Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)"

Transkript

1 Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní lidé rzn.osobnost lovka je jedinená a neopakovatelná. V psychologii se nedosplo k jednotnému pojetí osobnosti (již jenom G. W. Allport analyzoval 50 definic osobnosti). Nicmén variabilita reakcí R na podnty S se dá vysvtlit njakým faktorem, který mezi n vložíme. Tento faktor byl pozdji nazván osobností a základní paradigma psychologie tedy zní : R = f (S,O) Znamená to tedy, že psychické jevy jsou funkcí situace a osobnosti, resp. interakce situace a osobnosti. Pi zkoumání psychického profilu osobnosti si klademe 3 základní otázky : Otázka první : Co lovk chce? To je otázka motiv, které tvoí vnitní hnací síly innosti lovka. Základ tchto vnitních, aktivizujících initel mžeme hledat v potebách lovka, v jeho návycích, zájmech, tužbách a ideálech. Otázka druhá : Co lovk mže? Odpov vyjaduje výklad toho, co jsou vlohy a schopnosti, ale také jeho znalosti, dovednosti a zkušenosti. Nkteré z tchto pedpoklad patí do pirozené psychofyziologické výbavy lovka. Jsou to vlohy. Souinnost vrozeného a získaného (vlivem prostedí) znázoruje následující schéma : DOVEDNOSTI - aktuální, práv probíhající SCHOPNOSTI - reálné, v pohotovosti VLOHY - vrozené, potenciální v budoucnosti (pedpoklad k rozvoji schopností)

2 Otázka tetí : Jaký lovk je (ím nebo kým je)? jedná se o základní znaky a vlastnosti, které tvoí profil osobnosti lovka. Jsou to vlastnosti charakterové, temperamentové, jsou to postoje a hodnoty lovka. 1.1 Vlastnosti osobnosti Osobnost je souhrnem vlastnostílovka, íkáme také rys. Rys 1 je relativn setrvalý zpsob, jímž se jeden jedinec odlišuje od druhého. Osobnost je tedy chápána jako relativn setrvalý vzorec chování a rys, jimiž se lidé od sebe odlišují. Existují rzné metody studia rys osobnosti : L - data Q - data T - data (life - data, údaje o život) (questionnaire - data, údaje z dotazník) (test - data, údaje z test) Jednotlivé kategorie rys osobnosti vychází z následujících kritérií : Temperament dispozice ke vzrušivosti Schopnosti dispozice k mentálnímu výkonu Postoje dispozice k hodnocení Motivy dispozice k zamování a energetické složce chování Charakter dispozice k jednání podle etických princip, dispozice k útlumu instinktivních impulz z hlediska principu reality 1.2 Temperament Temperament je energetická a afektivní složka našeho chování, charakterizuje dynamiku psychické innosti lovka. Klasické typy temperamentu vytvoili již Hippokrates (4.stol. ped n.l.) a Galenos (2.stol. n.l.), kteí na základ svých pozorování objevili dležité souvislosti psychických rys. Obecn se hovoí o silném vlivu ddinosti na temperament a díky tomu je rovnž obecn uznávaná relativní stálost rys temperamentu v prbhu života. Klasická temperamentová typologie rozlišuje následující 4 typy temperamentu : sangvinik - je živý, pohyblivý, rychle reaguje na události, má rád asté stídání dojm, nkdy je povrchní, pelétavý, konformní 1 Guilford J.P.: Personality, New York 1959

3 cholerik - rychlý, prudký, výbušný, dráždivý, iniciativní, aktivní, neukáznný a konfliktní flegmatik - je pomalý, klidný a vytrvalý, nespoleenský uzavený, a nkdy až lenivý melancholik - velmi citlivý, lehce zranitelný, ukáznný, schopný hluboce prožívat i bezvýznamné události, plachý, bázlivý, depresivní H. J. Eysenck (1947) tyto klasické 4 typy definoval svými faktory osobnosti (viz následující schéma) : Typy temperamentu labilita MELANCHOLIK CHOLERIK introverze FLEGMATIK SANGVINIK extroverze stabilita 1.3 Schopnosti Psychofyzické dispozice k výkonu se nazývají schopnosti.existují rzná pojetí schopností, od primárních dispozic, obsahujících pedevším úrove kvality myšlení až po pestré spektrum duševních aktivit odpovídající rzným innostem, s nimiž se lovk v prbhu života setkává. Všeobecn se v psychologii ujalo dlení schopností na schopnosti obecné (primární) a specifické (sekundární). J.P.Guilford (1959) vylenil na základ faktorové analýzy ti skupiny obecných schopností. Jsou to schopnosti : vjemové intelektové psychomotorické Ke schopnostem speciálním patí schopnosti : verbální numerické pamové umlecké prostorová pedstavivost percepní pohotovost Pro soubor schopností obecných (tzn. vjemových, intelektových a psychomotorických) se ujal název inteligence.

4 Obecná schopnost chovat se úeln a adaptivn byla již v minulém století pojmenována filozofem a sociologem H. Spencerem (1921) inteligencí. Od té doby je tato schopnost systematicky rozpracovávána a sledována nejrznjšími autory. Zásadní pojetí inteligence má velmi široké spektrum od úzkého pojetí inteligence jako dispozice k myšlení až po široké pojetí inteligence jako dispozice k uení. Z ady názor na inteligenci mžeme vybrat nap. ty, které íkají, že : inteligence je schopnost abstraktního myšlení inteligence je schopnost univerzální vzdlavatelnosti inteligence je schopnost úelné a pimené adaptace inteligence je to, co míme inteligenními testy nebo nap. názor R. B. Cattella (1971), který rozlišuje inteligenci fluenní a krystalizovanou kdy první je dána biologickou kapacitou mozku a druhá je utváena ontogenetickou zkušeností, zejména vzdláváním. D. O. Hebb (1949) rozlišuje také dva druhy inteligence - tzv.vrozenou a enviromentální (danou prostedím, kulturou resp.vzdláním). Diskutovaným problémem je otázka vlivu ddinosti a prostedí u inteligence. Obecn se soudí, že s pibývajícím vkem vlivu ddinosti ubývá. Tuto oblast bádání nejvíce obohatily experimenty s jednovajenými dvojaty a porovnávání korelací mezi inteligencí rodi a dtí. Celkov se dá íci, že ddinost hraje v oblasti inteligence významnou, ale nikoliv absolutní roli. Již od zaátku našeho století se uplatuje mení inteligence pomocí inteligenních test. Základem jsou mentální výkony, které jsou podle písných kritérií hodnoceny skórem, které je podkladem k pro výpoet úrovn inteligence. Tato úrove je vyjadována tzv. inteligenním kvocientem-iq a vyjaduje pomr tzv. mentálního a chronologického vku. Zjištná hodnota se pak násobí 100, aby se odstranil zlomek. IQ = mentální vk chronologický vk x 100 Obrázek Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..1 : Kivka normálního rozložení Inteligenní testy 80 inteligenního kvocientu Rozložení inteligenního kvocientu rozmezí IQ pojmenování stupn inteligence procento pípad nad 140 vynikající inteligence 1, velmi dobrá inteligence 11, dobrá inteligence 18, prmrná inteligence 48,0 Úrovn inteligence

5 80-89 nízká inteligence (tupost) 14, lehká debilita 5,0 pod 69 imbecilita až idiocie 2,5 (podle M.Nakoneného, 1993) Krom obecné existuje rovnž tzv. sociální inteligence (neboli schopnost moudrého jednání v mezilidských vztazích) a emocionální inteligence (jako souhrn sebeuvdomní, intuice, nadšení a motivace, empatie a sociálního cítní). Nadání je takové píznivé spojení schopností, které lovku umožuje úspšné provádní urité innosti. Talent je takové píznivé spojení schopností, které umožuje tvoivým zpsobem vykonávat uritou innost a dosahovat v ní vysokých výsledk. Genialita je mimoádná schopnost lovka vytvoit vrcholná až epochální díla. 1.4 Postoje Dležitým aspektem vztahu lovka ke svtu je hodnocení, které mže být vyjádeno slovy, ale mže mít i povahu neverbalizovaného vztahu. Hodnotou subjektu je to, co pro nj má osobní význam. Vztah k hodnotám tvoí obsah postoj a proto tedy pojem postoje mže být vymezen jako hodnotící vztah. Hodnoty jsou mnohem centrálnjší než postoje, které se odvozují práv z hodnot.postoje jsou konkrétnjší, hodnoty obecnjší. Postoje : 1. jsou vždy relací mezi subjektem a objektem 2. vyjadují kvalitu 3. mají intenzitu 4. jsou vždy polární kategorií 5. mají uritou frekvenci výskytu (teba v dané populaci) 6. mají urité trvání Postoje je možné chápat jako emotivn a kognitivn strukturovaný vztah vi vcem, lidem, innostem a jevm skutenosti. Vše, co nás obklopuje se stává pedmtem postoj lovka, ale množství postoj lovka je konené. lovk mže mít postoje pouze k tm pedmtm, které existují v jeho duševním svt. Z toho vyplývá, že každý postoj musí obsahovat 3 komponenty : kognitivní (poznávací) - zakládá soud o daném objektu emotivní - emocionální vztah k danému objektu akní tendenci - zahrnuje všechny pohotovosti Postoje zahrnují temperament, inteligenci, je v nich zahrnut hodnotící vztah osobnosti, ve kterém dominují cit a poznání. Postoje mají rznou konzistenci, tzn. že jejich komponenty se vyznaují menší nebo vtší soudržností a mají tendenci vytváet tzv. trsy postoj urité kategorie, nap. vi vlád, náboženství, rasám atd. Hlavními zdroji formování postoj jsou speciální zkušenosti, vliv výchovy, rodiny, pátel, komunikace s druhými lidmi, masových sdlovacích prostedk atd. I když je charakter postoj relativn stálý, mže docházet ke zmnám postoj.

6 Nkteí autoi rozeznávají kongruentní (shodné) a inkongruentní (neshodné) zmny v postojích. Graficky mžeme zmny postoj znázornit následujícím zpsoben :

7 Obrázek Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..2 : Zmny v postojích negativní SHODNÉ ZMNY 0 pozitivní NESHODNÉ ZMNY Shodné zmny (perušované šipky) se definují jako vzrst kladu v pvodn kladném postoji (nebo vzrst záporu v pvodn záporném postoji), zatímco neshodné zmny (plné šipky) se vymezují jako pokles kladu v pvodn kladném postoji nebo pokles záporu v postoji pvodn záporném a mohou pejít až do protikladného pólu. Zvláštním druhem postoj jsou pedsudky. Jsou to obvykle pevzaté, tradicí dodržované iracionální postoje (chybí kognitivní fáze), které se u jedince udržují jako emotivn silné vztahy negativn zamené. Jsou tžko pístupné racionální argumentaci a mají vtšinou historickou a spoleenskou genezi. Jejich pedmtem jsou nejastji etnické menšiny (ernoši, cikáni, židé). 1.5 Motivy Píiny i dvody lidského chování, které mu dávají psychologický smysl, jsou nazývány motivy. Jsou to funkní prvky osobnosti, které urují smr a intenzitu jejího chování. Pojem psychologické píiny je ovšem významov širší než pojem motivu. Podstatou procesu motivace je zamení a aktivace jedince, což bývá vyjadováno termíny - pudy, poteby, zájmy a ideály. Proces motivace vyplývá z uritých rozpor, které se vztahují k fyziologii organismu a k dynamice psychického dní. lovk se snaží obnovit ztracenou rovnováhu (fyziologickou nebo psychologickou) tím, že odstraní tyto rozpory. Ztráta psychické rovnováhy se projevuje stavem, který mžeme nazvat potebou. Poteba je tak základním východiskem motivace a vyjaduje základní deficit v biologické i sociální dimenzi bytí. Motivace má dv základní složky, které fungují jednotn : smování k uritému cíli mobilizace uritého množství energie nutné k dosažení cíle Všechny motivy mají : uritý smr uritou intenzitu uritou trvanlivost uritou míru variability vzhledem k cílovému objektu Druh motiv je mnoho, zásadn se dlí na : biogenní i fyziologické (motivy vyjadující biologické poteby) sociogenní i psychogenní (vyjadující poteby lovka jako sociální bytosti) Existuje celá ada zajímavých klasifikací motiv od nap. Freudovy jednofaktorové teorie motivace (za jediný motiv považoval libido jako základní životní energii) pes McClelandovu dvoufaktorovou teorii (motivy úzkosti a apetitu, jako vyhranné touhy po

8 nem, co pináší libost) až po jednu z nejvýznamnjších klasifikací motiv A. H. Maslowa (1943), jenž chápe potebu jako podmínku udržování fyzického a duševního zdraví. Poteby uspoádal hierarchicky z hlediska naléhavosti, s jakou jsou prožívány jako vnitní tlaky k jednání. Maslowovo uspoádání poteb je uvádno od nejnižších - základních - až k vývojov nejvyšším. Obrázek Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..3 : Maslowova pyramida poteb S E B E R E A L IZ A C E U Z N Á N Í S O U N Á L E Ž IT O S T B E Z P EÍ F Y Z IO L O G IC K É Základní poteby : fyziologické poteby (poteba vody, potravy, pohybu, sexu, orientace) poteby bezpeí (vystupují v situacích vyvolávajících ztrátu pocitu jistoty) Psychologické poteby : poteba sounáležitosti a lásky (být milován, být akceptován, patit nkam) poteba uznání (poteba výkonu, kompetence, respektu, dvry) Poteby sebeaktualizace : poteby realizovat své schopnosti (být tím, kým mohu být) poteba osobního rstu zahrnující kognitivní a estetické poteby (poteba tvoit) Zvláštní formou motiv jsou zájmy. Projevují se preferencí urité poznávací aktivity a úasti na ní. Pi urování zájm mžeme vylenit ti prvky : mobilizaci pozornosti citový vztah snahové tendence U zájm nejde jen o pouhý píklon pozornosti, ale o zaujaté zabývání se ním, piemž dominantou je poznávání. R.Meili (1961) uvádí, že analýzy zájmu vede asto do hlubin osobnosti a v jeho pozadí stojí njaká poteba, event. celý komplex poteb. 1.6 Charakter V psychologii používáme pojem charakter ve dvojím smyslu a významu : 1. v ist psychologickém smyslu vyjaduje individuální zvláštnost lovka 2. ve smyslu morálního charakteru vyjaduje pohotovost nebo naopak nedostatek pohotovosti lovka jednat podle uritých princip. Širší pojetí charakteru vyjaduje H. Remplein (1965), který jej vymezuje jako relativní konstantu osobního cítní a chtní hodnot. Pomrn pesn vyjaduje podstatu charakteru G. W. Allport, který íká, že je to zhodnocená osobnost. To znamená, že v charakteru je obsažena celá osobnost, všechny její

9 dílí složky, jako nap. schopnosti, inteligence, temperament, motivy, postoje. Charakter je tedy druh osobnosti, její individuální útvar. H. J. Eysenck (1966) vidí podstatu charakteru ve vli znamenající utlumování pudových impulz z hlediska principu reality. Charakter chápe zjednodušen jako systém zábran projevit pudová hnutí. Formování charakteru - charakter formují individuální zkušenosti a je vývojov podmínn. Jádrem charakteru je vle, síla motiv, míra energie, zájmu o innost. Utváení charakteru je determinováno fungováním postoj a ty jsou zase (jak již víme z kapitoly 2.1.3) primárn formovány výchovou a sekundárn dalšími zkušenostmi jedince. Nejvíce se na utváení a formování charakteru podílí výchova, rodina, škola, spolenost a pozdji hlavn sebevýchova. Individuální zkušenosti asto podmiují nalezené souvislosti mezi uritými rysy charakteru a uritými zkušenostmi - nap.souvislost citové deprivace v raném dtství a formování agresivní, citov labilní osobnosti apod. Pínosem ke studiu problematiky charakteru je i Peckovo a Havighurstovo (áp, 1971) rozlišení 5-ti charakter, které adí do vývojové posloupnosti psychologické a morální zralosti: 0 3 roky amorální charakter 3 6 let egocentrický charakter 6 15 let konformní charakter let charakter s iracionálním svdomím 18 a dále racionáln-altruistický charakter Struktura charakteru není náhodným souhrnem rozliných vlastností. Jednotlivé vlastnosti charakteru jsou navzájem spojené a pedstavují celostní organizaci.podle interakních vazeb bývají vlastnosti charakteru dleny do nkolika skupin : vlastnosti vyjadující vztah k sob - nap. cílevdomost, vytrvalost, stálost motiv, odvaha a statenost, konfliktnost atd. vlastnosti vyjadující vztah k druhým lidem - altruistické, jako je dobrosrdenost, štdrost, srdenost, upímnost vlastnosti vyjadující vztah k innosti - celkový postoj (praco-vitost lenost), zpsob innosti (dkladnost nedbalost) aj. Souástí charakteru je rovnž svdomí neboli proces vnitního sebetrestání a sebeodmování, založený na pocitech povinnosti, hrdosti, viny, studu a lítosti. Svdomí nutí lovka, aby se nemu nepípustnému vyhnul, a jestliže egoistické impulzy byly silnjší a dopustil se neho nepípustného, trestá jej výitkami.

10 Shrnutí : Psychologie je vdou pírodní i spoleenskou a rovnž psychika má dvojí determinaci - biologickou a sociální. Mezi základní psychické jevy patí psychické procesy, vlastnosti a stavy. Psychické procesy umožují lovku seznámení s okolním svtem a jsou základním zdrojem informací pro lovka.patí k nim pedevším vnímání, pozornost pam a myšlení. Díky vnímání poznáváme okolní svt, pam zase zakládá kontinuitu duševního života vbec a je jednou z nejdležitjších složek psychiky. Pozornost tvoí zase podmínku vnímání a je zárukou pesného vnímání a soustedného myšlení. Myšlení je nejsložitjším psychický procesem a jeho podstatou je schopnost lovka objevovat vztahy mezi pedmty a jevy a rozlišovat jejich významy a vlastnosti pomocí pojm. Psychické vlastnosti tvoí jádro osobnosti a jsou dílem vrozené a dílem získané a ovlivnné až v prbhu života. Všechny poznatky o chování lovka vždy smovaly k tomu, jaký lovk je, co chce a jaké má k tomu pedopoklady i dispozice. Pojem osobnosti je jedním z nejdležitjších pojm v psychologii vbec a její pojetí je velice rznorodé a široké. Nejastji je osobnost definována jako souhrn dispozic k individuálním psychickým reakcím. Mezi nejdležitjší vlastnosti osobnosti adíme temperament, schopnosti, postoje,motivy a charakter. Temperament je biologickým základem našeho citového života, je ve velké míe vrozený a existuje celá ada typologií temperamentu. Nejstarší a souasn nejznámjší je typologie Hippokrata a Galena, která rozlišuje typ sangvinický, flegmatický, cholerický a melancholický. Schopnosti se vyvíjejí z vloh a jsou to dispozice lovka k výkonu. Dlíme je na obecné a speciální, soubor obecných schopností nazýváme inteligencí. Ke specifickým schopnostem adíme celou adu konkrétních schopností, jako nap. verbální pam ové, numerické aj. Postoje mají hodnotící aspekt a proto také úzce souvisí s hodnotami. Jsou chápány jako stav pohotovosti pro uritý typ odpovdi. Motivy vysvtlují, pro má chování lovka uritý smr a probíhá s uritou silou a mírou vynaložené energie. Vznikají z lidských poteb. Podstatou procesu motivace je zamení aktivace jedince. Základní hierarchická klasifikace motiv oddluje motivy primární (biologické) od motiv sekundárních (sociálních). Podstata charakteru je rznými psychology interpretována rzn, nejastji se charakter chápe jako systém zábran projevit pudová hnutí, jako zhodnocená osobnost nebo jako relativní konstanta osobního cítní a chtní hodnot. Charakter se v prbhu života vyvíjí a jeho jednotlivé vlastnosti se navzájem propojují a tvoí celostní organizaci. Souástí charakteru je svdomí.

11 2. Komunikace Sociální komunikací rozumíme sdlování zpráv v mezilidském styku. Komunikování je sdlování uritých význam v procesu pímého nebo nepímého sociálního kontaktu. V tomto smyslu je komunikace základní složkou mezilidské interakce a vyvíjí se v prbhu fylogenetického a ontogenetického vývoje lovka. Veškeré naše chování je komunikováním a dá se íci, že lovk nemže nekomunikovat s druhým lovkem. Komunikaními prostedky jsou nejenom e, jazyk ve form psané i mluvené, ale i další neverbální výrazové prostedky, jako mimika, gestikulace. Hovoí se o tom, že v rámci jakékoliv komunikace vnímáme 80% zrakem, 55% vnujeme ei tla, 38% intonaci hlasu a pouze 7% vnímáme obsah eeného. Verbální i neverbální formy komunikace doplují tzv. metakomunikaní faktory, které spoluurují skutený význam informace jako nap. ironické zabarvení hlasu, úsmšek, úšklebek, posunek. 2.1 Neverbální komunikace Neverbální komunikace je vývojov starší než komunikace verbální, jak ve vývoji jedince (ontogeneze), tak ve vývoji lidstva (fylogeneze). Neverbální komunikace má tedy historickou prioritu a zájem psycholog o ni nabývá na významu. Nauit se íst i mimoeové projevy by mlo patit k základním dovednostem nejenom ídících pracovník, ale všech lidí vbec. Co vše lovk pi neverbální komunikaci pozoruje a co je možné považovat za sdlova neverbálního charakteru (Kivohlavý, 1977). Blízkost i vzájemné oddálení proximita. Jedná se o vzdálenost mezi komunikujícími. Tato vzdálenost asto koreluje s vzájemnými postoji, sympatiemi ktér komunikace. Tlesný kontakt v tomto smru si všímáme nejrznjších projev jako je zpsob podání si ruky, potesení, objetí atd. Všechny tyto projevy nám v neverbální rovin vypovídají o charakteru vztahu, o citovém náboji a dalších parametrech. Vzájemná poloha dvou lidí kineziologie. Znamená komunikaci buto tváí v tvá po celou dobu nebo naopak hovor pes rameno, hovor pes záda apod. Zaujetí postoje pózování. V rámci komunikace dvou lidí mžeme sledovat nejen jejich polohu a orientaci hlav, ale i jejich vzájemné postoje, jestli jeden stojí a druhý sedí, všímáme si podepení hlavy rukou, typických poloh nohou atd. Pohyby rukou gestikulace. Jde o oblast neverbální komunikace kde si všímáme toho jakým zpsobem kdo gestikuluje. Mimika neboli pohyby obliejových sval. Tento neverbální projev je jedním z nejdležitjších v rámci veškeré neverbální komunikace. V oblieji si všímáme jednak nejrznjších typ úsmv (od pátelského pes falešný až teba ke škodolibému nebo závistivému) a pak hlavn oí. Jde pedevším o pohyby oí, kam se lovk dívá, kdy se tam dívá, jak dlouho se dívá, pi kterých slovech klopí oi nebo uhýbá pohledem. Je dležité pipomenout, že neverbální projevy by mly ladit s verbální složkou komunikace. Pokud jsou v nesouladu, je komunikace nesrozumitelná, ale vit bychom mli vždycky projevu neverbálnímu. Verbáln lhát umíme, neverbáln tžko.

12 2.2 Verbální komunikace V rámci verbální komunikace bychom mli ovládat rozdílné komunikaní styly volené podle situace a podle rznosti cíli úel té které komunikace. Plaava ( ) rozlišuje tyi komunikaní styly konvenní, konverzaní, operativní a intimní. Tyto styly se mohou prolínat a stídat, ale je dležité vdt ve které situaci mám ten i onen styl použít. Konvenní styl používáme pi každodenním prvním setkání s našimi známými, sousedy, spolupracovníky. Mluvíme jen krátce, vymníme si krom pozdravu pár nezávazných vtiek, asto formálního charakteru. Konvence nejsou píliš osobní a emocionální a nikdy by nemly pejít do konverzace. Chybou také je, pokud konvenní styl neovládáme a bžná konvenní komunikace nám dlá problémy. Konverzaní styl znamená výmnu zajímavých informací, myšlenek a názor v rámci symetrického, rovnoprávného vztahu mezi všemi zúastnnými. Bývá emotivní a bývá provázen píjemnými pocity. U operativního stylu je tomu naopak, nejlépe funguje v asymetrickém vztahu, který je typický nap. pro komunikaci typu podízený-nadízený, zákazník-prodava, pacient-léka apod.jeho hlavním úelem je nco zaídit, vyídit a opt je chybou, splést si ho se stylem konverzaním. Intimní neboli rodinná komunikace se liší od ostatních tím, že je typická pro blízký, nejastji rodinný kontakt, bývá specifická a nemla by se používat v jiných než v ryze soukromých kontaktech Aktivní naslouchání a zptná vazba v komunikaci Aktivní naslouchání znamená samozejm daleko složitjší a komplikovanjší záležitost, než jenom fyzický proces slyšení. Slyšíme mluvené slovo už jenom díky tomu, že nejsme hluší. Ale také dobe víme, že mžeme poslouchat stylem tzv. jedním uchem tam a druhým ven. Naslouchání je intelektuální a emocionální proces, který zahrnuje fyzické, emocionální a intelektuální vstupy, které umožní nalezení správného názoru a pochopení vci. O efektivním naslouchání hovoíme tehdy, jestliže poslucha dokáže rozpoznat názor druhého a rozumí mu. Platí nkolik princip vedoucích ke správnému naslouchání: - ten kdo naslouchá by ml mít dvod nebo úel, pro který naslouchá - ten, kdo poslouchá, by ml potlait od poátku snahu po hodnocení - naslouchající by ml vylouit rušivé elementy hluk, jiné lidi atd. - naslouchající by ml posekat s odpovmi, píliš promptní odezva snižuje efektivitu naslouchání - naslouchající by ml umt znovu formulovat svými vlastními slovy obsah a pocity z toho, co hovoící ekl, tak aby hovoící byl spokojen Zptná vazba v komunikaci úzce souvisí se schopností aktivního naslouchání. Pokud aktivn nenasloucháme a neposkytujeme zptnou vazbu tomu druhému, vypadá náš dialog jako dva vedle sebe jdoucí monology. Dva lidé spolu komunikují, ale jejich komunikace není vbec propojena.každý si íká své, toho druhého vbec neposlouchá

13 a pokud bychom se po skonení takové komunikace zeptali jednoho z komunikujících o em vám te ten lovk povídal?, nevdl by nic. Zptnou vazbu dáváme najevo drobnými otázkami typu pokud jsem vám správn rozuml když jste se zmínil o tom svém kolegovi, ml jste na mysli?, mohl byste mi prosím ješt jednou vysvtlit, jak jste to myslel s.? atd. Tmito zptnovazebními otázkami dáváme najevo, že nasloucháme a dáváme to najevo práv zptnou vazbou. Naše komunikace velmi asto postrádá zptnou vazbu a mli bychom se nauit ji bžn používat. Zptná vazba mže být rzného typu: (Plaava, 1992) - chápající, pozitivní ( Rozumím tomu, co íkáš, pijímám tvoje slova a myšlenky ) - chápající, neutrální ( Rozumím tomu, co íkáš, ale v této chvíli nevím, zda s tebou souhlasím ) - chápající, negativní ( Myslím, že ti rozumím, mám však jisté pochyby ) - nechápající a tudíž vyžadující zpesnit, lépe vysvtlit ( Nevím, jestli jsem tomu, co íkáš, dobe rozuml ) Zptná vazba ovlivuje komunikaci, protože pijmu-li zptnou vazbu (a pozitivní nebo negativní), mohu pokraovat bu stejn anebo jinak. Tím pádem je vlastn správná komunikace stálou výmnou zptných vazeb. 3. Typologie prodejního chování 3.1 Typologie prodejního chování (Gretz, Drozdeck) Pro úely své typologie vybrali Gretz a Drozdeck dva základní osobnostní typy: vdí typ /podízený typ a dv modifikující charakateristiky nepátelský typ/pátelský typ. Vdí typ touží po moci a chce být vždy první. Bývá velmi iniciativní, rozhodný, nezávislý, zamený na cíl a motivuje sám sebe. Podízený typ ponechává vedení a rozhodování na druhých, bývá závislý, nerozhodný, má nedostatek sebevdomí a je asto pasivní. Je rád veden, vyhýbá se osobním konfrontacím, a pizpsobuje se páním druhých. Pátelský typ zajímá se o druhé, je citlivý vi potebám druhých. Uvdomuje si, že mže plnit své cíle jen díky pomoci druhým. Nepátelský typ má nedostatek ohledu k druhým, sousteuje se na sebe. Druzí lidé pro nj znamenají mén než on sám. Je vi druhým lhostejný, emocionáln chladný, necitlivý a nerad spolupracuje. Tyto tyi primární charakteristické rysy je možno spojovat rznými zpsoby. Výsledná kombinace poskytuje možnost definovat následující 4 osobnostní typy.

14 Diktátor Vdí Výkonný Nepátelský Pátelský Byrokrat Sociabilní Podízený Sociabilní typ: Pátelský, podízený typ, jde vždycky s davem. Podizuje se zásadn názoru skupiny. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : nejpopulárnjší,nejoblíbenjší, všichni vaši vrstevníci už to mají, mnoho vašich pátel si už koupilo. Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: ví ve schopnosti pracovník o všem uvažují ve vztahu ke spolupráci nechávají pracovníkm znanou volnost jednají klidn a pátelsky podporují své pracovníky Byrokrat: Nepátelský, podízený typ, málo mluví, špatn se rozhoduje. Podezírá ostatní, že ho využívají. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : tradiní metoda, bez rizika, umožní vám to opatrn investovat. Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: uplatují jasná pravidla dbají na dodržování pedpis drží se zpátky neovlivují píliš dosahování cíl neovlivují klima na pracovišti Diktátor: Sarkastický, hádavý, podezíravý, prosazuje se za každou cenu, skáe do ei. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : jen nkterým klientm nabízíme, jen lidem jako vy, pomže vám to dosáhnout nezávislosti Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: kladou co nejvyšší cíle mají na zeteli zisk a náklady

15 jsou siln orientováni na výkon jsou tvrdí sami k sob ví více ve své schopnosti než ve schopnosti svých pracovník prosazují své vlastní názory Výkonný typ: Umí naslouchat, je otevený novým myšlenkám, v rozhodování je efektivní. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : splní to vaše požadavky, umožní vám to dosáhnout vašich cíl Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: mají jasnou pedstavu o tom, eho chtjí dosáhnout vyhledávají nové nápady sledují priority podporují pracovníky v dosahování cíl i v mezilidských vztazích orientují se podle situace buto na mezilidské vztahy nebo na zisk a výkony hledají píiny problém 4. Konflikty Konflikt je uritým stetem protichdných sil na cest k cíli. Konflikty jsou v mezilidských vztazích nevyhnutelné, protože základním východiskem je rozdíl. Každý konflikt je dynamický, sám o sob není negativním jevem, negativn v nm psobí jenom nejistota, strach a agrese. Konflikty obsahují také konstruktivní prvky jsou zdrojem žádoucích zmn, zabraují stagnaci, stimulují zájem, eší nakupené problémy a uvolují naptí. Obecn se rozlišují ti hlavní druhy konflikt: - konflikt dvou kladných sil (apetence-apetence). Oba cíle jsou stejn lákavé, ale není možno jich dosáhnout souasn (student je pijat na dv vysoké školy kterou si zvolit) - konflikt dvou negativních sil (averze-averze). Volba mezi dvma zly je asto náronjší než pedešlá situace (nap.splnit nepíjemný úkol nebo pijmout radji trest za jeho nesplnní) - konflikt mezi kladnou a negativní silou (apetence-averze), asto se pání setkává se strachem, rizikem (nap.pání udlat dobe zkoušku, ale nemuset se na ni uit). Podle dalších kritérií mžeme dlit konflikty na - interpersonální (mezi lidmi navzájem) - intrapersonální (vnitní souboj konflikt jednoho lovka) My se budeme vnovat konfliktm interpersonálním, které vznikají v sociálních vztazích mezi dvma i více jedinci nebo skupinami.

16 4.1 Základní strategie ešení konflikt Poítáme-li s tím, že konflikty byly, jsou a budou, že je prost nelze vymýtit, zrušit v rámci mezilidských vztah, potom se zákonit naskýtá otázka jak je ešit. Která strategie ešení je nejefektivnjší, nejúinnjší. Mžeme si provést pehled nejtypitjších strategií ešení konflikt: Konkurence Strategie typu výhra x prohra Cíl: Mít pravdu, vyhrát Postoj: Vím, co je správné, nepochybujte o mých názorech a o mé autorit Pedpoklad: Je lepší si protivníka popudit, rozzlobit než zmnit svoje stanovisko, o kterém jste pesvdeni nebo se ho dokonce vzdát. Výsledek: Cítíte se jako vítz, ale protivník se cítí poražen a zdeptán. Formy prosazení jsou nap. direktivní nebo indirektivní odvolání z pozic autority, fyzické i psychické výhružky, manipulace, ignorování konfliktního partnera. Vyhýbání se Strategie typu prohra x prohra Cíl: Vyhnout se ešení konfliktu Postoj: Jsem neutrální v tomto stetu, budu o tom pemýšlet, není to mj problém Pedpoklad: Jakékoliv rozdíly v názorech jsou zásadn špatné, protože zpsobují naptí. Výsledek: Problémy mezi lidmi nejsou ešeny, zpsobují dlouhodobé frustrace, které se projeví v rzných podobách. Formy: Zeknutí se problému, píina konfliktu je ignorována, konflikty jsou vytlaeny. Tato strategie znemožuje ešit dležité a latentní konflikty V takovém prostedí potom kvetou intriky a živelnost. Pizpsobení se Strategie typu prohra x výhra Cíl: Nerozzlobit si protivníka v konfliktu Postoj: Moje stanovisko v této dané situaci není tak dležité, nevyplatí se risko- Vat rozkol mezi mnou a konfliktním partnerem. Pedpoklad: Nejdležitjší prioritou jsou pro nás harmonické vztahy Výsledek: Je pravdpodobné, že protivník jedná ve svj prospch a pelstí nás. Formy: Adaptace, pizpsobení, ale snižuje se mínní o sob samém

17 Kooperace Strategie typu výhra x výhra Cíl: Konflikt chci vyešit spolen Postoj: Toto je moje stanovisko a jaké je Tvoje? Mým páním je najít co nejlepší Možné ešení. Které faktické ešení se nabízí na základ fakt a údaj? Pedpoklad: Stanoviska obou partner v konfliktu jsou rovnocenn dležitá. Posuzuje se jejich význam a kvalita. Výsledek: Problém bude pravdpodobn vyešen. Oba partnei se cítí zodpovdni za ešení a jsou spokojeni, že rozhodovací proces byl fair. Formy: Konsensus, dohoda. Spolené ešení problém posiluje spolupráci a dvru. Lidé se sousteují více na vcné ešení problém než na osobní rozdíly. Posiluje a zlepšuje atmosféru. Kompromis Cíl: Relativn rychle a bez potíží dosáhnout domluvy Postoj: Nechte nás hledat ešení, které bude vyhovovat obma stranám a pomže nám posunout se dopedu. Pedpoklad: Konflikty odvádjí od vlastní práce a zpsobují špatné pocity a škodí. Výsledek: Lidé s touto strategií hledají spíše rychlá než úinná ešení. Kompromis mže vést k ne píliš optimálnímu a praktickému ešení. Uvedené strategie ešení konflikt jsou základním výtem strategií, které pi ešení konflikt používáme. Z jejich charakteristiky i z nákresu vyplývá, že nejoptimálnjší strategií je strategie oznaená jako spolené ešení problému. Pouze pi použití této strategie zohledujeme zájmy druhých a zájmy vlastní stejnou mrou a pi ešení konfliktu se chováme fair. Strategie typu kompromis je asto považována za nejlepší, ale vidíme, že lepší než kompromis je konsensus. 5. Asertivita Asertivní chování je definováno jako chování, pi kterém neporušujeme práva druhých lidí ani svoje vlastní. Je to pímé a dosplé chování a ukazuje možnosti, jak pedcházet konfliktm a jak je ešit. Zvyšuje sebedvru u neprbojných jedinc a umožuje zachovávat lidskou dstojnost pro sebe i druhé lidi. Zahrnuje jak obsah, tak formu jednání, vetn mimoslovních projev. Asertivní chování je ve shod s tím, co je sdlováno a je pimené situaci. Není u nj místo pro ironii, kik, lež i výmluvy. Nácvik asertivního chování obnáší pt prvk: 1. Schopnost íci Ne 2. Umní požádat o laskavost 3. Vznést svj oprávnný požadavek 4. Vyjádit kladné a záporné emoce 5. Zaínat, udržovat a konit koverzaci

18 Celkov mžeme íct, že asertivní chování není ani pasivní, ani agresivní. Pi agresivním jednání pedkládáte druhým své myšlenky, názory, pocity a poteby a vynucujete si jejich pijetí. Pi pasivním pijímáte myšlenky, názory a pocity a poteby druhých a vzdáváte se svých vlastních. Asertivní jednání je interaktivní, protože pedpokládá jak možnost vyjádit vlastní myšlenky, pocity a poteby, tak i možnost pijmout myšlenky, pocity a poteby druhých. 5.1 Asertivní práva 1. asertivní právo První asertivní právo zní: (Medzihorský, Š., 1991) Máš právo Sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za n a za jejich dsledky sám zodpovdný. Vtšinou žijeme v tzv. manipulaních povrách. U každého práva si píslušnou manipulaní povru musíme uvdomit. U prvního asertivního práva žijeme v následující manipulaní pove: Neml bys nezávisle posuzovat sám sebe a svoje reakce. Musíš být posuzován vnjšími pravidly a autoritou, která je moudejší a vtší než jsi ty sám. Mnoho lidí popírá, že je soudcem svého vlastního chování a zodpovdnost za své chování penášejí na píslušné autority. 2. asertivní právo Máš právo Nenabízet žádné výmluvy i omluvy ospravedlující tvé chování. Manipulaní povra íká: Za své chování jsi odpovdný druhým lidem a ml bys tedy to, co dláš, zdvodnit a ospravedlnit. Asertivita eší chyby, kterých se dopouštíme bez výmluv a sebeponižujích omluv. 3. asertivní právo Máš právo Posoudit, zda a nakolik jsi odpovdný za ešení problém ostatních lidí. Manipulaní povra íká: Vi nkterým institucím, vcem a lidem máš vtší závazky než vi sob samému. Ml bys obtovat svoje vlastní hodnoty, abys udržel tyto systémy v chodu. Jestliže nepracují efektivn, musíš se pizpsobit ty, nikoliv systém.

19 Jde o velmi dležitou zásadu umní íci nkomu ne a nemít u toho pocity viny. Jde o to, zbavit se nutkavých a neovladatelných tendencí ešit vše za druhé a zbytených pocit viny, pokud se rozhodnete jinak. 4. asertivní právo Máš právo Zmnit svj názor. Manipulaní povra zde íká: Názor, ke kterému ses piklonil, bys neml nikdy mnit. Musel bys ospravedlnit svj nový výbr nebo piznat, že ses mýlil. Pokud ses mýlil, znamená to, že jsi nezodpovdný, že se asi budeš mýlit znovu, že prost nejsi schopen se sám rozhodnout. Asertivní je, pokud na základ nových zkušeností, i informací zmním svj názor, veejn se k tomu piznat. 5. asertivní právo Máš právo Dlat chyby a být za n zodpovdný. Manipulaní povra íká: Nesmíš dlat chyby. Pokud je dláš, musíš mít pocit viny. Ostatní lidé by v takovém pípad mli tvé chování a rozhodování kontrolovat. Hlavním úelem tohoto práva je nauit se jednak za své chyby neomlouvat (viz 2.právo) a souasn se nauit zvládnout svoje vlastní chyby bez emocí a asertivn. 6. asertivní právo Máš právo íci: Já nevím. Manipulaní povra íká: Ml bys znát odpovdi na všechny dotazy týkající se možných konsekvencí tvého chování, protože když tyto odpovdi neznáš, nejsi si vdom problém, které zpsobuješ ostatním lidem, jsi nezodpovdný a ml bys být kontrolován. Hodn lidí se domnívá, že na všechno musí znát odpov.není to pravdou. V ad vcí prost nemusíme znát odpov na položené otázky. 7. asertivní právo Máš právo Být nezávislý na dobré vli ostatních. Manipulaní povra íká: Lidé, se kterými picházíš do styku, k tob musejí mít kladný vztah.potebuješ kooperaci druhých lidí, abys pežil. Je velmi dležité, aby t lidé mli rádi. Naše chování nemusí být schvalováno nebo oblíbeno všemi, se kterými jsme ve styku, ani nemusíme být úzkostní, že by nás pestali mít rádi, když se budeme snažit dosáhnout svého. 8. asertivní právo Máš právo Dlat nelogická rozhodnutí.

20 Manipulaní povra zní: Vše co dláš musí mít logiku i vysvtlení podle všeobecn platných pravidel, které jsou v souladu s tím, co ti íkám. Jinak nejsi spolehlivý. Být logický znamená dlat pouze vci, kterým naprosto rozumíme, zatímco ve skutenosti ešení ady problém leží mimo tyto limity. Naše jednání mže mít svoji vlastní logiku, kterou ten druhý nechce akceptovat. 9. asertivní právo Máš právo íci: Já ti nerozumím. Manipulaní povra íká: Musíš být citlivý a umt pedvídat poteby svých bližních. Musíš chápat, co potebují, aniž by to jasnekli. Jestliže nechápeš, co druzí chtjí i bez toho, že by ti to výslovnekli, nejsi schopen žít s nimi v harmonii a jsi necitlivý ignorant. asto nám lidé, místo toho, aby asertivnekli, o jim jde, vytýkají, že bychom je mli chápat, že bychom mli automaticky rozumt, které naše chování je roziluje apod.. Takovouto manipulaci si nemusíte nechat líbit. Není vaší povinností být takto rozumjící a chápavý. 10. asertivní právo Máš právo íci: Je mi to jedno. Manipulaní povra íká: Musíš se snažit být lepší, stále lepší, dokud nebudeš ve všech ohledech perfektní. Asi se ti to nepovede, ale musíš se snažit. Jestli ti nkdo naznaí, jak by ses mohl vylepšit, máš povinnost tento pokyn následovat. lovk má asertivní právo nedbat na to, aby byl perfektní podle definic kohokoliv jiného, protože co je perfektní pro jednoho, mže být pro druhého nepijatelné. 11. asertivní právo Máš právo Sám rozhodnout, zda budeš jednat asertivn nebo ne. Píslušná povra se vytvoila u samotných propagátor asertivity u nás a zní: Musíš za všech okolností jednat asertivn, pokud už víš, co to je, a když sis tuto dovednost osvojil. Tady je zapotebí pipomenout, že se jedná o dovednost, kterou lovk mže nebo nemusí použít, podle toho, jak se sám rozhodne. Nkdy mže necitliv použitá asertivita situaci ješt zhoršit, nkdy naopak je její použití velice efektivní. Konené rozhodnutí, jestli ji použít nebo ne je ve vašich rukou Techniky asertivity

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles)

JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU. Dotazník (Belbin team roles) JAK VIDÍM SVOU ROLI V TÝMU Dotazník (Belbin team roles) Instrukce Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci tohoto dotazníku zakroužkujte ty výroky, které vás nejlépe

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE Psychologie Hana Lorencová PSYCHOLOGIE 2008 Osnova Pedmt a poslání psychologie Psychologické smry Osobnost pojem vývoj struktura Osnova Chování a prožívání Motivace Frustrace a deprivace Výkon Teorie motivace

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Pehled. Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení

Pehled. Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení Pehled Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Pehledy jsou pekladem výtah z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém knihkupectví

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více