lenkou Veselou v prosinci od a navštívili dvě střední a tři základní školy, / i v Mohelnici/. A také poprvé přednášeli ve Výchovném ústav v Šumperku, za který jsme se už několik let modlily. Bratr T. Graumann o tom říká: Já se jenom v těch městech v ČR, která navštěvuji snažím otevřít dveře do škol, aby místní církev mohla vstoupit a navázat další práci. Následná práce se však moc nedaří už delší dobu. To stejné vidíme i u přednášek s bratrem Tomášem Řehákem i když je tady veliký prostor navázat další práci s mladými lidmi. Osobně si myslím, že je to důvod k modlitbám a taky velký prostor pro naše 3 misijní pracovníky, aby se spojili a vytvořili se sloužícími hosty jeden tým. A když program na škole v Šumperku skončí, nabídli pokračování a další setkání, kde se bude nabízet především studium Bible, formou : Má Bible odpovědi na vaše otázky.??.nebo něco podobného., Nový zákon si odnese více jak polovina studentů a provází je prosba bratra Graumanna, že pokud si tu knihu vezmou, má jedinou prosbu, aby si ji přečetli. Nedá mi to, abych se zde nezmínila o dalším celoplošně připraveném programu a to jsou kurzy Alfa, které už probíhají v mnoha církvích v ČR od roku A letos vrcholí akcí, na kterou se chystá mnoho církevních společenství v září 2013 v celé ČR. I vy to budete slyšet z reklam v rozhlase a televizi i z plakátů pod názvem: Zveme Česko na večeři. Proč je to letos i s reklamou? Mohou za to dva letopočty a to r příchod věrozvěstů na Moravu...a r.1613, kdy byla vydána Bible kralická. K těmto výročím se natáčejí i nové filmy a i náš národ si to chce připomenout. Zkrátka je to veliká šance hlavně pro nás věřící, nabídnout Boží slovo nevěřícím lidem. Ale jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?? Řím. 10,14. Proto jediným cílem Alfa kurzů je - seznámit nevěřícího člověka s Biblí, Božím slovem, aby se nevěřící mohli rozhodnout pro Pána Ježíše Krista. Alfa kurzy mohou posloužit i začátečníkům lépe pochopit biblické pravdy a proniknout do Božího slova. Je to nejen příležitost pro mladé, ale i starší lidi, zkrátka je to pro všechny generace. Několik lidí u nás ve sboru se modlí, aby se i náš sbor stal jedním z těch společenství, které by chtělo oslovit nevěřící všech věkových skupin v našem městě a nabídnout jim studium Bible. Také už sedmý rok při našem sboru pracuje mezinárodní sesterské hnutí Aglow, kde se scházejí sestry ze všech šumperských církví, aby se navzájem povzbuzovaly a modlily za svoje rodiny, sbory a město, ve kterém žijeme. Setkání bývají asi 5x za rok a přijíždí k nám do Šumperka na pozvání sestra nebo manželský pár, který slouží na předem zvolené téma. Znovu si uvědomuji, že práce sester není v našem sboru oddělenou složkou, ale spoluprací se všemi, mladými i staršími a že je to veliká radost a povzbuzení, že tento sbor vytváří pro mnohé pocit rodiny a domova, protože mnoho domácností je otevřených pro pohostinství a modlitbu. Zapsala Libuše Jersáková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB ve Vikýřovicích Vikýřovické sestry i v roce 2012 sloužily ve sboru při různých akcích přípravou pohoštění i poskytováním pohostinství různým hostům. Také jsme uspořádaly shromáždění u příležitosti ekumenického sesterského Světového dne modliteb i u příležitosti Dne modliteb baptistických žen. 7

8 Sesterský kroužek se pravidelně scházel, i když v menším počtu než na začátku po jeho znovu obnovení v roce V roce 2012 jsme spolu probraly různá důležitá témata a nyní se zabýváme tématem odpuštění podle knihy Kateřiny Lachmanové: Vězení s klíčem uvnitř. Ve Vikýřovicích dne Mlada Stehlíková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Žatci Naše sestry pracují ve všech složkách sboru. Vedou nedělní školu, dorost, mládež. Jedna sestra je členkou staršovstva. Jedním z hlavních úkolů sesterského kroužku je služba zpěvem/16 sester/, který slouží téměř pravidelně každou neděli při bohoslužbách. Snažíme se pomáhat br. kazateli při pastoračních službách u starších sester. Sestry / a nejen ty, co chodí do sesterského kroužku/ zajišťují pohoštění při různých akcích sboru. Zapojujeme se do Světového dne modliteb spolu se sestrami ČCE, KS a AC. Organizujeme každoročně shromáždění ke Světovému dni modliteb baptistických žen. V říjnu se některé sestry a bratři denně střídali u těžce nemocného br. Daniele Adamcseka. Dne uspořádala ses.vimpelová kurz aranžování adventních dekorací, účastnily se i ženy, které nechodí do sboru. V adventní době jsme navštívily Domov pro seniory v Podbořanech a spolu s dětmi z nedělní školy jsme posloužily vánočním programem. Velkou službou všech sester ve sboru byla příprava balíčků s vánočním cukrovím jak pro klienty Domova pro seniory, tak pro klienty stacionáře v Chomutově a pacienty na LDN v Nemocnici Žatec. Z 45 kg cukroví bylo připraveno celkem 120 balíčků. Dvě naše sestry Mariánka Peková a Jiřinka Vimpelová docházejí pravidelně každý týden jako dobrovolnice na oddělení následné péče do nemocnice a před vánočními svátky spolu s mladými sestrami našeho sboru posloužily koledami. Novoroční verš pro sestry na rok 2013: Neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12 V Žatci dne: Zpracovala: Mira Blažková 8

Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011

Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011 Zpráva o činnosti odboru sester za rok 2011 Pro Odbor sester byl rok 2011 rokem změn. Na jaře ukončil svou několikaletou práci výbor odboru sester ve složení sestry Černíková, Smilková a Hejlová. Tomuto

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Zprávy Odboru sester za rok 2015

Zprávy Odboru sester za rok 2015 Zprávy Odboru sester za rok 2015 Zpráva za starší sestry sboru BJB Aš Naše setkání jsme měly ve středu v 18.00 hodin jednou za čtrnáct dní ve sboru. Mladší sestry mají své setkání. Schází se nás asi 10.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod OMAR slouží lidem v církvi jeden a půl roku. V následujících řádcích se chceme zabývat nejen ohlédnutím za tím, co se událo v uplynulém období (výčtem

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpráva o činnosti Odboru sester v roce 2015

Zpráva o činnosti Odboru sester v roce 2015 Zpráva o činnosti Odboru sester v roce 2015 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení Nahum 1-7 Hospodin je dobrý, to můžeme vyznávat společně s prorokem Nahumem. V uplynulém roce jsme se mohly mnohokrát

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÉ MISIE ZA ROK 2008 Ale Ježíš jim řekl: Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně, neboť takových je království nebeské. Ev.Matoušovo 19,14 Dětská misie (DM) prošla zvláštním rokem, který

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více