Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání."

Transkript

1 Komunikace Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání. CZ.1.04/3.1.00/A Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 1. Teorie komunikace Co je komunikace? Definice kalifornské paloaltské školy (Watzlawick) médium pozorovatelných manifestací lidských vztahů V tomto přístupu termín komunikace téměř splývá s pojmem chování Komunikací není jenom řeč, nýbrž veškeré chování a každá komunikace včetně komunikačních aspektů jakéhokoli kontextu- ovlivňuje chování (viz. Základní axiomy pragmatiky mezilidské komunikace) Funkce komunikování Informovat předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit.. (informativní funkce) Instruovat navést, zasvětit, naučit, dát recept (instruktážní funkce) Přesvědčit aby adresát změnil názor, získat někoho na svou stranu, zmanipulovat, ovlivnit (přesvědčovací funkce) Vyjednat řešit a vyřešit, dospět k dohodě, (vyjednávací funkce) Pobavit rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit, (funkce zábavní) Motivace ke komunikaci Motivace kognitivní- chceme či potřebujeme něco sdělit, vyjádřit se o světě, o sobě. Chceme vtáhnout našeho komunikačního partnera do tématického světa v naší mysli. Komunikace je v tomto případě předáváním smyslu Motivace zjišťovací- ptáme se abychom se lépe vyznali v názorovém světě druhého člověka, nebo v tématu (ptáme se na informace, postoje, prožitky) Motivace sdružovací chceme navázat vztah, uspokojit potřebu bližšího kontaktu Motivace sebepotvrzovací tím, že je ochoten se mnou mluvit, mi dává druhý člověk jedno z největších a nejsamozřejmějších potvrzení o tom, že mám pro něho cenu Motivace adaptační komunikací signalizujeme a vyjevujeme svůj sociální status, svou pozici v sociálním světě, nebo svou profesní roli (řeč těla, kufřík, automobil, uniforma apod.) Motivace přesilová potřeba uplatnit se, získat pozornost, respekt, úctu, obdiv, Motivace požitkářská rozptýlit se, uniknout od starostí (klábosení, drbání, flirt) Motivace existenciální komunikace sám se sebou, s něčím co mně přesahuje (bůh, modlitba) Komunikační dovednosti Dovednost prezentovat sebe sama Dovednost vztahová (navázat přátelské, milenecké vztahy, spolupracovat s kolegy) Dovednost vést rozhovory a pohovory Dovednost komunikovat v malé skupině a vůdcovská dovednost Dovednost prezentace Mediální gramotnost

4 Analýza komunikace dvou osob: A motivace ke sdělení v osobě K B strategický záměr K (čeho chce sdělením dosáhnout u L) C smysl sdělení pro K (jak tomu, co říká, sama rozumí) D slovní formulace (významy slov, které jim připisuje K) E akustický, paralingvistický a neverbální příjem výstup a akustický, paralingvistický a neverbální příjem (to, co L slyší) b Jak L chápe význam slov (co si pod nimi představuje) c - smysl sdělení pro L (jak rozumí tomu, co bylo řečeno) d představa L o tom, čeho tím chtěla K dosáhnout (jak příjemce rozumí záměru hovořícího) e vliv, účinek, efekt sdělení naslouchajícího Formy mezilidské komunikace Intrapersonální komunikace (komunikaci vedeme sami se sebou) Interpersonální komunikace (interakce s osobou, s kterou máme nějaký druh vztahuosobní kontakt, , dopis apod.) Rozhovor, pohovor (komunikace formou otázek a odpovědí) Komunikace v malé skupině (5-10 lidí, slouží k vztahovým potřebám- potřeba společenského styku, úkolové potřeby práce) Veřejná komunikace (komunikace mezi řečníkem a posluchači, kterých může být různý počet Počítačem zprostředkovaná komunikace ( , chat, apod.) Masová komunikace (noviny, časopisy, televize, film)

5 Modely a pojmy komunikace: Lineární pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ Výzkumníci z oblasti komunikace Paul Nelson a Judith Pearsonová uvádějí, že mluvčího můžeme považovat za hráče přihrávajícího míč posluchači. Dokážete najít další analogii nebo metaforu pro lineární pojetí komunikace? Interakční pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ POSLUCHAČ MLUVČÍ Budeme-li nadále používat analogii přihrávky míče, mluvčí podává posluchači, který buď přihrávku chytí, nebo zkazí. Transakční pojetí interpersonální komunikace MLUVČÍ POSLUCHAČ V transakčním pojetí jde o složitou míčovou hru. Každý hráč může kdykoliv vysílat i přijímat jakýkoli počet míčů. Hráči jsou schopni házet i chytat míče ve stejném okamžiku.

6 Zásady komunikace Základní axiomy pragmatiky mezilidské komunikace (podle Matuška SPAS Praha)

7 a) Komunikace je proces přizpůsobování- komunikace se odehrává jen v takovém rozsahu, v jakém její účastníci požívají stejný systém signálů. V oblasti, kde se vaše komunikační systémy liší, nebudete schopni s druhým komunikovat ( rodiče-děti, personál- uživatel služby) b) Komunikace je nejednoznačná nejednoznačnost je stav, kdy lze interpretovat nějaká sdělení víc než jedním způsobem. Častým důvodem jsou slova, která lze vykládat odlišně (např. časové údaje brzy, hned, za chvilku si můžou různí lidé vykládat odlišně). Nejednoznačnosti sdělení se nelze vyhnout, (v každém vyjádření je určitá míra nepřesnosti) je proto dobré vzájemně upřesňovat. c) Komunikace má obsahové a vztahové rozměry komunikace existuje minimálně na dvou úrovních. Jednotlivá sdělení se mohou týkat věcí, které jsou vně mluvčího i posluchače (např. počasí), stejně jako jejich vzájemného vztahu podřízený - nadřízený. d) Komunikace má mocenský rozměr moc je možnost ovlivňovat nebo řídit chování druhého. Vaše moc ovlivňuje to, jakým způsobem komunikujete. e) Komunikace je dělená komunikační děje probíhají nepřetržitě a nemají jasný začátek ani konec. Jako aktéři či pozorovatelé komunikace můžeme rozdělit tento proces na příčinu a následek, podněty a reakce f) Komunikace má svůj cíl komunikujete s určitým záměrem, vede vás k tomu jistá motivace g) Komunikace je nevyhnutelná, nevratná a neopakovatelná komunikace je nevyhnutelná a často k ní dochází i tehdy, i když člověk nemá v úmyslu nebo nechce komunikovat

8 2. Vlastní já a vnímání Sebepojetí Vaše sebepojetí je vaše vlastní představa o tom, kdo jste. Je to vnímání sebe sama, tedy vaše pocity a úvahy o vlastních slabých i silných stránkách, o vlastních schopnostech i jejich hranicích. Představu o sobě odvozujete také z představ, které o vás mají druzí, ze srovnání sebe sama s ostatními, ze svých kulturních návyků a z hodnocení vlastních myšlenek a chování. Zdroje sebepojetí POHLED DRUHÝCH VAŠE INTERPRETACE A HODNOCENÍ SEBE SAMA Jak mě vidí osoby pro mne významné Jak hodnotím své vlastní názory a chování SEBEPOJETÍ Jaký jsem ve srovnání se sobě rovnými Jak se řídím učením kultury, ke které patřím SOCIÁLNÍ KOMPARCE KULTURNÍ VLIVY Obrázek znázorňuje čtyři zdroje pohledu na vlastní osobu. Zamyslete se nad tím, jaký vliv na Vás měl každý z těchto faktorů v průběhu Vašeho života. Který měl největší vliv do dvanácti let? Který na Vás nejvíce působí právě teď? Který Vás bude nejvýrazněji ovlivňovat za dvacet, nebo třicet let? Sebeuvědomění Sebeuvědomění je základem veškeré komunikace. Dosáhnete ho, když analyzujete několik aspektů své osobnosti z hlediska toho, jak se jeví ostatním i vám samotným. Jedním z nástrojů běžně používaných k tomuto účelu je takzvané okno Johari, symbolické rozdělení vlastního já do čtyř oblastí.

9 Vaše čtyři já Okno Johari je rozděleno na čtyři složky či jakési tabule, které představují čtyři součásti či podoby osobnosti. Těmito složkami jsou oblast otevřenosti, oblast slepoty, oblast skrývání a oblast neznámého. Uvedené oblasti neexistují odděleně, ale jsou na sobě navzájem závislé. Když se jedna z nich zvětšuje, ostatní se přiměřeně zmenšují. CO VÍM CO NEVÍM CO VĚDÍ OSTATNÍ OTEVŘENÉ JÁ SLEPÉ JÁ CO NEVĚDÍ OSTATNÍ SKRYTÉ JÁ NEZNÁMÉ JÁ 2.2 Sebeuvědomění. (s ) Tento obrázek se běžně používá ke zjišťování toho, co o sobě víme, a co ne. Dobře také vysvětluje podstatu otevřenosti, o které bude řeč dále. Okno je pojmenováno podle svých tvůrců Josepha Lufta a Harryho Inghama. OTEVŘENÉ JÁ představuje všechny informace, chování, postoje a názory, které o sobě máte a které mají ostatní o vás. Mimo jiné to mohou být vaše jméno, barva pleti, pohlaví, věk, náboženství a politické přesvědčení. Velikost otevřeného já se mění v závislosti na vaší osobnosti a na lidech, se kterými komunikujete. Pravděpodobně jste k některým lidem sdílnější než k jiným. Například na téma svého milostného života můžete projevovat velkou oblast otevřenosti vůči svým přátelům (říkáte jim všechno), ale velmi malou vůči svým rodičům. SLEPÉ JÁ představuje vědomosti, které o vás mají druzí, ale které vám chybějí. Může to být například váš zvyk dokončit větu druhého, než ji stačí doříct sám, nebo třít si nos, když vás něco znepokojuje. Velké slepé já znamená nízké vědomí o sobě samém a narušuje přesnou komunikaci. Proto je důležité oblast slepoty zmenšovat a zjišťovat, co o vás ostatní vědí. NEZNÁMÉ JÁ představuje ty části vašeho já, které neznáte ani vy, ani nikdo jiný. Jsou to informace ukryté hluboko ve vašem podvědomí. Tak se prostřednictvím hypnózy, snů, psychotestů nebo psychoterapie můžete dozvědět například o své posedlosti penězi, o obavách z kritiky nebo o tom, jakým typem milence jste. SKRYTÉ JÁ představuje všechno, co o sobě víte, ale co skrýváte před ostatními. Tato okenní tabule obsahuje všechna vaše úspěšně skrývaná tajemství, například představy, trapné zážitky a jakékoliv názory či přesvědčení, za které byste se mohli stydět. Určité věci pravděpodobně tajíte jen před některými lidmi, zatímco před jinými ne. Například byste neřekli svým rodičům, že chodíte s člověkem jiné rasy nebo jiného náboženství, ale svému příteli byste se s tím svěřili.

10 Růst sebeuvědomění Sebeuvědomění je velmi důležitým faktorem v komunikaci, a proto se snažte zvýšit vědomí svých vlastních potřeb, přání, zvyků, přesvědčení a postojů. Můžete to udělat různými způsoby. Naslouchejte druhým. Ostatní vám příhodně poskytují nepřetržitou zpětnou vazbu, právě takovou, jakou potřebujete ke zvýšení svého sebeuvědomění. Při každé osobní interakci lidé dělají různé poznámky o tom, co děláte, co říkáte, jak vypadáte. Tyto poznámky mají často zcela jasný význam: Uvolněte se, Neberte všechno tak vážně... Někdy se však skrývají v tom, jak se na vás druzí dívají nebo o čem hovoří. Těmto zdrojům informací věnujte velkou pozornost. Zvětšujte otevřené já. Svěřit se druhým vám pomůže zvýšit sebeuvědomění. Když hovoříte sami o sobě, můžete objevit spojitosti, které vám předtím unikaly, a díky zpětné vazbě od druhých získáte ještě lepší a komplexnější pohled na určité věci. Zvětšením oblasti otevřenosti také podnítíte ostatní, aby prozradili, co o vás vědí. Hledejte informace o sobě. Povzbuzujte lidi, aby řekli svůj názor na vás. Využívejte situace, které běžně vznikají: Myslíte, že jsem dneska byla na děti moc přísná?, Myslíte, že jsem dost asertivní, když jsem žádal o zvýšení platu? Ale informace hledejte s mírou. Pokud se budete takto vyptávat příliš často, vaši přátelé se brzy poohlédnou po někom jiném, s kým by si mohli povídat. Veďte dialog sami se sebou. Nikdo vás nezná lépe než vy sami. Ptejte se proto sami sebe: Co mě motivuje jednat tak, jak jednám? Jaké mám krátkodobé a dlouhodobé cíle? Jak plánuji, že jich dosáhnu? Jaké mám slabé a silné stránky? Sebeúcta Sebeúcta je hodnota, kterou přisuzujete sami sobě, lidé s vysokou sebeúctou mají o sobě velmi vysoké mínění, lidé s nízkou sebeúctou vidí sebe sama negativně. Pět doporučení k posílení sebeúcty: 1. Bojujte proti sebezničujícím myšlenkám 2. Vyhledávejte prospěšné lidi 3. Pracujte na projektech, které povedou k úspěchu 4. Připomínejte si své úspěchy 5. Používejte afirmaci (potvrzování silných stránek a úspěchů) Sebeodhalení Jedná se o typ komunikace, při niž o sobě prozrazujeme informace, které obvykle skrýváme.

11 3. Naslouchání Proces naslouchání Naslouchání je rozhodující částí komunikace a slouží obsahovým i vztahovým funkcím Model procesu naslouchání Příjem signálů (Sluchový vjem) Reakce (Odpověď, zpětná vazba) Porozumění (dešifrování významu) Hodnocení (posouzení, kritika) Zapamatování Model zobrazuje různé fáze naslouchání. Všimněte si, že příjem zvukových signálů není totožný s celým nasloucháním, ale je pouze jeho úvodní fází. Tento model vychází z řady dřívějších modelů, které vytvořili výzkumníci v oboru naslouchání. Jakými dalšími způsoby by bylo možno zobrazit proces naslouchání? Mluvčí někdy žádají posluchače, aby přijímali jejich sdělení bez předsudků. Tento proces se označuje jako popření: Vyhýbavost: je žádost, abyste (jako posluchači) vnímali sdělení odděleně od mluvčího, tj. když odmítáte sdělení, abyste neodmítali mluvčího. Ujištění: je žádost, abyste ho nediskvalifikovali, kdyby řekl něco, co by mohlo být vnímáno negativně. Oprávnění hřešit : je žádost, abyste mu dovolili se nějakým způsobem odchýlit od toho, co je považováno za normální postup. Efektivita naslouchání: Empatické a objektivní naslouchání Nezaujaté a kritické naslouchání Vnější a hloubkové naslouchání Aktivní a neaktivní naslouchání

12 Rozdíl mezi empatickým a kritickým nasloucháním Naslouchá příjemce Empatické naslouchání Automatické hodnocení Mluvčí Otevřený příjem Maximální porozumění poznámkám mluvčího: Jak on to vidí Vyvolání kritiky ve sporných otázkách Souhlas Nesouhlas Závěry Naslouchá kritik Efektivita naslouchání Nastavenost Zvažující naslouchání Empatické a objektivní naslouchání Nezaujaté a kritické naslouchání Mluvčí Otevřený příjem Kritizovat Sumarizovat Uzavírat Souhlasit Nesouhlasit Minimální porozumění poznámkám mluvčího: Jak on to vidí 4. Verbální komunikace Komunikace je balík verbálních a neverbálních signálů Řeč se liší mírou abstrakce v rozsahu od velmi obecné po velmi konkrétní Řeč se liší mírou přímočarosti. Může vyjádřit přesně, co máte na mysli, nebo může být vyhýbavá a vyjadřovat váš názor velmi nepřímo Význam řeči je v lidech nikoli ve slovech Řeč je ovlivněna kulturou a pohlavím Odmítnutí přijetí znamená ignoranci přítomnosti i komunikace druhých. Přijetí znamená akceptaci, podporu a uznání důležitosti druhých Rady pro zvýšení efektivity verbálních sdělení: - Řeč symbolizuje realitu, sama o sobě realitou není - Řeč může vyjadřovat jak fakta, tak dedukce, ale nijak je nerozlišuje - Řeč může zamlžit rozdíly, když soustředí pozornost na extrémy, místo na střed, který se nachází mezi nimi - Řeč má sklon být statická, zatímco lidé a události se nepřetržitě mění

13 5. Neverbální komunikace Neverbální komunikace zahrnuje širokou oblast toho, co signalizujeme beze slov, či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace. Neverbálně komunikujeme: 1). Gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla 2). Postoji těla 3). Výrazy tváře (mimikou) 4). Pohledy očí 5). Volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice v prostoru (přibližováním a oddalováním se). 6). Tělesným kontaktem (doteky) 7). Tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči 8). Oblečením, fyzickými a jinými aspekty vlastního zjevu Nelze nekomunikovat Jestliže je možné nemluvit, není možné se nijak neprojevovat. Nelze signalizovat nic. I svým mlčením, nehnutým obličejem a celkovým klidem těla něco sdělujeme. Míra verbálních projevů se u jednotlivých lidí liší. Člověk může přestat mluvit, nemůže však přestat komunikovat svým tělovým idiomem, zde musí něco říct, buď dobře, nebo špatně. Nemůže neříct nic. Základní emoce Neverbálními prostředky čitelně vyjádříme sedm základních emocí: Štěstí (radost, potěšení, pohoda) Překvapení Strach Smutek Hněv Znechucení (opovržení) Zájem o něco (zvědavost) Obecná zjištění o neverbální komunikaci člověka Každé chování v přítomnosti druhého člověka má povahu sdělení, které může být určeno právě tomuto druhému člověku Komunikující se neverbálně velmi ovlivňují. Známé jsou efekty zrcadlení projevů (nápodoba a imitace), a to i u dospělých osob, přičemž k napodobování dochází nevědomě. V intimních vztazích dochází k vzájemnému mimoslovnímu kompenzování projevů tak, že oba partneři udržují jakousi neverbální rovnováhu Produkuje-li člověk nesynchronizovaně řeč a gesta, příjemce to ruší, odvádí to jeho pozornost od řečeného, uvádí ho to ve zmatek. Pozorovatel připíše zpravidla větší váhu sdělení neverbálnímu než verbálnímu. Naše mimoslovní projevy jsou jiné podle toho, komu jsou adresovány. Tváříme se jinak na šéfovou a jinak na podřízeného. Neverbální komunikace učitele se promění i podle toho, jaký stupeň znalostí odhaduje u studentů

14 Repertoár gest je různě široký v různých kulturách. Například v Izraeli bylo zjištěno více užívaných symbolických gest než v USA. Každý člověk má své vlastní, často konstantní neverbální tempo, rychlost gestikulace, změn postojů, mimických změn atd. a částečně ho může ovládat. Tempo našich projevů se mění při strachu, v depresi nebo v manickém stavu bipolárního psychického onemocnění. Na postoji těla, když sedíme nebo stojíme, si lze všímat především dvou znaků: bezprostřední naléhavosti a uvolněnosti. Naléhavost vede většinou ke snížení vzdálenosti mezi osobami, bezprostředněji naléhaví jsme k osobám, které máme rádi. Člověk v napětí má tendenci k neměnné mimice. Ti kdo se lépe vyznají v emocích druhých, patří k nejoblíbenějším lidem a sami bývají citliví. Úsměv facilituje chování přihlížejících tím, že v nich spouští zpětnou vazbu. Absence úsměvu inhibuje. A naopak samo usmívání může zvyšovat atraktivitu člověka. Tvrzení, že v obličeji se zrcadlí emoce, je velmi nepřesné. Na výrazech tváře se podílí i zvyk v daném společenství. Oči prozradí nejvíce. Z pouhého proužku očí lze kromě strachu a smutku vyčíst poměrně přesně i radost, zlobu, překvapení či některé kombinace těchto emocí. Prostorová a teritoriální komunikace Prostorovou komunikací, která je důležitým faktorem neverbální interpersonální komunikace se zabývá proxemika. Nejčastěji bývá uváděno, že rozlišujeme čtyři vzdálenosti, které definují typ vztahu mezi lidmi: Intimní vzdálenost - představuje odstup 45 cm a méně. V tomto prostoru je přítomnost druhého nepřehlédnutelná. Je slyšet a cítit jeho dech. V intimní vzdálenosti jsou lidé například při milování, zápasu, uklidňování nebo ochraně. Je tak těsná, že ji většina lidí považuje za nevhodnou na veřejnosti. Osobní vzdálenost - představuje rozmezí od 45 cm do 1,2 m tato vzdálenost vymezuj náš osobní prostor. Do této blízkosti dovolujeme vstup těm, které máme rádi. Společenská vzdálenost od 1.2 do 3,7 m v této vzdálenosti řešíme neosobní záležitosti a společensky komunikujeme. Čím větší vzdálenost se zachovává tím je komunikace formálnější. (stoly lidí ve vedoucích funkcích) Veřejná vzdálenost je větší než 3,7m, tato vzdálenost nás chrání, (veřejné dopravní prostředky) Teritorialita Jedná se o vlastnickou reakci na nějaké území nebo předmět. Reagujeme většinou na tři typy teritorií: Primární teritoria - jedná se o zóny, které můžeme označit jako vlastní (váš pokoj, stůl, kancelář Sekundární teritoria jedná se o zóny, které nám nepatří, ale obsadili jsme j a jsme s nimi spokojeni (obvyklý stůl v kavárně, místo ve školní třídě apod.) Veřejná teritoria jedná se o zóny otevřené všem lidem, užívají je všichni (kina, restaurace, nákupní střediska).

15

16 6. Interpersonální konflikt Interpersonální konflikt je nesoulad mezi nějak spojenými jednotlivci spolupracovníky, blízkými přáteli nebo členy rodiny. Interpersonální konflikt je součástí každého interpersonálního vztahu ať se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, sourozenci, milenci nebo spolupracovníky. Jestliže ve vztahu neexistuje žádný konflikt, je tento vztah pravděpodobně neživý nebo bezvýznamný Nejčastěji uváděné předměty sporů: Intimní problémy jako je láska a sex Mocenské problémy jako přílišné požadavky nebo panovačnost a žárlivost Osobní vady jako je nadměrné pití alkoholu nebo kouření, osobní čistota, či styl řízení vozidla Problémy osobního odloučení jako častá nepřítomnost nebo školní či pracovní návyky Společenské problémy jako je politika, sociální záležitosti, rodiče a osobní hodnoty Problémy týkající se nedůvěry, předchozích partnerů nebo lži Obsahový a vztahový konflikt Obsahový konflikt se soustřeďuje na předměty, události a osoby, které jsou obvykle externí ve vztahu k osobám zúčastněným v konfliktu (kvalita filmu, na co se dívat televizi apod.). Vztahový konflikt problémy vznikají ze vztahů mezi jednotlivci (kdo má pravdu, kdo bude mít poslední slovo). Negativní a pozitivní konflikt Konflikt často vede k negativnímu pohledu na oponenta. V konfliktech se často používají nečestné způsoby boje, většinou převládá snaha zranit druhého. Hrozba uzavření se. Pozitivní aspekty konfliktu jsou ty, že vás nutí zkoumat problém a pracovat na jeho možném řešení. Pět základních stylů konfliktu Soutěžení: Já vyhrávám, ty prohráváš. Soutěživý styl sebou nese velký zájem o vlastní potřeby a malý zájem o potřeby druhých. Je to styl člověka, který vnucuje svou vůli druhému Vyhýbání: Já prohrávám, ty prohráváš. Ti kdo se konfliktu vyhýbají, se relativně nezajímají o své vlastní nebo oponentovi potřeby a přání. Vyhýbají se jakékoli opravdové komunikaci o problému, mění téma, když se o něm začne mluvit, a obyčejně ustupují ze scény jak psychicky, tak fyzicky. Přizpůsobení: Já prohrávám, ty vyhráváš. Tím, že se přizpůsobíte, obětujete své osobní potřeby potřebám druhého. Vašim hlavním cílem je udržet harmonii a klid ve vztahu nebo ve skupině Spolupráce: Já vyhrávám, ty vyhráváš. Při spolupráci se zaměřujete nepotřeby své i potřeby svého partnera. Tento styl, který je často považován za ideální, se vyznačuje

17 ochotou věnovat čas komunikaci a zejména pak naslouchat názorům a potřebám druhé osoby Kompromis: Já vyhrávám i prohrávám, ty vyhráváš i prohráváš. Tento styl zaujímá jakýsi střed. Kompromis je strategie, která znamená vyjít si vstříc na půl cesty. Výsledkem kompromisu nebývá často nejlepší volba, ale také není špatná a uspokojí částečně oba aktéry. 7. Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince Dobrý řečník, zdatný manažer, dobrý učitel či terapeut, úspěšný vyjednávač a prostředník se zpravidla vyznačuje rysy, které souvisejí jednak s jeho osobnostní strukturo, na druhé straně s osvojenou komunikační obratností. Pozitivně vidí sám sebe, věří si Dokáže být, vždy s ohledem na danou situaci, jak empatický, tak neústupný, vstřícný i odměřený Není rivalizující typ, což nevylučuje nároky kladené na sebe Umí sám dospět ke kompromisu i pomoci druhým k němu dospět Ustoupí-li, neobviňuje Hodnotí teprve tehdy, až si vyslechne celou informaci (umí pozorně naslouchat) Je otevřený změnám a rozmanitosti názorů Nediskvalifikuje ani ve vztahové, ani věcné rovině Umí komunikaci řídit, regulovat její směr a strukturovat ji ale umí také nechat se řídit Umí neutralizovat konflikty, kolize a napětí nebo jich tvořivě využít Nezamlouvá, neodbíhá, nemlží Sám se umí otevřeně odhalit Zejména ovládání protichůdných dovedností a charakteristik vlastní komunikace, jako jsou vstřícnost a důsledná neústupnost (když to okolnosti vyžadují), činí z těchto osob obratné prostředníky. 8. Asertivita Asertivita představuje terapeutickou techniku pro naši komunikaci. Její podstatou je věcný a neústupný komunikační styl, ale také tzv. podpůrný vztah k partnerovi v komunikaci a vědomé vyhýbání se komunikačním faulům. Asertivně jednající člověk dokáže věcně čelit: Kritice Manipulaci Afektovaným nebo agresivním výpadům, které jsou namířeny vůči němu Jedná se o trénink jak se: Vyjadřovat Nebojácně prosadit Bránit

18 Základní techniky asertivity V počátcích rozvoje asertivity bylo zformulováno těchto šest doporučení: 1. Nebojte se uchýlit k tzv. feeling talk vyjadřujte své pocity. Člověku pomůže, vyjádříli jasně a spontánně to, co právě cítí. Salter doporučoval naučit se používat větu To se mi nelíbí. 2. Vaše mimika má odrážet, co cítíte používejte facial talk. Nenoste kamennou tvář. Salterovo doporučení znělo: Zlobíte-li se, měla by vaše tvář vypadat rozzlobeně. 3. Nácvik nesouhlasu: nebojte se říci ne, nemějte strach odmítnout. Své názory vyjadřujte diferencovaně, souhlas dejte najevo jasným přitakáním, nesouhlas (což je těžší) podobně jasným nesouhlasem. 4. Technika užívání já : nemluvte za skupinu, neschovávejte se za my, nemluvte obecně, ale všude, kde jen to jde, se vyjadřujte za sebe. Nebojte se častěji používat slovo já beze studu, sebevědomě. 5. Technika přijímání pochvaly : jste-li chváleni, nedělejte kolem toho okolky, nenamítejte s falešnou skromností: Ale prosím vás, to nestojí za řeč apod. Dejte průchod své radosti a pochvalu přijměte. 6. Nebojte se improvizovat a spontánně jednat je to nejlepší lék na nerozhodnost. Desatero asertivních práv Každá publikace o asertivitě vyjmenovává 10 základních asertivních práv, která má člověk využívat (přesněji: může využívat). Je dobré poznamenat, že žádné z práv se nemá přehánět a zneužívat proti druhým. Asertivitě je správné nadřadit etický postoj a samozřejmě zákonnost počínání. 1. Spolehněte se na vlastní názor, který o sobě máte, víc než na názor druhých. 2. Uděláte-li něco za druhého, pak jedině z vlastního svobodného rozhodnutí (právo, které člověka chrání proti manipulaci) 3. Můžete se rozhodnout i nelogicky a nejste povinni nikomu vysvětlovat a ospravedlňovat se, proč jste se tak rozhodli. 4. Máte právo chovat se nezávisle na tom, zda to druzí budou schvalovat (právo, které se stálo výbavou jedince proti silnému tlaku na konformitu) Právo chybovat, právo změnit názor, právo neomlouvat se Právo říct, že nevím, právo prohlásit, že tomu či onomu nerozumím, právo pronést, že některé věci jsou mi takříkajíc jedno Toto volnomyšlenkářské a liberální desatero bylo namířeno proti všem formám zúzkostňování člověka sociálními normami, zásadami a náboženstvím. Ne nadarmo někteří vůdcové náboženských sekt prohlašují asertivní učení za dílo ďáblovo. Asertivita je produktem svobodomilovné společnosti. Doplňkovou stránku individuální svobody a asertivních práv je individuální zodpovědnost. Každý ji nese sám za své vystupování. O té sice toto učení mluví také, ale často jen pod čarou. Nácvik asertivity se také málo zabývá zdvořilostí, ohleduplností k druhým nebo problematikou nacvičeného egoismu. Všechny tyto pojmy vymezují pomyslnou hranici mezi správně aplikovanou asertivitou a asertivitou bezohlednou.

19 Seznam doporučené literatury: HÁJEK, Karel. Práce s emocemi v pomáhajících profesích. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 5. vyd. Praha: Portál, s. ISBN PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 1. vyd. Praha: Grada, s., ISBN ŠEVČÍK, Stanislav, Asertivita a mezilidská komunikace, Brno: Institut výchovy bezpečnosti práce, 1996; ISBN JANIŠ, Kamil, Uplatnění asertivity v sociální komunikaci: nahlédnutí do problematiky komunikace, Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, ISBN (brož.) GOSMAN, Svatoslav, Pět nejdůležitějších dovedností při jednání s lidmi: jak se prosadit, naučit naslouchat druhým a řešit konflikty, Praha: Beta, 2010, ISBN (váz.) RADECKI, Monika; překlad Gabriela Thöndlová,Jak nejlépe říci ne: neříkejte ano, když chcete říci ne, ISBN Lektor: Mgr. Monika Jelínková

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla OBSAH ÚVOD 11 Kapitola 1 KOMUNIKACE 13 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 13 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 13 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 14 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 15 TEST: KOMUNIKUJETE JASNĚ?

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 8 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/11 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více