Výživa kriticky nemocných. Quo vadis?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa kriticky nemocných. Quo vadis?"

Transkript

1 Výživa kriticky nemocných. Quo vadis? Jan Maňák Interní JIP III. interní klinika - gerontologická a metabolická FN Hradec Králové IX. kongres ČSIM Hradec Králové

2 Muž, 49 let, akutní pankreatitis. Leden vs. duben 2015

3 Muž, 49 let, akutní pankreatitis. Leden vs. duben 2015

4 Muž, 49 let, akutní pankreatitis. Leden vs. duben 2015

5 Muž, 49 let, akutní pankreatitis. Leden vs. duben 2015

6 Smysl umělé výživy

7 Nitrogen Excretion (g/day) Metabolic Response to Trauma Days Long CL, et al. JPEN 1979;3:

8 Nutriční cíl

9

10 Nutriční cíl

11 Nutriční cíl > >

12

13

14

15

16 Doporučený nutriční cíl vs. nepřímá kalorimetrie

17 Dynamické složky

18

19 Přesnost (accuracy): % hodnot s chybou menší než 10%.

20 maximální chyba % Penn State Equation: 67% odhad s přesností ± 10%, žádná odchylka.

21 maximální chyba Penn State Equation: 67% odhad s přesností ± 10%, žádná odchylka.

22 Ultima Medgraphics Deltatrac II Douglasův vak

23 Douglasův vak od 1911

24 Douglasův vak 1921

25 Douglasův vak 1924

26 Douglasův vak 1970

27 Douglasův vak 1928

28 Douglasův vak 1940

29

30

31

32

33 Měření jsou zatížena významnou náhodnou chybou bez systematické odchylky. Vývoj přesného nástroje pro měření u ventilovaných nemocných je nutností.

34 EE ΔØ ~ 25,2 ± 441 kcal EE ΔØ ~ -273 ± 532 kcal

35 EE ΔØ ~ 25,2 ± 441 kcal EE ΔØ ~ -273 ± 532 kcal

36 EE ΔØ ~ 25,2 ± 441 kcal EE ΔØ ~ -273 ± 532 kcal Nepřesnosti způsobeny náhodnou i systematickou chybou. Žádný z kalorimetrů není vhodný pro klinickou praxi.

37 Provedení nepřímé kalorimetrie FiO2 < 0,6 PEEP < 12mmHg oběhová a teplotní stabilita žádný únik z ventilačního okruhu žádný jiný plyn ve směsi (NO, anestetika) žádná eliminační nebo mimotělní metoda žádné odsávání, sekrety nebo vlhkost v okruhu bez fyzické aktivity, dušnosti nebo tachypnoe řádná kalibrace zohlednění bias-flow

38 Stanovení energetického výdeje je zatíženo značnou chybou.

39 Endogenní kalorická produkce Exogenní kalorický přívod

40 Energetický výdej se mění v čase.

41

42 Zlepšuje výživa založená na denním měření energetického výdeje přežití kriticky nemocných? Prospektivní randomizovaná studie z jednoho centra 130 ventilovaných pacientů EV dle nepřímé kalorimetrie vs. 25 kcal/kg/den Suplementace parenterální výživou dle potřeby Intensive Care Med Apr;37(4):601-9

43 Intensive Care Med Apr;37(4):601-9

44 2,086 ± 460 kcal 1,480 ± 356 kcal p = 0,01 Intensive Care Med Apr;37(4):601-9

45 Nižší mortalita ve studijní skupině hodnocené per protocol Delší doba pobytu a ventilace u studijní skupiny (kalorimetrie) Vyšší počet infekcí u studijní skupiny Těsná a dynamicky se měnící nutriční intervence je proveditelná. Může vést ke snížení mortality. Intensive Care Med Apr;37(4):601-9

46 Dosažení nutričního cíle

47 Nutriční cíl > >

48 Median 50,6 % (31,6-68,7)

49 LOS Negativní bilance energie je asociována s ARDS, ren. selháním, sepsí s komplikacemi (potřeba chirurgie, dekubity) Neprokázána souvislost s mortalitou, délkou UPV,délkou pobytu

50 Energetická bilance Počet infekčních komplikací Kumulovaná energetická bilance = -12,600 ± 10,520 kcal

51 Kumulativní energetický deficit častý u kriticky nemocných prodloužení LOS, MV asociován s komplikacemi, zejména infekčními vzniká v 1.týdnu po přijetí neprojeví se poklesem nutričních parametrů

52 167 JIP ve 21 zemích Zvýšení příjmu o 1000kcal snížení mortality - OR 0,76 (CI 0,61-0,95, p= 0,014)

53

54 Dosažení nutričního cíle Nutriční cíl energie ordinovaná dodaná Účinnost EV nižší než zamýšleno kumulativní energetický deficit Příčiny běžné postupy, odstranitelné (?) Následky LOS, délka UPV, infekce, ATB

55 Chinese whispers

56 Energetická potřeba Chinese whispers

57 Vypočtená/změřená potřeba energie Energetická potřeba Chinese whispers

58 Vypočtená/změřená potřeba energie Energetická potřeba Předpis výživy Chinese whispers

59 Vypočtená/změřená potřeba energie Předpis výživy Energetická potřeba Výživa skutečně dodaná Chinese whispers

60 Vypočtená/změřená potřeba energie Předpis výživy Energetická potřeba Výživa skutečně dodaná Výživa vstřebaná Chinese whispers

61 ±30% Vypočtená/změřená potřeba energie -?% % Předpis výživy Energetická potřeba Výživa skutečně dodaná -?% Výživa vstřebaná Chinese whispers

62

63 ESPEN Tolerance EV žádná PEV (A) Nelze-li dosáhnout plné EV parenterální suplementace do výše nutričního cíle (C) Intolerance nebo kontraindikace EV zahájit PV do h. (pokud nebude do 10 dní plný p.o.) (C)

64 ASPEN / SCCM EV preferována před PEV (B) Začít EV časně (= 24-48h po přijetí) Pokud EV nelze realizovat, 7 dní žádná výživa (C) U pacientů bez předchozí malnutrice před přijetím zdravých pokud nejsou na EV nezahajovat PEV dříve než po 7. dni (E)

65

66

67 Závěry epanic Pozdní podání parenterální výživy je asociováno s Menší incidencí infekčních komplikací Kratší dobou umělé plicní ventilace Kratší dobou nutnosti náhrady ledvin Kratším pobytem na JIP Kratším pobytem v nemocnici Nižšími náklady na léčbu

68 Shrnutí Pacienti Převážně chirurgického profilu Krátkodobí, často elektivní Pravděpodobně malé nutriční riziko Vyřazeni nutričně rizikoví Závěry nelze generalizovat na obecnou populaci kriticky nemocných

69 Může za negativní efekt suplementární parenterální výživy forma nebo obsah?

70

71 Pacienti bez nozokomiální infekce (%)

72 Závěry: doplňková parenterální výživa může snížit počet nozokomiálních infekcí zkrátit dobu na ventilátoru snížit náklady & je bezpečná minimalizace nežádoucích účinků

73 Zlepší časná PEV výsledek u pacientů s relativní kontraindikací EV? multicentrická, randomizovaná, zaslepená 31 JIP - Austrálie, Nový Zéland 1372 pacientů (686 časná PV vs. 686 standart) PV od 1. dne vs. EV dle tolerance

74

75 mortalita beze změny kratší doba na ventilátoru u PV beze změny délky pobytu na JIP a v nemocnici větší ztráta svaloviny u skupiny bez parenterální výživy stejný počet nových infekcí

76 N.S.

77 Časná parenterální výživa je bezpečná. Může být prospěšná.

78 Hypotéza: parenterální cesta je účinnější než enterální v dodávce časné výživy pro neplánovaně přijaté kriticky nemocné, kteří mohou být živeni oběma způsoby. Nutriční cíl: energie 25 kcal /kg aktuální tělesné hmotnosti Proteiny, resp. aminokyseliny: dle lokálních zvyklostí. Výživa zahájena do 36 hodin od přijetí. Trvání studie: 5 dní. Dosažení nutričního cíle plánováno do hodin po zahájení. Centrální žilní kanyla vs. nasogastrická a nasojejunální sonda. N = 2388 pacientů ve 33 centrech UK.

79 bez rozdílu 30- i 90-tidenní mortality více hypoglykemií a zvracení u EV bez rozdílu v infekcích a dalších sekundárních cílech nutriční cíl nedosažen u většiny nemocných v obou skupinách (?!)

80 Závěry: Studie neřešila dávku energie ani jednotlivých živin. Časná parenterální nutriční podpora tak jak je často podávána není ani škodlivější ani prospěšnější než její enterální ekvivalent.

81 Následky studie epanic

82 sníží řízená podvýživa při zachování stejného přívodu proteinů mortalitu? randomizovaná odslepená studie v 7 centrech 40-60% kcal vs %, 14 dní Protein 1,2 1,5g/kg (protein. suplementy pro hypokalorickou větev) 90denní mortalita, mortalita JIP, 28, 180 dní,

83

84

85 Závěr: Nízkokalorická výživa nebyla spojena s nižší mortalitou než normokalorická

86 Závěr: - hypokalorická výživa neškodí, mortalita je stejná. - způsobuje méně hyperglykemií, menší potřebu inzulinu a možná méně selhání ledvin kongres American Thoracic Society

87 Nebyl splněn cíl v dodávce proteinů, dodáno jen 0,8 1,0 g / kg. Není rozdíl ve výživě obsahující 77kcal /g a 117 kcal/g proteinu. Zajistit zvolenou dodávku enterální výživy je těžké

88 Je klíčem k zlepšení mortality výživou protein?

89 Obsah proteinu ve velkých studiích

90 prospektivní, observační studie 886 ventilovaných pacientů Energie: cíl - nepřímá kalorimetrie Protein: cíl = 1,2 g/kg/den 4 skupiny podle splnění nutričních cílů: splnění energie splnění proteinu splněny oba nesplněn žádný 28-denní mortalita

91 Splněn Energie Protein Oba Žádný Energie % 96±5 85 ± 4 99 ± 9 74 ± 15 Protein % 1,06 ± 0,14 1,21 ± 0,15 1,31 ± 0,18 0,83±0,23

92 Splněn Energie Protein Oba Žádný Energie % 96±5 85 ± 4 99 ± 9 74 ± 15 Protein % 1,06 ± 0,14 1,21 ± 0,15 1,31 ± 0,18 0,83±0,23 MORTALITA?

93 Splněn Energie Protein Oba Žádný Energie % 96±5 85 ± 4 99 ± 9 74 ± 15 Protein % 1,06 ± 0,14 1,21 ± 0,15 1,31 ± 0,18 0,83±0,23 Mortalita 19,5 12,5 14,7 20,4

94 Splněn Energie Protein Oba Žádný Energie % 96±5 85 ± 4 99 ± 9 74 ± 15 Protein % 1,06 ± 0,14 1,21 ± 0,15 1,31 ± 0,18 0,83±0,23 Mortalita 19,5 12,5 14,7 20,4 PEV % 29,8 37,5 38,4 18,2

95 Pacienti 4 dny na JIP n= 2828 Pacienti 12 dní na JIP n= 1584 International Nutrition Survey data retrospektivní analýza 0,68 0,60 Příjem proteinu 80% předepsaného mortality o 32%, resp. 40% Je zapotřebí maximalizovat úsilí o dosažení předepsané dávky proteinu.

96 příjem proteinu průměrně 0,5g/kg/d 10% pacientů příjem > 1g/kg/d bez rozdílu mortality mezi nadprůměrným a podprůměrným přijmem proteinů low protein high protein po vyřazení zemřelých do 96h nízký proteinový příjem lepší 90denní přežití

97 1456 pacientů RENAL study průměrně 11 ± 9 kcal/kg/den bez rozdílu mezi přeživšími a zemřelými vyšší dávka energie nebyla nezávisle asociována s nižší mortalitou L H po vyřazení zemřelých do 96h nízký kalorický příjem lepší 90denní přežití

98 Následky studie epanic

99 Autofagie

100

101

102

103

104

105 Autofagie a výživa nabídka substrátů inhibice autofagie porucha odklízení poškozených organel zpomalené hojení, prodloužení úzdravy časná výživa škodí inhibicí autofagie

106

107

108

109

110

111

112 Search: early ICU

113 49 kriticky nemocných 15 zdravých dobrovolníků nepřímá kalorimetrie v klidu při zátěži (bicykl) 0 nebo 3 a 6W na 30 min. po cvičení výpočet energetické spotřeby při cvičení

114 Měřený REE vs. Harris-Benedict pacienti Stress factor pacienti: 1,29 ± 0,31 zdravé kontroly: 1,02 ± 0,19 kontroly

115 pasívní VO 2 ml/min.

116 Navýšení energetického výdeje Pro zátěž 3W: Δ = 10kcal/kg/den ~ 720 kcal/den ~ 30 kcal/h Σ = 15 kcal/den

117 Navýšení energetického výdeje Pro zátěž 3W: Δ = 10kcal/kg/den ~ 720 kcal/den ~ 30 kcal/h Σ = 15 kcal/den U časně mobilizovaných kriticky nemocných není zapotřebí upravovat dávku výživy.

118 Navýšení energetického výdeje Pro zátěž 3W: Δ = 10kcal/kg/den ~ 720 kcal/den ~ 30 kcal/h Σ = 15 kcal/den Mobilizace může působit jako signál k překonání anabolické rezistence.

119 Quo vadis? Metabolismus není regulován nabídkou substrátů. Nelze jej touto cestou donutit, lze však uškodit. Nutriční péče musí respektovat momentální a proměnlivé nastavení organismu (katabolismus/anabolismus), které je zapotřebí lépe rozpoznat.

120 Quo vadis? Směry dalšího výzkumu? autofagie a její klinický význam markery metabolického nastavení organismu měření endogenní produkce energie lepší metabolický monitoring (klinicky použitelný, přesný a dostupný kalorimetr?) ovlivnění anabolické rezistence úloha dodávky proteinu, oddělení od energie výživa u nemocných s minimální sedací a časně mobilizovaných

121

122

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA 1 HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA Kontrolní otázky: 1. Co je to aktivní tělesná hmota? 2. Jaký je rozdíl mezi zásobním a strukturním tukem? 3. Které hormony působí lipolyticky? 4. V čem se liší

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název vzdělávacího programu... 3 3. Popis vzdělávacího programu... 3 4. Cíl... 4 5. Cílová

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Dny dětské endokrinologie 2008

Dny dětské endokrinologie 2008 Abstrakta Dny dětské endokrinologie 2008 Symposium 1 Polohové anomálie varlat současná diagnostická a léčebná doporučení POLOHOVÉ ANOMÁLIE VARLAT V DĚTSKÉM VĚKU: HORMONÁLNÍ LÉČBA NEBO CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ?

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA 1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA Souhrn Pohybová aktivita (PA) je důležitou součástí zdravého životního stylu. V textu je uvedena základní terminologie s PA související, je vysvětlen pojem fyzické zdatnosti.

Více