Kultura a technika mluveného projevu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kultura a technika mluveného projevu"

Transkript

1 Kultura a technika mluveného projevu Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/ Kultura a technika mluveného projevu Ing. Pavel Barbořík Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 2 Kultura a technika mluveného projevu OBSAH Úvod Aktivní naslouchání Způsoby aktivního naslouchání Obrana proti agresivnímu jednání Komunikace v praxi Komunikační techniky Agresivita Pasivita Asertivita Asertivní práva a praxe Verbální komunikace Předpoklady pro efektivní verbální komunikaci Paralingvistika Verbální komunikace v praxi Přízvuk Nonverbální komunikace Druhy nonverbální komunikace Nonverbální komunikace v praxi Jak pracovat s dechem? Příprava projevu Základní otázky při přípravě projevu Cíl projevu Úprava interiéru Vystoupení v praxi Možnosti úvodu projevu Možnosti zakončení projevu Chyby řečníků... 31

3 Kultura a technika mluveného projevu Úspěšná prezentace Tréma Projevy trémy Tréma jako hnací motor Boj s trémou Deset kroků v boji proti trémě Závěr... 37

4 4 Kultura a technika mluveného projevu ÚVOD Základním předpokladem úspěchu každého člověka je umění komunikovat. Komunikujeme celý život. Jedná se o nepřetržitý proces, kdy téměř 24 hodin denně vedeme dialog s někým nebo prožíváme vnitřní dialog. Naučit se dobře komunikovat, tzn. reagovat v každé situaci, by mělo být přáním každého z nás. Efektivní komunikace totiž dokáže usnadnit působení v partnerském i v pracovním životě. Odbornost ani znalosti nejsou uskutečňovány, pokud nejsou komunikovány. Pokud budeme vyrábět absolventy v jakémkoliv oboru, kteří nejsou komunikačně zdatní, nemyslí ekonomicky a nejsou připraveni na rizika, tak při důležitém jednání zákonitě neuspějí. M. Prypoň, generální ředitel Hewlett-Packard Komunikační schopnosti z části dědíme a z části je osvojujeme již v dětství. Pokud máme doma vzory, které ovládají dobře techniku mluveného projevu, lépe pak v dospělosti zvládáme různé komunikační situace. Pokud v takovém prostředí nevyrůstáme, je třeba se umění komunikace učit. A nemluvíme tady jen o komunikaci verbální, tzn. komunikaci slovní. Ta je obecně velmi přeceňována. Průzkumy ukazují, že verbální projev se na pochopení a úspěchu komunikace podílí překvapivě málo. Řeč těla, tzn. neverbální komunikace, má na nás v běžné řeči mnohem větší vliv než si dokážeme představit. Důležité je tedy sladit své myšlenky a emoce se svým verbálním vyjadřováním. Jenom pak dokáže být komunikace efektivní. Tento studijní materiál by měl být návodem na úspěšnou komunikaci, nicméně nečekejte, že po jeho přečtení budete prvotřídní řečníci. Bez uvědomělého tréninku se efektivní komunikaci nenaučíte.

5 Kultura a technika mluveného projevu 5 1 AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ Klíčová slova aktivní naslouchání, empatie, mimika, gesta, parafráze, agresivní jednání 1.1 ZPŮSOBY AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ Nejlépe se nám komunikuje s těmi, kteří se nám podobají, se kterými máme něco společného. Každý řečník by se měl umět vcítit do role svého publika, ať už se jedná o jedince nebo dav. Základní pravidlo tedy je být empatický. Skoro každého si získáte tím, budete-li ochotni naslouchat. Ale ono naslouchání musí být aktivní a spočívá v neustálém zájmu o to, co řečník říká. Jde o slovní i mimoslovní projevy. Aktivní naslouchání znamená slyšet to, co nám osoba říká, nikoli to, co chceme slyšet. Neverbálním chováním dáváme najevo porozumění a přijetí a podle odborníků na komunikaci (Práško, Prášková, 2007, s. 209) je možno použít těchto způsobů: očima sledujeme toho, kdo k nám mluví; necháváme ho domluvit; dáváme najevo zájem: mimikou; gesty; vstřícným nastavením těla; přikyvováním hlavou; tónem hlasu; použijeme jednoduché slovní ujištění o tom, že nasloucháme: Hmm, aha... ; Rozumím, chápu vás... ;

6 6 Kultura a technika mluveného projevu To muselo být těžké, krásné... ; vcítíme se co nejvíce do partnera snažíme se pochopit to, co říká a co prožívá; přeformulujeme nejdůležitější myšlenky a pocity partnera pomoc reflexe; použijeme otevřených otázek; zkusíme oceňující výroky; parafrázujeme, co druhý řekl; v dobách, kdy se odmlčí, můžeme shrnout smysl jeho výpovědi, použijeme sumarizujících výroků; vyvarujeme se: čtení myšlenek mezi řádky; rad a doporučení; přerušování partnera. 1.2 OBRANA PROTI AGRESIVNÍMU JEDNÁNÍ Dostaneme-li se do situace, kdy se osoba nebo osoby, se kterými jednáme, začínají uchylovat k agresivním metodám, je nutné zachovat klidnou hlavu. Pokud začne řečník bouchat do stolu, má zdvižený ukazováček nebo pěst, pokud začne být slovně agresivní, odložte argumenty a to i za cenu, že by byla pravda na vaší straně. S člověkem, kterého přemohly emoce, nemá smysl svádět boj, jelikož se bude zřejmě jednat o cholerika nebo neurotika, který ztratil hlavu a není schopen efektivní komunikace. V tomto případě lze použít techniku zrcadlení pocitů. Odbornice Yveta Rychtaříková (2008) radí konstatovat to, co vidíte: Vidím, že se zlobíte. ; Vidím, že je vám to líto. ;

7 Kultura a technika mluveného projevu 7 Vidím, že jste z toho smutná. ; Vidím, že vás to rozčílilo. Tuto techniku střídejte s prostou empatií a uvidíte, že se člověk brzy zklidní. Doporučuje se také nastolit pauzu. Pokud mlčíte a necháte druhého se vyvztekat, prokážete mu tím službu. Přejde ho to mnohem rychleji než kdyby s vámi vedl dialog, který by se jen prodlužoval a nikam by za těchto okolností nevedl. Nejlépe bude začít pak na jiném místě, než vznikl první konflikt. Psychology je prokázáno, že stejné místo dokáže vyvolat stejné emoce. Je tedy lépe tomu předejít. 1.3 KOMUNIKACE V PRAXI Snažme se být lidmi, se kterými člověk rád komunikuje a vyvarujme se chyb, kterých se dopouští člověk, se kterým je nám komunikace nepříjemná. S kým tedy rádi komunikujeme? S lidmi, kteří: pozorně naslouchají druhým a projevují úctu vůči druhým; nechávají ostatní vyjádřit názory a city; dávají konstruktivní rady a často se usmívají a zdraví; upřímně oceňují druhé a váží si druhých i jejich práce; dělají rozumné kompromisy a umějí vyjednávat; mluví pozitivně a berou na zřetel potřeby a pocity druhých; dovedou mluvit o svých potřebách a pocitech; jednají s druhými jako se sebou rovnými a umějí se kontrolovat; dělí se o informace a zkušenosti s druhými; dovedou otevřeně mluvit o nepříjemných věcech; vyzařují klid místo neustálého spěchu;

8 8 Kultura a technika mluveného projevu nezapomínají vyjádřit souhlas s druhými kdykoliv je to na místě; dávají přímé otázky, zachovávají tajemství; dodržují sliby (Efektivní komunikace a zvládání konfliktu, 2011). S kým komunikujeme neradi? S lidmi, kteří: přerušují hovor a mají trpký, až kyselý výraz tváře; druhé ponižují a urážejí (verbálně i neverbálně); snaží se ovládnout konverzaci a dávají najevo nezájem o druhé; mají tendenci neusmívat se a nezdravit a neustále si stěžují; dožadují se, aby bylo po jejich, odmítají kompromisy; mluví s lidmi povýšeně a neustále vyžadují souhlas; soustavně všechny a všechno kritizují; často se rozčilují a vyvolávají v druhých pocity viny; manipulují své okolí a zesměšňují a ztrapňují druhé; lžou, neradi mluví přímo a často ukazují, jak jsou frustrováni; mají agresivní požadavky a většinou s ničím nesouhlasí; nedodržují sliby, neudrží tajemství; povyšují se nad ostatní, mluví jen o sobě (Efektivní komunikace a zvládání konfliktu, 2011). Vyvarujme se tedy zmíněných negativních projevů, abychom byli v komunikaci dobrým partnerem a obstáli i v nejtěžších komunikačních spirálách. Přemýšlejte o sobě, o tom, co děláte při různých rozhovorech, abyste pomohli vytvořit druhému lepší atmosféru a dali najevo, že posloucháte.

9 Kultura a technika mluveného projevu 9 LITERATURA 1. Efektivní komunikace a zvládání konfliktu [online]. Institut EuroSchola, APVS [cit ]. Dostupné z: Skripta%20Efek. 2. PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, ISBN RYCHTAŘÍKOVÁ, Yveta. Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců. Praha: Grada, ISBN

10 10 Kultura a technika mluveného projevu 2 KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY Klíčová slova agresivita, pasivita, asertivita, asertivní techniky, asertivní práva 2.1 AGRESIVITA Agresivní chování je chování, které je ve společnosti nežádoucí. Za agresora se považuje člověk s úmyslem ponížit, ublížit osobě, se kterou komunikuje. Agresivní chování může vyvolat u druhých stejně agresivní chování a hrozí neřešitelný konflikt. Mezi projevy patří fyzické napadání, zvýšená hlasitost, agresivní neverbální gesta, vulgární projev, ironie i zastrašování. 2.2 PASIVITA Pasivní člověk je osoba, která vystupuje bezhodnotově. Dává najevo svou podřízenost a závislost. Ukazuje nevědomost a nezájem komunikovat. Pasivní člověk se vzdává komunikačního úspěchu předem. Pasivita znamená neschopnost odolat manipulativním trikům. Člověk není schopný reagovat např. na kritiku. Nestojí si za svým a ustoupí. Není to vhodná komunikační technika pro profesní, ani pro osobní konfrontaci. 2.3 ASERTIVITA Asertivita je takové chování, které končí vítězstvím pro člověka, který jedná pomocí jejích technik. Nejde o to, že vždycky vyhraje, ale i když neuspěje ve výsledku, tak má dobrý pocit, že neprohrál v komunikaci. Nejednal agresivně, pasivně a nenechal se zmanipulovat. Vystupuje upřímně a pravdivě. Člověk jednající asertivně respektuje sebe i druhé, umí přistoupit a vytvořit kompromis.

11 Kultura a technika mluveného projevu ASERTIVNÍ PRÁVA A PRAXE Asertivní práva podle Bukovské (2006, s. 24): 1. Mám právo sám posuzovat své vlastní jednání, myšlenky a pocity a být si za ně a jejich důsledky sám zodpovědný. Hodnocení toho, co je nebo není správné, je velice relativní a tak je dobré si to uvědomit. 2. Mám právo nenabízet žádné vysvětlení, výmluvy ani omluvy svého jednání. Podstatou tohoto práva je možnost nepoužívat přehnané vysvětlování a omlouvání svého chování, pokud se tak rozhodneme. Rozhodně nejde o revoluci v základech slušnosti, kdy se omluvíme, strčíme-li do někoho omylem. 3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. Manipulativní pověra Vůči některým institucím a lidem máš větší závazky než vůči sobě, máš tedy obětovat své vlastní hodnoty a přizpůsobit se jim. 4. Mám právo změnit názor. Manipulativní pověra Jakmile sis už jednou udělal určitý názor, nikdy bys ho neměl měnit! Musel by ses omluvit nebo přiznat omyl, což znamená, že jsi nezodpovědný a že jsi neschopný se rozhodovat. 5. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný. Manipulativní pověra Nesmíš dělat chyby, jakmile je děláš, musíš mít pocit viny! Ostatní by v takovém případě měli kontrolovat tvoje rozhodnutí i chování! Toto právo souvisí s 2. asertivním právem a pomáhá nám uvědomit si, že není nutné být na sebe příliš přísný, že se po každé chybě nemusíme

12 12 Kultura a technika mluveného projevu dlouho kát a mít pocit, že teď proto nemůžeme nic žádat ani chtít, jelikož toho nejsme hodni. 6. Mám právo říct: Já nevím. Kolikrát jsme se dostali do situace, kdy najednou nevíme, co dál říci, co odpovědět. A přitom si stačí jednoduše uvědomit, že máme právo nerozumět všemu, a také ho v tomto smyslu využít, pokud tak chceme. Tím se zároveň nenecháme zahnat do pocitů méněcennosti. 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí. Manipulativní pověra Lidé, se kterými přicházíš do styku, by k tobě měli mít kladný vztah. Druhé potřebuješ, nedá se bez nich žít. Je velmi důležité, aby tě všichni měli rádi. V této pověře se schovává častá příčina našich potíží, jak říci někomu ne. Přestože všichni víme, že nechceme-li se vystavovat neustálému tlaku chovat se v rozporu s tím, co doopravdy chceme, tak je logické, že se všem lidem prostě nezavděčíme. 8. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. Kdybychom vše dělali jen logicky a rozumně, ztrácela by se tím naše lidskost. Řada věcí v životě, včetně problémů, nejde řešit logicky. Vždy je v lidském konání přítomna touha, chtění a očekávání. 9. Mám právo říct: Já ti nerozumím. Často zažíváme situace, kdy se na nás někdo tzv. tváří, aniž bychom tušili, co se stalo. Není naší povinností mít telepatické schopnosti, a tak je naše nezadatelné právo to druhým sdělit a sami komunikovat jasně a srozumitelně pro druhé, např. Kdybys mě měl rád, víš přece, jak mi udělat radost! A asertivní odpověď: Nerozumím sice té souvislosti, ale budu rád, když mi řekneš, co by sis přála.

13 Kultura a technika mluveného projevu Mám právo říci: Je mi to jedno. V tomto právu se ukrývá naše nezpochybnitelná možnost mít na různé věci jiný názor. Nebo také nemít žádný názor. Na řadu podnětů, které od našeho okolí dostáváme, můžeme reagovat dle vlastních preferencí a uvážení rozdílně. Máme přece právo nebýt ve všem perfektní a dokonalí pro každého. Důležité je, jak to cítíme a chceme my. Co může být dokonalé pro jednoho, může se jevit druhému trapně. LITERATURA 1. BUKOVSKÁ, Lucie. Asertivní komunikace [online]. Vzdělávací institut ochrany dětí v roce, 2006, s. 24 [cit ]. ISBN

14 14 Kultura a technika mluveného projevu 3 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Klíčová slova Verbální komunikace, komunikační schopnosti, prezentační dovednosti, týmová práce, nonverbální komunikace, fonační ústrojí, paralingvistika Žijeme v informační společnosti, kdy v rámci kvalifikace vyžadují zaměstnavatelé od svých zaměstnanců nadprůměrné komunikační schopnosti. Vyhledávání nových pracovníků přenechávají firmy personálním agenturám, které mají za úkol tyto komunikační schopnosti v potencionálních pracovnících odhadnout a následně je doporučit či nikoli. Velmi žádané jsou schopnosti efektivní verbální i neverbální komunikace týmové práce, dovednosti prezentační, schopnost produktivně diskutovat, argumentovat a polemizovat. Je třeba dodržet uzavřený komunikační trojúhelník, tzn. kvalitní verbální komunikaci, nonverbální komunikaci a dokonalou celkovou image. Je těžké říci, která složka má na posluchače absolutně největší vliv. Je to velmi individuální, ale je zřejmé, že působivý projev vznikne, pokud jsou všechny tyto jeho složky na vynikající úrovni. Nejdříve se budeme věnovat verbální komunikaci. 3.1 PŘEDPOKLADY PRO EFEKTIVNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACI Každý člověk je do života fyziologicky vybaven pro verbální komunikaci. Má fonační ústrojí, které je uloženo v hrtanu. Jeho funkcí je vytvářet lidský hlas. Člověk používá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami. Úzce souvisí s intelektuálními schopnostmi člověka. Člověk vzdělanější si hlídá svůj projev více než člověk méně vzdělaný. Nicméně komunikačním dovednostem je také třeba se učit. Verbální komunikace je na rozdíl od nonverbální komunikace

15 Kultura a technika mluveného projevu 15 lépe kontrolovatelná. Zatímco tělo za nás může mluvit, aniž bychom si to často uvědomovali, o našem verbálním projevu se to říci nedá. Lehce kontrolujeme, co vypouštíme z úst. K verbální komunikaci patří také psané písmo. 3.2 PARALINGVISTIKA Paralingvistika zkoumá při verbálním projevu zvuk. Jde o převaděč neverbálního projevu do projevu verbálního. Podle Leška (2008, s. 34) je paralingvistika obalem řeči a charakterizuje do určité míry nositele. V běžném toku řeči můžeme rozpoznat: hlasitost řeči (šepot, hlučnost), rychlost, výšku tónu hlasu (hluboký nebo vysoký hlas), rychlost řeči (pomalá, rychlá), objem řeči (stručný či obsáhlý), plynulost řeči (pomlky), intonace (monotónní projev, poutavý projev), chyby v řeči (přeříkávání), správnost výslovnosti (nedbalá výslovnost, dokonalá výslovnost), kvalitu řeči (strohý projev o holých větách, košatý proslov) a členění řeči (např. přehnané členění). 3.3 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PRAXI Při jakémkoli projevu by člověk neměl mluvit příliš rychle, ani pomalu, znesnadňuje to příjem informací našemu publiku. Posluchač musí vnímat a vstřebávat postupně, co mu říkáme. Je dobré tempo řeči občas změnit, zamezíme tím monotónnosti a náš projev bude poutavější. Není dobré mluvit příliš potichu, aby posluchač neodbíhal myšlenkami od našeho projevu. Navíc tichá řeč značí obavy a malou sebedůvěru. Při volbě hlasitosti musíme vycházet z velikosti prostoru, ve kterém se nacházíme. Nevýhodou je, že barva hlasu je vrozená a přitom má na dobrou kulturu projevu velký vliv. Co si můžeme kontrolovat, to je tónová výška. Nesmí být příliš vysoká. Posluchači upřednostňují hlasy, které jsou posazené níže. Proto je např. v médiích více oblíben mužský, nikoli ženský hlas. Je příjemnější pro lidské ucho. Je vhodné naučit se dobře pracovat s přízvukem, s důrazem (verbálně podtrhnou důležitá sdělení projevu).

16 16 Kultura a technika mluveného projevu Zvýraznit slovo se dá také tím, že před ním uděláme pomlku, ve které se nadechneme (např. před číslicemi). Velmi důležitá je správná intonace (odděluje různé myšlenky) a souvisí se smysluplným frázováním. Pokud mluvíme určitým nářečím, hlídáme si, kdy je vhodné jej použít a kdy nikoli. Velmi nepříjemné jsou pro posluchače vycpávkové zvuky jako: hm, eee a také vycpávková slova typu: takže, vlastně, jako. Značí nepřipravenost projevu, ale může být také znakem trémy. Předejít jim můžeme dobrou přípravou struktury projevu a použitím jedné z technik odstranění nervozity při komunikaci (viz. níže) PŘÍZVUK V Českém jazyce je přízvuk na první slabice. PODEJTE PERO. U tříslabičných slov může být přízvuk na třetí slabiku jen v případě, že následuje příklonka k předchozímu slovu a vytváří takt. PODÁVÁ TO. Jednoslabičná slova (HO, TĚ) nebo další tvary slovesa být jsou nepřízvučná a přimykají se jako příklonky k dalším slovům. Ve čtyřslabičných slovech je přízvuk na třetí slabice. NELASKAVÝ. V pětislabičných slovech na třetí nebo čtvrté slabice. Přízvuk klademe na předložku a velmi častou chybou je, pokud někdo pokládá přízvuk po předložce. Úkol Zkuste si vzpomenout na některé přísloví a říci jej různými způsoby (smutně, vesele, nevěřícně, ironicky, zamilovaně, atd.). Zkuste si práci s hlasem (různou intonaci, tempo řeči, atd.).

17 Kultura a technika mluveného projevu 17 LITERATURA 1. LEŠKO, Ladislav. Náhled do sociální komunikace. Brno: Librix.eu, ISBN

18 18 Kultura a technika mluveného projevu 4 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Klíčová slova nonverbální komunikace, posturologie, haptika, chronemika, proxemika, mimika, kinezika, oční kontakt 4.1 DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Posturologie Podle Vymětala (2008, s. 145) je někdy nazývána také posturika a zabývá se držením těla, napětím či uvolněním, polohou rukou, nohou a směrem natočení. Vychází ze základního poznatku, že lze nemluvit, ale nelze nezaujmout žádnou polohu těla a žádný postoj. Obecně signalizuje emoční stav, stupeň zaujetí, postoj k partnerovi a k jeho sdělení obecně. Ze signálů poměrně snadno poznáme, jak si nás přítomní cení a považují. Haptika Je podle Navarra (2011, s. 34) nauka o tom, jak se dotýkáme věcí a jaký pocit v nás věci na dotek vyvolají. Pomocí dotekové analýzy odborníci poznají, jak zlepšit reakci obrazovky nového mobilního telefonu nebo klávesnice počítače na náš dotek. Patří sem také to, jak se vzájemně dotýkáme. Matčin něžný dotek tváře dítěte je formou haptiky. Z výzkumu vyplývá, že v podnikatelské oblasti dotek navozuje pocit důvěry a empatie. Čím je zde doteků více, tím empatičtější je vzájemná komunikace. Když se servírky v restauraci dotýkají ruky zákazníka, dostanou zpravidla větší spropitné.

19 Kultura a technika mluveného projevu 19 Chronemika Je podle Mikuláštíka (2010, s. 114) způsob, jakým vyjadřujeme, užíváme a strukturujeme čas ve vztahu k jejím lidem. Jedná se o to, jak člověk komunikuje v časových souvislostech. Zda rád utrácí čas bezúčelným komunikováním, kdy konfrontaci pouze nesmyslně protahuje. Nebo má snahu co nejrychleji sdělit informaci a jít si po svém. Zde dovede čas využívat a je pro něj výhodou. Nebo má spíše strach ze situace, kdy je dost času, takže nebude vědět, jak se má dále chovat. Čas je silným prvkem neverbální komunikace. Mnozí z nás neradi čekají na druhé, pokud se opozdí. Máme pak pocit, že jim na nás nezáleží. Můžeme pak takové chování považovat za nezodpovědné. Proxemika Podle Jiřincové (2010, s. 98) je pojem proxemika spojen s rozmístěním účastníků v prostoru. Každý člověk si vymezuje určitý prostor, v němž se cítí bezpečně. Překročí-li druhý tuto hranici, necítí se dobře. S touto vzdáleností se dá ale pracovat. Můžeme tím vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, respekt nebo odmítání. Vzdálenost k druhému nemá absolutní hodnotu, mění se dle situace. Mění se v závislosti na tom, s kým komunikujeme. Kinezika Podle Nelešovské (2005, s. 45) vznikla kinezika z řeckého slova kinema, což znamená pohyb. Je to oblast sociální psychologie zabývající se pohyby těla při nonverbální komunikaci. Kinezika zahrnuje každý pohyb. Podle toho, o jaké části těla se jedná, mluvíme o chironomii nebo gestiku. Hlubším rozborem se ukázalo, že různé nálady uvádějí do pohybu různé skupiny svalů. Lidé, kteří mají mimořádný pozorovací talent, dovedou odhadnout, v jaké náladě se onen pozorovaný člověk nachází. Jednotlivé komunikační pohyby těla a jeho částí se

20 20 Kultura a technika mluveného projevu třídí do skupin dle jejich druhu, významu a zjišťování příbuznosti v gestice lidí, kteří patří do různých kulturních či etnických oblastí. Mimika Podle Adamczyka (2005, s. 45) při každém setkání více či méně vědomě vnímáme, co se odehrává v obličeji našeho partnera. Měli bychom si proto uvědomovat i průhlednost naší mimiky. Je těžké něco tvrdit, když náš obličej vyjadřuje opak. Na partnerovi vnímáme různé věci. Výraz očí září nebo jsou matné. Kam směřuje jeho pohled. Vraští čelo? Usmívá se upřímně? Existuje mimika výrazná a mimika úsporná. Lidově se úsporné říká tvář hráče pokeru, což znamená, že z ní nemůžeme vyčíst žádné informace a nemůžeme se podle ní orientovat. Nezapomínejme na třetí složku komunikace. A to je celková image řečníka. Každý řečník by měl být patřičně upraven. Zodpovědně vybíráme dle situace oblečení, jeho střih a barvu. Volíme mezi formálním a neformálním oděvem. Make-up zvolíme jemný nebo sytější dle osvětlení, atd. Ze vzhledu řečníka si o něm publikum udělá obrázek ještě dříve, než začne mluvit, proto je nutné se této stránce plně věnovat. 4.2 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PRAXI Oční kontakt Navázat oční kontakt je velmi důležité, jelikož to značí sebejistotu vystupování a pomůže nám to se zorientovat v prostoru. Seznámíme se tak s naším publikem a víme, ke komu budeme promlouvat. Jde o první důležitý prvek projevu. Pokud to neuděláme, znamená to nezájem o posluchače nebo stud, který nepatří na pódium. Při řeči se tedy nedívejte z okna, na zem nebo do prázdna, ale na své posluchače. Důležité proto je, aby si řečník připravil prvních pár vět zpaměti.

21 Kultura a technika mluveného projevu 21 Úkol Předstupte před větší skupinu lidí, proneste delší větu a snažte se navázat oční kontakt s co nejvíce posluchači. Sebejistý pohyb Sebejistotu projevu vzbudí pevný postoj. Vzpřímeně přijdeme před publikum, postavíme se tak, aby páteř byla vyrovnaná, hruď není zapadlá, kosterní svalstvo je povolené, ať vypadá přirozené. Nohy mírně od sebe. Jedna může být pokrčená, nesmíme však přešlapovat. Používáme pouze účelovou chůzi. Vždy si všechny pomůcky při projevu nachystáme tak, abychom se nikdy k divákovi netočili zády. Zkřížené nohy jsou známkou odmítavého postoje. Úkol Stoupněte si před zrcadlo a improvizujte (proneste jakýkoli sváteční projev, např. proslov na narozeninách, na svatbě, atd.). Sledujte, jaký máte postoj. Gestikulace Velmi důležitá jsou nepřehnaná a nežádoucí gesta. Není vhodné máchat rukama, hrát si s vlasy, s knoflíkem, atd. Odvádí to pozornost a značí naši nepohodu. Bezpečná zóna rukou je v úrovni pasu. Pokud máte trému, vezměte si do ruky propisku, ukazovátko, papír. Otevřená gesta jsou taková gesta, kdy ukazujeme posluchačům dlaně a jsou vhodnější než gesta uzavřená. Nezapomeňte, že vystupování bez gest je monotónní, nepřesvědčivé, nezáživné. Podání ruky Je jedno z nejdůležitějších gest, jelikož je na začátku jakékoli komunikace a každý si může dle pevnosti a délce stisku udělat obrázek o druhém člověku. Kdo tlačí při stisku ruku směrem dolů, je dominantnější. Délka stisku vypovídá

22 22 Kultura a technika mluveného projevu o hloubce vztahu. Jedno potřesení je vztah pracovní (distancované, spíše formální vztahy), dvě až tři potřesení naznačuje kamarádství a více potřesení je nejsrdečnější a svědčí o vřelé radosti obou stran. Rady: Když si budete mnout ruce, zatímco budete něco nabízet zákazníkovi, bude mít pocit, že myslíte jen na svůj zisk. Semknuté ruce působí nejistě, nervózně. Otevřené dlaně vzhůru značí otevřenost, upřímnost v komunikaci. Doporučuji také jednu ruku položit na druhou (dlaně vždy dolů), značí ve vás a v druhém vyvolají klid, vyrovnanost, důvěru, jistotu. Úkol Zamyslete se nad tím, jak můžete celkově dle výše uvedených informací kultivovat svou nonverbální komunikaci. Udělejte si test podle Vojtěcha Černého (2012, s. 36): Jak jste vnímaví k řeči těla? Ohodnoťte každé prohlášení počtem bodů od 0 do 5. 0 = ani souhlas, ani nesouhlas, 2 = souhlasím z malé části, 3 = souhlasím napůl, 4 = souhlasím z větší části a 5 = souhlasím zcela. 1. Když jsem představen(a) někomu novému, dokážu odhadnout, jestli jsem mu sympatická nebo ne. Správně určím, jestli mě daný člověk bude v budoucnu kontaktovat (ať už se jedná o pracovní či soukromý vztah). 2. Když vidím ve společnosti někoho osamělého, pozoruji ho. Z jeho neverbální komunikace vyčtu, jak se cítí a proč stojí stranou.

23 Kultura a technika mluveného projevu Rád(a) všechno živě prodiskutuji s přítelem (přítelkyní), při mluvení zapojuji, jak se lidové říká, ruce i nohy. 4. Když někdo s druhým komunikuje skrytou agresivitou, vstupuji do debaty. Oba upozorním na slovní spirálu, do které se dostali. 5. Když se někdo v mém okolí směje, automaticky mi naskočí úsměv na tváři. Když někdo pláče, také se rozlítostním. 6. Když sleduji film, velmi se vžívám do děje. 7. Na pracovní schůzce si všímám stisku podané ruky. 8. Když jsem v místnosti s malým batoletem, vždy podle posunků poznám, co chce. Počet bodů 0 15: Zdá se, že jste na druhých značně nezávislý, jste člověk, který nemá rád citové výjevy a raději své city pevně ovládá. To vám však znesnadňuje číst přesně signály řeči těla jiných lidí. Při setkáních vás pravděpodobně více zaměstnává dojem, kterým působíte vy, než jak druhá osoba působí na vás. Nedokážete rozeznat, co se druhému honí hlavou, nebo nechcete rozeznat. Pro efektivní komunikaci je to ale nezbytné : Vaše afiliační tendence (to znamená snaha a schopnost vycházet s druhými) jsou na střední úrovni a vaše schopnost vcítit se do druhých je dostatečná. Přesto však se zdá, že nyní poněkud méně usilujete využít své dříve získané dovednosti ve čtení řeči těla. Spoléháte se na interpretaci běžně známých výrazů nálady a větší pozornost věnujete spíše verbálním než neverbálním sdělením : Bud již máte, nebo byste mohli snadno dosáhnout vysokou úroveň ve schopnosti interpretace řeči těla. Počet bodů, který jste dosáhli, ukazuje, že se velmi zajímáte o jiné lidi a máte schopnosti vcítit se do jejich myšlení, což je základní kvalifikace pro úspěšné porozumění řeči těla.

24 24 Kultura a technika mluveného projevu Úkol Přemýšlejte o někom, jehož řeč obdivujete. Jaké jsou předpoklady jeho úspěšné řeči, jaké má jeho řeč vlastnosti? Existují nějaké vlastnosti řečníků, které nemáte rádi? Vypište je. Pak si v hlavě vybavte velmi špatného řečníka. Jaká je jeho charakteristika? Na závěr si představte sami sebe jako řečníka a sestavte seznam svých řečnických kvalit. LITERATURA 1. ADAMCZYK, Gregor. Řeč těla: jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. Praha: Grada, ISBN ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla: Neverbální komunikace pro obchodníky i pro běžný život. 2. vyd. Edika, 2012, s ISBN JIŘINCOVÁ, Božena. Efektivní komunikace pro manažery. Praha: Grada, 2010, s ISBN MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi: 2., doplněné a přepracované vydání. Druhé. Praha: Grada, ISBN G6. 5. NAVARRO, Joe. Jak prokouknout kolegy i obchodní partnery: Příručka bývalého experta FBI. První. Praha: Grada Publishing, 2011, s ISBN NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, ISBN VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008, s ISBN

25 Kultura a technika mluveného projevu 25 5 JAK PRACOVAT S DECHEM? Klíčová slova řečové dýchání, brániční dýchání, hrudní dýchání, hrudní koš Rozlišujeme tři druhy dýchání. Brániční, hrudní a kombinované. Každé dýchání používáme podle toho, v jaké situaci se nacházíme. Jinak dýcháme při fyzické a psychické zátěži, jinak v klidovém režimu a jinak při mluvení či při spánku. Při dýchání hrudním se nadechujeme do hrudního koše. Cítíme pohyb žeber do stran, hrudní koš se roztáhne tím, jak je naplněný vzduchem. Množství vzduchu stačí na dýchání v klidovém režimu, nikoli na dýchání při mluvení. Proto pokud dýcháme právě tímto způsobem, musíme se nadechovat při mluvení častěji. Je to ale velmi namáhavé pro organismus (nízká zásoba kyslíku). Hrudní dýchání je typické pro ženy. Brániční dýchání využívá pohybů bránice. Nádech je hluboký, zvedá se nám při něm břicho, které se vyklene. Je méně náročné na organismus než dýchání hrudní. Je typické pro muže. Je hluboké, pomalé. Nádech je zpravidla nosem a výdech ústy. Ve spánku člověk používá automaticky dýchání bráničního. Kombinované dýchání kombinuje předešlé dva druhy. Řečové dýchání v praxi Dbejte neustále na správné pohyby při dýchání: dle Waltrauda (2008, s. 45) při výdechu dochází k vyklenutí břišní stěny, rozšíření dolní části hrudního koše, klidové poloze ramenního pletence. Při správném nádechu množství dechu pro řeč stačí. Proto se před začátkem projevu nikdy nenadechujte úmyslně zhluboka.

Kultura a technika mluveného projevu

Kultura a technika mluveného projevu Kultura a technika mluveného projevu Ing. Pavel Barbořík Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 PowerPoint lekce I. Osnova Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 Pokročilé efekty a práce s multimédii Jak na správnou prezentaci

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Vytvořili jste maturitní práci, je to vaše dobré dílo a teď ho musíte prodat Důležitá jsou pravidla která je potřebné znát která je potřebné použít

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Vybrané aspekty veřejných projevů

Vybrané aspekty veřejných projevů Vybrané aspekty veřejných projevů Mluvený projev Veřejné vystoupení Psychologické techniky vůči sobě a vůči posluchači Monika Schmidtová: Vyzvaná přednáška TUL 1 Komunikace slovní ústní písemná verbální

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Strana 1 z 16 Motto: Čím uchopíme kopřivu pevněji, tím méně pálí. Mongolské přísloví Strana 2 z 16 Vztahy a důvěra v komunikaci Místo dlouhého úvodu

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Zásady správné prezentace II

Zásady správné prezentace II Zásady správné prezentace II Méně je více! Střední průmyslová škola Ostrov Jednotný vzhled Dodržet jednotný vzhled celé prezentace Pozadí Písmo Barvy Animace a přechody Bezúčelné změny vzhledu působí rušivě

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace 1 ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 Desatero

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 3. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod. odbor tajemníka PR a kultura

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod. odbor tajemníka PR a kultura KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Města Český Brod odbor tajemníka PR a kultura Cíle komunikace vzájemné sdělování poskytování a předávání informací veřejnosti předávání informací uvnitř MěÚ propagace města a městského

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Posudky a obhajoba bakalářsk

Posudky a obhajoba bakalářsk Posudky a obhajoba bakalářsk ské práce 1) Posudek školitele, posudek oponenta 2) Průběh obhajoby BP 3) Příprava obhajovací přednášky Posudek školitele (.pdf na ISu) Posudky a obhajoba bakalářské práce

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Posudky a obhajoba bakalářsk

Posudky a obhajoba bakalářsk Posudky a obhajoba bakalářsk ské práce 1) Posudek školitele, posudek oponenta 2) Průběh obhajoby BP 3) Příprava obhajovací přednášky Posudek školitele (.pdf na ISu) 1 Posudek oponenta (.pdf na ISu) Posudek

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více