Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko-psychologická poradna. Milady Horákové 504, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko-psychologická poradna. Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové"

Transkript

1 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko-psychologická poradna Milady Horákové 504, Hradec Králové Identifikátor školského zařízení: Termín konání komplexní inspekce: Čj.: / Signatura: ki1sw501 09/2002

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY/ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové (dále také poradna, PPP) je školské účelové zařízení, poskytující služby pedagogicko-psychologického poradenství dětem a mládeži bývalého okresu Hradec Králové, a to přibližně od tří let věku do ukončení středoškolského vzdělání. Poradna je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Základní pracoviště školského zařízení se nachází v samostatných prostorách nebytového domu v Hradci Králové, Milady Horákové 504, detašované pracoviště pak v pronajatých prostorách v Chlumci nad Cidlinou, Kozelkova 123/IV. Obě pracoviště jsou dobře dosažitelná hromadnou dopravou. PŘEDMĚT INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Předmětem inspekční/kontrolní činnosti bylo zjištění a zhodnocení: personálních podmínek činnosti pedagogicko-psychologické poradny materiálně-technických podmínek činnosti pedagogicko-psychologické poradny úrovně a výsledků diagnostické činnosti úrovně a výsledků intervenční činnosti forem spolupráce poradny se školami v obvodu působnosti poradny a jejich úrovně primární prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V PPP pracuje celkem šestnáct zaměstnanců na 13,4 pracovních úvazků. Plynulý provoz zařízení zajišťuje sedm psychologů, pět speciálních pedagogů, dvě sociální pracovnice, jedna ekonomka a jedna uklízečka; z toho jedna psycholožka a jeden speciální pedagog pracují trvale na odloučeném pracovišti v Chlumci nad Cidlinou. Všichni odborní pracovníci jsou plně odborně způsobilí pro výkon svých funkcí. Psychologové i speciální pedagogové se průběžně vzdělávají, účastní se odborných seminářů, výcviků a přednášek. Plán dalšího vzdělávání pracovníků není předem stanoven. Zaměstnanci se zúčastňují vzdělávání především dle vlastního zájmu, ředitel účast na jednotlivých vzdělávacích akcích a kurzech koriguje podle využitelnosti daného výcviku pro poradnu a podle dostupných finančních prostředků na oblast vzdělávání. Přístup všech pracovníků k informacím stejně jako předávání informací o průběhu výcviků a seminářů jednotlivými účastníky je zajištěn při poradách, které se konají pravidelně 1x měsíčně. Záznamy z porad jsou písemně zpracovávány a podepsány všemi zúčastněnými. Ředitel pracuje ve funkci od roku Ve své koncepci, zpracované na období , se zaměřuje na rozvoj voblasti personální, materiálně-technické a na koncepci činnosti zařízení jako celku. Některé prioritní okruhy činnosti (zejména regionalizace odborných pracovníků, zlepšení materiálních a prostorových podmínek činnosti a přiblížení poradenských služeb dětem, žákům a jejich rodičům) jsou dle inspekčního zjištění postupně uváděny do praxe. Na školní rok je vypracován Rámcový plán práce PPP Hradec Králové, který je rozpracován na jednotlivé měsíce s obsahem činnosti a určením zodpovědnosti za její plnění. 2

3 Činnost zařízení vymezuje Organizační řád PPP Hradec Králové. Zde je kromě základních ustanovení jasně vymezen předmět činnosti a působnost PPP, systém řízení, personální obsazení zařízení, organizace pracovních činností jednotlivých pracovníků a evidence odcházejících a přicházejících dokumentů. Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců jsou vypracovány a jsou jimi podepsány. Ředitel jmenoval svého statutárního zástupce, jehož kompetence a náplň práce jsou jasně vymezeny. V době inspekce nebyl na pracovišti v Hradci Králové vyvěšen rozpis pracovní doby jednotlivých odborných pracovníků ani konzultační hodiny pro veřejnost. Ostatní drobné administrativní nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekce. Kontrolní činnost ředitele se zaměřuje především na kontrolu administrativy. Přestože podepisuje všechny zprávy zvyšetření, kontroluje jejich obsah a kvalitu jen namátkově. Kritéria pro přidělení nadtarifních složek mzdy nejsou písemně stanovena. Důvěrné údaje a ochrana dat zaměstnanců i klientů jsou dostatečně zajištěny před zneužitím. Informovanost rodičovské veřejnosti je včasná a konkrétní. Personální podmínky jsou velmi dobré. HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V roce 2001 došlo k výraznému prostorovému rozšíření. PPP se přestěhovala do nových prostor (do jiného patra téže budovy). Získala tím celé jedno samostatné podlaží čtyřpatrové budovy. Každý odborný pracovník má svoji pracovnu. Ve většině místností je starší nábytek. V každé kanceláři je jeden počítač, ne každý z nich je zcela funkční. Počítačová síť v poradně vybudována není, připojení na internet ano. Školské zařízení vlastní televizi, video a kopírku. Klienti mají kromě čekárny, která je umístěna na chodbě, k dispozici hernu vybavenou kobercem, hračkami, tabulí a stavebnicí Lego. Protože je čekárna na chodbě, jsou její prostory stísněné a tmavé. Přesto se snaží zaměstnanci prostředí zpříjemnit a současně nabídnout zajímavosti z oboru. Odborní pracovníci poradny tvoří pro rodiče i ostatní klienty informační nástěnky, kde umísťují propagační materiály, články a zajímavosti týkající se poradenské a výchovné problematiky. Vsoučasné době chybí větší místnost pro skupinové aktivity. V případě potřeby využívá PPP zasedací místnost, která ale poradně nepatří a je nevybavená. Odborní pracovníci mají k dispozici odbornou knihovnu, která je postupně dovybavovaná o aktuální tituly z oboru. Veškerá evidence knih je převedena do počítačové podoby. Tím se zjednodušuje nejen vlastní evidence, ale i přehlednost. Odloučené pracoviště PPP v Chlumci nad Cidlinou je umístěno v budově základní školy. Jsou zde dvě pracovny, zařízené novým moderním nábytkem, a samostatná menší čekárna. Zde je k dispozici minimum hraček, odborného tisku, popřípadě materiálu, který by zpříjemnil klientům čekání. Oba pracovníci mají k dispozici počítač a jednu tiskárnu, fax a kopírku. Internet k dispozici není. Prostředí je čisté, esteticky vyvážené a příjemné. Materiálně-technické podmínky jsou průměrné. HODNOCENÍ ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY Diagnostická činnost Poradna realizuje diagnostickou činnost převážně na základě žádostí rodičů nebo škol, které děti navštěvují. V případě, že problémy dítěte se manifestují především v souvislosti se 3

4 školou či výukou, vyžádá si poradna se souhlasem rodičů vyplněný školní dotazník jako zdroj informací o vnímání dítěte, jeho chování a problémů školou, ale také o opatřeních, která škola ve prospěch žáka již provedla. Dalším významným zdrojem informací o dítěti, jeho potížích a jejich možných příčinách jsou rodiče, kteří je do poradny přivádějí. První kontakt s rodinou zabezpečuje sociální pracovnice. Ta získává od rodičů v úvodu jejich návštěvy řízeným rozhovorem anamnestické údaje, informace o výchovných přístupech rodiny a další data. Psychologové využívají k diagnostice standardizovaných metod, které jsou v poradně k dispozici. Je to především WISC III, také PDW hodnocený podle norem WISC, T-M a další výkonové testy. Kromě nich jsou využívány kresebné techniky jako je kresba lidské postavy, Baumtest a další metody. Až na vzácné výjimky jsou všechny použité metody standardně administrovány, vyhodnoceny, interpretovány a využity pro stanovení diagnostických závěrů. V některých případech jsou klientské spisy méně přehledné. Diagnostiku poruch chování provádí ve většině případů odborný pracovník, absolvent vysokoškolského studia oboru léčebná pedagogika. Ten se po zjištění příčin poruch chování danému případu i dále věnuje. Speciálně pedagogická diagnostika je prováděna odborně způsobilými, erudovanými odborníky. Využívá se nejčastěji jednotlivých subtestů standardizované Novákovy zkoušky a dalších metod, vytvořených PPP. Všechny diagnostické nástroje jsou používány korektně. Výstupem zvyšetření je písemná zpráva, která je s prokazatelným souhlasem zákonných zástupců dítěte odeslána dohodnutým adresátům, především školám, které děti navštěvují, případně pediatrům. Na základě dohody odborného pracovníka s rodiči klienta může být zpráva ve dvou vyhotoveních předána osobně nebo zaslána jim, případně obdrží jeden stejnopis zprávy současně odesílané škole. Zprávy obsahují kromě popisu průběhu vyšetření a jeho závěru především podrobná doporučení pro práci s dítětěm. V případě, že vyšetření přítomnost vývojových poruch učení nebo jiných speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, doplní poradna zprávu z vyšetření odborným posudkem, který obsahuje náležitosti stanovené směrnicí MŠMT k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne 6. června Diagnostická činnosti je hodnocena jako velmi dobrá. Intervenční činnost Bezprostředně po ukončení vyšetření následuje rozhovor odborných pracovníků s rodiči dítěte. V jeho průběhu jsou seznámeni s diagnostickým závěrem a nejvhodnějšími výchovnými a vzdělávacími přístupy. Nápravná činnost realizovaná přímo v poradně tvoří jen malou část případové práce s klienty, protože většina této práce je prováděna na základě doporučení PPP ve školách a zdravotnických zařízeních. PPP a později Pedagogické centrum Hradec Králové periodicky proškoluje učitelky v metodách reedukace vývojových poruch učení, takže přibližně 95% žáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení je péči dyslektických asistentek přímo ve školách. Pouze tehdy jde-li o tak závažný stupeň poruchy, že by byl ve škole jen obtížně zvládnutelný, nebo nemá-li žák možnost speciálně-pedagogické péče ve škole, kterou navštěvuje, je zařazen do péče poradenských pracovníků. Několik odborných pracovníků PPP je absolventy psychoterapeutického výcviku, aktuálně pracuje v PPP jedna terapeutická skupina, v níž je zařazeno cca 20 maladaptivních žáků. Kromě ní je vytvořena další skupina žáků s výchovnými problémy, do níž je zařazeno 24 chlapců ve věku od 13 do 17 let. 4

5 V rámci poradny pracuje velmi úspěšně dobrovolnické centrum, které slouží především dětem s komunikačními, adaptačními a socializačními problémy. Dobrovolníci realizují pod vedením odborných pracovníků poradny program 5P. PPP využívá svých tradičně velmi dobrých kontaktů s dětskými a dorostovými psychiatry, soukromým centrem dětské a dorostové psychiatrie a středisky výchovné péče Domino a Návrat, kam své klienty s poruchami chování odesílají a společně s jejich odborníky participují na další péči o ně. Intervenční činnost poradny je založena především na využití všech možností, které se v obvodu působnosti nacházejí a spolupráci s dalšími odbornými pracovišti. Její úroveň z hlediska potřeb klientů je velmi dobrá. Spolupráce se školami Odborní pracovníci pedagogicko-psychologické poradny se věnují především případové práci s tím, že pokud se problémy dítěte manifestují především ve škole, úzce spolupracují nejen s rodinou, ale především se školou, kterou dítě navštěvuje. Jen díky této spolupráci, znalosti prostřední jednotlivých škol vobvodu působnosti adobré komunikaci s nimi se daří realizovat například dobrovolnický program 5P. Pracovníci PPP spolupracují s učiteli také při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Postupně se školy v obvodu působnosti rajonizují, takže jednotliví odborní pracovníci mají přiděleny školy, s nimiž spolupracují velmi úzce. Každou středu má poradna ve svém plánu práce metodický den pro školy a jejich metodiky prevence. Návštěvy odborných pracovníků ve školách nejsou pravidelné. Poradna vytvořila projekt informačního a konzultačního centra, tedy profesního klubu učitelů, který by jim měl vytvořit bezpečné prostředí pro řešení profesních i osobních problémů. Školské zařízení je rovněž školícím pracovištěm pro studenty vysoké školy. Spolupráce se školami je založena především na individuální, případové práci, je hodnocena jako velmi dobrá. Primární prevence sociálně-patologických jevů Funkci metodika primární prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže vykonává v PPP absolvent vysokoškolského studia sociální pedagogiky. Jeho práce spočívá především v organizování a metodickém vedení regionálního dobrovolnického centra, které chce zkvalitnit život dětem se sníženou emoční a sociální adaptací jako důsledku LMD, poruch učení, smyslových vad, ale také méně podnětného nebo konfliktního rodinného prostředí atd. Dobrovolníci jsou velmi pečlivě vybíráni a pro svou činnost připravováni. Poté pracují v rámci programu 5P se žáky druhých až sedmých tříd základních škol. Kromě této činnosti se poradna věnuje rovněž krizové intervenci. PPP spolupracuje se školami při tvorbě minimálních preventivních programů, jejich vyhodnocování a metodicky vede školní metodiky prevence, pro něž nejméně dvakrát ročně organizuje setkání. Také jim jsou určeny metodické dny, které má poradna ve svém plánu každou středu. Primární prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže je v PPP hodnocena jako velmi dobrá. SOUČÁSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Součástí PPP je detašované pracoviště v Chlumci nad Cidlinou. Je trvale obsazeno jednou psycholožkou a jedním speciálním pedagogem, vybaveno funkčním nábytkem a dostatečným 5

6 množstvím testového materiálu a pomůcek. Prostorové podmínky jsou poněkud stísněné, avšak díky organizačním opatřením neomezují možnost práce. Systém práce tohoto pracoviště stejně jako úroveň výstupů je obdobný jako na základním pracovišti v Hradci Králové. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ 1. Rozhodnutí MŠMT o zařazení zařízení do sítě škol a školských zařízení čj / , ze dne 17. října Zřizovací listina Pedagogicko-psychologické poradny Hradec Králové, M. Horákové 504, čj. 580/42-HK/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Pedagogicko-psychologické poradny Hradec Králové, M. Horákové 504, čj. 580/42-HK/ Organizační řád Pedagogicko-psychologické poradny Hradec Králové, M. Horákové 504, vydaný dne 1. ledna Koncepce činnosti a rozvoje Pedagogicko-psychologické poradny Hradec Králové, M. Horákové 504 na období Rámcový plán Pedagogicko-psychologické poradny Hradec Králové, M. Horákové 504 na školní rok 2002/ Zpráva o činnosti regionálního dobrovolnického centra za rok Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců ze dne Personální dokumentace pracovníků 10. Poradenské záznamy klientů 11. Jednací protokol ZÁVĚR Pedagogicko-psychologická poradna se postupně snaží přibližovat své složky klientům a školám. Odborní pracovníci si průběžně prohlubují své odborné znalosti a vedení jim k tomu podle svých především finančních možností vytváří optimální podmínky. V posledním roce se zlepšily podmínky pro činnost přestěhováním školského zařízení do nových prostor. Diagnostická činnost je prováděna odborně způsobilými pracovníky, díky tradičním dobrým kontaktům se zdravotnickými i školskými zařízeními a postupným zužováním spolupráce se školami v obvodu působnosti nabízí PPP svým klientům účinné formy intervencí. Neběžnou aktivitou je projekt profesního klubu pedagogů, který PPP vypracovala v rámci své spolupráce se školami. V oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů dětí a mladistvých realizuje PPP kromě běžných aktivit také pomoc dětem s problémy manifestujícími se jako poruchy chování prostřednictvím projektu 5 P. Organizováním pravidelných setkání pracovníků poradny s výchovnými poradci a metodiky prevence, postupnou rajonizací škol a školských zařízení v obvodu působnosti PPP a dalšími aktivitami se v posledním období zužuje spolupráce se školami i rodiči klientů a roste prestiž PPP. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy 6

7 Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Alena Wiesnerová Wiesnerová, v.r. Členové týmu Mgr. Kateřina Žežulová Žežulová, v.r. Další zaměstnanci ČŠI Ing. Jan Bolehovský Ing. Pavel Tomáš V Olomouci dne 27. března 2003 Datum a podpis ředitele školského zařízení stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 6. května 2003 Razítko Ředitel poradny nebo jiná osoba oprávněná jednat za PPP Podpis Dr. Václav Mrštík, ředitel PPP Hradec Králové V. Mrštík v.r. Dle 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. 7

8 Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný. Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň. Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň. Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa. Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Dodržuje, čerpá účelně, efektivně. Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně. 8

9 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Datum předání/odeslání Podpis příjemce nebo čj. inspekční zprávy jednacího protokolu ČŠI / Připomínky ředitele školského zařízení Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nebyly podány. 9

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1 Adresa: Zachova 1, 602 00 Brno Identifikátor pedagogicko-psychologické poradny: 600 034

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: Středisko pro mládež Klíčov 190 00 Praha 9, Čakovická 51/783

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Radim, okres Kolín 281 03 Radim 9 Identifikátor školy: 600 045 315 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Říčany u Brna, okres Brno-venkov Rosická 440, 664 82 Říčany u Brna Identifikátor zařízení: 600 110 117 Zřizovatel: Obec Říčany

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Předškolní 420 Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Identifikátor školy: 600037461

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11 Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5 Identifikátor domu dětí

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Alternativní mateřská škola Ostrava-Mariánské Hory, U Dvoru 22a U Dvoru 22a/1249, 709 00 Ostrava-Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Purkyňova 97, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 171 027 Termín konání inspekce: 20. 22.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751. V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov. Identifikátor školy: 600 036 791

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751. V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov. Identifikátor školy: 600 036 791 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Chodov, Praha 4, V Benátkách 1751 V Benátkách 1751, 149 00 Praha 4 Chodov Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Pivovarská 15, 466 01 Jablonec nad Nisou 600 078 566

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Živanice, okres Pardubice 533 42 Živanice 46 Identifikátor školy: 600 096 505 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více