Část první ZÁKLADNÍ OTÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první ZÁKLADNÍ OTÁZKY"

Transkript

1 Část první ZÁKLADNÍ OTÁZKY Kdo hýbe lidmi, měl by jim rozumět. Kdo chce rozumět druhým, měl by se vyznat sám v sobě. Vidět do sebe i do ostatních znamená naučit se dívat. Studovat člověka v akci. Za viditelným spatřovat neviditelné. Nahlížet do lidských srdcí není tak těžké. Chce to cit, praxi a taky určitou teoretickou průpravu. Vám, prázdninovým instruktorům, tedy lidem, kteří máji řídit činnost různé velkých kolektivů, mohou následující řádky zprostředkovat nanejvýš elementární orientaci, vůbec však ne vyčerpávající informaci. Vězte, že kapitola o psychologii a pedagogice chce být jen přípravkou, po níž by mělo následovat další, už hlubší studium. (Na konci této knihy najdete doporučení, které publikace byste měli brzy přečíst.) Jestli vás rozsah sdělených teoretických poznatků neuspokojí, bude to dobré znamení. Chceme vás vybídnout k poznávání, a ne jednou provždy vyškolit Začneme se nejprve ptát. Širšímu okruhu otázek nadřadíme tři základní: 1. Co je to psychologie a pedagogika? 2. Proč se máme o psychologii a pedagogiku zajímat? 3. Kde a jak nacházet další vědomosti z psychologie a pedagogiky? CO JE TO PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA? Věda. Vědy. A co je věda? Soubor co nejpřesněji zjištěných a systematicky uspořádaných poznatků o určitém předmětu. A zároveň metoda či soubor metod, prověřených způsobů, jak tyto poznatky získávat. Každá věda se zajímá o vymezený okruh otázek, má svoje hlavní téma svůj předmět. Co je předmětem psychologie? Člověk. Ten je i předmětem pedagogiky. Pravdaže: člověkem se zabývá mnoho vědních oborů. Od prehistorie a historie až po lékařské disciplíny, jako jsou anatomie, fyziologie a ostatní. Zahrnujeme je pod společný pojem antropologické vědy. Psychologie a pedagogika mezi ně patří také. Čím se liší psychologie od ostatních věd o člověku? Psychologii zajímá člověk jako celek. Prostě en bloc. Vidí v něm žijícího a jednajícího tvora. Psychologie si člověka

2 nerozkládá na prvočinitele a na kousky, jako to dělají specialisté v medicíně odborníci na srdce, žlučník či polámané kosti. Psychologie studuje člověka v akci. Sleduje, jak ten člověk něco dělá, tedy se o něco snaží, něčím se obírá, někam jde a někam míří, něco chce a něco říká. Rozhoduje se a volí mezi cíli, řeší problémy, dohaduje se s druhými, na cosi myslí, kdeco citově prožívá, směje se i pláče. Co si máme představit za pojmem psychologie? Už se nám obsah toho slova klube: vědu o člověku, o jeho styku s vnějším světem, s bytostmi, věcmi a jevy kolem. Vědu o vnitřním, čili duševním, čili psychickém životě člověka. Vědu o našem nitru a jeho vztazích s venkovním světem. Co se rozumí termínem psychický život člověka? Rozumí se jím myšlení i chtění, city i citové prožívání, představivost a fantazie, rutinní, tj. zaběhané, i tvořivé způsoby řešení problémů, vztah k hodnotám a ideálům, snahy i obrany, očekávání a rozhodování atd. Zajímá se psychologie o člověka, anebo o lidi? Případná otázka! Jasně člověk je abstrakce, zobecnění. Na ulici nepotkáváme vypreparovaná abstraktní monstra, stíny a duchy, nýbrž tvory z masa, krve a kostí. Ten úplně neznámý pán v šedých šatech, co se tak nerudně kouká, není žádný člověk obecný", ale důchodce Vilém Zamlklý s velmi přesným a jedinečným životopisem, jakož i se zcela specifickými lidskými charakteristikami. Od porodnic po márnice se celý život setkáváme jen s konkrétními, nezaměnitelnými lidmi. Což platí i pro mezilidská setkávání psychologů. Zabývají se vědou, která studuje nejen člověka obecně", prostě fenomén lidství s jeho všeobecně platnými rysy, ale také, a především hledá, prohmatává a objevuje psychiku Vilémů Zamlklých, Aniček Posedlých, prostě konkrétních občanů a lidí. Psychologie studuje rozdíly mezi lidmi. Zjišťuje, v čem se tyto rozdíly projevují. Zkoumá, zda diference zůstávají ještě v mezích normálu, nebo zda tolerance byla už překročena a konkrétní jedinec se stal abnormálním, patologickým. Touto problematikou se zabývá tzv. diferenciální psychologie a patopsychologie. Odpověď na otázku tedy zní: psychologii zajímá jak konkrétní člověk, tak lidé obecně, lidé jako tvorové s určitými společnými znaky. Člověk není sám. Bohudíky téměř neustále se ocitá mezi lidmi. Zajímá to psychologii?

3 Jakpak by ne! A moc. Téma člověka uprostřed lidí se stalo předmětem tzv. sociální psychologie. Ta je vědou o našich vzájemných vztazích. Studuje vnímání člověka člověkem. Vzrušují ji problémy přibližně těchto okruhů: Jak se poznáváme? Jak se mezi sebou sbližujeme? Jak spolu jednáme? A jak komunikujeme? Jakými prostředky druhým něco sdělujeme? Jak různá sdělení a to nikoli jen slovní! přijímáme, dešifrujeme, chápeme a jak na ně reagujeme? Hle, vážných témat má psychologie dlouhou řadu. Ne ve všech stihla proniknout až ke kořenům věci, obnažit podstatu. Je to mladá věda, jedna z nejmladších, má před sebou budoucnost a má ještě hodně na práci. A pedagogika? Co je to vůbec pedagogika? Jak se liší od psychologie? Pedagogika je věda o výchově. O výchově člověka. Ještě přesněji: Je to věda o sebevýchově a o výchově druhých lidí. Zabýváli se psychologie člověkem jako takovým, lhostejno, zda konkrétním jedincem, či obecným tvorem druhu homo sapiens sapiens, pak pedagogika zkoumá i učí, jak se takovým člověkem stát. Jak vidno, její předmět je trochu užší. To ovšem neznamená, že méně závažný, méně znamenitý a méně záslužný. A copak je výchova? Už jsme to vlastně formulovali. Výchova je snahou pomoci člověku, aby se z něho opravdu člověk stal. V čem spatřovat hlavní cíl výchovy? Cílem výchovy, a tedy pedagogického snažení, je člověk po všech stránkách dozrálý, dospělý, tvořivý, schopný spolupráce s jinými zralými lidmi, člověk socializovaný (zakotvený harmonicky uprostřed lidského kolektivu), člověk zformovaný v kulturní bytost. Člověk po všech stránkách dozrálý a dospěly - kdo to je? Koho si máme představovat? Zatím se spokojme negativním vymezením, zkusme pochopit srovnáním s člověkem, který nedozrál a nedospěl Takový nezralý tvor je úplně normálním typem pozemšťana, pokud je mladý. To má právo nebýt ještě hotovou osobností a má čas zrát, dospívat. Pokud to však nestihne v určité časové toleranci, v přiměřené normě, začne se lišit od vrstevníků a hrozí nebezpečí, že nedozraje a nedospěje nikdy. Že totiž zůstane tvorem s neúplně rozvinutými

4 schopnostmi, člověkem bez ideálů a bez vnitřní krásy, trpaslíkem mezi lidmi, osobnosti bez osobnosti, pouhou nápodobou a imitaci člověka. Neboť nezralý jedinec je nešťastník, který to o sobě zpravidla ani neví: neumí postřehnout, že jen živoří, vegetuje, papouškuje. Jeho život zplaněl. Nebudí ani úctu, ani důvěru druhých. Na rozdíl od lidí dozrálých a dospělých P R OČ SE MÁME ZAJÍMAT O PSYCHOLOGIÍ A PEDAGOGIKU? Z nejpřirozenějších důvodů už proto, že se nás tyto I vědy o člověku bezprostředně týkají. Poznatky obou věd nás zpravují o tom, jací asi jsme, co se skrývá za vnější fasádou, jaký je obsah nádoby zvané já a také co se s obsahem dá dělat, aby byl pokud možno stravitelný pro ostatní. Náš interes má ovšem i další motivaci: máme-li v roli prázdninových pedagogů něco či někoho řídit, patřilo by se, abychom o tom, co máme řídit, trochu věděli, ba abychom si i přisvojili klíče zvané jak na to" Řídit Výraz řídit se přečasto spojuje do slovního spřežení řídit auto. Existuje mezi řízením auta a skupiny lidí nějaká podobnost? Ano. Do jisté míry. Každé přirovnání sice kulhá na jednu, dvě i více noh, skýtává však průzračnější pohled nu věc. Tak i v našem případě. Nuže, pedagogika má s řízením auta společné to, že nám, řidičům, vnuká představu cíle cesty: formuluje, kam se chceme dostat, jakých cílů (při řízení lidí) je záhodno dosáhnout. A psychologie? Její znalostí dospíváme k určité řidičské způsobilosti. Kdo je způsobilý k řízení? Čtěte vyhlášku č. 100/75 o řízení a provozu motorových vozidel Vážně: kdo je způsobilý řídit druhé lidi? Držme se chvilku přirovnání. Než někomu svěříme volant, chceme, aby něco věděl o autu o tom, z jakých součástí se skládá, jak funguje jeho hnací a pohybové ústrojí, jak se udržuje vůz provozuschopný a jak se opravují elementární závady a selhání. Ještě podstatnější však je, aby kandidát šoférství důkladně vstřebal pravidla silničního provozu a praktickými jízdami se stal pánem nad ovládacím mechanismem vozu. To vše se musí budoucí řidič naučit, než jde ke zkoušce a pak pro papíry". Samo osvědčení o řidičské způsobilosti, ten malý růžový průkaz, by ovšem nebylo k ničemu, kdyby automobilista neměl tušení, co teď s vozem, kam jet a proč. To jest: kdyby neviděl žádné cíle svých cest, kdyby dokonce neměl ani mapu, jež by mu ozřejmila, jak po trase dílčích cílů dospět k hlavnímu třeba na návštěvu k prababičce nebo na dovolenou do Transylvánských Alp. Hle, analogie je celkem zřejmá! Člověk řídící druhé je

5 podobný šoférovi tím, že je k tomu způsobilý (rozumí vozu-lidem, zná pravidla silničního provozu-styku s lidmi, prakticky ovládá techniku jízdy-řízení kolektivu), také však tím, jak účelné a rozumné cíle volí pro svůj vůz-kolektiv. Vedoucí či instruktor je v jistém smyslu řidičem, který po velmi nepřehledné silnici žene vůz nesrovnatelně složitější než Rolls Royce z roku Skládá-li se totiž automobil dneška zhruba z součástí, není ten složitý mechanismus, fungující jak švýcarské hodinky, ničím ve srovnání s člověkem. Neboť jen samotný lidský mozek, představující pouhou padesátinu váhy našeho organismu, je záhadným shlukem více než (15 bilionů) nervových buněk, oněch živých jednotek člověčenství. Přitom je naprostý kvalitativní rozdíl mezi mechanickými závislostmi dílčích prvků ve struktuře automobilu a mezi spletitým organickým propojením buněčných tkání. A tak si teď dotaz po smyslu znalostí z psychologie a pedagogiky budeme umět zodpovědět jednoznačně: Kdokoli řídí lidi, kdokoli vede a organizuje jiné, potřebuje k tomu být na jedné straně způsobilý (psychologie) a na straně druhé musí rámcově vědět, kam míří, jaké jsou cíle skupiny, jakými prostředky k nim dospět (pedagogika). Každý instruktor, zejména předstupuje-ii před kolektiv mladých, a tedy dosud nezralých, ještě ne zcela dospělých bytostí, musí nutně být psychologem a pedagogem v jedné osobě. To ho zavazuje. Může být totiž skvělý, dobrý, horší, špatný, přičemž jeho kvality nezávisejí ani na pouhém nadšení, s jakým se vrhá do díla, ani na pouhých zkušenostech z praxe, ani na přirozených vlohách. K těmto předpokladům přistupuje i další požadavek obeznámenosti s problematikou, imperativ vidět. To jest i teoreticky znát alespoň něco z toho, co věda o člověku exaktně zjistila, co ví o jeho očekáváních, zájmech, snahách, citech. Co ví o formách komunikace s druhými. A co doporučuje v oblasti výchovné působení, kterému jde o to, aby se ze svěřených lidí stali lidé úctyhodní. KDE A JAK NACHÁZET DALŠÍ VĚDOMOSTI Z PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKY? Jsou předměty, kterým se všichni učíme v základní škole. Psychologie a pedagogika mezi ně nepatří. Oba předměty jsou ovšem zařazeny do učebních osnov některých speciálních škol, například pedagogických fakult. Co má dělat ten, kdo ve škole ani psychologii, ani pedagogiku neměl, a přesto ho oba obory zajímají? První informace může získat v této kapitole. Je v ní soustředěno to, co podle našeho mínění tvoří psychologické a pedagogické minimum pro vedoucí. Stručný soupis literatury vaší knížky lze povaovat za seznam doporučených publikací k dalšímu, podrobnějšímu už studiu.

6 V uvedených dílech je pak další přehled literatury pro ty, kdo by se chtěli ponořit do věci hlouběji. Dají se poznatky z oboru psychologie a pedagogiky získat jen studiem a četbou? Rozhodně ne! Základní přístup jako v každé vědní oblasti tkví v soustavném pozorování. To má, ba musí konat každý, kdo se zajímá o jednání své i o jednání druhých lidí. Chce to sledovat známé i neznáme, jak se chovají v různých situacích, jak spolu hovoří, jakých postupů taktik a strategií používají při dosahování svých záměrů, jak reagují na komplikace, překážky, apod. Přemýšlivé pozorování by se nemělo týkat jen ostatních, ale i sebe sama (tzv. introspekce). Člověk se může dozvědět velmi mnoho, soustředí-li pohled do nitra vlastní osobnosti: Jaký je můj vztah k tomu, co se oproti mým očekáváním odehrává ve skutečnosti? Jak přijímám rozpor mezi předpoklady a realitou? Kdy a co domýšlím správně a kdy nesprávně? Co mne emocionálně vzruší a co mne naopak ponechává v lhostejném klidu? Do jaké míry se spoléhám na přejaté způsoby chování? Za jakých okolností jednám podle vlastní vůle? CO v životě má pro ne hodnotu a oč příliš nestojím? Možných otázek je bezpočet. Už sám fakt, že si je položíme, provokuje k hledání odpovědí. Přitom introspektivní pozorování mají tu báječnou výhodu, že můžeme být maximálně upřímní, nelítostně otevření, neboť závěry si formulujeme beze svědků. Studium odborné literatury z psychologie a pedagogiky by mělo být na jedné straně podnětem k podobným pozorováním, na druhé straně korektivem výzvou, abychom vlastní poznatky kriticky porovnávali s výsledky, k nimž dospěli experti. Neboť odborníci taková pozorování podnikali mnohokrát za sebou, s celými skupinami jedinců a za záměrně navozených podmínek při pokusech. Na výsledcích vědeckých experimentů ostatně spočívají i poznatky, o něž se teď v dalších odstavcích budeme zajímat. Část druhá PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V běžném životě považujeme za osobnost jen někoho. Třeba velmi významného politika, spisovatele či sportovce. Teprve když člověk čímsi hodně vyniká nad ostatní, je v našich očích osobností. Pro psychologii je pojem osobnost odborným termínem. A psychologovi je osobností každý člověk. Jak to myslí?

7 Ve všedním hovoru jsme zvyklí vydávat část za celek. Povídáme si o lidech a říkáme: to je žák, student, dělník, učitel, nadřízený, podřízený, frajer, chudák, dobrotisko. Označujeme tak zpravidla zcela určitého člověka, uvádíme však jenom dílčí charakteristiku. Tu funkci, tu povolání či odbornost, tu zase výraznou vlastnost Podle okolností. Při takovém pohledu se nám konkrétní člověk zjevuje jakoby nasvícen úzkým svazkem paprsků, jen z určitého úhlu, z jednoho dílčího hlediska. Na divadelním programu se pod titulkem Osoby a obsazení dozvídáme: Blázen Vincek. Jiří Suchý. Zjišťujeme, že konkrétní člověk, přesné pojmenovaný, se pro tento večer ujme role, která mu sluší jen dočasně. V běžném životě pan Suchý roli blázna nezastává. Za branami divadla naopak přijímá řadu rolí jiných. Roli textaře, spisovatele, kreslíře, organizátora. Také otce, přítele atd. Role, do nichž vstupuje a z nichž zas vystupuje podobně, jako to děláme my, charakterizují pana Suchého i nás vždy jen částečně a útržkovitě. Psychologii zajímá člověk jinak. Ne rozcupovaný na kousky. Ne rozložený na prvočinitele. Ač psychologie člověka zkoumá zpravidla po částech, protože to jinak nejde, hledá pravou podstatu člověka vcelku jeho osobnost. Pro psychologii není osobností toliko mimořádný jedinec, ale kdokoli, viděný v celé své složitosti Za termínem osobnost, užitým pro vystižení konkrétního člověka, je třeba slyšet pokud možno vše, co se k tomuto člověku vztahuje. Tedy nejen jeho odbornost, funkci, role, do nichž vstupuje, ale celý soubor organicky spjatých sociálních, psychických i fyzických údajů o něm. Jestli je pro nás osobností jen sem tam někdo, jestli i historik uznává za osobnosti až velikány Napoleonova kalibru, pak v očích psychologa je osobností každý, protože psychologovi jsme všichni lidmi a každý člověk člověkem. I ten nejposlednější vandrák je z hlediska psychologie osobností hodnou zájmu, neboť vykazuje spletitou a jedinečnou soudržnost a strukturu lidských charakteristik. Vzniká otázka: není termín osobnost příliš abstraktním a příliš obecným pojmem? To v každém případě. Psychologie problém řeší tak, že se zajímá jednak o vlastnosti a rysy všem lidem společné, hledá osobnost člověka vůbec" prostě podstatu člověčenství, obecné znaky osobnosti člověk. Ale zároveň a na druhé straně se vážně zabývá konkrétními jedinci: např. při diagnostice (poznávání) či terapii (léčení) stejně jako při výchově jí jde o to, co je ryze individuální a co se týká jen daného tvora dejme tomu blázna Vincka Dal by se tenhle postup přirovnat k něčemu z techniky? Ano. Vraťme se k naší analogii s auty. Existuje věda o autech". Mezi její axiomy patří tvrzení, že každé auto musí mít zdroj hybné síly, motor, a pak brzdný systém. Také psychologie osobnosti mluví o motoru v nás

8 o motivaci (slyšíme v tom pojmu totéž latinské slovíčko, moveo, movere pohybovat) a o brzdném systému v nás, o útlum. Přitom se problémy automobilismu stejně jako psychologie řeší jak v obecné rovině (co vše dělá auto autem a člověka člověkem?), tak i ve svém průmětu do konkrétních, jedinečných podmínek (problematika nového závodního vozu Nikiho Laudy problematika psychických dispozic konkrétního pilota formule 1 Nikiho Laudy). TŘI ROZMĚRY LIDSKÉ OSOBNOSTI Ve skutečnosti je každý člověk nekonečně složitá bytost o bezpočtu dimenzí. Některé jeho rysy jsou ovšem výrazné, jiné méně nápadné, některé nás určují, jiné do tvářejí. Abychom se ve spleti možných charakteristik vyznali, je třeba do věci vnést řád. Psychologie to činí tak, že osobnost člověka zkoumá ve třech základních rozměrech - vidí předmět svého zájmu jakoby v trojrozměrném prostoru. Osy těchto základních souřadnic" jsou tedy tři. Člověk je pak poměřován: 1. z hlediska struktury osobnosti, 2. z hlediska motivace osobnosti, 3. z hlediska zralosti osobnosti. Struktura - motivace zralost osobnosti, zapamatujme si, jsou tři hlavní rozměry a tři úhly pohledu na člověka, z nichž si nás psycholog prohlíží. Jako by to byla tři zrcadla, ve kterých se odráží: 1. architektura člověka, vlastně organická výstavba všech složek bytosti, 2. motor člověka, vlastně hybné síly v něm a jejich dynamika (oč komu jde a co nechce), 3. historie člověka, vlastně jeho dějinný vývoj a rozvoj včetně přítomnosti. Jednotlivým rozměrům osobnosti nyní věnujeme bližší pozornost. STRUKTURA OSOBNOSTI Svou strukturu má všechno. Neboť vše je nějak uspořádáno, sestaveno a poskládáno. Vesměs rozumně a účelně. Strukturu má proužek textilu. Buňka. Organizační pavouk podniku. Naše oblíbené auto. Oněch součástí se v automobilu nedá smontovat nějak podstatně jinak, jen logický řád zaručuje, že z jednotlivých prvků vozu vznikne fungující struktura, tj. vyšší a lepší pořádek, než je zmatek.

9 Svou strukturu má lidské tělo. Když ji začne studovat biolog, ukroutí si hlavu údivem, jak smysluplně a funkčně jsou orgány uspořádány, propojeny, vzájemně harmonicky vyladěny. A strukturu má i lidská osobnost. Když ji psycholog studuje, nemůže si pomáhat skalpelem jako třeba anatom, protože psychologické obdoby tělesných orgánů, například temperament člověka nebo jeho schopnosti, nelze nahmatat, nejsou bezprostředně vidět, na rozdíl od srdce či sedacího svalstva. Přesto však temperament i schopnosti existují. Dají se zkoumat. A zkoumání ukazuje, že tyto psychické orgány" také vytvářejí strukturu, jsou hierarchicky v lidské osobnosti uloženy, představují určitou architekturu člověka uvnitř". Pojmenujeme a blíže popíšeme takových psychických orgánů" celkem sedm. A budeme mít na paměti, že v nich nesmíme spatřovat pouhý výčet, nýbrž řád strukturu osobnosti: posloupnost elementů je taková, že orgán" s vyšším číslem je do určité míry nadřazen (je vyšší) tomu, který má nižší číslo. 1. Tělesná konstituce člověka Rozhlédněte se! Uvidíte kolem sebe Dlouhé, Široké a Bystrozraké. Totiž lidi velké i malé, tlusté i hubeňoury. Lékaři si všimli, že existuje určitý vztah mezi vnějším vzhledem člověka, jeho tělesnou konstitucí, a mezi psychickými projevy. Pokusů vyjádřit vazbu tělo psychika vznikla už řada. My tu pro příklad v nejhrubších obrysech načrtneme tzv. konstituční typologii německého psychiatra E. Kretschmera (nar. 1888). Pyknik, to je podle Kretschmera člověk velkých poloměrů" a zaoblených tvarů. Kdybychom si ho kreslili, byl by kruh základním vyjadřovacím prostředkem. Střední výška těla, kulatá hlava, zavalitost, měkčí svalstvo, širokolící obličej, takové jsou prý typické znaky pyknika. Ukázalo se, že lidé této konstituce bývají rádi a často výrazně veselí, patří k prima společníkům, co drží zábavu, srší nápady a aktivitou. (Dodejme hned, a bude to platit i pro ostatní typy, že nejde o železnou přírodní zákonitost, spíše o pravidlo vyplývající ze statistických počtů, výjimek je mnoho, nicméně něco na Kretschmerově pozorování je a vy si relativní pravdivost tvrzení můžete ověřit v praxi.) Pyknici ovšem nejsou jen výlupkem optimismu, radostnosti, mívají též své těžké chvíle osobní skleslosti, sklíčenosti, ba až deprese. Tito lidé často a rádi kdeco začínají, málokdy však dotáhnou své podniky ke konci. Obvykle také mívají problémy s pořádkem, a to v prostoru i v čase, puntičkářství není jejich silnou stránkou. Leptosom je podle Kretschmerovy typologie tvor, jehož tělesnou schránu bychom mohli kreslit dlouhými čárami, případně protáhlými elipsami. Bývá štíhlý, dlouhý, hubený,

10 samá ruka, samá noha, je trochu jako gotický světec. Protáhlé prsty, protáhlý obličej, vidíte na první pohled, že má snad víc kostí než ostatní lidé. Leptosom náleží k dosti rozšířenému druhu živočichů spíše tišších, nenápadných a pokojných. Neoslňuje, ve společnosti se nedere do popředí, netryskají z něho nápady v celých gejzírech, a když už s nějakým přijde, moc ho zase neprosazuje. Tihle lidé jsou spíš zadumanější, přemýšliví, hlubší. Rádi bývají sami, často zachumláni do svého puntičkářský uspořádaného světa. Někdy svými představami, výrazně originálními, překvapí, udiví, zaskočí. Atlet je tvor, kterého netřeba blíž popisovat, protože se svou tělesnou konstitucí i odpovídajícími psychickými rysy věrné podobá všeobecně vžité představě. Matička příroda ho hezky uhnětla, dala mu vyvinuté kosti i svalstvo, široká ramena a hrudník, sportovní, odhodlaný zjev! Je pěkný navenek, ví to, a tak ještě vylepšuje, co lze. Pravda, také proto, že má hodně vitality, energie, vytrvalosti. Duchovní svět jen zřídkakdy mívá u něho přednost před hmotným a tělesným. Atlet se rád vyžívá v sociálním srovnávání, to jest v soutěžení až soupeření. Je družný a potřebuje být mezi jinými lidmi, je to zvíře smečkovité. Snad stručně dodejme, že kromě těchto konstitučních typů Kretschmer uznával i rozdělení na dvě kategorie základní, na lidi typu cyklotymního a typu schizotymní ho (studoval problém na duševně chorých, na pacientech s cyklotymní psychózou a se schizofrenií a ten fakt se vepsal do jeho terminologie). Lidé cyklotymního typu jsou realističtí, pevní, adaptabilní, společenští, citově přístupní, srdeční, přirození, otevření, důvěřiví, optimističtí, praktičtí. Lidé schizotymního typu bývají někdy citově chladní, jindy naopak exaltovaní a romantičtí, jejich duševní život obsahuje náhlé zvraty, také periody horečné činnosti střídající se s útlumem. Jsou zahleděni spíš do sebe než do vnějšího světa, často působí dojmem uzavřenosti, nepřístupnosti. Vyhovuje jim spíš teoretizování než praktická činnost, zakládají si na systematičnosti, důslednosti, disciplíně, ba až askezi. I při tomto zjednodušeném pohledu můžete odhadem dospět ke zjištění, které už učinil Kretschmer: ten nacházel cyklotymy vesměs mezi pykniky, schizotymy vesměs mezi leptosomy, popřípadě atlety. Ale k této problematice už jen jedinou větičku: jak byste zjistili dalším studiem, popsaná typologie není jediná a není také uznávána bez výhrad. 2. Temperament

11 Prohlásíme-li o někom, že je temperamentní, všichni okolo tomu rozumí takřka stejně: žádný kliďas a tichošlápek, naopak, divoch, zbojník, ohnivé čertisko. (Ostatně temperamentní umí pro nás být i hudba, třeba čar-dáš. Ale ne už smuteční pochod.) Z hlediska psychologie jsme ovšem temperamentní všichni, protože všichni máme nějaký temperament. Co to je? Do definic se pouštět nebudeme, napočítali bychom jich nejmíň tucet. Kde je hodně definic, tam nepanuje jednotný názor. Nám postačí přiblížení opisem Sem s autem! Už jsme dlouho bez dobrodiní vozu! Vzpomínáte si na srovnání motoru a hybných sil v člověku (motivů)? A na srovnání brzd a útlumu? Temperament je přibližně ta stránka naší osobnosti, ta hladina, ve které se zračí specifické, individuální uspořádání hybných i brzdných sil. Poměr mohutností hnacích sil a mohutností brzd dává naší jízdě životem" osobité zabarvení. Trochu odborněji: procesy vzruchu a útlumu, případně i vyrovnanost našeho nervového systému u každého trochu jinak charakterizují dynamiku psychické činnosti. A temperament je právě výsledek individuálních rozdílů v citovém a volním vyladění člověka, rozdílů, které mají psychofyziologický základ. Protože náš opis pořád zůstává poněkud chatrný, poskytněme hloubavějším duším přece jen kvalifikovanější výměry toho složitého pojmu G. W. Allport: Temperament poukazuje na charakteristické jevy emociální povahy jedince, zahrnuje jeho vnímavost k emocionálním podnětům, jeho obvyklou sílu a rychlost odpovědi, kvalitu jeho převládající nálady. H. Remplein: Temperament je relativní konstanta osobního zabarvení prožitků a formy prožitků, jakož i osobní způsob reagování a pohybu. Od Hippokratových dob se dějí pokusy, jak bezpočet odstínů lidského temperamentu, onoho souhrnu vlastností od celkového citového naladění až po styl chování a prožívání, přehledně rozčlenit. Už nejstarší, antická teorie temperamentu (připisuje se někdy Hippokratovi, někdy Galénovi) rozlišovala čtyři typy povah. Dodnes je ta teorie živá, ačkoli jsme dávno odmítli představu, že by temperament závisel na obsahu a vzájemném poměru tekutin v těle" (podle Řeků na převaze krve, hlenu, žluči a černé žluči"). Podle onoho klasického dělení (opět poznamenejme, že dnes jsou k dispozici i jiné klasifikace) se rozeznávají čtyři typy temperamentu: 1. Sangvinik je člověk přívětivé, vřelé, veselé, společenské povahy. Je čilý, živě reagující, optimistický, entuziasta.

12 2. Flegmatik je kliďas, vyrovnaný typ člověka, tvor nepodléhající příliš náladám ani vášním, onen pomalý, jakoby lhostejný, někdy až netečný, vesměs však spolehlivý medvěd. 3. Cholerik je naopak pruďas, protipól flegmatika. Připadá-li nám flegmatik jakoby bez temperamentu, má ho cholerik až příliš. Je dráždivý, prchlivý, unáhlený, často vzteklý a žlučovitý, rtuťovitý, neklidný, zlehka vybuchuje a řádí, poměrně rychle se však z výkyvů nadšení či zloby zas vrací do rovnovážné polohy, ovšem nikoli nadlouho. 4. Melancholik je rozený pesimista, škarohlíd, mimóza, citlivka, plačka, pomalý, nebezpečně křehký a ztěžka se přizpůsobující tvor. Ze čtyř jmenovaných typů má se svou povahou největší smůlu. Bylo řečeno, že temperamentové vlastnosti do jisté míry závisejí na namíchání" hybných a brzdných sil v člověku, na intenzitě procesů vzruchu a útlumu. To ukazuje tabulka: Typ procesy vzruchu procesy útlumu a) Sangvinik silné silné b) Flegmatik slabé silné c) Cholerik silné slabé d) Melancholik slabé slabé Pro nás, prázdninové pedagogy, je důležité vědět, že temperament tvoří jakýsi fundament povahy a my na temperamentové rysy svěřenců musíme brát ohledy. Však si představme situaci, kdy jednu a tutéž myšlenku, a vůbec nemusí být hluboká, sdělíme čtyřem lidem se čtyřmi odlišnými temperamenty: jako byste zaseli totéž zrno do půd rozdílné bonity. Řeknete, dejme tomu: Jdi mi s tím do háje! Sangvinik patrně půjde, flegmatik přeslechne, cholerik ztropí skandál, melancholik se zhroutí, protože jste ho znemožnili před kolektivem, ba před celým světem. Zajisté že přeháníme, avšak ne tak docela 3. Schopnosti Každý člověk kráčí životem s poměrně pestrou výbavou přerůzných schopností. Semtam se někdo narodí s absolutním hudebním sluchem. Vinnetou měl orlí zrak. Schliemann, Palacký aj. byli obdařeni dokonalou pamětí. Seneca také, chlubil se kdysi: Má paměť měla v sobě něco zázračného. Dokázal jsem opakovat dva tisíce jmen v tom pořádku, v jakém byla

13 přede mnou vyslovena, a reprodukoval jsem víc než dvě stě veršů, které mi po jednom říkali spolužáci, a to pozpátku, od posledního až k prvnímu. Existují zázračné děti. A géniové. A také blbci z Xeenemúnde". Většina z nás však vykazuje toliko průměrné schopnosti. Rodíme se tuctoví Slyšíte? I bez znalostí psychologie tušíme, že naše schopnosti mají svůj strop. U někoho výš, u někoho níž. Zároveň chápeme: onen strop je nám hned na začátku života do určité míry dán vrozenou dědičnou výbavou. Schopnosti, se kterými přicházíme na svět, bychom ovšem měli odlišovat od těch, k nimž se dopracujeme cvičením, tréninkem, školením. Psychologie tak činí: rozeznává vlohy, dispozice čili předpoklady k různě hodnotným výkonům, a pak dovednosti čili vyškolené, praxí nabyté schopnosti, které jsou na vlohách založeny, ale které dotváří teprve výcvik. Je-li vloha jakýmsi biologickým základem pro určitý druh činnosti (např. pro hudbu či sportovní gymnasti ku), je nadání souhrnem vloh, talent pak označuje vysokou úroveň nějaké schopnosti, nebo určitého souboru schopností. Na první pohled nám připadá, že víme, co mezi lidské schopnosti náleží a co ne. V zdánlivé samozřejmosti je však ukryt háček: schopnostmi jsme jednak vyzbrojeni, jsou to zbraně či nástroje, např. skvělý sluch, dobrý zrak, paměť s velkou kapacitou. Jakmile se ale víc zahloubáte, vynoří se před vaším vnitřním zrakem ještě další, velmi zvláštní typ schopností, vyhlížející už nikoli jako zbraň a nástroj, nýbrž spíše jako síla: Je třeba houževnatost schopnost? A píle? Přesložitou oblast lidského schopnostního aparátu zde můžeme jen zlehounka pohladit, abychom vzali na vědomí jeho existenci. A abychom si uvědomili, jak obrovské rozdíly i odstíny v psychice lidí vznikají jak díky vrozené výbavě, tak i díky astronomickému počtu možných vzájemných kombinací vloh a dovedností: v každém jedinci zní osobní schopnosti jako složitý akord, odlišný od souzvuku v druhých lidech, každý z nás je namixován jinak. Opravdu, individuálními schopnostmi se podivuhodně lišíme. Jsme různí už v kvalitě percepce. v příjmu informací, v oblasti vnímání (zrak, sluch atd.). Právě tak třeba v představivosti: někdo má vynikající fantazii, jiný právě tuto schopnost zcela postrádá. A v citech? Někdo má schopnost hlubokého emocionálního prožívání, jiný je plytký a povrchní. Propastné rozdíly jsou ve schopnostech myšlení. Někomu to pálí", jinému nezapaluje". Přitom i uvnitř kategorie bystrých lidí nepanuje žádná jednota každému to myslí jinak. Někdo má mimořádně vyvinutý smysl" pro logické myšlení, Jinému to myslí strategicky, další se jako

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání Vlasta Ťupová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Viktor Hejna Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více