Komunikace. aneb. kouzlo porozumění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace. aneb. kouzlo porozumění"

Transkript

1 Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Komunikace aneb kouzlo porozumění

2 Pojem komunikace jedná se o proces vzájemného dorozumívání, kdy sdělující předává příjemci nějakou informaci komunikace není proces specificky lidský, lze se s ním setkat i u zvířat, kteří si předávají informace různými způsoby. )interakce pomocí pachů, dotyků, různými gesty a postoji) komunikovat lze i v případě, že nikdo nic neříká, odchází k ní totiž i tím, že mlčíme - i tak je možné druhému sdělit naše postoje a emoce, které k němu cítíme komunikaci je třeba chápat jako oboustranný proces vzájemného sdělování

3 Struktura komunikace Komunikaci tvoří ji následující složky: - komunikátor (ten, kdo vysílá určitou inf.) - komunikant = recipient (ten, kdo inf. přijímá) - komuniké (obsah sdělení) - komunikační kanál (cesta, po níž komunikace probíhá)

4 Druhy komunikace Sdělovat informace lze mnoha způsoby. Během fylogeneze, vytvořil člověk velké množství komunikačních znaků, forem a prostředků, pomocí kterých se dokáže dorozumívat. Člověk jako jediný tvor se dokáže dorozumívat pomocí artikulovaných zvuků, které tvoří řeč. Kromě této verbální komunikace je možná i komunikace beze slov - tzv. nonverbální komunikace.

5 Verbální komunikace zákl. prvkem pro komunikaci je slovo - ta mohou být řečena nebo napsána, podle toho lze dělit řeč na mluvenou nebo psanou - podle počtu hovořících se může jednat o monolog, dialog či o komunikaci ve skupině - masovou komunikaci představují sdělovací prostředky jako tisk, rozhlas, televize - verbální komunikací se zabývá mnoho vědních disciplin, mezi nejzákl. patří: - lingvistika - jazykověda - filologie - věda o lidské řeči - sémantika - nauka o významové stránce slov - rétorika - věda o řečnickém umění - syntax - věda o správném řazení slov - paralingvistika - studium svrchních tónů řeči

6 Neverbální komunikace Neverbální komunikace má k dispozici kromě řeči i jiné sdělovací prostředky - např. použít gesto, výraz tváře, atd. Předpokládá se, že neverbální komunikace je starší než řeč. Oba druhy komunikace probíhají za normálních okolností současně. Řeč je doprovázena gesty, výrazem obličeje, oddálením či přiblížením. Co lze nonverbálně sdělovat? emoce, postoje a vztahy k druhým, aktuální psychický stav, zájem o sblížení a snahu o změnu postoje partnera, snahu o řízení vývoje dalšího vzájemného styku Druhy nonverbální komunikace: výraz obličeje, gesta, doteky, oddálení, postoje, pohyby, pohledy, tón řeči, úprava zevnějšku

7 Neverbální komunikace Mimika Sdělování výrazy obličeje, zvláště pak vyjadřování citů a emocionálních stavů (radost, smutek, překvapení, strach, spokojenost, zájem, štěstí, neštěstí apod.). Nejsilněji se v ní odráží emoční prožívání psychické rozpoložení člověka. Je důležitá při prvním dojmu. Oční kontakt - pohledy je důl. komunikátorem a sdělovačem emocí, očima zahajujeme každý sociální kontakt s neznámou osobou. pro sociální psychologii je důl. kam pohled očí směřuje, příp. jak dlouho - příliš dlouhé dívání se do očí způsobuje nervozitu toho druhého, naopak uhejbání očí jinam způsobuje averzi.

8 Neverbální komunikace Gestika téměř každý člověk používá při řeči pohybů rukou - gestikulaci, pomocí gest podtrhujeme to, co chceme vyjádřit, způsob gestikulace je u jednotlivých lidí různý, existují i národnostní a etnické rozdíly z gest je možno usuzovat i na některé vlastnosti hovořícího - na temperament, agresivitu, dominanci, tendenci k poučování, kooperativnost, ale i na aktuální stav psychiky Haptika je komunikace dotykem, řadíme sem podání ruky, objetí, pohlazení, uhození, apod. taktilně lze sledovat pozitivní i negativní vztahy mezi komunikujícími z doteku ruky poznáme charakter sociálního kontaktu

9 Neverbální komunikace Posturika sdělování fyzickým postojem, tj. konfigurací všech končetin, krku, hlavy, trupu Kinezika bezděčné pohyby rukou, nohou, hlavy, trupu

10 Neverbální komunikace Proxemika způsob komunikace přiblížením nebo naopak oddálením komunikujících osob tento způsob spočívá ve vzdálenosti, která dělí lidi, kteří jsou spolu v interakci - tato vzdálenost může být různá, podle vztahu, který k sobě komunikující osoby cítí v teorii sociální komunikace se rozlišují tzv. proxemické zóny: intimní zóna - vzdálenost kolem 30 cm, kterou si mohou porušit pouze intimní přátelé, aniž by v nás vyvolali nepříjemné pocity osobní zóna - je asi do vzdálenosti 75 cm, kontakt osob je přátelský s možností eventuálních dotyků sociální zóna - do vzdálenosti 2 m, tato zóna umožňuje neosobní jednání, obchodní či služební styk, komunikaci ve skupině veřejná zóna - je do vzdálenosti od 3,5-7 m, ze které hovoří např. řečník k posluchačům

11 Poruchy komunikace - mezi komunikátorem a komunikantem dochází někdy k úbytku informací nebo k jejich zkreslení. V těchto případech hovoříme o poruchách komunikace, a to ve smyslu kvantitativním nebo kvalitativním poruchy v komunikačním kanále - např. hlučností prostředí, nedoslýchavostí, nesoustředěností poruchy z neujasněnosti smyslu slov - např. slovo koleje

12 Poruchy komunikace brainwashing (vymývání mozku) Jedná se o poruchy, ke kterým dochází v průběhu konfliktních situací - jedná se o následující: hrubě destruktivní komunikace (komunikace s cílem člověka ponížit a urazit) autoritářská komunikace (tendence vnutit druhému vlastní postoje) disjunktivní komunikace (jedince neovlivňují přijímané zprávy, podněty zlehčuje) pseudokomunikace - komunikace formální nonkomunikace - faktické přerušení komunikace, i když přítomnost partnerů trvá

13 Poruchy komunikace podvědomé poruchy řečového projevu - nedokončení započaté věty, kdy mluvčí zůstane v půli věty a již začíná větu druhou - přeřeknutí se a zakoktání, vyskytující se u lidí v tenzi a nejistotě - používání parazitních slov

14 Chyby v komunikaci devalvování druhého, jeho názorů (shazování, posměch) změna tématu, která má být považována za odpověď nedokončování vět chytání za slov fráze, nejasné výroky dvojsmysly mluvení za druhého interpretace projevů a chování druhého nálepkování, tj. značkování chování druhého manipulace, tj. ovlivňování chování druhých se zištným cílem verbální agrese: osočování, slovní napadání, ironie, sarkasmus, urážení neverbální agrese: demonstrativně ignorovat, mlčet, útrpně se tvářit skákání do řeči

15 Chyby v komunikaci despekt podezíravost, podceňování druhého pochybování o kompetenci druhého diskvalifikace někoho necitlivé až necitelné chování šikanování zneužívání důvěry nedodržování dohodnutých pravidel pomlouvání záměrné neposkytnutí pomoci záměrné zatajování celé pravdy úmyslné poskytnutí falešné informace skrývání skutečných motivů nerespektování druhého

16 Asertivita umění se prosadit být asertivní = člověk je nezávislý, ale uznává a respektuje práva a názory jiných lidí. Současně zná i svá práva a dokáže je prosadit. Zdravé, přiměřené sebeprosazení. Nejednat na úkor druhých, ale také nepřipustit jednání ostatních na úkor můj.

17 Základní způsoby chování A) PASIVNÍ CHOVÁNÍ Bezbrannost vůči požadavků druhých. Chybí mu sebejistota v projevu, nedokáže se prosadit. Nepřirozeně snaživý. Vyhýbá se konfliktním situacím. Přizpůsobuje se silnějším jedincům. Nízké sebevědomí, deprese. B) AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ Jedinec prosazuje sebe na úkor druhých, ponižuje a pokořuje ostatní. Vlastní chyby a nedostatky si nedokáže přiznat. Přehnané sebevědomí je zástěrkou komplexů, které svou agresivitou kompenzuje. Zaujímá roli diktátora roli soudce, roli kontrolora, který se prosazuje silou a hrubostí. Častá ironie, znehodnocování. U depresivních lidí střídání pasivního a agresivního chování (agrese vůči nejbližším, partnerům, dětem) (pasivita vůči cizím lidem a autoritám).

18 Základní způsoby chování C) MANIPULATIVNÍ CHOVÁNÍ Manipulátor navozuje u ostatních pocity viny, úzkosti, vlastní nedokonalosti. Manipulace často probíhá pomocí citově zabarvených argumentů s odvoláním na morální hodnoty, slušnost, lidskost. Oblíbeným trikem manipulátora je činit druhého odpovědným za vývoj a řešení situace. Jeden předstírá bezmocnost, druhý manipuluje agresivními postoji. D) ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ Vyhýbá se manipulaci, ukřivděné pasivitě či zlostné agresi. Respektuje partnera, umí naslouchat. Nejde mu o výhru, ale o rozšíření možností. Je schopen přiznat chybu, přistoupit na kompromis.

19 Prezentace Prezentace je osobně přednesený slovní projev, jehož cílem je přesvědčit ostatní Účel prezentace. Zajímavá prezentace. PROČ? CO? KOMU? JAK?

20 Prezentace = ŘEKNI JIM, CO JIM ŘEKNEŠ = = ŘEKNI JIM TO = = ŘEKNI JIM, CO JSI JIM ŘEKL =

21 Musíš být hodně trpělivý, odpověděla liška. Sedneš si nejprve kousek ode mne do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trochu blíž... Antoine Saint-Exupéry: Malý princ

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lenka Víšková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lenka Víšková Studijní obor: Všeobecná

Více

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II komunikace etika člověk, jeho motivace a potřeby paliativní péče transkulturní ošetřovatelství výchova ke zdraví Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

Sociální vnímání (percepce)

Sociální vnímání (percepce) Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás Vyšlo: 9.1.2007 Číslo: Ročník 16 (2006), Číslo 4 Sekce: Naše "JÁ" Název článku: Sociální vnímání (percepce) Autor: Věra Strnadová Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=756

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD O B S A H ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Elektronická učebnice Jana Sykalová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Člověk a hospodářství...

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více