ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ"

Transkript

1 ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie geriatrický pacient KEY WORDS anthropometrical examination mid-arm circumference skin fold above the triceps dynamometry geriatric patient SOUHRN Úbytek svalové hmoty a zvyšování množství tělesného tuku je ve stáří fyziologickým jevem, při malnutrici či akutních stavech však dochází k rychlému snížení svaloviny a významnému poklesu svalové síly. V práci je uveden přehled základních antropometrických vyšetření a jsou zde prezentovány výsledky studie porovnávající antropometrická měření (obvod paže, měření kožní řasy nad tricepsem, dynamometrické vyšetření) na souboru hospitalizovaných geriatrických pacientů a mladých zdravých dobrovolníků. Prokázali jsme statisticky významný (p < 0,001) pokles svalové síly a snížení kožní řasy v celém souboru gerontologických pacientů. Zmenšení obvodu paže bylo statisticky významné pouze ve skupině mužů, u žen bylo zmenšení statisticky nevýznamné. ABSTRACT Anthropometrical examinations and measurement of muscle strength by geriatric patients. The reduction of muscle mass and increase of body fat is physiological in the elderly, in case of malnutrition or acute states the decrease of muscles is quicker and there is significant reduction of muscle strangth. We want to present a survey of basic anthropometrical examinations and study results comparing anthropometrical measurements (midarm circumference, measurement of skin fold above the triceps, dynamometrical examination) in the group of geriatric in-patients and young healthy volunteers. We proved significant (p < 0,001) muscle strenght reduction and decrease of skin fold in the group of all geriatric patients. The decrease of mid-arm circumference was significant only in the group of men, in the group of women the decrease was not significant. involuční sarkopenie monitorování antropometrických ukazatelů v seniu ÚVOD Ve stáří se fyziologicky snižuje množství svalové hmoty a zvyšuje se procento tuku v organizmu (tab. 1) a klesá i svalová síla v důsledku tzv. involuční sarkopenie. Vlivem onemocnění či malnutrice však dochází k rychlejší redukci svalstva a významnému zhoršení svalové síly. Akcentace sarkopenie se ztrátou svalové síly je významný klinický problém s mnoha závažnými důsledky jako jsou poruchy mobility, častější pády, zhoršení soběstačnosti, zvýšení rizika institucionalizace a procenta komplikací onemocnění [2 4]. Zjišťování antropometrických ukazatelů je jednoduchá, časově nenáročná, neinvazivní a levná metoda sledování nutričního stavu a svalové síly; je vhodná zejména pro ambulantní sledování geriatrických pacientů. Měření může pomoci objektivizovat míru postižení u daného pacienta a včas zahájit příslušnou léčbu. Antropometrickým minimem pro nutriční hodnocení je měření obvodu paže a kožní řasy nad tricepsem. PØEHLED ZÁKLADNÍCH ANTROPOKÝCH VYŠETØENÍ HMOTNOST V anamnéze vždy zjišťujeme váhový úbytek, při ambulantním sledování pozorujeme vývoj hodnot hmotnosti v čase. Izolované změření tělesné hmotnosti může být zavádějící. Nechtěný úbytek hmotnosti může být důsledkem nejen malnutrice, ale i jiných závažných chorob jako jsou kardiální či respirační selhávání, onkologická onemocnění, demence či deprese a u seniorů také sociálními faktory (tíživá finanční situace, osamělost) [7]. Pro malnutrici může svědčit nezamýšlený pokles tělesné hmotnosti o více než 5 % za 1 měsíc či o více než 10 % z výchozí tělesné hmotnosti za 96 ÈES GER REV 2007; 5(2):

2 ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ TAB. 1. ZMÌNY SLO ENÍ TÌLA V ZÁVISLOSTI NA VÌKU (COHN ET AL 1980). věk (roky) hmotnost (kg) tělesný tuk (kg) svalová hmota (kg) ostatní složky (kg) CHANGES IN BODY COMPOSI TION DEPENDING ON AGE TAB. 2. HODNOTY ANTROPOKÝCH VYŠETØENÍ. antropometrická vyšetření muži ženy obvod paže (cm) norma 29,3 cm 28,5 cm těžká malnutrice pod 19,5 cm pod 15,5 cm kožní řasa nad tricepsem (mm) norma 12,5 mm 16,5 mm těžká malnutrice pod 3,5 mm pod 7 mm obvod svaloviny paže (cm) norma 25,3 cm 23,2 cm těžká malnutrice pod 15,2 cm pod 13,9 cm ANTHROPO EXAMINATION VALUES 6 měsíců. Na závažný stupeň malnutrice se zvýšeným rizikem infekčních a pooperačních komplikací, vyšší pooperační morbiditou a mortalitou ukazuje pokles hmotnosti o více než 10 % za 1 měsíc či o více než 20 % za 2 měsíce [1,5]. BODY MASS INDEX (BMI) BMI je nejpoužívanější z hmotnostně-výškových indexů a je základem pro hodnocení stavu výživy. Normální hodnoty BMI leží v rozmezí kg/m 2. U mladších pacientů BMI pod 18,5 kg/m 2 značí podvýživu, pod 16 kg/m 2 těžkou podvýživu; u seniorů je však rizikový BMI již pod 20 kg/m 2 z důvodu zvýšení zejména pooperačních komplikací [5]. OBVOD PA E Měření obvodu paže je jednoduchá metoda pro určení množství svalové hmoty. Měří se na nedominantní končetině v poloviční vzdálenosti mezi akromion a olekranon. Normální hodnoty jsou 29,3 cm a více u mužů, 28,5 cm a více u žen, pro těžkou malnutrici s úbytkem svalové hmoty svědčí obvod paže menší než 19,5 cm u mužů a 15,5 cm u žen. Vhodné je kombinovat měření obvodu paže a kožní řasy nad tricepsem ve stejném místě [7]. KO NÍ ØASA NAD TRICEPSEM Stanovení kožní řasy nad tricepsem je metoda sloužící k určení množství podkožního tuku. Měření provádíme na nedominantní končetině pomocí speciálního přístroje kaliperu. Norma je 12,5 mm a více u mužů, 16,5 mm a více u žen, na významnou malnutrici ukazují hodnoty pod 3,5 mm u mužů a 7 mm u žen [7]. U seniorů nemusí být měření zcela přesné kvůli menší elasticitě kůže. STANOVENÍ OBVODU SVALOVINY PA E Obvod svaloviny paže stanovíme výpočtem pomocí měření obvodu paže s odečtením vrstvy podkožní tkáně měřenou kaliperem nad tricepsem (obvod svaloviny paže v cm = obvod paže v cm 0,314 tloušťka kožní řasy v mm). Normální hodnoty jsou 25,3 cm a více u mužů, 23,2 cm a více u žen, pro závažnou malnutrici svědčí hodnoty 15,2 cm u mužů a 13,9 cm u žen (tab. 2) [7]. DYNAMOMETRIE Měření svalové síly je důležité pro posouzení funkčního stavu svalové tkáně a zhodnocení závažnosti klinického stavu. Ve stáří je svalová síla fyziologicky nižší v důsledku involuční sarkopenie, ale u malnutričních seniorů, při prohlubující se sarkopenii je její pokles významnější a rychlejší.v ambulantním sledování je nejčastěji používaný ruční dynamometr měřící sílu svalového stisku (hand grip). Nevýhodou dynamometrie je, že zejména u seniorů může být značně ovlivněna nespoluprací nemocného nebo jeho neschopností stisknout dynamometr při určitých nemocech jako je např. revmatické onemocnění ručních kloubů [6]. METODIKA Měřili jsme obvod paže, kožní řasu nad tricepsem a svalovou sílu na obou horních končetinách ÈES GER REV 2007; 5(2):

3 ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ OVERVIEW OF ANTHROPO EXAMINATION RESULTS TAB. 3. PØEHLED VÝSLEDKÙ ANTROPOKÝCH VYŠETØENÍ. antropometrie celý soubor muži ženy kontrolní kontrolní kontrolní skupina senioři skupina senioři skupina senioři věk (roky) 30,8 85,37 29,13 85,26 31,8 85,46 obvod paže (cm) 29,23 27,45 30,16 26,86 28,65 27,95 dynamometrie LHK (kg) 27,39 13,1 36,74 17,33 21,67 9,41 dynamometrie PHK (kg) 30,51 14,08 41,13 17, ,69 kožní řasa triceps (mm) 17,11 11,9 16,04 9,87 17,76 13,75 EXAMI NATIONS OF A WHOLE GROUP OF GERIATRIC PATIENTS AND VOLUNTEERS Graf 1. Porovnání antropometrických vyšetření celé skupiny geriatrických pacientů a dobrovolníků. antropometrická data kontrolní skupiny antropometrická data geriatrických pacientů pomocí ručního dynamometru u pacientů nad 80 let hospitalizovaných na Klinice gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Současně jsme provedli stejné antropometrické měření u skupiny mladých zdravých dobrovolníků z řad personálu Fakultní nemocnice. Porovnávali jsme hodnoty zjištěné u geriatrických pacientů a u zdravých dobrovolníků. SOUBOR A VÝSLEDKY Vyšetřili jsme 101 seniorů (47 mužů, 54 žen) a 100 dobrovolníků (38 mužů, 62 žen). Průměrný věk u geriatrických pacientů byl 85,37 let (muži 85,26 let, ženy 85,46 let) ve věkovém rozmezí od 80 do 101 let (muži 80 až 98 let, ženy 80 až 101 let). Průměrný věk ve skupině dobrovolníků byl 30,8 let (muži 29,13 let, ženy 31,8 let) v rozmezí od 20 do 55 let (muži 22 až 45 let, ženy 20 až 55 let). Hodnoty antropometrických vyšetření u geriatrických pacientů: průměrný obvod paže v celém souboru byl 27,45 cm v rozmezí od 19 do 35 cm (průměr muži 26,86 cm rozmezí 19 až 34 cm, průměr ženy 27,95 cm rozmezí 19 až 35 cm), průměrné hodnoty kožní řasy nad tricepsem byly 11,9 mm v rozmezí od 3,33 do 23,67 mm (průměr muži 9,87 mm rozmezí 3,33 až 20 mm, průměr ženy 13,75 mm rozmezí 4,33 až 23,67 mm), testování pomocí dynamometru průměr na levé horní končetině 13,1 v rozmezí od 3 do 35 (průměr muži 17,33 rozmezí 6,67 až 35, průměr ženy 9,41 rozmezí 3 až 24) a průměrné hodnoty na pravé horní končetině 14,08 v rozmezí od 4,33 do 33 (průměr muži 17,97 rozmezí 6,67 až 35, průměr ženy 10,69 rozmezí 4,33 až 26,33). Výsledky antropometrie ve skupině dobrovolníků: průměrný obvod paže v celém souboru byl 29,23 cm v rozmezí od 23 do 39 cm (průměr muži 30,16 cm rozmezí 28 až 36 cm, průměr ženy 28,65 cm rozmezí 23 až 39 cm), průměrné hodnoty kožní řasy nad tricepsem 16,89 mm v rozmezí od 7 do 36,67 mm (průměr muži 16,04mm rozmezí 7 až 28,67mm, průměr ženy 17,76 mm rozmezí 8 až 36,67 mm), průměrné hodnoty dynamometrie na levé horní končetině 29,21 v rozmezí od 11,67 do 62,67 (průměr muži 36,74 rozmezí 23 až 62,67, průměr ženy 21,67 rozmezí 11,67 až 35,33) a průměr na pravé horní 98 ÈES GER REV 2007; 5(2):

4 ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ EXAMINATIONS IN FEMALE SUBGROUPS Graf 2. Porovnání antropometrických vyšetření v podskupinách žen. EXAMINATIONS IN MALE SUBGROUPS Graf 3. Porovnání antropometrických vyšetření v podskupinách mužů. končetině 32,57 v rozmezí od 12,67 do 67 (průměr muži 41,13 rozmezí 28 až 67, průměr ženy 24 rozmezí 12,67 až 41,67, tab. 3). Z uvedených měření vyplývá, že ve skupině geriatrických pacientů jsou již průměrné hodnoty kožní řasy nad tricepsem i obvodu paže pod hranicí normy, u skupiny dobrovolníků jsou všechna antropometrická vyšetření normální. Při porovnání antropometrických hodnot u obou sledovaných skupin jsme prokázali statisticky významný (p < 0,001) pokles svalové síly měřené dynamometrem na obou horních končetinách a tloušťky kožní řasy nad tricepsem u geriatrických pacientů oproti skupině mladých dobrovolníků. Současně došlo i ke statisticky významnému snížení obvodu paže ve skupině geriatrických mužů (p < 0,001), ve skupině geriatrických žen nebyl pokles obvodu paže statisticky významný (graf 1 3). ZÁVÌR Antropometrická vyšetření jsou jednoduchá a časově nenáročná metoda. Mohou pomoci selektovat 100 ÈES GER REV 2007; 5(2):

5 ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ pacienty ohrožené malnutricí a akcentovanou sarkopenií s redukcí svalové hmoty a snížením svalové síly. Výsledné antropometrické ukazatele jsou v popisované studii u seniorů statisticky významně nižší (s výjimkou obvodu paže u žen, kde pokles není statisticky významný) než hodnoty u skupiny zdravých dobrovolníků. Průměrné hodnoty sledovaných vyšetření u skupiny hospitalizovaných seniorů jsou pod hranicí normy uváděné v literatuře. Danou problematikou bychom se chtěli dále zabývat a pokusit se prokázat, zda dané normální rozmezí antropometrických ukazatelů odpovídá také populaci stabilizovaných seniorů. Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. NR/ LITERATURA 1. Beneš P. Základy umělé výživy. Nutriční péče pro nemocniční praxi. Praha: Maxdorf Kagansky N, Berner Y, Koren-Morag N et al. Poor nutritional habits are predictors of poor outcome in very old hospitalized patiens. Am J Clin Nutr 2005; 82(4): Jurašková B, Zadák Z. Poruchy výživy ve stáří. Zdrav Nov 2002; 51: Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R et al. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Kohout P. Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. Praha: Maxdorf Navrátilová M, Češková E, Sobotka L. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf Zadák Z. Výživa v intenzivní péči. Praha: Grada doručeno do redakce přijato k publikaci MUDR. DANA HRNÈIARIKOVÁ 1 PROF. MUDR. ZDENÌK ZADÁK, CSC. 2 MUDR. BO ENA JURAŠKOVÁ, PH.D. 1 DOC. MUDR. PETR KLEMERA, CSC. 3 1 KLINIKA GERONTOLOGICKÁ A METABOLICKÁ LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ SUBKATEDRA GERIATRIE LF UK, HRADEC KRÁLOVÉ 2 CENTRUM PRO VÌDU A VÝZKUM LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ 3 KATEDRA BIOFYZIKY A FYZIKÁLNÍ CHEMIE FF UK, HRADEC KRÁLOVÉ MUDR. DANA HRNÈIARIKOVÁ (1977) Promovala na LF UK v Hradci Králové (2001). Složila atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (2004), v současnosti se připravuje na specializační atestaci v oboru geriatrie. Od promoce pracuje jako sekundární lékař na Klinice gerontologické a metabolické LF UK a FN Hradec Králové. Je autorem nebo spoluautorem několika článků (u 4 článků je uvedena jako první autor). Je členkou České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP. ÈES GER REV 2007; 5(2):

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ ANTROPOMETRICKÁ VYŠETŘENÍ A MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERI ATRICKÝCH PACI ENTŮ POKRAČOVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SENI ORY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ A APLIKACI ANTROPOMETRI E DO NUTRIČNÍCH INDEXŮ A DOTAZNÍKŮ D. HRNČI ARIKOVÁ,

Více

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová CHOPN Vedle snížení plicních funkcí systémové komplikace - malnutrice

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků 1. Úvod Cílem studie bylo otestování účinků přístrojů "Slim Belly" a "Slim Back&Legs" na lokální spalování tuků a posouzení efektivnosti obou produktů. Studie

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu.

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Kvalita s kvantitou ruku v ruce. www.inbody.cz www.biospace.cz www.lekarna-invest.cz Co je to InBody 230? Když chci klientovi sdělit co

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

10. chůze po schodech samostatně bez pomoci 10 s pomocí 5 neprovede 0

10. chůze po schodech samostatně bez pomoci 10 s pomocí 5 neprovede 0 Přílohy Příloha č.1 Test základních všedních činností podle Bártlové - ADL Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 1. najedení, napití samostatně bez pomoci 10 s pomocí 5 neprovede 0 2. oblékání samostatně

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová

Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová Klinika interní, geriatrie a prakt. lék. LF MU a FN Brno 1 Stárnutí schéma (Cassel: Geriatric Med., 2003, NY) 2 2 Úskalí moderní medicíny v péči o seniory

Více

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře

Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře Konzultační den odd. Pracovního lékařství 4/2015 Postup řešení a průběžné výsledky úkolu: Posuzování pracovní zátěže u onemocnění bederní páteře MUDr. Jana Hlávková Ing. Petr Gaďourek Ing. Tomáš Lebeda

Více

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce.

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. Co dokáže InBody230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. www..iinbody..cz www..biiospace..cz www..iinbody4care..sk Co je to InBody230? Když chci získat co největší

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR MUDr. Petr Švihovec FN-Motol a 2.LF UK Praha Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních infekcí Česká Neonatologická

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Petra Kikalová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením

Více

Sportvital Diagnostický program pro děti d

Sportvital Diagnostický program pro děti d Sportvital Diagnostický program pro děti d a mládež Doc. MUDr. Libor Vítek, PhD,, MBA Mgr. Jan Taussig Proč diagnostika dětí? Zejména pro narůstající výskyt obezity nejen dospělé, ale i dětské populace

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ošetřovatelská péče v geriatrii Ošetřovatelská péče v geriatrii Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií z oboru geriatrie, odlišit průběh onemocnění

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY PACIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH DLOUHODOBÉ PÉČE NUTRITIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY PACIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH DLOUHODOBÉ PÉČE NUTRITIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS roč. 2, č. 1/2011 HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY PACIENTŮ V ZAŘÍZENÍCH DLOUHODOBÉ PÉČE NUTRITIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS IN LONG-TERM CARE INSTITUTIONS Radka Kozáková, Lenka Kroulíková, Darja Jarošová Ústav ošetřovatelství

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat 3.1 Matematické principy vícerozměrných metod statistické analýzy

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým Nutriční podpora nemocných s neurogenní dysfagií Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012 Miroslav Tomíška Nutriční podpůrný p tým Neurogenní dysfágie klinický význam způsobuje pokles příjmu

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod Téma: FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE V LÉKAŘSKÉ PRAXI ODBORNÝM GARANTEM LÉKAŘSKÉHO SYMPOZIA: Prof.

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ XXXV. Výročná konferencia SSVPL Vysoké Tatry 16. 10. 2014 MUDr. Otto Herber, praktický lékař AMTK Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Hodnocení somatického stavu

Hodnocení somatického stavu MĚŘENÍ TĚLESNÉ VÝŠKY Hodnocení somatického stavu Tělesná výška - je vertikální vzdálenost vertexu (v) od země. Měří se antropometrem. Při měření výškových rozměrů stojí proband zády u svislé stěny, které

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Den průmyslové neurologie 15. 10 2014 Praha

Den průmyslové neurologie 15. 10 2014 Praha Klinika pracovního lékařství LF a FN v Olomouci, Klinika pracovního lékařství VFN v Praze SZÚ v Praze Krajská nemocnice Pardubice Neurologická klinika Thomayerovynemocnice Den průmyslové neurologie 15.

Více

Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči

Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči Tisková konference České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP Ve spolupráci s Životem 90, Českou alzheimerovskou společností,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

BEZPEČNÝ POKOJ. Klíčová slova: Bezpečnost pacienta, pád pacienta, zranění pacienta, kvalita péče, indikátor kvality, bezpečný pokoj

BEZPEČNÝ POKOJ. Klíčová slova: Bezpečnost pacienta, pád pacienta, zranění pacienta, kvalita péče, indikátor kvality, bezpečný pokoj BEZPEČNÝ POKOJ Mgr. Dana Jurásková,MBA Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, Praha 4-Krč 140 00 tel.č. +420 261 082 232 dana.juraskova@ftn.cz Klíčová slova: Bezpečnost pacienta, pád

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6.

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. 10. Seznam příloh 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. Dotazník Příloha č. 1 Seznam zkratek: BMI Body mass index CNS Centrální nervový

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Žádost o grant AVKV pro rok 2012

Žádost o grant AVKV pro rok 2012 Žádost o grant AVKV pro rok 2012 Předkládající organizace: Název: Fakultní nemocnice Brno Adresa sídla: Jihlavská 20 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel IČ Organizace: 652

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více