Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 910/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 911/31 Zodpovídá: FO Termín: inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků Města Šternberka za rok 2015 Číslo: 912/31 Zodpovídá: FO Termín: důvodovou zprávu k účetní závěrce města Šternberka, sestavené k rozvahovému dni a Zastupitelstvu města Šternberka schválit účetní závěrku města Šternberka za rok 2015 Číslo: 913/31 Zodpovídá: FO Termín: zápis z jednání finančního výboru z a rozpočtové opatření č. 6 Číslo: 914/31 Zodpovídá: FO Termín: závěrečný účet města Šternberka za rok 2015 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit závěrečný účet města Šternberka za rok 2015, tj, celoroční hospodaření města Šternberka za rok 2015 a to bez výhrad Číslo: 915/31 Zodpovídá: OSV Termín: návrh sociální a zdravotní komise na poskytnutí dotací v roce 2016 v oblasti sociálních věcí, humanitární pomoci a zdravotnických služeb

2 Číslo: 916/31 Zodpovídá: OSV Termín: poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociálních věcí, humanitární pomoci a zdravotnických služeb dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě: OS ECCE HOMO, IČ tis. Kč, OS Vincentinum, IČ Kč, Svaz postižených civilizačnámi chorobami v ČR, IČ Kč, Mateřské centrum Žirafa, IČ Kč, Středisko rané péče Olomouc, IČ Kč, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, IČ Kč, Společnost Podané ruce, o.p.s., IČ Kč a místostarostu Michala Oborného k podpisu veřejnoprávních smluv Číslo: 917/31 Zodpovídá: OSV Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a humanitární pomoci dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě: Charita Šternberk, IČ Kč Číslo: 918/31 Zodpovídá: OSV Termín: poskytnutí daru pro: Český červený kříž, oblastní spolek Olomouc, místní skupina Šternberk 4, zastoupený ******, předsedkyní Kč, Obecně prospěšná společnost rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, IČ Kč a místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv o poskytnutí daru Číslo: 919/31 Zodpovídá: OSV Termín: ne poskytnutí dotací v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a humanitární pomoci dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě: Klíč - centrum sociálních služeb, p.o., IČ Číslo: 920/31 Zodpovídá: OSV Termín: zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne a

3 Číslo: 921/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozhodnutí podat žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 411/3 a parc.č. 612/2 oba ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Šternberk, obce Šternberk z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: do vlastnictví Města Šternberka, IČ: , z důvodu veřejného zájmu, požadované pozemky slouží jako veřejné prostranství s umístěním stavby místní komunikace IV. třídy chodník a také částečně jako veřejná uliční zeleň s umístěním veřejného osvětlení na pozemcích, ve kterých jsou vedeny hlavní inženýrské sítě a zmocnit k podpisu žádosti o bezúplatný převod místostarostu Michala Oborného Číslo: 922/31 Zodpovídá: OSMM Termín: zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy Číslo: 923/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit vložení nepeněžitého vkladu Města Šternberka, IČ: , do základního kapitálu společnosti VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: v celkové výši Kč, stanovené dle ceny obvyklé na základě znaleckých posudků, a to u vybraných vodohospodářských zařízení včetně jejich součástí a příslušenství, uvedených v příloze předloženého materiálu a uložit předložení návrhu ke schválení na valné hromadě společnosti místostarostce Ing. Ivetě Káňové Číslo: 924/31 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájmu bytové jednotky zvláštního určení č. 384/24 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51) na dobu určitou 1 rok pro nájemkyni bytové jednotky paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy ve výše uvedené věci

4 Číslo: 925/31 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájmu bytu č. 202 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 161, který je součástí pozemku parc. č. 236 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 7) na dobu určitou do pro nájemkyni bytu paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku smlouvy o nájmu č. 48/04/S/SBNP ve výše uvedené věci Číslo: 926/31 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájmu bytu zvláštního určení č. DO4 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 2439, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šternberk, (ulice Uničovská č. o. 51/A) na dobu určitou 1 rok pro nájemkyni bytu paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy ve výše uvedené věci Číslo: 927/31 Zodpovídá: OSMM Termín: prodloužení nájmu bytu zvláštního určení č. D08 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 2439, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51A) na dobu určitou jeden rok pro nájemkyni bytu paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku smlouvy o nájmu č. 150/14/S/SBNP ve výše uvedené věci Číslo: 928/31 Zodpovídá: OSMM Termín: přednostní přidělení bytu, bytové jednotky zvláštního určení pro****** ne Číslo: 929/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberk vzít na vědomí předložený přehled nemovitého majetku Města Šternberka budovy a pozemky k datu

5 Číslo: 930/31 Zodpovídá: OSMM Termín: skončení nájmu bytové jednotky č. 384/9 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č. o. 51) dohodou k datu pro nájemkyni jednotky paní ****** a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o zániku nájmu výše uvedené bytové jednotky Číslo: 931/31 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení optických kabelů, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemků parc. č. 3508/2, 3508/3, 3508/4, 3187, 3188, 6109/1, 3210, 3211, 2849, 2838, 2837, 2763, 2624, 2616, 2312, 2311, 2308/1, 2237, 2331, 2330, 2329, 2333, 2213, 2165/1, 2204/1, 2204/2, 2204/26, 2217/1, 411/4, 411/2, 554/8, 554/2, 554/7, 554/4, 554/1, 584, 612/3, 612/1, 525, 632, 583, 713, 833/25, 833/1, 847/1, 833/15, 808, 807, 785, 872, 832, 966, 926/1, 912, 784/2, 989/1, 990, 991, 1017, 1036/5, 1036/4, 1059, 1110/4, 1142, 1141, 1198, 1221, 1222, 1226/1, 5954, 5955/1, 5955/2, 5956/1, 5931/3, 5958, 5959, 554/3, 411/5, 1789/3, 1789/1, 1847/3, 1847/4, 1847/1, 1847/5, 1811, 1954, 1891, 1906, 1941/1, 1949, 1950/2, 1955, 1960/9, 1960/1, 1966, 2124/4, 2124/7, 2096, 1971/3 v k. ú. Šternberk a parc. č. 268/3 a 266 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch Sprintel s. r. o., Svatoplukova 60a, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti Číslo: 932/31 Zodpovídá: OSMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 384/14/s uzavřenou na část pozemku parc. č. 266 ostatní plocha o výměře cca 800 m 2 v k. ú. Lhota u Šternberka dohodou ke dni s nájemcem Janem Stűndlem, Heyrovského 422/37, Olomouc, IČ: dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o ukončení nájmu

6 Číslo: 933/31 Zodpovídá: OSMM Termín: ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 323/12/s ze dne s ****** dohodou ke dni a k podpisu dohody místostarostu Michala Oborného Číslo: 934/31 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného beřmene - služebnosti s právam umístění a provozování kabelového nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2014 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 935/31 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného beřmene - služebnosti s právam umístění a provozování kabelového nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IV , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2015 za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného

7 Číslo: 936/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování stavby rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Pískoviště, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozováním, změnami nebo jejím odstraňováním ve prospěch Města Šternberka, Horní nám. 16, Šternberk, IČ: na pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., IČ: , Dřevařská 932/11, Brno-venkov, na dobu neurčitou, v rozsahu GP č /2016, za cenu Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu této smlouvy a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy Číslo: 937/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit nákup lesních pozemků a uzavření kupní smlouvy takto: parc. č. 930/2 o výměře m 2, parc. č. 930/1 o výměře m 2 a parc. č. 924 o výměře m 2 vše v k. ú. Těšíkov za cenu Kč z vlastnictví ****** a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 938/31 Zodpovídá: OSMM Termín: výpůjčku části pozemku a uzavření smlouvy o výpůjčce takto: část pozemku parc. č. 221/7 o výměře cca m 2 ostatní plocha v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem využití sportovní kynologie - volnočasové aktivity s Moravskoslezským kynologickým svazem, pobočný kynologický spolek Šternberk - Pod Šibeníkem, Vinohradská 54, Šternberk, IČ: dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 939/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka po projednání schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 31/3 zast. pl. dle geometrického plánu č /2015 ze dne nově označené jako pozemek parc. č. 31/5 ost. pl. o výměře 243 m 2, v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, Olomouc, IČ: z hospodaření Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk, do vlastnictví Města Šternberka, IČ: , za podmínky, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zmocnit k podpisu předložené darovací smlouvy místostarostu Michala Oborného

8 Číslo: 940/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka po projednání schválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 5363/1 ost. pl. dle geometrického plánu č /2014 ze dne nově označené jako pozemek parc. č. 5363/4 ost. pl. o výměře 376 m 2, v k.ú. a obci Šternberk z vlastnictví Města Šternberka, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: , do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zmocnit k podpisu předložené darovací smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 941/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka projednat a schválit záměr Města Šternberka bezúplatně převést část pozemku parc.č ostatní plocha/ostatní komunikace dle geometrického plánu č /2016 nově označená jako parc.č. 3389/2 ostatní plocha/silnice o výměře 42 m 2 v k.ú. Šternberk do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: , do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemku parc.č. 3350/1 ostatní plocha/silnice o výměře 937 m 2 dle geometrického plánu č /2016 nově označených jako parc.č. 3350/3, parc.č. 3350/4, parc.č. 3350/5, parc.č. 3350/6 vše ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Šternberk do vlastnictví Města Šternberka, IČ: , převody se uskuteční za podmínky, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady bezúplatného převodu do svého vlastnictví a zmocnit k podpisu žádosti o bezúplatný převod místostarostu Michala Oborného Číslo: 942/31 Zodpovídá: OSMM Termín: zápis bytové komise č. 20 ze dne

9 Číslo: 943/31 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozhodnutí podat žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 4652/1 ostatní plocha/zeleň o výměře m 2 a parc.č zastavěná plocha/zbořeniště o výměře 925 m 2 v katastrálním území Šternberk, obce Šternberk z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , do vlastnictví Města Šternberka, IČ: , z důvodu veřejného zájmu, požadované pozemky slouží jako veřejné prostranství s umístěním stavby místní komunikace IV. třídy chodníky, komunikace a veřejné uliční zeleně s veřejným osvětlením, v pozemcích jsou uloženy hlavní inženýrské sítě a zmocnit k podpisu žádosti o bezúplatný převod místostarostu Michala Oborného Číslo: 944/31 Zodpovídá: OIVZ, FO Termín: důvodovou zprávu k investicím města Šternberka roku 2016, rozpočtové opatření č. 7 podle předloženého návrhu a Zastupitelstvu města Šternberka schválit zařazení nové akce Opěrná zeď Babická do seznamu investic města roku 2016, včetně rozpočtového opatření č. 8 k finančnímu krytí akce Číslo: 945/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření smlouvy mezi městem Šternberk a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/46 Šternberk - oprava mostu a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 946/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: návrh dodatku D1 smlouvy o dílo č. 368/15/S/OŠK uzavřené mezi Městem Šternberk a zhotovitelem díla společnostní mmcité+ a.s., Bílovice 519, Bílovice, IČ , dle předloženého návrhu a starostu k podpisu tohoto dodatku k SOD

10 Číslo: 947/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: zápis č. 3/2016 z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne Číslo: 948/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk - stavební úpravy chodníků v Tyršových sadech, Šternberk vítězný uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, nabídková cena ,80 Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 949/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Šternberk - stavební úpravy chodníků sídliště Uničovská projektová dokumentace vítězný uchazeč Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, Krnov, nabídková cena ,00 Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem s tím, že před podpisem smlouvy budou projednány a upřesněny podmínky zadání Číslo: 950/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Šternberk výstavba komunikace ulice Ke Kapličce projektová dokumentace vítězný uchazeč Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, Krnov, nabídková cena ,00 Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 951/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk údržba zeleně v místních částech vítězný uchazeč GFP service s.r.o., Rybná 24/716, Praha 1, nabídková cena ,00 Kč vč. DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu

11 Číslo: 952/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: vylučuje uchazeče OSA STERA s.r.o., Zeyerova 15, Olomouc z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk oprava opěrné zdi ulice Opavská, parc.č. 34 v k.ú. Šternberk a vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk oprava opěrné zdi ulice Opavská, parc.č. 34 v k.ú. Šternberk uchazeče Karla Zelinku, Hnojice 170,, nabídková cena ,65 Kč bez DPH a starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 953/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: zadávací dokumentace a seznamy uchazečů k obeslání na veřejné zakázky malého Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk zatrubnění příkopů rozsahu: MŠ Komenského kanalizace, vodovodní přípojka, zpevněné plochy Číslo: 954/31 Zodpovídá: OIVZ Termín: zápis z 10. jednání komise dopravní ze dne , tiskovou zprávu z jednání komise dopravní, záměr dopravní úpravy dle předloženého zápisu (zjednosměrnění Oblouková, zrušení autobusové zastávky Olomoucká, Uničovská), žádost ****** ve věci parkování na sídlišti ulice Jívavská a ukládá starostovi Ing. Orságovi odpovědět žadateli dle předloženého návrhu Číslo: 955/31 Zodpovídá: OŠK Termín: ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti setkání ke Dni učitelů dle návrhu v důvodové zprávě

12 Číslo: 956/31 Zodpovídá: OŠK Termín: zprávu a komentář k vyhodnocení vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v oblasti kultury, prevence kriminality, sportu a volnočasových aktivit v roce 2015, žádost Petra Endrödyho, IČ: , Uničovská 434/39, a ne použití nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na provoz kina poskytnuté podle veřejnoprávní smlouvy č. 113/15/S/KUL ze dne , a to na činnost (promítání a doprovodné programy) v roce 2016, dle důvodové zprávy. Číslo: 957/31 Zodpovídá: OŠK Termín: uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu plakátovacích ploch č. 7/04/S ze dne ve znění dodatku č. 1, 395/13/S/KUL/1 ze dne se společností RENGL, s.r.o. IČ: , Zákopnická 354/11, Liberec-Ruprechtice dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č. 2 Číslo: 958/31 Zodpovídá: OŠK Termín: příslib dotace Ministerstva kultury ČR na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 a rozdělení této dotace dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a Zastupitelstvu města Šternberka schválit dotace z rozpočtu Města Šternberka jako spoluúčast k dotačnímu titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 vlastníkům objektů kulturních památek dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě: objekt Olomoucká 1283/12, vlastník ****** Kč; objekt ČSA 6/44, vlastník ****** Kč; objekt Hlavní náměstí 95/7, vlastník ****** Kč Číslo: 959/31 Zodpovídá: OŠK Termín: uzavření smlouvy o dílo na obnovu zárubní ve 2. NP bývalého augustiniánského kláštera s panem Petrem Olivou, DiS., IČ: , Poděbradova 8, Šternberk, cena díla Kč bez DPH dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o dílo

13 Číslo: 960/31 Zodpovídá: OŠK Termín: usnesení č. 817/27 ze dne dle důvodové zprávy, revokuje záměr podat žádost o dotaci Ministerstvu kultury ČR na projekt Restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve Šternberku se spolufinancování dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a pověřuje místostarostu ke všem úkonům souvisejícím s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Číslo: 961/31 Zodpovídá: OŠK Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury dle důvodové zprávy Číslo: 962/31 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro Venkovské trhy Šternberk, které se budou konat ve dnech , , , , , a na Hlavním náměstí ve Šternberku, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů, souhlasí s udělením výjimky z doby konání podle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro Venkovské trhy Šternberk, které se budou konat ve dnech , , , , , a na Hlavním náměstí ve Šternberku, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z doby konání veřejnosti přístupných akcí.

14 Číslo: 963/31 Zodpovídá: OŠK Termín: žádost spolku Prohlubování česko německých vztahů ve Šternberku, záměr výpůjčky prostor ve 2.NP stavby č.p. 54, která je součástí pozemku parcela č. 11, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (budova bývalého augustiniánského kláštera, ulice Farní 4) pro spolek Prohlubování česko německých vztahů ve Šternberku, IČ: , Dr. Hrubého 319/2, Šternberk za účelem výstavní činnosti za podmínek dle důvodové zprávy Číslo: 964/31 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání komise sportu a volného času č. 9 ze dne a návrh komise na poskytnutí dotací v roce 2016 v oblasti sportu a volného času

15 Číslo: 965/31 Zodpovídá: OŠK Termín: poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok 2016 v dotačním programu Podpora pořadatelů sportovních akcí žadatelům: Mgr.Jan Gottwald, IČ Kč; Martin Motáň, IČ Kč; SK Vyhlídka Šternberk Tri-klub, IČ Kč; Tomáš Zach Kč; Gymnázium Šternberk, IČ Kč; poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok 2016 v dotačním programu Podpora celoroční sportovní činnosti žadatelům: TJ Dalov, IČ Kč; SK Vyhlídka Šternberk Tri-klub, IČ Kč; Plavecké sporty Šternberk, IČ Kč; Sportovní klub SKI-OB Šternberk, IČ Kč; poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok 2016 v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života žadatelům: Junák - český skaut, středisko Šternberk, IČ Kč; Moravskoslezský kynologický svaz, pobočný kynologický spolek Šternberk - Pod Šibeníkem, IČ Kč; Kynologický klub Hvězda Šternberk, IČ Kč; poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času na rok 2016 na účel určený žadatelem: Kuželkářský klub železničářů Šternberk, IČ Kč (energie); uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv Číslo: 966/31 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit dotace v oblasti sportu a volného času na rok 2016 žadatelům na celoroční sportovní činnost: Tenisový klub Šternberk, IČ Kč; TJ Sokol Šternberk, IČ Kč, Atletický klub Šternberk, IČ Kč; Fotbalový klub Šternberk, IČ Kč; Fbc Šternberk, IČ Kč; na účel určený žadateli: Tenisový klub Šternberk, IČ Kč (provozní náklady); TTV Sport Group, s.r.o., IČ Kč (Czech Cycling Tour); AMK Ecce Homo Šternberk, IČ Kč (Město v pohybu) dle důvodové zprávy

16 Číslo: 967/31 Zodpovídá: OŠK Termín: ne poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času na rok 2016 žadatelům: Tenisový klub Šternberk, IČ (akce); Sportovní klub SKI-OB Šternberk, IČ (akce), Atletický klub, IČ (akce); Fotbalový klub Šternberk, IČ (akce); HC TJ, IČ (činnost mužů, provoz stadionu); Ecce Homo Šternberk, IČ (činnost); Dušan Korený, IČ (činnost) dle důvodové zprávy Číslo: 968/31 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání kulturní komise č. 11 ze dne a návrh komise na poskytnutí dotací v roce 2016 v oblasti kultury Číslo: 969/31 Zodpovídá: OŠK Termín: poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2016 v dotačním programu Podpora pořadatelů kulturních akcí žadatelům: Obecně prospěšná společnost rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, IČ Kč; Pěvecký sbor Šternberk, IČ Kč; NPÚ - Státní hrad Šternberk, IČ Kč; Milena Schärferová Kč, poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2016 dotačním programu Podpora činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů žadatelům: Pěvecký sbor Šternberk, IČ Kč; ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti, IČ Kč, poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2016 v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit a spolkového života žadatelům: Dalov pro život, z.s., IČ Kč; Mgr.Klaudie Urbanová, IČ Kč; Prohlubování česko-německých vztahů ve Šternberku, IČ Kč, uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv

17 Číslo: 970/31 Zodpovídá: OŠK Termín: poskytnutí daru Kč a uzavření darovací smlouvy s panem Josefem Novákem za Svaz Němců Sev. Morava a Orlické hory, pobočka Šternberk dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy Číslo: 971/31 Zodpovídá: OŠK Termín: zastupitelstvu města schválit dotace v oblasti kultury na rok 2016 žadatelům: Handkeho spolek, IČ Kč (akce) a Kč (provoz kláštera); Charita Šternberk, IČ Kč (výstava) a Kč (akce); ARKS PLus s.r.o., IČ Kč (Šternberský kopec); Římskokatolická farnost Šternberk, IČ Kč (akce) Číslo: 972/31 Zodpovídá: OŠK Termín: ne poskytnutí dotací v oblasti kultury na rok 2016 žadatelům: Petr Endrödy, IČ (akce, letní kino); Eva Ševčíková, IČ (akce); ARKS Plus s.r.o., IČ (akce) dle důvodové zprávy Číslo: 973/31 Zodpovídá: OŠK Termín: informaci Základní školy náměstí Svobody 3, příspěvkové organizace o výsledku poptávky na vybudování venkovního osvětlení školního hřiště, vybraná firma mmcité + a.s., Bílovice 519, Bílovice, IČ: , nabídková cena včetně výkopových a přípravných stavebních prací ,82 Kč bez DPH, ,75 Kč s DPH a ukládá řediteli Základní školy náměstí Svobody 3, příspěvkové organizace uzavřít smlouvu s výše uvedenou firmou dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 974/31 Zodpovídá: OŽP Termín: poskytnutí penežitého daru a uzavření smlouvy dle předloženého návrhu mezi Městem Šternberkem a ******, dle předloženého návrhu a místostarostku Ing. Ivetu Káňovou k podpisu smlouvy

18 Číslo: 975/31 Zodpovídá: OŽP Termín: zápis č. 8 z jednání komise pro životní prostředí ze dne Číslo: 976/31 Zodpovídá: OŽP Termín: žádosti o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka, souhlasí s kácením stromů na pozemcích parc. č. 2534/1 (16 ks bříza a thuje), 5425 (3 ks smrk), 4570/1 (1 ks bříza), 3060/1 (cca 50 ks akát) k. ú. Šternberk a provedením náhradní výsadby a nesouhlasí s kácením stromů na pozemcích parc. 4621/8 (1 ks modřín) a 4570/1 (1 ks bříza) k. ú. Šternberk Číslo: 977/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: návrh na udělení čestného občanství paní Maysii Vítámvásové a nesouhlasí s udělením čestného občanství paní Maysii Vítámvásové a ukládá OdPVV odpovědět navrhovateli dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 978/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 979/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: zápisy z jednání komise cestovního ruchu a MPZ č. 6 ze dne a č. 7 ze dne a návrhy komise cestovního ruchu a MPZ na poskytnutí dotací v roce 2016 v oblasti podpory spolupráce s partnerskými městy Šternberka

19 Číslo: 980/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: poskytnutí dotací v oblasti podpory spolupráce s partnerskými městy Šternberka na rok 2016 v dotačním programu Podpora spolupráce s partnerskými městy Šternberka Klubu českých turistů, odbor Šternberk, IČ , Nádražní 10c, na výměnnou akci s klubem turistů v Dobšiné ve výši Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a starostu k podpisu smlouvy Číslo: 981/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: zastupitelstvu města schválit dotaci v oblasti podpory spolupráce s partnerskými městy Šternberka na rok 2016 Atletickému klubu Šternberk z. s., IČ , Lidická 1273/17, na výměnnou akci s atletickým klubem v Lorschi ve výši Kč Číslo: 982/31 Zodpovídá: T Termín: návrh změn v Organizačním řádu Městského úřadu Šternberk podle předložené důvodové zprávy a 2. změnu 4. vydání směrnice S Organizační řád Městského úřadu Šternberk podle předloženého návrhu Číslo: 983/31 Zodpovídá: T Termín: přehled účasti členů ZM na zasedáních od voleb 2014 do konce roku Ing. Stanislav Orság Michal Oborný starosta místostarosta

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 02. 2018 program schůze RM dne 05.02.2018 Číslo: 2428/65 navrhuje

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 04. 2017 Číslo: 347/17 program zasedání dne 05.04.2017 Číslo: 348/17

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.3.2014 Číslo 2436 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.3.2014 program schůze dne 03.03.2014 Číslo 2437 Zodpovídá: FO Termín: 3.3.2014 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1486/44 Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program schůze dne 07.12.2016 O: V. Koudelová Číslo: 1487/44 rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Šternberk na projekt Zvýšení

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis ze 2. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 185/7 Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 02. 2019 program schůze RM dne 04.02.2019 Číslo: 186/7 zápis ze

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 39. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 39. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 39. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.4.2012 Číslo 1067 Zodpovídá: Termín: 16.4.2012 program schůze dne 16.04.2012 Číslo 1068 Zodpovídá: ORMI0 Termín: 30.4.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 8. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 8. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 8. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.03.2015 Číslo: 197/8 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 23.03.2015 Číslo: 198/8 Zodpovídá: FO Termín: 26.03.2015 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více