Část první ZÁKLADNÍ OTÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první ZÁKLADNÍ OTÁZKY"

Transkript

1 Část první ZÁKLADNÍ OTÁZKY Kdo hýbe lidmi, měl by jim rozumět. Kdo chce rozumět druhým, měl by se vyznat sám v sobě. Vidět do sebe i do ostatních znamená naučit se dívat. Studovat člověka v akci. Za viditelným spatřovat neviditelné. Nahlížet do lidských srdcí není tak těžké. Chce to cit, praxi a taky určitou teoretickou průpravu. Vám, prázdninovým instruktorům, tedy lidem, kteří máji řídit činnost různé velkých kolektivů, mohou následující řádky zprostředkovat nanejvýš elementární orientaci, vůbec však ne vyčerpávající informaci. Vězte, že kapitola o psychologii a pedagogice chce být jen přípravkou, po níž by mělo následovat další, už hlubší studium. (Na konci této knihy najdete doporučení, které publikace byste měli brzy přečíst.) Jestli vás rozsah sdělených teoretických poznatků neuspokojí, bude to dobré znamení. Chceme vás vybídnout k poznávání, a ne jednou provždy vyškolit Začneme se nejprve ptát. Širšímu okruhu otázek nadřadíme tři základní: 1. Co je to psychologie a pedagogika? 2. Proč se máme o psychologii a pedagogiku zajímat? 3. Kde a jak nacházet další vědomosti z psychologie a pedagogiky? CO JE TO PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA? Věda. Vědy. A co je věda? Soubor co nejpřesněji zjištěných a systematicky uspořádaných poznatků o určitém předmětu. A zároveň metoda či soubor metod, prověřených způsobů, jak tyto poznatky získávat. Každá věda se zajímá o vymezený okruh otázek, má svoje hlavní téma svůj předmět. Co je předmětem psychologie? Člověk. Ten je i předmětem pedagogiky. Pravdaže: člověkem se zabývá mnoho vědních oborů. Od prehistorie a historie až po lékařské disciplíny, jako jsou anatomie, fyziologie a ostatní. Zahrnujeme je pod společný pojem antropologické vědy. Psychologie a pedagogika mezi ně patří také. Čím se liší psychologie od ostatních věd o člověku? Psychologii zajímá člověk jako celek. Prostě en bloc. Vidí v něm žijícího a jednajícího tvora. Psychologie si člověka

2 nerozkládá na prvočinitele a na kousky, jako to dělají specialisté v medicíně odborníci na srdce, žlučník či polámané kosti. Psychologie studuje člověka v akci. Sleduje, jak ten člověk něco dělá, tedy se o něco snaží, něčím se obírá, někam jde a někam míří, něco chce a něco říká. Rozhoduje se a volí mezi cíli, řeší problémy, dohaduje se s druhými, na cosi myslí, kdeco citově prožívá, směje se i pláče. Co si máme představit za pojmem psychologie? Už se nám obsah toho slova klube: vědu o člověku, o jeho styku s vnějším světem, s bytostmi, věcmi a jevy kolem. Vědu o vnitřním, čili duševním, čili psychickém životě člověka. Vědu o našem nitru a jeho vztazích s venkovním světem. Co se rozumí termínem psychický život člověka? Rozumí se jím myšlení i chtění, city i citové prožívání, představivost a fantazie, rutinní, tj. zaběhané, i tvořivé způsoby řešení problémů, vztah k hodnotám a ideálům, snahy i obrany, očekávání a rozhodování atd. Zajímá se psychologie o člověka, anebo o lidi? Případná otázka! Jasně člověk je abstrakce, zobecnění. Na ulici nepotkáváme vypreparovaná abstraktní monstra, stíny a duchy, nýbrž tvory z masa, krve a kostí. Ten úplně neznámý pán v šedých šatech, co se tak nerudně kouká, není žádný člověk obecný", ale důchodce Vilém Zamlklý s velmi přesným a jedinečným životopisem, jakož i se zcela specifickými lidskými charakteristikami. Od porodnic po márnice se celý život setkáváme jen s konkrétními, nezaměnitelnými lidmi. Což platí i pro mezilidská setkávání psychologů. Zabývají se vědou, která studuje nejen člověka obecně", prostě fenomén lidství s jeho všeobecně platnými rysy, ale také, a především hledá, prohmatává a objevuje psychiku Vilémů Zamlklých, Aniček Posedlých, prostě konkrétních občanů a lidí. Psychologie studuje rozdíly mezi lidmi. Zjišťuje, v čem se tyto rozdíly projevují. Zkoumá, zda diference zůstávají ještě v mezích normálu, nebo zda tolerance byla už překročena a konkrétní jedinec se stal abnormálním, patologickým. Touto problematikou se zabývá tzv. diferenciální psychologie a patopsychologie. Odpověď na otázku tedy zní: psychologii zajímá jak konkrétní člověk, tak lidé obecně, lidé jako tvorové s určitými společnými znaky. Člověk není sám. Bohudíky téměř neustále se ocitá mezi lidmi. Zajímá to psychologii?

3 Jakpak by ne! A moc. Téma člověka uprostřed lidí se stalo předmětem tzv. sociální psychologie. Ta je vědou o našich vzájemných vztazích. Studuje vnímání člověka člověkem. Vzrušují ji problémy přibližně těchto okruhů: Jak se poznáváme? Jak se mezi sebou sbližujeme? Jak spolu jednáme? A jak komunikujeme? Jakými prostředky druhým něco sdělujeme? Jak různá sdělení a to nikoli jen slovní! přijímáme, dešifrujeme, chápeme a jak na ně reagujeme? Hle, vážných témat má psychologie dlouhou řadu. Ne ve všech stihla proniknout až ke kořenům věci, obnažit podstatu. Je to mladá věda, jedna z nejmladších, má před sebou budoucnost a má ještě hodně na práci. A pedagogika? Co je to vůbec pedagogika? Jak se liší od psychologie? Pedagogika je věda o výchově. O výchově člověka. Ještě přesněji: Je to věda o sebevýchově a o výchově druhých lidí. Zabýváli se psychologie člověkem jako takovým, lhostejno, zda konkrétním jedincem, či obecným tvorem druhu homo sapiens sapiens, pak pedagogika zkoumá i učí, jak se takovým člověkem stát. Jak vidno, její předmět je trochu užší. To ovšem neznamená, že méně závažný, méně znamenitý a méně záslužný. A copak je výchova? Už jsme to vlastně formulovali. Výchova je snahou pomoci člověku, aby se z něho opravdu člověk stal. V čem spatřovat hlavní cíl výchovy? Cílem výchovy, a tedy pedagogického snažení, je člověk po všech stránkách dozrálý, dospělý, tvořivý, schopný spolupráce s jinými zralými lidmi, člověk socializovaný (zakotvený harmonicky uprostřed lidského kolektivu), člověk zformovaný v kulturní bytost. Člověk po všech stránkách dozrálý a dospěly - kdo to je? Koho si máme představovat? Zatím se spokojme negativním vymezením, zkusme pochopit srovnáním s člověkem, který nedozrál a nedospěl Takový nezralý tvor je úplně normálním typem pozemšťana, pokud je mladý. To má právo nebýt ještě hotovou osobností a má čas zrát, dospívat. Pokud to však nestihne v určité časové toleranci, v přiměřené normě, začne se lišit od vrstevníků a hrozí nebezpečí, že nedozraje a nedospěje nikdy. Že totiž zůstane tvorem s neúplně rozvinutými

4 schopnostmi, člověkem bez ideálů a bez vnitřní krásy, trpaslíkem mezi lidmi, osobnosti bez osobnosti, pouhou nápodobou a imitaci člověka. Neboť nezralý jedinec je nešťastník, který to o sobě zpravidla ani neví: neumí postřehnout, že jen živoří, vegetuje, papouškuje. Jeho život zplaněl. Nebudí ani úctu, ani důvěru druhých. Na rozdíl od lidí dozrálých a dospělých P R OČ SE MÁME ZAJÍMAT O PSYCHOLOGIÍ A PEDAGOGIKU? Z nejpřirozenějších důvodů už proto, že se nás tyto I vědy o člověku bezprostředně týkají. Poznatky obou věd nás zpravují o tom, jací asi jsme, co se skrývá za vnější fasádou, jaký je obsah nádoby zvané já a také co se s obsahem dá dělat, aby byl pokud možno stravitelný pro ostatní. Náš interes má ovšem i další motivaci: máme-li v roli prázdninových pedagogů něco či někoho řídit, patřilo by se, abychom o tom, co máme řídit, trochu věděli, ba abychom si i přisvojili klíče zvané jak na to" Řídit Výraz řídit se přečasto spojuje do slovního spřežení řídit auto. Existuje mezi řízením auta a skupiny lidí nějaká podobnost? Ano. Do jisté míry. Každé přirovnání sice kulhá na jednu, dvě i více noh, skýtává však průzračnější pohled nu věc. Tak i v našem případě. Nuže, pedagogika má s řízením auta společné to, že nám, řidičům, vnuká představu cíle cesty: formuluje, kam se chceme dostat, jakých cílů (při řízení lidí) je záhodno dosáhnout. A psychologie? Její znalostí dospíváme k určité řidičské způsobilosti. Kdo je způsobilý k řízení? Čtěte vyhlášku č. 100/75 o řízení a provozu motorových vozidel Vážně: kdo je způsobilý řídit druhé lidi? Držme se chvilku přirovnání. Než někomu svěříme volant, chceme, aby něco věděl o autu o tom, z jakých součástí se skládá, jak funguje jeho hnací a pohybové ústrojí, jak se udržuje vůz provozuschopný a jak se opravují elementární závady a selhání. Ještě podstatnější však je, aby kandidát šoférství důkladně vstřebal pravidla silničního provozu a praktickými jízdami se stal pánem nad ovládacím mechanismem vozu. To vše se musí budoucí řidič naučit, než jde ke zkoušce a pak pro papíry". Samo osvědčení o řidičské způsobilosti, ten malý růžový průkaz, by ovšem nebylo k ničemu, kdyby automobilista neměl tušení, co teď s vozem, kam jet a proč. To jest: kdyby neviděl žádné cíle svých cest, kdyby dokonce neměl ani mapu, jež by mu ozřejmila, jak po trase dílčích cílů dospět k hlavnímu třeba na návštěvu k prababičce nebo na dovolenou do Transylvánských Alp. Hle, analogie je celkem zřejmá! Člověk řídící druhé je

5 podobný šoférovi tím, že je k tomu způsobilý (rozumí vozu-lidem, zná pravidla silničního provozu-styku s lidmi, prakticky ovládá techniku jízdy-řízení kolektivu), také však tím, jak účelné a rozumné cíle volí pro svůj vůz-kolektiv. Vedoucí či instruktor je v jistém smyslu řidičem, který po velmi nepřehledné silnici žene vůz nesrovnatelně složitější než Rolls Royce z roku Skládá-li se totiž automobil dneška zhruba z součástí, není ten složitý mechanismus, fungující jak švýcarské hodinky, ničím ve srovnání s člověkem. Neboť jen samotný lidský mozek, představující pouhou padesátinu váhy našeho organismu, je záhadným shlukem více než (15 bilionů) nervových buněk, oněch živých jednotek člověčenství. Přitom je naprostý kvalitativní rozdíl mezi mechanickými závislostmi dílčích prvků ve struktuře automobilu a mezi spletitým organickým propojením buněčných tkání. A tak si teď dotaz po smyslu znalostí z psychologie a pedagogiky budeme umět zodpovědět jednoznačně: Kdokoli řídí lidi, kdokoli vede a organizuje jiné, potřebuje k tomu být na jedné straně způsobilý (psychologie) a na straně druhé musí rámcově vědět, kam míří, jaké jsou cíle skupiny, jakými prostředky k nim dospět (pedagogika). Každý instruktor, zejména předstupuje-ii před kolektiv mladých, a tedy dosud nezralých, ještě ne zcela dospělých bytostí, musí nutně být psychologem a pedagogem v jedné osobě. To ho zavazuje. Může být totiž skvělý, dobrý, horší, špatný, přičemž jeho kvality nezávisejí ani na pouhém nadšení, s jakým se vrhá do díla, ani na pouhých zkušenostech z praxe, ani na přirozených vlohách. K těmto předpokladům přistupuje i další požadavek obeznámenosti s problematikou, imperativ vidět. To jest i teoreticky znát alespoň něco z toho, co věda o člověku exaktně zjistila, co ví o jeho očekáváních, zájmech, snahách, citech. Co ví o formách komunikace s druhými. A co doporučuje v oblasti výchovné působení, kterému jde o to, aby se ze svěřených lidí stali lidé úctyhodní. KDE A JAK NACHÁZET DALŠÍ VĚDOMOSTI Z PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKY? Jsou předměty, kterým se všichni učíme v základní škole. Psychologie a pedagogika mezi ně nepatří. Oba předměty jsou ovšem zařazeny do učebních osnov některých speciálních škol, například pedagogických fakult. Co má dělat ten, kdo ve škole ani psychologii, ani pedagogiku neměl, a přesto ho oba obory zajímají? První informace může získat v této kapitole. Je v ní soustředěno to, co podle našeho mínění tvoří psychologické a pedagogické minimum pro vedoucí. Stručný soupis literatury vaší knížky lze povaovat za seznam doporučených publikací k dalšímu, podrobnějšímu už studiu.

6 V uvedených dílech je pak další přehled literatury pro ty, kdo by se chtěli ponořit do věci hlouběji. Dají se poznatky z oboru psychologie a pedagogiky získat jen studiem a četbou? Rozhodně ne! Základní přístup jako v každé vědní oblasti tkví v soustavném pozorování. To má, ba musí konat každý, kdo se zajímá o jednání své i o jednání druhých lidí. Chce to sledovat známé i neznáme, jak se chovají v různých situacích, jak spolu hovoří, jakých postupů taktik a strategií používají při dosahování svých záměrů, jak reagují na komplikace, překážky, apod. Přemýšlivé pozorování by se nemělo týkat jen ostatních, ale i sebe sama (tzv. introspekce). Člověk se může dozvědět velmi mnoho, soustředí-li pohled do nitra vlastní osobnosti: Jaký je můj vztah k tomu, co se oproti mým očekáváním odehrává ve skutečnosti? Jak přijímám rozpor mezi předpoklady a realitou? Kdy a co domýšlím správně a kdy nesprávně? Co mne emocionálně vzruší a co mne naopak ponechává v lhostejném klidu? Do jaké míry se spoléhám na přejaté způsoby chování? Za jakých okolností jednám podle vlastní vůle? CO v životě má pro ne hodnotu a oč příliš nestojím? Možných otázek je bezpočet. Už sám fakt, že si je položíme, provokuje k hledání odpovědí. Přitom introspektivní pozorování mají tu báječnou výhodu, že můžeme být maximálně upřímní, nelítostně otevření, neboť závěry si formulujeme beze svědků. Studium odborné literatury z psychologie a pedagogiky by mělo být na jedné straně podnětem k podobným pozorováním, na druhé straně korektivem výzvou, abychom vlastní poznatky kriticky porovnávali s výsledky, k nimž dospěli experti. Neboť odborníci taková pozorování podnikali mnohokrát za sebou, s celými skupinami jedinců a za záměrně navozených podmínek při pokusech. Na výsledcích vědeckých experimentů ostatně spočívají i poznatky, o něž se teď v dalších odstavcích budeme zajímat. Část druhá PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V běžném životě považujeme za osobnost jen někoho. Třeba velmi významného politika, spisovatele či sportovce. Teprve když člověk čímsi hodně vyniká nad ostatní, je v našich očích osobností. Pro psychologii je pojem osobnost odborným termínem. A psychologovi je osobností každý člověk. Jak to myslí?

7 Ve všedním hovoru jsme zvyklí vydávat část za celek. Povídáme si o lidech a říkáme: to je žák, student, dělník, učitel, nadřízený, podřízený, frajer, chudák, dobrotisko. Označujeme tak zpravidla zcela určitého člověka, uvádíme však jenom dílčí charakteristiku. Tu funkci, tu povolání či odbornost, tu zase výraznou vlastnost Podle okolností. Při takovém pohledu se nám konkrétní člověk zjevuje jakoby nasvícen úzkým svazkem paprsků, jen z určitého úhlu, z jednoho dílčího hlediska. Na divadelním programu se pod titulkem Osoby a obsazení dozvídáme: Blázen Vincek. Jiří Suchý. Zjišťujeme, že konkrétní člověk, přesné pojmenovaný, se pro tento večer ujme role, která mu sluší jen dočasně. V běžném životě pan Suchý roli blázna nezastává. Za branami divadla naopak přijímá řadu rolí jiných. Roli textaře, spisovatele, kreslíře, organizátora. Také otce, přítele atd. Role, do nichž vstupuje a z nichž zas vystupuje podobně, jako to děláme my, charakterizují pana Suchého i nás vždy jen částečně a útržkovitě. Psychologii zajímá člověk jinak. Ne rozcupovaný na kousky. Ne rozložený na prvočinitele. Ač psychologie člověka zkoumá zpravidla po částech, protože to jinak nejde, hledá pravou podstatu člověka vcelku jeho osobnost. Pro psychologii není osobností toliko mimořádný jedinec, ale kdokoli, viděný v celé své složitosti Za termínem osobnost, užitým pro vystižení konkrétního člověka, je třeba slyšet pokud možno vše, co se k tomuto člověku vztahuje. Tedy nejen jeho odbornost, funkci, role, do nichž vstupuje, ale celý soubor organicky spjatých sociálních, psychických i fyzických údajů o něm. Jestli je pro nás osobností jen sem tam někdo, jestli i historik uznává za osobnosti až velikány Napoleonova kalibru, pak v očích psychologa je osobností každý, protože psychologovi jsme všichni lidmi a každý člověk člověkem. I ten nejposlednější vandrák je z hlediska psychologie osobností hodnou zájmu, neboť vykazuje spletitou a jedinečnou soudržnost a strukturu lidských charakteristik. Vzniká otázka: není termín osobnost příliš abstraktním a příliš obecným pojmem? To v každém případě. Psychologie problém řeší tak, že se zajímá jednak o vlastnosti a rysy všem lidem společné, hledá osobnost člověka vůbec" prostě podstatu člověčenství, obecné znaky osobnosti člověk. Ale zároveň a na druhé straně se vážně zabývá konkrétními jedinci: např. při diagnostice (poznávání) či terapii (léčení) stejně jako při výchově jí jde o to, co je ryze individuální a co se týká jen daného tvora dejme tomu blázna Vincka Dal by se tenhle postup přirovnat k něčemu z techniky? Ano. Vraťme se k naší analogii s auty. Existuje věda o autech". Mezi její axiomy patří tvrzení, že každé auto musí mít zdroj hybné síly, motor, a pak brzdný systém. Také psychologie osobnosti mluví o motoru v nás

8 o motivaci (slyšíme v tom pojmu totéž latinské slovíčko, moveo, movere pohybovat) a o brzdném systému v nás, o útlum. Přitom se problémy automobilismu stejně jako psychologie řeší jak v obecné rovině (co vše dělá auto autem a člověka člověkem?), tak i ve svém průmětu do konkrétních, jedinečných podmínek (problematika nového závodního vozu Nikiho Laudy problematika psychických dispozic konkrétního pilota formule 1 Nikiho Laudy). TŘI ROZMĚRY LIDSKÉ OSOBNOSTI Ve skutečnosti je každý člověk nekonečně složitá bytost o bezpočtu dimenzí. Některé jeho rysy jsou ovšem výrazné, jiné méně nápadné, některé nás určují, jiné do tvářejí. Abychom se ve spleti možných charakteristik vyznali, je třeba do věci vnést řád. Psychologie to činí tak, že osobnost člověka zkoumá ve třech základních rozměrech - vidí předmět svého zájmu jakoby v trojrozměrném prostoru. Osy těchto základních souřadnic" jsou tedy tři. Člověk je pak poměřován: 1. z hlediska struktury osobnosti, 2. z hlediska motivace osobnosti, 3. z hlediska zralosti osobnosti. Struktura - motivace zralost osobnosti, zapamatujme si, jsou tři hlavní rozměry a tři úhly pohledu na člověka, z nichž si nás psycholog prohlíží. Jako by to byla tři zrcadla, ve kterých se odráží: 1. architektura člověka, vlastně organická výstavba všech složek bytosti, 2. motor člověka, vlastně hybné síly v něm a jejich dynamika (oč komu jde a co nechce), 3. historie člověka, vlastně jeho dějinný vývoj a rozvoj včetně přítomnosti. Jednotlivým rozměrům osobnosti nyní věnujeme bližší pozornost. STRUKTURA OSOBNOSTI Svou strukturu má všechno. Neboť vše je nějak uspořádáno, sestaveno a poskládáno. Vesměs rozumně a účelně. Strukturu má proužek textilu. Buňka. Organizační pavouk podniku. Naše oblíbené auto. Oněch součástí se v automobilu nedá smontovat nějak podstatně jinak, jen logický řád zaručuje, že z jednotlivých prvků vozu vznikne fungující struktura, tj. vyšší a lepší pořádek, než je zmatek.

9 Svou strukturu má lidské tělo. Když ji začne studovat biolog, ukroutí si hlavu údivem, jak smysluplně a funkčně jsou orgány uspořádány, propojeny, vzájemně harmonicky vyladěny. A strukturu má i lidská osobnost. Když ji psycholog studuje, nemůže si pomáhat skalpelem jako třeba anatom, protože psychologické obdoby tělesných orgánů, například temperament člověka nebo jeho schopnosti, nelze nahmatat, nejsou bezprostředně vidět, na rozdíl od srdce či sedacího svalstva. Přesto však temperament i schopnosti existují. Dají se zkoumat. A zkoumání ukazuje, že tyto psychické orgány" také vytvářejí strukturu, jsou hierarchicky v lidské osobnosti uloženy, představují určitou architekturu člověka uvnitř". Pojmenujeme a blíže popíšeme takových psychických orgánů" celkem sedm. A budeme mít na paměti, že v nich nesmíme spatřovat pouhý výčet, nýbrž řád strukturu osobnosti: posloupnost elementů je taková, že orgán" s vyšším číslem je do určité míry nadřazen (je vyšší) tomu, který má nižší číslo. 1. Tělesná konstituce člověka Rozhlédněte se! Uvidíte kolem sebe Dlouhé, Široké a Bystrozraké. Totiž lidi velké i malé, tlusté i hubeňoury. Lékaři si všimli, že existuje určitý vztah mezi vnějším vzhledem člověka, jeho tělesnou konstitucí, a mezi psychickými projevy. Pokusů vyjádřit vazbu tělo psychika vznikla už řada. My tu pro příklad v nejhrubších obrysech načrtneme tzv. konstituční typologii německého psychiatra E. Kretschmera (nar. 1888). Pyknik, to je podle Kretschmera člověk velkých poloměrů" a zaoblených tvarů. Kdybychom si ho kreslili, byl by kruh základním vyjadřovacím prostředkem. Střední výška těla, kulatá hlava, zavalitost, měkčí svalstvo, širokolící obličej, takové jsou prý typické znaky pyknika. Ukázalo se, že lidé této konstituce bývají rádi a často výrazně veselí, patří k prima společníkům, co drží zábavu, srší nápady a aktivitou. (Dodejme hned, a bude to platit i pro ostatní typy, že nejde o železnou přírodní zákonitost, spíše o pravidlo vyplývající ze statistických počtů, výjimek je mnoho, nicméně něco na Kretschmerově pozorování je a vy si relativní pravdivost tvrzení můžete ověřit v praxi.) Pyknici ovšem nejsou jen výlupkem optimismu, radostnosti, mívají též své těžké chvíle osobní skleslosti, sklíčenosti, ba až deprese. Tito lidé často a rádi kdeco začínají, málokdy však dotáhnou své podniky ke konci. Obvykle také mívají problémy s pořádkem, a to v prostoru i v čase, puntičkářství není jejich silnou stránkou. Leptosom je podle Kretschmerovy typologie tvor, jehož tělesnou schránu bychom mohli kreslit dlouhými čárami, případně protáhlými elipsami. Bývá štíhlý, dlouhý, hubený,

10 samá ruka, samá noha, je trochu jako gotický světec. Protáhlé prsty, protáhlý obličej, vidíte na první pohled, že má snad víc kostí než ostatní lidé. Leptosom náleží k dosti rozšířenému druhu živočichů spíše tišších, nenápadných a pokojných. Neoslňuje, ve společnosti se nedere do popředí, netryskají z něho nápady v celých gejzírech, a když už s nějakým přijde, moc ho zase neprosazuje. Tihle lidé jsou spíš zadumanější, přemýšliví, hlubší. Rádi bývají sami, často zachumláni do svého puntičkářský uspořádaného světa. Někdy svými představami, výrazně originálními, překvapí, udiví, zaskočí. Atlet je tvor, kterého netřeba blíž popisovat, protože se svou tělesnou konstitucí i odpovídajícími psychickými rysy věrné podobá všeobecně vžité představě. Matička příroda ho hezky uhnětla, dala mu vyvinuté kosti i svalstvo, široká ramena a hrudník, sportovní, odhodlaný zjev! Je pěkný navenek, ví to, a tak ještě vylepšuje, co lze. Pravda, také proto, že má hodně vitality, energie, vytrvalosti. Duchovní svět jen zřídkakdy mívá u něho přednost před hmotným a tělesným. Atlet se rád vyžívá v sociálním srovnávání, to jest v soutěžení až soupeření. Je družný a potřebuje být mezi jinými lidmi, je to zvíře smečkovité. Snad stručně dodejme, že kromě těchto konstitučních typů Kretschmer uznával i rozdělení na dvě kategorie základní, na lidi typu cyklotymního a typu schizotymní ho (studoval problém na duševně chorých, na pacientech s cyklotymní psychózou a se schizofrenií a ten fakt se vepsal do jeho terminologie). Lidé cyklotymního typu jsou realističtí, pevní, adaptabilní, společenští, citově přístupní, srdeční, přirození, otevření, důvěřiví, optimističtí, praktičtí. Lidé schizotymního typu bývají někdy citově chladní, jindy naopak exaltovaní a romantičtí, jejich duševní život obsahuje náhlé zvraty, také periody horečné činnosti střídající se s útlumem. Jsou zahleděni spíš do sebe než do vnějšího světa, často působí dojmem uzavřenosti, nepřístupnosti. Vyhovuje jim spíš teoretizování než praktická činnost, zakládají si na systematičnosti, důslednosti, disciplíně, ba až askezi. I při tomto zjednodušeném pohledu můžete odhadem dospět ke zjištění, které už učinil Kretschmer: ten nacházel cyklotymy vesměs mezi pykniky, schizotymy vesměs mezi leptosomy, popřípadě atlety. Ale k této problematice už jen jedinou větičku: jak byste zjistili dalším studiem, popsaná typologie není jediná a není také uznávána bez výhrad. 2. Temperament

11 Prohlásíme-li o někom, že je temperamentní, všichni okolo tomu rozumí takřka stejně: žádný kliďas a tichošlápek, naopak, divoch, zbojník, ohnivé čertisko. (Ostatně temperamentní umí pro nás být i hudba, třeba čar-dáš. Ale ne už smuteční pochod.) Z hlediska psychologie jsme ovšem temperamentní všichni, protože všichni máme nějaký temperament. Co to je? Do definic se pouštět nebudeme, napočítali bychom jich nejmíň tucet. Kde je hodně definic, tam nepanuje jednotný názor. Nám postačí přiblížení opisem Sem s autem! Už jsme dlouho bez dobrodiní vozu! Vzpomínáte si na srovnání motoru a hybných sil v člověku (motivů)? A na srovnání brzd a útlumu? Temperament je přibližně ta stránka naší osobnosti, ta hladina, ve které se zračí specifické, individuální uspořádání hybných i brzdných sil. Poměr mohutností hnacích sil a mohutností brzd dává naší jízdě životem" osobité zabarvení. Trochu odborněji: procesy vzruchu a útlumu, případně i vyrovnanost našeho nervového systému u každého trochu jinak charakterizují dynamiku psychické činnosti. A temperament je právě výsledek individuálních rozdílů v citovém a volním vyladění člověka, rozdílů, které mají psychofyziologický základ. Protože náš opis pořád zůstává poněkud chatrný, poskytněme hloubavějším duším přece jen kvalifikovanější výměry toho složitého pojmu G. W. Allport: Temperament poukazuje na charakteristické jevy emociální povahy jedince, zahrnuje jeho vnímavost k emocionálním podnětům, jeho obvyklou sílu a rychlost odpovědi, kvalitu jeho převládající nálady. H. Remplein: Temperament je relativní konstanta osobního zabarvení prožitků a formy prožitků, jakož i osobní způsob reagování a pohybu. Od Hippokratových dob se dějí pokusy, jak bezpočet odstínů lidského temperamentu, onoho souhrnu vlastností od celkového citového naladění až po styl chování a prožívání, přehledně rozčlenit. Už nejstarší, antická teorie temperamentu (připisuje se někdy Hippokratovi, někdy Galénovi) rozlišovala čtyři typy povah. Dodnes je ta teorie živá, ačkoli jsme dávno odmítli představu, že by temperament závisel na obsahu a vzájemném poměru tekutin v těle" (podle Řeků na převaze krve, hlenu, žluči a černé žluči"). Podle onoho klasického dělení (opět poznamenejme, že dnes jsou k dispozici i jiné klasifikace) se rozeznávají čtyři typy temperamentu: 1. Sangvinik je člověk přívětivé, vřelé, veselé, společenské povahy. Je čilý, živě reagující, optimistický, entuziasta.

12 2. Flegmatik je kliďas, vyrovnaný typ člověka, tvor nepodléhající příliš náladám ani vášním, onen pomalý, jakoby lhostejný, někdy až netečný, vesměs však spolehlivý medvěd. 3. Cholerik je naopak pruďas, protipól flegmatika. Připadá-li nám flegmatik jakoby bez temperamentu, má ho cholerik až příliš. Je dráždivý, prchlivý, unáhlený, často vzteklý a žlučovitý, rtuťovitý, neklidný, zlehka vybuchuje a řádí, poměrně rychle se však z výkyvů nadšení či zloby zas vrací do rovnovážné polohy, ovšem nikoli nadlouho. 4. Melancholik je rozený pesimista, škarohlíd, mimóza, citlivka, plačka, pomalý, nebezpečně křehký a ztěžka se přizpůsobující tvor. Ze čtyř jmenovaných typů má se svou povahou největší smůlu. Bylo řečeno, že temperamentové vlastnosti do jisté míry závisejí na namíchání" hybných a brzdných sil v člověku, na intenzitě procesů vzruchu a útlumu. To ukazuje tabulka: Typ procesy vzruchu procesy útlumu a) Sangvinik silné silné b) Flegmatik slabé silné c) Cholerik silné slabé d) Melancholik slabé slabé Pro nás, prázdninové pedagogy, je důležité vědět, že temperament tvoří jakýsi fundament povahy a my na temperamentové rysy svěřenců musíme brát ohledy. Však si představme situaci, kdy jednu a tutéž myšlenku, a vůbec nemusí být hluboká, sdělíme čtyřem lidem se čtyřmi odlišnými temperamenty: jako byste zaseli totéž zrno do půd rozdílné bonity. Řeknete, dejme tomu: Jdi mi s tím do háje! Sangvinik patrně půjde, flegmatik přeslechne, cholerik ztropí skandál, melancholik se zhroutí, protože jste ho znemožnili před kolektivem, ba před celým světem. Zajisté že přeháníme, avšak ne tak docela 3. Schopnosti Každý člověk kráčí životem s poměrně pestrou výbavou přerůzných schopností. Semtam se někdo narodí s absolutním hudebním sluchem. Vinnetou měl orlí zrak. Schliemann, Palacký aj. byli obdařeni dokonalou pamětí. Seneca také, chlubil se kdysi: Má paměť měla v sobě něco zázračného. Dokázal jsem opakovat dva tisíce jmen v tom pořádku, v jakém byla

13 přede mnou vyslovena, a reprodukoval jsem víc než dvě stě veršů, které mi po jednom říkali spolužáci, a to pozpátku, od posledního až k prvnímu. Existují zázračné děti. A géniové. A také blbci z Xeenemúnde". Většina z nás však vykazuje toliko průměrné schopnosti. Rodíme se tuctoví Slyšíte? I bez znalostí psychologie tušíme, že naše schopnosti mají svůj strop. U někoho výš, u někoho níž. Zároveň chápeme: onen strop je nám hned na začátku života do určité míry dán vrozenou dědičnou výbavou. Schopnosti, se kterými přicházíme na svět, bychom ovšem měli odlišovat od těch, k nimž se dopracujeme cvičením, tréninkem, školením. Psychologie tak činí: rozeznává vlohy, dispozice čili předpoklady k různě hodnotným výkonům, a pak dovednosti čili vyškolené, praxí nabyté schopnosti, které jsou na vlohách založeny, ale které dotváří teprve výcvik. Je-li vloha jakýmsi biologickým základem pro určitý druh činnosti (např. pro hudbu či sportovní gymnasti ku), je nadání souhrnem vloh, talent pak označuje vysokou úroveň nějaké schopnosti, nebo určitého souboru schopností. Na první pohled nám připadá, že víme, co mezi lidské schopnosti náleží a co ne. V zdánlivé samozřejmosti je však ukryt háček: schopnostmi jsme jednak vyzbrojeni, jsou to zbraně či nástroje, např. skvělý sluch, dobrý zrak, paměť s velkou kapacitou. Jakmile se ale víc zahloubáte, vynoří se před vaším vnitřním zrakem ještě další, velmi zvláštní typ schopností, vyhlížející už nikoli jako zbraň a nástroj, nýbrž spíše jako síla: Je třeba houževnatost schopnost? A píle? Přesložitou oblast lidského schopnostního aparátu zde můžeme jen zlehounka pohladit, abychom vzali na vědomí jeho existenci. A abychom si uvědomili, jak obrovské rozdíly i odstíny v psychice lidí vznikají jak díky vrozené výbavě, tak i díky astronomickému počtu možných vzájemných kombinací vloh a dovedností: v každém jedinci zní osobní schopnosti jako složitý akord, odlišný od souzvuku v druhých lidech, každý z nás je namixován jinak. Opravdu, individuálními schopnostmi se podivuhodně lišíme. Jsme různí už v kvalitě percepce. v příjmu informací, v oblasti vnímání (zrak, sluch atd.). Právě tak třeba v představivosti: někdo má vynikající fantazii, jiný právě tuto schopnost zcela postrádá. A v citech? Někdo má schopnost hlubokého emocionálního prožívání, jiný je plytký a povrchní. Propastné rozdíly jsou ve schopnostech myšlení. Někomu to pálí", jinému nezapaluje". Přitom i uvnitř kategorie bystrých lidí nepanuje žádná jednota každému to myslí jinak. Někdo má mimořádně vyvinutý smysl" pro logické myšlení, Jinému to myslí strategicky, další se jako

14 ryba ve vodě pohybuje ve verbální rovině myšlení, takže pak mluví jako kniha", ačkoli by ihned zmlknul, kdyby se měl ujmout vyřešení triviálního matematického problému, třeba trojčlenky, na to nemá buňky". V těchto souvislostech hovoříme o inteligenci a máme na mysli schopnost chápat a řešit problémy, a to nejen matematické a slovní, ale i sociální (vlastně jednání s lidmi). Přitom obvykle neplatí, ba často tomu bývá právě naopak, že y člověk s vysokou mírou matematicko-logické inteligence měl automaticky i schopnost dobře se slovně vyjadřovat, anebo schopnost chytře", inteligentně zacházet a vycházet s bližními, tedy řešit problémy sociální. 4. Psychické vlastnosti Duševní život člověka mívá určitý trvalý a specifický ráz. Prostě příchuť či zbarvení, které se pak vždy znovu promítá do jeho reakcí a skutků. Z chování umíme vyčíst: ten je společenský, ten samotář, tamten je laskavý a onen agresivní. V každodenním životě zjišťujeme, že v projevech chování se vyjevuje relativní stálost. Zustává otevřenou otázkou, na níž se psychologové doposud neshodli, zda psychické vlastnosti jsou abstrakce, totiž pojmenování pozorovaných vzorců chování, anebo zda jde o důsledky nějakých našich vnitřních a nepozorovatelných dispozic. Psychických vlastností je nepřehledně mnoho, o čemž svědčí počet podstatných i přídavných jmen, jimiž je vystihujeme: srdečnost, dobrota, dobrosrdečnost, laskavost, velkorysost, štědrost, houževnatost, srdnatost, můžete pokračovat sami. Dospějete až k opačnému pólu vlastností, které neobdivujeme (pozor!, slyšíte, jak se do oněch abstraktních pojmů prolíná i náš hodnotící postoj?): neboť chodí mezi námi lidé zlí, protivní, nerudní, podezřívaví, lstiví, změkčilí, krutí a všelijak jinak poznamenaní Náš text chce nabídnout minimum pro každého, je zjednodušením, a tak zde pro příklad zaznamenáme jeden z celkem úspěšných pokusů o obecnou klasifikaci psychických vlastností. Utřídění totiž dělá potíže a je dodnes nejednotné. Psychologové však přece jen spějí k modelu osobnostních rysů, které jsou univerzální. Polaritu psychických vlastností v nejobecnější poloze vystihuje rozlišení lidí na introverty a extraverty. Introvertovaný člověk je tvor zahleděný spíš dovnitř než ven. To jest: žije spíš svým nitrem než okolním světem. Sám sebe neustále zkoumá, zpytuje, analyzuje. Sebereflexe, tj. zamýšlení se nad vlastním já, je pro něho charakteristická. Druhé lidi často udiví hloubkou myšlenek, vyzrálostí návrhů, propracovaností plánů. Bývá však tichý, nemluvný, zamlklý, nenápadný, činí mu potíže zapojit se do kolektivního dění, navázat s někým vztah, ba i jenom hovor. To neznamená, že po sociálních

15 kontaktech neprahne. Zpravidla je tomu naopak. Ale chybí mu odvaha, iniciativa, je plný zábran. Potřebuje taktní pomoc, protože mu v různé míře hrozí sociální izolovanost. Extrovertovaný člověk je celým svým založením připraven obracet se k okolnímu světu nikoli zády, ale tváří. Je opakem introverta. Hledí ven, do sebe jen občas. Jestli introvert samotu hledá, extrovert před ní spíš prchá. Do života, mezi druhé lidi. Je mu dobře uprostřed kolektivu, v prudkém dění, umí vychutnávat změnu, snadno se spřátelí, dobře se přizpůsobuje vnějším okolnostem. Charakterizuje ho spíš šíře než hloubka zájmů a nápadů. Má povědomí o všem. i když dost často ulpívající jen na povrchu. Chápe spíš rámcové souvislosti problémů než jejich detaily. Je schopen a často i ochoten organizovat, řídit, vést. (Úspěšní prázdninoví pedagogové bývají výraznými extroverty, ačkoli takové tvrzení nelze brát za pravidlo, naopak, nutno zde zdůraznit: introvertní lidé nemají o nic menší cenu. Jen je třeba vědět, jak využít a jak nejlépe uplatnit jejich solidnost a serióznost.) Rozdělení na introverty a extroverty je jen jedno z možných. V psychologii se setkáváme i s dalšími univerzálními kategoriemi, postihujícími protikladnost dimenzí psychických vlastností. Uveďme ještě jeden příklad. Jde v něm o to, odkud je řízena činnost člověka: Lidé s převážně externím řízením vlastní činnosti jako by se stávali kvalitnějšími osobnostmi tam, kde jim někdo jiný dává pokyny a příkazy. Plní úkoly a povinnosti, pokud jim je naordinoval představený, prostě někdo kompetentní zvenčí. Avšak dostávají se do potíží, jakmile mají rozhodovat sami, jakmile je na nich, aby si poručili či aby volili mezi alternativami. Lidé s převážně interním řízením vlastní činnosti se vyznačují poměrně velkým vnitřním nepokojem, iniciativou a individuální tvořivostí. Vždycky si dovedou najít práci, úkoly k řešení, zábavu, předmět zájmu. Vědí si prostě rady, nepotřebují nad sebou moc a bývá jim naopak proti mysli, snaží-li se někdo osedlat je. Proto mívají těžkosti, jakmile se ocitnou v situaci, kdy mají poslouchat příkazy druhých. 5. City Emoce. Radost smutek, úcta pohrdání, láska nenávist. Taky hněv, strach, vztek. City emoce jsou cosi všeobecně známého. Provázejí život každého z nás. Zabarvují naše prožitky. Mají rozmanitou intenzitu: tentýž druh citu, třeba zloby, lze zažít v celé škále poloh, a to od vlažných po velmi bouřlivé. Všichni dosti přesně chápeme, jaká hnutí mysli zahrnujeme pod pojem city. Ale definovat nedovedeme. Ani psychologové se dosud na jednoznačné definici neshodli. Podle T Erismana se cit definovat nedá, protože jej nelze pře vést na něco jiného.

16 Spontaneita je pro city typická. Vznikají v nás samovolně, aniž jim dovedeme poručit. Není v naší moci zařídit, abychom byli nadšení, jestliže zrovna opravdu nejsme. Neumíme si zakázat strach, mávnutím proutku proměnit smutek v radost. City jsou bezprostřední psychické projevy, máme od nich daleko menší odstup než třeba od myšlenek. Zatímco své myšlení můžeme usměrňovat a ovládat, city ovládají nás. Topíme se v citech. Pro stav mysli ovládané nějakým citem je především charakteristický určitý stupeň excitace, vzrušení. Toto vzrušení bývá nejen různě silné, ale mívá i kladný nebo záporný náboj city prožíváme jako příjemné či ne příjemné, libé či nelibé. Radost, lásku, nadšení přijímáme jako kladné emoce. Stud, hnus, hněv jsou emocionální stavy se záporným nábojem. Ovšem bohaté odstínění citů spočívá v tom, že emoce se mohou na ose libost nelibost volné přesunovat: můžeme prožívat nešťastnou lásku, spravedlivý hněv, krásný smutek atd. jak vidno, příjemné a nepříjemné prožitky jsou schopny se prostupovat a vytvářet nejrozmanitější kombinace, navíc o libovolném napětí. Ono napětí, vzrušení, však musí být přítomno vždy. Nulové napětí znamená, že cit zmrtvěl Prožívání emocí je zpravidla spojeno s fyziologickými reakcemi, často viditelnými: rudneme studem, bledneme strachem, pláčeme smutkem, potíme se hrůzou, tají se nám dech úzkostí. Nejvýrazněji vyjadřuje různé city lidský obličej se svou jemnou mimikou. Z tváře okamžitě vyčteme radost, z očí úžas atd. Ještě alespoň o jednom rysu emocí: vyvíjejí se! Novorozeně neprožívá diferencované city, zná zprvu jen vzrušení, později rozdíl mezi libostí a nelibostí, v dalším stadiu dává najevo radost, smutek ap. K. citovým prožitkům vyššího řádu, například k pocitu lásky k lidem či k vášni pro pravdu, se propracováváme od vrtkavých, nestabilních, chvilkových stavů v dětství, od rozeznávání hladu a sytosti, čilosti a ospalosti, tepla a zimy. Samozřejmě, že pocity spjaté třeba s hladem či sytostí přetrvávají i v dospělosti. Škála prožitků se však v průběhu života podstatně obohacuje, košatí, spějeme k jemné struktuře pestře odstíněných citových hnutí. Ve světě citů lze rozlišit dvě skupiny. Vývojově starší jsou city nižší, které souvisejí s tělesnými stavy, s uspokojováním základních biologických a fyziologických potřeb. K těm patří pocity hladu, žízně, bolesti, ospalosti, zimy ap. Kategorie citů vyšších zahrnuje ty, v nichž se zrcadlí vztahy člověka k situacím, událostem, předmětům, osobám i k sobě samému. Stručně zde poznamenejme, že oblast citů nabízí díky své bohatosti řadu možností, jak je třídit a škatulkovat, dodnes však nepanuje jednota ani v kritériích, ani v terminologii. Různé školy vykládají jednotlivé pojmy po svém, rozlišují například termín emoce (bývá vyhrazen pro city

17 nižší) a termín city (vyhrazen pro city vyšší), jiní autoři zase popírají, že by mezi těmito dvěma kategoriemi tkvěl nějaký zásadní rozdíl. My se tomuto subjektivismu v popisu citů vyhneme a pro orientaci uvedeme pouze tři běžně užívané pojmy. Nálady jsou déle-trvající citové stavy, afekty pak prudká citová hnutí, charakteristická vysokým stupněm emocionality, eventuálně určitou přehnaností (vztek, strach, rozkoš), vášněmi rozumíme intenzívně prožívané a přitom dlouhodobě trvající emocionální stavy (láska, nenávist). Nálady přicházejí a odcházejí. Vynořují se v nás a zase mizí. Vidíme svět očima svých nálad tu blankytně modrý, jsme-li emocionálně vyladěni příznivé, tu zas zamračený, jestliže v naší mysli zaznívá ladění v moll. Afekty se spíše podobají explozím. Zatímco nálada přetrvává, afekt rychle přichází a rychle doznívá. Zatímco nálada nás ladí k akci, afekt nás do ní slepě vhání. A co vášně? Ty mají sílu afektů a přitom jsou trvalejší než nálady. Jaká je funkce citů? Ponořeni do emocí prožíváme své vztahy ke skutečnosti. Je docela dobře možné, že city alespoň některé, ty vyšší zahrnují účel v sobě samých. Nemůže být radost sama smyslem, musí nutně mít nějakou další funkci? Z vývojového a biologického hlediska se ovšem zdá, že city představují jakýsi kom pas v člověku. Kladné jako by směrovaly lidskou aktivitu k žádoucímu cíli, zatímco záporné signalizují nežádoucí stav či cíl. Pocit hladu je výzvou k aktivitě, impulsem k hledání potravy. Strach je v prapůvodní atavistické formě povelem buď k boji, anebo k útěku před nepřítelem. V tomto smyslu jsou city jakýmsi motorem biologicky účelného chování. Snažíme se odstraňovat stavy emocionálně nepříjemné a dosahovat příjemných Na co si v oblasti citů máme dávat pozor? Především na to, že některé emocionální projevy se vymykají naši vůli nejsme schopni je ovládat. Jiné můžeme záměr ně naznačovat či předstírat. Často se člověk dostává do situací, kdy cítí, ba ví, že okolnosti vyžadují, aby jeho vztah k situaci, události, osobě byl prokreslen a kolorován emocionálním zaujetím. Má být přátelský, srdečný veselý. Má projevit soustrast, kterou necítí. A tak začne hrát a předstírat Pozor! Existují city pravé a fingované! Ne vždy jsou snadno od sebe k rozeznání. Leckteří lidé jsou vynikajícími herci, dovedou navenek vy stavovat citová hnutí, ačkoli je neprožívají, anebo alespoň ne tak intenzívně, jak dávají najevo. Psychologie mluví o předstírání, simulaci, zesilování, agravaci citu, případně o zastírání, disimulaci citových stavů, což je pochod opačným směrem: člověk nepředstírá, že tu city jsou, ale naopak, že tu city nejsou, ačkoli jsou. Maskuje pravý stav věcí, aby na něm nebylo vidět, co prožívá. Disimulace patří k běžným hrám při mileneckých námluvách, jak ví každý začátečník i mírné pokročilý učeň lásky. Ještě pozor! Mějme na vědomí existenci takzvané citové indukce. V čem tkví? Ocitneme-li se například v blízkosti silně rozčileného tvora, nakazí nás, přenese na kdekoho mikroby vzrušení,

18 takže postačí další malý podnět, a lidé kolem začnou rozčilené rezonovat. To je podstata citové indukce, fungující bohudíky i obráceně: dobře naložený chlapík dokáže indukovat správnou náladu i v početném kolektivu, smích je nakažlivý, šaškárny volají po následování, prostě atmosféra, do níž člověk vstupuje, má svou podmanivost. To vše, v dobrém i zlém, má na svědomí citová indukce. Dále pozor na city, které člověk chová vůči sobě samotnému! Máme se rádi. Míváme o sobě vesměs vysoké mínění. Jsme citliví na vše, co se dotýká naší cti, pověsti, hodnoty, sebevědomí, sebeúcty. V této oblasti i nevinný žertík může způsobit katastrofu. City vztahované k vlastnímu já představují neuralgický bod lidské psychiky. Proto přijměme, uplatňujme a šiřme zásadu: Zralý člověk si umí dělat legraci sám ze sebe, nezralý si ji dělá z druhých. Samozřejmě nelze tento princip absolutizovat. Nevnucujeme totální zákaz vzájemného pošťuchování, škádlení a posmívání. Jde spíš o to, abychom se v kolektivu vyhýbali situacím, kdy smích zraňuje. 6. Sociální dimenze osobnosti Nežijeme na téhle planetě v izolaci. Každý z nás byl, je a bude ve styku s řadou jiných lidí. Ne všechny kontakty s bližními si svobodně vybíráme. Jakmile však můžeme a smíme, táhne nás to k naší krevní skupině", do okruhu lidí podobného založení, do nějakého psychického pokrevenství. Právě proto, že nám není lhostejné, komu stojíme po boku, jsou naše mezilidské vztahy tak pestré, tu harmonické, tu disharmonické. K jistým typům lidí zachováváme odstup, jiným se naopak pokoušíme co nejvíc přiblížit. Jenom v některých případech se vytváří vztah, kdy je tak zvaná sociální distance oboustranně optimální. V žebříčku možných sociálních vztahů nám nejvíce záleží na referenční skupině, to jest na určitém kolektivu (třída, parta, klub), ke kterému s pýchou patříme, anebo bychom alespoň rádi patřili, eventuálně na lidech, k nimž bychom chtěli mít co nejintimnější vztah (dejme tomu k milované dívce, která však má ráda jiného). Od narození jsme vpleteni do sítě skupinových vztahů, žijeme ve skupině (v rodině, ve školním kolektivu), zůstáváme na ní závislí, nejsme s to se vymanit z jejích vlivů, ať už se společně s členy skupiny radujeme, nebo trpíme. Svět už je tak zařízen, že jedinec pořád kotví v kolektivu a na úrovni i kvalitách skupiny závisí jeho vývoj a rozvoj. Ne každá skupina, jejímiž jsme členy, nám vyhovuje. Ta však, ve které vidíme vzor, přitažlivý model, je pro nás skupinou referenční, ať už jsme jejími příslušníky, nebo ne.

19 Sociální dimenze osobnosti jsou ty charakteristiky naší psychiky, ty její rozměry, které na jedné straně vyplývají z našeho společenského zakotvení, ze sítě mezilidských vztahů, v nichž se ocitáme, a které se na druhé straně právě uprostřed těchto vztahů, uprostřed života mezi lidmi obnažují, vyvěrají z nás na povrch. Pokud chceme bližního lépe poznat, potřebujeme něco vědět o jeho sociálních rozměrech. To znamená o tom, jaké měl a má vazby se svým sociálním prostředím. Do jaké míry touží po změně v dané síti vzájemných vztahů s druhými jak jsou jeho vztahy k ostatním kvalitní? Pokud jde o kvalitu mezilidských vztahů, vyjadřujeme ji řadou různých termínů: autorita, hostilita (nepřátelský poměr), susceptibilita (poddajnost), konzervatismus, odcizení, sociální senzitivita (citlivost k druhým), empatie (soucítění) atp. Naše vztahy k druhým mohou být velmi rozmanité. V zásadě však lidé projevují v té či oné míře sklon buď spíše podléhat, podřizovat se, anebo spíše vystupovat do popředí, vést, řídit. Podle této tendence univerzálně rozlišujeme osobnosti submisívní nebo dominantní. Dominantní osobnost považuje sama sebe za tvora prvořadé důležitosti, a to v každé členské skupině. S na prostou samozřejmostí se chápe vedení. Dává příkazy a rozkazy a vyžaduje jejich plnění. Často se v jejím chování vůči ostatním členům skupiny vyjevuje určitá míra osobní domýšlivosti, jakoby nadřazenosti. Submisívní osobnost se v sociálním prostředí raději stahuje do pozadí, přizpůsobuje se druhým, poslušně vykonává, co je uloženo, podřizuje se, poslouchá. Chce být spíše vedena a řízena, pociťuje takový stav jako přirozenější, zatímco ve chvíli, kdy se má sama ujmout řídící role, se ocitá v rozpacích, protože nemá dostatek sebe důvěry, rozhodnosti a energie. 7. Charakter Termín charakter pochází z řeckého slova charasseín vyrýt, vytisknout. Užíváme jej jako synonyma k českému pojmu povaha. Původní řecký výraz je výstižný: zaznívá v něm náznak trvalosti, něčeho, co je do člověka napořád vyryto. Charakter představuje celý soubor lidských vlastností, vymezujících obrysy morálního profilu člověka. V charakteru jsou fixovány navyklé způsoby chování v nejrůznějších situacích. Charakter, to je jakési mravní jádro osobnosti. Za pojmem charakter vidí psychologie vztah jedince - k sobě samému, - k druhým lidem, - k hodnotám a idejím.

20 Jak se charakter vyjevuje ve vztazích k vlastnímu já? Mnoha způsoby, záleží na charakteru. Skromností, cti-žádostivostí, pýchou, namyšleností, sebepřeceňováním, podceňováním a podobně. Jaké může mít charakter podoby ve vztahu k druhým? Opět rozmanité: jsou lidé seriózní, tolerantní, důvěryhodní, čestní, spolehliví a ke všem z nich běhají po světě jejich naprosté protějšky. Jak charakter souvisí s hodnotami a idejemi? Každý člověk někam jde, míří k určitým cílům. Na charakteru do velké míry závisí, jaké hodnoty volí a jaké zavrhuje, jaké cíle si před sebe staví a jaké nevidí, jakými prostředky se k vytčeným metám prodírá životem. Někdo spatřuje smysl svého snažení v blahu bližních, třeba dětí, rodiny, národa, lidstva, jiný zas v blahu vlastního teřichu či osobní kariéry. Někdo se spokojí pomíjivými hodnotami a přízemními cíli, jiný cítí, že k smysluplnému životu se nedá dospět, pokud lidské snažení nemá nadosobní přesah, cíl a nadosobní vznešenost. Poznat charakter druhého člověka a nezmýlit se přitom patří k velmi těžkým úkolům našich všedních dnů, neboť to znamená dobrat se takřka samé podstaty osobnosti, prokutat se do lidského nitra a objevit, kdo je doopravdy ten zvláštní tvor, zakuklený do šatů, zašitý do, kůže a schovaný za mlžnou clonou slov, zdvořilých úsměvů a ne vždy jednoznačných skutků. Dozvědět se o někom, kdo to je, náleží ostatně k nejkrkolomnějším výkonům i v psychologické diagnostice. Prázdninoví pedagogové by měli vědět, že obnažit charakter člověka se nezdaří ze dne na den. V rámci deseti denních či dvoutýdenních kursů a pobytových akcí je sotva naděje na víc než na to, abychom poodhalili rouš ku, abychom zahlédli kontury rozmanitých charakteru Bleskové závěry, při nichž instruktor po způsobu šarlatánů a jasnovidců ráz dva ví, kdo je kdo, rozezná niče mu od dobráka, se nevyplácejí. Lidé, kteří si zakládají na svém umění poznat charakter od pohledu či z podání ruky, jsou nezralí a naivní, co však horšího stávají se nebezpečnými, jakmile se ocitají v roli spojené s pravomocí. Bez snahy luštit charaktery se neobejdeme. Je však naší povinností vstupovat do lidských niter opatrně a po špičkách. Proto alespoň dvě rady, dvě upozornění: Váha slov je problematická! Zdálo by se, že když nám někdo poví, co v životě považuje za podstatné a důležité, případně co si o něčem nebo o někom myslí, můžeme přímočaře usuzovat, kdo je ten, s kým jsme hovořili. To by snad platilo, kdyby slova bezpečně odrážela skutečnost. V životě však tomu často bývá jinak. Pozor! Vycházet z momentálního chování a okamžitých projevů není spolehlivé! Zdává se nám, že to, co někdo právě udělal, je pro něho příznačné. (Ujede vám třeba neslušné slovo, a

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy

Více

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - žák vyjmenuje biologické podmínky psychiky - na příkladu vyjádří vliv biologických faktorů na osobnost člověka Manuál č. 12 NÁZEV HODINY/TÉMA: BIOLOGICKÁ DETERMINACE PSYCHIKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Aplikovaná psychologie Ročník: třetí Obor vzdělání: 4letý Použité metody: Pětilístek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více