VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES RODINNÝ DŮM S DŘEVĚNOU NOSNOU KONSTRUKCÍ V OSTROVĚ U PŘÍBRAMI FAMILY HOUSE WITH WOODEN FRAMEWORK IN OSTROV BY PŘÍBRAM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR IVA DRAGOUNOVÁ Ing. PAVLA BUKOVSKÁ BRNO 2013

2

3

4 Abstrakt: Předmětem této práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce objektu rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Podkladem pro návrh bylo dané architektonické a dispoziční řešení. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 13 m x 7 m, výška 7 m. Nosnou část stěn tvoří sloupky obdélníkového průřezu, krov je řešen jako vaznicová soustava. Klimatická zatížení jsou uvažována pro obec Ostrov u Příbrami. Klíčová slova: Rodinný dům Dvě nadzemní podlaží Dřevěná nosná konstrukce Sloup Stropnice Krov Vaznicová soustava Abstract: The subject of this thesis is the design and static assessment of timber load bearing structure of the family house with two floors. The basis for the design is architectural and layout design. The dimension of ground plan is 13 x 7 meters and the house is 7 meters high. The load bearing structure of walls is formed by columns with rectangle cross-section, the truss is designed as a purlin system. Climatic loads are considered for the village Ostrov by Příbram. Keywords: Family house Two floors Timber load bearing structure Column Joist Truss Purlin system

5 Bibliografická citace VŠKP DRAGOUNOVÁ, Iva. Rodinný dům s dřevěnou nosnou konstrukcí v Ostrově u Příbrami. Brno, s., 129 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Pavla Bukovská.

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje. V Brně dne podpis autora

7 Poděkování: Děkuji vedoucí práce Ing. Pavle Bukovské za cenné rady, připomínky a odborné vedení bakalářské práce. Děkuji celému Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Děkuji své rodině za to, že mi umožnila studium a také mě v něm podporovala.

8 FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RODINNÝ DŮM S DŘEVĚNOU NOSNOU KONSTRUKCÍ V OSTROVĚ U PŘÍBRAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA IVA DRAGOUNOVÁ BRNO 2013

9 OBSAH 1 ÚVOD POPIS KONSTRUKCE Dispoziční řešení Popis konstrukčního systému stavby Popis konstrukčních prvků ZATÍŽENÍ Stálá zatížení Nahodilá zatížení VÝPOČTOVÝ MODEL MATERIÁL Materiál konstrukce Ochrana materiálu Výkaz materiálu POŽÁRNÍ ODOLNOST VÝROBA KONSTRUKCE DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH... 20

10 1 ÚVOD Předmětem práce je navrhnout dřevěnou nosnou konstrukci rodinného domu v Ostrově u Příbrami. Nutnou podmínkou je dodržení všech předpisů a norem platných na území ČR. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu. Snahou je v maximální možné míře využít vlastnosti použitého materiálu při dodržení všech požadavků. 2 POPIS KONSTRUKCE 2.1 Dispoziční řešení Dvoupodlažní rodinný dům má půdorysné rozměry nosné části konstrukce 13,25 x 7,00 m a výšku 7 m. Sedlová střecha je navržena se sklonem 40. Světlá výška místnosti 1.NP je 2,55 m a 2.NP je 2,4 m. Dům je rozčleněn do dvou podélných traktů přibližně stejné šířky. Schodiště z 1.NP do 2.NP je dřevěné, samonosné. Dům je orientován obytnými místnostmi na jižní stranu a provozní částí na severní stranu. 2.2 Popis konstrukčního systému stavby Nosná konstrukce rodinného domu je navržena jako sloupkový (tzv. rámový ) systém. Nosná kostra jednotlivých stěn je tvořena spodním a horním dřevěným prahem a svislými sloupky v rastru 625 mm. Na vnitřní i vnější straně stěn jsou přibity Dekcell desky, čímž je vytvořen kompaktní panel stěny. Nosnou konstrukci v přízemí tvoří obvodové stěny a vnitřní nosná stěna, která podélně rozděluje přízemí na dva trakty. Rozpětí stropu je 3,81 m a 3,185 m, strop je trámový, vzdálenost stropnic 625 mm. Střecha je sedlová s vaznicovou soustavou krovu, vaznice jsou podepřeny sloupky. Vzdálenost krokví je 1 m. Konstrukce je ztužena v příčném směru příhradovými ztužidly umístěnými v příčkách. Tuhost v podélném směru je zajištěna příčným příhradovým ztužidlem a pásky krovu. 2.3 Popis konstrukčních prvků Základový práh dřevěný prvek o průřezu 120 x 120 mm a pevnosti materiálu C24. Práh je uložen na základovou ŽB desku, která musí být rovná, maximální odchylka prahu od betonu může být 15 mm. Mezi základovou desku a práh se umístí hydroizolace proti zemní vlhkosti a vlhkosti vzlínající stavebními materiály. Při provádění hydroizolace je třeba důkladně opracovat veškeré prostupy a kotevní prvky, které izolací prochází. Po provedení hydroizolace se do podkladního

11 betonu po obvodu objektu připevňují závitové tyče kotevní maltou. Tyče slouží k ukotvení dřevěné konstrukce domu k podkladu, přenášejí zejména tahové síly od zatížení větrem. Krajní závitová tyč se umisťuje 0,5 m od okraje a ostatní tyče dále po 1,8 m. Závitové tyče musí být žárově pozinkované. Průměr tyče je 14 mm. Na závitové tyče se osazují základové prahy s předvrtanými otvory. Připevňují se maticemi s podložkou. Před dotažením se práh řádně vyrovná. Sloupky dřevěný prvek o základním průřezu 60 x 120 mm, v místě velkého namáhání zvětšený průřez na 120 x 120 mm, o pevnostech materiálu C24. Sloupky jsou připojeny k základovému prahu a k hornímu prahu pomocí ocelových příložek ve tvaru úhelníků. Rozměry úhelníku jsou 2x (120 x 180 x 3) mm z oceli S 235 a s hřebíky Ø 3,55 mm, dl. 90 mm a Ø 3,15 mm, dl. 63 mm. Sloupky jsou umístěny v rastru 625 x 625 mm, který je dán především výrobními rozměry OSB desek a desek Dekcell (1250 x 2500 mm), které jsou připevněny z obou stran sloupků. Desky jsou přichyceny ke sloupkům a prahům pomocí ocelových sponek ze zinkované oceli. Rozteč spon je 100 mm. Sponka d = 2 mm, l = 50 mm. Desky nejsou modelovány ve Scii. Jejich tuhost je zohledněna při výpočtu kritické délky prutu, pomocí součinitele β=1 kolmo na rovinu stěny (kloubově uloženo), β = 0,6 v rovině stěny. Práh dřevěný prvek o průřezu 120 x 120 mm o pevnosti materiálu C24. Práh je namáhán od uložení stropnic působí jako spojitý nosník. Sloupky i stropnice jsou připojeny k prahu pomocí dvou úhelníků o rozměrech 120 x 180 x 3 mm a 12 hřebíků Ø 3,55 mm, dl. 90 mm. Stropnice dřevěný prvek o průřezu 60 x 240 mm, v místě velkého namáhání (pod sloupkem krovu) zvětšený průřez 120 x 240 mm, o pevnostech materiálu C24. Na stropnice je připevněn záklop z OSB desek tl. 22 mm pomocí hřebíků 3 x 70 mm. Mezi jednotlivé stropnice se z důvodu zajištění stability proti klopení vkládají výztuhy. Výztuhy jsou stejného průřezu jako stropnice. Výztuhy jsou vloženy v místě uložení stropnic nad podporami a pod spoje desek OSB (po 1250 mm). Uložení stropnice je po obvodě na šířku sloupu a na vnitřní nosné stěně na polovinu šířky sloupku. Ke ztužujícímu prahu jsou stropnice upevněny pomocí dvou úhelníků o rozměrech 150 x 120 x 3 m a 9 hřebíků Ø 3,15 mm, dl. 63 mm. Vaznice střední vaznice o průřezu 120 x 200 mm a pozednice o průřezu 120 x 160 mm, pevnostech materiálu C24. Vaznice jsou součástí krovu. Střední vaznice jsou podepřeny sloupky plných vazeb a pásky. Pozednice jsou uloženy na sloupky podélných obvodových stěn a přikotveny pomocí ocelových pásků po vzdálenosti 1875 mm až do stropnice. V plných vazbách krovu jsou táhla připojená k pozednicím a stropnicím, která zabraňují vodorovným deformacím pozednic

12 Krokve dřevěný prvek o průřezu 120 x 240 mm a pevnosti materiálu C24. Na krokvích jsou přibity latě a kontralatě, na kterých jsou položeny střešní pálené tašky. Krokve jsou podporovány vaznicemi, na které jsou uloženy osedláním. K pozednici jsou krokve připevněny pomocí ocelových destiček s hřebíky o rozměrech: Úhelník 2x (110 x 160 x 2) mm, 8x hřebík Ø 3,55 mm, dl. 90 mm. Ve vrcholu jsou krokve spojeny nárožním čepem, spoj je zajištěn dubovým kolíkem o průměru 20 mm. Krokve jsou součástí krovu. Kleštiny dřevěný prvek o průřezu 2 x 60 x 120 mm a pevnosti materiálu C24. Ztužují krov v příčném směru, zachycují vodorovné složky šikmých tlaků, vyvozovaných krokvemi. Kleštiny jsou spojeny s krokvemi pomocí jednoho svorníku o průměru 10 mm. Kleštiny jsou součástí krovu. Pásek dřevěný prvek o průřezu 120 x 120 mm o pevnosti materiálu C24. Pásky jsou částečně zapuštěny do sloupku a spolu s vaznicemi vyztužují krov ve směru podélném. Také zkracují volnou délku vaznic a ztužují spojení sloupků a vaznic. Pásky jsou z konstrukčních důvodů při výstavbě přibity ke sloupku pomocí dvou hřebíků. Ztužidlo v rovině stěny ocelový prvek průměru 16 mm z oceli třídy pevnosti S235. Ztužidlo bude provedeno v dutině stěny přes dvě pole (tj. 2x 625 mm). V místě křížení, bude provrtán skrz sloupek otvor o průměru 20 mm. Ztužidlo bude přivařeno na ocelovou styčníkovou desku, která je přibita ke sloupku a prahu. 3 ZATÍŽENÍ Konstrukce je navržena tak, aby byla schopna odolat veškerým zatížením, která na ni budou působit nejen po dobu výstavby, ale i po dobu životnosti celé stavby. Zatížení bylo navrženo dle platných norem. Obecná zatížení dle ČSN EN , zatížení sněhem dle ČSN EN a zatížení větrem dle ČSN EN Příslušné kombinace pro mezní stav použitelnosti a mezní stav únosnosti dle kombinační rovnice 6.10 dle ČSN EN Stálá zatížení Stálá zatížení jsou reprezentována vlastní tíhou dřevěné konstrukce a zateplením včetně opláštění. Vlastní tíha byla automaticky generovaná v programu Scia Engineer. Tíha opláštění byla vypočtena z objemových hmotností jednotlivých materiálů dle údajů poskytovaných výrobcem a dle ČSN EN

13 ZS1 ZS2 ZS3 ZS4 ZS5 ZS6 VLASTNÍ TÍHA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ STÁLÁ ZATEPLENÍ STŘECHY OSTATNÍ STÁLÁ STŘECHA OSTATNÍ STÁLÁ OBVODOVÁ STĚNA OSTATNÍ STÁLÁ VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA OSTATNÍ STÁLÁ PODLAHA 3.2 Nahodilá zatížení Zatížení sněhem je vypočteno pro lll. sněhovou oblast, v níž se Ostrov nachází dle mapy sněhových oblastí. Charakteristická hodnota zatížení je pro Ostrov 1,5 kn/m 2. Součinitel tepla a expozice je 1,0. Dle normy byly vytvořeny tři zatěžovací stavy právě pro sníh. Zatížení větrem je vypočteno pro lll. větrovou oblast, základní rychlost větru je 27,5 m/s. Dle normy bylo vytvořeno deset zatěžovacích stavů. Užitné zatížení je určeno pro obytné plochy a plochy pro domácí činnosti kategorie A. Charakteristická hodnota zatížení pro stropní konstrukce je 1,5 kn/m 2. ZS7 PLNÝ SNÍH ZS8 VPRAVO NAVÁTÝ SNÍH ZS9 VLEVO NAVÁTÝ SNÍH ZS10 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 1 + STŘECHA - A ZS11 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 1 + STŘECHA - B ZS12 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 1 + STŘECHA - C ZS13 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 1 + STŘECHA - D ZS14 PODÉLNÝ VÍTR STĚNA 2 + STŘECHA ZS15 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 3 + STŘECHA - A ZS16 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 3 + STŘECHA - B ZS17 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 3 + STŘECHA - C ZS18 PŘÍČNÝ VÍTR STĚNA 3 + STŘECHA - D ZS19 PODÉLNÝ VÍTR STĚNA 4 + STŘECHA ZS20 UŽITNÁ ZATÍŽENÍ 4 VÝPOČTOVÝ MODEL Pro provedení analýzy konstrukce a následné dimenzování prvků byl vytvořen prostorový prutový model v programu Scia Engineer. Poté bylo prutům přiděleno zatížení s konkrétními vypočtenými hodnotami pro jednotlivé zatěžovací stavy. Následně byly definovány skupiny zatížení a pravidla pro tvorbu kombinací. Ručně byly vytvořeny kombinace pro mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti

14 s příslušnými součiniteli dle ČSN EN Správnost výsledků byla ověřena ručním výpočtem. Z programu byly získány vnitřní síly a hodnoty průhybů. Ověření únosnosti bylo provedeno ručním výpočtem. Sloupky jsou modelovány s bodovým podepřením, podepření je ve směru stěny tuhé a kolmo na rovinu stěny volné. Veškeré šroubové spoje a tesařské spoje jsou modelovány jako kloub. 5 MATERIÁL 5.1 Materiál konstrukce Nosné prvky jsou z jehličnatého dřeva pevnostní třídy C24. Maximální vlhkost dřeva je 15 %. Stropní záklop je navržen z OSB desky o max. rozměrech 1250 x 2500 mm. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou opláštěný sádrovláknitými deskami DEKCELL o max. rozměrech 1249 x 2740 mm. Ztužující prvky jsou navrženy z oceli S Ochrana materiálu Dřevo ochrana pomocí vakuotlaké impregnace. Impregnace proniká hluboko do dřeva, tím je zaručena dlouhodobá ochrana proti hnilobě, dřevokazným houbám, plísním, hmyzu a povětrnostním vlivům. Dřevo se vloží do impregnačních tlakových kotlů. Impregnační látky: Bochemit FORTE PROFI, Wolmanit CX 10 Ocel ochrana je žárově zinkovaným ponorem

15 5.3 Výkaz materiálu DÉLKA [mm] KUSY JEDN. HMOTNOST [kg/m] HMOTNOST [kg] POVRCH [m 2 ] OBJEM DŘEVO C24 SLOUPEK 60x ,52 619,9 88,6 1, ,52 11,3 1,6 0, ,52 26,5 3,8 0, ,52 108,7 15,5 0, ,52 9,0 1,3 0, ,52 15,5 2,2 0, ,52 20,8 3,0 0, ,52 26,1 3,7 0, ,52 50,8 7,3 0, ,52 70,9 10,1 0, ,52 36,7 5,2 0, x ,04 99,2 9,4 0, ,04 53,2 5,1 0,152 60x ,10 242,8 37,0 0, ,10 221,8 33,8 0, ,10 4,3 0,7 0,012 ZÁKLADOVÝ PRÁH PRŮŘEZ [m 3 ] ,10 3,2 0,5 0, x ,04 176,3 16,8 0, ,04 94,5 9,0 0, ,04 18,3 1,7 0, ,04 35,3 3,4 0, ,04 46,5 4,4 0, ,04 5,3 0,5 0,015 PRÁH 120x ,04 352,5 33,6 1, ,04 189,0 18,0 0, ,04 18,3 1,7 0, ,04 35,3 3,4 0, ,04 46,5 4,4 0, ,04 5,3 0,5 0, ,04 36,7 3,5 0, ,04 31,2 3,0 0, ,04 12,7 1,2 0, ,04 15,1 1,4 0, ,04 6,4 0,6 0, ,04 5,9 0,6 0,017 STROPNICE 60x ,04 384,0 45,7 1, ,04 272,9 32,5 0, ,04 16,2 1,9 0, ,04 347,4 41,4 0, x ,08 76,8 5,5 0, ,08 64,2 4,6 0,

16 PRŮŘEZ DÉLKA [mm] KUSY JEDN. HMOTNOST [kg/m] HMOTNOST [kg] POVRCH [m 2 ] OBJEM DŘEVO C24 VÝMĚNA 120x ,52 6,2 1,2 0,036 KROKVE 120x ,08 763,2 54,5 2,181 KLEŠTINY 60x ,52 290,0 41,4 0,829 VAZNICE 120x ,40 95,8 7,3 0, ,40 148,3 11,3 0,424 POZEDNICE 120x ,04 70,1 7,8 0, ,04 76,4 8,5 0,291 PÁSEK 120x ,04 68,5 6,5 0,196 PŘEKLAD 120x ,60 121,9 8,1 0, ,60 99,0 6,6 0, ,60 32,3 2,2 0, ,60 76,4 5,1 0, ,60 44,9 3,0 0, ,60 10,0 0,7 0,029 PODOKENNÍ PŘEKLAD [m 3 ] 120x ,52 19,5 2,8 0, ,52 9,9 1,4 0, ,52 2,0 0,3 0,006 CELKEM DŘEVO C ,8 636,7 16,87 PRŮŘEZ OSB DESKA OSB DÉLKA [mm] KUSY JEDN. HMOTNOST [kg/m] HMOTNOST [kg] POVRCH [m 2 ] OBJEM [m 3 ] 22x ,78 796,8 120,8 1, ,78 251,6 38,2 0,413 22x ,36 35,9 5,5 0,059 22x ,39 41,9 6,5 0, ,39 15,7 2,4 0,026 CELKEM OSB DESKA 1142,0 173,4 1,87 PRŮŘEZ DÉLKA [mm] KUSY JEDN. HMOTNOST [kg/m] HMOTNOST [kg] POVRCH OCEL S235 ROZPĚRA FL 60x ,36 34,5 3,22 ZTUŽIDLO RD ,58 69,7 1, ,58 56,4 1, ,58 70,0 1, ,58 12,7 1, ,58 14,3 1,31 CELKEM OCEL S ,5 9,7 [m 2 ] CELKOVÁ HMOTNOST KONSTRUKCE 7247,4 CELKOVÁ PLOCHA PRVKŮ V KONSTRUKCI 819,8 CELKOVÝ OBJEM DŘEVA 18,

17 6 POŽÁRNÍ ODOLNOST Primární požární ochranu nosné dřevěné konstrukce zajišťuje opláštění deskami DEKCELL. Nosný stěnový panel je dle ČSN EN klasifikován dle odolnosti: - obvodová stěna REI 60 DP3 (o-i), REW 60 (i-o) - vnitřní nosná stěna - REI 60 DP3 (o-i) Dle ČSN je konstrukce zařazena do ll. stupně požární bezpečnosti s požadavkem stavební odolnosti na nosné obvodové stěny na REI VÝROBA KONSTRUKCE Veškeré dřevěné prvky budou vyrobeny z řádně vysušeného dřeva (maximální vlhkost 15 %). Po vyřezání na míru budou prvky odvezeny na vakuotlakou impregnaci, poté bude dovezen veškerý materiál na stavbu, kde proběhne montáž konstrukce. 8 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Veškeré prvky budou dopraveny na stavbu v celé své délce i šířce. Dopravní prostředek bude zvolen vzhledem k maximální délce prvku, který činí 8,83 m. Po dovezení na stavbu se prvky buď rovnou z auta montují na konstrukci, nebo se uloží na skládku, která musí být řádně odizolovaná. 9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ Bezpečnost práce a ochrana zdraví při výstavbě bude zajištěna zhotovitelem stavebních prací v rámci novelizovaného zákoníku práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě budou řešeny v souladu s požadavky zákona č.309/2006 Sb. Při realizaci stavby je dodavatel povinen dbát na dodržování vyhlášky o Bezpečnosti práce č.601/2006 Sb

18 10 ZÁVĚR Nosná ocelová konstrukce vyhovuje na I. MS únosnosti a II. MS použitelnosti. Konstrukce je navržena podle platných norem tak, aby byla schopna odolat veškerým zatížením uvažovaným pro daný účel a umístění stavby. Pro návrh byly použity podklady uvedené v seznamu použitých zdrojů. V Brně dne podpis autora

19 11 POUŽITÉ ZDROJE WEBOVÉ STRÁNKY: [1] [2] [3] [4] NORMY: [5] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem [6] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem [7] ČSN EN Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti [8] ČSN EN Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky [9] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb [10] ČSN EN Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí [11] ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [12] ČSN EN A1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení [13] ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty LITERATURA: [14] Jelínek, L., Dřevěné a kovové konstrukce, 2008 [15] Kolb, J., Dřevostavby systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště [16] Straka, B., Sýkora, K., Dřevěné konstrukce, Studijní opory BO03 Modul M VUT v Brně, Fast POUŽITÝ SOFTWARE: [17] Autocad 2013 [18] Scia Engineer 2011 [19] Archicad

20 12 SEZNAM PŘÍLOH A. STATICKÝ VÝPOČET B. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE B.1 PŮDORYS NOSNÉ KONSTRUKCE 1.NP B.2 PŮDORYS STROPU B.3 PŮDORYS NOSNÉ KONSTRUKCE 2.NP B.4 PŮDORYS KROVU B.5 PŘÍČNÝ ŘEZ A-A B.6 POHLEDY B.7 DETAIL A - SPOJ KROKEV-POZEDNICE B.8 DETAIL B - SPOJ SLOUPEK-PRÁH B.9 DETAIL C - KOTVENÍ POZEDNICE C. PROTOKOL O VÝPOČTU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÉ OBJEKTY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A VARIANTNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO

Více

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav Studijní obor Studijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE OBCHODNÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ODSTRANĚNÍ PILÍŘE V NOSNÉ STĚNĚ REMOVING OF MASONRY PILLAR FROM LOAD BEARING WALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ PILÍŘE

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SPORTOVNÍ HALA FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A ALTERNATIVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NÁVRH NOSNÉ OCELOVÉ

Více

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Bibliografická citace VŠKP

Bibliografická citace VŠKP Bibliografická citace VŠKP PROKOP, Lukáš. Železobetonová skeletová konstrukce. Brno, 2012. 7 stran, 106 stran příloh. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V BRNĚ ADMINISTRATIVE

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KRAJSKÁ KNIHOVNA

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÝSTAVNÍ PAVILON

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE TRIBUNY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVA MULTI-STOREY BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVA MULTI-STOREY BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVA

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SESTAVA OCELOVÝCH

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

VÝSTAVNÍ PAVILON V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM EXHIBITION PAVILION IN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

VÝSTAVNÍ PAVILON V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM EXHIBITION PAVILION IN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÝSTAVNÍ PAVILON

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET

TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET TECHNICKÁ ZPRÁVA + STATICKÝ VÝPOČET realizačního projektu Akce: Investor: Místo stavby: Stupeň: Projektant statiky: KANALIZACE A ČOV TŘEBENICE - ČOV sdružený objekt obec Třebenice, 675 52 Lipník u Hrotovic

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PATROVÉ GARÁŽE PARK

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 List č.: 1 D1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Márnice na parc. č. st. 3963 v k. ú. Vlčice u Javorníka Část: D1.2 Stavebně konstrukční řešení Datum: 06/2016 Stupeň PD: Dokumentace pro stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 2 - K Zastřešení staveb - krovy Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 LS 2011/12 Základní rozdělení krovových soustav

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY A. TEXTOVÁ ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A. TEXTOVÁ ČÁST

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HANGÁR HANGAR BAKALÁŘSKÁ

Více

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING

ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A ADMINISTRATIVE BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS MODELLING OF TRADITIONAL TIMBER ROOF TRUSSES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 00. DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

Zastřešení staveb - krovy

Zastřešení staveb - krovy ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Zastřešení staveb - krovy doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti na původní přednášky KP20 prof.

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NÁVRH A POSOUZENÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů Příčné vodorovné síly na pozednice krovů Josef Musílek, Jan Plachý VŠTE v Českých Budějovicích, katedra stavebnictví Abstrakt Článek se zabývá vodorovnými silami působícími z konstrukce krovu na pozednici.

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÝ

Více

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby OBSAH 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby místo stavby: RD č.p. 411 na parc. 1279, Praha 22 - Uhříněves investor: Letá Alexandra a Eugen Letý, U kombinátu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONCERTNÍ STAGE CONCERT STAGE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KONCERTNÍ STAGE

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES STATICKÉ ŘEŠENÍ

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE TENISOVÉ HALY LOAD BEARING STRUCTURE OF A TENNIS HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ KONSTRUKCE TENISOVÉ HALY LOAD BEARING STRUCTURE OF A TENNIS HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES A. TEORETICKÁ

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ČÁST A ÚVODNÍ DOKUMENT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ VÍCEÚČELOVÉHO

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ HALA SPORTS HALL A. ÚVODNÍ LÍSTY FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ A.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ A. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM FAMILY HOUSE A. DOKLADOVÁ

Více

REKREAČNÍ OBJEKT V PETROVICÍCH

REKREAČNÍ OBJEKT V PETROVICÍCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES REKREAČNÍ OBJEKT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA VE

Více

Vyhlídková věž. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební. Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012

Vyhlídková věž. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební. Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Vyhlídková věž Jméno a příjmení studenta, ročník, obor: Vedoucí práce: Katedra / Ústav: Lucie

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více