ASERTIVITA. Mgr. Helena Hegarová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASERTIVITA. Mgr. Helena Hegarová"

Transkript

1 ASERTIVITA Mgr. Helena Hegarová

2 ASERTIVITA je komunikační dovednost vztahující se k sebeúctě do češtiny se nejčastěji překládá jako sebeprosazení autorem metody je Američan Salter je poměrně uceleným komunikačním stylem, díky jehoţ uţívání v kontaktu s lidmi se tito následně cítí emočně svobodní tato emoční svoboda plyne z respektu vůči druhým lidem i vůči sobě samému neasertivní lidé často mají problém s tím, aby respektovali druhé lidi, takoví jací jsou, nechtěli je tzv. předělávat nebo se nechovali vůči nim agresivně

3 TYPOLOGIE LIDÍ podle primárních osobnostních rysů DIKTÁTOR PRAGMATIK Já OK, ty NE OK, vůdčí, nepřátelský, rychlá argumentace i mluva, nesmíme se dostat do submise, nabízíme rozcestí, tj. černá nebo bílá BYROKRAT ANALYTIK Já NE OK, ty NE OK, nepřátelský, podřízený, pomalé jednání, netlačit pilu, zatíţení na detaily, podpora argumentací, zatíţení na čísla a tabulky, nesmí se pouţívat trik odhalí nás, vyčítá a dlouho si pamatuje

4 TYPOLOGIE LIDÍ podle primárních osobnostních rysů VÝKONNÝ TYP EXTROVERT Já OK, ty OK, vůdčí, přátelský, sviţná komunikace, vizionáři, nesnáší detaily, rychle se přesměruje na jiný cíl SOCIABILNÍ TYP Já ne OK, ty OK, podřízený, přátelský, rozvláčný, jednat mimo oficiální místnost, nerozhoduje se rychle, potřebuje čas, vyvarovat se tlaku

5 EGO STAVY diagnostikují emoční stavy DOSPĚLÝ DÍTĚ PŘIROZENÉ ADAPTOVANÉ RODIČ KRITICKÝ PEČUJÍCÍ

6 Vzájemná komunikace Nejlepší komunikace rodič rodič dospělý dospělý dítě dítě Nejhorší komunikace rodič dítě dítě - rodič Řešení: posunout z dítěte se o úroveň výš

7 KOMUNIKACE není radno přeceňovat obsah slova Verbální Slovo 7% Přirovnání, symbolika, rčení, příběh Paralingvistika 38% Tón, barva hlasu, fonace Melodie, artikulace, respirace

8 KOMUNIKACE neverbální 55% gesta mimika pohyby oční kontakt postoj proxemika (meziosobní prostor) haptika (dotyky) drţení těla spontánní pohyby pohledy rekvizity Prostředí podání ruky kongruence (napodobování)

9 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Nová věta začíná s výdechem Přiměřený oční kontakt Kaţdá myšlenka jedněm očím Přízvuk na první slabice Šidítka v ruce Oči se dívají tam, kam by se šly nohy, kdyby mohly Nepřeceňovat první dojem Kontrola mimiky obličeje Sledování a citlivá reakce na řeč těla druhých Aktivně a empaticky naslouchat

10 ÚČEL KOMUNUIKACE napomáhající řeči nahrazující řeč vyjadřující postoje vyjadřující emoce

11 ŘEČOVÉ REGISTRY DEKLAMAČNÍ formální projevy a některé druhy písemných sdělení FORMÁLNÍ pečlivé pouţití gramatiky a slovní zásoby, projev autoritám INFORMATIVNÍ rozhovor s cizími lidmi, který má neformální charakter, např. při dotazu na odjezd dalšího vlaku FAMILIÁRNÍ konverzace mezi přáteli nebo lidmi, kteří se dobře znají, obsahuje slangové výrazy a gramatické formy, které by v písemném projevu působily nedokončeně a odporovaly by pravidlům INTIMNÍ určený pro intimní přátele a pro blízkou rodinu, pouţívání zkratkovité řeči a zvláštních odkazů, velké mnoţství společných záţitků zúčastněných osob

12 SYMBOLY Jsou to signály, které mohou být přímo přeloženy do slova nebo slov v rámci konkrétně používané významové oblasti. Např. vztyčený palec, dvěma prsty naznačené V (vítězství), palec a ukazovák tvořící O vyjadřující OK např. potápěči užívají tento signál pro sdělení, že je vše v pořádku. Napodobení jídla nebo pití znamená hlad nebo žízeň, přiložení obou rukou k obličeji znamená únavu apod. 1. Obsahují pokyny: Jděte tamhle, Sedněte si tam, Pojďte sem. 2. Vydávají příkazy: Buďte zticha, Zůstaňte v klidu, Pojďte za mnou. 3. Vyjadřují fyzický stav: Jsem ospalý, Je to blázen. 4. Obsahují uráţku: Kašlu na tebe, Jdi k čertu. Toto se často vyjadřuje pomocí vztyčeného prostředníku pravé ruky. 5. Znamenají odpověď: Ano, Ne, Beru to. 6. Vyjadřují city: Zlobím se, Jsem smutný. 7. Nabízejí popis: Velká ňadra, Štíhlá postava. 8. Ţádají laskavost: Svezte mě, Peníze, prosím.

13 ILUSTRÁTORY Ilustrátory (doprovodná ilustrativní gestikulace) jsou spojeny s řečí a mohou být používány pro zdůraznění slov nebo frází, naznačení vztahů, nakreslení obrazu ve vzduchu, udávání tempa událostí a rytmu mluvenému slovu. Pokud jsou ilustrátory pouţívány asynchronně, je konverzace pro jednoho nebo oba účastníky stresující a nepříjemná Toho je moţno záměrně vyuţít, pokud chceme druhou osobu vyvést z míry během vzájemné konverzace. Stejně tak dosaţením synchronizace je moţno navodit příznivou atmosféru a ovládnout tak situaci.

14 REGULÁTORY Regulátory (usměrňující a řídící signály) jsou signály změn, které mají často důležitou roli pro započetí nebo ukončení komunikace. Např. podání ruky slouží jako regulátor. Také však vyjadřuje důležité sdělení o síle a postavení jedince. Regulátory mohou být též použity pro urychlení nebo zpomalení řečníka, pro naznačení, že má pokračovat, nebo pro vyjádření žádosti, že má předat slovo druhému. Nejvíc pouţívané regulátory jsou kývání hlavou a pohledy. Rychlé kývání hlavou vyjadřuje sdělení: pospěšte si a ukončete svou řeč, zatímco pomalejší, rozváţné pokyvování hlavou ţádá řečníka, aby pokračoval, a naznačuje, ţe posluchače zajímá a líbí se mu, co je mu sdělováno. Správné pouţití regulátorů během konverzace je nezbytné pro vyvolání dobrého dojmu.

15 ADAPTÉRY Adaptéry jsou pohyby, gesta a ostatní činnosti, používané pro zvládnutí našich pocitů a k řízení našich reakcí. Obvykle se objevují ve stresových situacích a odrážejí ranější, často spíše dětské způsoby zvládání situací. Normálně si jich nejsme vědomi, dokonce i když jsou vrozené. Cítí-li se člověk rozrušený, tahá se např. za ušní lalůček, tře si ruce nebo potahuje za svůj oděv. Všeobecně pouţívaný adaptér, který má svůj původ jiţ v péči o malé děti, je pohyb upravující si vlasy, který mnozí dospělí pouţívají při pocitu nejistoty. Zátylek hlavy je masírován shora dolů jako při česání, obvykle za pouţití dominantní ruky, tj. pravé u praváků. Tento adaptér je předávané sdělení výrazem pochybnosti a konfliktu. Osoba, která ho pouţila, je nejistá, zda je lépe zaútočit nebo vyhlásit ústup.

16 AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ Povzbuzování Objasňování (upřesnění otázkou) Parafrázování (opakování) Zrcadlení pocitů (empatie) Shrnutí Poměr mezi slyšeným a mluveným je 2 : 1

17 TELEFONÁT Pozdrav, oslovení, představení 3s Ujištění, zda jsem se dovolal na určené místo, určenému člověku = identifikace volaného 3s Časové oprávnění zeptat se jestli má čas (ptáme se kladně) 3s Sdělení účelu 5-10s Odkaz, vysvětlení (musí zaujmout) 10s Získat ano 3s

18 NÁVRH ŘEŠENÍ Metoda 3 kroků Parafráze, shrnutí Nabídnout uţitek (proziskové, eliminace ztrát, ego motivy), alternativy Získání souhlasu PARAMETR VÝHODA - UŢITEK

19 CHOVÁNÍ ASERTIVNÍ X MANIPULACE PASIVNÍ AGRESIVNÍ

20 MANIPULACE JDE O SKRYTOU AGRESI Kontramanipulativní věty Krátké věty Mlţení, neurčité vyjadřování Ustálené parafráze rčení Ţertování, sebeironizace vět Usmívat se, hlavně na konci věty Nezaplétat se do diskuze Neomlouvat se Mobing šikana na pracovišti

21 Asertivní pravidla 1. Máme právo sami posuzovat se své chování, myšlenky a emoce a nést za ně i za jejich důsledky odpovědnost 2. Máme právo nenabízet ţádné výmluvy či omluvy ospravedlňující naše chování 3. Máme právo sami posoudit, zda a nakolik jsme odpovědni za problémy druhých lidí 4. Máme právo změnit svůj názor 5. Máme právo dělat chyby a být za ně odpovědni 6. Máme právo říci já nevím 7. Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních 8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí 9. Máme právo říci já Ti nerozumím 10. Máme právo říci je mi to jedno 11. Máme právo se rozhodovat se asertivně

22 Asertivní techniky Gramodeska Přijatelný kompromis (vyjádření pochopení, vlastního názoru a nalezení společného řešení) Asertivní NE (vyjádření pochopení, zřetelného NE a vysvětlení, nabídka alternativního řešení) Technika negativního dotazování Technika dávání za pravdu (úplně, částečně, obecně Bumerang (Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá)

23 Hádanka na závěr Je parný letní den a na čerstvě pokosené louce Cítíte tu vůni?... leţí plastová roura o velikosti 1,65 m a šířce 60 cm. Na té louce jsou také dvě krásné kočky Ţe by Laura a Mikeš?... a dívají se do roury kaţdá z jedné strany Přesto se přece se nevidí Proč asi?

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 TAJNÁ ŘEČ TĚLA D.Lewis VICTORIA PUBLISHING PRAHA 3 Carroll and Graf Publishers,

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je

Více

Metodika 3. modul Psychologické minimum

Metodika 3. modul Psychologické minimum INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 3. modul Psychologické minimum Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Palackého v Olomouci Katedra bohemistiky

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

DOSÁHNĚTE CO NEJLEPŠÍ KOMUNIKACE ZA VÝPŮJČNÍM PULTEM KNIHOVEN FOBEROVÁ, LIBUŠE MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ BRNO 28. 5. 2015

DOSÁHNĚTE CO NEJLEPŠÍ KOMUNIKACE ZA VÝPŮJČNÍM PULTEM KNIHOVEN FOBEROVÁ, LIBUŠE MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ BRNO 28. 5. 2015 DOSÁHNĚTE CO NEJLEPŠÍ KOMUNIKACE ZA VÝPŮJČNÍM PULTEM KNIHOVEN FOBEROVÁ, LIBUŠE MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ BRNO 28. 5. 2015 OBSAH 1) Komunikace knihovny 2) Základní pravidla komunikace 3) Relaxační

Více

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více