Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s.

2 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. 2007

3

4 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 4 Historie v datech 6 Organizační schéma MUP 7 Vedení MUP 7 2 VZDĚLÁVÁNÍ 9 Bakalářské obory / Magisterské obory / Doktorský obor 9 Vývoj počtu studentů MUP 10 Doktorské studium 10 3 REGIONÁLNÍ STŘEDISKA MUP 11 4 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 12 Vědecké granty 12 Konference 13 Vědecko-výzkumná centra 14 Přehled odborných seminářů konaných v roce Přehled publikační činnosti VŠVSMV-MUP za rok Přehled vydaných sborníků z konferencí 15 5 SOCIÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ GRANTY MUP 16 Projekt JPD ODBORNÁ KNIHOVNA JIŘÍHO HÁJKA 19 7 PROGRAM POMOCI STUDENTŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLA BEZ BARIÉR 20 8 SPORTOVNÍ KLUB MUP, o. s PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE MUP VYBAVENÍ ŠKOLY ZÁZEMÍ PRO STUDENTY I VYUČUJÍCÍ KOMFORT VÝUKY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 24 TABULKOVÁ ČÁST 26 3

5 1 ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Metropolitní univerzita vznikla jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v roce Od počátku bylo možné studovat obor Veřejná správa, ke kterému se následně přidávaly další obory, jako např. Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia a další. Na prahu roku 2008 poskytujeme vzdělání v sedmi bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru, u většiny z nich pak prezenční i kombinovanou formou. Naše vysoká škola se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí jak počtem studentů a kvalitou akademického sboru, tak prostorovým zajištěním. V roce 2007 jsme ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i., získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního typu. V důsledku toho změnila naše vysoká škola v prosinci 2007 název na Metropolitní univerzita Praha. prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A. Tuto změnu vnímá škola nejen jako ocenění kvality akademického sboru, ale především jako rozhodnutí, jež nás zavazuje k dalšímu zvyšování úrovně vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i kvality řízení vysoké školy. Oceněním této kvality byl také vstup vysoké školy do České konference rektorů v březnu Rostoucí zájem o studium na Metropolitní univerzitě svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce, které si naše univerzita vydobyla v české společnosti i v zahraničí. V roce 2007 jsme přijali celkem nových studentů, což představuje nárůst o 120 % oproti roku Celkový počet studentů MUP dosáhl na konci roku 2007 téměř Dlouhodobě pozorujeme rostoucí zájem zejména o kombinovanou formu studia, přesto i prezenční forma studia zůstává nadále velmi žádanou. Univerzita zahájila v roce 2007 výuku dvou nově akreditovaných studijních oborů, kromě již zmíněného doktorského studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia také kombinované formy studia oboru Mezinárodní obchod. Rovněž počet úspěšných absolventů MUP v roce 2007 není zanedbatelný počtem 264 absolventů jsme zvýšili počet studentů, kteří úspěšně dokončili svá studia, o 100 % oproti předchozímu roku. Akademické tituly, udělované vysokou školou jejím absolventům, jsou spolu s diplomem a Dodatkem k diplomu garancí uznání tohoto studia v rámci celé Evropské unie. Výrazným znakem kvality vysoké školy je také stabilita a vysoká úroveň sboru akademických pracovníků. Také v roce 2007 MUP úspěšně naplňovala strategii zvyšování počtu akademických pracovníků na pracovní poměr s vysokým pracovním úvazkem v nejproduktivnějším věku mezi lety. Metropolitní univerzita si je vědoma nezbytnosti rozšiřování vědecko-výzkumné činnosti jako záruky zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. V této souvislosti MUP uspořádala v roce 2007 řadu vědeckých konferencí a seminářů. Metropolitní univerzita úspěšně pokračovala ve vydávání skript a sborníků, a především zahájila vydávání odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) včetně spuštění jeho webové stránky. V roce 2007 jsme zahájili výuku také ve třech regionálních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Na každém z nich zahájilo studium přibližně 100 studentů, kterým je poskytováno vzdělávání kombinovanou i prezenční formou. 4

6 Metropolitní univerzita v roce 2007 výrazně rozšířila také své prostorové možnosti v Praze, kde zrekonstruovala a otevřela čtyři patra poslucháren a dvě patra bezbariérově přístupných kolejí. V roce 2007 jsme nadále rozvíjeli program Škola bez bariér, který umožňuje studium mladým lidem se zdravotním postižením. Takto jich u nás studuje více než 50. Komplexní podporu studentů s postižením realizujeme na bázi Denního centra pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Naši studenti mohou i nadále plně využívat rozsáhlou nabídku zahraničních studijních pobytů, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami. Mohou mj. studovat na univerzitách v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Švédsku a Dánsku. Závěrem lze říci, že Metropolitní univerzita Praha učinila v roce 2007 několik zásadních kroků, které ji posunuly směrem k nejkvalitnějším vzdělávacím institucím v České republice. prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A. 5

7 HISTORIE V DATECH 23. května 2001 vznik VŠVSMV v Praze a akreditace prvního studijního programu Právní specializace se studijním oborem Veřejná správa 8. října 2001 VŠVSMV zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze. 24. června 2002 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní ochrana v průmyslovém vlastnictví 31. prosince 2002 rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia 23. července 2004 akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia 31. prosince 2004 akreditace bakalářského studijního programu Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia 30. června 2005 akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies 2. listopadu 2005 udělení záštity primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma nad Denním centrem pro studenty se zdravotním postižením 30. prosince 2005 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví 5. května 2006 akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy se studijním oborem Mezinárodní obchod 12. července 2006 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Evropská studia a veřejná správa 15. března 2007 rektor VŠVSMV se stal členem České konference rektorů 30. května 2007 akreditace doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia a změna statutu vysoké školy na univerzitní 12. září 2007 zřízen Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV 8. října 2007 zahájení výuky v regionálních střediscích Plzeň, Liberec a Hradec Králové 31. října 2007 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Anglofonní studia 3. prosince 2007 změna názvu VŠVSMV na Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 6

8 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP VEDENÍ MUP Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka MUP: Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti: Hana Valná Správní rada: JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada: JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková Ing. Zdeněk Stanka Ředitelka o. p. s., rektor MUP, prorektoři MUP 7

9 Akademické vedení MUP Vědecká rada: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Ing. Karel Čada, CSc. doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. Mgr. Hana Halová prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Petr Just Rektorát MUP Rektor: Prorektor pro vědeckou činnost: Prorektor pro pedagogickou činnost: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj: Vedení kateder MUP Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: Vedoucí katedry ekonomie: Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: Vedoucí katedry humanitních věd: Vedoucí katedry informatiky: Vedoucí katedry cizích jazyků: Akademické grémium MUP prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Just, prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, kvestorka Zástupci studentů v Akademickém grémiu: Krystyna Grygoryan Martin Hozák Ostatní součásti MUP Tajemnice rektora: Vedoucí studijního oddělení: Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: Vedoucí oddělení IT: Vedoucí Denního centra: Vedoucí odborné knihovny Jiřího Hájka: Vedoucí regionálního střediska Plzeň: Vedoucí regionálního střediska Liberec: Vedoucí regionálního střediska Hradec Králové: prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Ing. Marie Kousalíková PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. Ing. Václav Vinš, CSc. PhDr. Petr Vyhnánek prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Petr Just PhDr. Petr Vyhnánek PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Hana Valná Filip Khol Markéta Kozáková Marek Lacina Matej Navrátil Ing. Jan Svoboda Bc. Marek Svoboda Bc. Jana Šímová Bc. Matěj Tyc Ing. Šárka Hadravová Bc. Martina Kodetová JUDr. Josef Vochozka RNDr. Jiří Doskočil Mgr. Jaroslava Kněnická Ivana Capková Bc. Marcel Bezděk Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. PhDr. Jan Outlý, Ph.D. 8

10 2 VZDĚLÁVÁNÍ Průměrný věk akademických pracovníků MUP setrval v letech na úrovni 44,8 roku. MUP nadále zvyšovala kvalitu akademického sboru, jež je základní podmínkou vysoké odborné úrovně poskytovaného vzdělávání, především rozšiřováním počtu kmenových akademických pracovníků s vysokým rozsahem pracovního úvazku (nad 0,7). V tomto směru se univerzitě podařilo v roce 2007 dosáhnout výrazných pozitivních změn. V průběhu tohoto roku bylo přijato 11 nových akademických pracovníků na hlavní pracovní poměr, čímž vzrostl jejich počet na 49 (nárůst o 28,9 % oproti roku 2006). Celkově tedy na MUP v roce 2007 přednášelo 158 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 16 přednášejících oproti roku Z celkového počtu akademických pracovníků pracovalo v roce 2007 na MUP 5 % akademických pracovníků s hodností profesora a 18 % akademických pracovníků s hodností docenta. Věková struktura akademického sboru v roce 2007: věk počet pracovníků % z celkového počtu do 30 let % let % nad 50 let % V roce 2007 probíhala na MUP výuka v šesti bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru: Bakalářské obory: Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Průmyslové vlastnictví (kombinovaná forma) Veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Humanitní studia (prezenční forma) Mezinárodní obchod (prezenční i kombinovaná forma) Magisterské obory: Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (kombinovaná forma) Evropská studia a veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Doktorský obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) 9

11 Vývoj počtu studentů MUP Počet studentů MUP v roce 2007 rapidně vzrostl. Největší zájem byl i nadále o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (a to především o kombinovanou formu bakalářského i magisterského studia) a oboru Evropská studia a veřejná správa (kombinovanou formu). V roce 2007 úspěšně ukončilo studium na MUP celkem 264 absolventů, což představuje 100% nárůst oproti roku Úspěšnost našich absolventů v pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na MUP. V průběhu roku 2007 vytvořila naše vysoká škola databázi absolventů. Podle dosavadních zkušeností naši absolventi nacházejí kvalitní uplatnění na pracovním trhu, většina z nich pracuje v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří z nich také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. V lepším uplatnění na pracovním trhu v EU napomáhají i zkušenosti s fungováním institucí EU, které mohou naši studenti získat během studijních cest po institucích EU v Bruselu a Lucemburku, které naše škola od roku 2005 pořádá pravidelně dvakrát ročně a jichž se celkově účastní cca 50 studentů. Doktorské studium Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i., zahájila v akademickém roce 2007/2008 realizaci doktorského studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Toto studium se uskutečňuje v prezenční i kombinované formě. Absolventům studia se uděluje titul Ph.D. Absolvent doktorského studia bude schopen vykonávat kvalitní základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace. Důraz je kladen především První doktorandi Metropolitní univerzity Praha 2007 na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky, tak aby kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce získá absolvent kvalifikaci také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost. Studium doktorandů je rozčleněno do tří, resp. čtyř bloků, v nichž je kladen důraz zejména na metodologii výzkumu mezinárodních vztahů, problematiku mezinárodní bezpečnosti a evropské integrace. 10

12 3 REGIONÁLNÍ STŘEDISKA MUP V roce 2007 otevřela Metropolitní univerzita Praha tři regionální střediska, aby tak rozšířila nabídku kvalitního vysokoškolského studia v regionech. Regionální středisko v Plzni Studijní středisko Metropolitní univerzity v Plzni nabízí studium bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa a magisterského oboru Evropská studia a veřejná správa. Středisko sídlí v prostorách VOŠ a SPŠE v Koterovské ulici. Obory vhodně doplňují nabídku vysokoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Výuka probíhá formou kombinovaného studia v celodenních blocích obvykle jednou měsíčně. Výukovými dny jsou soboty a pátky odpoledne. Studijní středisko Metropolitní univerzity v Liberci zahájilo své působení v prostorách Obchodní akademie v Šamánkově ulici. Od akademického roku 2007/2008 realizuje výuku ve třech oborech: Veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evropská studia se vyučují v bakalářském stupni a Evropská studia a veřejná správa v magisterském stupni. Studenti všech oborů studují kombinovanou formou. Regionální středisko v Liberci Studijní středisko v Hradci Králové realizuje od akademického roku 2007/2008 výuku v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to v bakalářském stupni prezenční i kombinovanou formou. Do nového akademického roku 2008/2009 vstoupí královéhradecké středisko s rozšířenou nabídkou, v níž se nově objeví velmi žádaný obor Veřejná správa. Regionální středisko v Hradci Králové 11

13 4 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Koncepce vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti MUP je zaměřena jednak na kvalitní realizaci výukových programů realizovaných na škole, jednak na další oblasti spadající do veřejné správy, právní ochrany průmyslového vlastnictví, mezinárodních vztahů a evropských studií a humanitních věd. Vědecká činnost je na MUP realizována ve třech rovinách jednak řešením vědeckých grantů, jednak pořádáním odborných konferencí a v neposlední řadě také činností vědecko-výzkumných center. Konference Střední východ a Evropská unie VĚDECKÉ GRANTY Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních hrozeb a rizik pro ČR a EU Hlavní řešitel: PhDr. Emil Soulejmanov, Ph.D. Pětiletý grantový projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky (GAČR) je zaměřen na studium asymetrických bezpečnostních hrozeb a rizik majících bezprostřední význam pro bezpečnostní situaci ČR a EU, zejména terorismu a mezinárodního organizovaného zločinu. Hlavní cíle jsou: a) prozkoumat nejnovější teoretické poznatky v oblasti asymetrických hrozeb, resp. tří zkoumaných oborů terorismu, energetické bezpečnosti a mezinárodního organizovaného zločinu; b) podrobná kategorizace a specifikace jednotlivých bezpečnostních hrozeb a rizik a určení jejich relevance pro (současnou i perspektivní) bezpečnostní situaci ČR a EU; c) analýza společných přístupů ČR a EU ve věci potírání zkoumaných bezpečnostních hrozeb a rizik a vypracování odborného memoranda pro příslušné české a unijní instituce. Edice dokumentů k ruské zahraniční a bezpečnostní politice Hlavní řešitel: PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Hlavním cílem projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR bylo shromáždění vládních dokumentů platných pro současné období. Klíčové z nich byly postupně dohledávány v předešlých zněních zpět, až do výchozího roku Výstupem projektu byla odborná studie hodnotící význam a vliv širokého spektra oficiálních vládních dokumentů na Ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku. 12

14 KONFERENCE 31. března 2007 Střední východ a Evropská unie Konferenci uspořádalo Centrum pro studium Středního východu MUP ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a Českou společností pro politické vědy. V souvislosti s konáním konference vydala MUP sborník, který shromažďuje příspěvky předních odborníků na uvedenou problematiku a řadí se mezi cenné prameny nejen pro studenty, ale i pro ty, kdo se hlouběji zajímají o problematiku Blízkého východu. Lamis Khalilová, vedoucí CMES 22. června 2007 Konference k uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit Konference byla uspořádána ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a navázala na předchozí vědecká setkání v oboru právní ochrany průmyslového vlastnictví. Organizátoři pokládali za užitečné seznámit studenty školy i odbornou veřejnost s novodobým fenoménem v oblasti práv na označení, totiž doménovými jmény v rámci národních, evropských a celosvětových internetových sítí. S příspěvky na uvedenou problematiku vystoupili přední odborníci z teorie i praxe, kteří působí jako rozhodci na národní, evropské i celosvětové úrovni při řešení sporů z doménových jmen. Účastníci konference přímo na místě obdrželi sborník, jenž přináší zasvěcené komentáře k těmto otázkám. 24. listopadu 2007 Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu Konference sestávala ze dvou panelů. Jeden se zabýval analýzou vybraných ohnisek teroristického napětí se vztahem k evropskému kontinentu. Příspěvky odborníků z MUP, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Ústavu mezinárodních vztahů a Ministerstva vnitra ČR se zabývaly vztahem mezi lokální guerillou a globálním džihádem v eurasijském prostoru, stavem organizace al-káida šest let po teroristických útocích na americká velkoměsta a dále teroristickými aktivitami etnicko-separatistických skupin, územně zakotvených v Kosovu a na Korsice. Konference Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu Druhý panel byl věnován analýze možností, jak hrozbě terorismu účinně čelit. 13

15 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ CENTRA CMES Center for Middle Eastern Studies Hlavním posláním CMES je zvýšit informovanost o záležitostech Středního východu a rozličných národů a kultur tohoto regionu, a to cestou propagace specializovaných vědomostí, akademických kurzů a veřejného porozumění. CMES by se mělo stát důležitým zdrojem informací o Středním východě a severní Africe. Touto činností CMES podporuje specializovanou výuku a přispívá do diskuze a výzkumu dané geografické oblasti. CMES jako autonomní akademické pracoviště v rámci katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP realizuje především odborné semináře. Přehled odborných seminářů konaných v roce 2007: Název semináře Integrating with the European Union: Accession, Association and Neighborhood Policy Současné bezpečnostní hrozby pro země Evropské unie Dialogue and Democracy in Europe: Philosophical Responses to the Enlargement Process CoP Center of Philosophy Dlouhodobým cílem CoP je poskytovat studentům i zaměstnancům naší vysoké školy v Praze i mimo hlavní město možnost vyměňovat si v neformální a přátelské atmosféře myšlenky a úvahy o filozofických a teoretických oblastech. Během různých konferencí je Centrum pro filozofii otevřeno všem jednotlivcům i skupinám, aby mohli v rámci filozofie diskutovat o zajímavých záležitostech. Doposud jsme v rámci diskuzí hovořili o humanitární intervenci Diskuzní večer Minulost a současnost, deníky a zkušenost v nich obsažená a válce v Iráku a o politické teorii Johna Rawlse. V budoucnosti bychom rádi probírali témata, která se týkají občanské společnosti v České republice a v Evropě, demokracie a také budoucnosti rozšiřování EU. 14

16 Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví Dne 12. září 2007 byl zřízen Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV. Ředitelem byl jmenován prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Při zřízení tohoto ústavu se vycházelo z ustanovení 34 vysokoškolského zákona, který předpokládá v rámci vysokých škol zřizování vysokoškolských ústavů, které budou vykonávat vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a které se mohou podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví realizuje vědecko-výzkumnou činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví a současně se podílí na realizaci akreditovaného studijního oboru Průmyslové vlastnictví a navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Rovněž se zaměřuje na programy celoživotního vzdělávání pro patentové a známkové zástupce a ostatní specialisty průmyslově právní ochrany, kteří pracují v průmyslové, výzkumné a obchodní sféře. Ústav dále zajišťuje spolupráci s Institutem průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a popřípadě s dalšími pedagogickými a vědecko-výzkumnými pracovišti, která se zabývají právní ochranou průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Přehled publikační činnosti VŠVSMV-MUP za rok 2007 Autor/autoři Název publikace Rok Vydal Typ vydání publikace Jakl, L. Přádná, Z. Mimoevropské systémy průmyslově právní ochrany 2007 VŠVSMV učebnice Hajn, P. Antimonopolní právo a práva z duševního vlastnictví 2007 VŠVSMV učebnice Kolektiv Central European Journal of International and Security Studies 1, VŠVSMV časopis Jakl, L. Sbírka soudních rozhodnutí ve věcech práv k duševnímu vlastnictví 2007 ELSO group kniha Jakl, L. Právní úprava prosazování práv z duševního vlastnictví 2007 ELSO group učební text Pičmanová, E. Zdroje informací o ochranných známkách 2007 VŠVSMV učebnice Bendová, Š. Anglický jazyk odborný pro průmyslové vlastnictví 2007 VŠVSMV učebnice Marek, K. K obchodním závazkovým vztahům 2007 VŠVSMV učebnice Bureš, J. Občanské fórum 2007 A. Čeněk kniha Codlová, J. Když se řekne Česká republika 2007 VŠVSMV učebnice Přehled vydaných sborníků z konferencí Autor/autoři Kolektiv Název publikace Middle East & the European Union-Prospect for Peace in the Middle East? Rok vydání Vydal 2007 VŠVSM Kolektiv Integrating with the European Union: Accession, Association and Neighborhood Policy 2007 VŠVSMV Kolektiv Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit 2007 VŠVSMV Kolektiv Současné bezpečnostní hrozby pro země EU 2007 VŠVSMV 15

17 5 SOCIÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ GRANTY MUP Rozšíření a tisk učebních textů českých reálií pro výuku češtiny pro cizince Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Katedra cizích jazyků MUP pořádá jako součást své činnosti kurzy češtiny pro cizince. Jejich součástí je i výuka českých reálií. Na základě průzkumu nabídky učebnic na našem knižním trhu jsme se rozhodli vytvořit vlastní výukové materiály. Díky grantu MŠMT vznikla výkladová učebnice rozdělená do tematických kapitol a obohacená obrazovým materiálem. Zároveň byly vytvořeny pracovní listy, které jsou analogicky rovněž rozčleněny do příslušných tematických celků. Jsou složeny z ukázek konkrétních textů a doplněné obrazovým materiálem. Vytvoření Denního centra v Praze 3 pro zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením a poradenských služeb spojených se studiem Poskytovatel grantu: Magistrát hl. m. Prahy odbor sociální péče a zdravotnictví Cílem činnosti Denního centra je nabídnout handicapovaným možnost studia na vysoké škole a tím jim usnadnit získání plnohodnotného zaměstnání a následně i zapojení do života ve společnosti. Hlavními postupnými kroky vedoucími k dosažení tohoto cíle je: 1. zajištění bezplatného studia v bezbariérovém prostředí, 2. vytvoření příhodného zázemí ve škole (asistence studijního poradce, materiální zabezpečení, zajištění studijní literatury), 3. pomoc s hledáním zaměstnání pro absolventy, 4. zajištění plnohodnotného naplnění volného času. Podpora vzdělávání nadaných studentů se zdravotním postižením Poskytovatel grantu: Magistrát hl. m. Prahy odbor školství Přijetí vedení MUP primátorem hl. m. Prahy Cílem projektu byla podpora rozvoje systému vysokoškolského vzdělávání v rámci Denního centra MUP pro všestranně zaměřené studenty s handicapem, zejména sportovce, kteří se podílejí na vynikající reprezentaci České republiky na vrcholných soutěžích handicapovaných sportovců (paralympijské hry, mistrovství světa), ale i pro zdravotně postižené členy Sportovního klubu MUP, kteří se tímto aktivně zapojují do sféry akademického sportu. Podpora napomohla i těm studentům, kteří díky svým výborným studijním výsledkům získali možnost studia na prestižních zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus. 16

18 Vzdělávání nadaných dětí cizinců žijících na území hl. m. Prahy Poskytovatel grantu: Magistrát hl. m. Prahy odbor školství V rámci projektu byly realizovány kurzy češtiny pro cizince, jejichž cílem bylo pomoci nadaným zahraničním žákům pražských základních škol překonat co nejrychleji a nejúčinněji jazykovou bariéru, která by jim bránila při dalším vzdělávání v České republice. Zaměřili jsme se zejména na ty žáky základních škol, jejichž zájmem je dlouhodobé studium v Praze na středních, ale následně i na vysokých školách, a mohou tedy dlouhodobě přispět získanými znalostmi a dovednostmi k rozvoji regionu Prahy i celé České republiky. Denní centrum pro studenty se zdravotním postižením vybavení studovny denním tiskem a odbornými periodiky Poskytovatel grantu: Městská část Praha 10 V rámci projektu jsme vybavili studovnu Denního centra Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., Dubečská 900/10, právním softwarem s kompletní sbírkou zákonů s pravidelnou aktualizací (Právní software Úplné znění pro Windows elektronická verze licence pro 10 uživatelů) a dále odbornou literaturou se zaměřením na oblast mezinárodních vztahů a veřejné správy. Tyto svazky slouží jak k prezenčnímu studiu, tak k absenčním výpůjčkám. Vybavení počítačů licencemi pravidelně aktualizovaného právního softwaru považujeme za důležitý krok ve zkvalitnění služeb Denního centra, zejména proto, že se tím otevírá další rozšíření jeho služeb směrem ke zdravotně postiženým studentům pražských vysokých škol. Z Denního centra se tak stává prostředí poskytující komplexní podporu zdravotně postiženým v oblasti studijního poradenství, ale i v oblasti přenosu informací a možnostech individuálního vzdělávání. 17

19 Projekt JPD 3 Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením 1. ledna 2007 zahájila MUP ve spolupráci s partnerem projektu o. s. Hestia realizaci projektu Tréninková pracoviště pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Od 2. dubna 2007 dostalo díky podpoře Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy 50 osob se zdravotním postižením možnost vyzkoušet si na tréninkových pracovištích nácvik pracovních a sociálně-komunikačních dovedností v přirozeném pracovním prostředí vysoké školy, advokátní kanceláře, neziskových organizací, zdravotnického zařízení, ministerstva školství nebo finančních úřadů a úřadů městských částí. Součástí projektu je i odborný dohled sociálního pracovníka, který bude pravidelně komunikovat se všemi zaměstnanci a svou činností jim bude napomáhat s řešením problémů vznikajících v průběhu jejich práce. Zaměstnanci tak budou podporováni v rozvoji svých pracovních kompetencí jak z hlediska odborného, tak z hlediska sociálního. Tréninkové pracoviště Advokátní kancelář, P. Fiedlerová Tento projekt nenabízí stálé pracovní uplatnění, ale prostor tréninkových pracovních míst, na nichž si handicapovaní v průběhu 15 měsíců vyzkoušejí, jak bude pracovní proces vypadat, což jim usnadní přechod do běžného pracovního procesu na otevřeném trhu práce. Tréninkové pracoviště Ministerstvo školství, P. Berák Tréninkové pracoviště RS Centrum, M. Hanibal 18

20 6 ODBORNÁ KNIHOVNA JIŘÍHO HÁJKA Metropolitní univerzita disponuje vlastní knihovnou v budově v Prokopově ulici v Praze 3. Knihovní fond odborné knihovny (celkem knihovních jednotek, z toho 738 v anglickém jazyce, 98 ve francouzském jazyce a 62 v německém jazyce) je profilován podle studijních oborů a hlavních specializací Metropolitní univerzity, proto základní část fondu tvoří literatura zaměřená na mezinárodní vztahy a evropská studia, ale i na politologii, sociologii, politickou filozofii, ekonomii, veřejnou správu, evropské a světové patentové právo. Knihovna odebírá 29 odborných časopisů, jako jsou např. Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika, Politolo- Odborná knihovna Jiřího Hájka gický časopis, Politologická revue, Sociologický časopis, Správní právo, Veřejná správa, Průmyslové vlastnictví, The Economist, Euro-Atlantic Quarterly aj. Studovna MUP Časopis MUP CEJISS Počínaje rokem 2007 MUP vydává vlastní mezinárodní časopis Central European Journal of International & Security Studies (CEJISS). Vychází dvakrát ročně a je rozesílán do zahraničí a také všem příjemcům povinného výtisku. S vydáváním časopisu jsme byli zároveň zařazeni do České národní databáze, která obsahuje důležité informace a poskytuje služby především pracovníkům vydavatelských a informačních institucí, knihoven, referenčních služeb apod. V roce 2007 byly knihovní služby rozšířeny o přístup do článkové databáze JSTOR; on-line databáze digitalizovaných plných textů z více než 250 vědeckých časopisů. 19

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více