Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl rok naplněný radostmi, jiné procházely těžkými zkouškami. V jedné písni se slovy sestry Rafajové je refrén: Do Tvých rukou se kladu zas, radosti slzy kanou z mojich řas. Přes radost, strast i boj, nadále veď krok můj Myslím, že tato slova přesně vyjadřují náš život. Od roku 2012 pracuje v Odboru sester ČR nový výbor ( sestry H. Včeláková, J. Vimpelová, M. Horáčková a V. Černíková). Výbor se sešel samostatně v Žatci a společně s výborem OS SR v Bernolákově a v Brně. Hlavní náplní těchto schůzek jsou modlitby za práci sester a příprava programu konferencí. Na jaře jsme připravovaly konferenci v Bernolákově a na podzim program pro konferenci v Ostravě, tématem této konference je Důvěra. Chci poděkovat sestrám a bratřím ze sborů, kde se konference konají, za jejich obětavou práci při přípravě i v průběhu konference. Také děkujeme za finanční dary pro práci sester ve světě i u nás. Vloni jsme díky tomu mohly přispět 7 mladým kazatelským rodinám, sestře A.Podzimkové a přispěly jsme na střechu Útočiště. K celorepublikovým akcím sester patří, jak jsem uvedla, naše konference. První víkend v květnu jsme se sešly společně se sestrami ze Slovenska na společné konferenci v Bernolákově. Tématem konference byla Moc modlitby, ústředním veršem Jakub5,16b. K zamyšlení nad mocí modlitby nás vedly ve svém referátu sestra Jana Polohová a sestra Darina Majerová. Velkým povzbuzením byla svědectví sester ve skupinkách, které byly v sobotu odpoledne. V sobotu večer jsme měly možnost přijmout potěšení i ponaučení z muzikálu Zasĺubená zem od bratra Slavo Krále. Texty písní, melodie i děj zapůsobily na každou z nás. Při čtení zpráv o činnosti sester v jednotlivých sborech vidíme, že tato činnost je velmi rozdílná podle konkrétních potřeb jednotlivých sborů. V některých sborech se sestry scházejí k pravidelným schůzkám jednou v měsíci, jinde jednou za 14 dní, v některých sborech se schází nepravidelně. Na sejití se zabývají studiem Bible, zamýšlejí se nad křesťanskou literaturou a hlavní část sejití je určena modlitbám. Pán sestry obdaroval rozličnými dary, které využívají pro službu ve sborech i v okolí. Ve sborech se sestry společně s bratry podílí na chodu sborového života jako učitelé nedělních škol, příprava programu dětí pro různé příležitosti, vedou modlitební chvíle, slouží svědectvím, zpěvem. Sestry navštěvují nemocné a starší členy sboru, podílejí se na úklidu sborových domů, přípravě občerstvení pro různé akce, v některých sborech jako Aši nebo Broumově pomáhají při stavebních pracích a opravách. Sestry pracují i mimo sbory - navštěvují nemocnice, stacionáře, dětské domovy, pracují v různých klubech. Sestry jsou zapojeny do Dne modliteb baptistických žen začátkem listopadu, program pro něj v loňském roce připravily sestry z Asie ovoce Ducha Svatého : Radost. Sestra Patsy Davis (výkonná ředitelka BWA) k tomuto tématu napsala : V Bibli je mnoho oddílů, které nám dávají nahlédnout do slova radost. O několika z nich se zmíníme. Mudrci od východu se zaradovali velkou radostí, když uviděli hvězdu, která jim ukázala, kde se narodil Ježíš (Mt 2, 10). V dopise Římanům 14,17 se dovídáme, že království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. V Galatským 5,22 najdeme radost na druhém místě vyjmenovaného ovoce Ducha. 1

2 A sestra Sook Jae Lee,Prezidentka ABWU napsala: Podle Galatským 5, 22-23, když jsme vedeny Duchem, tento Duch v nás působí ovoce. Světový den modliteb baptistických žen 2012 se soustředí na Radost. Duch v nás působí radost, když sloužíme Bohu, těšíme se z neporušeného obecenství s Bohem svědčíme a neúnavně se modlíme s vírou, že Bůh na naše modlitby odpoví. Pravou radostí křesťana je Bůh (Žalm 43,4). Ježíš řekl: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná (Jan 15, 11). Jeho vůlí je radost v nás a když tato radost pronikne celou naší bytostí, bude pak patrná i v našich činech. Dejme se vést Bohem po všechny dny našeho života a těšme se, až s Ním budeme na nebeském Siónu. To je skutečně nekonečná radost! Ať Radost Ducha zaplaví vaše srdce, když studujete Písmo, modlíte se a dáváte, aby byl svět zasažen Kristem. Program, který setry připravily, byl pro nás napomenutím i povzbuzením k tomu, aby naše radost byla úplná a odrážela náš vztah s Pánem Bohem. Někdy stačí málo a běžné starosti, které jsou ničím, proti starostem našich sester v Asii, nám přikryjí výhled na Pána Ježíše. Součástí MDBŽ byla sbírka, její polovina ve výši 26 tisíc korun byla odeslána na účet EBWU. V některých sborech se sestry připojily i ke Světovému dni modliteb začátkem března. K tomuto dni připravily program sestry z Malajsie. Některé skupiny sester se účastní mezinárodního sesterského hnutí Aglow. Jsme vděčné Pánu Ježíši, že s námi počítá pro svou práci a prosíme, aby nám otevřel oči, abychom viděly jasně naše úkoly v každodenním životě a mohly je s Jeho pomocí plnit. Cheb za OS ČR Věra Černíková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Aši Naše setkání jsme měly ve středu v hodin jednou za čtrnáct dní ve sboru. Někdy se sejdeme u některé sestry doma. Schází se nás asi 10. Při našem sejití se zamýšlíme nad různými tématy. V tomto roce jsme pokračovaly v tématu 10. Božích přikázání. Někdy si přečteme články a zamyšlení z křesťanských časopisů, o kterých pak diskutujeme. Zpíváme písně, sdělujeme si různé zajímavosti, které jsme četly nebo slyšely v uplynulých dnech. Také se spolu modlíme za naše rodiny, za sbor... Připravujeme se ke službě. Posloužily jsme o Světovém dni modliteb a při Dnu modliteb baptistických žen. Během roku jsme několikrát sloužily písněmi, jedna sestra pravidelně slouží básněmi, sestry se zapojují v práci v nedělní škole, pěveckém sboru. Pomáháme při přípravě pohoštění při různých sborových slavnostech a návštěvách. Stavíme nový sborový dům a tak jsme zajišťovaly obědy, večeře a svačiny pro bratry z našeho sboru i pro brigádníky, kteří nám přijížděli pomáhat. Jsme vděčné za Boží ochranu a požehnání po celý uplynulý rok. V Aši za sestry: Dana Žibrická Zpráva o činnosti sester ve sbor BJB Broumov Scházíme se pravidelně každé druhé úterý kromě prázdnin v počtu 4-7 sester. Probíráme,,Zbožnost v praxi. Slouží nám k prohloubení osobního vztahu s Pánem i vzájemného společenství na modlitbách. Prosíme hlavně o smilování nad Broumovem, aby sbor s námi důchodci nevymřel. Pomáháme se sboru, kde je potřeba. Vloni jsme osekávaly omítku kvůli rekonstrukci elektrických rozvodů a hotovou chodbu i schodiště vymalovaly. Jsme vděčni, že můžeme prakticky dokazovat svoji víru a oddanost Pánu všude, kde můžeme. 2

3 Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Brno Starší sestry se scházejí v rámci setkávání seniorů 1x měsíčně, dále se scházejí malé skupinky mladších sester, podle toho jak mají k sobě blízko. Jedna skupinka sester koncem listopadu připravila větší mezigenerační setkání sester., na kterém jsme vyráběly vánoční přání a sdílely se a bylo to přijato s velkou vděčností. Skupinka 3 sester a 1 bratra nadále jezdí 1x měsíčně sloužit slovem a zpěvem do ústavu mentálně postižené ženy v Šebetově. Jinak jsou sestry nadále zapojeny v řadě sborových služeb, v Awaně, nedělní besídce romským dětem, ve službě zpěvem, pastorační službě, službě rodinám, slovem na biblické hodině, přípravy pohoštění, výzdobou modlitebny, návštěvou nemocných. Také slouží v mimosborových aktivitách BTM, TWR. Některé sestry se zúčastnily konference Odboru sester v Bernolákově. Na rok 2013 sestry dostaly verš z Mat 5:16:,,Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Marie Smilková Zpráva o činnosti sester ze sboru BJB Děčín V této době se nescházíme k sesterským sejitím, jelikož je nás početně málo. Scházíme se bratři a sestry kromě neděle též v týdnu ke společným modlitebním chvílím. Blahoslava Dvořáková Děčín Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Karlovy Vary V uplynulém roce se sestry v Karlových Varech scházely téměř pravidelně každý měsíc. V lednu se sestry zamýšlely nad veršem pro rok 2012 vybraným pro sesterský kroužek - 1.Kor.13,7: Láska nikdy nezanikne. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Na dalších setkáních se zamýšlely nad epištolou Jakuba, v březnu se opět zapojily do programu Světového dne modliteb spolu se sestrami z ČCE a v listopadu do programu Světového modlitebního dne baptistických žen. Pravidelná setkání v počtu kolem 10 sester prohlubují vzájemné vztahy při společném přemýšlení nad Božím slovem a na modlitbách za konkrétní potřeby jednotlivců i celého sboru. Sestry se podílejí výraznou měrou na chodu sborového života. Některé sestry jsou zapojeny do služby úvodu k modlitbám při nedělních bohoslužbách. Mladší sestry slouží dětem v nedělní besídce. Sestry jsou též zapojeny do úklidu modlitebny, připravují pohoštění při sborových akcích, podílejí se na výzdobě modlitebny, tvorbě nástěnek a venkovní evangelizačně zaměřené vitriny, vedení sborové knihovny, blahopřání k narozeninám pro členy sboru. Těší se ze vzájemného sdílení při osobních hovorech po shromáždění, návštěvách a službě zpěvem, básněmi a svědectvími při bohoslužbách. Za sestry v K.Varech Jana Pospíšilová Karlovy Vary dne

4 Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Litoměřice Loňský rok byl pro sestry zlomovým. Smutným odchodem Milušky Králové z našeho středu a dalšími změnami ve sboru jsme cítily potřebu změnit i způsob společné práci. Ukončení letitého setkávání spojeného s modlitbami za jednotlivce i celý sbor bylo pro nás těžké, ale víme, že nás Pán vyslyší i při modlitbách v našich domovech. O to raději jsme zavedly nedělní službu sester, kde můžeme potěšit celý sbor. Po nedělním shromáždění se setkáváme u malého občerstení ve smyslu biblického Agapé. Vzájemné chvíle společného neformálního setkání, přivítala většina sboru. Nejvíce však jsou spokojeni senioři, kteří nemají během týdne možnost kontaktu s ostatními věřícími. A samozřejmě nadšené jsou i děti, kteří po skončení nedělní besídky rády sáhnou po nějakém občerstvení. Dále trvá účast našich mladších sester při práci s dětmi v nedělní škole a letních táborech, kde samozřejmě nechybí ani bratři! Pro skupinku seniorů našeho sboru zajišťují sestry blahopřání k narozeninám a často přicházejí k seniorům na návštěvy. Každoročním vrcholem práce sester je pak uspořádání adventního setkání pro starší našeho sboru i pro klienty nedalekého pečovatelského domu. Za to, jak jsme mohly v loňském roce sloužit, děkujeme hlavně našemu Pánu, který nám dává do práce sílu i požehnání. Za sestry BJB Litoměřice V. Vodičková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Lovosicích Sestry v našem sboru se scházely pravidelně do prázdnin, každé první pondělí v měsíci a to hlavně k modlitbám. Připravovaly pro Misii na Nilu obvazy a ušily dečky do postýlek pro děti, kterých se tato misie ujímá. Podle potřeby také pracovaly ve sboru při společných pohoštěních. Několik sester se věnuje práci s dětmi v Nedělní besídce. Jelikož jsem již pět měsíců nemocná, píše sestra Němečková, ujala se sesterské práce sestra Vilma, která také žel onemocněla a je v současné době po těžké operaci páteře ve Sřešovické nemocnici v Praze, tudíž se momentálně sestry neschází. Věřím, že dá-li Pán a budeme schopné, tak sestry budou opět pracovat, tam, kde bude potřebí. Srdečně zdraví s přáním Božího požehnání Olga Němečková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB Olomouc Sestry v olomoucké BJB slouží v těchto oblastech: vedení malé a velké besídky, hudební skupinky, příprava modlitebních předmětů, příprava občerstvení, zajištění letáčků BTM, vedení skupinek biblického studia, vedení mládeže, vedení dorostu, přípravy a realizace letního táboru pro děti, misie v Nepálu, Rodinné centrum Provázek, o.s. 4

5 Pokračují sesterské skupinky se studiem Bible, sdílením a modlitbou. Některé sestry se účastní domácích skupinek. V Rodinném centru Provázek, o. s. jsou tři setry v Radě sdružení. Další se zúčastňují programů - každý pátek probíhá program Kukátko do nebe, v rámci kterého se střídá modlitba pro maminky a studium bible na základě materiálů Křesťanství pro začátečníky a pokročilé. Na tuto skupinky chodí také maminky z jiných církví. Uskutečnily se čtyři semináře s názvem Jak šel život aneb Učíme se od zkušených. Tématem bylo: Co by ženy měly vědět o mužích, Jak své děti propustit, ale neopustit, Jak si udržet optimismus, Konflikty v manželství. Seminář vede host, účastníci mají možnost diskuse a sdílení zkušeností a svědectví. Tyto semináře navštěvují ženy a dívky z různých církví, plus nevěřící. Na základě aktivit sboru a také mnohých sester probíhá dlouhodobě podpora stacionáře v Šternberku, formou finanční sbírky na tiché aukci. Sestry v Olomouckém sboru se zapojují a jsou aktivní v mnoha různých oblastech na základě osobního rozhodování a povolání. Není zajištěno vedení sester nějakou konkrétní osobou či týmem. Za BJB Olomouc Magda Mečkovská Kontaktní osoba s odborem sester BJB Zpráva o činnosti sester stanice pardubického sboru Horní Jelení a Holice Ke svým schůzkám jsme se sešly pouze několikrát a to vždy v rodině některé z nás, abychom si mohly přehrávat nahrávky sesterských konferencí a to v počtu asi 7-8 sester. Část programu věnujeme nácviku písní pro naši sborovou službu zpěvem. Nezapomínáme na sdílnost a na přímluvné modlitby. Do služby sester patří také naše návštěvy v domově důchodců a to jednou v měsíci. Na společném shromáždění zde sloužíme Božím slovem, písněmi, traktáty BTM. Pro potěšení našich svěřenců upečeme vždy nějaké zákusky. Jako Boží milost bereme náklonnost personálu vůči nám i naší práci. Ke službě sester patří také příprava různého pohoštění dle potřeb sboru a úklid modliteben, v Holicích dokonce i zatápění v době bohoslužeb. Navštěvujeme nemocné a osamělé. Sestry též připomínají narozeniny. Gratulují jednotlivým členům sboru a to vždy s připraveným veršíkem a nějakou maličkostí. Za sestry L. Brandová Zpráva o činnosti sester ve sboru Praha 3 Opět máme možnost podívat se zpět, za prací sester v pražském sboru na Vinohradech. Pokračovala naše pravidelná setkání poslední pondělí v měsíci. Do června jsme probíraly studium o svatosti s Carrie Holscher. Poslední červnové setkání s Carrie Holscher naposledy jsme uspořádaly malé překvapení v podobě- názorné ukázky výroby sushi. Každá sestra si mohla vyzkoušet vlastnoručně přípravu pod vedením korejské misionářky. Po prázdninách jsme začínaly nové téma se Sheilou Flowers, která také pracuje jako misionářka. 5

6 Je to studium pro ženy od Lindy Dillow k nalezení spokojenosti,,utiš mé ustarané srdce. Učíme se vidět k čemu nás Pán Bůh vede. V čem máme nacházet spokojenost a jakou roli hrajeme v našem životě. Dostáváme podněty k tomu jak se naučit být spokojenou v té roli, kterou nám Pán Bůh určil. Setkání mají podobný průběh. Součástí jsou modlitby za nemocné členy z našeho sboru, za nevěřící v našich rodinách, za plánované akce ve sboru za sebe navzájem. Scházíme se v počtu ve věkovém rozmezí let. Jsme vděčné za mladá děvčata která přijdou mezi nás. Společně s pankráckými sestrami, jsme se modlily při Světovém dni modliteb baptistických žen, který tentokrát připravily pankrácké sestry ve svém sboru. První adventní sobotu uspořádaly sestry pod vedením M.Seifrtové, výrobu adventních věnců. Setkání bylo otevřené pro nevěřící. Zúčastnilo se více jak 20 lidí. Za zmínku stojí už tradiční Vánoční dvoreček třetí adventní sobotu- to je misijní akce pro celý sbor, ale zapojené jsou převážně sestry. Při této akci jsou otevřené dveře do sboru. Zvou se kolemjdoucí, přichází pozvaní. Rozdávají se perníčky s letáky BTM. Přímo ve sboru i přilehlých prostorách jsou různé možnosti od nákupu věcí chráněných dílem, výroby vánoční dekorace a přání a jiné dílničky, výstavy obrazů z výtvarného kroužku a letos i obrazy Davida Malce. K tomu patří venkovní grilování a napečené vánoční cukroví, včetně zpívání koled za doprovodu kytary houslí a flétny. Je prostor pro rozhovory a pozvání na další sborové shromáždění. Pro děti byla připravená zastavení s pastýři, mudrci, anděly a Josef a Marií- kteří děti odměnili sladkostmi. Foto s andělem s možností zaslání em do počítače. Taktéž se sestry se podílely na přípravě dárků pro sborové děti a seniory. Jiné připravovaly občerstvení pro Klub seniorů každé úterý. Jiné se zapojovaly do služby v nedělní škole, chválící skupině, slovíčku pro děti. Další sestry se věnovaly přípravě dětského letního tábora. Zapojovaly se do služby modlitbou při sborových akcích, jako byl třeba veletrh esoteriky. Nezastupitelně se účastní všech příprav občerstvení při mimořádných událostech, jako jsou společné sborové obědy nebo církevní setkání. Mým osobním přáním zůstává, aby se více prohlubovaly mezigenerační vztahy abychom byly připravené pro službu sobě navzájem i potřebným. H. Včeláková V Praze dne Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Šumperku V minulém roce 2012 se sestry opět zúčastňovaly práce ve sboru, ať už skrytě a nebo viditelně. Mezi ty skryté služby patří především modlitební skupinky s pravidelnou přímluvnou modlitbou, které se konají v rodinách na několika místech. Další už mnohaletou hezkou tradicí je oslovení a předávání dárečku a kytičky rodičům našim nově narozeným dětem ve společném shromáždění a na druhé straně starším jubilantům, po 7O letech věku. Jinak se setry podílejí spolu s bratřími na práci praktické i duchovní. Jedná se o jarní úklid nebo občerstvení při organizování společných obědů, ale také při vyučování a vedení dětí, dorostu a mládeže. Na konci minulého roku některé sestry připravily dárečky a spolu s besídkou a jejch vedoucími navštívily před 6

7 vánočními svátky domov důchodců v Šumperku a prožili všichni velice užitečné a radostné chvíle. Osobně si myslím, že takových akcí, kdy opustíme naši církevní budovu za účelem nesení radostné zprávy, by mělo být mnohem víc. Mezi takové programy patří také návštěvy na školá ch s manžely Graumannovými, při kterých bratr Tom Graumann vypráví svůj příběh : 2x zachráněné dítě, a při tom rozdává Nové zákony od Gedeonů.Tuto službu už několik let podporují finančně i prakticky sestry z našeho sboru a také sestry z Aglow. Naposledy tady byli Graumannovi se sestrou Lenkou Veselou v prosinci od a navštívili dvě střední a tři základní školy, / i v Mohelnici/. A také poprvé přednášeli ve Výchovném ústav v Šumperku, za který jsme se už několik let modlily. Bratr T. Graumann o tom říká: Já se jenom v těch městech v ČR, která navštěvuji snažím otevřít dveře do škol, aby místní církev mohla vstoupit a navázat další práci. Následná práce se však moc nedaří už delší dobu. To stejné vidíme i u přednášek s bratrem Tomášem Řehákem i když je tady veliký prostor navázat další práci s mladými lidmi. Osobně si myslím, že je to důvod k modlitbám a taky velký prostor pro naše 3 misijní pracovníky, aby se spojili a vytvořili se sloužícími hosty jeden tým. A když program na škole v Šumperku skončí, nabídli pokračování a další setkání, kde se bude nabízet především studium Bible, formou : Má Bible odpovědi na vaše otázky.??.nebo něco podobného., Nový zákon si odnese více jak polovina studentů a provází je prosba bratra Graumanna, že pokud si tu knihu vezmou, má jedinou prosbu, aby si ji přečetli. Nedá mi to, abych se zde nezmínila o dalším celoplošně připraveném programu a to jsou kurzy Alfa, které už probíhají v mnoha církvích v ČR od roku A letos vrcholí akcí, na kterou se chystá mnoho církevních společenství v září 2013 v celé ČR. I vy to budete slyšet z reklam v rozhlase a televizi i z plakátů pod názvem: Zveme Česko na večeři. Proč je to letos i s reklamou? Mohou za to dva letopočty a to r příchod věrozvěstů na Moravu...a r.1613, kdy byla vydána Bible kralická. K těmto výročím se natáčejí i nové filmy a i náš národ si to chce připomenout. Zkrátka je to veliká šance hlavně pro nás věřící, nabídnout Boží slovo nevěřícím lidem. Ale jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?? Řím. 10,14. Proto jediným cílem Alfa kurzů je - seznámit nevěřícího člověka s Biblí, Božím slovem, aby se nevěřící mohli rozhodnout pro Pána Ježíše Krista. Alfa kurzy mohou posloužit i začátečníkům lépe pochopit biblické pravdy a proniknout do Božího slova. Je to nejen příležitost pro mladé, ale i starší lidi, zkrátka je to pro všechny generace. Několik lidí u nás ve sboru se modlí, aby se i náš sbor stal jedním z těch společenství, které by chtělo oslovit nevěřící všech věkových skupin v našem městě a nabídnout jim studium Bible. Také už sedmý rok při našem sboru pracuje mezinárodní sesterské hnutí Aglow, kde se scházejí sestry ze všech šumperských církví, aby se navzájem povzbuzovaly a modlily za svoje rodiny, sbory a město, ve kterém žijeme. Setkání bývají asi 5x za rok a přijíždí k nám do Šumperka na pozvání sestra nebo manželský pár, který slouží na předem zvolené téma. Znovu si uvědomuji, že práce sester není v našem sboru oddělenou složkou, ale spoluprací se všemi, mladými i staršími a že je to veliká radost a povzbuzení, že tento sbor vytváří pro mnohé pocit rodiny a domova, protože mnoho domácností je otevřených pro pohostinství a modlitbu. Zapsala Libuše Jersáková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB ve Vikýřovicích Vikýřovické sestry i v roce 2012 sloužily ve sboru při různých akcích přípravou pohoštění i poskytováním pohostinství různým hostům. Také jsme uspořádaly shromáždění u příležitosti ekumenického sesterského Světového dne modliteb i u příležitosti Dne modliteb baptistických žen. 7

8 Sesterský kroužek se pravidelně scházel, i když v menším počtu než na začátku po jeho znovu obnovení v roce V roce 2012 jsme spolu probraly různá důležitá témata a nyní se zabýváme tématem odpuštění podle knihy Kateřiny Lachmanové: Vězení s klíčem uvnitř. Ve Vikýřovicích dne Mlada Stehlíková Zpráva o činnosti sester ve sboru BJB v Žatci Naše sestry pracují ve všech složkách sboru. Vedou nedělní školu, dorost, mládež. Jedna sestra je členkou staršovstva. Jedním z hlavních úkolů sesterského kroužku je služba zpěvem/16 sester/, který slouží téměř pravidelně každou neděli při bohoslužbách. Snažíme se pomáhat br. kazateli při pastoračních službách u starších sester. Sestry / a nejen ty, co chodí do sesterského kroužku/ zajišťují pohoštění při různých akcích sboru. Zapojujeme se do Světového dne modliteb spolu se sestrami ČCE, KS a AC. Organizujeme každoročně shromáždění ke Světovému dni modliteb baptistických žen. V říjnu se některé sestry a bratři denně střídali u těžce nemocného br. Daniele Adamcseka. Dne uspořádala ses.vimpelová kurz aranžování adventních dekorací, účastnily se i ženy, které nechodí do sboru. V adventní době jsme navštívily Domov pro seniory v Podbořanech a spolu s dětmi z nedělní školy jsme posloužily vánočním programem. Velkou službou všech sester ve sboru byla příprava balíčků s vánočním cukrovím jak pro klienty Domova pro seniory, tak pro klienty stacionáře v Chomutově a pacienty na LDN v Nemocnici Žatec. Z 45 kg cukroví bylo připraveno celkem 120 balíčků. Dvě naše sestry Mariánka Peková a Jiřinka Vimpelová docházejí pravidelně každý týden jako dobrovolnice na oddělení následné péče do nemocnice a před vánočními svátky spolu s mladými sestrami našeho sboru posloužily koledami. Novoroční verš pro sestry na rok 2013: Neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12 V Žatci dne: Zpracovala: Mira Blažková 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostravě Pravidelná shromáždění: Ostrava každá neděle každá středa Frenštát pod Radhoštěm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. neděle v 15,00 hodin každé 2.

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více