VI. Pedagogická komunikace a sociální. interakce. 6.1 Komunikace a vybrané komunikační problémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. Pedagogická komunikace a sociální. interakce. 6.1 Komunikace a vybrané komunikační problémy"

Transkript

1 VI. Pedagogická komunikace a sociální interakce 6.1 Komunikace a vybrané komunikační problémy Komunikace je proces dorozumívání se mezi osobou sdělující, komunikátorem a osobou sdělení přijímající komunikantem, v procesu sociální interakce. Sociální komunikace se realizuje třemi způsoby: 1. slovní, verbální komunikací, 2. neslovní, nonverbální komunikací, 3. komunikací činnostní. Naše století je označováno za století komunikace. V řadě situací vstupujeme do vzájemných vztahů, jejichž kvalita v mnohém záleží na porozumění druhým lidem i sobě samému. Komplex sociálních dovedností je předpokladem sociální kompetence, která je významnou součástí každé kompetence profesní. Je projevem prožitku, tvořivosti, samostatnosti, iniciativy, nezávislosti, vnitřní ukázněnosti člověka, jeho přiměřeného sebeovládání, odpovědnosti i respektu k řádu a projevem solidarity. Soudobá asertivita, jako významná součást modelu sociálních dovedností, má výrazně etický podtext. Postupně se v ní vyhranily dílčí názorové proudy a tak původní jednostranně zaměřené představy, že se jedná o metodu, s jejíž pomocí dokážeme zdokonalovat, lépe řečeno udolat každého, kdo se nám postaví do cesty nebo projeví odlišný názor, už dávno neplatí jako zobecněný argument odpůrců. Dogmatické křídlo vyznavačů asertivity dlouho odmítalo názor, že fundamentální pojetí asertivity znemožňuje možnost přijímat pozitivní signály, umění omluvit se druhému, ustoupit za určitých okolností od původního záměru, který jsme měli ve svém cílovém projektu, respektovat nejenom práva, ale i povinnosti lidí vůči sobě a být vzájemně otevření a přitom taktní a citliví. Skutečná asertivita znamená ovládat zásady a pravidla asertivního jednání s tím, že ani důsledné prosazování vlastního názoru, postoje, nevylučuje, ale predestinuje vlastní kultivovanost a ohleduplnost. Urážet, ponižovat, snižovat důstojnost druhého je nejenom lidsky nedůstojné, ale i neslučitelné se zásadami minimální míry slušnosti. V komplexu 49

2 sociálních dovednosti si musíme rozhodnout, kdy, za jakých podmínek, v jaké situaci je možné volit asertivní způsob jednání Verbální a neverbální komunikace V komunikaci se předpokládají určité způsoby chování, jež jsou adekvátní určeným sociálním rolím. Percepce aktů komunikace podléhá obecnějším psychologickým zákonitostem. Sociální role vyplývající ze sociálního statusu je v percepci komunikačního chování důležitá. Rovina sociálně emocionálních vztahů se zde projevuje zcela zřetelně. Uvedu jako příklad komunikaci s osobami pro mne nepříjemnými, která se bude projevovat ve způsobu komunikace v obou směrech. Musíme mít na paměti, že nejenom komunikovaný obsah, ale především způsob percepce komunikační situace ovlivní její interpretaci a může vést ke zkreslené, nepřesné komunikaci.komunikační schopnost je přímo závislá na komunikátorově dovednosti a rétorické připravenosti.. Komunikace znamená bezprostřední odezvu na danou situaci a celá režie tohoto děje (probíhající komunikace) závisí nejenom na jejím obsahu, ale také na volbě jazykového stylu,ve volbě jazykových i nejazykových neverbálních prostředků. Pod pojmem řízení komunikace rozumíme proces ovlivňování verbální i neverbální komunikační činnosti komunikantů.. Cesta ke stanovenému cíli vede přes adekvátní způsob používání verbálních a neverbálních prostředků, přičemž obsahová linie se zpravidla vyjadřuje pomocí verbálních sdělení, interpretační a intencionální součást je složkou neverbální. Komunikační struktury jsou do určité míry závislé na zvolených formách a metodách. Mají tedy konkrétní realizační podobu: 1. kdo a s kým komunikuje, 2. jak dlouho komunikace probíhá, 3. kdo je jejím iniciátorem, 4. jakou formu otázek volí komunikátor, 5. zda se jedná o dvousměrnou komunikaci a komunikátor poskytuje komunikantovi dostatečný prostor pro aktivní spoluúčast. Průsečíkem všech uvedených hledisek je průběh dílčích verbálních i neverbálních aktivit. Podstatnou součástí komunikace je neverbální komunikace. Pro přesnost je možné uvést následující fakt: ze 100% sdělovacích aktů v mezilidském styku tvoří 55% mimické projevy, 38% akustické nelingvistické projevy a pouze 7% tvoří řeč. 50

3 Neverbální komunikace tvoří strukturu vzájemně propojených modalit. Jde o projevy proxemické ( dynamika osobní vzdálenosti), gestické ( výrazové pohyby rukou, těla a hlavy), mimické (výraz obličeje, úsměv a smích), pantomimické, haptické (dotyky), a paralinguistické ( hlasitost, rychlost řeči,pomlky). Pokud jde o četnost zastoupení jednotlivých modalit v celkové neverbální komunikaci, lze na prvním místě uvést zrakový kontakt. Komunikátor musí svou autoritu uplatňovat sebejistě. Většinou platí, že první dojem musí být sebevědomý, klidný, jistý, bez velkých gest a nic nás nesmí vyvést z míry. Obecně platný postup při udílení instrukcí musí dodržovat následující zásady: 1. zásada těsné blízkosti (při respektování osobní zóny)kdy musíme vniknout do prostoru komunikanta a zaujmout vhodnou pozici, má zrakový kontakt trvat tak dlouho, aby oslovený pochopil náš verbální pokyn, 2. spolupracovat klidně, bez zbytečného vzruchu a přesně formulovat své otázky, kvalita požadované odpovědi je závislá na kvalitě otázky. Je potřeba zachovat respekt a úctu k druhé osobě,citlivě a s rozvahou klást své požadavky, vyhýbat se stresovým situacím a umět pohotově reagovat v situacích, které signalizují nežádoucí konflikty. ( srv.: 6.4. Konflikt a jeho řešení) Další významnou součástí neverbální komunikace jsou gestické projevy. Gesta totiž mají určitou tvořivou sílu, kterou slova postrádají. Uvádí do chodu jinou, než myšlenkovou sféru sociální interakce. Vedle emocionálního hlediska se přímo dotýkají toho, co v didaktice označujeme jako zásada názornosti, ony se totiž podílejí na zvyšování názornosti řečeného. Gesta řeč nejenom doprovází a doplňují to, co již bylo řečeno, ale mohou vyjadřovat i pravý opak, co bylo vysloveno. Jde o synchronizaci gest s určitými obsahovými prvky v řeči, s její gramatickou i sémantickou strukturou i s paralinguistickými projevy. Další významnou komponentou neverbální komunikace jsou paralinguistické projevy. Jde o hlasové dimenze, časové charakteristiky řečového projevu, interakční charakteristiky při projevu ve skupině a jiné nežli slovní akustické projevy. Následující skupinu tvoří chyby a pomlky v řeči. Otázka rétorické zdatnosti, zvládnutí a ovládání hlasových dispozic a využívání hlasu jako indikátoru kognitivního slovního projevu, je pro komunikátora nezbytností. Kognitivní plánování řeči je nutné, neboť se vyjadřujeme nejenom k věcem o kterých máme předem jasno a pak je náš projev je plynulý a logicky navazující, ale mnohdy určité věci řešíme teprve tehdy, když o nich hovoříme. Paralelnost psychické činnosti se v tomto případě projevuje nejenom zpomalením našeho projevu, ale také v častých odmlkách, 51

4 ale i četných chybách ( nejenom stylistických). Úkolem rétorů je, kromě jiného, aby se naučili kultivovat nejenom verbální, ale také nonverbální projev, aby se vyvarovali stereotypu a monotónnosti ve svém sdělování. Požadavek tedy zní: na základě sebereflexe komunikačního chování kultivovat svůj verbální i neverbální projev. 6.2 Cvičení pro rozvoj neverbální komunikace Každý den bezděčně vysíláme neverbální sdělení lidem, se kterými se setkáváme. Zdravíme-li např. přítele nebo člověka, k němuž necítíme žádné nepřátelství, náš verbální pozdrav je neuvědoměle doprovázen spontánním, rychlým zdvižením a spuštěním obočí. Toto vytažení obočí je neverbálním sdělením používaným všemi primáty, které říká příjemci Jsem přítel, ne agresor. A je obvykle opětováno zdvižením obočí druhé straně jako potvrzení přijetí sdělení. Toto všechno se odehrává aniž bychom si nějak uvědomovali jakýkoliv fyzický pohyb nebo gesto. Většina sdělení zprostředkovaných mluvou těla neverbálními signály působí na této úrovni, jak pravděpodobně ukázalo předchozí cvičení. Tato sdělení jsou spontánní, jejich příliš důkladné studium nelze doporučit, protože bychom si začali přehnaně uvědomovat sami sebe a naše akce by byly příliš chtěné. Jestliže ovšem máme zlepšit své interpersonální dovednosti s ohledem na úspěšnost prodeje, pak existuje několik aspektů neverbální signalizace, jichž si musíme být vědomi a musíme je přidat ke svému verbálnímu jednání a chování kvůli efektivnější komunikaci. Obočí je působivé ve výrazu a leze je velice účinně požít v živé konverzaci. Je-li staženo dohromady, může vyjadřovat soustředění, nebo může vyvolávat dojem zachmuřeného až zlostného výrazu, když je staženo dohromady a dolů. Krátkozraké mhouření očí může neúmyslně vysílat nepřesné neverbální sdělení značící nepřátelství nebo agresi. Oči se mohou usmívat, i když ústa se neusmívají! Důležité je zachovávat během komunikace dobrý kontakt očima. Když se díváte na člověka, se kterým komunikujete, snažte se svým pohledem pohybovat, vcelku svižně, z jednoho oka na druhé. Vaše mírné kmitání očima vyvolává u příjemce dojem jiskřivých očí, což je pozitivní Image. Toto vám připadne docela přirozené i po nepříliš dlouhé praxi. Během konverzace udržujte svůj pohled v trojúhelníku tvořeném očima a nosem svého protějšku. Oči, jejichž pohled klouže z této oblasti dolů, vyvolávají u příjemce nepříjemný pocit nejistoty a znepokojení. 52

5 Mluvíte-li se skupinou lidí, navazujte pravidelný kontakt očima se všemi ve skupině tak, aby každý měl pocit, že ho berete na vědomí a ceníte si ho. Pozor, z očí se nejlépe identifikuje lež a neupřímnost. Oči lhářů a podvodníku jsou jiskřící, vzrušené, zorničky více roztažené, než při sexuálním vzrušení. Dále dochází k nevědomému prodloužení mrknutí lež neradi vidíme. Ústa se mohou usmívat, ale tento úsměv nikdy nedosáhne očí! Tento způsob často odráží osobní pocity nepřátelství nebo lhostejnosti a příjemce si toho rychle všimne. Také úsměvy, které se rozžínají a zhasínají stejně rychle jako žárovka jsou rychle interpretovány jako neupřímné. Buďte přirození, usmívejte se, když se to hodí, používejte ústa k tomu, aby vám pomohla vytvořit celkový obraz někoho, kdo je upřímný a přístupný. Uvolněte dolní čelist. Snažte se nezatínat zuby a neskřípat jimi, protože zúčastněné svaly se projevují na obrysu čelisti a vysílají sdělení agrese, znechucení nebo nejistoty a znepokojení. Hlava Úhel držení hlavy může zprostředkovat příjemci určité sdělení. Vystrkování hlavy směrem vpřed může být nahlíženo jako agresivní. Zakloněná hlava může být považována za známku arogance (shlížení přes nos). Úhlu držení hlavy je však hodně a velmi účinně využíváno v aktivní komunikaci. Např. mírné naklonění hlavy na stranu může pro hovořícího člověka znamenat, že příjemce není tak docela jist tím, co mu říká a rád by položil nějakou otázku. (Tento pohyb hlavy je zpravidla doprovázen mírným zamračením.) Ruce se používají k oživení konverzace, ale používají-li se nadměrně, mohou působit rušivě mohu být také maskou jistých problémů, lži, závislosti, nervozity atd. Uvolněte ramena, snažte se nevrtět a nehrát si se šperky, vlasy, součástmi oblečení atd., protože to budí dojem neklidu nebo nervozity. Založení rukou je pro většinu lidí přirozené a pohodlné, ale v extrémní formě zaklesnete-li pevně ruce jakoby v arktických podmínkách je to obvykle známkou toho, že si nejste jisti sami sebou. Je přirozené, že si chráníme svoji měkkou spodní stranu (na rozdíl od naší tvrdé schránky páteře) a toto gesto je běžné u většiny savců, kteří se kvůli ochraně choulí do klubíčka. Za doprovodu jiných signálů mohou být založené ruce považovány také za známku agrese nebo odporu. Chcete-li dávat najevo klid, sebeovládání a kontrolu nad situací, měli byste se příčným gestům vyhýbat. Tato žena s Vámi pravděpodobně nesouhlasí, ale pouze z jistého pocitu nátlaku a spěchu. Pokuste se jí podat více informací a vhodným gestem postavení destabilizovat. Postoj s rukama v bok vypadá také agresivně. Jako všechna zvířata, když chceme působit dominantně, snažíme se vypadat co možná největší. Kočka nebo pes naježí srst, ropucha se nafoukne, člověk se lehce rozkročí s rukama v bok! její 53

6 Nohy Stejně jako u rukou je pro většinu lidí přirozené a pohodlné zkřížit nohy, ale těsné ovinutí jedné nohy kolem druhé má stejný účinek jako sevření paží kolem těla. Ukazuje to příjemci neverbálního sdělení, že nejste uvolnění a klidní je to známka napětí. Houpání chodidlem u zkřížených nohou je možno považovat ze známku znechucení, podupávání naznačuje netrpělivost. Muž vlevo rozhodně žádnou negaci nevyjadřuje, jen volí nejpohodlnější polohu, na rozdíl od tří mužů vpravo, kteří v různých intenzitách dávají najevo svůj nesouhlas. Muž zcela vpravo již jen stěží drží na uzdě svůj vzdor a agresi. Držení těla Kde je to možné, měl by se zachovávat vzpřímený a otevřený postoj. Svým tělem ovšem můžete i vyvolávat žádoucí účinek, Např. při pohovoru, když sedíte na židli mírně vpředu a nakláníte se směrem k člověku se kterým komunikujete, dodáváte mu pocit, že jste pozorní a máte zájem. Pozor! Charakter se promítá do páteře. 54

7 Podávání rukou Podání rukou je již tak zažitý zvyk, že se nikdo z nás nepozastavuje nad jeho užívání. Avšak i z toho lze poznat postoj vašeho partnera. Toto je nejstandardnější pozice tzv. partnerského podání ruky. Stisk je krátký, upřímný a sebejistý, většinou i teplota a vlhkost ruky je normální. Někdy může dojít ale k tomu, že člověk vaši ruku jakoby přikryje shora. Tento stisk je obvykle provázen silným stiskem, který je delší než obvykle. Snaha tohoto člověka je jasná chce tu vládnout, chce mít navrch. Jistou specialitou jsou tzv. leklé ryby, ruce, které jsou chladné a stisk nijaký. Dlaň je otočena směrem nahoru, jakoby vám na ni nesla srdce vašeho partnera. Není tomu tak, většinou jde o postoj lidí, kteří nejsou dominantní, nechají s sebou manipulovat a velmi často mění názory. Poznámky: 55

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 TAJNÁ ŘEČ TĚLA D.Lewis VICTORIA PUBLISHING PRAHA 3 Carroll and Graf Publishers,

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více