CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA"

Transkript

1 ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

2 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita Litoměřice...13 Farní charita Lovosice...18 Oblastní charita Rumburk...21 Oblastní charita Česká Kamenice...24 Oblastní charita Liberec...26 Oblastní charita Most...28 Povodně Diecézní charita Litoměřice...32 Oblastní charita Liberec...38 Oblastní charita Rumburk...40 Oblastní charita Sobotka...41 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice...43

3 3 DUCHOVNÍ SLOVO Poklid prázdninového měsíce srpna náhle narušily zprávy o povodních, které zasáhly tentokrát nejvíce Litoměřickou diecézi. Pomalu si začínáme na tyto živelné katastrofy, které jsou stále častější, zvykat. Jak ale tyto skutečnosti prožívají lidé, kteří jsou přímo ohroženi? Mnozí z nich přišli o domov, pracně nabytý majetek, o hmotné zajištění. Jak jim máme jako křesťané odpovědět na otázku proč? I pro nás je mnohdy těžké pochopit, proč ve světě existuje neštěstí, bolest, nemoc a také smrt. Samozřejmě, že odpověď je to jsou následky dědičného hříchu, ale postačí tato odpověď trpícímu člověku? Zde se jedná o velké tajemství Kříže. V prvním čtení 23. neděle v mezidobí zaznělo: Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? (Mdr-9,13). Pán Ježíš nám toto tajemství osvětlil tím, že na sebe vzal kříž náš kříž. To je odpověď víry. Co ale říci postiženému člověku, který dar víry nemá? Nejlepší odpověď je ta, kterou dali pracovníci jak Diecézní charity, tak Charit místních. Je to odpověď lásky, která pouze nesoucítí, ale pomáhá. To je také duch apoštolátu, který může lidi přivést k Bohu. Matka Tereza z Kalkaty ve svých zařízeních o víře lidem mnoho nemluvila, ale i lidé jiného vyznání a lidé nevěřící poznávali z jejích činů co je to láska Boží a tajemství Kristova kříže. Díky všem, kteří to o letošních povodních dokázali. Pravá láska se totiž ukáže ve schopnosti přinášet oběti nejen Bohu, ale i bližním. P. Mgr. Jiří Hladík

4 4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Oblastní charita Most změnila svou doručovací adresu z ulice U města Chersonu 1552, Most na novou adresu: ulice Fr. Malíka čp.973, Most. Pro korespondenci užívejte prosím již tuto novou adresu. Den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, je vyhlášen jako Den Charity. V tento den Charita pořádá společné aktivity, na kterých více informuje veřejnost o své činnosti. Vybízíme tedy všechny Charity k organizaci nejrůznějších aktivit a zasílání informací o plánovaných i uskutečněných akcích na Diecézní charitu Litoměřice. Při příležitosti Dne Charity se koná v Praze již třetím rokem Cena Charity ČR, kdy jsou oceněny osoby či firmy za mimořádné charitní dílo. Letošní Cena Charity se koná 23. září od 11 hodin v Praze 1. V minulých letech byla za Diecézní charitu Litoměřice oceněna paní Otýlie Megelová, bývalá vrchní sestra střediska CHOPS Chomutov (2008) a Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most (2009). Dne 23. září 2010 se na Diecézní charitě Litoměřice koná setkání na téma Systém vnitřních směrnic v Diecézní charitě Litoměřice a jejich aplikace v jednotlivých Oblastních a Farních charitách.

5 5 EKONOMICKÉ INFORMACE Informace k vyúčtování povodní Finanční příspěvek by neměl být poskytnut na materiál, služby, energii, na který již byl poskytnut od jiné organizace - V darovací smlouvě nebo v zápisu o sociálním šetření musí být uveden způsob plateb tj. číslo účtu příjemce nebo uvedena adresa na poukázání financí složenkou - Darovací smlouva musí být vždy datována a podepsána oběma stranami - Po podpisu DS a doručení prvotních dokladů na DCH, FCH, OCH lze poukázat finanční prostředky na účet obdarovaného příp. vyplatit složenkou nebo uhradit příslušnou částku na účet dodavatele na základě předfaktury - Prvotní doklady o nákupu materiálu; služeb s datem před "povodněmi" nelze akceptovat - Vyúčtování doložení kopií dokladů o použití finančního příspěvku koupě, úhrada služeb atp. pokladní doklady,faktury musí být vystaveny na osobu uvedenou v darovací smlouvě. Popřípadě obdarovaný doloží plnou moc nebo pověření jiné osoby (u seniorů nebo tělesně postižených, kteří si nemohou nákup obstarat sami). - Termín pro vyúčtování tj. zaslání na DCH Ltm - ové tabulky plus fotokopie prvotních dokladů na nákup služeb, energií, materiálu; fotokopie dokladů (bankovních výpisů nebo kopie ústřižků od poštovních poukázek) o poukázání financí obdarovaným a výpisů z účetnictví akutní pomoci do a následné finanční pomoci do Informace k vyúčtování TS 2010 Vyúčtování je obdobné jako v předchozích letech - odeslání fotokopií dokladů o využití TS 2010 na podepsaném formuláři Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2010 s uvedením osvědčení Magistrátu hl.města Prahy (vzory byly odeslány em nebo předány na setkání asistentů TS) spolu s výpisem z účetnictví do

6 6 CO SE DĚJE V CHARITÁCH DIECÉZNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Litoměřická Charita přivítala německé partnery Diecézní charitu (dále jen DCH) Litoměřice navštívili její němečtí partneři z Diecézní charity Drážďany - Míšeň. Setkání se zúčastnil rovněž pan místostarosta města Litoměřic Jiří Landa. DCH Litoměřice s německou Charitou velmi úzce spolupracuje, to byl hlavní důvod, proč si němečtí kolegové pro svůj zájezd zvolili právě diecézi litoměřickou. Návštěva byla zahájena v 10:00 mší svatou v děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích, kterou sloužil místní farář a zároveň prezident DCH Litoměřice otec R.D. ICLic. Józef Szeliga. Celá mše svatá byla česko-německá, stejně jako evangelium četl sám otec Szeliga jak česky, tak německy. Mši svatou doprovázel příjemnou hrou na varhany charitní pracovník pan Alois Kubišta.

7 7 Po mši svaté uvítal hosty také pan místostarosta Landa a rovněž vyzdvihl dlouholetou spolupráci města Litoměřice s místní Diecézní charitou. Upozornil také na Míšeň, jež je partnerským městem právě Litoměřic a sám toto německé město velmi rád navštěvuje. Za pozvání poděkoval i sám ředitel DCH Drážďany-Míšeň a litoměřické Charitě vyjádřil obdiv a uznání. Otec Szeliga ještě krátce seznámil hosty s interiérem samotného kostela, který je nově zrekonstruovaný a přiblížil situaci dalších litoměřických kostelů. Následovala návštěva sídla DCH Litoměřice na Dómském náměstí, kde paní ředitelka Růžena Kavková představila německým kolegům situaci místní Charity a seznámila je s konkrétními projekty. Po přednášce hosté osobně navštívili vybraná zařízení. Část se přemístila do Domova na Dómském pahorku a druhá část do azylového domu, který stejně jako předchozí zařízení provozuje FCH Litoměřice. Někteří navštívili také ubytovnu pro cizince, kterou provozuje DCH Litoměřice. Po společném obědě v restauraci Vikárka si prohlédli město Litoměřice nejprve z vyhlídkové věže na Dómském náměstí a následně osobně

8 8 společně s průvodcem a zároveň překladatelem panem Karlem Rožcem. Samozřejmě nevynechali ani návštěvu katedrály sv. Štěpána. Díky celkem vstřícnému počasí mohli němečtí kolegové zakončit svůj zájezd samostatnou prohlídkou města a s velkým díky se po náročném dni rozloučili. Dobrovolnictví bez hranic V sousedním Německu se konalo Evropské setkání dobrovolníků Charity, jehož se účastnila také Diecézní charita Litoměřice. Konference, jejíž hlavní téma bylo Dobrovolnictví, probíhala ve dnech ve Schmochtitz. Byla organizována v rámci projektu Rozvoj dobrovolnického sociálního angažmá v příhraničním regionu Neisse-Nisa-Nysa. Tento projekt je realizován z prostředků Evropské unie v rámci Evropských fondů pro Regionální rozvoj a s podporou Euroregionu Nisa. Hlavními organizátory konference byla Diecézní charita Drážďany Míšeň (Německo) a Diecézní charita Legnice (Polsko), které spolupracovaly s Diecézní charitou Görlitz (Německo) a Diecézní charitou Litoměřice (ČR). Každá ze zúčastněných Charit prezentovala svou činnost v oblasti dobrovolnictví a společně pak diskutovaly na dané téma. Cílem Konference

9 9 bylo přiblížit se člověku, což se myslím díky vhodně zvoleným tématům podařilo. Seznámili jsme se s ambulantní hospicovou péčí v Německu, ve které jsou dobrovolníci velmi aktivní. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem Charita dobrovolníky získává a mile nás překvapilo, že v této oblasti působí lidé všech věkových kategorií. Velkým pozitivem je také úzká spolupráce místní Charity s církevní obcí, kde je dostatek lidí ochotných nezištně pomáhat druhým. Dobrovolníci se rovněž účastní různých kurzů, které jsou nezbytné pro jejich práci. Náklady dobrovolníka na tuto službu hradí stát. Další oblastí, ve které se angažují dobrovolníci je péče o nemocné s demencí. Tento projekt organizuje Charita v Görlitz (Německo). Dobrovolníci navštěvují jednou týdně domácnost postiženého a umožňují tak jeho rodině změnit na pár hodin prostředí, případně zařídit vše potřebné, což s takto postiženým členem rodiny není možné. V Německu je také dobrovolnictví rozšířené ve vězeňství. Charita v Cottbus zajišťuje tři věznice. Dobrovolníci vězňům zprostředkovávají kontakt s rodinou či přáteli, korespondenci, doprovázejí je na procházkách, případně pomáhají se zařizováním bytu po propuštění.

10 10 Polští dobrovolníci zde představili svou činnost v mnoha oblastech. Mladí lidé chodí doučovat děti v Dětských domovech, navštěvovat klienty Domovů s pečovatelskou službou a Domovů důchodců. Aktivně vyhledávají místa, kde je potřeba pomoci a operativně tyto situace řeší. Prostřednictvím školních kroužků jsou v dobrovolnictví podporovány již malé děti. Tyto kroužky jsou úzce spjaty s církví a výukou náboženství. V neposlední řadě vystoupili také dobrovolníci z ČR v zastoupení paní Hany Venturové (vedoucí Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou) a Ivy Špičkové (dobrovolnice). Společně s dalšími dobrovolnicemi, které se nemohly konference zúčastnit, pomáhají lidem bez domova v oblasti Varnsdorfu. Obětavě a nezištně, bez jakýchkoliv prostředků pomáhají potřebným. Vzhledem k narůstajícím potřebám usilují o zřízení služby profesionální, která by jim umožnila více pomoci všem potřebným. V rámci konference vystoupil také pan Mario Junglas z berlínské kanceláře Německé Charity. Charitu nelze dělat jen dobrovolně nebo jen profesionálně, tyto činnosti se musí prolínat, uvedl pan Junglas a na závěr dodal: Křesťanství je neomezené. Když lásku dám, tak o nic nepřicházím, ale naopak získávám. Romská osada Kojatice Diecézní charita Litoměřice zaměřuje svou činnost do mnoha oblastí a jednou z nich je také práce s Romy v romské osadě Kojatice na Slovensku. Již od roku 2002 jezdí každým rokem do zmíněné osady dobrovolníci či pracovníci Diecézní charity Litoměřice a aktivně pracují s místními dětmi jak předškolního tak školního věku. Do roku 2008 jsme zde trávili téměř celé prázdniny a připravovali nejrůznější aktivity především dětem. Od roku 2009 se však náš projekt posunul o krok dál. Vzhledem k tomu, že žádné dítě z komunity nenavštěvuje mateřskou školu, nastupovaly děti do školy bez základních znalostí a dovedností a především bez znalosti slovenského jazyka, což vedlo k velkým rozdílům v porovnání s dětmi majoritní populace. Domníváme se, že v průběhu základní školní docházky není toto počáteční znevýhodnění nikdy zcela překonáno a potenciál dětí není tedy plně rozvinut, což bývá v dospělosti zdrojem sociálního vyloučení. Prostřednictvím našeho projektu vytváříme systém intenzivní předškolní pedagogické práce s dětmi, která je zaměřena na redukci výše popsaného znevýhodnění.

11 11 Projekt připravuje děti předškolního věku na vstup do školy, ale zároveň se soustředí i na děti dospívající, které buď dokončují nebo již dokončily povinnou školní docházku. Snaží se tyto děti vést k dalšímu vzdělávání a ukázat jim možnou cestu, nebo alespoň poskytnout smysluplné využití volného času. Vzdělávací aktivity probíhají denně po dobu čtyř hodin v zařízení klubového typu formou individuálních vzdělávacích plánů. Vlastní aktivity realizuje sociálně-pedagogická pracovnice zaměstnankyně ObÚ Kojatice, jejíž mzdové náklady jsou hrazeny z prostředků projektu a odbornou úroveň pedagogických aktivit garantuje pracovnice DCH Litoměřice s pedagogickým vzděláním. Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi dosáhli vyšší úrovně vzdělanosti dětí, pomohli jim při začleňování do majoritní společnosti a při překonávání mezikulturních bariér. Naším cílem není dosáhnou asimilace romské komunity s komunitou majority, ale integrace Romů a především pak spokojenosti dětí. Také letos proběhl týdenní monitorovací pobyt v místní komunitě, kterého se účastnila pracovnice DCH Litoměřice, jenž má na starosti zmiňovaný projekt, společně s kolegyní, ředitelkou FCH Lovosice, Petrou Szaffnerovou Bímonovou.

12 12 Během pobytu mezi místními Romy a především dětmi jsme nabyli dojmu, že práce s předškolními dětmi bezpochyby přináší výsledky. Vědomosti a dovednosti současných předškoláků jsou nesrovnatelné s jejich vrstevníky v předchozích letech před zahájením projektu. I přes ne příliš vyhovující prostory, ve kterých děti pracují, odvádí místní sociálněpedagogická pracovnice paní Beata Miženková obdivuhodnou práci a svým trpělivým přístupem učí děti všemu potřebnému pro úspěšný vstup do školy. Věříme, že projekt, který realizujeme v místní osadě přinese pozitiva do života těchto dětí a pomůže jim lépe se integrovat do majoritní společnosti, což bylo naším záměrem od samého počátku projektu.

13 13 FARNÍ CH ARITA LITOMĚŘICE Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce v Litoměřicích Farní charita Litoměřice realizuje od projekt podpořený Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky zaměřený na podporu mužů a žen při hledání pracovního uplatnění. Projekt realizujeme s cílem napomoci skupinám obyvatel vyrovnat se s určitým omezením nebo zdánlivou nevýhodou před vstupem na trh práce a s cílem vytvořit pro tyto osoby několik pracovních míst ve vlastní organizaci. Realizace je naplánovaná na dva roky. Projekt nabízí odborné poradenství a podporu vedoucí k motivaci hledat a udržet si pracovní místo. Účastníci absolvují vzdělávání v komunikačních dovednostech a získají odbornou praxi.

14 14 Projekt je určen pro nezaměstnané z cílových skupin osob z Litoměřic a okolí. Mohou se zapojit osoby se zdravotním postižením s výjimkou těžce zrakově postižených, osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a osoby starší 50 let. Farní charita vytvoří a nabídne účastníkům 18 pracovních míst ve vybraných profesích. Pro účastníky je důležité, že si mohou vyzkoušet práci na daném pracovišti v rámci odborné praxe a případně absolvovat kvalifikační kurz. Odborná praxe a pracovní místa jsou nabízena v pracovních pozicích: administrativní pracovník/ce, pracovník/ce v prádelně (žehlírna, šicí centrum), pracovník/ce pro úklid, pečovatel/ka, pomocná síla v kuchyni a údržbář/ka. Služby projektu můžeme nabídnou až 60-ti osobám. Realizace je rozdělena do 8 etap, nyní probíhá třetí. Účastníci první a druhé etapy již absolvovali odbornou praxi a někteří nastoupili na pracovní místa. Celkem se zatím zapojilo 26 osob. Více na webových stránkách organizace: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky

15 15 Lucarino dance Ve středu 11. srpna nás v Charitním domově sv. Zdislava poctil návštěvou taneční soubor Lucarino dance. Tanečníci jsou klienti Diagnostického ústavu sociální péče v Čížkovicích. Po příjezdu se šli podívat na naší zahradu a s uznáním zhodnotili, jak o zahradu pečujeme. Zkontrolovali si místo pro vystoupení a byli spokojeni s tím, že je posekaná tráva a mají tak dostatek prostoru na tanec. I počasí nám přálo a nad tanečníky se klenula krásně modrá obloha. Vystoupení se všem klientům líbilo a někteří si ještě chvíli poseděli a relaxovali pod stromy i po odjezdu účinkujících. Výlet lodí Porta Bohemica Dne 24. června 2010 vyrazila šedesátka uživatelů sociálních služeb Farní charity Litoměřice na celodenní výlet lodí Porta Bohemica trasou Litoměřice Ústí nad Labem. Tento výlet jsme mohli uskutečnit zejména díky příspěvku Města Litoměřice, kterému tímto velice děkujeme. Zúčastnili se

16 16 uživatelé středisek: Domov na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava, Domovy s pečovatelskou službou Kosmonautů a Švermova ulice. Počasí nám více než přálo, krajina byla úžasná, všichni výletníci si celou akci velice užili. Díky šikovné obsluze na lodi, jsme využili možnosti občerstvení o pití ani jídlo nebylo nouze. Okolí, nám již známe vesničky, jsme si prohlédli z úplně jiné perspektivy, navštívili jsme Píšťany, Lovosice, Velké Žernoseky (přívoz), Dolní Zálezly a Ústí nad Labem Vaňovský vodopád. Výletní akce seniorů mimo jejich momentální domovy nebo dokonce mimo město, ve kterém žijí, jsou nenahraditelným prostředkem pro retrospektivní prožívání nových událostí, ale i pro utužování či znovunavazování sociálních kontaktů ve známém kolektivu, ale neznámém prostředí. Nejenže je člověk zcela přirozeným způsobem nucen komunikovat na jiné úrovni, než je běžně zvyklý (mladí lidé a děti na lodi, obsluha s občerstvením atd.), ale zároveň komunikovat se známými lidmi a tyto typy komunikace vzájemně kombinovat.

17 Další příležitostí, kterou tento výlet skýtal, byla možnost strávit téměř celý den se svou rodinou. Tuto možnost využilo hned uživatelů a uživatelek. Proto jsme se mohli seznámit s vnoučaty, sestrami, nebo dcerami a syny. Nevšední zážitek všedního dne příští rok opět zopakujeme. 17 na lodi několik bratry a si snad Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili, personálu Farní charity a posádce lodi za ochotu a pomoc. Bedňáci Dne k nám poprvé do Charitního domova sv. Zdislava přijela kapela Bedňáci z Diagnostického ústavu sociální péče v Čížkovicích. Skupina je složena z hudebně nadaných mladíků, kteří pod vedením svého kapelníka předvedli pásmo písní s autorskými texty. Poslechli jsme si skladby s názvy: Pro Tebe z nebe, Bezstarostná jízda, Hymnu DÚSP Čížkovice a další. Bylo vidět, že mladé muže hudba velice

18 18 baví a už jenom svým nadšením nás nabili pozitivní energií a hned nám bylo veseleji. FARNÍ CH ARITA LOVOSICE Všichni společně na Savore Jekhetane V sobotu 14.srpna 2010 uspořádala Farní charita Lovosice již druhý ročník festivalu Savore Jekhetane. Název festivalu, v překladu znamenající všichni společně, zcela vystihl festivalovou atmosféru. Celé odpoledne se totiž neslo v duchu tance, zpěvu a radostné nálady, kterou vytvořily dětské romské neprofesionální taneční a hudební soubory, kterých se do lovosického kulturního střediska sjelo třináct z různých měst Ústeckého kraje a Libereckého kraje, ale také například z Prahy. Návštěvníkům se během odpoledne představily jak tzv. zavedené taneční a pěvecké soubory, tak i začínající soubory, které soutěžily ve třech vyhlášených kategoriích, zpěvu, tradičním romském tanci a tanci moderním.

19 19 Romská hudba zazněla již při samotném zahájení festivalu v podání lovosické skupiny Lendel band, roztančivší především malé diváky v sále, aby jej v zápětí zahájil známý moderátor Richard Samko, který celým festivalem prováděl. Poté celému festivalu požehnal, hudební nástroje posvětil P. Martin Davídek z Litoměřic a po společné modlitbě v českém i romském jazyce začala samotná přehlídka jednotlivých souborů. Mezi soubory nechyběl lovosický taneční soubor Lačho Amicus Farní charity Lovosice, který soutěžil ve všech vyhlášených soutěžních kategoriích, v tradičním romském tanci, v tanci moderním a ve zpěvu. Vedle lovosického tanečního souboru měli návštěvníci možnost shlédnout vystoupení roudnického souboru Benga Čhaja, roudnického pěveckého tria Proměny, litoměřického souboru Devleskere čavore, ústeckého souboru Divoké kočky ze Střekova, trmického souboru Šukar Taja, českolipských tří souborů Cikne Perly, Amare čhave a Kale apsa, duchcovského souboru Romčata, rumburského souboru Devleskere čave, pražského hudebního tělesa Šenkiben nebo Brnického souboru Le Devleskere čhave. A byl-li to festival soutěžní, znamená to, že veškerá vystoupení pečlivě sledovala a hodnotila porota ve složení: slečna Edith Kroupová z Diecézní charity Litoměřice, paní Margita Cichá, paní Dana Dubjelová, P. Martin Davídek a Ivan Veselý.

20 20 Ta po několikahodinovém programu udělila první místo v kategorii tradiční romský tanec lovosickému tanečnímu souboru Lačho Amicus, který během svého téměř čtvrthodinového vystoupení roztančil celé kulturní středisko. V kategorii moderní tanec pak zvítězil českolipský taneční soubor Cikne Perly, který i přes to, že je začínajícím souborem, získává řadu úspěchů,čehož dokladem bylo i první místo na tomto festivalu. V kategorii pěvecké opět zazářil lovosický soubor Lačho Amicus, trojice jedenáctiletých chlapců si během chvíle získala nejen sympatie diváků, ale i poroty. Návštěvníkům festivalu se rovněž představila lovosická Pavlína Lendelová, Miss Roma České republiky 2010 a zároveň první vicemiss Roma International. Hostem festivalu byla kapela Gulo Čar, která celé odpoledne ukončila půlhodinovým vystoupením svých nejznámějších písní. Festival Savore Jekhetane byl realizován za finanční podpory Ministerstva České republiky, města Lovosice a společnosti TRCZ a věcnými dary přispěla společnost T-Mobile Czech republic, ale také celá řada lovosických firem. (PSB, Farní charita Lovosice)

21 21 OBL ASTNÍ CH ARITA RUMBURK Nové detašované pracoviště ve Šluknově Oblastní charita Rumburk zřídila nové detašované pracoviště. Slavnostní otevření proběhlo 6. září 2010 v 10,00 hodin na adrese Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově. Přítomni byla nejen Martina Škodová, ředitelka Oblastní charity Rumburk, ale také zástupce města p. Kořínek, starosta Města Šluknov, ředitel výše zmíněné školy Mgr. Rudolf Sochor a pedagogičtí pracovníci Mgr. Petr Anděl, Mgr. Hana Andělová a Mgr. Milan Ritschel. Ti budou také v rámci praktické výuky svých studentů zajišťovat odborné poradenství v poradně. Oblastní charita Rumburk má při realizaci pobočky v řediteli školy Mgr. Rudolfu Sochorovi obrovskou podporu. Nejen, že za symbolickou cenu pronajal charitě prostory poradny, ale také kompletně zajistil konzultovnu a čekárnu potřebným vybavením. sdělila ředitelka rumburské charity Martina Škodová. Poradna v Rumburku poskytuje bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné poradenství cca v 18-ti oblastech. Nejinak tomu bude i na detašovaném pracovišti ve Šluknově. To bude otevřeno každé pondělí od 15,00 do 17,00 hodin. Obrátit se na něj se svými problémy můžete osobně na adrese T.G. Masaryka 580, Šluknov, em na nebo telefonicky na čísle Pryč z města Oblastní charitě Rumburk se v letošním roce podařilo zrealizovat za podpory MV ČR v rámci programu Prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji, letní tábor pro dvacet dětí. Výchovně rekreační tábor Pryč z města, zaměřený na prevenci kriminality, se konal ve dnech na Terénní základně Krásný Buk. Děti byly vytipovány pracovníky služeb sociální prevence, které Oblastní charita Rumburk provozuje. Všichni se tam dopravili na kolech a náš peloton si mohli dokonce náhodní diváci plést s právě probíhajícím závodem Tour de feminy. Táborový program byl nabitý nejenom zábavou, ale i velkým množstvím informací, které dětem měly pomoci v zorientování se v jejich budoucím životě. Debaty a besedy zaměřené hlavně na prevenci kriminality i na dluhovou problematiku zajišťovala nejenom Pavla Nekudová, vedoucí Občanské poradny Rumburk, ale i strážníci z Městské policie Rumburk.

22 22 Ti přijeli za dětmi na tábor a připravili si pro ně i praktické ukázky ze své práce. Bylo tedy možné vidět a vyzkoušet si nejenom zneškodňování a zatýkání pachatele, odchyt zatoulaných zvířat, ale i střelbu z plynové pistole. Bavilo to nejenom kluky, ale i děvčata. Jedna dívka se dokonce rozhodla:,,budu policajtkou. Dobrovolní hasiči města Varnsdorf přijeli klikatými a úzkými cestami za dětmi třemi vozy. Jedním z nich byla dokonce i Tatra 148. Kluci byli ve střehu. Z vítajícího hloučku se jen ozývalo,,ty vogo osmikolka, ty brďo ty kola. Hasiči předvedli techniku a dovolili dětem vžít se do jejich práce. Okolím se rozléhalo houkání, troubení a je možné, že někteří obyvatelé Krásné Lípy si mysleli, že někde opravdu hoří. Co nadchlo děvčata? Možnost vyzkoušet si přímo hasičský oděv s přilbou včetně dýchacího přístroje. Dívky se shodly,,to je ale tíha. Na táboře se každý den odehrávaly vodní bitvy. Kupodivu vždy prohrály vedoucí, které byly nejvíce mokré. Tyto bitvy nahrazovaly koupání, osvěžovaly v horku, které panovalo. Ovšem na bitvu za pomocí požárních hadic to nemělo. Po odjezdu hasičů se svorně děti ptaly:,,přijedou zase zítra?,,to byla ale bitva, paráda.

23 23 Náhle byla pryč i únava z předešlého celodenního výletu po Kyjovském údolí. Táborníci se prezentovali na veřejnosti vlastnoručně navrženými a vyrobenými vlajkami, nabatikovanými tričky a šátky. Asistentka služeb pro rodiny s dětmi Dáša Minaříková si dala tu práci a ve svém volném čase pro děti připravila překvapení háčkovaný herní plán pro živé Člověče, nezlob se!,,jé my budeme hrát člověče jak v reklamě, to byla první reakce. Ani náš tábor se neobešel bez oblíbených ranních rozcviček, táboráků s vuřty, stezky odvahy a karnevalu. O hladové žaludky všech se starala po celou dobu Martina Škodová, která na čas vyměnila svou ředitelskou funkci za pozici vrchního kuchaře a opravdu nám chutnalo.,,tábor jsme si užili shodli jsme se všichni. Věříme, že se nám zase příští rok podaří zajistit finance a tábor opět zrealizovat. Pavla Nekudová, Monika Hrochová

24 24 OBL ASTNÍ CH ARITA ČESKÁ K AMENICE Proč právě Dům se zvláštním režimem??? Možná se mnozí ptají:,,proč právě Dům se zvláštním režimem? Nedá se odpovědět úplně snadno. Pro některé může být zcela nepochopitelné, proč se zabýváme lidmi, kteří si často své životy, více či méně, zkomplikovali sami. Dostali se až na pokraj společnosti a doslova a do písmene pocítili hořkost sociální exkluze. Často dostáváme otázky typu :,,Má ta Vaše práce smysl? Odpověděla bych asi tímto příběhem, který zajisté není jediný. Paní Vlasta k nám na Dům přišla ve zbědovaném stavu. Potrhané, znečištěné šaty, na obličeji monokly, zlomená žebra, plno modřin po těle a tu největší bolest ukrytou někde v sobě, o které sice nehovořila, ale v jejích očích se dala snadno přečíst i přesto, že se snažila mile pousmát. Byla okradena o doklady, o těch málo peněz co měla, o mobil. Žila na ulici se svou psychickou nemocí a alkoholismem. Byla snadno zneužitelnou obětí všem, kdo si tohoto stačili povšimnout a neřešili morální hodnoty. První den u nás šla paní Vlasta do města na nákup. Bohužel se ji nepodařilo odolat chuti na alkohol, zakoupila krabicové víno a v parku se opila. Při návštěvě veřejných toalet v opilosti upadla, rozbila si hlavu a byla převezena do nemocnice. Zcela upřímně řečeno, po té co jsem tuto dámu dostala do péče jsem si říkala :,, To bude síla. Její první dny po převozu z nemocnice byly náročné jak pro personál, tak pro další uživatele Domu. Paní Vlasta neuměla trávit volný čas jinak, než posedáváním na kuřárně a popíjením kávy. Nabídku možných činností dopředu

25 25 negovala s tím, že to jistě neumí. Ještě nějaký čas využívala situace a jako důvod uváděla bolestivá zlomená žebra, což bylo na jednu stranu pochopitelné, na druhou zavádějící. Co paní Vlasta rychle a snadno pochopila je, že musí zde v našem Domě udržet abstinenci, jelikož v případě konzumace alkoholu nebude puštěna do Domu. Obávali jsme se, že se při dalších návštěvách města budou opakovat podobné situace, jako byla ta,,úvodní, naštěstí tomu tak nebylo. Při popíjení její oblíbené kávy se pojednou zmínila, že kdysi dávno pletla. Využila jsem této informace, šla a zakoupila vlnu, jehlice a nabídla paní Vlastě, ať si zkusí něco uplést. Nejdříve se zdráhala, obávala se, že si na tuto činnost nevzpomene, nevěřila si, velmi se podceňovala. Nicméně veškeré své nejistoty zvládla překonat a pustila se do pletení první šály. Práce ji šla od ruky a s každou další šálou byly výtvory lepší a lepší. Postupně s velkým nadšením upletla šály snad všem uživatelům Domu, včetně pracovníků. Velmi si užívala pozitivního hodnocení od druhých a jako žena vzkvétala před očima. Celkově se její zevnějšek očividně lepšil. Z odrbané, zmlácené, špinavé a nešikovné ženštiny se postupem času stala zajímavá a šikovná dáma, která přijala odpovědnost sama za sebe a s částečnou podporou zvládala každodenní běžné činnosti, které pro ni bývaly v určité době jejího nesnadného života nepřekonatelným problémem. Podobných příběhů je nespočet. Každý, kdo přijde k nám na Dům, přijde se svým osobitým příběhem. Jediné co můžeme udělat je to, že tyto lidi vnímáme stále jako lidi i po té, co k nám přijdou odvrženi společností a především sami sebou. Neděláme nic zázračného, pouze se držíme základních potřeb člověčenství a vycházíme z potřeb každého z nás. My všichni sociálně začleněni máme své rodiny, pracovní skupiny, kolektivy a vnímáme to již jako samozřejmost. Pro tyto zklamané a odvržené jedince je leckdy prožitek přijetí v podobných zařízeních naprosto novým nebo dávno zapomenutým pocitem. Náš Dům nabízí lidem místo, kde poznají pocit přijetí a mohou znovu nalézt svou hodnotu. V mnohých případech to může být prvním a výchozím krokem k sociální inkluzi, na které stojí celý zákon 108 z roku 2006 o sociálních službách. V úvodu jsem začala otázkou proč právě Dům se zvláštním režimem. Odpověď je v tomto textu, v příbězích lidí, kteří si za pomoci právě našeho Domova, ale také velkého vlastního úsilí opět našli své místo v životě. (jména osob byla záměrně zaměněna s ohledem na mlčenlivost) Markéta Kordová

26 26 OBL ASTNÍ CH ARITA LIBEREC Domov sv. Moniky a sv. Anny Oblastní charita Liberec provozuje dva azylové domy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Moniky v Liberci a Domov sv. Anny ve Stráži nad Nisou. Základním posláním těchto Domovů je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty bydlení, nebo jsou ohroženy domácím násilím. Podpůrnými činnostmi usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vést je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti. Pro naše maminky se nám podařilo zrealizovat různé kurzy, které jim pomáhají s návratem do běžného života. Je to například kurz vaření, ovládání PC, českého jazyka a dalších sociálních dovedností. Velké úspěchy zaznamenal právě kurz vaření. V každém Domově se koná jednou měsíčně pod vedením zkušené sociální pracovnice. Maminky mají možnost si vyzkoušet a naučit se spoustu různých receptů od studené kuchyně až po přípravu teplých jídel, zaměřených na výživnou, levnou a

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charita Lovosice. Kostelní 146/1, Lovosice

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charita Lovosice. Kostelní 146/1, Lovosice Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice www.fchlovosice.cz Výroční zpráva 2010 MOTTO Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, kteří se podílíte na charitním díle, chci vám všem vyslovit upřímné poděkování za vaši práci. Svými dary, modlitbami a oběťmi podporujete

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu Domov pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, Česká republika Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu realizovaný v rámci OP LZZ CZ.1.04/5.1.01/77.00272 Domov dôchodcov,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více