Kultura a technika mluveného projevu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kultura a technika mluveného projevu"

Transkript

1 Kultura a technika mluveného projevu Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/ Kultura a technika mluveného projevu Ing. Pavel Barbořík Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 2 Kultura a technika mluveného projevu OBSAH Úvod Aktivní naslouchání Způsoby aktivního naslouchání Obrana proti agresivnímu jednání Komunikace v praxi Komunikační techniky Agresivita Pasivita Asertivita Asertivní práva a praxe Verbální komunikace Předpoklady pro efektivní verbální komunikaci Paralingvistika Verbální komunikace v praxi Přízvuk Nonverbální komunikace Druhy nonverbální komunikace Nonverbální komunikace v praxi Jak pracovat s dechem? Příprava projevu Základní otázky při přípravě projevu Cíl projevu Úprava interiéru Vystoupení v praxi Možnosti úvodu projevu Možnosti zakončení projevu Chyby řečníků... 31

3 Kultura a technika mluveného projevu Úspěšná prezentace Tréma Projevy trémy Tréma jako hnací motor Boj s trémou Deset kroků v boji proti trémě Závěr... 37

4 4 Kultura a technika mluveného projevu ÚVOD Základním předpokladem úspěchu každého člověka je umění komunikovat. Komunikujeme celý život. Jedná se o nepřetržitý proces, kdy téměř 24 hodin denně vedeme dialog s někým nebo prožíváme vnitřní dialog. Naučit se dobře komunikovat, tzn. reagovat v každé situaci, by mělo být přáním každého z nás. Efektivní komunikace totiž dokáže usnadnit působení v partnerském i v pracovním životě. Odbornost ani znalosti nejsou uskutečňovány, pokud nejsou komunikovány. Pokud budeme vyrábět absolventy v jakémkoliv oboru, kteří nejsou komunikačně zdatní, nemyslí ekonomicky a nejsou připraveni na rizika, tak při důležitém jednání zákonitě neuspějí. M. Prypoň, generální ředitel Hewlett-Packard Komunikační schopnosti z části dědíme a z části je osvojujeme již v dětství. Pokud máme doma vzory, které ovládají dobře techniku mluveného projevu, lépe pak v dospělosti zvládáme různé komunikační situace. Pokud v takovém prostředí nevyrůstáme, je třeba se umění komunikace učit. A nemluvíme tady jen o komunikaci verbální, tzn. komunikaci slovní. Ta je obecně velmi přeceňována. Průzkumy ukazují, že verbální projev se na pochopení a úspěchu komunikace podílí překvapivě málo. Řeč těla, tzn. neverbální komunikace, má na nás v běžné řeči mnohem větší vliv než si dokážeme představit. Důležité je tedy sladit své myšlenky a emoce se svým verbálním vyjadřováním. Jenom pak dokáže být komunikace efektivní. Tento studijní materiál by měl být návodem na úspěšnou komunikaci, nicméně nečekejte, že po jeho přečtení budete prvotřídní řečníci. Bez uvědomělého tréninku se efektivní komunikaci nenaučíte.

5 Kultura a technika mluveného projevu 5 1 AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ Klíčová slova aktivní naslouchání, empatie, mimika, gesta, parafráze, agresivní jednání 1.1 ZPŮSOBY AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ Nejlépe se nám komunikuje s těmi, kteří se nám podobají, se kterými máme něco společného. Každý řečník by se měl umět vcítit do role svého publika, ať už se jedná o jedince nebo dav. Základní pravidlo tedy je být empatický. Skoro každého si získáte tím, budete-li ochotni naslouchat. Ale ono naslouchání musí být aktivní a spočívá v neustálém zájmu o to, co řečník říká. Jde o slovní i mimoslovní projevy. Aktivní naslouchání znamená slyšet to, co nám osoba říká, nikoli to, co chceme slyšet. Neverbálním chováním dáváme najevo porozumění a přijetí a podle odborníků na komunikaci (Práško, Prášková, 2007, s. 209) je možno použít těchto způsobů: očima sledujeme toho, kdo k nám mluví; necháváme ho domluvit; dáváme najevo zájem: mimikou; gesty; vstřícným nastavením těla; přikyvováním hlavou; tónem hlasu; použijeme jednoduché slovní ujištění o tom, že nasloucháme: Hmm, aha... ; Rozumím, chápu vás... ;

6 6 Kultura a technika mluveného projevu To muselo být těžké, krásné... ; vcítíme se co nejvíce do partnera snažíme se pochopit to, co říká a co prožívá; přeformulujeme nejdůležitější myšlenky a pocity partnera pomoc reflexe; použijeme otevřených otázek; zkusíme oceňující výroky; parafrázujeme, co druhý řekl; v dobách, kdy se odmlčí, můžeme shrnout smysl jeho výpovědi, použijeme sumarizujících výroků; vyvarujeme se: čtení myšlenek mezi řádky; rad a doporučení; přerušování partnera. 1.2 OBRANA PROTI AGRESIVNÍMU JEDNÁNÍ Dostaneme-li se do situace, kdy se osoba nebo osoby, se kterými jednáme, začínají uchylovat k agresivním metodám, je nutné zachovat klidnou hlavu. Pokud začne řečník bouchat do stolu, má zdvižený ukazováček nebo pěst, pokud začne být slovně agresivní, odložte argumenty a to i za cenu, že by byla pravda na vaší straně. S člověkem, kterého přemohly emoce, nemá smysl svádět boj, jelikož se bude zřejmě jednat o cholerika nebo neurotika, který ztratil hlavu a není schopen efektivní komunikace. V tomto případě lze použít techniku zrcadlení pocitů. Odbornice Yveta Rychtaříková (2008) radí konstatovat to, co vidíte: Vidím, že se zlobíte. ; Vidím, že je vám to líto. ;

7 Kultura a technika mluveného projevu 7 Vidím, že jste z toho smutná. ; Vidím, že vás to rozčílilo. Tuto techniku střídejte s prostou empatií a uvidíte, že se člověk brzy zklidní. Doporučuje se také nastolit pauzu. Pokud mlčíte a necháte druhého se vyvztekat, prokážete mu tím službu. Přejde ho to mnohem rychleji než kdyby s vámi vedl dialog, který by se jen prodlužoval a nikam by za těchto okolností nevedl. Nejlépe bude začít pak na jiném místě, než vznikl první konflikt. Psychology je prokázáno, že stejné místo dokáže vyvolat stejné emoce. Je tedy lépe tomu předejít. 1.3 KOMUNIKACE V PRAXI Snažme se být lidmi, se kterými člověk rád komunikuje a vyvarujme se chyb, kterých se dopouští člověk, se kterým je nám komunikace nepříjemná. S kým tedy rádi komunikujeme? S lidmi, kteří: pozorně naslouchají druhým a projevují úctu vůči druhým; nechávají ostatní vyjádřit názory a city; dávají konstruktivní rady a často se usmívají a zdraví; upřímně oceňují druhé a váží si druhých i jejich práce; dělají rozumné kompromisy a umějí vyjednávat; mluví pozitivně a berou na zřetel potřeby a pocity druhých; dovedou mluvit o svých potřebách a pocitech; jednají s druhými jako se sebou rovnými a umějí se kontrolovat; dělí se o informace a zkušenosti s druhými; dovedou otevřeně mluvit o nepříjemných věcech; vyzařují klid místo neustálého spěchu;

8 8 Kultura a technika mluveného projevu nezapomínají vyjádřit souhlas s druhými kdykoliv je to na místě; dávají přímé otázky, zachovávají tajemství; dodržují sliby (Efektivní komunikace a zvládání konfliktu, 2011). S kým komunikujeme neradi? S lidmi, kteří: přerušují hovor a mají trpký, až kyselý výraz tváře; druhé ponižují a urážejí (verbálně i neverbálně); snaží se ovládnout konverzaci a dávají najevo nezájem o druhé; mají tendenci neusmívat se a nezdravit a neustále si stěžují; dožadují se, aby bylo po jejich, odmítají kompromisy; mluví s lidmi povýšeně a neustále vyžadují souhlas; soustavně všechny a všechno kritizují; často se rozčilují a vyvolávají v druhých pocity viny; manipulují své okolí a zesměšňují a ztrapňují druhé; lžou, neradi mluví přímo a často ukazují, jak jsou frustrováni; mají agresivní požadavky a většinou s ničím nesouhlasí; nedodržují sliby, neudrží tajemství; povyšují se nad ostatní, mluví jen o sobě (Efektivní komunikace a zvládání konfliktu, 2011). Vyvarujme se tedy zmíněných negativních projevů, abychom byli v komunikaci dobrým partnerem a obstáli i v nejtěžších komunikačních spirálách. Přemýšlejte o sobě, o tom, co děláte při různých rozhovorech, abyste pomohli vytvořit druhému lepší atmosféru a dali najevo, že posloucháte.

9 Kultura a technika mluveného projevu 9 LITERATURA 1. Efektivní komunikace a zvládání konfliktu [online]. Institut EuroSchola, APVS [cit ]. Dostupné z: Skripta%20Efek. 2. PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, ISBN RYCHTAŘÍKOVÁ, Yveta. Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců. Praha: Grada, ISBN

10 10 Kultura a technika mluveného projevu 2 KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY Klíčová slova agresivita, pasivita, asertivita, asertivní techniky, asertivní práva 2.1 AGRESIVITA Agresivní chování je chování, které je ve společnosti nežádoucí. Za agresora se považuje člověk s úmyslem ponížit, ublížit osobě, se kterou komunikuje. Agresivní chování může vyvolat u druhých stejně agresivní chování a hrozí neřešitelný konflikt. Mezi projevy patří fyzické napadání, zvýšená hlasitost, agresivní neverbální gesta, vulgární projev, ironie i zastrašování. 2.2 PASIVITA Pasivní člověk je osoba, která vystupuje bezhodnotově. Dává najevo svou podřízenost a závislost. Ukazuje nevědomost a nezájem komunikovat. Pasivní člověk se vzdává komunikačního úspěchu předem. Pasivita znamená neschopnost odolat manipulativním trikům. Člověk není schopný reagovat např. na kritiku. Nestojí si za svým a ustoupí. Není to vhodná komunikační technika pro profesní, ani pro osobní konfrontaci. 2.3 ASERTIVITA Asertivita je takové chování, které končí vítězstvím pro člověka, který jedná pomocí jejích technik. Nejde o to, že vždycky vyhraje, ale i když neuspěje ve výsledku, tak má dobrý pocit, že neprohrál v komunikaci. Nejednal agresivně, pasivně a nenechal se zmanipulovat. Vystupuje upřímně a pravdivě. Člověk jednající asertivně respektuje sebe i druhé, umí přistoupit a vytvořit kompromis.

11 Kultura a technika mluveného projevu ASERTIVNÍ PRÁVA A PRAXE Asertivní práva podle Bukovské (2006, s. 24): 1. Mám právo sám posuzovat své vlastní jednání, myšlenky a pocity a být si za ně a jejich důsledky sám zodpovědný. Hodnocení toho, co je nebo není správné, je velice relativní a tak je dobré si to uvědomit. 2. Mám právo nenabízet žádné vysvětlení, výmluvy ani omluvy svého jednání. Podstatou tohoto práva je možnost nepoužívat přehnané vysvětlování a omlouvání svého chování, pokud se tak rozhodneme. Rozhodně nejde o revoluci v základech slušnosti, kdy se omluvíme, strčíme-li do někoho omylem. 3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. Manipulativní pověra Vůči některým institucím a lidem máš větší závazky než vůči sobě, máš tedy obětovat své vlastní hodnoty a přizpůsobit se jim. 4. Mám právo změnit názor. Manipulativní pověra Jakmile sis už jednou udělal určitý názor, nikdy bys ho neměl měnit! Musel by ses omluvit nebo přiznat omyl, což znamená, že jsi nezodpovědný a že jsi neschopný se rozhodovat. 5. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný. Manipulativní pověra Nesmíš dělat chyby, jakmile je děláš, musíš mít pocit viny! Ostatní by v takovém případě měli kontrolovat tvoje rozhodnutí i chování! Toto právo souvisí s 2. asertivním právem a pomáhá nám uvědomit si, že není nutné být na sebe příliš přísný, že se po každé chybě nemusíme

12 12 Kultura a technika mluveného projevu dlouho kát a mít pocit, že teď proto nemůžeme nic žádat ani chtít, jelikož toho nejsme hodni. 6. Mám právo říct: Já nevím. Kolikrát jsme se dostali do situace, kdy najednou nevíme, co dál říci, co odpovědět. A přitom si stačí jednoduše uvědomit, že máme právo nerozumět všemu, a také ho v tomto smyslu využít, pokud tak chceme. Tím se zároveň nenecháme zahnat do pocitů méněcennosti. 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí. Manipulativní pověra Lidé, se kterými přicházíš do styku, by k tobě měli mít kladný vztah. Druhé potřebuješ, nedá se bez nich žít. Je velmi důležité, aby tě všichni měli rádi. V této pověře se schovává častá příčina našich potíží, jak říci někomu ne. Přestože všichni víme, že nechceme-li se vystavovat neustálému tlaku chovat se v rozporu s tím, co doopravdy chceme, tak je logické, že se všem lidem prostě nezavděčíme. 8. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. Kdybychom vše dělali jen logicky a rozumně, ztrácela by se tím naše lidskost. Řada věcí v životě, včetně problémů, nejde řešit logicky. Vždy je v lidském konání přítomna touha, chtění a očekávání. 9. Mám právo říct: Já ti nerozumím. Často zažíváme situace, kdy se na nás někdo tzv. tváří, aniž bychom tušili, co se stalo. Není naší povinností mít telepatické schopnosti, a tak je naše nezadatelné právo to druhým sdělit a sami komunikovat jasně a srozumitelně pro druhé, např. Kdybys mě měl rád, víš přece, jak mi udělat radost! A asertivní odpověď: Nerozumím sice té souvislosti, ale budu rád, když mi řekneš, co by sis přála.

13 Kultura a technika mluveného projevu Mám právo říci: Je mi to jedno. V tomto právu se ukrývá naše nezpochybnitelná možnost mít na různé věci jiný názor. Nebo také nemít žádný názor. Na řadu podnětů, které od našeho okolí dostáváme, můžeme reagovat dle vlastních preferencí a uvážení rozdílně. Máme přece právo nebýt ve všem perfektní a dokonalí pro každého. Důležité je, jak to cítíme a chceme my. Co může být dokonalé pro jednoho, může se jevit druhému trapně. LITERATURA 1. BUKOVSKÁ, Lucie. Asertivní komunikace [online]. Vzdělávací institut ochrany dětí v roce, 2006, s. 24 [cit ]. ISBN

14 14 Kultura a technika mluveného projevu 3 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Klíčová slova Verbální komunikace, komunikační schopnosti, prezentační dovednosti, týmová práce, nonverbální komunikace, fonační ústrojí, paralingvistika Žijeme v informační společnosti, kdy v rámci kvalifikace vyžadují zaměstnavatelé od svých zaměstnanců nadprůměrné komunikační schopnosti. Vyhledávání nových pracovníků přenechávají firmy personálním agenturám, které mají za úkol tyto komunikační schopnosti v potencionálních pracovnících odhadnout a následně je doporučit či nikoli. Velmi žádané jsou schopnosti efektivní verbální i neverbální komunikace týmové práce, dovednosti prezentační, schopnost produktivně diskutovat, argumentovat a polemizovat. Je třeba dodržet uzavřený komunikační trojúhelník, tzn. kvalitní verbální komunikaci, nonverbální komunikaci a dokonalou celkovou image. Je těžké říci, která složka má na posluchače absolutně největší vliv. Je to velmi individuální, ale je zřejmé, že působivý projev vznikne, pokud jsou všechny tyto jeho složky na vynikající úrovni. Nejdříve se budeme věnovat verbální komunikaci. 3.1 PŘEDPOKLADY PRO EFEKTIVNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKACI Každý člověk je do života fyziologicky vybaven pro verbální komunikaci. Má fonační ústrojí, které je uloženo v hrtanu. Jeho funkcí je vytvářet lidský hlas. Člověk používá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami. Úzce souvisí s intelektuálními schopnostmi člověka. Člověk vzdělanější si hlídá svůj projev více než člověk méně vzdělaný. Nicméně komunikačním dovednostem je také třeba se učit. Verbální komunikace je na rozdíl od nonverbální komunikace

15 Kultura a technika mluveného projevu 15 lépe kontrolovatelná. Zatímco tělo za nás může mluvit, aniž bychom si to často uvědomovali, o našem verbálním projevu se to říci nedá. Lehce kontrolujeme, co vypouštíme z úst. K verbální komunikaci patří také psané písmo. 3.2 PARALINGVISTIKA Paralingvistika zkoumá při verbálním projevu zvuk. Jde o převaděč neverbálního projevu do projevu verbálního. Podle Leška (2008, s. 34) je paralingvistika obalem řeči a charakterizuje do určité míry nositele. V běžném toku řeči můžeme rozpoznat: hlasitost řeči (šepot, hlučnost), rychlost, výšku tónu hlasu (hluboký nebo vysoký hlas), rychlost řeči (pomalá, rychlá), objem řeči (stručný či obsáhlý), plynulost řeči (pomlky), intonace (monotónní projev, poutavý projev), chyby v řeči (přeříkávání), správnost výslovnosti (nedbalá výslovnost, dokonalá výslovnost), kvalitu řeči (strohý projev o holých větách, košatý proslov) a členění řeči (např. přehnané členění). 3.3 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PRAXI Při jakémkoli projevu by člověk neměl mluvit příliš rychle, ani pomalu, znesnadňuje to příjem informací našemu publiku. Posluchač musí vnímat a vstřebávat postupně, co mu říkáme. Je dobré tempo řeči občas změnit, zamezíme tím monotónnosti a náš projev bude poutavější. Není dobré mluvit příliš potichu, aby posluchač neodbíhal myšlenkami od našeho projevu. Navíc tichá řeč značí obavy a malou sebedůvěru. Při volbě hlasitosti musíme vycházet z velikosti prostoru, ve kterém se nacházíme. Nevýhodou je, že barva hlasu je vrozená a přitom má na dobrou kulturu projevu velký vliv. Co si můžeme kontrolovat, to je tónová výška. Nesmí být příliš vysoká. Posluchači upřednostňují hlasy, které jsou posazené níže. Proto je např. v médiích více oblíben mužský, nikoli ženský hlas. Je příjemnější pro lidské ucho. Je vhodné naučit se dobře pracovat s přízvukem, s důrazem (verbálně podtrhnou důležitá sdělení projevu).

16 16 Kultura a technika mluveného projevu Zvýraznit slovo se dá také tím, že před ním uděláme pomlku, ve které se nadechneme (např. před číslicemi). Velmi důležitá je správná intonace (odděluje různé myšlenky) a souvisí se smysluplným frázováním. Pokud mluvíme určitým nářečím, hlídáme si, kdy je vhodné jej použít a kdy nikoli. Velmi nepříjemné jsou pro posluchače vycpávkové zvuky jako: hm, eee a také vycpávková slova typu: takže, vlastně, jako. Značí nepřipravenost projevu, ale může být také znakem trémy. Předejít jim můžeme dobrou přípravou struktury projevu a použitím jedné z technik odstranění nervozity při komunikaci (viz. níže) PŘÍZVUK V Českém jazyce je přízvuk na první slabice. PODEJTE PERO. U tříslabičných slov může být přízvuk na třetí slabiku jen v případě, že následuje příklonka k předchozímu slovu a vytváří takt. PODÁVÁ TO. Jednoslabičná slova (HO, TĚ) nebo další tvary slovesa být jsou nepřízvučná a přimykají se jako příklonky k dalším slovům. Ve čtyřslabičných slovech je přízvuk na třetí slabice. NELASKAVÝ. V pětislabičných slovech na třetí nebo čtvrté slabice. Přízvuk klademe na předložku a velmi častou chybou je, pokud někdo pokládá přízvuk po předložce. Úkol Zkuste si vzpomenout na některé přísloví a říci jej různými způsoby (smutně, vesele, nevěřícně, ironicky, zamilovaně, atd.). Zkuste si práci s hlasem (různou intonaci, tempo řeči, atd.).

17 Kultura a technika mluveného projevu 17 LITERATURA 1. LEŠKO, Ladislav. Náhled do sociální komunikace. Brno: Librix.eu, ISBN

18 18 Kultura a technika mluveného projevu 4 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Klíčová slova nonverbální komunikace, posturologie, haptika, chronemika, proxemika, mimika, kinezika, oční kontakt 4.1 DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Posturologie Podle Vymětala (2008, s. 145) je někdy nazývána také posturika a zabývá se držením těla, napětím či uvolněním, polohou rukou, nohou a směrem natočení. Vychází ze základního poznatku, že lze nemluvit, ale nelze nezaujmout žádnou polohu těla a žádný postoj. Obecně signalizuje emoční stav, stupeň zaujetí, postoj k partnerovi a k jeho sdělení obecně. Ze signálů poměrně snadno poznáme, jak si nás přítomní cení a považují. Haptika Je podle Navarra (2011, s. 34) nauka o tom, jak se dotýkáme věcí a jaký pocit v nás věci na dotek vyvolají. Pomocí dotekové analýzy odborníci poznají, jak zlepšit reakci obrazovky nového mobilního telefonu nebo klávesnice počítače na náš dotek. Patří sem také to, jak se vzájemně dotýkáme. Matčin něžný dotek tváře dítěte je formou haptiky. Z výzkumu vyplývá, že v podnikatelské oblasti dotek navozuje pocit důvěry a empatie. Čím je zde doteků více, tím empatičtější je vzájemná komunikace. Když se servírky v restauraci dotýkají ruky zákazníka, dostanou zpravidla větší spropitné.

19 Kultura a technika mluveného projevu 19 Chronemika Je podle Mikuláštíka (2010, s. 114) způsob, jakým vyjadřujeme, užíváme a strukturujeme čas ve vztahu k jejím lidem. Jedná se o to, jak člověk komunikuje v časových souvislostech. Zda rád utrácí čas bezúčelným komunikováním, kdy konfrontaci pouze nesmyslně protahuje. Nebo má snahu co nejrychleji sdělit informaci a jít si po svém. Zde dovede čas využívat a je pro něj výhodou. Nebo má spíše strach ze situace, kdy je dost času, takže nebude vědět, jak se má dále chovat. Čas je silným prvkem neverbální komunikace. Mnozí z nás neradi čekají na druhé, pokud se opozdí. Máme pak pocit, že jim na nás nezáleží. Můžeme pak takové chování považovat za nezodpovědné. Proxemika Podle Jiřincové (2010, s. 98) je pojem proxemika spojen s rozmístěním účastníků v prostoru. Každý člověk si vymezuje určitý prostor, v němž se cítí bezpečně. Překročí-li druhý tuto hranici, necítí se dobře. S touto vzdáleností se dá ale pracovat. Můžeme tím vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, respekt nebo odmítání. Vzdálenost k druhému nemá absolutní hodnotu, mění se dle situace. Mění se v závislosti na tom, s kým komunikujeme. Kinezika Podle Nelešovské (2005, s. 45) vznikla kinezika z řeckého slova kinema, což znamená pohyb. Je to oblast sociální psychologie zabývající se pohyby těla při nonverbální komunikaci. Kinezika zahrnuje každý pohyb. Podle toho, o jaké části těla se jedná, mluvíme o chironomii nebo gestiku. Hlubším rozborem se ukázalo, že různé nálady uvádějí do pohybu různé skupiny svalů. Lidé, kteří mají mimořádný pozorovací talent, dovedou odhadnout, v jaké náladě se onen pozorovaný člověk nachází. Jednotlivé komunikační pohyby těla a jeho částí se

20 20 Kultura a technika mluveného projevu třídí do skupin dle jejich druhu, významu a zjišťování příbuznosti v gestice lidí, kteří patří do různých kulturních či etnických oblastí. Mimika Podle Adamczyka (2005, s. 45) při každém setkání více či méně vědomě vnímáme, co se odehrává v obličeji našeho partnera. Měli bychom si proto uvědomovat i průhlednost naší mimiky. Je těžké něco tvrdit, když náš obličej vyjadřuje opak. Na partnerovi vnímáme různé věci. Výraz očí září nebo jsou matné. Kam směřuje jeho pohled. Vraští čelo? Usmívá se upřímně? Existuje mimika výrazná a mimika úsporná. Lidově se úsporné říká tvář hráče pokeru, což znamená, že z ní nemůžeme vyčíst žádné informace a nemůžeme se podle ní orientovat. Nezapomínejme na třetí složku komunikace. A to je celková image řečníka. Každý řečník by měl být patřičně upraven. Zodpovědně vybíráme dle situace oblečení, jeho střih a barvu. Volíme mezi formálním a neformálním oděvem. Make-up zvolíme jemný nebo sytější dle osvětlení, atd. Ze vzhledu řečníka si o něm publikum udělá obrázek ještě dříve, než začne mluvit, proto je nutné se této stránce plně věnovat. 4.2 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PRAXI Oční kontakt Navázat oční kontakt je velmi důležité, jelikož to značí sebejistotu vystupování a pomůže nám to se zorientovat v prostoru. Seznámíme se tak s naším publikem a víme, ke komu budeme promlouvat. Jde o první důležitý prvek projevu. Pokud to neuděláme, znamená to nezájem o posluchače nebo stud, který nepatří na pódium. Při řeči se tedy nedívejte z okna, na zem nebo do prázdna, ale na své posluchače. Důležité proto je, aby si řečník připravil prvních pár vět zpaměti.

21 Kultura a technika mluveného projevu 21 Úkol Předstupte před větší skupinu lidí, proneste delší větu a snažte se navázat oční kontakt s co nejvíce posluchači. Sebejistý pohyb Sebejistotu projevu vzbudí pevný postoj. Vzpřímeně přijdeme před publikum, postavíme se tak, aby páteř byla vyrovnaná, hruď není zapadlá, kosterní svalstvo je povolené, ať vypadá přirozené. Nohy mírně od sebe. Jedna může být pokrčená, nesmíme však přešlapovat. Používáme pouze účelovou chůzi. Vždy si všechny pomůcky při projevu nachystáme tak, abychom se nikdy k divákovi netočili zády. Zkřížené nohy jsou známkou odmítavého postoje. Úkol Stoupněte si před zrcadlo a improvizujte (proneste jakýkoli sváteční projev, např. proslov na narozeninách, na svatbě, atd.). Sledujte, jaký máte postoj. Gestikulace Velmi důležitá jsou nepřehnaná a nežádoucí gesta. Není vhodné máchat rukama, hrát si s vlasy, s knoflíkem, atd. Odvádí to pozornost a značí naši nepohodu. Bezpečná zóna rukou je v úrovni pasu. Pokud máte trému, vezměte si do ruky propisku, ukazovátko, papír. Otevřená gesta jsou taková gesta, kdy ukazujeme posluchačům dlaně a jsou vhodnější než gesta uzavřená. Nezapomeňte, že vystupování bez gest je monotónní, nepřesvědčivé, nezáživné. Podání ruky Je jedno z nejdůležitějších gest, jelikož je na začátku jakékoli komunikace a každý si může dle pevnosti a délce stisku udělat obrázek o druhém člověku. Kdo tlačí při stisku ruku směrem dolů, je dominantnější. Délka stisku vypovídá

22 22 Kultura a technika mluveného projevu o hloubce vztahu. Jedno potřesení je vztah pracovní (distancované, spíše formální vztahy), dvě až tři potřesení naznačuje kamarádství a více potřesení je nejsrdečnější a svědčí o vřelé radosti obou stran. Rady: Když si budete mnout ruce, zatímco budete něco nabízet zákazníkovi, bude mít pocit, že myslíte jen na svůj zisk. Semknuté ruce působí nejistě, nervózně. Otevřené dlaně vzhůru značí otevřenost, upřímnost v komunikaci. Doporučuji také jednu ruku položit na druhou (dlaně vždy dolů), značí ve vás a v druhém vyvolají klid, vyrovnanost, důvěru, jistotu. Úkol Zamyslete se nad tím, jak můžete celkově dle výše uvedených informací kultivovat svou nonverbální komunikaci. Udělejte si test podle Vojtěcha Černého (2012, s. 36): Jak jste vnímaví k řeči těla? Ohodnoťte každé prohlášení počtem bodů od 0 do 5. 0 = ani souhlas, ani nesouhlas, 2 = souhlasím z malé části, 3 = souhlasím napůl, 4 = souhlasím z větší části a 5 = souhlasím zcela. 1. Když jsem představen(a) někomu novému, dokážu odhadnout, jestli jsem mu sympatická nebo ne. Správně určím, jestli mě daný člověk bude v budoucnu kontaktovat (ať už se jedná o pracovní či soukromý vztah). 2. Když vidím ve společnosti někoho osamělého, pozoruji ho. Z jeho neverbální komunikace vyčtu, jak se cítí a proč stojí stranou.

23 Kultura a technika mluveného projevu Rád(a) všechno živě prodiskutuji s přítelem (přítelkyní), při mluvení zapojuji, jak se lidové říká, ruce i nohy. 4. Když někdo s druhým komunikuje skrytou agresivitou, vstupuji do debaty. Oba upozorním na slovní spirálu, do které se dostali. 5. Když se někdo v mém okolí směje, automaticky mi naskočí úsměv na tváři. Když někdo pláče, také se rozlítostním. 6. Když sleduji film, velmi se vžívám do děje. 7. Na pracovní schůzce si všímám stisku podané ruky. 8. Když jsem v místnosti s malým batoletem, vždy podle posunků poznám, co chce. Počet bodů 0 15: Zdá se, že jste na druhých značně nezávislý, jste člověk, který nemá rád citové výjevy a raději své city pevně ovládá. To vám však znesnadňuje číst přesně signály řeči těla jiných lidí. Při setkáních vás pravděpodobně více zaměstnává dojem, kterým působíte vy, než jak druhá osoba působí na vás. Nedokážete rozeznat, co se druhému honí hlavou, nebo nechcete rozeznat. Pro efektivní komunikaci je to ale nezbytné : Vaše afiliační tendence (to znamená snaha a schopnost vycházet s druhými) jsou na střední úrovni a vaše schopnost vcítit se do druhých je dostatečná. Přesto však se zdá, že nyní poněkud méně usilujete využít své dříve získané dovednosti ve čtení řeči těla. Spoléháte se na interpretaci běžně známých výrazů nálady a větší pozornost věnujete spíše verbálním než neverbálním sdělením : Bud již máte, nebo byste mohli snadno dosáhnout vysokou úroveň ve schopnosti interpretace řeči těla. Počet bodů, který jste dosáhli, ukazuje, že se velmi zajímáte o jiné lidi a máte schopnosti vcítit se do jejich myšlení, což je základní kvalifikace pro úspěšné porozumění řeči těla.

24 24 Kultura a technika mluveného projevu Úkol Přemýšlejte o někom, jehož řeč obdivujete. Jaké jsou předpoklady jeho úspěšné řeči, jaké má jeho řeč vlastnosti? Existují nějaké vlastnosti řečníků, které nemáte rádi? Vypište je. Pak si v hlavě vybavte velmi špatného řečníka. Jaká je jeho charakteristika? Na závěr si představte sami sebe jako řečníka a sestavte seznam svých řečnických kvalit. LITERATURA 1. ADAMCZYK, Gregor. Řeč těla: jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla. Praha: Grada, ISBN ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla: Neverbální komunikace pro obchodníky i pro běžný život. 2. vyd. Edika, 2012, s ISBN JIŘINCOVÁ, Božena. Efektivní komunikace pro manažery. Praha: Grada, 2010, s ISBN MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi: 2., doplněné a přepracované vydání. Druhé. Praha: Grada, ISBN G6. 5. NAVARRO, Joe. Jak prokouknout kolegy i obchodní partnery: Příručka bývalého experta FBI. První. Praha: Grada Publishing, 2011, s ISBN NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, ISBN VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008, s ISBN

25 Kultura a technika mluveného projevu 25 5 JAK PRACOVAT S DECHEM? Klíčová slova řečové dýchání, brániční dýchání, hrudní dýchání, hrudní koš Rozlišujeme tři druhy dýchání. Brániční, hrudní a kombinované. Každé dýchání používáme podle toho, v jaké situaci se nacházíme. Jinak dýcháme při fyzické a psychické zátěži, jinak v klidovém režimu a jinak při mluvení či při spánku. Při dýchání hrudním se nadechujeme do hrudního koše. Cítíme pohyb žeber do stran, hrudní koš se roztáhne tím, jak je naplněný vzduchem. Množství vzduchu stačí na dýchání v klidovém režimu, nikoli na dýchání při mluvení. Proto pokud dýcháme právě tímto způsobem, musíme se nadechovat při mluvení častěji. Je to ale velmi namáhavé pro organismus (nízká zásoba kyslíku). Hrudní dýchání je typické pro ženy. Brániční dýchání využívá pohybů bránice. Nádech je hluboký, zvedá se nám při něm břicho, které se vyklene. Je méně náročné na organismus než dýchání hrudní. Je typické pro muže. Je hluboké, pomalé. Nádech je zpravidla nosem a výdech ústy. Ve spánku člověk používá automaticky dýchání bráničního. Kombinované dýchání kombinuje předešlé dva druhy. Řečové dýchání v praxi Dbejte neustále na správné pohyby při dýchání: dle Waltrauda (2008, s. 45) při výdechu dochází k vyklenutí břišní stěny, rozšíření dolní části hrudního koše, klidové poloze ramenního pletence. Při správném nádechu množství dechu pro řeč stačí. Proto se před začátkem projevu nikdy nenadechujte úmyslně zhluboka.

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Mezikulturní komunikace

Mezikulturní komunikace Mezikulturní komunikace kolektiv autorů OBSAH ÚVOD... 4 1 KOMUNIKACE... 5 1.1 Rozhovor... 6 1.1.1 Tibet... 8 1.1.2 Taiwan... 10 1.1.3 Tian en men incident neboli Masakr na náměstí Nebeského klidu... 12

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Metodika trénování sociálních dovedností

Metodika trénování sociálních dovedností Metodika trénování sociálních dovedností Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Stránka 1 z 33 Obecné informace Věty, které jsou v tomto manuálu psané kurzívovou, je dobré prezentovat uživatelům přímo.

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 TAJNÁ ŘEČ TĚLA D.Lewis VICTORIA PUBLISHING PRAHA 3 Carroll and Graf Publishers,

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více