Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání."

Transkript

1 Komunikace Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání. CZ.1.04/3.1.00/A Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 1. Teorie komunikace Co je komunikace? Definice kalifornské paloaltské školy (Watzlawick) médium pozorovatelných manifestací lidských vztahů V tomto přístupu termín komunikace téměř splývá s pojmem chování Komunikací není jenom řeč, nýbrž veškeré chování a každá komunikace včetně komunikačních aspektů jakéhokoli kontextu- ovlivňuje chování (viz. Základní axiomy pragmatiky mezilidské komunikace) Funkce komunikování Informovat předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit.. (informativní funkce) Instruovat navést, zasvětit, naučit, dát recept (instruktážní funkce) Přesvědčit aby adresát změnil názor, získat někoho na svou stranu, zmanipulovat, ovlivnit (přesvědčovací funkce) Vyjednat řešit a vyřešit, dospět k dohodě, (vyjednávací funkce) Pobavit rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit, (funkce zábavní) Motivace ke komunikaci Motivace kognitivní- chceme či potřebujeme něco sdělit, vyjádřit se o světě, o sobě. Chceme vtáhnout našeho komunikačního partnera do tématického světa v naší mysli. Komunikace je v tomto případě předáváním smyslu Motivace zjišťovací- ptáme se abychom se lépe vyznali v názorovém světě druhého člověka, nebo v tématu (ptáme se na informace, postoje, prožitky) Motivace sdružovací chceme navázat vztah, uspokojit potřebu bližšího kontaktu Motivace sebepotvrzovací tím, že je ochoten se mnou mluvit, mi dává druhý člověk jedno z největších a nejsamozřejmějších potvrzení o tom, že mám pro něho cenu Motivace adaptační komunikací signalizujeme a vyjevujeme svůj sociální status, svou pozici v sociálním světě, nebo svou profesní roli (řeč těla, kufřík, automobil, uniforma apod.) Motivace přesilová potřeba uplatnit se, získat pozornost, respekt, úctu, obdiv, Motivace požitkářská rozptýlit se, uniknout od starostí (klábosení, drbání, flirt) Motivace existenciální komunikace sám se sebou, s něčím co mně přesahuje (bůh, modlitba) Komunikační dovednosti Dovednost prezentovat sebe sama Dovednost vztahová (navázat přátelské, milenecké vztahy, spolupracovat s kolegy) Dovednost vést rozhovory a pohovory Dovednost komunikovat v malé skupině a vůdcovská dovednost Dovednost prezentace Mediální gramotnost

4 Analýza komunikace dvou osob: A motivace ke sdělení v osobě K B strategický záměr K (čeho chce sdělením dosáhnout u L) C smysl sdělení pro K (jak tomu, co říká, sama rozumí) D slovní formulace (významy slov, které jim připisuje K) E akustický, paralingvistický a neverbální příjem výstup a akustický, paralingvistický a neverbální příjem (to, co L slyší) b Jak L chápe význam slov (co si pod nimi představuje) c - smysl sdělení pro L (jak rozumí tomu, co bylo řečeno) d představa L o tom, čeho tím chtěla K dosáhnout (jak příjemce rozumí záměru hovořícího) e vliv, účinek, efekt sdělení naslouchajícího Formy mezilidské komunikace Intrapersonální komunikace (komunikaci vedeme sami se sebou) Interpersonální komunikace (interakce s osobou, s kterou máme nějaký druh vztahuosobní kontakt, , dopis apod.) Rozhovor, pohovor (komunikace formou otázek a odpovědí) Komunikace v malé skupině (5-10 lidí, slouží k vztahovým potřebám- potřeba společenského styku, úkolové potřeby práce) Veřejná komunikace (komunikace mezi řečníkem a posluchači, kterých může být různý počet Počítačem zprostředkovaná komunikace ( , chat, apod.) Masová komunikace (noviny, časopisy, televize, film)

5 Modely a pojmy komunikace: Lineární pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ Výzkumníci z oblasti komunikace Paul Nelson a Judith Pearsonová uvádějí, že mluvčího můžeme považovat za hráče přihrávajícího míč posluchači. Dokážete najít další analogii nebo metaforu pro lineární pojetí komunikace? Interakční pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ POSLUCHAČ MLUVČÍ Budeme-li nadále používat analogii přihrávky míče, mluvčí podává posluchači, který buď přihrávku chytí, nebo zkazí. Transakční pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ V transakčním pojetí jde o složitou míčovou hru. Každý hráč může kdykoliv vysílat i přijímat jakýkoli počet míčů. Hráči jsou schopni házet i chytat míče ve stejném okamžiku.

6 Zásady komunikace Základní axiomy pragmatiky mezilidské komunikace (podle Matuška SPAS Praha)

7 a) Komunikace je proces přizpůsobování- komunikace se odehrává jen v takovém rozsahu, v jakém její účastníci požívají stejný systém signálů. V oblasti, kde se vaše komunikační systémy liší, nebudete schopni s druhým komunikovat ( rodiče-děti, personál- uživatel služby) b) Komunikace je nejednoznačná nejednoznačnost je stav, kdy lze interpretovat nějaká sdělení víc než jedním způsobem. Častým důvodem jsou slova, která lze vykládat odlišně (např. časové údaje brzy, hned, za chvilku si můžou různí lidé vykládat odlišně). Nejednoznačnosti sdělení se nelze vyhnout, (v každém vyjádření je určitá míra nepřesnosti) je proto dobré vzájemně upřesňovat. c) Komunikace má obsahové a vztahové rozměry komunikace existuje minimálně na dvou úrovních. Jednotlivá sdělení se mohou týkat věcí, které jsou vně mluvčího i posluchače (např. počasí), stejně jako jejich vzájemného vztahu podřízený - nadřízený. d) Komunikace má mocenský rozměr moc je možnost ovlivňovat nebo řídit chování druhého. Vaše moc ovlivňuje to, jakým způsobem komunikujete. e) Komunikace je dělená komunikační děje probíhají nepřetržitě a nemají jasný začátek ani konec. Jako aktéři či pozorovatelé komunikace můžeme rozdělit tento proces na příčinu a následek, podněty a reakce f) Komunikace má svůj cíl komunikujete s určitým záměrem, vede vás k tomu jistá motivace g) Komunikace je nevyhnutelná, nevratná a neopakovatelná komunikace je nevyhnutelná a často k ní dochází i tehdy, i když člověk nemá v úmyslu nebo nechce komunikovat

8 2. Vlastní já a vnímání Sebepojetí Vaše sebepojetí je vaše vlastní představa o tom, kdo jste. Je to vnímání sebe sama, tedy vaše pocity a úvahy o vlastních slabých i silných stránkách, o vlastních schopnostech i jejich hranicích. Představu o sobě odvozujete také z představ, které o vás mají druzí, ze srovnání sebe sama s ostatními, ze svých kulturních návyků a z hodnocení vlastních myšlenek a chování. Zdroje sebepojetí POHLED DRUHÝCH VAŠE INTERPRETACE A HODNOCENÍ SEBE SAMA Jak mě vidí osoby pro mne významné Jak hodnotím své vlastní názory a chování SEBEPOJETÍ Jaký jsem ve srovnání se sobě rovnými Jak se řídím učením kultury, ke které patřím SOCIÁLNÍ KOMPARCE KULTURNÍ VLIVY Obrázek znázorňuje čtyři zdroje pohledu na vlastní osobu. Zamyslete se nad tím, jaký vliv na Vás měl každý z těchto faktorů v průběhu Vašeho života. Který měl největší vliv do dvanácti let? Který na Vás nejvíce působí právě teď? Který Vás bude nejvýrazněji ovlivňovat za dvacet, nebo třicet let? Sebeuvědomění Sebeuvědomění je základem veškeré komunikace. Dosáhnete ho, když analyzujete několik aspektů své osobnosti z hlediska toho, jak se jeví ostatním i vám samotným. Jedním z nástrojů běžně používaných k tomuto účelu je takzvané okno Johari, symbolické rozdělení vlastního já do čtyř oblastí.

9 Vaše čtyři já Okno Johari je rozděleno na čtyři složky či jakési tabule, které představují čtyři součásti či podoby osobnosti. Těmito složkami jsou oblast otevřenosti, oblast slepoty, oblast skrývání a oblast neznámého. Uvedené oblasti neexistují odděleně, ale jsou na sobě navzájem závislé. Když se jedna z nich zvětšuje, ostatní se přiměřeně zmenšují. CO VÍM CO NEVÍM CO VĚDÍ OSTATNÍ OTEVŘENÉ JÁ SLEPÉ JÁ CO NEVĚDÍ OSTATNÍ SKRYTÉ JÁ NEZNÁMÉ JÁ 2.2 Sebeuvědomění. (s ) Tento obrázek se běžně používá ke zjišťování toho, co o sobě víme, a co ne. Dobře také vysvětluje podstatu otevřenosti, o které bude řeč dále. Okno je pojmenováno podle svých tvůrců Josepha Lufta a Harryho Inghama. OTEVŘENÉ JÁ představuje všechny informace, chování, postoje a názory, které o sobě máte a které mají ostatní o vás. Mimo jiné to mohou být vaše jméno, barva pleti, pohlaví, věk, náboženství a politické přesvědčení. Velikost otevřeného já se mění v závislosti na vaší osobnosti a na lidech, se kterými komunikujete. Pravděpodobně jste k některým lidem sdílnější než k jiným. Například na téma svého milostného života můžete projevovat velkou oblast otevřenosti vůči svým přátelům (říkáte jim všechno), ale velmi malou vůči svým rodičům. SLEPÉ JÁ představuje vědomosti, které o vás mají druzí, ale které vám chybějí. Může to být například váš zvyk dokončit větu druhého, než ji stačí doříct sám, nebo třít si nos, když vás něco znepokojuje. Velké slepé já znamená nízké vědomí o sobě samém a narušuje přesnou komunikaci. Proto je důležité oblast slepoty zmenšovat a zjišťovat, co o vás ostatní vědí. NEZNÁMÉ JÁ představuje ty části vašeho já, které neznáte ani vy, ani nikdo jiný. Jsou to informace ukryté hluboko ve vašem podvědomí. Tak se prostřednictvím hypnózy, snů, psychotestů nebo psychoterapie můžete dozvědět například o své posedlosti penězi, o obavách z kritiky nebo o tom, jakým typem milence jste. SKRYTÉ JÁ představuje všechno, co o sobě víte, ale co skrýváte před ostatními. Tato okenní tabule obsahuje všechna vaše úspěšně skrývaná tajemství, například představy, trapné zážitky a jakékoliv názory či přesvědčení, za které byste se mohli stydět. Určité věci pravděpodobně tajíte jen před některými lidmi, zatímco před jinými ne. Například byste neřekli svým rodičům, že chodíte s člověkem jiné rasy nebo jiného náboženství, ale svému příteli byste se s tím svěřili.

10 Růst sebeuvědomění Sebeuvědomění je velmi důležitým faktorem v komunikaci, a proto se snažte zvýšit vědomí svých vlastních potřeb, přání, zvyků, přesvědčení a postojů. Můžete to udělat různými způsoby. Naslouchejte druhým. Ostatní vám příhodně poskytují nepřetržitou zpětnou vazbu, právě takovou, jakou potřebujete ke zvýšení svého sebeuvědomění. Při každé osobní interakci lidé dělají různé poznámky o tom, co děláte, co říkáte, jak vypadáte. Tyto poznámky mají často zcela jasný význam: Uvolněte se, Neberte všechno tak vážně... Někdy se však skrývají v tom, jak se na vás druzí dívají nebo o čem hovoří. Těmto zdrojům informací věnujte velkou pozornost. Zvětšujte otevřené já. Svěřit se druhým vám pomůže zvýšit sebeuvědomění. Když hovoříte sami o sobě, můžete objevit spojitosti, které vám předtím unikaly, a díky zpětné vazbě od druhých získáte ještě lepší a komplexnější pohled na určité věci. Zvětšením oblasti otevřenosti také podnítíte ostatní, aby prozradili, co o vás vědí. Hledejte informace o sobě. Povzbuzujte lidi, aby řekli svůj názor na vás. Využívejte situace, které běžně vznikají: Myslíte, že jsem dneska byla na děti moc přísná?, Myslíte, že jsem dost asertivní, když jsem žádal o zvýšení platu? Ale informace hledejte s mírou. Pokud se budete takto vyptávat příliš často, vaši přátelé se brzy poohlédnou po někom jiném, s kým by si mohli povídat. Veďte dialog sami se sebou. Nikdo vás nezná lépe než vy sami. Ptejte se proto sami sebe: Co mě motivuje jednat tak, jak jednám? Jaké mám krátkodobé a dlouhodobé cíle? Jak plánuji, že jich dosáhnu? Jaké mám slabé a silné stránky? Sebeúcta Sebeúcta je hodnota, kterou přisuzujete sami sobě, lidé s vysokou sebeúctou mají o sobě velmi vysoké mínění, lidé s nízkou sebeúctou vidí sebe sama negativně. Pět doporučení k posílení sebeúcty: 1. Bojujte proti sebezničujícím myšlenkám 2. Vyhledávejte prospěšné lidi 3. Pracujte na projektech, které povedou k úspěchu 4. Připomínejte si své úspěchy 5. Používejte afirmaci (potvrzování silných stránek a úspěchů) Sebeodhalení Jedná se o typ komunikace, při niž o sobě prozrazujeme informace, které obvykle skrýváme.

11 3. Naslouchání Proces naslouchání Naslouchání je rozhodující částí komunikace a slouží obsahovým i vztahovým funkcím Model procesu naslouchání Příjem signálů (Sluchový vjem) Reakce (Odpověď, zpětná vazba) Porozumění (dešifrování významu) Hodnocení (posouzení, kritika) Zapamatování Model zobrazuje různé fáze naslouchání. Všimněte si, že příjem zvukových signálů není totožný s celým nasloucháním, ale je pouze jeho úvodní fází. Tento model vychází z řady dřívějších modelů, které vytvořili výzkumníci v oboru naslouchání. Jakými dalšími způsoby by bylo možno zobrazit proces naslouchání? Mluvčí někdy žádají posluchače, aby přijímali jejich sdělení bez předsudků. Tento proces se označuje jako popření: Vyhýbavost: je žádost, abyste (jako posluchači) vnímali sdělení odděleně od mluvčího, tj. když odmítáte sdělení, abyste neodmítali mluvčího. Ujištění: je žádost, abyste ho nediskvalifikovali, kdyby řekl něco, co by mohlo být vnímáno negativně. Oprávnění hřešit : je žádost, abyste mu dovolili se nějakým způsobem odchýlit od toho, co je považováno za normální postup. Efektivita naslouchání: Empatické a objektivní naslouchání Nezaujaté a kritické naslouchání Vnější a hloubkové naslouchání Aktivní a neaktivní naslouchání

12 Rozdíl mezi empatickým a kritickým nasloucháním Naslouchá příjemce Empatické naslouchání Automatické hodnocení Mluvčí Otevřený příjem Maximální porozumění poznámkám mluvčího: Jak on to vidí Vyvolání kritiky ve sporných otázkách Souhlas Nesouhlas Závěry Naslouchá kritik Efektivita naslouchání Nastavenost Zvažující naslouchání Empatické a objektivní naslouchání Nezaujaté a kritické naslouchání Mluvčí Otevřený příjem Kritizovat Sumarizovat Uzavírat Souhlasit Nesouhlasit Minimální porozumění poznámkám mluvčího: Jak on to vidí 4. Verbální komunikace Komunikace je balík verbálních a neverbálních signálů Řeč se liší mírou abstrakce v rozsahu od velmi obecné po velmi konkrétní Řeč se liší mírou přímočarosti. Může vyjádřit přesně, co máte na mysli, nebo může být vyhýbavá a vyjadřovat váš názor velmi nepřímo Význam řeči je v lidech nikoli ve slovech Řeč je ovlivněna kulturou a pohlavím Odmítnutí přijetí znamená ignoranci přítomnosti i komunikace druhých. Přijetí znamená akceptaci, podporu a uznání důležitosti druhých Rady pro zvýšení efektivity verbálních sdělení: - Řeč symbolizuje realitu, sama o sobě realitou není - Řeč může vyjadřovat jak fakta, tak dedukce, ale nijak je nerozlišuje - Řeč může zamlžit rozdíly, když soustředí pozornost na extrémy, místo na střed, který se nachází mezi nimi - Řeč má sklon být statická, zatímco lidé a události se nepřetržitě mění

13 5. Neverbální komunikace Neverbální komunikace zahrnuje širokou oblast toho, co signalizujeme beze slov, či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace. Neverbálně komunikujeme: 1). Gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla 2). Postoji těla 3). Výrazy tváře (mimikou) 4). Pohledy očí 5). Volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice v prostoru (přibližováním a oddalováním se). 6). Tělesným kontaktem (doteky) 7). Tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči 8). Oblečením, fyzickými a jinými aspekty vlastního zjevu Nelze nekomunikovat Jestliže je možné nemluvit, není možné se nijak neprojevovat. Nelze signalizovat nic. I svým mlčením, nehnutým obličejem a celkovým klidem těla něco sdělujeme. Míra verbálních projevů se u jednotlivých lidí liší. Člověk může přestat mluvit, nemůže však přestat komunikovat svým tělovým idiomem, zde musí něco říct, buď dobře, nebo špatně. Nemůže neříct nic. Základní emoce Neverbálními prostředky čitelně vyjádříme sedm základních emocí: Štěstí (radost, potěšení, pohoda) Překvapení Strach Smutek Hněv Znechucení (opovržení) Zájem o něco (zvědavost) Obecná zjištění o neverbální komunikaci člověka Každé chování v přítomnosti druhého člověka má povahu sdělení, které může být určeno právě tomuto druhému člověku Komunikující se neverbálně velmi ovlivňují. Známé jsou efekty zrcadlení projevů (nápodoba a imitace), a to i u dospělých osob, přičemž k napodobování dochází nevědomě. V intimních vztazích dochází k vzájemnému mimoslovnímu kompenzování projevů tak, že oba partneři udržují jakousi neverbální rovnováhu Produkuje-li člověk nesynchronizovaně řeč a gesta, příjemce to ruší, odvádí to jeho pozornost od řečeného, uvádí ho to ve zmatek. Pozorovatel připíše zpravidla větší váhu sdělení neverbálnímu než verbálnímu. Naše mimoslovní projevy jsou jiné podle toho, komu jsou adresovány. Tváříme se jinak na šéfovou a jinak na podřízeného. Neverbální komunikace učitele se promění i podle toho, jaký stupeň znalostí odhaduje u studentů

14 Repertoár gest je různě široký v různých kulturách. Například v Izraeli bylo zjištěno více užívaných symbolických gest než v USA. Každý člověk má své vlastní, často konstantní neverbální tempo, rychlost gestikulace, změn postojů, mimických změn atd. a částečně ho může ovládat. Tempo našich projevů se mění při strachu, v depresi nebo v manickém stavu bipolárního psychického onemocnění. Na postoji těla, když sedíme nebo stojíme, si lze všímat především dvou znaků: bezprostřední naléhavosti a uvolněnosti. Naléhavost vede většinou ke snížení vzdálenosti mezi osobami, bezprostředněji naléhaví jsme k osobám, které máme rádi. Člověk v napětí má tendenci k neměnné mimice. Ti kdo se lépe vyznají v emocích druhých, patří k nejoblíbenějším lidem a sami bývají citliví. Úsměv facilituje chování přihlížejících tím, že v nich spouští zpětnou vazbu. Absence úsměvu inhibuje. A naopak samo usmívání může zvyšovat atraktivitu člověka. Tvrzení, že v obličeji se zrcadlí emoce, je velmi nepřesné. Na výrazech tváře se podílí i zvyk v daném společenství. Oči prozradí nejvíce. Z pouhého proužku očí lze kromě strachu a smutku vyčíst poměrně přesně i radost, zlobu, překvapení či některé kombinace těchto emocí. Prostorová a teritoriální komunikace Prostorovou komunikací, která je důležitým faktorem neverbální interpersonální komunikace se zabývá proxemika. Nejčastěji bývá uváděno, že rozlišujeme čtyři vzdálenosti, které definují typ vztahu mezi lidmi: Intimní vzdálenost - představuje odstup 45 cm a méně. V tomto prostoru je přítomnost druhého nepřehlédnutelná. Je slyšet a cítit jeho dech. V intimní vzdálenosti jsou lidé například při milování, zápasu, uklidňování nebo ochraně. Je tak těsná, že ji většina lidí považuje za nevhodnou na veřejnosti. Osobní vzdálenost - představuje rozmezí od 45 cm do 1,2 m tato vzdálenost vymezuj náš osobní prostor. Do této blízkosti dovolujeme vstup těm, které máme rádi. Společenská vzdálenost od 1.2 do 3,7 m v této vzdálenosti řešíme neosobní záležitosti a společensky komunikujeme. Čím větší vzdálenost se zachovává tím je komunikace formálnější. (stoly lidí ve vedoucích funkcích) Veřejná vzdálenost je větší než 3,7m, tato vzdálenost nás chrání, (veřejné dopravní prostředky) Teritorialita Jedná se o vlastnickou reakci na nějaké území nebo předmět. Reagujeme většinou na tři typy teritorií: Primární teritoria - jedná se o zóny, které můžeme označit jako vlastní (váš pokoj, stůl, kancelář Sekundární teritoria jedná se o zóny, které nám nepatří, ale obsadili jsme j a jsme s nimi spokojeni (obvyklý stůl v kavárně, místo ve školní třídě apod.) Veřejná teritoria jedná se o zóny otevřené všem lidem, užívají je všichni (kina, restaurace, nákupní střediska).

15

16 6. Interpersonální konflikt Interpersonální konflikt je nesoulad mezi nějak spojenými jednotlivci spolupracovníky, blízkými přáteli nebo členy rodiny. Interpersonální konflikt je součástí každého interpersonálního vztahu ať se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, sourozenci, milenci nebo spolupracovníky. Jestliže ve vztahu neexistuje žádný konflikt, je tento vztah pravděpodobně neživý nebo bezvýznamný Nejčastěji uváděné předměty sporů: Intimní problémy jako je láska a sex Mocenské problémy jako přílišné požadavky nebo panovačnost a žárlivost Osobní vady jako je nadměrné pití alkoholu nebo kouření, osobní čistota, či styl řízení vozidla Problémy osobního odloučení jako častá nepřítomnost nebo školní či pracovní návyky Společenské problémy jako je politika, sociální záležitosti, rodiče a osobní hodnoty Problémy týkající se nedůvěry, předchozích partnerů nebo lži Obsahový a vztahový konflikt Obsahový konflikt se soustřeďuje na předměty, události a osoby, které jsou obvykle externí ve vztahu k osobám zúčastněným v konfliktu (kvalita filmu, na co se dívat televizi apod.). Vztahový konflikt problémy vznikají ze vztahů mezi jednotlivci (kdo má pravdu, kdo bude mít poslední slovo). Negativní a pozitivní konflikt Konflikt často vede k negativnímu pohledu na oponenta. V konfliktech se často používají nečestné způsoby boje, většinou převládá snaha zranit druhého. Hrozba uzavření se. Pozitivní aspekty konfliktu jsou ty, že vás nutí zkoumat problém a pracovat na jeho možném řešení. Pět základních stylů konfliktu Soutěžení: Já vyhrávám, ty prohráváš. Soutěživý styl sebou nese velký zájem o vlastní potřeby a malý zájem o potřeby druhých. Je to styl člověka, který vnucuje svou vůli druhému Vyhýbání: Já prohrávám, ty prohráváš. Ti kdo se konfliktu vyhýbají, se relativně nezajímají o své vlastní nebo oponentovi potřeby a přání. Vyhýbají se jakékoli opravdové komunikaci o problému, mění téma, když se o něm začne mluvit, a obyčejně ustupují ze scény jak psychicky, tak fyzicky. Přizpůsobení: Já prohrávám, ty vyhráváš. Tím, že se přizpůsobíte, obětujete své osobní potřeby potřebám druhého. Vašim hlavním cílem je udržet harmonii a klid ve vztahu nebo ve skupině Spolupráce: Já vyhrávám, ty vyhráváš. Při spolupráci se zaměřujete nepotřeby své i potřeby svého partnera. Tento styl, který je často považován za ideální, se vyznačuje

17 ochotou věnovat čas komunikaci a zejména pak naslouchat názorům a potřebám druhé osoby Kompromis: Já vyhrávám i prohrávám, ty vyhráváš i prohráváš. Tento styl zaujímá jakýsi střed. Kompromis je strategie, která znamená vyjít si vstříc na půl cesty. Výsledkem kompromisu nebývá často nejlepší volba, ale také není špatná a uspokojí částečně oba aktéry. 7. Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince Dobrý řečník, zdatný manažer, dobrý učitel či terapeut, úspěšný vyjednávač a prostředník se zpravidla vyznačuje rysy, které souvisejí jednak s jeho osobnostní strukturo, na druhé straně s osvojenou komunikační obratností. Pozitivně vidí sám sebe, věří si Dokáže být, vždy s ohledem na danou situaci, jak empatický, tak neústupný, vstřícný i odměřený Není rivalizující typ, což nevylučuje nároky kladené na sebe Umí sám dospět ke kompromisu i pomoci druhým k němu dospět Ustoupí-li, neobviňuje Hodnotí teprve tehdy, až si vyslechne celou informaci (umí pozorně naslouchat) Je otevřený změnám a rozmanitosti názorů Nediskvalifikuje ani ve vztahové, ani věcné rovině Umí komunikaci řídit, regulovat její směr a strukturovat ji ale umí také nechat se řídit Umí neutralizovat konflikty, kolize a napětí nebo jich tvořivě využít Nezamlouvá, neodbíhá, nemlží Sám se umí otevřeně odhalit Zejména ovládání protichůdných dovedností a charakteristik vlastní komunikace, jako jsou vstřícnost a důsledná neústupnost (když to okolnosti vyžadují), činí z těchto osob obratné prostředníky. 8. Asertivita Asertivita představuje terapeutickou techniku pro naši komunikaci. Její podstatou je věcný a neústupný komunikační styl, ale také tzv. podpůrný vztah k partnerovi v komunikaci a vědomé vyhýbání se komunikačním faulům. Asertivně jednající člověk dokáže věcně čelit: Kritice Manipulaci Afektovaným nebo agresivním výpadům, které jsou namířeny vůči němu Jedná se o trénink jak se: Vyjadřovat Nebojácně prosadit Bránit

18 Základní techniky asertivity V počátcích rozvoje asertivity bylo zformulováno těchto šest doporučení: 1. Nebojte se uchýlit k tzv. feeling talk vyjadřujte své pocity. Člověku pomůže, vyjádříli jasně a spontánně to, co právě cítí. Salter doporučoval naučit se používat větu To se mi nelíbí. 2. Vaše mimika má odrážet, co cítíte používejte facial talk. Nenoste kamennou tvář. Salterovo doporučení znělo: Zlobíte-li se, měla by vaše tvář vypadat rozzlobeně. 3. Nácvik nesouhlasu: nebojte se říci ne, nemějte strach odmítnout. Své názory vyjadřujte diferencovaně, souhlas dejte najevo jasným přitakáním, nesouhlas (což je těžší) podobně jasným nesouhlasem. 4. Technika užívání já : nemluvte za skupinu, neschovávejte se za my, nemluvte obecně, ale všude, kde jen to jde, se vyjadřujte za sebe. Nebojte se častěji používat slovo já beze studu, sebevědomě. 5. Technika přijímání pochvaly : jste-li chváleni, nedělejte kolem toho okolky, nenamítejte s falešnou skromností: Ale prosím vás, to nestojí za řeč apod. Dejte průchod své radosti a pochvalu přijměte. 6. Nebojte se improvizovat a spontánně jednat je to nejlepší lék na nerozhodnost. Desatero asertivních práv Každá publikace o asertivitě vyjmenovává 10 základních asertivních práv, která má člověk využívat (přesněji: může využívat). Je dobré poznamenat, že žádné z práv se nemá přehánět a zneužívat proti druhým. Asertivitě je správné nadřadit etický postoj a samozřejmě zákonnost počínání. 1. Spolehněte se na vlastní názor, který o sobě máte, víc než na názor druhých. 2. Uděláte-li něco za druhého, pak jedině z vlastního svobodného rozhodnutí (právo, které člověka chrání proti manipulaci) 3. Můžete se rozhodnout i nelogicky a nejste povinni nikomu vysvětlovat a ospravedlňovat se, proč jste se tak rozhodli. 4. Máte právo chovat se nezávisle na tom, zda to druzí budou schvalovat (právo, které se stálo výbavou jedince proti silnému tlaku na konformitu) Právo chybovat, právo změnit názor, právo neomlouvat se Právo říct, že nevím, právo prohlásit, že tomu či onomu nerozumím, právo pronést, že některé věci jsou mi takříkajíc jedno Toto volnomyšlenkářské a liberální desatero bylo namířeno proti všem formám zúzkostňování člověka sociálními normami, zásadami a náboženstvím. Ne nadarmo někteří vůdcové náboženských sekt prohlašují asertivní učení za dílo ďáblovo. Asertivita je produktem svobodomilovné společnosti. Doplňkovou stránku individuální svobody a asertivních práv je individuální zodpovědnost. Každý ji nese sám za své vystupování. O té sice toto učení mluví také, ale často jen pod čarou. Nácvik asertivity se také málo zabývá zdvořilostí, ohleduplností k druhým nebo problematikou nacvičeného egoismu. Všechny tyto pojmy vymezují pomyslnou hranici mezi správně aplikovanou asertivitou a asertivitou bezohlednou.

19 Seznam doporučené literatury: HÁJEK, Karel. Práce s emocemi v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 5. vyd. Praha: Portál, s. ISBN PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 1. vyd. Praha: Grada, s., ISBN ŠEVČÍK, Stanislav, Asertivita a mezilidská komunikace, Brno: Institut výchovy bezpečnosti práce, 1996; ISBN JANIŠ, Kamil, Uplatnění asertivity v sociální komunikaci: nahlédnutí do problematiky komunikace, Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, ISBN (brož.) GOSMAN, Svatoslav, Pět nejdůležitějších dovedností při jednání s lidmi: jak se prosadit, naučit naslouchat druhým a řešit konflikty, Praha: Beta, 2010, ISBN (váz.) RADECKI, Monika; překlad Gabriela Thöndlová,Jak nejlépe říci ne: neříkejte ano, když chcete říci ne, ISBN Lektor: Mgr. Monika Jelínková

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II komunikace etika člověk, jeho motivace a potřeby paliativní péče transkulturní ošetřovatelství výchova ke zdraví Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více