Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání."

Transkript

1 Komunikace Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání. CZ.1.04/3.1.00/A Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 1. Teorie komunikace Co je komunikace? Definice kalifornské paloaltské školy (Watzlawick) médium pozorovatelných manifestací lidských vztahů V tomto přístupu termín komunikace téměř splývá s pojmem chování Komunikací není jenom řeč, nýbrž veškeré chování a každá komunikace včetně komunikačních aspektů jakéhokoli kontextu- ovlivňuje chování (viz. Základní axiomy pragmatiky mezilidské komunikace) Funkce komunikování Informovat předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit.. (informativní funkce) Instruovat navést, zasvětit, naučit, dát recept (instruktážní funkce) Přesvědčit aby adresát změnil názor, získat někoho na svou stranu, zmanipulovat, ovlivnit (přesvědčovací funkce) Vyjednat řešit a vyřešit, dospět k dohodě, (vyjednávací funkce) Pobavit rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit, (funkce zábavní) Motivace ke komunikaci Motivace kognitivní- chceme či potřebujeme něco sdělit, vyjádřit se o světě, o sobě. Chceme vtáhnout našeho komunikačního partnera do tématického světa v naší mysli. Komunikace je v tomto případě předáváním smyslu Motivace zjišťovací- ptáme se abychom se lépe vyznali v názorovém světě druhého člověka, nebo v tématu (ptáme se na informace, postoje, prožitky) Motivace sdružovací chceme navázat vztah, uspokojit potřebu bližšího kontaktu Motivace sebepotvrzovací tím, že je ochoten se mnou mluvit, mi dává druhý člověk jedno z největších a nejsamozřejmějších potvrzení o tom, že mám pro něho cenu Motivace adaptační komunikací signalizujeme a vyjevujeme svůj sociální status, svou pozici v sociálním světě, nebo svou profesní roli (řeč těla, kufřík, automobil, uniforma apod.) Motivace přesilová potřeba uplatnit se, získat pozornost, respekt, úctu, obdiv, Motivace požitkářská rozptýlit se, uniknout od starostí (klábosení, drbání, flirt) Motivace existenciální komunikace sám se sebou, s něčím co mně přesahuje (bůh, modlitba) Komunikační dovednosti Dovednost prezentovat sebe sama Dovednost vztahová (navázat přátelské, milenecké vztahy, spolupracovat s kolegy) Dovednost vést rozhovory a pohovory Dovednost komunikovat v malé skupině a vůdcovská dovednost Dovednost prezentace Mediální gramotnost

4 Analýza komunikace dvou osob: A motivace ke sdělení v osobě K B strategický záměr K (čeho chce sdělením dosáhnout u L) C smysl sdělení pro K (jak tomu, co říká, sama rozumí) D slovní formulace (významy slov, které jim připisuje K) E akustický, paralingvistický a neverbální příjem výstup a akustický, paralingvistický a neverbální příjem (to, co L slyší) b Jak L chápe význam slov (co si pod nimi představuje) c - smysl sdělení pro L (jak rozumí tomu, co bylo řečeno) d představa L o tom, čeho tím chtěla K dosáhnout (jak příjemce rozumí záměru hovořícího) e vliv, účinek, efekt sdělení naslouchajícího Formy mezilidské komunikace Intrapersonální komunikace (komunikaci vedeme sami se sebou) Interpersonální komunikace (interakce s osobou, s kterou máme nějaký druh vztahuosobní kontakt, , dopis apod.) Rozhovor, pohovor (komunikace formou otázek a odpovědí) Komunikace v malé skupině (5-10 lidí, slouží k vztahovým potřebám- potřeba společenského styku, úkolové potřeby práce) Veřejná komunikace (komunikace mezi řečníkem a posluchači, kterých může být různý počet Počítačem zprostředkovaná komunikace ( , chat, apod.) Masová komunikace (noviny, časopisy, televize, film)

5 Modely a pojmy komunikace: Lineární pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ Výzkumníci z oblasti komunikace Paul Nelson a Judith Pearsonová uvádějí, že mluvčího můžeme považovat za hráče přihrávajícího míč posluchači. Dokážete najít další analogii nebo metaforu pro lineární pojetí komunikace? Interakční pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ POSLUCHAČ MLUVČÍ Budeme-li nadále používat analogii přihrávky míče, mluvčí podává posluchači, který buď přihrávku chytí, nebo zkazí. Transakční pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ V transakčním pojetí jde o složitou míčovou hru. Každý hráč může kdykoliv vysílat i přijímat jakýkoli počet míčů. Hráči jsou schopni házet i chytat míče ve stejném okamžiku.

6 Zásady komunikace Základní axiomy pragmatiky mezilidské komunikace (podle Matuška SPAS Praha)

7 a) Komunikace je proces přizpůsobování- komunikace se odehrává jen v takovém rozsahu, v jakém její účastníci požívají stejný systém signálů. V oblasti, kde se vaše komunikační systémy liší, nebudete schopni s druhým komunikovat ( rodiče-děti, personál- uživatel služby) b) Komunikace je nejednoznačná nejednoznačnost je stav, kdy lze interpretovat nějaká sdělení víc než jedním způsobem. Častým důvodem jsou slova, která lze vykládat odlišně (např. časové údaje brzy, hned, za chvilku si můžou různí lidé vykládat odlišně). Nejednoznačnosti sdělení se nelze vyhnout, (v každém vyjádření je určitá míra nepřesnosti) je proto dobré vzájemně upřesňovat. c) Komunikace má obsahové a vztahové rozměry komunikace existuje minimálně na dvou úrovních. Jednotlivá sdělení se mohou týkat věcí, které jsou vně mluvčího i posluchače (např. počasí), stejně jako jejich vzájemného vztahu podřízený - nadřízený. d) Komunikace má mocenský rozměr moc je možnost ovlivňovat nebo řídit chování druhého. Vaše moc ovlivňuje to, jakým způsobem komunikujete. e) Komunikace je dělená komunikační děje probíhají nepřetržitě a nemají jasný začátek ani konec. Jako aktéři či pozorovatelé komunikace můžeme rozdělit tento proces na příčinu a následek, podněty a reakce f) Komunikace má svůj cíl komunikujete s určitým záměrem, vede vás k tomu jistá motivace g) Komunikace je nevyhnutelná, nevratná a neopakovatelná komunikace je nevyhnutelná a často k ní dochází i tehdy, i když člověk nemá v úmyslu nebo nechce komunikovat

8 2. Vlastní já a vnímání Sebepojetí Vaše sebepojetí je vaše vlastní představa o tom, kdo jste. Je to vnímání sebe sama, tedy vaše pocity a úvahy o vlastních slabých i silných stránkách, o vlastních schopnostech i jejich hranicích. Představu o sobě odvozujete také z představ, které o vás mají druzí, ze srovnání sebe sama s ostatními, ze svých kulturních návyků a z hodnocení vlastních myšlenek a chování. Zdroje sebepojetí POHLED DRUHÝCH VAŠE INTERPRETACE A HODNOCENÍ SEBE SAMA Jak mě vidí osoby pro mne významné Jak hodnotím své vlastní názory a chování SEBEPOJETÍ Jaký jsem ve srovnání se sobě rovnými Jak se řídím učením kultury, ke které patřím SOCIÁLNÍ KOMPARCE KULTURNÍ VLIVY Obrázek znázorňuje čtyři zdroje pohledu na vlastní osobu. Zamyslete se nad tím, jaký vliv na Vás měl každý z těchto faktorů v průběhu Vašeho života. Který měl největší vliv do dvanácti let? Který na Vás nejvíce působí právě teď? Který Vás bude nejvýrazněji ovlivňovat za dvacet, nebo třicet let? Sebeuvědomění Sebeuvědomění je základem veškeré komunikace. Dosáhnete ho, když analyzujete několik aspektů své osobnosti z hlediska toho, jak se jeví ostatním i vám samotným. Jedním z nástrojů běžně používaných k tomuto účelu je takzvané okno Johari, symbolické rozdělení vlastního já do čtyř oblastí.

9 Vaše čtyři já Okno Johari je rozděleno na čtyři složky či jakési tabule, které představují čtyři součásti či podoby osobnosti. Těmito složkami jsou oblast otevřenosti, oblast slepoty, oblast skrývání a oblast neznámého. Uvedené oblasti neexistují odděleně, ale jsou na sobě navzájem závislé. Když se jedna z nich zvětšuje, ostatní se přiměřeně zmenšují. CO VÍM CO NEVÍM CO VĚDÍ OSTATNÍ OTEVŘENÉ JÁ SLEPÉ JÁ CO NEVĚDÍ OSTATNÍ SKRYTÉ JÁ NEZNÁMÉ JÁ 2.2 Sebeuvědomění. (s ) Tento obrázek se běžně používá ke zjišťování toho, co o sobě víme, a co ne. Dobře také vysvětluje podstatu otevřenosti, o které bude řeč dále. Okno je pojmenováno podle svých tvůrců Josepha Lufta a Harryho Inghama. OTEVŘENÉ JÁ představuje všechny informace, chování, postoje a názory, které o sobě máte a které mají ostatní o vás. Mimo jiné to mohou být vaše jméno, barva pleti, pohlaví, věk, náboženství a politické přesvědčení. Velikost otevřeného já se mění v závislosti na vaší osobnosti a na lidech, se kterými komunikujete. Pravděpodobně jste k některým lidem sdílnější než k jiným. Například na téma svého milostného života můžete projevovat velkou oblast otevřenosti vůči svým přátelům (říkáte jim všechno), ale velmi malou vůči svým rodičům. SLEPÉ JÁ představuje vědomosti, které o vás mají druzí, ale které vám chybějí. Může to být například váš zvyk dokončit větu druhého, než ji stačí doříct sám, nebo třít si nos, když vás něco znepokojuje. Velké slepé já znamená nízké vědomí o sobě samém a narušuje přesnou komunikaci. Proto je důležité oblast slepoty zmenšovat a zjišťovat, co o vás ostatní vědí. NEZNÁMÉ JÁ představuje ty části vašeho já, které neznáte ani vy, ani nikdo jiný. Jsou to informace ukryté hluboko ve vašem podvědomí. Tak se prostřednictvím hypnózy, snů, psychotestů nebo psychoterapie můžete dozvědět například o své posedlosti penězi, o obavách z kritiky nebo o tom, jakým typem milence jste. SKRYTÉ JÁ představuje všechno, co o sobě víte, ale co skrýváte před ostatními. Tato okenní tabule obsahuje všechna vaše úspěšně skrývaná tajemství, například představy, trapné zážitky a jakékoliv názory či přesvědčení, za které byste se mohli stydět. Určité věci pravděpodobně tajíte jen před některými lidmi, zatímco před jinými ne. Například byste neřekli svým rodičům, že chodíte s člověkem jiné rasy nebo jiného náboženství, ale svému příteli byste se s tím svěřili.

10 Růst sebeuvědomění Sebeuvědomění je velmi důležitým faktorem v komunikaci, a proto se snažte zvýšit vědomí svých vlastních potřeb, přání, zvyků, přesvědčení a postojů. Můžete to udělat různými způsoby. Naslouchejte druhým. Ostatní vám příhodně poskytují nepřetržitou zpětnou vazbu, právě takovou, jakou potřebujete ke zvýšení svého sebeuvědomění. Při každé osobní interakci lidé dělají různé poznámky o tom, co děláte, co říkáte, jak vypadáte. Tyto poznámky mají často zcela jasný význam: Uvolněte se, Neberte všechno tak vážně... Někdy se však skrývají v tom, jak se na vás druzí dívají nebo o čem hovoří. Těmto zdrojům informací věnujte velkou pozornost. Zvětšujte otevřené já. Svěřit se druhým vám pomůže zvýšit sebeuvědomění. Když hovoříte sami o sobě, můžete objevit spojitosti, které vám předtím unikaly, a díky zpětné vazbě od druhých získáte ještě lepší a komplexnější pohled na určité věci. Zvětšením oblasti otevřenosti také podnítíte ostatní, aby prozradili, co o vás vědí. Hledejte informace o sobě. Povzbuzujte lidi, aby řekli svůj názor na vás. Využívejte situace, které běžně vznikají: Myslíte, že jsem dneska byla na děti moc přísná?, Myslíte, že jsem dost asertivní, když jsem žádal o zvýšení platu? Ale informace hledejte s mírou. Pokud se budete takto vyptávat příliš často, vaši přátelé se brzy poohlédnou po někom jiném, s kým by si mohli povídat. Veďte dialog sami se sebou. Nikdo vás nezná lépe než vy sami. Ptejte se proto sami sebe: Co mě motivuje jednat tak, jak jednám? Jaké mám krátkodobé a dlouhodobé cíle? Jak plánuji, že jich dosáhnu? Jaké mám slabé a silné stránky? Sebeúcta Sebeúcta je hodnota, kterou přisuzujete sami sobě, lidé s vysokou sebeúctou mají o sobě velmi vysoké mínění, lidé s nízkou sebeúctou vidí sebe sama negativně. Pět doporučení k posílení sebeúcty: 1. Bojujte proti sebezničujícím myšlenkám 2. Vyhledávejte prospěšné lidi 3. Pracujte na projektech, které povedou k úspěchu 4. Připomínejte si své úspěchy 5. Používejte afirmaci (potvrzování silných stránek a úspěchů) Sebeodhalení Jedná se o typ komunikace, při niž o sobě prozrazujeme informace, které obvykle skrýváme.

11 3. Naslouchání Proces naslouchání Naslouchání je rozhodující částí komunikace a slouží obsahovým i vztahovým funkcím Model procesu naslouchání Příjem signálů (Sluchový vjem) Reakce (Odpověď, zpětná vazba) Porozumění (dešifrování významu) Hodnocení (posouzení, kritika) Zapamatování Model zobrazuje různé fáze naslouchání. Všimněte si, že příjem zvukových signálů není totožný s celým nasloucháním, ale je pouze jeho úvodní fází. Tento model vychází z řady dřívějších modelů, které vytvořili výzkumníci v oboru naslouchání. Jakými dalšími způsoby by bylo možno zobrazit proces naslouchání? Mluvčí někdy žádají posluchače, aby přijímali jejich sdělení bez předsudků. Tento proces se označuje jako popření: Vyhýbavost: je žádost, abyste (jako posluchači) vnímali sdělení odděleně od mluvčího, tj. když odmítáte sdělení, abyste neodmítali mluvčího. Ujištění: je žádost, abyste ho nediskvalifikovali, kdyby řekl něco, co by mohlo být vnímáno negativně. Oprávnění hřešit : je žádost, abyste mu dovolili se nějakým způsobem odchýlit od toho, co je považováno za normální postup. Efektivita naslouchání: Empatické a objektivní naslouchání Nezaujaté a kritické naslouchání Vnější a hloubkové naslouchání Aktivní a neaktivní naslouchání

12 Rozdíl mezi empatickým a kritickým nasloucháním Naslouchá příjemce Empatické naslouchání Automatické hodnocení Mluvčí Otevřený příjem Maximální porozumění poznámkám mluvčího: Jak on to vidí Vyvolání kritiky ve sporných otázkách Souhlas Nesouhlas Závěry Naslouchá kritik Efektivita naslouchání Nastavenost Zvažující naslouchání Empatické a objektivní naslouchání Nezaujaté a kritické naslouchání Mluvčí Otevřený příjem Kritizovat Sumarizovat Uzavírat Souhlasit Nesouhlasit Minimální porozumění poznámkám mluvčího: Jak on to vidí 4. Verbální komunikace Komunikace je balík verbálních a neverbálních signálů Řeč se liší mírou abstrakce v rozsahu od velmi obecné po velmi konkrétní Řeč se liší mírou přímočarosti. Může vyjádřit přesně, co máte na mysli, nebo může být vyhýbavá a vyjadřovat váš názor velmi nepřímo Význam řeči je v lidech nikoli ve slovech Řeč je ovlivněna kulturou a pohlavím Odmítnutí přijetí znamená ignoranci přítomnosti i komunikace druhých. Přijetí znamená akceptaci, podporu a uznání důležitosti druhých Rady pro zvýšení efektivity verbálních sdělení: - Řeč symbolizuje realitu, sama o sobě realitou není - Řeč může vyjadřovat jak fakta, tak dedukce, ale nijak je nerozlišuje - Řeč může zamlžit rozdíly, když soustředí pozornost na extrémy, místo na střed, který se nachází mezi nimi - Řeč má sklon být statická, zatímco lidé a události se nepřetržitě mění

13 5. Neverbální komunikace Neverbální komunikace zahrnuje širokou oblast toho, co signalizujeme beze slov, či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace. Neverbálně komunikujeme: 1). Gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla 2). Postoji těla 3). Výrazy tváře (mimikou) 4). Pohledy očí 5). Volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice v prostoru (přibližováním a oddalováním se). 6). Tělesným kontaktem (doteky) 7). Tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči 8). Oblečením, fyzickými a jinými aspekty vlastního zjevu Nelze nekomunikovat Jestliže je možné nemluvit, není možné se nijak neprojevovat. Nelze signalizovat nic. I svým mlčením, nehnutým obličejem a celkovým klidem těla něco sdělujeme. Míra verbálních projevů se u jednotlivých lidí liší. Člověk může přestat mluvit, nemůže však přestat komunikovat svým tělovým idiomem, zde musí něco říct, buď dobře, nebo špatně. Nemůže neříct nic. Základní emoce Neverbálními prostředky čitelně vyjádříme sedm základních emocí: Štěstí (radost, potěšení, pohoda) Překvapení Strach Smutek Hněv Znechucení (opovržení) Zájem o něco (zvědavost) Obecná zjištění o neverbální komunikaci člověka Každé chování v přítomnosti druhého člověka má povahu sdělení, které může být určeno právě tomuto druhému člověku Komunikující se neverbálně velmi ovlivňují. Známé jsou efekty zrcadlení projevů (nápodoba a imitace), a to i u dospělých osob, přičemž k napodobování dochází nevědomě. V intimních vztazích dochází k vzájemnému mimoslovnímu kompenzování projevů tak, že oba partneři udržují jakousi neverbální rovnováhu Produkuje-li člověk nesynchronizovaně řeč a gesta, příjemce to ruší, odvádí to jeho pozornost od řečeného, uvádí ho to ve zmatek. Pozorovatel připíše zpravidla větší váhu sdělení neverbálnímu než verbálnímu. Naše mimoslovní projevy jsou jiné podle toho, komu jsou adresovány. Tváříme se jinak na šéfovou a jinak na podřízeného. Neverbální komunikace učitele se promění i podle toho, jaký stupeň znalostí odhaduje u studentů

14 Repertoár gest je různě široký v různých kulturách. Například v Izraeli bylo zjištěno více užívaných symbolických gest než v USA. Každý člověk má své vlastní, často konstantní neverbální tempo, rychlost gestikulace, změn postojů, mimických změn atd. a částečně ho může ovládat. Tempo našich projevů se mění při strachu, v depresi nebo v manickém stavu bipolárního psychického onemocnění. Na postoji těla, když sedíme nebo stojíme, si lze všímat především dvou znaků: bezprostřední naléhavosti a uvolněnosti. Naléhavost vede většinou ke snížení vzdálenosti mezi osobami, bezprostředněji naléhaví jsme k osobám, které máme rádi. Člověk v napětí má tendenci k neměnné mimice. Ti kdo se lépe vyznají v emocích druhých, patří k nejoblíbenějším lidem a sami bývají citliví. Úsměv facilituje chování přihlížejících tím, že v nich spouští zpětnou vazbu. Absence úsměvu inhibuje. A naopak samo usmívání může zvyšovat atraktivitu člověka. Tvrzení, že v obličeji se zrcadlí emoce, je velmi nepřesné. Na výrazech tváře se podílí i zvyk v daném společenství. Oči prozradí nejvíce. Z pouhého proužku očí lze kromě strachu a smutku vyčíst poměrně přesně i radost, zlobu, překvapení či některé kombinace těchto emocí. Prostorová a teritoriální komunikace Prostorovou komunikací, která je důležitým faktorem neverbální interpersonální komunikace se zabývá proxemika. Nejčastěji bývá uváděno, že rozlišujeme čtyři vzdálenosti, které definují typ vztahu mezi lidmi: Intimní vzdálenost - představuje odstup 45 cm a méně. V tomto prostoru je přítomnost druhého nepřehlédnutelná. Je slyšet a cítit jeho dech. V intimní vzdálenosti jsou lidé například při milování, zápasu, uklidňování nebo ochraně. Je tak těsná, že ji většina lidí považuje za nevhodnou na veřejnosti. Osobní vzdálenost - představuje rozmezí od 45 cm do 1,2 m tato vzdálenost vymezuj náš osobní prostor. Do této blízkosti dovolujeme vstup těm, které máme rádi. Společenská vzdálenost od 1.2 do 3,7 m v této vzdálenosti řešíme neosobní záležitosti a společensky komunikujeme. Čím větší vzdálenost se zachovává tím je komunikace formálnější. (stoly lidí ve vedoucích funkcích) Veřejná vzdálenost je větší než 3,7m, tato vzdálenost nás chrání, (veřejné dopravní prostředky) Teritorialita Jedná se o vlastnickou reakci na nějaké území nebo předmět. Reagujeme většinou na tři typy teritorií: Primární teritoria - jedná se o zóny, které můžeme označit jako vlastní (váš pokoj, stůl, kancelář Sekundární teritoria jedná se o zóny, které nám nepatří, ale obsadili jsme j a jsme s nimi spokojeni (obvyklý stůl v kavárně, místo ve školní třídě apod.) Veřejná teritoria jedná se o zóny otevřené všem lidem, užívají je všichni (kina, restaurace, nákupní střediska).

15

16 6. Interpersonální konflikt Interpersonální konflikt je nesoulad mezi nějak spojenými jednotlivci spolupracovníky, blízkými přáteli nebo členy rodiny. Interpersonální konflikt je součástí každého interpersonálního vztahu ať se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, sourozenci, milenci nebo spolupracovníky. Jestliže ve vztahu neexistuje žádný konflikt, je tento vztah pravděpodobně neživý nebo bezvýznamný Nejčastěji uváděné předměty sporů: Intimní problémy jako je láska a sex Mocenské problémy jako přílišné požadavky nebo panovačnost a žárlivost Osobní vady jako je nadměrné pití alkoholu nebo kouření, osobní čistota, či styl řízení vozidla Problémy osobního odloučení jako častá nepřítomnost nebo školní či pracovní návyky Společenské problémy jako je politika, sociální záležitosti, rodiče a osobní hodnoty Problémy týkající se nedůvěry, předchozích partnerů nebo lži Obsahový a vztahový konflikt Obsahový konflikt se soustřeďuje na předměty, události a osoby, které jsou obvykle externí ve vztahu k osobám zúčastněným v konfliktu (kvalita filmu, na co se dívat televizi apod.). Vztahový konflikt problémy vznikají ze vztahů mezi jednotlivci (kdo má pravdu, kdo bude mít poslední slovo). Negativní a pozitivní konflikt Konflikt často vede k negativnímu pohledu na oponenta. V konfliktech se často používají nečestné způsoby boje, většinou převládá snaha zranit druhého. Hrozba uzavření se. Pozitivní aspekty konfliktu jsou ty, že vás nutí zkoumat problém a pracovat na jeho možném řešení. Pět základních stylů konfliktu Soutěžení: Já vyhrávám, ty prohráváš. Soutěživý styl sebou nese velký zájem o vlastní potřeby a malý zájem o potřeby druhých. Je to styl člověka, který vnucuje svou vůli druhému Vyhýbání: Já prohrávám, ty prohráváš. Ti kdo se konfliktu vyhýbají, se relativně nezajímají o své vlastní nebo oponentovi potřeby a přání. Vyhýbají se jakékoli opravdové komunikaci o problému, mění téma, když se o něm začne mluvit, a obyčejně ustupují ze scény jak psychicky, tak fyzicky. Přizpůsobení: Já prohrávám, ty vyhráváš. Tím, že se přizpůsobíte, obětujete své osobní potřeby potřebám druhého. Vašim hlavním cílem je udržet harmonii a klid ve vztahu nebo ve skupině Spolupráce: Já vyhrávám, ty vyhráváš. Při spolupráci se zaměřujete nepotřeby své i potřeby svého partnera. Tento styl, který je často považován za ideální, se vyznačuje

17 ochotou věnovat čas komunikaci a zejména pak naslouchat názorům a potřebám druhé osoby Kompromis: Já vyhrávám i prohrávám, ty vyhráváš i prohráváš. Tento styl zaujímá jakýsi střed. Kompromis je strategie, která znamená vyjít si vstříc na půl cesty. Výsledkem kompromisu nebývá často nejlepší volba, ale také není špatná a uspokojí částečně oba aktéry. 7. Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince Dobrý řečník, zdatný manažer, dobrý učitel či terapeut, úspěšný vyjednávač a prostředník se zpravidla vyznačuje rysy, které souvisejí jednak s jeho osobnostní strukturo, na druhé straně s osvojenou komunikační obratností. Pozitivně vidí sám sebe, věří si Dokáže být, vždy s ohledem na danou situaci, jak empatický, tak neústupný, vstřícný i odměřený Není rivalizující typ, což nevylučuje nároky kladené na sebe Umí sám dospět ke kompromisu i pomoci druhým k němu dospět Ustoupí-li, neobviňuje Hodnotí teprve tehdy, až si vyslechne celou informaci (umí pozorně naslouchat) Je otevřený změnám a rozmanitosti názorů Nediskvalifikuje ani ve vztahové, ani věcné rovině Umí komunikaci řídit, regulovat její směr a strukturovat ji ale umí také nechat se řídit Umí neutralizovat konflikty, kolize a napětí nebo jich tvořivě využít Nezamlouvá, neodbíhá, nemlží Sám se umí otevřeně odhalit Zejména ovládání protichůdných dovedností a charakteristik vlastní komunikace, jako jsou vstřícnost a důsledná neústupnost (když to okolnosti vyžadují), činí z těchto osob obratné prostředníky. 8. Asertivita Asertivita představuje terapeutickou techniku pro naši komunikaci. Její podstatou je věcný a neústupný komunikační styl, ale také tzv. podpůrný vztah k partnerovi v komunikaci a vědomé vyhýbání se komunikačním faulům. Asertivně jednající člověk dokáže věcně čelit: Kritice Manipulaci Afektovaným nebo agresivním výpadům, které jsou namířeny vůči němu Jedná se o trénink jak se: Vyjadřovat Nebojácně prosadit Bránit

18 Základní techniky asertivity V počátcích rozvoje asertivity bylo zformulováno těchto šest doporučení: 1. Nebojte se uchýlit k tzv. feeling talk vyjadřujte své pocity. Člověku pomůže, vyjádříli jasně a spontánně to, co právě cítí. Salter doporučoval naučit se používat větu To se mi nelíbí. 2. Vaše mimika má odrážet, co cítíte používejte facial talk. Nenoste kamennou tvář. Salterovo doporučení znělo: Zlobíte-li se, měla by vaše tvář vypadat rozzlobeně. 3. Nácvik nesouhlasu: nebojte se říci ne, nemějte strach odmítnout. Své názory vyjadřujte diferencovaně, souhlas dejte najevo jasným přitakáním, nesouhlas (což je těžší) podobně jasným nesouhlasem. 4. Technika užívání já : nemluvte za skupinu, neschovávejte se za my, nemluvte obecně, ale všude, kde jen to jde, se vyjadřujte za sebe. Nebojte se častěji používat slovo já beze studu, sebevědomě. 5. Technika přijímání pochvaly : jste-li chváleni, nedělejte kolem toho okolky, nenamítejte s falešnou skromností: Ale prosím vás, to nestojí za řeč apod. Dejte průchod své radosti a pochvalu přijměte. 6. Nebojte se improvizovat a spontánně jednat je to nejlepší lék na nerozhodnost. Desatero asertivních práv Každá publikace o asertivitě vyjmenovává 10 základních asertivních práv, která má člověk využívat (přesněji: může využívat). Je dobré poznamenat, že žádné z práv se nemá přehánět a zneužívat proti druhým. Asertivitě je správné nadřadit etický postoj a samozřejmě zákonnost počínání. 1. Spolehněte se na vlastní názor, který o sobě máte, víc než na názor druhých. 2. Uděláte-li něco za druhého, pak jedině z vlastního svobodného rozhodnutí (právo, které člověka chrání proti manipulaci) 3. Můžete se rozhodnout i nelogicky a nejste povinni nikomu vysvětlovat a ospravedlňovat se, proč jste se tak rozhodli. 4. Máte právo chovat se nezávisle na tom, zda to druzí budou schvalovat (právo, které se stálo výbavou jedince proti silnému tlaku na konformitu) Právo chybovat, právo změnit názor, právo neomlouvat se Právo říct, že nevím, právo prohlásit, že tomu či onomu nerozumím, právo pronést, že některé věci jsou mi takříkajíc jedno Toto volnomyšlenkářské a liberální desatero bylo namířeno proti všem formám zúzkostňování člověka sociálními normami, zásadami a náboženstvím. Ne nadarmo někteří vůdcové náboženských sekt prohlašují asertivní učení za dílo ďáblovo. Asertivita je produktem svobodomilovné společnosti. Doplňkovou stránku individuální svobody a asertivních práv je individuální zodpovědnost. Každý ji nese sám za své vystupování. O té sice toto učení mluví také, ale často jen pod čarou. Nácvik asertivity se také málo zabývá zdvořilostí, ohleduplností k druhým nebo problematikou nacvičeného egoismu. Všechny tyto pojmy vymezují pomyslnou hranici mezi správně aplikovanou asertivitou a asertivitou bezohlednou.

19 Seznam doporučené literatury: HÁJEK, Karel. Práce s emocemi v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 5. vyd. Praha: Portál, s. ISBN PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 1. vyd. Praha: Grada, s., ISBN ŠEVČÍK, Stanislav, Asertivita a mezilidská komunikace, Brno: Institut výchovy bezpečnosti práce, 1996; ISBN JANIŠ, Kamil, Uplatnění asertivity v sociální komunikaci: nahlédnutí do problematiky komunikace, Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, ISBN (brož.) GOSMAN, Svatoslav, Pět nejdůležitějších dovedností při jednání s lidmi: jak se prosadit, naučit naslouchat druhým a řešit konflikty, Praha: Beta, 2010, ISBN (váz.) RADECKI, Monika; překlad Gabriela Thöndlová,Jak nejlépe říci ne: neříkejte ano, když chcete říci ne, ISBN Lektor: Mgr. Monika Jelínková

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Charakteristika Obsahové, časové a organizační vymezení V případě zařazení třídnických čtvrthodinek s tématem výchova osobnosti se nejedná o samostatný

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák ETICKÁ VÝCHOVA UČIVO OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ PŘEDMĚTY POZNÁMKY ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Komunikace při vytváření výchovného kolektivu -představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Management Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky?

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

Dotazník způsobů komunikace I

Dotazník způsobů komunikace I Dotazník způsobů komunikace I Tento anonymizovaný dotazník slouží k výzkumným účelům týkajícím se vzdělávání dospělých. Anonymita respondentů je zajištěna kódovým označením a ve výsledné diplomové práci

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce Otázka: Sociální komunikace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tomáš Novák proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce interpersonální komunikace -

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

Vybrané aspekty veřejných projevů

Vybrané aspekty veřejných projevů Vybrané aspekty veřejných projevů Mluvený projev Veřejné vystoupení Psychologické techniky vůči sobě a vůči posluchači Monika Schmidtová: Vyzvaná přednáška TUL 1 Komunikace slovní ústní písemná verbální

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

Modul K Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul K Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul K Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Profesní kompetence učitele (Kalous, Obst podle Spilkové, též Vašutová) odborně předmětové Psychodidaktické

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01

SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01 SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování, sociální percepce Obsah: Organizace výuky, 1.1 Antická rétorika komunikace - interakce, 1.2 Sociální komunikace a interakce,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITA Ing. Miloš Paleček (Brno) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH Část 1: Motivace ke změně v osobní efektivitě - Najdi

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více