květen Manželství ano či ne? Sborový víkend

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "květen 2 0 1 2 Manželství ano či ne? Sborový víkend"

Transkript

1 Sborový víkend sboru Církve bratrské v Hradci Králové Manželství ano či ne? Pokud se podíváme na současnou situaci v dnešní české společnosti, zní odpověď na úvodní otázku jasně manželství ne. Nejen hrozivá statistika rozvodovosti, hovořící o tom, že v Česku rozvodem končí každé druhé manželství, ale i údaje o klesajícím počtu uzavřených sňatků vypovídají o tom, že dnešní česká společnost manželství jako formu soužití muže a ženy odmítá /u osob stejného pohlaví je situace jiná/. Krize manželství je odrazem krize české společnosti ve vztahu k Bohu. Protože manželství coby dar od Boha je bez vztahu k Bohu pouhou formou bez správného obsahu. Jako křesťané bychom však měli být pokornými. Na jednom setkání kazatelů v rámci informací o svém sboru jeden kazatel pověděl, že v uplynulém roce měli čtyři svatby. Tváře přítomných se rozzářily do doby, než dotyčný dodal čtyři svatby a dva rozvody. Pokud bychom stejnou otázku-manželství ano či ne položili některým křesťanům, tak by odpověď byla leckdy opačná, než u nevěřících lidí - manželství ano, jinou možnost si nepřipouštím. Zůstat svobodnou, svobodným, znamená přijmout v některých společenstvích věřících lidí úděl neúspěšného člověka, který není schopen si najít manžela, manželku a nezbývá mu, než se smířit s životem horší kvality. Oženit se či vdát se je pro některé křesťany a křesťanky pomyslným celoživotním certifikátem jejich kvalit a schopností mám na to, abych se vdala, a některá jiná na to nemá. Položme si otázku - jak se na tuto otázku dívá Bible? 1 M 2, 18 24: I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. Jarní sborový víkend se uskutečnil v Deštném v Penzionu Na staré cestě a zúčastnilo se ho 20 dospělých a 3 děti. Program pobytu byl sestaven tak, aby poskytl možnost k odpočinku uprostřed jarní přírody a zároveň dal možnost účastníkům k duchovnímu občerstvení a budování našeho vztahu s Bohem. Tématem večerních programů byla Pokora a její místo v životě křesťana. Začali jsme tím, že jsme hovořili o tom, zda má pokora coby postoj křesťana šanci v dnešní době, v níž často převažuje sobectví, agresivita či postoj tvrdých loktů. Postupně jsme se zabývali tématem, jak Bůh v nás buduje pokoru a kde si můžeme ověřit, zda jsme či nejme pokornými lidmi. Dále jsme přemýšleli nad Božím požehnáním plynoucím z pokory ve vztahu k Bohu a k lidem. Programy i rozhovory nad nimi byly pro účastníky nejen připomenutím hodnoty pokory v životě křesťana, ale také motivací k proměně našich srdcí v srdce pokorných Božích služebníků. Celý víkend byl výbornou příležitostí k budování vzájemných vztahů, což v menším počtu lidí jde snadněji a lépe. Bůh byl k nám velmi dobrý a Boží požehnání, které provázelo celý pobyt včetně nádherného počasí, bylo pro nás důkazem velké Boží milosti, ale také vyslyšených modliteb za tuto akci. Za ně všem vám, kteří jste pro tuto akci vyprošovali Boží požehnání a ochranu, touto cestou děkuji. Martin Legát

2 A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tento text mnozí dobře známe. Bývá často čten při svatebních shromážděních jako připomenutí toho, že je pro člověka manželství darem od Boha, spojeným s velkým Božím požehnáním. O tom by mnohá křesťanská manželství mohla vydávat bohaté svědectví. Bůh ve svém slově klade velký důraz na to, aby člověk tento dar užíval v souladu s pokyny, které Bůh člověku dal. Tím základním pravidlem je skutečnost, že jediným pevným základem, který obstojí v bouřích života, je pro každé manželství samotný Bůh a vztah obou manželů k Němu. Pokud investujeme do vztahu s Bohem, pak se nám to vrátí v Božím požehnání pro naše manželství, především pak v kvalitě vztahu mezi manžely. Krize některých křesťanských manželství v dnešní době je často způsobena tím, že jeden či oba manželé tento Boží pokyn nerespektují a své manželství začali stavět na jiných základech. Krize manželství v dnešní době je silnou Boží výzvou k tomu, aby se člověk vrátil k biblickým základům manželství a prožil, že manželství, kterému neschází křesťanská forma i obsah, je pro oba manžele i jejich okolím velkým Božím požehnáním. Text: Mt 19, 1 12: Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny? Odpověděl jim: Nečetli jste, že Stvořitel od počátku `muže a ženu učinil je? A řekl: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo ; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Namítnou mu: Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový s t r a n a 2 lístek? Odpoví jim: Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Učedníci mu řekli: Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl: Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Přečtený oddíl zachycuje rozhovor Pána Ježíše s farizeji. Ježíš v něm koriguje pravidla pro rozvod a zároveň vyzvedává hodnotu a jedinečnost manželství jako něčeho, co se nedá snadno ukončit a říct si, nepovedlo se mi to, tak začnu znovu a s někým jiným. Nutno říci, že v tehdejší době stačilo, aby žena připálila chystaný oběd a již to byl podle tehdejších zvyklostí legitimní důvod pro ukončení manželství. Ježíš pravidla pro ukončení manželství výrazně zpřísňuje a to vyvolalo odezvu u učedníků, kteří na to reagují slovy, že pokud je to tak, pak je lepší se neženit. Pán Ježíš na to reaguje překvapivým způsobem říká, ano máte pravdu, ale ne všichni to pochopí. Pokud před chvílí Ježíš důrazně obhajoval vztah mezi manželi jako něco, co se nemá ukončit z malicherných důvodů, pak nyní kpřidává pohled na život lidí, kteří nežijí v manželství jako na něco, co není v Božích očích méněcenné či dokonce nesmyslné. Ježíš k tomu dodává, že člověk potřebuje, aby mu Bůh pro tuto skutečnost otevřel oči, aby i za tím mohl objevit Boží záměr, který Bůh s naším životem může mít. Mnozí teologové hovoří, že tato Ježíšova slova byla pro dobu, v níž byla pronesena, naprosto revoluční. Židovská kultura stavěla manželství jako základní a jediný Bohem požehnaný model života člověka, Ježíš tuto představu koriguje stejně jako představy o snadném rozvodu pro pokažený oběd. 1 K 7, 1 9, 25 38: Pokud jde o to, co jste psali:

3 Je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry. Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je. Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej. Ale i když se oženíš, nezhřešíš. A vdá-li se dívka, nezhřeší. Dolehne však na ně tíseň tohoto času. Toho vás chci ušetřit. Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování. Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou. Ale kdo je v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe. Oddíl ze 7. kap. 1. Listu do Korintu je nejdelším NZ textem, věnujícím se tématu manželství. Apoštol Pavel v něm reaguje na otázky, které mu křesťané ze sboru v Korintu položili. Neznáme znění těchto otázek, ale známe Pavlovu odpověď. Pavel vedle sebe staví dvě možnosti, mezi kterými může křesťan volit jednou z nich je manželství, tou druhou je zůstat člověkem svobodným nebo ovdovělým. Z Pavlových slov je zřejmé, že hlavní prioritou v životě každého křesťana by se nemělo stát ani manželství, ani život svobodného člověka, ale vztah s Bohem a jeho budování. Pokud tuto prioritu zaměníme za cokoliv jiného, budeme dříve či později zklamáni. Pavel se zároveň nestydí přiznat se k tomu, že on sám v manželství nežije, aby to nepovažoval za celoživotní handicap, ale naopak za jedinečnou příležitost sloužit Bohu a budovat vztah s Ním. Apoštol zde nevystupuje jako nešťastný člověk, který měl tu smůlu, že nežije v manželství, ale jako někdo, kdo tuto roli přijal od Boha jako Boží vůli pro svůj život a je při naplňování tohoto Božího záměru šťastný. Tento text vede všechny křesťany žijící v manželství k pokoře při pohledu a hodnocení kvality života svobodných věřících lidí, aby nám zároveň připomínal bibl. zásady pro požehnané křesťanské manželství, které bylo, je a zůstává skvělým Božím darem pro člověka. Závěr V úvodu jsme si položili otázku zda manželství ano nebo ne? Tuto otázku si většina křesťanů dříve či později řeší, a pokud to dělají uprostřed společenství Božího lidu, potom je můžeme přitom doprovázet. Jak? Ne radami typu vdej se, dokud máš čas ani návodem zůstaň svobodný a můžeš si užívat volnosti, jak chceš, ale modlitbami za to, aby každý křesťan při řešení takové zásadní životní otázky v konkrétních situacích chtěl hledat Boží vůli a uměl ji také pro sebe přijmout. s t r a n a 3

4 To, co nám Bůh při hledání své vůle dává a nikdy nebere, je svoboda. Nechtějme se o ni připravit třeba tím, že Bohu vnucujeme své vlastní představy, nechtějme tuto svobodu brát druhým. Mohl bych tady pokračovat řadou smutných příběhů o křesťanských manželských krizích a rozvodech, na jejichž začátku byl tento nesprávný postoj jednotlivce či jeho okolí. A nezapomeňme přitom na to nejdůležitější, že šťastnými nás neučiní ani samotné manželství ani pozice svobodného člověka bez závazků, ale pouze Bůh a život s Ním. Výzva Martin Legát Václav Havel jednou řekl: Nemám iluze, že to budu právě já, kdo změní svět. Nicméně vycházím z imperativu, že každý z nás je povinen si počínat tak, jako kdyby byl schopen zlepšit celý svět. Všude kolem nás je mnoho možností jak pomáhat, do čeho se zapojit. Existuje nepřeberné množství charitativních organizací zaměřujících se na děti, nemocné, staré, chudé atd. Co si tedy vybrat? Kde začít? Komu zajistit lepší život? Nebo radši se nepouštět do ničeho, stejně toho sami moc nezmůžeme? Anebo se prostě do něčeho vrhnout a pomoci alespoň nějak, někde, trochu? Možná se vám stává, že přemýšlíte, jak byste mohli pomoci. Říkáte si, jednou bych chtěla, až budu mít víc peněz, času Stejně to mám i já. Chtěla bych změnit, zlepšit svět, ale vím, že ho sama nezměním! Často mé snahy končí jen plány do budoucna, sny. Myslím si ale, že má smysl snažit se pomáhat, kde to jen jde. Chce to překonat lenost, najít čas, sebrat odvahu a do něčeho se pustit. Charles Dickens řekl: Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému S podporou přátel a mládeže jsem se proto rozhodla nějak začít a jeden ze svých snů zrealizovat! Chtěla bych vás tímto pozvat na Bleší trh, takový bazar oblečení, šperků a pokladů všeho druhu. Bude se konat v sobotu 19. května 2012 v budově Církve bratrské. Výtěžek půjde na podporu charitativního projektu Adopce na dálku. Naším cílem je zajistit indickému dítěti možnost chodit do školy a tím mu dát šanci na lepší budoucnost. Jedna charitativní organizace na svých stránkách píše: Dávat dětem vzdělání k uskutečnění jejich snů je jako stavět s nimi žebřík, po kterém k nim mohou vystoupat. Připravili jsme si pro vás také hosta dobrovolnici, která v Indii strávila rok. Kromě dobrovolnictví pracovala jako učitelka na tamní škole, podílela se i na mimoškolních aktivitách dětí, na zlepšení zdravotní péče. Můžete se tedy těšit na vyprávění o indických dětech, o podmínkách, ve kterých žijí o indickém školském systému. Bude pro vás připraveno i promítání fotek, indický čaj a stánek s občerstvením. Budeme rádi, když nám pomůžete a do projektu se zapojíte. Existují minimálně tři možnosti, jak na to. Pokud máte doma věci, které již nepotřebujete, je škoda je vyhodit a myslíte si, že by ještě někomu mohly udělat radost. Přineste nám je. Pokud rádi pečete, můžete přispět i nějakými moučníky, sušenkami atd. do našeho stánku s občerstvením. Anebo se na našem Bleším trhu najde nějaká věc, co se vám bude líbit, a přispějete jejím zakoupením. Pro nás jsou to jen peníze, ale pro děti v Indii šance na lepší život. Markéta Kudová MLÁDEŽ Témata k modlitbám: * English camp další Američané, kteří by s námi jeli na camp; dostatek přihlášených českých studentů; náš postoj služebníka; příprava aktivit; navázání přátelství, která by trvala i po campu * skupinky zapojení všech mládežníků (jsou důležité osobní priority a správné hospodaření s časem a zájmy); skupinky jsou místem pro osobní duchovní s t r a n a 4

5 růst, bližší vztahy s dalšími křesťany; vnímáme, že úlohu skupinek nemůžou nahradit společná páteční setkání mládeže, kde není takový prostor pro svědectví, studium Bible a otevřenost * prohloubení vzájemných vztahů prostřednictvím svědectví, modliteb atd. * mládež v dalším školním roce * plánování aktivit mládeže aby jich nebylo moc, aby byly smysluplné; jak vymyslet mládeže pro naše nevěřící kamarády? Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. (Jeremjáš 33, 3) E. Polívková Informace ze staršovstva Staršovstvo na schůzi dne bylo informováno br. J. Potočkem o průběžných výsledcích hospodaření sboru. Staršovstvo dále jednalo s br. M. Polívkou o jeho rozhodnutí ukončit službu domovníka ve sboru k Tato jednání vedlo staršovstvo s br. M. Polívkou od února letošního roku, kdy na schůzi projednalo podnět ses. Š. Potočkové, týkající se kvality úklidu a jeho rozšíření o úklid sborové jídelny a kuchyně. Br. M. Polívka reagoval na tento podnět, který starší považovali za oprávněný, rozhodnutím ukončit svou službu ve sboru k Staršovstvo se snažilo na dalších jednáních vytvořit prostor pro to, aby br. M. Polívka setrval v této funkci až do nalezení vhodného nástupce včetně zajištění úklidu a údržby někým jiným. Br. M. Polívka své rozhodnutí nezměnil a sbor se od dostává do situace, kdy musí hledat jeho nástupce ve službě, která je pro sbor velmi důležitá. Staršovstvo s postojem br. M. Polívky k celé situaci nesouhlasilo, na straně druhé vyjádřilo velkou vděčnost za jeho dlouholetou službu v roli sborového domovníka, zajišťujícího úklid i údržbu modlitebny. Starší dále vyslechli informaci br. T. Jochece o průběhu kurzů Alfa a pokračovali v rozhovoru o evangelizaci coby sborové prioritě pro další období. V závěru schůze starší projednali konferenční návrhy na letošní konferenci CB. Schůze byla zakončena společnými modlitbami. Sbor Církve bratrské v Hradci Králové V Kopečku 89, , Hradec Králové číslo účtu: /0800 Martin Legát Kazatel sboru: Martin Legát tel Starší sboru: Jan Verner tel Tomáš Jochec tel Martin Polívka tel Josef Potoček tel Oldřich Rec tel Petra Stránská tel Do tohoto čísla přispěli: M. Kudová, M. Legát, E. Polívková, P. Stránská. Grafické zpracování, tisk: M. Čáslavský POZOR: uzávěrka dalšího čísla Příspěvky posílejte na adresu: Prosíme o dodání příspěvků včas kvůli jazykové korekci a grafickému zpracování. Děkujeme. s t r a n a 5

6 Datum Den Místo Čas Slovo Moderování Poznámka Narozeniny 1 Út 2 St Klubíčko 3 Čt Kurzy Alfa Hlásek Vít, Kšíkalová Květa 4 Pá : BrodFest 5 So Chládková Jana 6 Ne HK - VP M.Legát M.Legát.. 7 Po staršovstvo J.Verner Macková Eliška 8 Út Nechanice M.Legát výlet do okolí H. Králové 9 St Klubíčko 10 Čt Kurzy Alfa Pá mládež 12 So 13 Ne HK M.Legát M.Legát. Polívková Evženie.. Všestary Klimeš Lukáš 14 Po Hlubučková Marie, Jochecová Monika, Nosková Petra 15 Út Švojgr Miloš, Zavřelová Věra 16 St Klubíčko Boudyšová Věra 17 Čt Potočková Vlasta 18 Pá mládež 19 So Boudyš Karel, Legát Filip 20 Ne HK J. Šrámek..... Hořice M.Legát setkání mladých rodin. 21 Po 22 Út Nechanice M.Legát Bodlinka /klub maminek/ 23 St Klubíčko 24 Čt 25 Pá mládež 26 So Klimešová Markéta 27 Ne HK O.Rec..... Členské shromáždění Hořice M.Legát..... Všestary Po ekumenické setkání 29 Út 30 St Opatovice nad Labem M.Legát Klubíčko 31 Čt s t r a n a 6 Program Témata besídek květen 2012 MB 6.5Žena u Jákobovy studny 13.5Nasycení pěti tisíců 20.5Nasycení pěti tisíců 27.5Uzdravení syna kr. služebníka 3.6Vzkříšení Lazara SB + VB Podobenství o hřivnách Pomazání Davida David a Goliáš David a Jónatan David ušetří Saulův život

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská. Tadeáš Firla

PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská. Tadeáš Firla KATEDRA EVANJELIKÁLNEJ TEOLÓGIE A MISIE PF UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská Tadeáš Firla EVANJELIKÁLNA TEOLÓGIA AKAD. ROK - 2006/ 2007 ZS PRIEBEŽNÁ

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Materiály pro přípravu ve farnostech:

Materiály pro přípravu ve farnostech: 3. Eucharistie a solidarita BŘEZEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 3. 1. Uvedení

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc?

Zpravodaj. Prosinec. farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Prosinec 12 2013 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Serióznost adventu a sentimentalita Vánoc? Vánoce jsou zatíženy všelijakými dudlajdá, purpurami na plotně, po-roce-vánocemi zpívejte přátelé,

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více