Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)"

Transkript

1 Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní lidé rzn.osobnost lovka je jedinená a neopakovatelná. V psychologii se nedosplo k jednotnému pojetí osobnosti (již jenom G. W. Allport analyzoval 50 definic osobnosti). Nicmén variabilita reakcí R na podnty S se dá vysvtlit njakým faktorem, který mezi n vložíme. Tento faktor byl pozdji nazván osobností a základní paradigma psychologie tedy zní : R = f (S,O) Znamená to tedy, že psychické jevy jsou funkcí situace a osobnosti, resp. interakce situace a osobnosti. Pi zkoumání psychického profilu osobnosti si klademe 3 základní otázky : Otázka první : Co lovk chce? To je otázka motiv, které tvoí vnitní hnací síly innosti lovka. Základ tchto vnitních, aktivizujících initel mžeme hledat v potebách lovka, v jeho návycích, zájmech, tužbách a ideálech. Otázka druhá : Co lovk mže? Odpov vyjaduje výklad toho, co jsou vlohy a schopnosti, ale také jeho znalosti, dovednosti a zkušenosti. Nkteré z tchto pedpoklad patí do pirozené psychofyziologické výbavy lovka. Jsou to vlohy. Souinnost vrozeného a získaného (vlivem prostedí) znázoruje následující schéma : DOVEDNOSTI - aktuální, práv probíhající SCHOPNOSTI - reálné, v pohotovosti VLOHY - vrozené, potenciální v budoucnosti (pedpoklad k rozvoji schopností)

2 Otázka tetí : Jaký lovk je (ím nebo kým je)? jedná se o základní znaky a vlastnosti, které tvoí profil osobnosti lovka. Jsou to vlastnosti charakterové, temperamentové, jsou to postoje a hodnoty lovka. 1.1 Vlastnosti osobnosti Osobnost je souhrnem vlastnostílovka, íkáme také rys. Rys 1 je relativn setrvalý zpsob, jímž se jeden jedinec odlišuje od druhého. Osobnost je tedy chápána jako relativn setrvalý vzorec chování a rys, jimiž se lidé od sebe odlišují. Existují rzné metody studia rys osobnosti : L - data Q - data T - data (life - data, údaje o život) (questionnaire - data, údaje z dotazník) (test - data, údaje z test) Jednotlivé kategorie rys osobnosti vychází z následujících kritérií : Temperament dispozice ke vzrušivosti Schopnosti dispozice k mentálnímu výkonu Postoje dispozice k hodnocení Motivy dispozice k zamování a energetické složce chování Charakter dispozice k jednání podle etických princip, dispozice k útlumu instinktivních impulz z hlediska principu reality 1.2 Temperament Temperament je energetická a afektivní složka našeho chování, charakterizuje dynamiku psychické innosti lovka. Klasické typy temperamentu vytvoili již Hippokrates (4.stol. ped n.l.) a Galenos (2.stol. n.l.), kteí na základ svých pozorování objevili dležité souvislosti psychických rys. Obecn se hovoí o silném vlivu ddinosti na temperament a díky tomu je rovnž obecn uznávaná relativní stálost rys temperamentu v prbhu života. Klasická temperamentová typologie rozlišuje následující 4 typy temperamentu : sangvinik - je živý, pohyblivý, rychle reaguje na události, má rád asté stídání dojm, nkdy je povrchní, pelétavý, konformní 1 Guilford J.P.: Personality, New York 1959

3 cholerik - rychlý, prudký, výbušný, dráždivý, iniciativní, aktivní, neukáznný a konfliktní flegmatik - je pomalý, klidný a vytrvalý, nespoleenský uzavený, a nkdy až lenivý melancholik - velmi citlivý, lehce zranitelný, ukáznný, schopný hluboce prožívat i bezvýznamné události, plachý, bázlivý, depresivní H. J. Eysenck (1947) tyto klasické 4 typy definoval svými faktory osobnosti (viz následující schéma) : Typy temperamentu labilita MELANCHOLIK CHOLERIK introverze FLEGMATIK SANGVINIK extroverze stabilita 1.3 Schopnosti Psychofyzické dispozice k výkonu se nazývají schopnosti.existují rzná pojetí schopností, od primárních dispozic, obsahujících pedevším úrove kvality myšlení až po pestré spektrum duševních aktivit odpovídající rzným innostem, s nimiž se lovk v prbhu života setkává. Všeobecn se v psychologii ujalo dlení schopností na schopnosti obecné (primární) a specifické (sekundární). J.P.Guilford (1959) vylenil na základ faktorové analýzy ti skupiny obecných schopností. Jsou to schopnosti : vjemové intelektové psychomotorické Ke schopnostem speciálním patí schopnosti : verbální numerické pamové umlecké prostorová pedstavivost percepní pohotovost Pro soubor schopností obecných (tzn. vjemových, intelektových a psychomotorických) se ujal název inteligence.

4 Obecná schopnost chovat se úeln a adaptivn byla již v minulém století pojmenována filozofem a sociologem H. Spencerem (1921) inteligencí. Od té doby je tato schopnost systematicky rozpracovávána a sledována nejrznjšími autory. Zásadní pojetí inteligence má velmi široké spektrum od úzkého pojetí inteligence jako dispozice k myšlení až po široké pojetí inteligence jako dispozice k uení. Z ady názor na inteligenci mžeme vybrat nap. ty, které íkají, že : inteligence je schopnost abstraktního myšlení inteligence je schopnost univerzální vzdlavatelnosti inteligence je schopnost úelné a pimené adaptace inteligence je to, co míme inteligenními testy nebo nap. názor R. B. Cattella (1971), který rozlišuje inteligenci fluenní a krystalizovanou kdy první je dána biologickou kapacitou mozku a druhá je utváena ontogenetickou zkušeností, zejména vzdláváním. D. O. Hebb (1949) rozlišuje také dva druhy inteligence - tzv.vrozenou a enviromentální (danou prostedím, kulturou resp.vzdláním). Diskutovaným problémem je otázka vlivu ddinosti a prostedí u inteligence. Obecn se soudí, že s pibývajícím vkem vlivu ddinosti ubývá. Tuto oblast bádání nejvíce obohatily experimenty s jednovajenými dvojaty a porovnávání korelací mezi inteligencí rodi a dtí. Celkov se dá íci, že ddinost hraje v oblasti inteligence významnou, ale nikoliv absolutní roli. Již od zaátku našeho století se uplatuje mení inteligence pomocí inteligenních test. Základem jsou mentální výkony, které jsou podle písných kritérií hodnoceny skórem, které je podkladem k pro výpoet úrovn inteligence. Tato úrove je vyjadována tzv. inteligenním kvocientem-iq a vyjaduje pomr tzv. mentálního a chronologického vku. Zjištná hodnota se pak násobí 100, aby se odstranil zlomek. IQ = mentální vk chronologický vk x 100 Obrázek Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..1 : Kivka normálního rozložení Inteligenní testy 80 inteligenního kvocientu Rozložení inteligenního kvocientu rozmezí IQ pojmenování stupn inteligence procento pípad nad 140 vynikající inteligence 1, velmi dobrá inteligence 11, dobrá inteligence 18, prmrná inteligence 48,0 Úrovn inteligence

5 80-89 nízká inteligence (tupost) 14, lehká debilita 5,0 pod 69 imbecilita až idiocie 2,5 (podle M.Nakoneného, 1993) Krom obecné existuje rovnž tzv. sociální inteligence (neboli schopnost moudrého jednání v mezilidských vztazích) a emocionální inteligence (jako souhrn sebeuvdomní, intuice, nadšení a motivace, empatie a sociálního cítní). Nadání je takové píznivé spojení schopností, které lovku umožuje úspšné provádní urité innosti. Talent je takové píznivé spojení schopností, které umožuje tvoivým zpsobem vykonávat uritou innost a dosahovat v ní vysokých výsledk. Genialita je mimoádná schopnost lovka vytvoit vrcholná až epochální díla. 1.4 Postoje Dležitým aspektem vztahu lovka ke svtu je hodnocení, které mže být vyjádeno slovy, ale mže mít i povahu neverbalizovaného vztahu. Hodnotou subjektu je to, co pro nj má osobní význam. Vztah k hodnotám tvoí obsah postoj a proto tedy pojem postoje mže být vymezen jako hodnotící vztah. Hodnoty jsou mnohem centrálnjší než postoje, které se odvozují práv z hodnot.postoje jsou konkrétnjší, hodnoty obecnjší. Postoje : 1. jsou vždy relací mezi subjektem a objektem 2. vyjadují kvalitu 3. mají intenzitu 4. jsou vždy polární kategorií 5. mají uritou frekvenci výskytu (teba v dané populaci) 6. mají urité trvání Postoje je možné chápat jako emotivn a kognitivn strukturovaný vztah vi vcem, lidem, innostem a jevm skutenosti. Vše, co nás obklopuje se stává pedmtem postoj lovka, ale množství postoj lovka je konené. lovk mže mít postoje pouze k tm pedmtm, které existují v jeho duševním svt. Z toho vyplývá, že každý postoj musí obsahovat 3 komponenty : kognitivní (poznávací) - zakládá soud o daném objektu emotivní - emocionální vztah k danému objektu akní tendenci - zahrnuje všechny pohotovosti Postoje zahrnují temperament, inteligenci, je v nich zahrnut hodnotící vztah osobnosti, ve kterém dominují cit a poznání. Postoje mají rznou konzistenci, tzn. že jejich komponenty se vyznaují menší nebo vtší soudržností a mají tendenci vytváet tzv. trsy postoj urité kategorie, nap. vi vlád, náboženství, rasám atd. Hlavními zdroji formování postoj jsou speciální zkušenosti, vliv výchovy, rodiny, pátel, komunikace s druhými lidmi, masových sdlovacích prostedk atd. I když je charakter postoj relativn stálý, mže docházet ke zmnám postoj.

6 Nkteí autoi rozeznávají kongruentní (shodné) a inkongruentní (neshodné) zmny v postojích. Graficky mžeme zmny postoj znázornit následujícím zpsoben :

7 Obrázek Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..2 : Zmny v postojích negativní SHODNÉ ZMNY 0 pozitivní NESHODNÉ ZMNY Shodné zmny (perušované šipky) se definují jako vzrst kladu v pvodn kladném postoji (nebo vzrst záporu v pvodn záporném postoji), zatímco neshodné zmny (plné šipky) se vymezují jako pokles kladu v pvodn kladném postoji nebo pokles záporu v postoji pvodn záporném a mohou pejít až do protikladného pólu. Zvláštním druhem postoj jsou pedsudky. Jsou to obvykle pevzaté, tradicí dodržované iracionální postoje (chybí kognitivní fáze), které se u jedince udržují jako emotivn silné vztahy negativn zamené. Jsou tžko pístupné racionální argumentaci a mají vtšinou historickou a spoleenskou genezi. Jejich pedmtem jsou nejastji etnické menšiny (ernoši, cikáni, židé). 1.5 Motivy Píiny i dvody lidského chování, které mu dávají psychologický smysl, jsou nazývány motivy. Jsou to funkní prvky osobnosti, které urují smr a intenzitu jejího chování. Pojem psychologické píiny je ovšem významov širší než pojem motivu. Podstatou procesu motivace je zamení a aktivace jedince, což bývá vyjadováno termíny - pudy, poteby, zájmy a ideály. Proces motivace vyplývá z uritých rozpor, které se vztahují k fyziologii organismu a k dynamice psychického dní. lovk se snaží obnovit ztracenou rovnováhu (fyziologickou nebo psychologickou) tím, že odstraní tyto rozpory. Ztráta psychické rovnováhy se projevuje stavem, který mžeme nazvat potebou. Poteba je tak základním východiskem motivace a vyjaduje základní deficit v biologické i sociální dimenzi bytí. Motivace má dv základní složky, které fungují jednotn : smování k uritému cíli mobilizace uritého množství energie nutné k dosažení cíle Všechny motivy mají : uritý smr uritou intenzitu uritou trvanlivost uritou míru variability vzhledem k cílovému objektu Druh motiv je mnoho, zásadn se dlí na : biogenní i fyziologické (motivy vyjadující biologické poteby) sociogenní i psychogenní (vyjadující poteby lovka jako sociální bytosti) Existuje celá ada zajímavých klasifikací motiv od nap. Freudovy jednofaktorové teorie motivace (za jediný motiv považoval libido jako základní životní energii) pes McClelandovu dvoufaktorovou teorii (motivy úzkosti a apetitu, jako vyhranné touhy po

8 nem, co pináší libost) až po jednu z nejvýznamnjších klasifikací motiv A. H. Maslowa (1943), jenž chápe potebu jako podmínku udržování fyzického a duševního zdraví. Poteby uspoádal hierarchicky z hlediska naléhavosti, s jakou jsou prožívány jako vnitní tlaky k jednání. Maslowovo uspoádání poteb je uvádno od nejnižších - základních - až k vývojov nejvyšším. Obrázek Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu..3 : Maslowova pyramida poteb S E B E R E A L IZ A C E U Z N Á N Í S O U N Á L E Ž IT O S T B E Z P EÍ F Y Z IO L O G IC K É Základní poteby : fyziologické poteby (poteba vody, potravy, pohybu, sexu, orientace) poteby bezpeí (vystupují v situacích vyvolávajících ztrátu pocitu jistoty) Psychologické poteby : poteba sounáležitosti a lásky (být milován, být akceptován, patit nkam) poteba uznání (poteba výkonu, kompetence, respektu, dvry) Poteby sebeaktualizace : poteby realizovat své schopnosti (být tím, kým mohu být) poteba osobního rstu zahrnující kognitivní a estetické poteby (poteba tvoit) Zvláštní formou motiv jsou zájmy. Projevují se preferencí urité poznávací aktivity a úasti na ní. Pi urování zájm mžeme vylenit ti prvky : mobilizaci pozornosti citový vztah snahové tendence U zájm nejde jen o pouhý píklon pozornosti, ale o zaujaté zabývání se ním, piemž dominantou je poznávání. R.Meili (1961) uvádí, že analýzy zájmu vede asto do hlubin osobnosti a v jeho pozadí stojí njaká poteba, event. celý komplex poteb. 1.6 Charakter V psychologii používáme pojem charakter ve dvojím smyslu a významu : 1. v ist psychologickém smyslu vyjaduje individuální zvláštnost lovka 2. ve smyslu morálního charakteru vyjaduje pohotovost nebo naopak nedostatek pohotovosti lovka jednat podle uritých princip. Širší pojetí charakteru vyjaduje H. Remplein (1965), který jej vymezuje jako relativní konstantu osobního cítní a chtní hodnot. Pomrn pesn vyjaduje podstatu charakteru G. W. Allport, který íká, že je to zhodnocená osobnost. To znamená, že v charakteru je obsažena celá osobnost, všechny její

9 dílí složky, jako nap. schopnosti, inteligence, temperament, motivy, postoje. Charakter je tedy druh osobnosti, její individuální útvar. H. J. Eysenck (1966) vidí podstatu charakteru ve vli znamenající utlumování pudových impulz z hlediska principu reality. Charakter chápe zjednodušen jako systém zábran projevit pudová hnutí. Formování charakteru - charakter formují individuální zkušenosti a je vývojov podmínn. Jádrem charakteru je vle, síla motiv, míra energie, zájmu o innost. Utváení charakteru je determinováno fungováním postoj a ty jsou zase (jak již víme z kapitoly 2.1.3) primárn formovány výchovou a sekundárn dalšími zkušenostmi jedince. Nejvíce se na utváení a formování charakteru podílí výchova, rodina, škola, spolenost a pozdji hlavn sebevýchova. Individuální zkušenosti asto podmiují nalezené souvislosti mezi uritými rysy charakteru a uritými zkušenostmi - nap.souvislost citové deprivace v raném dtství a formování agresivní, citov labilní osobnosti apod. Pínosem ke studiu problematiky charakteru je i Peckovo a Havighurstovo (áp, 1971) rozlišení 5-ti charakter, které adí do vývojové posloupnosti psychologické a morální zralosti: 0 3 roky amorální charakter 3 6 let egocentrický charakter 6 15 let konformní charakter let charakter s iracionálním svdomím 18 a dále racionáln-altruistický charakter Struktura charakteru není náhodným souhrnem rozliných vlastností. Jednotlivé vlastnosti charakteru jsou navzájem spojené a pedstavují celostní organizaci.podle interakních vazeb bývají vlastnosti charakteru dleny do nkolika skupin : vlastnosti vyjadující vztah k sob - nap. cílevdomost, vytrvalost, stálost motiv, odvaha a statenost, konfliktnost atd. vlastnosti vyjadující vztah k druhým lidem - altruistické, jako je dobrosrdenost, štdrost, srdenost, upímnost vlastnosti vyjadující vztah k innosti - celkový postoj (praco-vitost lenost), zpsob innosti (dkladnost nedbalost) aj. Souástí charakteru je rovnž svdomí neboli proces vnitního sebetrestání a sebeodmování, založený na pocitech povinnosti, hrdosti, viny, studu a lítosti. Svdomí nutí lovka, aby se nemu nepípustnému vyhnul, a jestliže egoistické impulzy byly silnjší a dopustil se neho nepípustného, trestá jej výitkami.

10 Shrnutí : Psychologie je vdou pírodní i spoleenskou a rovnž psychika má dvojí determinaci - biologickou a sociální. Mezi základní psychické jevy patí psychické procesy, vlastnosti a stavy. Psychické procesy umožují lovku seznámení s okolním svtem a jsou základním zdrojem informací pro lovka.patí k nim pedevším vnímání, pozornost pam a myšlení. Díky vnímání poznáváme okolní svt, pam zase zakládá kontinuitu duševního života vbec a je jednou z nejdležitjších složek psychiky. Pozornost tvoí zase podmínku vnímání a je zárukou pesného vnímání a soustedného myšlení. Myšlení je nejsložitjším psychický procesem a jeho podstatou je schopnost lovka objevovat vztahy mezi pedmty a jevy a rozlišovat jejich významy a vlastnosti pomocí pojm. Psychické vlastnosti tvoí jádro osobnosti a jsou dílem vrozené a dílem získané a ovlivnné až v prbhu života. Všechny poznatky o chování lovka vždy smovaly k tomu, jaký lovk je, co chce a jaké má k tomu pedopoklady i dispozice. Pojem osobnosti je jedním z nejdležitjších pojm v psychologii vbec a její pojetí je velice rznorodé a široké. Nejastji je osobnost definována jako souhrn dispozic k individuálním psychickým reakcím. Mezi nejdležitjší vlastnosti osobnosti adíme temperament, schopnosti, postoje,motivy a charakter. Temperament je biologickým základem našeho citového života, je ve velké míe vrozený a existuje celá ada typologií temperamentu. Nejstarší a souasn nejznámjší je typologie Hippokrata a Galena, která rozlišuje typ sangvinický, flegmatický, cholerický a melancholický. Schopnosti se vyvíjejí z vloh a jsou to dispozice lovka k výkonu. Dlíme je na obecné a speciální, soubor obecných schopností nazýváme inteligencí. Ke specifickým schopnostem adíme celou adu konkrétních schopností, jako nap. verbální pam ové, numerické aj. Postoje mají hodnotící aspekt a proto také úzce souvisí s hodnotami. Jsou chápány jako stav pohotovosti pro uritý typ odpovdi. Motivy vysvtlují, pro má chování lovka uritý smr a probíhá s uritou silou a mírou vynaložené energie. Vznikají z lidských poteb. Podstatou procesu motivace je zamení aktivace jedince. Základní hierarchická klasifikace motiv oddluje motivy primární (biologické) od motiv sekundárních (sociálních). Podstata charakteru je rznými psychology interpretována rzn, nejastji se charakter chápe jako systém zábran projevit pudová hnutí, jako zhodnocená osobnost nebo jako relativní konstanta osobního cítní a chtní hodnot. Charakter se v prbhu života vyvíjí a jeho jednotlivé vlastnosti se navzájem propojují a tvoí celostní organizaci. Souástí charakteru je svdomí.

11 2. Komunikace Sociální komunikací rozumíme sdlování zpráv v mezilidském styku. Komunikování je sdlování uritých význam v procesu pímého nebo nepímého sociálního kontaktu. V tomto smyslu je komunikace základní složkou mezilidské interakce a vyvíjí se v prbhu fylogenetického a ontogenetického vývoje lovka. Veškeré naše chování je komunikováním a dá se íci, že lovk nemže nekomunikovat s druhým lovkem. Komunikaními prostedky jsou nejenom e, jazyk ve form psané i mluvené, ale i další neverbální výrazové prostedky, jako mimika, gestikulace. Hovoí se o tom, že v rámci jakékoliv komunikace vnímáme 80% zrakem, 55% vnujeme ei tla, 38% intonaci hlasu a pouze 7% vnímáme obsah eeného. Verbální i neverbální formy komunikace doplují tzv. metakomunikaní faktory, které spoluurují skutený význam informace jako nap. ironické zabarvení hlasu, úsmšek, úšklebek, posunek. 2.1 Neverbální komunikace Neverbální komunikace je vývojov starší než komunikace verbální, jak ve vývoji jedince (ontogeneze), tak ve vývoji lidstva (fylogeneze). Neverbální komunikace má tedy historickou prioritu a zájem psycholog o ni nabývá na významu. Nauit se íst i mimoeové projevy by mlo patit k základním dovednostem nejenom ídících pracovník, ale všech lidí vbec. Co vše lovk pi neverbální komunikaci pozoruje a co je možné považovat za sdlova neverbálního charakteru (Kivohlavý, 1977). Blízkost i vzájemné oddálení proximita. Jedná se o vzdálenost mezi komunikujícími. Tato vzdálenost asto koreluje s vzájemnými postoji, sympatiemi ktér komunikace. Tlesný kontakt v tomto smru si všímáme nejrznjších projev jako je zpsob podání si ruky, potesení, objetí atd. Všechny tyto projevy nám v neverbální rovin vypovídají o charakteru vztahu, o citovém náboji a dalších parametrech. Vzájemná poloha dvou lidí kineziologie. Znamená komunikaci buto tváí v tvá po celou dobu nebo naopak hovor pes rameno, hovor pes záda apod. Zaujetí postoje pózování. V rámci komunikace dvou lidí mžeme sledovat nejen jejich polohu a orientaci hlav, ale i jejich vzájemné postoje, jestli jeden stojí a druhý sedí, všímáme si podepení hlavy rukou, typických poloh nohou atd. Pohyby rukou gestikulace. Jde o oblast neverbální komunikace kde si všímáme toho jakým zpsobem kdo gestikuluje. Mimika neboli pohyby obliejových sval. Tento neverbální projev je jedním z nejdležitjších v rámci veškeré neverbální komunikace. V oblieji si všímáme jednak nejrznjších typ úsmv (od pátelského pes falešný až teba ke škodolibému nebo závistivému) a pak hlavn oí. Jde pedevším o pohyby oí, kam se lovk dívá, kdy se tam dívá, jak dlouho se dívá, pi kterých slovech klopí oi nebo uhýbá pohledem. Je dležité pipomenout, že neverbální projevy by mly ladit s verbální složkou komunikace. Pokud jsou v nesouladu, je komunikace nesrozumitelná, ale vit bychom mli vždycky projevu neverbálnímu. Verbáln lhát umíme, neverbáln tžko.

12 2.2 Verbální komunikace V rámci verbální komunikace bychom mli ovládat rozdílné komunikaní styly volené podle situace a podle rznosti cíli úel té které komunikace. Plaava ( ) rozlišuje tyi komunikaní styly konvenní, konverzaní, operativní a intimní. Tyto styly se mohou prolínat a stídat, ale je dležité vdt ve které situaci mám ten i onen styl použít. Konvenní styl používáme pi každodenním prvním setkání s našimi známými, sousedy, spolupracovníky. Mluvíme jen krátce, vymníme si krom pozdravu pár nezávazných vtiek, asto formálního charakteru. Konvence nejsou píliš osobní a emocionální a nikdy by nemly pejít do konverzace. Chybou také je, pokud konvenní styl neovládáme a bžná konvenní komunikace nám dlá problémy. Konverzaní styl znamená výmnu zajímavých informací, myšlenek a názor v rámci symetrického, rovnoprávného vztahu mezi všemi zúastnnými. Bývá emotivní a bývá provázen píjemnými pocity. U operativního stylu je tomu naopak, nejlépe funguje v asymetrickém vztahu, který je typický nap. pro komunikaci typu podízený-nadízený, zákazník-prodava, pacient-léka apod.jeho hlavním úelem je nco zaídit, vyídit a opt je chybou, splést si ho se stylem konverzaním. Intimní neboli rodinná komunikace se liší od ostatních tím, že je typická pro blízký, nejastji rodinný kontakt, bývá specifická a nemla by se používat v jiných než v ryze soukromých kontaktech Aktivní naslouchání a zptná vazba v komunikaci Aktivní naslouchání znamená samozejm daleko složitjší a komplikovanjší záležitost, než jenom fyzický proces slyšení. Slyšíme mluvené slovo už jenom díky tomu, že nejsme hluší. Ale také dobe víme, že mžeme poslouchat stylem tzv. jedním uchem tam a druhým ven. Naslouchání je intelektuální a emocionální proces, který zahrnuje fyzické, emocionální a intelektuální vstupy, které umožní nalezení správného názoru a pochopení vci. O efektivním naslouchání hovoíme tehdy, jestliže poslucha dokáže rozpoznat názor druhého a rozumí mu. Platí nkolik princip vedoucích ke správnému naslouchání: - ten kdo naslouchá by ml mít dvod nebo úel, pro který naslouchá - ten, kdo poslouchá, by ml potlait od poátku snahu po hodnocení - naslouchající by ml vylouit rušivé elementy hluk, jiné lidi atd. - naslouchající by ml posekat s odpovmi, píliš promptní odezva snižuje efektivitu naslouchání - naslouchající by ml umt znovu formulovat svými vlastními slovy obsah a pocity z toho, co hovoící ekl, tak aby hovoící byl spokojen Zptná vazba v komunikaci úzce souvisí se schopností aktivního naslouchání. Pokud aktivn nenasloucháme a neposkytujeme zptnou vazbu tomu druhému, vypadá náš dialog jako dva vedle sebe jdoucí monology. Dva lidé spolu komunikují, ale jejich komunikace není vbec propojena.každý si íká své, toho druhého vbec neposlouchá

13 a pokud bychom se po skonení takové komunikace zeptali jednoho z komunikujících o em vám te ten lovk povídal?, nevdl by nic. Zptnou vazbu dáváme najevo drobnými otázkami typu pokud jsem vám správn rozuml když jste se zmínil o tom svém kolegovi, ml jste na mysli?, mohl byste mi prosím ješt jednou vysvtlit, jak jste to myslel s.? atd. Tmito zptnovazebními otázkami dáváme najevo, že nasloucháme a dáváme to najevo práv zptnou vazbou. Naše komunikace velmi asto postrádá zptnou vazbu a mli bychom se nauit ji bžn používat. Zptná vazba mže být rzného typu: (Plaava, 1992) - chápající, pozitivní ( Rozumím tomu, co íkáš, pijímám tvoje slova a myšlenky ) - chápající, neutrální ( Rozumím tomu, co íkáš, ale v této chvíli nevím, zda s tebou souhlasím ) - chápající, negativní ( Myslím, že ti rozumím, mám však jisté pochyby ) - nechápající a tudíž vyžadující zpesnit, lépe vysvtlit ( Nevím, jestli jsem tomu, co íkáš, dobe rozuml ) Zptná vazba ovlivuje komunikaci, protože pijmu-li zptnou vazbu (a pozitivní nebo negativní), mohu pokraovat bu stejn anebo jinak. Tím pádem je vlastn správná komunikace stálou výmnou zptných vazeb. 3. Typologie prodejního chování 3.1 Typologie prodejního chování (Gretz, Drozdeck) Pro úely své typologie vybrali Gretz a Drozdeck dva základní osobnostní typy: vdí typ /podízený typ a dv modifikující charakateristiky nepátelský typ/pátelský typ. Vdí typ touží po moci a chce být vždy první. Bývá velmi iniciativní, rozhodný, nezávislý, zamený na cíl a motivuje sám sebe. Podízený typ ponechává vedení a rozhodování na druhých, bývá závislý, nerozhodný, má nedostatek sebevdomí a je asto pasivní. Je rád veden, vyhýbá se osobním konfrontacím, a pizpsobuje se páním druhých. Pátelský typ zajímá se o druhé, je citlivý vi potebám druhých. Uvdomuje si, že mže plnit své cíle jen díky pomoci druhým. Nepátelský typ má nedostatek ohledu k druhým, sousteuje se na sebe. Druzí lidé pro nj znamenají mén než on sám. Je vi druhým lhostejný, emocionáln chladný, necitlivý a nerad spolupracuje. Tyto tyi primární charakteristické rysy je možno spojovat rznými zpsoby. Výsledná kombinace poskytuje možnost definovat následující 4 osobnostní typy.

14 Diktátor Vdí Výkonný Nepátelský Pátelský Byrokrat Sociabilní Podízený Sociabilní typ: Pátelský, podízený typ, jde vždycky s davem. Podizuje se zásadn názoru skupiny. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : nejpopulárnjší,nejoblíbenjší, všichni vaši vrstevníci už to mají, mnoho vašich pátel si už koupilo. Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: ví ve schopnosti pracovník o všem uvažují ve vztahu ke spolupráci nechávají pracovníkm znanou volnost jednají klidn a pátelsky podporují své pracovníky Byrokrat: Nepátelský, podízený typ, málo mluví, špatn se rozhoduje. Podezírá ostatní, že ho využívají. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : tradiní metoda, bez rizika, umožní vám to opatrn investovat. Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: uplatují jasná pravidla dbají na dodržování pedpis drží se zpátky neovlivují píliš dosahování cíl neovlivují klima na pracovišti Diktátor: Sarkastický, hádavý, podezíravý, prosazuje se za každou cenu, skáe do ei. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : jen nkterým klientm nabízíme, jen lidem jako vy, pomže vám to dosáhnout nezávislosti Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: kladou co nejvyšší cíle mají na zeteli zisk a náklady

15 jsou siln orientováni na výkon jsou tvrdí sami k sob ví více ve své schopnosti než ve schopnosti svých pracovník prosazují své vlastní názory Výkonný typ: Umí naslouchat, je otevený novým myšlenkám, v rozhodování je efektivní. Nejvhodnjší slova, která ho dokáží ovlivnit : splní to vaše požadavky, umožní vám to dosáhnout vašich cíl Zásady jednání manažer v rámci tohoto typu: mají jasnou pedstavu o tom, eho chtjí dosáhnout vyhledávají nové nápady sledují priority podporují pracovníky v dosahování cíl i v mezilidských vztazích orientují se podle situace buto na mezilidské vztahy nebo na zisk a výkony hledají píiny problém 4. Konflikty Konflikt je uritým stetem protichdných sil na cest k cíli. Konflikty jsou v mezilidských vztazích nevyhnutelné, protože základním východiskem je rozdíl. Každý konflikt je dynamický, sám o sob není negativním jevem, negativn v nm psobí jenom nejistota, strach a agrese. Konflikty obsahují také konstruktivní prvky jsou zdrojem žádoucích zmn, zabraují stagnaci, stimulují zájem, eší nakupené problémy a uvolují naptí. Obecn se rozlišují ti hlavní druhy konflikt: - konflikt dvou kladných sil (apetence-apetence). Oba cíle jsou stejn lákavé, ale není možno jich dosáhnout souasn (student je pijat na dv vysoké školy kterou si zvolit) - konflikt dvou negativních sil (averze-averze). Volba mezi dvma zly je asto náronjší než pedešlá situace (nap.splnit nepíjemný úkol nebo pijmout radji trest za jeho nesplnní) - konflikt mezi kladnou a negativní silou (apetence-averze), asto se pání setkává se strachem, rizikem (nap.pání udlat dobe zkoušku, ale nemuset se na ni uit). Podle dalších kritérií mžeme dlit konflikty na - interpersonální (mezi lidmi navzájem) - intrapersonální (vnitní souboj konflikt jednoho lovka) My se budeme vnovat konfliktm interpersonálním, které vznikají v sociálních vztazích mezi dvma i více jedinci nebo skupinami.

16 4.1 Základní strategie ešení konflikt Poítáme-li s tím, že konflikty byly, jsou a budou, že je prost nelze vymýtit, zrušit v rámci mezilidských vztah, potom se zákonit naskýtá otázka jak je ešit. Která strategie ešení je nejefektivnjší, nejúinnjší. Mžeme si provést pehled nejtypitjších strategií ešení konflikt: Konkurence Strategie typu výhra x prohra Cíl: Mít pravdu, vyhrát Postoj: Vím, co je správné, nepochybujte o mých názorech a o mé autorit Pedpoklad: Je lepší si protivníka popudit, rozzlobit než zmnit svoje stanovisko, o kterém jste pesvdeni nebo se ho dokonce vzdát. Výsledek: Cítíte se jako vítz, ale protivník se cítí poražen a zdeptán. Formy prosazení jsou nap. direktivní nebo indirektivní odvolání z pozic autority, fyzické i psychické výhružky, manipulace, ignorování konfliktního partnera. Vyhýbání se Strategie typu prohra x prohra Cíl: Vyhnout se ešení konfliktu Postoj: Jsem neutrální v tomto stetu, budu o tom pemýšlet, není to mj problém Pedpoklad: Jakékoliv rozdíly v názorech jsou zásadn špatné, protože zpsobují naptí. Výsledek: Problémy mezi lidmi nejsou ešeny, zpsobují dlouhodobé frustrace, které se projeví v rzných podobách. Formy: Zeknutí se problému, píina konfliktu je ignorována, konflikty jsou vytlaeny. Tato strategie znemožuje ešit dležité a latentní konflikty V takovém prostedí potom kvetou intriky a živelnost. Pizpsobení se Strategie typu prohra x výhra Cíl: Nerozzlobit si protivníka v konfliktu Postoj: Moje stanovisko v této dané situaci není tak dležité, nevyplatí se risko- Vat rozkol mezi mnou a konfliktním partnerem. Pedpoklad: Nejdležitjší prioritou jsou pro nás harmonické vztahy Výsledek: Je pravdpodobné, že protivník jedná ve svj prospch a pelstí nás. Formy: Adaptace, pizpsobení, ale snižuje se mínní o sob samém

17 Kooperace Strategie typu výhra x výhra Cíl: Konflikt chci vyešit spolen Postoj: Toto je moje stanovisko a jaké je Tvoje? Mým páním je najít co nejlepší Možné ešení. Které faktické ešení se nabízí na základ fakt a údaj? Pedpoklad: Stanoviska obou partner v konfliktu jsou rovnocenn dležitá. Posuzuje se jejich význam a kvalita. Výsledek: Problém bude pravdpodobn vyešen. Oba partnei se cítí zodpovdni za ešení a jsou spokojeni, že rozhodovací proces byl fair. Formy: Konsensus, dohoda. Spolené ešení problém posiluje spolupráci a dvru. Lidé se sousteují více na vcné ešení problém než na osobní rozdíly. Posiluje a zlepšuje atmosféru. Kompromis Cíl: Relativn rychle a bez potíží dosáhnout domluvy Postoj: Nechte nás hledat ešení, které bude vyhovovat obma stranám a pomže nám posunout se dopedu. Pedpoklad: Konflikty odvádjí od vlastní práce a zpsobují špatné pocity a škodí. Výsledek: Lidé s touto strategií hledají spíše rychlá než úinná ešení. Kompromis mže vést k ne píliš optimálnímu a praktickému ešení. Uvedené strategie ešení konflikt jsou základním výtem strategií, které pi ešení konflikt používáme. Z jejich charakteristiky i z nákresu vyplývá, že nejoptimálnjší strategií je strategie oznaená jako spolené ešení problému. Pouze pi použití této strategie zohledujeme zájmy druhých a zájmy vlastní stejnou mrou a pi ešení konfliktu se chováme fair. Strategie typu kompromis je asto považována za nejlepší, ale vidíme, že lepší než kompromis je konsensus. 5. Asertivita Asertivní chování je definováno jako chování, pi kterém neporušujeme práva druhých lidí ani svoje vlastní. Je to pímé a dosplé chování a ukazuje možnosti, jak pedcházet konfliktm a jak je ešit. Zvyšuje sebedvru u neprbojných jedinc a umožuje zachovávat lidskou dstojnost pro sebe i druhé lidi. Zahrnuje jak obsah, tak formu jednání, vetn mimoslovních projev. Asertivní chování je ve shod s tím, co je sdlováno a je pimené situaci. Není u nj místo pro ironii, kik, lež i výmluvy. Nácvik asertivního chování obnáší pt prvk: 1. Schopnost íci Ne 2. Umní požádat o laskavost 3. Vznést svj oprávnný požadavek 4. Vyjádit kladné a záporné emoce 5. Zaínat, udržovat a konit koverzaci

18 Celkov mžeme íct, že asertivní chování není ani pasivní, ani agresivní. Pi agresivním jednání pedkládáte druhým své myšlenky, názory, pocity a poteby a vynucujete si jejich pijetí. Pi pasivním pijímáte myšlenky, názory a pocity a poteby druhých a vzdáváte se svých vlastních. Asertivní jednání je interaktivní, protože pedpokládá jak možnost vyjádit vlastní myšlenky, pocity a poteby, tak i možnost pijmout myšlenky, pocity a poteby druhých. 5.1 Asertivní práva 1. asertivní právo První asertivní právo zní: (Medzihorský, Š., 1991) Máš právo Sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za n a za jejich dsledky sám zodpovdný. Vtšinou žijeme v tzv. manipulaních povrách. U každého práva si píslušnou manipulaní povru musíme uvdomit. U prvního asertivního práva žijeme v následující manipulaní pove: Neml bys nezávisle posuzovat sám sebe a svoje reakce. Musíš být posuzován vnjšími pravidly a autoritou, která je moudejší a vtší než jsi ty sám. Mnoho lidí popírá, že je soudcem svého vlastního chování a zodpovdnost za své chování penášejí na píslušné autority. 2. asertivní právo Máš právo Nenabízet žádné výmluvy i omluvy ospravedlující tvé chování. Manipulaní povra íká: Za své chování jsi odpovdný druhým lidem a ml bys tedy to, co dláš, zdvodnit a ospravedlnit. Asertivita eší chyby, kterých se dopouštíme bez výmluv a sebeponižujích omluv. 3. asertivní právo Máš právo Posoudit, zda a nakolik jsi odpovdný za ešení problém ostatních lidí. Manipulaní povra íká: Vi nkterým institucím, vcem a lidem máš vtší závazky než vi sob samému. Ml bys obtovat svoje vlastní hodnoty, abys udržel tyto systémy v chodu. Jestliže nepracují efektivn, musíš se pizpsobit ty, nikoliv systém.

19 Jde o velmi dležitou zásadu umní íci nkomu ne a nemít u toho pocity viny. Jde o to, zbavit se nutkavých a neovladatelných tendencí ešit vše za druhé a zbytených pocit viny, pokud se rozhodnete jinak. 4. asertivní právo Máš právo Zmnit svj názor. Manipulaní povra zde íká: Názor, ke kterému ses piklonil, bys neml nikdy mnit. Musel bys ospravedlnit svj nový výbr nebo piznat, že ses mýlil. Pokud ses mýlil, znamená to, že jsi nezodpovdný, že se asi budeš mýlit znovu, že prost nejsi schopen se sám rozhodnout. Asertivní je, pokud na základ nových zkušeností, i informací zmním svj názor, veejn se k tomu piznat. 5. asertivní právo Máš právo Dlat chyby a být za n zodpovdný. Manipulaní povra íká: Nesmíš dlat chyby. Pokud je dláš, musíš mít pocit viny. Ostatní lidé by v takovém pípad mli tvé chování a rozhodování kontrolovat. Hlavním úelem tohoto práva je nauit se jednak za své chyby neomlouvat (viz 2.právo) a souasn se nauit zvládnout svoje vlastní chyby bez emocí a asertivn. 6. asertivní právo Máš právo íci: Já nevím. Manipulaní povra íká: Ml bys znát odpovdi na všechny dotazy týkající se možných konsekvencí tvého chování, protože když tyto odpovdi neznáš, nejsi si vdom problém, které zpsobuješ ostatním lidem, jsi nezodpovdný a ml bys být kontrolován. Hodn lidí se domnívá, že na všechno musí znát odpov.není to pravdou. V ad vcí prost nemusíme znát odpov na položené otázky. 7. asertivní právo Máš právo Být nezávislý na dobré vli ostatních. Manipulaní povra íká: Lidé, se kterými picházíš do styku, k tob musejí mít kladný vztah.potebuješ kooperaci druhých lidí, abys pežil. Je velmi dležité, aby t lidé mli rádi. Naše chování nemusí být schvalováno nebo oblíbeno všemi, se kterými jsme ve styku, ani nemusíme být úzkostní, že by nás pestali mít rádi, když se budeme snažit dosáhnout svého. 8. asertivní právo Máš právo Dlat nelogická rozhodnutí.

20 Manipulaní povra zní: Vše co dláš musí mít logiku i vysvtlení podle všeobecn platných pravidel, které jsou v souladu s tím, co ti íkám. Jinak nejsi spolehlivý. Být logický znamená dlat pouze vci, kterým naprosto rozumíme, zatímco ve skutenosti ešení ady problém leží mimo tyto limity. Naše jednání mže mít svoji vlastní logiku, kterou ten druhý nechce akceptovat. 9. asertivní právo Máš právo íci: Já ti nerozumím. Manipulaní povra íká: Musíš být citlivý a umt pedvídat poteby svých bližních. Musíš chápat, co potebují, aniž by to jasnekli. Jestliže nechápeš, co druzí chtjí i bez toho, že by ti to výslovnekli, nejsi schopen žít s nimi v harmonii a jsi necitlivý ignorant. asto nám lidé, místo toho, aby asertivnekli, o jim jde, vytýkají, že bychom je mli chápat, že bychom mli automaticky rozumt, které naše chování je roziluje apod.. Takovouto manipulaci si nemusíte nechat líbit. Není vaší povinností být takto rozumjící a chápavý. 10. asertivní právo Máš právo íci: Je mi to jedno. Manipulaní povra íká: Musíš se snažit být lepší, stále lepší, dokud nebudeš ve všech ohledech perfektní. Asi se ti to nepovede, ale musíš se snažit. Jestli ti nkdo naznaí, jak by ses mohl vylepšit, máš povinnost tento pokyn následovat. lovk má asertivní právo nedbat na to, aby byl perfektní podle definic kohokoliv jiného, protože co je perfektní pro jednoho, mže být pro druhého nepijatelné. 11. asertivní právo Máš právo Sám rozhodnout, zda budeš jednat asertivn nebo ne. Píslušná povra se vytvoila u samotných propagátor asertivity u nás a zní: Musíš za všech okolností jednat asertivn, pokud už víš, co to je, a když sis tuto dovednost osvojil. Tady je zapotebí pipomenout, že se jedná o dovednost, kterou lovk mže nebo nemusí použít, podle toho, jak se sám rozhodne. Nkdy mže necitliv použitá asertivita situaci ješt zhoršit, nkdy naopak je její použití velice efektivní. Konené rozhodnutí, jestli ji použít nebo ne je ve vašich rukou Techniky asertivity

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více