CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita Litoměřice...13 Farní charita Lovosice...18 Oblastní charita Rumburk...21 Oblastní charita Česká Kamenice...24 Oblastní charita Liberec...26 Oblastní charita Most...28 Povodně Diecézní charita Litoměřice...32 Oblastní charita Liberec...38 Oblastní charita Rumburk...40 Oblastní charita Sobotka...41 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...43

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO Poklid prázdninového měsíce srpna náhle narušily zprávy o povodních, které zasáhly tentokrát nejvíce Litoměřickou diecézi. Pomalu si začínáme na tyto živelné katastrofy, které jsou stále častější, zvykat. Jak ale tyto skutečnosti prožívají lidé, kteří jsou přímo ohroženi? Mnozí z nich přišli o domov, pracně nabytý majetek, o hmotné zajištění. Jak jim máme jako křesťané odpovědět na otázku proč? I pro nás je mnohdy těžké pochopit, proč ve světě existuje neštěstí, bolest, nemoc a také smrt. Samozřejmě, že odpověď je to jsou následky dědičného hříchu, ale postačí tato odpověď trpícímu člověku? Zde se jedná o velké tajemství Kříže. V prvním čtení 23. neděle v mezidobí zaznělo: Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? (Mdr-9,13). Pán Ježíš nám toto tajemství osvětlil tím, že na sebe vzal kříž náš kříž. To je odpověď víry. Co ale říci postiženému člověku, který dar víry nemá? Nejlepší odpověď je ta, kterou dali pracovníci jak Diecézní charity, tak Charit místních. Je to odpověď lásky, která pouze nesoucítí, ale pomáhá. To je také duch apoštolátu, který může lidi přivést k Bohu. Matka Tereza z Kalkaty ve svých zařízeních o víře lidem mnoho nemluvila, ale i lidé jiného vyznání a lidé nevěřící poznávali z jejích činů co je to láska Boží a tajemství Kristova kříže. Díky všem, kteří to o letošních povodních dokázali. Pravá láska se totiž ukáže ve schopnosti přinášet oběti nejen Bohu, ale i bližním. P. Mgr. Jiří Hladík

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Oblastní charita Most změnila svou doručovací adresu z ulice U města Chersonu 1552, Most na novou adresu: ulice Fr. Malíka čp.973, Most. Pro korespondenci užívejte prosím již tuto novou adresu. Den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, je vyhlášen jako Den Charity. V tento den Charita pořádá společné aktivity, na kterých více informuje veřejnost o své činnosti. Vybízíme tedy všechny Charity k organizaci nejrůznějších aktivit a zasílání informací o plánovaných i uskutečněných akcích na Diecézní charitu Litoměřice. Při příležitosti Dne Charity se koná v Praze již třetím rokem Cena Charity ČR, kdy jsou oceněny osoby či firmy za mimořádné charitní dílo. Letošní Cena Charity se koná 23. září od 11 hodin v Praze 1. V minulých letech byla za Diecézní charitu Litoměřice oceněna paní Otýlie Megelová, bývalá vrchní sestra střediska CHOPS Chomutov (2008) a Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most (2009). Dne 23. září 2010 se na Diecézní charitě Litoměřice koná setkání na téma Systém vnitřních směrnic v Diecézní charitě Litoměřice a jejich aplikace v jednotlivých Oblastních a Farních charitách.

5 5 EKONOMICKÉ INFORMACE Informace k vyúčtování povodní Finanční příspěvek by neměl být poskytnut na materiál, služby, energii, na který již byl poskytnut od jiné organizace - V darovací smlouvě nebo v zápisu o sociálním šetření musí být uveden způsob plateb tj. číslo účtu příjemce nebo uvedena adresa na poukázání financí složenkou - Darovací smlouva musí být vždy datována a podepsána oběma stranami - Po podpisu DS a doručení prvotních dokladů na DCH, FCH, OCH lze poukázat finanční prostředky na účet obdarovaného příp. vyplatit složenkou nebo uhradit příslušnou částku na účet dodavatele na základě předfaktury - Prvotní doklady o nákupu materiálu; služeb s datem před "povodněmi" nelze akceptovat - Vyúčtování doložení kopií dokladů o použití finančního příspěvku koupě, úhrada služeb atp. pokladní doklady,faktury musí být vystaveny na osobu uvedenou v darovací smlouvě. Popřípadě obdarovaný doloží plnou moc nebo pověření jiné osoby (u seniorů nebo tělesně postižených, kteří si nemohou nákup obstarat sami). - Termín pro vyúčtování tj. zaslání na DCH Ltm - ové tabulky plus fotokopie prvotních dokladů na nákup služeb, energií, materiálu; fotokopie dokladů (bankovních výpisů nebo kopie ústřižků od poštovních poukázek) o poukázání financí obdarovaným a výpisů z účetnictví akutní pomoci do a následné finanční pomoci do Informace k vyúčtování TS 2010 Vyúčtování je obdobné jako v předchozích letech - odeslání fotokopií dokladů o využití TS 2010 na podepsaném formuláři Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2010 s uvedením osvědčení Magistrátu hl.města Prahy (vzory byly odeslány em nebo předány na setkání asistentů TS) spolu s výpisem z účetnictví do

6 6 CO SE DĚJE V CHARITÁCH DIECÉZNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Litoměřická Charita přivítala německé partnery Diecézní charitu (dále jen DCH) Litoměřice navštívili její němečtí partneři z Diecézní charity Drážďany - Míšeň. Setkání se zúčastnil rovněž pan místostarosta města Litoměřic Jiří Landa. DCH Litoměřice s německou Charitou velmi úzce spolupracuje, to byl hlavní důvod, proč si němečtí kolegové pro svůj zájezd zvolili právě diecézi litoměřickou. Návštěva byla zahájena v 10:00 mší svatou v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kterou sloužil místní farář a zároveň prezident DCH Litoměřice otec R.D. ICLic. Józef Szeliga. Celá mše svatá byla česko-německá, stejně jako evangelium četl sám otec Szeliga jak česky, tak německy. Mši svatou doprovázel příjemnou hrou na varhany charitní pracovník pan Alois Kubišta.

7 7 Po mši svaté uvítal hosty také pan místostarosta Landa a rovněž vyzdvihl dlouholetou spolupráci města Litoměřice s místní Diecézní charitou. Upozornil také na Míšeň, jež je partnerským městem právě Litoměřic a sám toto německé město velmi rád navštěvuje. Za pozvání poděkoval i sám ředitel DCH Drážďany-Míšeň a litoměřické Charitě vyjádřil obdiv a uznání. Otec Szeliga ještě krátce seznámil hosty s interiérem samotného kostela, který je nově zrekonstruovaný a přiblížil situaci dalších litoměřických kostelů. Následovala návštěva sídla DCH Litoměřice na Dómském náměstí, kde paní ředitelka Růžena Kavková představila německým kolegům situaci místní Charity a seznámila je s konkrétními projekty. Po přednášce hosté osobně navštívili vybraná zařízení. Část se přemístila do Domova na Dómském pahorku a druhá část do azylového domu, který stejně jako předchozí zařízení provozuje FCH Litoměřice. Někteří navštívili také ubytovnu pro cizince, kterou provozuje DCH Litoměřice. Po společném obědě v restauraci Vikárka si prohlédli město Litoměřice nejprve z vyhlídkové věže na Dómském náměstí a následně osobně

8 8 společně s průvodcem a zároveň překladatelem panem Karlem Rožcem. Samozřejmě nevynechali ani návštěvu katedrály sv. Štěpána. Díky celkem vstřícnému počasí mohli němečtí kolegové zakončit svůj zájezd samostatnou prohlídkou města a s velkým díky se po náročném dni rozloučili. Dobrovolnictví bez hranic V sousedním Německu se konalo Evropské setkání dobrovolníků Charity, jehož se účastnila také Diecézní charita Litoměřice. Konference, jejíž hlavní téma bylo Dobrovolnictví, probíhala ve dnech ve Schmochtitz. Byla organizována v rámci projektu Rozvoj dobrovolnického sociálního angažmá v příhraničním regionu Neisse-Nisa-Nysa. Tento projekt je realizován z prostředků Evropské unie v rámci Evropských fondů pro Regionální rozvoj a s podporou Euroregionu Nisa. Hlavními organizátory konference byla Diecézní charita Drážďany Míšeň (Německo) a Diecézní charita Legnice (Polsko), které spolupracovaly s Diecézní charitou Görlitz (Německo) a Diecézní charitou Litoměřice (ČR). Každá ze zúčastněných Charit prezentovala svou činnost v oblasti dobrovolnictví a společně pak diskutovaly na dané téma. Cílem Konference

9 9 bylo přiblížit se člověku, což se myslím díky vhodně zvoleným tématům podařilo. Seznámili jsme se s ambulantní hospicovou péčí v Německu, ve které jsou dobrovolníci velmi aktivní. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem Charita dobrovolníky získává a mile nás překvapilo, že v této oblasti působí lidé všech věkových kategorií. Velkým pozitivem je také úzká spolupráce místní Charity s církevní obcí, kde je dostatek lidí ochotných nezištně pomáhat druhým. Dobrovolníci se rovněž účastní různých kurzů, které jsou nezbytné pro jejich práci. Náklady dobrovolníka na tuto službu hradí stát. Další oblastí, ve které se angažují dobrovolníci je péče o nemocné s demencí. Tento projekt organizuje Charita v Görlitz (Německo). Dobrovolníci navštěvují jednou týdně domácnost postiženého a umožňují tak jeho rodině změnit na pár hodin prostředí, případně zařídit vše potřebné, což s takto postiženým členem rodiny není možné. V Německu je také dobrovolnictví rozšířené ve vězeňství. Charita v Cottbus zajišťuje tři věznice. Dobrovolníci vězňům zprostředkovávají kontakt s rodinou či přáteli, korespondenci, doprovázejí je na procházkách, případně pomáhají se zařizováním bytu po propuštění.

10 10 Polští dobrovolníci zde představili svou činnost v mnoha oblastech. Mladí lidé chodí doučovat děti v Dětských domovech, navštěvovat klienty Domovů s pečovatelskou službou a Domovů důchodců. Aktivně vyhledávají místa, kde je potřeba pomoci a operativně tyto situace řeší. Prostřednictvím školních kroužků jsou v dobrovolnictví podporovány již malé děti. Tyto kroužky jsou úzce spjaty s církví a výukou náboženství. V neposlední řadě vystoupili také dobrovolníci z ČR v zastoupení paní Hany Venturové (vedoucí Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou) a Ivy Špičkové (dobrovolnice). Společně s dalšími dobrovolnicemi, které se nemohly konference zúčastnit, pomáhají lidem bez domova v oblasti Varnsdorfu. Obětavě a nezištně, bez jakýchkoliv prostředků pomáhají potřebným. Vzhledem k narůstajícím potřebám usilují o zřízení služby profesionální, která by jim umožnila více pomoci všem potřebným. V rámci konference vystoupil také pan Mario Junglas z berlínské kanceláře Německé Charity. Charitu nelze dělat jen dobrovolně nebo jen profesionálně, tyto činnosti se musí prolínat, uvedl pan Junglas a na závěr dodal: Křesťanství je neomezené. Když lásku dám, tak o nic nepřicházím, ale naopak získávám. Romská osada Kojatice Diecézní charita Litoměřice zaměřuje svou činnost do mnoha oblastí a jednou z nich je také práce s Romy v romské osadě Kojatice na Slovensku. Již od roku 2002 jezdí každým rokem do zmíněné osady dobrovolníci či pracovníci Diecézní charity Litoměřice a aktivně pracují s místními dětmi jak předškolního tak školního věku. Do roku 2008 jsme zde trávili téměř celé prázdniny a připravovali nejrůznější aktivity především dětem. Od roku 2009 se však náš projekt posunul o krok dál. Vzhledem k tomu, že žádné dítě z komunity nenavštěvuje mateřskou školu, nastupovaly děti do školy bez základních znalostí a dovedností a především bez znalosti slovenského jazyka, což vedlo k velkým rozdílům v porovnání s dětmi majoritní populace. Domníváme se, že v průběhu základní školní docházky není toto počáteční znevýhodnění nikdy zcela překonáno a potenciál dětí není tedy plně rozvinut, což bývá v dospělosti zdrojem sociálního vyloučení. Prostřednictvím našeho projektu vytváříme systém intenzivní předškolní pedagogické práce s dětmi, která je zaměřena na redukci výše popsaného znevýhodnění.

11 11 Projekt připravuje děti předškolního věku na vstup do školy, ale zároveň se soustředí i na děti dospívající, které buď dokončují nebo již dokončily povinnou školní docházku. Snaží se tyto děti vést k dalšímu vzdělávání a ukázat jim možnou cestu, nebo alespoň poskytnout smysluplné využití volného času. Vzdělávací aktivity probíhají denně po dobu čtyř hodin v zařízení klubového typu formou individuálních vzdělávacích plánů. Vlastní aktivity realizuje sociálně-pedagogická pracovnice zaměstnankyně ObÚ Kojatice, jejíž mzdové náklady jsou hrazeny z prostředků projektu a odbornou úroveň pedagogických aktivit garantuje pracovnice DCH Litoměřice s pedagogickým vzděláním. Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi dosáhli vyšší úrovně vzdělanosti dětí, pomohli jim při začleňování do majoritní společnosti a při překonávání mezikulturních bariér. Naším cílem není dosáhnou asimilace romské komunity s komunitou majority, ale integrace Romů a především pak spokojenosti dětí. Také letos proběhl týdenní monitorovací pobyt v místní komunitě, kterého se účastnila pracovnice DCH Litoměřice, jenž má na starosti zmiňovaný projekt, společně s kolegyní, ředitelkou FCH Lovosice, Petrou Szaffnerovou Bímonovou.

12 12 Během pobytu mezi místními Romy a především dětmi jsme nabyli dojmu, že práce s předškolními dětmi bezpochyby přináší výsledky. Vědomosti a dovednosti současných předškoláků jsou nesrovnatelné s jejich vrstevníky v předchozích letech před zahájením projektu. I přes ne příliš vyhovující prostory, ve kterých děti pracují, odvádí místní sociálněpedagogická pracovnice paní Beata Miženková obdivuhodnou práci a svým trpělivým přístupem učí děti všemu potřebnému pro úspěšný vstup do školy. Věříme, že projekt, který realizujeme v místní osadě přinese pozitiva do života těchto dětí a pomůže jim lépe se integrovat do majoritní společnosti, což bylo naším záměrem od samého počátku projektu.

13 13 FARNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce v Litoměřicích Farní charita Litoměřice realizuje od projekt podpořený Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky zaměřený na podporu mužů a žen při hledání pracovního uplatnění. Projekt realizujeme s cílem napomoci skupinám obyvatel vyrovnat se s určitým omezením nebo zdánlivou nevýhodou před vstupem na trh práce a s cílem vytvořit pro tyto osoby několik pracovních míst ve vlastní organizaci. Realizace je naplánovaná na dva roky. Projekt nabízí odborné poradenství a podporu vedoucí k motivaci hledat a udržet si pracovní místo. Účastníci absolvují vzdělávání v komunikačních dovednostech a získají odbornou praxi.

14 14 Projekt je určen pro nezaměstnané z cílových skupin osob z Litoměřic a okolí. Mohou se zapojit osoby se zdravotním postižením s výjimkou těžce zrakově postižených, osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a osoby starší 50 let. Farní charita vytvoří a nabídne účastníkům 18 pracovních míst ve vybraných profesích. Pro účastníky je důležité, že si mohou vyzkoušet práci na daném pracovišti v rámci odborné praxe a případně absolvovat kvalifikační kurz. Odborná praxe a pracovní místa jsou nabízena v pracovních pozicích: administrativní pracovník/ce, pracovník/ce v prádelně (žehlírna, šicí centrum), pracovník/ce pro úklid, pečovatel/ka, pomocná síla v kuchyni a údržbář/ka. Služby projektu můžeme nabídnou až 60-ti osobám. Realizace je rozdělena do 8 etap, nyní probíhá třetí. Účastníci první a druhé etapy již absolvovali odbornou praxi a někteří nastoupili na pracovní místa. Celkem se zatím zapojilo 26 osob. Více na webových stránkách organizace: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky

15 15 Lucarino dance Ve středu 11. srpna nás v Charitním domově sv. Zdislava poctil návštěvou taneční soubor Lucarino dance. Tanečníci jsou klienti Diagnostického ústavu sociální péče v Čížkovicích. Po příjezdu se šli podívat na naší zahradu a s uznáním zhodnotili, jak o zahradu pečujeme. Zkontrolovali si místo pro vystoupení a byli spokojeni s tím, že je posekaná tráva a mají tak dostatek prostoru na tanec. I počasí nám přálo a nad tanečníky se klenula krásně modrá obloha. Vystoupení se všem klientům líbilo a někteří si ještě chvíli poseděli a relaxovali pod stromy i po odjezdu účinkujících. Výlet lodí Porta Bohemica Dne 24. června 2010 vyrazila šedesátka uživatelů sociálních služeb Farní charity Litoměřice na celodenní výlet lodí Porta Bohemica trasou Litoměřice Ústí nad Labem. Tento výlet jsme mohli uskutečnit zejména díky příspěvku Města Litoměřice, kterému tímto velice děkujeme. Zúčastnili se

16 16 uživatelé středisek: Domov na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava, Domovy s pečovatelskou službou Kosmonautů a Švermova ulice. Počasí nám více než přálo, krajina byla úžasná, všichni výletníci si celou akci velice užili. Díky šikovné obsluze na lodi, jsme využili možnosti občerstvení o pití ani jídlo nebylo nouze. Okolí, nám již známe vesničky, jsme si prohlédli z úplně jiné perspektivy, navštívili jsme Píšťany, Lovosice, Velké Žernoseky (přívoz), Dolní Zálezly a Ústí nad Labem Vaňovský vodopád. Výletní akce seniorů mimo jejich momentální domovy nebo dokonce mimo město, ve kterém žijí, jsou nenahraditelným prostředkem pro retrospektivní prožívání nových událostí, ale i pro utužování či znovunavazování sociálních kontaktů ve známém kolektivu, ale neznámém prostředí. Nejenže je člověk zcela přirozeným způsobem nucen komunikovat na jiné úrovni, než je běžně zvyklý (mladí lidé a děti na lodi, obsluha s občerstvením atd.), ale zároveň komunikovat se známými lidmi a tyto typy komunikace vzájemně kombinovat.

17 Další příležitostí, kterou tento výlet skýtal, byla možnost strávit téměř celý den se svou rodinou. Tuto možnost využilo hned uživatelů a uživatelek. Proto jsme se mohli seznámit s vnoučaty, sestrami, nebo dcerami a syny. Nevšední zážitek všedního dne příští rok opět zopakujeme. 17 na lodi několik bratry a si snad Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili, personálu Farní charity a posádce lodi za ochotu a pomoc. Bedňáci Dne k nám poprvé do Charitního domova sv. Zdislava přijela kapela Bedňáci z Diagnostického ústavu sociální péče v Čížkovicích. Skupina je složena z hudebně nadaných mladíků, kteří pod vedením svého kapelníka předvedli pásmo písní s autorskými texty. Poslechli jsme si skladby s názvy: Pro Tebe z nebe, Bezstarostná jízda, Hymnu DÚSP Čížkovice a další. Bylo vidět, že mladé muže hudba velice

18 18 baví a už jenom svým nadšením nás nabili pozitivní energií a hned nám bylo veseleji. FARNÍ CH ARITA LOVOSICE Všichni společně na Savore Jekhetane V sobotu 14.srpna 2010 uspořádala Farní charita Lovosice již druhý ročník festivalu Savore Jekhetane. Název festivalu, v překladu znamenající všichni společně, zcela vystihl festivalovou atmosféru. Celé odpoledne se totiž neslo v duchu tance, zpěvu a radostné nálady, kterou vytvořily dětské romské neprofesionální taneční a hudební soubory, kterých se do lovosického kulturního střediska sjelo třináct z různých měst Ústeckého kraje a Libereckého kraje, ale také například z Prahy. Návštěvníkům se během odpoledne představily jak tzv. zavedené taneční a pěvecké soubory, tak i začínající soubory, které soutěžily ve třech vyhlášených kategoriích, zpěvu, tradičním romském tanci a tanci moderním.

19 19 Romská hudba zazněla již při samotném zahájení festivalu v podání lovosické skupiny Lendel band, roztančivší především malé diváky v sále, aby jej v zápětí zahájil známý moderátor Richard Samko, který celým festivalem prováděl. Poté celému festivalu požehnal, hudební nástroje posvětil P. Martin Davídek z Litoměřic a po společné modlitbě v českém i romském jazyce začala samotná přehlídka jednotlivých souborů. Mezi soubory nechyběl lovosický taneční soubor Lačho Amicus Farní charity Lovosice, který soutěžil ve všech vyhlášených soutěžních kategoriích, v tradičním romském tanci, v tanci moderním a ve zpěvu. Vedle lovosického tanečního souboru měli návštěvníci možnost shlédnout vystoupení roudnického souboru Benga Čhaja, roudnického pěveckého tria Proměny, litoměřického souboru Devleskere čavore, ústeckého souboru Divoké kočky ze Střekova, trmického souboru Šukar Taja, českolipských tří souborů Cikne Perly, Amare čhave a Kale apsa, duchcovského souboru Romčata, rumburského souboru Devleskere čave, pražského hudebního tělesa Šenkiben nebo Brnického souboru Le Devleskere čhave. A byl-li to festival soutěžní, znamená to, že veškerá vystoupení pečlivě sledovala a hodnotila porota ve složení: slečna Edith Kroupová z Diecézní charity Litoměřice, paní Margita Cichá, paní Dana Dubjelová, P. Martin Davídek a Ivan Veselý.

20 20 Ta po několikahodinovém programu udělila první místo v kategorii tradiční romský tanec lovosickému tanečnímu souboru Lačho Amicus, který během svého téměř čtvrthodinového vystoupení roztančil celé kulturní středisko. V kategorii moderní tanec pak zvítězil českolipský taneční soubor Cikne Perly, který i přes to, že je začínajícím souborem, získává řadu úspěchů,čehož dokladem bylo i první místo na tomto festivalu. V kategorii pěvecké opět zazářil lovosický soubor Lačho Amicus, trojice jedenáctiletých chlapců si během chvíle získala nejen sympatie diváků, ale i poroty. Návštěvníkům festivalu se rovněž představila lovosická Pavlína Lendelová, Miss Roma České republiky 2010 a zároveň první vicemiss Roma International. Hostem festivalu byla kapela Gulo Čar, která celé odpoledne ukončila půlhodinovým vystoupením svých nejznámějších písní. Festival Savore Jekhetane byl realizován za finanční podpory Ministerstva České republiky, města Lovosice a společnosti TRCZ a věcnými dary přispěla společnost T-Mobile Czech republic, ale také celá řada lovosických firem. (PSB, Farní charita Lovosice)

21 21 OBL ASTNÍ CH ARITA RUMBURK Nové detašované pracoviště ve Šluknově Oblastní charita Rumburk zřídila nové detašované pracoviště. Slavnostní otevření proběhlo 6. září 2010 v 10,00 hodin na adrese Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově. Přítomni byla nejen Martina Škodová, ředitelka Oblastní charity Rumburk, ale také zástupce města p. Kořínek, starosta Města Šluknov, ředitel výše zmíněné školy Mgr. Rudolf Sochor a pedagogičtí pracovníci Mgr. Petr Anděl, Mgr. Hana Andělová a Mgr. Milan Ritschel. Ti budou také v rámci praktické výuky svých studentů zajišťovat odborné poradenství v poradně. Oblastní charita Rumburk má při realizaci pobočky v řediteli školy Mgr. Rudolfu Sochorovi obrovskou podporu. Nejen, že za symbolickou cenu pronajal charitě prostory poradny, ale také kompletně zajistil konzultovnu a čekárnu potřebným vybavením. sdělila ředitelka rumburské charity Martina Škodová. Poradna v Rumburku poskytuje bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné poradenství cca v 18-ti oblastech. Nejinak tomu bude i na detašovaném pracovišti ve Šluknově. To bude otevřeno každé pondělí od 15,00 do 17,00 hodin. Obrátit se na něj se svými problémy můžete osobně na adrese T.G. Masaryka 580, Šluknov, em na nebo telefonicky na čísle Pryč z města Oblastní charitě Rumburk se v letošním roce podařilo zrealizovat za podpory MV ČR v rámci programu Prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji, letní tábor pro dvacet dětí. Výchovně rekreační tábor Pryč z města, zaměřený na prevenci kriminality, se konal ve dnech na Terénní základně Krásný Buk. Děti byly vytipovány pracovníky služeb sociální prevence, které Oblastní charita Rumburk provozuje. Všichni se tam dopravili na kolech a náš peloton si mohli dokonce náhodní diváci plést s právě probíhajícím závodem Tour de feminy. Táborový program byl nabitý nejenom zábavou, ale i velkým množstvím informací, které dětem měly pomoci v zorientování se v jejich budoucím životě. Debaty a besedy zaměřené hlavně na prevenci kriminality i na dluhovou problematiku zajišťovala nejenom Pavla Nekudová, vedoucí Občanské poradny Rumburk, ale i strážníci z Městské policie Rumburk.

22 22 Ti přijeli za dětmi na tábor a připravili si pro ně i praktické ukázky ze své práce. Bylo tedy možné vidět a vyzkoušet si nejenom zneškodňování a zatýkání pachatele, odchyt zatoulaných zvířat, ale i střelbu z plynové pistole. Bavilo to nejenom kluky, ale i děvčata. Jedna dívka se dokonce rozhodla:,,budu policajtkou. Dobrovolní hasiči města Varnsdorf přijeli klikatými a úzkými cestami za dětmi třemi vozy. Jedním z nich byla dokonce i Tatra 148. Kluci byli ve střehu. Z vítajícího hloučku se jen ozývalo,,ty vogo osmikolka, ty brďo ty kola. Hasiči předvedli techniku a dovolili dětem vžít se do jejich práce. Okolím se rozléhalo houkání, troubení a je možné, že někteří obyvatelé Krásné Lípy si mysleli, že někde opravdu hoří. Co nadchlo děvčata? Možnost vyzkoušet si přímo hasičský oděv s přilbou včetně dýchacího přístroje. Dívky se shodly,,to je ale tíha. Na táboře se každý den odehrávaly vodní bitvy. Kupodivu vždy prohrály vedoucí, které byly nejvíce mokré. Tyto bitvy nahrazovaly koupání, osvěžovaly v horku, které panovalo. Ovšem na bitvu za pomocí požárních hadic to nemělo. Po odjezdu hasičů se svorně děti ptaly:,,přijedou zase zítra?,,to byla ale bitva, paráda.

23 23 Náhle byla pryč i únava z předešlého celodenního výletu po Kyjovském údolí. Táborníci se prezentovali na veřejnosti vlastnoručně navrženými a vyrobenými vlajkami, nabatikovanými tričky a šátky. Asistentka služeb pro rodiny s dětmi Dáša Minaříková si dala tu práci a ve svém volném čase pro děti připravila překvapení háčkovaný herní plán pro živé Člověče, nezlob se!,,jé my budeme hrát člověče jak v reklamě, to byla první reakce. Ani náš tábor se neobešel bez oblíbených ranních rozcviček, táboráků s vuřty, stezky odvahy a karnevalu. O hladové žaludky všech se starala po celou dobu Martina Škodová, která na čas vyměnila svou ředitelskou funkci za pozici vrchního kuchaře a opravdu nám chutnalo.,,tábor jsme si užili shodli jsme se všichni. Věříme, že se nám zase příští rok podaří zajistit finance a tábor opět zrealizovat. Pavla Nekudová, Monika Hrochová

24 24 OBL ASTNÍ CH ARITA ČESKÁ K AMENICE Proč právě Dům se zvláštním režimem??? Možná se mnozí ptají:,,proč právě Dům se zvláštním režimem? Nedá se odpovědět úplně snadno. Pro některé může být zcela nepochopitelné, proč se zabýváme lidmi, kteří si často své životy, více či méně, zkomplikovali sami. Dostali se až na pokraj společnosti a doslova a do písmene pocítili hořkost sociální exkluze. Často dostáváme otázky typu :,,Má ta Vaše práce smysl? Odpověděla bych asi tímto příběhem, který zajisté není jediný. Paní Vlasta k nám na Dům přišla ve zbědovaném stavu. Potrhané, znečištěné šaty, na obličeji monokly, zlomená žebra, plno modřin po těle a tu největší bolest ukrytou někde v sobě, o které sice nehovořila, ale v jejích očích se dala snadno přečíst i přesto, že se snažila mile pousmát. Byla okradena o doklady, o těch málo peněz co měla, o mobil. Žila na ulici se svou psychickou nemocí a alkoholismem. Byla snadno zneužitelnou obětí všem, kdo si tohoto stačili povšimnout a neřešili morální hodnoty. První den u nás šla paní Vlasta do města na nákup. Bohužel se ji nepodařilo odolat chuti na alkohol, zakoupila krabicové víno a v parku se opila. Při návštěvě veřejných toalet v opilosti upadla, rozbila si hlavu a byla převezena do nemocnice. Zcela upřímně řečeno, po té co jsem tuto dámu dostala do péče jsem si říkala :,, To bude síla. Její první dny po převozu z nemocnice byly náročné jak pro personál, tak pro další uživatele Domu. Paní Vlasta neuměla trávit volný čas jinak, než posedáváním na kuřárně a popíjením kávy. Nabídku možných činností dopředu

25 25 negovala s tím, že to jistě neumí. Ještě nějaký čas využívala situace a jako důvod uváděla bolestivá zlomená žebra, což bylo na jednu stranu pochopitelné, na druhou zavádějící. Co paní Vlasta rychle a snadno pochopila je, že musí zde v našem Domě udržet abstinenci, jelikož v případě konzumace alkoholu nebude puštěna do Domu. Obávali jsme se, že se při dalších návštěvách města budou opakovat podobné situace, jako byla ta,,úvodní, naštěstí tomu tak nebylo. Při popíjení její oblíbené kávy se pojednou zmínila, že kdysi dávno pletla. Využila jsem této informace, šla a zakoupila vlnu, jehlice a nabídla paní Vlastě, ať si zkusí něco uplést. Nejdříve se zdráhala, obávala se, že si na tuto činnost nevzpomene, nevěřila si, velmi se podceňovala. Nicméně veškeré své nejistoty zvládla překonat a pustila se do pletení první šály. Práce ji šla od ruky a s každou další šálou byly výtvory lepší a lepší. Postupně s velkým nadšením upletla šály snad všem uživatelům Domu, včetně pracovníků. Velmi si užívala pozitivního hodnocení od druhých a jako žena vzkvétala před očima. Celkově se její zevnějšek očividně lepšil. Z odrbané, zmlácené, špinavé a nešikovné ženštiny se postupem času stala zajímavá a šikovná dáma, která přijala odpovědnost sama za sebe a s částečnou podporou zvládala každodenní běžné činnosti, které pro ni bývaly v určité době jejího nesnadného života nepřekonatelným problémem. Podobných příběhů je nespočet. Každý, kdo přijde k nám na Dům, přijde se svým osobitým příběhem. Jediné co můžeme udělat je to, že tyto lidi vnímáme stále jako lidi i po té, co k nám přijdou odvrženi společností a především sami sebou. Neděláme nic zázračného, pouze se držíme základních potřeb člověčenství a vycházíme z potřeb každého z nás. My všichni sociálně začleněni máme své rodiny, pracovní skupiny, kolektivy a vnímáme to již jako samozřejmost. Pro tyto zklamané a odvržené jedince je leckdy prožitek přijetí v podobných zařízeních naprosto novým nebo dávno zapomenutým pocitem. Náš Dům nabízí lidem místo, kde poznají pocit přijetí a mohou znovu nalézt svou hodnotu. V mnohých případech to může být prvním a výchozím krokem k sociální inkluzi, na které stojí celý zákon 108 z roku 2006 o sociálních službách. V úvodu jsem začala otázkou proč právě Dům se zvláštním režimem. Odpověď je v tomto textu, v příbězích lidí, kteří si za pomoci právě našeho Domova, ale také velkého vlastního úsilí opět našli své místo v životě. (jména osob byla záměrně zaměněna s ohledem na mlčenlivost) Markéta Kordová

26 26 OBL ASTNÍ CH ARITA LIBEREC Domov sv. Moniky a sv. Anny Oblastní charita Liberec provozuje dva azylové domy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Moniky v Liberci a Domov sv. Anny ve Stráži nad Nisou. Základním posláním těchto Domovů je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty bydlení, nebo jsou ohroženy domácím násilím. Podpůrnými činnostmi usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vést je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti. Pro naše maminky se nám podařilo zrealizovat různé kurzy, které jim pomáhají s návratem do běžného života. Je to například kurz vaření, ovládání PC, českého jazyka a dalších sociálních dovedností. Velké úspěchy zaznamenal právě kurz vaření. V každém Domově se koná jednou měsíčně pod vedením zkušené sociální pracovnice. Maminky mají možnost si vyzkoušet a naučit se spoustu různých receptů od studené kuchyně až po přípravu teplých jídel, zaměřených na výživnou, levnou a

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz zprávy CHARITY 4/2004 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více