Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

2 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5. Adresa pro dálkový pístup, další kontaktní údaje 4 6. Vzdlávací program školy 4 7. Struné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký pehled akcí smujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutenných ve školním roce 2009/10; výsledky vzdlávání žák podle cíl ŠVP dle vyhlášky. 15/2005 Sb 4 8. Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) 5 a) personální zabezpeení 5 b) vková struktura pedagogických pracovník k (fyzické osoby) 6 c) odb.kvalifikace pedagogických pracovník k (fyzických osob) 6 d) jazykové vzdlávání a jeho podpora 6 e) výuka nkterých pedmt v cizím jazyku 7 f) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce 7 g) nov pijatí pedagogití pracovníci v daném školním roce 7 h) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce 7 i) nov pijatí absolventi neuitelského studia v daném školním roce 7 j) další vzdlávání pedagogických pracovník 7 Dlouhodobé studium 7 Krátkodobé studium 8 9. Zamení tíd s rozšíenou výukou Složení specializovaných tíd k Žáci vzdlávaní v zahranií Formy pée o nadané žáky (organizace jejich vzdlávání, nabídka školy) a zkušenosti v této oblasti Poet integrovaných dtí k Výsledky zápis do prvních tíd pro školní rok 2010/ Výsledky pijímacího ízení 10 a) poet pijatých žák na víceletá gymnázia 10 b) poet pijatých žák na SŠ z devátých roník 10 c) poet pijatých žák do uebních obor ukonených závrenou zkouškou Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy Volitelné a nepovinné pedmty Kroužky Školní družina klub Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volb povolání, pomoc školy pi zaleování dtí ze znevýhodnného prostedí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií R, psychology, sociálními odbory, rodii, pípadn dalšími subjekty Hodnocení prevence sociáln patologických jev na základ minimálních preventivních program, grant, hodnocení innosti metodika školní prevence, úast na pravidelných a vtších akcích Školská rada obmna, etnost zasedání, hodnocení innosti (spolupráce editelství s RŠ) Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy, její zamení; u sdružení rodi uvete pesný název organizace, její právní formu (obanské sdružení, OPS ) 14 2

3 24. Školní stravování Výjezdy žák mimo objekt školy Spolupráce školy se zahraniím, specifika zahraniní spolupráce, zejm. rozvojové programy Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol; uvete kontrolní orgán, datum a pedmt kontroly, závr a opatení pijatá školou Úast žák v soutžích 16 a) vyhlašovaných centráln 16 b) ostatních Poet žák s trvalým bydlištm mimo hl.m. Prahu Cizí státní píslušníci Akreditované programy dalšího vzdlávání, pop. existence stediska dalšího vzdlávání; jejich zamení, výstupy za školní rok, poty frekventant a absolvent Zapojení školy do dalšího vzdlávání v rámci celoživotního uení Enviromentální výchova Multikulturní výchova Struná informace o využití vnjších evaluaních prostedk Struná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech Informace o grantech ve škol. roce 2009/2010 v následující struktue Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veejná služba pro úely grantových žádostí Další údaje o ZŠ, které považujete za dležité (naplování cíl a priorit a jiné) 22 Píloha:.1 Ekonomická ást 28 3

4 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/ Název školy: Základní škola Norbertov Praha 6, Norbertov 1 Poslední rozhodnutí o zaazení do sít škol: Zizovatel: Mstská ást Praha 6, s. armády 23, Praha 6 3. Charakteristika školy: Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Datum udlení statutu fakultní školy : Úplná základní škola s roníkem, souástí je ŠD, ŠK a ŠJ 4. Údaje o vedení školy: Mgr. Karolína ermáková editelka školy Mgr. Hana Vozábová zástupkyn editelky 5. Adresa pro dálkový pístup, další kontaktní údaje: 6. Vzdlávací program školy : 1684/96-2, Základní škola vzdlávací program 1. stupe 2. stupe poet tíd poet žák poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola Národní škola S chutí spolu II Celkem Struné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký pehled akcí smujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutenných ve školním roce 2009/10; výsledky vzdlávání žák podle cíl ŠVP dle vyhlášky. 15/2005 Sb., bod e) Od záí 2007 se uilo na naší škole podle školního vzdlávacího programu S chutí spolu I. Po roce výuky byly zjištny nkteré nedostatky a chyby, a proto byl tento program upravený a od roku 2009 uíme podle školního vzdlávacího programu S chutí spolu II. Na zaátku školního roku 2009/2010 jsme pedložili školní vzdlávací program eské školní inspekci, která nás upozornila na nkteré nedostatky (nap. mezinárodní spolupráce, 4

5 pée vnovaná zdravotn postiženým žákm a u nkterých pedmt nebyla uvedena strategie výuky). Tyto nedostatky jsme odstranili pílohami. Školní vzdlávací program S chutí spolu II je zamený na jazyky, pop. na estetickou výchovu. Se zamením školy souvisí i rozdlení disponibilních hodin. Vtšina se týká jazyk (zvýšený poet hodin anglického jazyka v nkterých tídách, vyuování druhého cizího jazyka od 6.tídy) nebo estetické výchovy (od 6.tídy), pop. výtvarné výchovy. Krom toho jsou disponibilní hodiny zamené na informatiku. Do výuky jsme zaadili i nový pedmt - digitální technologie, který se vyuuje v 8.tíd namísto informatiky Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjádili vlastní názor a obhájili jej vhodnou argumentací. Vyuovací hodiny mají v naprosté vtšin pípad otevené, vstícné a vlídné klima, ímž je významn podporován rozvoj sebevdomí žák. Nkdy si pedagogové dodržování kázn musí vynucovat. Složitjší situace jsou ešeny za pispní tídního uitele, výchovného poradce a metodika sociáln patologických jev a v neposlední ad vedení školy. Rozvrh hodin maximáln respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným podmínkám školy, optimáln využívá materiálních a personálních možností školy (odborných ueben, informaních a komunikaních technologií aj.). Je stabilní, ke zmnám dochází pouze v nejnutnjších pípadech. Velmi dležitou souástí výuky jsou projekty, které napomáhají propojení teorie s praxí. Staly se její bžnou souástí, probíhají na úrovni tíd (projekt husité), stup (kraje eské republiky, pohádkové postavy), celé školy (Poznej památky Prahy, arodjnice) a školní družiny (návštva skláren). Souástí školního vzdlávacího programu jsou i pílohy: školní ád, se kterým jsou jak žáci, tak i rodie seznamováni vždy na zaátku roku (školní ád podporuje realizaci ŠVP, je pimen akceptován žáky, rodii a pracovníky), ád školní jídelny, ád školní družiny a plán EVVO zvláš pro 1.stupe a zvláš pro 2.stupe. Ve vzdlávání dosahujeme velmi dobrých výsledk. Naše tídy se zapojují do plošného šetení SCIO. Nap. 9.tída dosáhla vynikajících výsledk v eském jazyce (jedna žákyn obsadila 2.místo mezi všemi testovanými) a v anglickém jazyce. I ostatní tídy dosahují ve SCIO testech dobrého umístní (lehce nad prmrem nebo nadprmrné). Se ZŠ Marjánka již nkolik let pipravujeme pro 9.tídy zkoušky naneisto z eského jazyka a z matematiky a i zde se naši žáci umísují na pedních místech. 8. Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) a) personální zabezpeení pracovníci k k uitelé vychovatelé 4 4 spec. pedagogové psychologové 1 1 pedagog. vol. asu asistenti pedagoga trenéi pedagogití celkem nepedagogití celkem všichni

6 b) vková struktura pedagogických pracovník k (fyzické osoby) vk do 30 let z toho let let let nad 60 let vetn dchodci uitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. asu asistenti pedag Trenéi pedag. celkem z toho žen c) odb. kvalifikace pedagogických pracovník k (fyzických osob) PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace uitelé I. stupn ZŠ uitelé II. stupn ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedagogové volného asu asistenti pedagoga trenéi d) jazykové vzdlávání a jeho podpora poet uitel cizích jazyk k poet uitel cj celkem 6 z toho rodilých mluvích 1 celkem uitel cj s odbornou kvalifikací 4 celkem uitel cj bez odborné kvalifikace 2 poty jazykov vzdlávaných žák k (fyzické osoby): žáci uící se cj jako povinný pedmt žáci uící se cj jako povinn volitelný pedmt žáci uící se cj jako nepovinný pedmt 1. stupe 2. stupe 2. stupe 1. stupe 2. stupe AJ NJ

7 Na naší škole se uí od prvního roníku anglický jazyk (1. a 2.tída jedna hodina týdn, v ostatních tídách 3, pop. 4 hodiny týdn). Na druhém stupni je povinná 1 hodina anglické konverzace s rodilým mluvím. Spolupracujeme s agenurou Akcent, která nabízí našim žákm od tídy ti hodiny týdn anglického jazyka s rodilými mluvími. V tomto školním roce jsme zahájili spolupráci s agenturou Caledonian school, která poádala hodiny anglické konverzace vedené rodilými mluvími pro žáky 2.stupn. V 6.roníku si mohou zvolit žáci jako povinný pedmt nmecký jazyk, který se vyuuje 3 hodiny týdn. V kroužcích nabízíme žákm konverzaci v nmeckém jazyce. e) výuka nkterých pedmt v cizím jazyku Na naší škole se žádný pedmt nevyuuje v cizím jazyce. f) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce (poet) 0 g) nov pijatí pedagogití pracovníci v daném školním roce (poet) 2 h) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce (poet) 0 i) nov pijatí absolventi neuitelského studia v daném školním roce (poet) 0 j) další vzdlávání pedagogických pracovník ( poet a formy) DLOUHODOBÉ STUDIUM studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad délka studia (let, msíc, týdn, hodin) * / poet úastník studium v oblasti pedagogických vd studium pedagogiky studium pro asistenty pedagoga studium pro editele škol a školských zaízení studium k rozšíení odborné kvalifikace další vysokoškolské studium výchovný poradce koordinátor ŠVP celkem studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad 2 roky 1 rok 1 1 xxxxxx 2 7

8 studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad délka studia (let, msíc, týdn, hodin) */ poet úastník studium pro vedoucí pedagogické pracovníky studium pro výchovné poradce 2 roky 1 celkem studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad xxxxxx 1 KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy a semináe délka studia (msíc, týdn, hodin) poet úastník Poznej a chra naši pírodu 4 hodiny 2 Didaktické využití expozic VHÚ ve výuce djepisu 4 hodiny 1 Problematika dyslexie a komunikace 4 hodiny 1 Finanní gramotnost 4 hodiny 2 Novela školského zákona 6 hodin 1 Prezentaní dovednosti a vystupování na veejnosti 16 hodin 1 Krizové situace ve výuce 6 hodin 1 Anglitina pro dti s dyslexií 18 hodin 2 Školení první pomoci 8 hodin 12 Hospitaní innost editele školy 7 hodin 1 Jak úspšn komunikovat nejen s rodii 7 hodin 1 Práce s chybou 5 hodin 2 Mediální výchova 6 hodin 2 celkem krátkodobé studium xxxxxx Zamení tíd s rozšíenou výukou: pedmt jazyky M P. informatika VV HV TV jiné*) poet tíd poet žák

9 10. Složení specializovaných tíd k : poet žák ve specializovaných tídách celkem z toho poruchy uení z toho poruchy chování z toho pípravné tídy Žáci vzdlávaní v zahranií (dle 38, zák.. 561/2004 Sb.), žáci individuáln vzdlávaní (dle 41, zák.. 561/2004 Sb.) a vzdlávání žák s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák.. 561/2004 Sb.) k : poet žák vzdlávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy pée o nadané žáky (organizace jejich vzdlávání, nabídka školy) a zkušenosti v této oblasti U žák mimoádn nadaných se snažíme o rozvoj vyšší úrovn myšlení. Uitelé uplatují podle svého uvážení vhodné vyuovací metody, podporující samostatnost, kritické myšlení, pedstavivost. Individuální plány pro mimoádn nadané dti jsme nevypracovávali. Hodn nadaných dtí odchází po 5.tíd studovat na víceletá gymnázia. Zpsoby výuky vycházet z princip individualizace a vnitní diferenciace individuální vzdlávací plán doplnní, rozšíení a prohloubení vzdlávacího obsahu zadávání specifických úkol zapojení do samostatných a rozsáhlých prací a projekt vnitní diferenciace žák v nkterých pedmtech obasné (doasné) vytváení skupin pro vybrané pedmty s otevenou možností volby na stran žáka úast ve výuce nkterých pedmt ve vyšších ronících talentovaní žáci budou pracovat na nároných úkolech v rámci diferencované výuky v jednotlivých pedmtech 13. Poet integrovaných dtí k žák z toho postižení: celkem SPU zrakové sluchové ei tlesné mentální kombinované Žáky s menšími poruchami uení, pop. chování zapojujeme do tídních kolektiv. Vyuující pihlížejí k rzným dysfunkcím, a to jak pi zadávání úkol, tak i pi hodnocení. Na škole se uí 8 žák, pro které byl na základ posudku z PPP vypracován IVP, který vymezuje 9

10 obsah uiva s ohledem na jejich možnosti. Plány jsou vypracovávány vyuujícími jednotlivých pedmt ve spolupráci s výchovným poradcem. S tímto plánem jsou seznámeni všichni vyuující žáka, rodie a editel školy. Vyuující zadávají tmto žákm pi práci v hodinách lehí úkoly. Pi hodnocení je pihlíženo k jejich poruchám. V nkterých pípadech jsou tito žáci na žádost rodi a doporuení PPP hodnoceni slovn. V letošním školním roce docházeli žáci z 1.stupn k pí uitelce, která absolvovala kurzy, týkající se jednotlivých poruch. Tyto dti se úspšn zapojují do tídních kolektiv, získávají kamarády, nestojí tzv. stranou. Spolupráce s rodii je na dobré úrovni, rodie vtšinou dodržují rady pedagog, dtem se doma vnují. Problémy se snažíme ešit v prbhu celého roku. U žák, kde není nutný individuální vzdlávací plán, se nám daí zapojovat je do práce tídního kolektivu, aniž by mli pocit, že je jejich práce zbytená a že mají samé neúspchy. Žáci dostávají lehí úkoly, mají více asu na plnní svých úkol, nedostávají nap. známku, ale pouze poet chyb. 14. Výsledky zápis do prvních tíd pro školní rok 2010/2011 plánovaný poet prvních tíd poet dtí zapsaných do prvních tíd poet dtí pijatých do prvních tíd z toho poet dtí s odkladem pro školní rok 2009/10, které nastoupí v záí 2010 poet odklad pro školní rok 2010/ Výsledky pijímacího ízení a) poet pijatých žák na víceletá gymnázia: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia zizovaná krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia b) poet pijatých žák na SŠ z devátých roník (pokud je známo): obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední stední gymnázia Celkem akademie školy školy školy odb.uilišt c) poet pijatých žák do uebních obor ukonených závrenou zkouškou (pokud je známo): z devátých roník z nižších roník

11 16. Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 22 - v nižším roníku: Volitelné a nepovinné pedmty: Na naší škole mají všichni žáci zamení na jazyky nebo na estetickou výchovu. Vzhledem k Uebním plánm vzdlávacích program základního vzdlání vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy nejsou na naší škole žádné volitelné ani nepovinné pedmty. 18. Kroužky název kroužku poet žák keramika 24 stolní tenis 11 street dance 15 spoleenské hry 14 zempisn djepisný seminá 18 informatika tída 20 dramatický kroužek 21 florbal pro 1. a 2.tídu 18 florbal pro 3. až 4.tídu 16 konverzace v AJ rodilí mluví II.st. 26 anglické divadlo 17 karate 14 bojové umní 13 Konverzace v AJ rodilí mluví I.st. 53 cviení z matematiky pro žáky 9. ro. 18 konverzace v NJ 13 šikovné ruce 20 celkový poet žák 331 Ve školním roce 2009/2010 bylo pro žáky oteveno 12 kroužk, krom tí všechny vedené našimi pedagogickými pracovníky. Devt kroužk nebylo pro malý zájem oteveno (nap. hrátky s eštinou, ruský jazyk, flétna). Kroužky jsou rzného zamení sportovní (florbal pro 1.stupe, karate, bojové umní, stolní tenis), umlecké (keramika), vdomostní (zempisn-djepisný seminá pro 6. 9.tídu, informatika pro 1.stupe, cviení z matematiky pro 9.roník, konverzace v nmeckém jazyce pro 7. 9.tídu). Všechny kroužky probíhaly v uebnách nebo v tlocvin naší školy. Dti v našich kroužcích sportují, vzdlávají se, vnují se umní a aktivn odpoívají. Pozitivn rozvíjíme jejich osobnost, talent a kamarádské vztahy mezi spolužáky. Tím, že kroužek navštvují dti z rzných roník, uí se spolupracovat dti rzného vku, poznávají se mezi sebou a tídy tak pestávají být uzavenou jednotkou. Další výhodou kroužk ve škole je nezanedbatelný fakt, že rodim odpadá starost dopravit dít na kroužek. 11

12 19. Školní družina klub poet oddlení poet žák školní družina školní klub 1 17 Na škole pracovala 4 oddlení školní družiny a školní klub. Vedoucí školní družiny se stala pí vychovatelka Renata Švihlíková. V únoru k nám nastoupil nový pan vychovatel. Každá paní vychovatelka vedla v rámci družiny kroužek, který ovšem mohly navštvovat i nedružinové dti. Mli jsme tedy kroužek šikovných rukou, kde dti vyrábly velmi zajímavé vci z provázk, dramatický kroužek, ve kterém dti nacviily divadelní pedstavení, pohybové hry a dramatický kroužek v anglitin. Krom toho, že se školní družina zapojila do akcí poádaných školou (Adventní odpoledne vystoupení dramatického kroužku Cesta do Betléma a anglické vystoupení Jak Jack hledal štstí, arodjnice, maškarní rej), organizovala i své akce, nap. drakiádu, návštvu skanzenu v Perov nad Labem, exkurzi do sklárny v Nižboru, 3. a 4. odlení navštívilo park Techmánie v Plzni. Zde jsou vystaveny rzné pístroje, které si dti mohou vyzkoušet (nap. detektory zbraní, které se používají na letišti). Dti z prvních tíd oddlení Opiky se zúastnily jako každý rok projektu UNICEF. Vyrobily rzné šperky z korálk a prodávaly je rodim. Za získané peníze nakoupily medvídky. Peníze byly uloženy na konto UNICEF a pozdji jsou použity podle uvážení na pomoc dtem z rozvojových zemí (okování, stavba studní, aj.). Tato akce je jak mezi dtmi, tak i mezi rodii velmi oblíbená. Na jae se dti z 3.oddlení šly podívat do ZOO na sojkovce karmínového, kterého adoptovaly rok pedtím. Práce školní družiny se v posledních dvou letech velmi zlepšila. Úspšn se zapojila do výchovn - vzdlávacího procesu, ve svých kroužcích rozvíjí talenty dtí, podporuje jejich zájem o rzné aktivity. Pí vychovatelky úzce spolupracují s uiteli na 1. stupni, koordinují s nimi svoji práci. 20. Poradenské služby školy - výchovné poradenství, poradenství k volb povolání, pomoc školy pi zaleování dtí ze znevýhodnného prostedí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií R, psychology, sociálními odbory, rodii, pípadn dalšími subjekty V práci výchovného poradce pokrauje Mgr.Jaroslava Jzková. Naše škola spolupracuje s Mgr. Zorou Reitermannovou. Díky grantu, který jsme získali, je paní 12

13 magistra ve škole k dispozici žákm a jejich rodim vždy ve stedu od hodin. Její pítomnosti využívali rodie a žáci nejen z 1.stupn, ale i z 2.stupn. Hodn pozornosti vnovala Mgr. Reitermannová 2. a 7.tíd, ve kterých se objevily problémy v kolektivech tíd (náznaky šikany, nezvladatelné chování žáka 2.tídy apod., v 7.t. probhlo sociometrické šetení). V 8.tíd se vnovala kyberšikan a nebezpeí získávání nových kontakt pes poíta. Za paní magistrou docházejí i samotní žáci se svými školními problémy nap. neúspchy pi studiu, špatná pozice v tídním kolektivu. Tyto problémy se eší ve spolupráci s tídními uiteli, vyuujícími jednotlivých pedmt a editelkou školy. Na základ vyšetení v PPP se uilo 8 dtí podle individuálního vzdlávacího plánu. Šest dtí je na 1.stupni, dva žáci na 2.stupni. Dtem z 1.stupn se vnovala pí uitelka v hodinách mimo výuku, dtem z druhého stupn se vnovali jejich vyuující eského jazyka (též mimo hodiny eštiny). Vyšetení žák probíhala prbžn po celý rok. Do 1.tídy nastoupil žák, který žije pouze s matkou a mladším bratrem. Matka neposílala chlapce do pedškolního zaízení, až do nástupu do školy ho od ostatních dtí spíše izolovala. Chlapec se nenauil pracovat v kolektivu dtí, hrát si s nimi, apod. Na poátku školní docházky nerozuml ani základním povelm ze strany uitelky. Matka mla docházet se synem do PPP, ale její návštvy byly nepravidelné. Ve druhém pololetí pestal docházet chlapec do školy, matka si neustále stžovala, že je chlapec ze strany spolužák šikanován. Tídní uitelka i vedení školy spolupracovalo se školní psycholožkou, sociální pracovnicí a i s Policií R. Matka spolupráci odmítala, na jakékoli výzvy nereagovala, do PPP s chlapcem nedocházela. Chlapec neukonil 1.tídu a v píštím školním roce bude tuto tídu opakovat. V oblasti volby povolání mohli zájemci z osmé tídy navštívit PPP, kde vypracovali testy orientované na volbu povolání. Na základ tchto test potom Mgr.Reitermannová hovoila jak se žáky, tak i s rodii. Žáci 2.stupn se zúastnili rzných pednášek v KD Barikádník 7.A Kriminalita mládeže, 8. a 9.t. Sexuální výchova a Terorismus, pedofile, dtská pornografie. 21. Hodnocení prevence sociáln patologických jev na základ minimálních preventivních program, grant, hodnocení innosti metodika školní prevence, úast na pravidelných a vtších akcích I nadále zstává naším hlavním protidrogovým koordinátorem Mgr.Vojtch Skepský. Hlavní úkol vidíme v boji proti drogám, šikan a ve zlepšování vztah mezi žáky. Úzce spolupracujeme s Prev-Centrem na Praze 6. innosti metodika primární prevence ve školním roce 2009/2010: - úast na pravidelných schzkách metodik primární prevence Prahy 6 konaných v prostorách sdružení Prev-Centrum a Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6 - úast na besedách o problematice sociáln-patologických jev - úast na výchovných komisích souvisejících s problematikou sociáln-patologických jev - spolupráce s obanským sdružením Prev-Centrum - spolupráce s Policií R prezentace videokazet s danou problematikou - doporuení nkterým problémovým žákm (a nejen jim) navštvovat klub Suterén nacházejícím se v o.s. Prev-Centru - zajištní blok primární prevence pro žáky 6., 7., 8. a 9.roník (Prev-Centrum) a následná spolupráce s lektory primární prevence 13

14 - ešení problém se šikanou, alkoholem, lehkými drogami s žáky všech roník a jejich rodii - ešení porušování školního ádu s žáky, uiteli i rodi - píprava a uskutenní zážitkového kurzu pro žáky 6.tídy ve Stráži nad Nežárkou - píprava projekt pro píští školní rok Po celý rok probíhaly ve 3. 5.tídách pednášky na téma Život bez drog, které byly hrazeny z grantu M Prahy 6. I na druhém stupni jsme se vnovali protidrogové prevenci, a to ve spolupráci s Prev-Centrem. Žáci 6.A se zúastnili se svým tídním uitelem Mgr.Vojtchem Skepským a s pí uitelkou Mgr. J.Jzkovou seznamovacího kurzu ve Stráži nad Nežárkou. Cílem bylo zapojit nové žáky do tídního kolektivu a seznámit se s novým tídním uitelem. Akce se zúastnili i uitelé z FTVS, kteí mli pro dti pipravené skvlé seznamovací hry, takže se dti ani chvilku nenudily (nap. slaování, chození po lan, sít, atd.). Pro dti ze 3.A a 3.B pipravil pan MUDr. J.Votruba pednášku o škodlivosti kouení. Žáci 9. tídy se zúastnili poadu Trenažér totality (souást programu Futurama), kterou pipravila pro žáky 9.tíd spolenost Opona. Cílem tohoto programu je seznámit dti zážitkovou formou s obdobím budování komunismu, prožít na vlastní kži specifika té doby. Poad byl financován z komunitárního programu Evropa pro obany. A jak poad hodnotili sami žáci? Vtšin z nich se poad líbil, nkteí žáci ho hodnotili jako nedotažený. V Prev-Centru uspoádala naše škola výstavu kreseb žák 2.stupn naší školy, kterou zorganizoval p.uitel Skepský. Výstava s názvem Prez trvala od poátku ervna až do zaátku dalšího školního roku. Plakát k výstav nakreslila žákyn 6.A Kateina Mužíková. Na poátku druhého poletí navštívili naši školu pracovníci Prev-Centra a seznámili žáky tíd s projektem Suterén, který nabízí dtem smysluplné využití volného asu. 22. Školská rada obmna, etnost zasedání, hodnocení innosti (spolupráce editelství s RŠ) Školská rada pracovala ve školním roce 2009/2010 ve složení: Zástupci rodi: Ing. Michal Horálek a Lubor Sochrek Zástupci M Praha 6: Prof. Ing. Jií Fárek, CSc a Ing. arch.jan Winkler Zástupci školy: Mgr.Jan Bartšek (pedseda) a Mgr.Jaroslava Jelínková Paní uitelce Jelínkové skonilo volební období, a proto probhla dne volba nového zástupce uitel. Jediným kandidátem byla pí uitelka Eva Haubertová, která byla zvolena potem 21 hlas. E.Haubertová se ujala své funkce od Školská rada se sešla 2x ve školním roce. lenové školské rady se podle svých možností zapojují do života školy, zajímají se o problémy, zúastují se rzných jednání nap. s rodii. 23. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy, její zamení; u sdružení rodi uvete pesný název organizace, její právní formu (obanské sdružení, OPS ) Již tradin jsme se zúastnili na podzim Bevnovského posvícení, které jako každý rok poádal Svaz bevnovských živnostník a podnikatel. Pro tuto píležitost vyrobily dti 14

15 mnoho zajímavých pedmt (velký úspch mly nap. zdobené kachle, svíky, keramické výrobky). Zájemci si mohli koupit trika s logem naší školy. Na této akci se podíleli skoro všichni žáci naší školy (svými výrobky nebo službami ve stánku) a i uitelé. Výtžek byl použit na pomcky pro výtvarnou výchovu. Na podzim také pokraovala naše spolupráce s Domovem sv.rodiny. Žáci ze sedmé tídy pomáhali pi podzimních pracích na zahrad ( hrabání listí). Klienti Domova se úastnili mnohých akcí ve škole (nap. Adventního odpoledne). Do Domova jsme také pedali nap. rzné etízky, náušnice aj., které dti ve škole ztratily, ale nikdo se o n po celý rok nepihlásil. Se spoluprací poítáme i píští rok. V lednu probhl velmi úspšn Den otevených dveí. Škola byla pístupná pro zájemce z ad rodi od 9 h do 17 hodin. Rodie se mohli zúastnit vyuovacích hodin, prohlédnout si celou školu. Toho využili hlavn ti rodie, kteí se rozhodovali, kam dají své dít do 1.tídy. Zájem byl opravdu velký. Zárove naši školu navštívili i pedškoláci Mateské školy Parléova, kteí se zúastnili vyuování, prohlédli si školu a na památku dostali malé dáreky. I nadále spolupracujeme se Svazem bojovník za svobodu na Praze 6. Dva lenové položili v kvtnu u pamtní desky vneek, pomohli jsme zorganizovat výroní schzi SBS (propjení prostor, namnožení informaních materiál). Na jae se pod záštitou SBS uskutenil zájezd do Lán, Stochova a Lidic, kterého se zúastnili žáci 8. 9.tíd a i nkteí lenové SBS. eský svaz bojovník za svobodu nejen škole uhradil finanní náklady na autobus, ale poskytl žákm ješt nco dležitjšího. Prvodkyní po památných místech se totiž s ochotou stala paní Kettnerová, lenka SBS, ale zejména pamtnice období 2. svtové války. A podailo se jí nco velmi cenného piblížila žákm odkaz T. G Masaryka a hlavn tragické události spojené s obcí Lidice s takovou naléhavostí, že se její poselství dtem vrylo jist nejen do pamti, ale i do srdce. Nejlépe to vystihují slova jedné žákyn 9. tídy: Na zájezd jsme se tšili, protože to znamenalo, že se nebudeme uit. Nikdy by mne ale nenapadlo, že mne expozice v Lidicích a vyprávní paní Kettnerové tak zasáhne. Odjíždli jsme moc smutní, ale jsem ráda, že jsme tam byli. Velmi dležitý byl také kurz První pomoc dtem (pro 8. a 9.t.) zajištný hasii. Cílem bylo nauit dti dát první pomoc svému zrannému spolužákovi. V prosinci vystoupilo 18 žák pevážn ze 3. tíd v Ošetovatelském domov na Praze 3 s vánoním pásmem. Dti klientm domova zahrály vánoní pohádku O tech synech, zazpívaly moderní písniku Rampouchy a nakonec si s klienty zazpívaly koledy. Dokonce na závr celého pásma zpívaly i na pání. Nakonec dti rozdaly babikám a ddekm malé vánoní dárky. Klienti domova byli dojati a vystoupení mlo úspch vystoupily opt dti v Ošetovatelském domov na Praze 3. Protože se naše první vystoupení babikám a ddekm líbilo, poprosily nás sestiky, zda bychom je mohli ješt jednou navštívit. Pí uitelka Sochrková si tentokrát pipravila pásmo lidových velikononích zvyk. Na konci si všichni zazpívali lidové písniky, nap. Beskyde, Beskyde nebo Kalamajka, Holka modrooká. Na úplný závr jsme klientm domova rozdali na památku kytiky, které vyrobily dti v 1.odd. družiny. Slíbili jsme, že se do Ošetovatelského domova vrátíme i píští školní rok. Jak se stalo již tradicí, vystoupili naši žáci ped Vánoci ve stanu na Vítzném námstí. Krom hudebních vystoupení zahrály dti ze 3.tíd vánoní pohádku O tech synech. Rodie se zúastují mnoha akcí (nap. maškarní ples, arodjnice, atd.), asto nám pomáhají se zajištním akce. 15

16 24. Školní stravování poty stravovaných žák: 251 z toho poty žák z jiných škol: Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák vzdlávací výjezdy OPEN WORLD - výukový pobytový zájezd (Londýn, Torquy) 2 42 ŠvP (vetn výjezd organizovaných jako zážitkové kurzy) lyžaské kurzy (vetn kurz organizovaných jako zážitkové kurzy 1 40 lyžaský zájezd do Rakouských Alp (7 dní) 1 12 seznamovací kurz pro 6.tídu 1 24 Exkurze do Hrozenkova 1 22 Rafty na Vltav 1 23 Exkurze do skláren Nižbor 1 45 Lidice, Lány, Stochov 1 40 Skanzem Perov nad Labem 1 43 celkem Spolupráce školy se zahraniím, specifika zahraniní spolupráce, zejm. rozvojové programy (název partnerských subjekt, stát, druh spolupráce, etnost, zkušenosti) Ve školním roce 2008/9 jsme se spojili s univerzitou Hartwick ze státu New York z USA. Naše spolupráce pokraovala i ve školním roce 2009/2010. Naši školu navštívilo 22 student z této univerzity, kteí se sešli s žáky prvních, druhých a devátých tíd. Prváci, kteí teprve s anglitinou zaínají, zazpívali studentm z USA anglickou písniku, druháci pedvedli scénku v anglitin a poté se snažili se studenty konverzovat. Samozejm, že ob strany používaly pouze jednoduchá slovní spojení. Lepší komunikace byla v deváté tíd. Vždy jeden americký student a jeden žák 9.tídy spolu hovoili o své zemi, o škole, o zpsobu života, o svých zájmech atd. Pro naše žáky to byla vítaná píležitost procviit se v konverzaci v anglickém 16

17 jazyce s rodilými mluvími a hlavn si vyzkoušeli nepipravený rozhovor. Nejzajímavjší byl konec hodiny, kdy se naši žáci uili rzné slangové výrazy, které v uebnicích nenajdou. 27. Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol; uvete kontrolní orgán, datum a pedmt kontroly, závr a opatení pijatá školou Na zaátku školního roku 2009/2010 jsme pedložili náš školní vzdlávací program eské školní inspekci, která nás upozornila na nkteré nedostatky (nap. mezinárodní spolupráce, pée vnovaná zdravotn postiženým žákm a u nkterých pedmt nebyla uvedena strategie výuky). Tyto nedostatky jsme odstranili pílohami. Jiná kontrola ŠI na naší škole neprobhla. 28. Úast žák v soutžích a) vyhlašovaných centráln vdomostních sportovních umleckých název soutže poet úast. Djepisná olympiáda 20 školní kolo Hledání eského grálu 12 Pythágoriáda 28 školní kolo Putování vody MZ R Ohe v umní a umístní 8x1.místo celopražské kolo 2.místo celopražské kolo 2x3.místo celopražské kolo v architektue 25 3., 5.,6. místo celopražské kolo Olympiáda v AJ 3 5. místo obvodní kolo OPEN WORD 10 obvodní kolo O pohár starosty P6 šachy 6 obvodní kolo Florbal o pohár Prahy místo obvodní kolo Aerobic 2 2. místo obvodní kolo Dopravní soutž mladých 1.místo - ml. žáci - obv.kolo 8 cyklist (DDM) 1.místo - st.žáci - obv.kolo Soutž mladých cyklist 3.místo ml. žáci celopražské kolo 8 (Min.Dopravy a BESIP) 4.místo st.žáci celopražské kolo Šachový turnaj (DDM) 6 1. místo obvodní kolo Florbal o putovní pohár M P místo ml. žáci obvodní kolo Petahování lanem 10 2.místo ml. žákyn obv. kolo Pražská snítka 7 3. místo vícehlas obv. kolo 3. místo st. žáci obv.kolo Co pro m znamená voda výtvarná soutž 1 3.místo celopražské kolo Pražské poetické setkání 36 školní kolo O nejhezí vánoní ozdobu místo obvodní kolo 17

18 b) ostatních název soutže poet úast umístní vdomostních tení m baví ZŠ Nám Svobody 6 2.místo obvodní kolo Norbertovské sudoku - ZŠ Norbertov 59 školní kolo ostatních Sbr papíru a hliníku ZŠ Norbertov sportovních Orientaní bh Norbertovým - ZŠ Norb Pespolní bh ZŠ Nebušice místo obvodní kolo Naši žáci se asto zapojují do internetových soutží. V letošním školním roce to byla soutž Hledání eského grálu, která se týkala historie Prahy 8. Soutž byla nkolika kolová, otázky byly z rzných oblastí Prahy 8 (historie, doprava aj.). Jako každý rok jsme se úspšn zúastnili Dopravní soutže mladých cyklist. V obvodním kole jsme obsadili 1. místa v kategorii mladších žák i v kategorii starších žák. V celopražském kole se umístili mladší žáci na 3.míst, starší žáci na 4.míst. Tato soutž má na naší škole již dlouholetou tradici, pravideln se naše družstva umisují na pedních místech.. Dobe jsme si vedli i ve sportovních soutžích. Naše žákyn obsadily v aerobicu 2. a 3.místo v obvodním kole, v šachovém turnaji O pohár starosty Prahy 6 jsme získali 1.místo, v soutži Pohár Prahy 6 obsadilo naše družstvo 5.místo. Úspšní jsme byli v soutžích ve florbale (v soutži O putovní pohár Prahy 6 jsme obsadili v kategorii mladších žák 2. místo). Naši žáci soutžili v pespolním bhu, kde jsme obsadili místa od 4. do 15. Naše škola se zúastnila i výtvarných soutží O nejhezí vánoní ozdobu, která byla vyhlášena M Praha 6 (získali jsme 1.místo), uspli jsme i v soutži Co pro m znamená voda v celopražském kole jsme obsadili 3.místo. Zúastnili jsme se i jazykové soutže Open World, poádanou Obecním úadem Praha 6. A i když jsme se neumístili na pedních místech, naše vystoupení bylo dobe pipravené a též dobe zrealizované. Naše škola zorganizovala 3 soutže. Jako každý rok probhl v okolí školy Orientaní bh Norbertovem, kterého se úastní nejen rzné základní školy, ale i mateské školky. Pi této akce každoron spolupracujeme s mstskou policií, která nám pomáhá zajistit bezpenost dtí na trase. Druhou soutží je Norbertovské sudoku. Tato soutž je urena pro žáky naší školy. A poslední soutží je Pražské snítka. Zde poádáme jak školní kolo, tak i kolo obvodní. Porotu tvoí zástupci rzných škol a hudební odborníci z ad rodi. V obvodním kole jsme získali 2.místo a dv tetí místa. 29. Poet žák s trvalým bydlištm mimo hl.m. Prahu: kraj poet žák Stedoeský Cizí státní píslušníci Stát poet žák Arménie 3 Bloruská republika 1 Ekvádor 1 18

19 Polská republika 1 Ruská federace 6 Slovenská republika 2 Turecko 1 Ukrajina 5 Celkem 20 Žáci - cizinci se lépe zaleují do tídního kolektivu a dosahují lepších výsledk v nižších ronících. Ke všem tmto žákm pistupujeme individuáln, velice úzce spolupracujeme s rodii dítte. 31. Akreditované programy dalšího vzdlávání, pop. existence stediska dalšího vzdlávání; jejich zamení, výstupy za školní rok, poty frekventant a absolvent Plán DVPP vychází z poteb školy a ze zájm pedagog. O dalším vzdlávání rozhoduje editelka školy na základ nabídky a finanních možností školy. Plán DVPP byl vytvoen na zaátku školního roku 2009/2010. Je zamen na dokonení vysokoškolského studia, na zahájení studia (doplnní vzdlání a rozšíení aprobací) a na rzné semináe v prbhu celého školního roku, které souvisí s rozšíením odbornosti uitel. Uitelé si vybírají kurzy podle svých zájm a podle svého zamení. Pro všechny pedagogy byl zajištno interaktivní kurz první pomoci. 32. Zapojení školy do dalšího vzdlávání v rámci celoživotního uení Již druhým rokem se uskutenilo pro seniory z Prahy 6 kurz Nebojte se poíta, který byl zahájen 24.bezna a skonil 26.kvtna. Konal se vždy ve stedu od 14 hodin. Lektorem byla pí Mgr. Jitka Krouská, uitelka informatiky. Zájem senior, ale i obyvatel Stešovic byl ješt vtší než minulý školní rok, dokonce jsme museli nkteré seniory odmítnout (poet úastník 20). Lekce, které mly trvat 60 minut, byly z dvodu velkého zájmu prodlouženy na 90 minut. Úastníci kurzu byli celkem v 10 lekcích seznámeni se základním ovládáním poítae, textovým a tabulkovým editorem, s vyhledáváním na internetu, založením ových stránek, s Power pointovou prezentací, ale také s ochranou PC. Kurzy pro seniory jsou velmi dležité jednak z hlediska zapojení školy do veejného života, jednak umožují starším spoluobanm seznámit se s novými technologiemi, používat je, nebát se jich. 19

20 S tmito kurzy poítáme i ve školním roce 2010/2011. Již te víme, že zájemc bude opt mnoho. 33. Enviromentální výchova Prezové téma bylo uplatováno ve všech vzdlávacích oblastech bhem celého školního roku. Pi plnní jednotlivých tematických okruh jsme si stanovili vždy cíle, oekávané výstupy, uplatovali oborové i životní kompetence a nedílnou souástí bylo i hodnocení. Žáci se uili uritým vdomostem a dovednostem v oblasti EV. Snažili jsme se o to, aby se rozvíjely postoje a životní hodnoty žák. Využívali jsme takové metody, formy a postupy práce, které jsou založené na prožitcích a zkušenostech žák. Jedná se zejména o kooperativní uení (skupinové ešení problém, diskuze, simulace, hraní rolí, projekty), ale také o formy a metody na rozhraní kooperativního a individuálního uení (experimenty a laboratorní práce) nebo individuálního uení (seminární práce, referáty, exkurze). Enviromentální výchova na naší škole byla hlavn zamena na: - režim dne, zásady zdravé výživy, zásady správného stolování, dodržování pitného režimu, zásady osobní hygieny - oblast zdravých zub prevence ped zubním kazem, ústní hygiena - vytváení zdravých životních návyk - prohlubovat u dtí zájem o sport a pohyb obecn - vytváet kladný vztah ke všem živým bytostem - ochrana životní prostedí - naše msto pée o zele, tídní odpadu, ochrana památek Ekologická výchova se prolíná všemi pedmty, ale hlavní tžišt spoívá v hodinách rodinné výchovy, obanské výchovy a pírodopisu. Naši žáci se zapojili do mnoha akcí. Pravideln probíhá ve škole sbr papíru a sbr hliníku. Ve školách jsou umístny na každém pate kontejnery na plastový odpad. Žáci jsou vedeni k dodržování poádku v okolí školy. Samozejmostí jsou procházky po okolí školy, ale i teba do Stromovky, na Petín, prohlídky rzných pražských pamtihodností (v rámci projektových dn). Krom rzných zempisných vycházek uskutenili naši žáci i nkolik exkurzí. 9.A navštívila Informaní centrum životního prostedí, první tídy se seznámily s výrobou svíek, osmá tída se zúastnila interaktivního programu o vod v Ekotechnickém muzeu. Nejvíce se dti vnovaly enviromentální výchov v rámci škol v pírod. 34. Multikulturní výchova Multikulturní výchovu nezaazujeme do výuky jako samostatný pedmt, ale jako oblast, která se objevuje v rzných ástech uiva jednotlivých pedmt, která prostupuje klimatem každé tídy i školy jako celku. V rámci této výchovy vedeme žáky k rasové toleranci, k odmítání násilí, k respektu k jiným kulturám, k vytváení zdravého postoje vi migrantm a jejich (nkdy odlišným) hodnotám. Celkov jde o to, aby si žáci osvojili tzv. interkulturní kompetence tj. postoje, které podporují chápání kulturních specifiností jiných etnických skupin. Velmi dležitá je zde spolupráce s rodii. I oni musí vést svého potomka k 20

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2005/2006 - 1 -!" ## $$" %&##'() $$ - 2 - Ossnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná charakteristika školy... 4 1.2 Základní informace... 4 1.3 Souásti školy... 4 1.3.1 Základní škola... 4 1.3.2 Školní družina...

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a

Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a 1 Z á k l a d n í š k o l a a m a t esk á š k o l a O s vtiman y Výroní zpráva o innosti základní školy ve školním roce 2009/2010 ást I. Základní charakteristika školy a) Základní údaje o škole Název školy

Více

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky

Zamstnanci školy (stav k 1. 9. 2009) Olšanská Jaroslava PaedDr. editelka Polách Pavel Mgr. zástupce editelky Vážení rodie, pedkládáme Vám íjnový zpravodaj Základní školy v Újezd u Brna. Ve školním roce 2009/2010 se na naší škole v prvním až tetím a v šestém až osmém roníku vyuuje podle Školního vzdlávacího programu

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace

Výroní zpráva za školní rok 2005/2006. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace Výroní zpráva za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábeží 8, píspvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroní zprávy KrÚ JMK o innostech základních škol ve školním

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Nová redakní rada Den bezpenosti na naší škole Kinderiáda Rozhovor s paní uitelkou Veronikou Kopsovou Jak vypadaly Letní slavnosti 2009 Naše školní jídelna Turnaj v malém fotbálku Zájmové aktivity

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více