Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní efektivita manažera veřejného sektoru"

Transkript

1 Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ÚVOD DO PROBLEMATIKY OSOBNÍ EFEKTIVITY MANAŽERA VEŘEJNÉHO SEKTORU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM OSOBNÍ EFEKTIVITA MANAŽERA VEŘEJNÉHO SEKTORU ROLE A ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAŽERA OSOBNÍ ÚSPĚŠNOST A VÝKONNOST STRES MANAGEMENT ŘÍZENÍ ČASU PORADA JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ MANAŽERA POUŽITÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA PRO SAMOSTUDIUM PŘÍLOHOVÁ ČÁST

4 1. Základní informace k dokumentu a ke studiu 1.1 Úvod do problematiky osobní efektivity manažera veřejného sektoru V rámci předmětného modulu bude posluchač seznámen s teoretickými koncepty managementu, jeho dělení, jednotlivými manažerskými funkcemi a úkoly. Dozví se o dílčích charakteristikách manažerské práce a základní dělení rolí manažera s deskripcí příslušného pracovního obsahu. Dále mu bude představena problematika paradigmat a jejich změn ve vztahu k osobní úspěšnosti a výkonnosti. Na ni bude navazovat koncept sedmi návyků úspěšných lidí, kde u každého z nich bude definován smysl, podstata a cíl. V průběhu studia bude evokován hlubší vhled a zamyšlení nad doposud aplikovanými postupy a přístupy při řešení dennodenních situacích i koncepčně náročných projektů. Studijní materiál zároveň poskytne teoretické základy problematiky stresu, jeho dělení a specifických příznaků v oblasti fyziologické, emocionální a behaviorální. Samostatnou oblast bude představovat problematika pracovního stresu, jeho zdrojů a dopadů. Posluchači dále získají informace o stresorech v mezilidské komunikaci a charakteristiky osob, jež mohou stresovou reakci na pracovišti spouštět. Nezbytným završením bude definování dovedností, jež dokáží před stresem chránit. V další části bude věnována kapitola řízení času. Budou zde vyhodnoceni zloději času, je zde zahrnut návod na efektivní plánování času a shrnuty pravidla pro účinné řízení času (Time management). Poslední část studijního materiálu bude věnována poradám, coby efektivními nástroji manažera. V ní bude posluchač seznámen s komunikací, jejími typy verbální a neverbální a základními druhy komunikačních stylů. Dozví se o správné aplikaci otázek při vedení porad. Zároveň bude obsažena problematika využívání uspořádání prostoru porady pro dosažení požadovaného efektu průběhu a vedení. Nebudou chybět ani charakteristiky problémových typů účastníků a tipy na jejich zvládnutí. 4

5 1.2 Znalosti a kompetence získané studiem Studiem tohoto modulu posluchač získá přehled o dílčích manažerských rolích a úlohách a bude schopen s utříděnými poznatky dále pracovat ve své praxi. Bude schopen identifikovat svoji osobní roli v rámci managementu organizace a formulovat svoji osobní strategii, včetně vytvoření možných scénářů vývoje. Absolvent modulu bude schopen dále rozvíjet svoji pracovní efektivitu využíváním metod efektivních lidí a toto vhodně zakomponovat do činnosti svých týmů. Studiem budou osvojeny teoretické poznatky o stress managementu a absolvent dokáže využívat vhodných nástrojů pro snížení stresové zátěže jak v rovině individuální, tak s rozsahem na jeho pracovní tým, podřízené zaměstnance. Posluchač získá potřebné nástroje a osvojí si techniky pro úspěšné vedení efektivních porad s cílem využití maxima potenciálu za minimum časových investic k dosažení žádoucí produktivity. Veškeré získané znalosti z oblasti personální efektivity bude posluchač schopen dále rozvíjet a implementovat do své praxe a to tak, aby bylo dosaženo optimálního souladu mezi profesním a soukromým životem. 5

6 1.3 Doporučení pro práci s dokumentem Dokument je koncipován tak, aby nabídl posluchači přehled o základních rolích a úlohách manažera v jeho firmě a nástroje, postupy, kterých může využívat jak v rámci svého pracovního, tak osobního života. V závěru každé tematické části by se měl posluchač zamyslet, které z metod, technik a modelových situací by byly v jeho případě nejvhodnější pro dosažení maximální osobní efektivity a souladu mezi profesní a soukromou oblastí, a to formou otázek k zamyšlení, které jsou uvedeny na konci každé kapitoly. Dokument obsahuje soupis použité literatury a jednotlivých zdrojů, z níž bylo v průběhu zpracování textu pracováno. Posluchač může pro detailnější prostudování problematiky využít soupisu doporučené literatury, ve které jsou uvedeny publikace s touto problematikou související. V přílohové části jsou uvedeny doplňkové texty, které jsou v návaznosti na předchozí hlavní část výukového materiálu. 6

7 2. Osobní efektivita manažera veřejného sektoru 2.1 Role a základní úkoly manažera Management Management (to manage anglicky = řídit, původem z francouzského ménegement, které má svůj kořen v latinském slovu manus ruka, jehož prazákladem bylo ruční ovládání koní) je umění řídit, působit na určitou soustavu (např. společnost) a ovládat její činnost. Tímto názvem můžeme být zároveň označována skupina vedoucích pracovníků (Crainer, 2000). Obvykle užívané definice managementu je možné rozdělit do tří skupin a to dle zaměření na: 1. Vedení lidí ktéto skupině je možné přiřadit pojetí Americké společnosti pro management: Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, toto bývá dnes interpretováno jako: management je umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých. 2. Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky zdůrazněny jsou specifické funkce prováděné vedoucími pracovníky. Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd. 3. Předmět studia a jeho účel management je proces optimalizace využití lidských a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů (Robbins, Coulter, 2004). Existuje velké množství definic, které se zaměřují na management a lišící se podle přístupu jednotlivých autorů. Konečný (2006) uvádí, že: Management je řízení, vedení, správa společnosti, manažer je pak ředitel či správce. Management je řídící činnost zaměřená na podnikatelské aktivity v prostředí tržní ekonomiky. Veber (2009): 7

8 1. Management je specifická aktivita, při které dochází k realizaci profese manažera. Management je klíčový pro prosperitu celé organizace, bez managementu nemůže žádná firma správně fungovat. 2. Management je skupina řídících pracovníků, kteří tyto funkce vykonávají. 3. Management je věda, umění, neposkytuje nezvratná fakta, ale vyplývá z množství věd, je potřeba kreativity, tvořivosti, intuice. Dělení managementu Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek, včetně účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom kolektiv spolupracovníků (Plamínek, 2008). Management je možné dělit na: Nejnižší stupeň manažeři na nejnižším stupni řízení jsou nadřízení pouze výkonným pracovníkům. Tato skupina manažerů má nejpočetnější zastoupení. Neočekává se od ní koncepční řízení, ale především operativní, perfektní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů. Tento management prvního stupně (mistři v dílnách), řeší tedy vztahy přímo mezi zaměstnanci, dohlížejí na plnění práce a je nezbytné, aby disponovali dostatečným množstvím odborných vědomostí. Ve veřejném sektoru jsou to například vedoucí jednotlivých oddělení, vedoucí jednotlivých projektů apod. Střední stupeň management druhého stupně - střední management vedoucí jednotlivých útvarů firmy (vedoucí pracovníci z mnoha velmi různorodých odvětví, například z personalistiky či zásobování). Tito manažeři jsou podřízeni vrcholovému managementu a zároveň jsou nadřízenými nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. U těchto manažerů je kladen důraz na koncepční a strategickou práci, jejichž řídící působení má kratší časový dopad a podstatně více jsou zaměstnáni operativním řízením svěřených útvarů. Skupina středního managementu je početnější, nežli je tomu u managementu vrcholového (Mládková, 2005). Ve veřejném sektoru se jedná například o vedoucí jednotlivých úseků ekonomického, právního apod. 8

9 Nejvyšší stupeň vrcholový (top) management nejvýše postavení řídící pracovníci. Vrcholový management představuje jen úzkou skupinu pro firmu velice důležitých (klíčových) pracovníků, na jejichž znalostech a umění řídit závisí úspěch firmy. Management nejvyššího stupně firmy usměrňuje chod celého systému, manažery je částečně přebírána odpovědnost za vlastníky podniku a mají na ně velmi úzké vazby (Magretta, 2004). Ve veřejném sektoru jsou to např. ředitelé jednotlivých organizačních jednotek měst a obcí, jako jsou příspěvkové organizace, nebo jsou to funkce volené náměstci primátora. Obsah manažerské práce je definován nejen z hlediska vytváření trhů, výrobků a služeb, tvorby a organizace interních procesů (plánování, zajišťování infrastruktury pro trvalý rozvoj a růst, řízení, realizace pracovních činností), ale i vytváření pracovního týmů a výběru lidí, budování firemní kultury a pracovního prostředí (Donelly, 2006), jež budou motivující pro týmy a pracovníky a povede k co nejefektivnější spolupráci. Z výsledků průzkumu, který na podzim roku 2008 uskutečnila společnost TARGET International Executive Search Group spolu s britskou Henley Business School v šesti zemích střední Evropy a v jejímž rámci bylo dotázáno více jak 5000 manažerů v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku vyplynulo, že v komparaci s manažery z ostatních zemí, patří čeští manažeři mezi nejlepší ve spolupráci a v plnění termínů. Naproti tomu však ztrácejí v osobních vztazích a ve smyslu pro humor. Česká republika se celkově umístila, v konkurenci Polska, Maďarska, Slovenska, Rumunska a Bulharska, na třetím místě. Jako pozitiva českých manažerů jsou uvedena pracovitost, dobrá organizovanost, dodržování termínů a časových rozvrhů a zároveň, že přijatá rozhodnutí během jednání jsou akceptována a následně plněna. Naopak negativně byla hodnocena přílišná formalita, nízká míra flexibility a nekvalitní osobní vztahy na pracovišti (Výsledky ankety SP ČR, 2009). Manažerské funkce a úkoly Funkce manažera spočívá v řízení svěřeného úseku. Podstatou řízení je rozhodovací proces, v němž dochází k volbě jednotlivých variant řešení úkolů. Manažer v daném procesu volí strategii cílů skupiny, plánuje a organizuje vhodné podmínky pro realizace výsledků a cest vedoucích k vytyčeným cílům, koordinuje činnost členů svého týmu a zároveň celý pracovní proces. Současně musí vytvářet vhodné a suficientní motivační podmínky pro členy pracovní 9

10 skupiny k činnosti směřující k cílům a výsledky práce této skupiny průběžně kontrolovat (Tureckiová, 2004). Z celé široké škály činností, které z vedoucího postavení vyplývají, je možné vyčlenit základní funkce manažera, kterými jsou: 1. výkonná - řízení činnosti skupiny a odpovědnost za všechny fáze řízení, tj. plánování, organizování, rozhodování, motivování a kontrola 2. společenská - její realizace závisí na společenských úkolech, stavu skupiny a úrovni vedoucího (zejména zvyšování kvalifikace a kultury jednání) 3. reprezentativní - zastupuje a reprezentuje skupinu, firmu navenek 4. odborná - pomoc členům daného týmu při řešení úkolů a to jak v oblasti teoretické, tak praktické 5. hodnotící posuzuje a hodnotí výsledky jednotlivců i celých pracovních skupin 6. výchovná - navozuje žádoucí vztahy ve skupině, řeší konflikty. Osobnost manažera by měla být vzorem pro ostatní členy skupiny a jít příkladem zejména svojí snahou o další sebevzdělávání, rozvojem znalostí a dovedností, které jsou jím vyžadovány od členů skupiny při operativním či celkovém hodnocení (Robbins, 2004). Produktivita, efektivita a úspěšnost výkonu manažera není obsažena ve vlastní produkci odborných úkolů, ale zejména v činnosti řídící a v práci se členy svého týmu. Mezi hlavní manažerské funkce, tedy výkonné, řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolování. Plánování rozhodovací proces volby cílů a prostředků k jejich dosažení. Smyslem je vytvoření spojníku mezi stavem současným a tam, kam je zamýšleno se dostat. Jedná se o nejdůležitější manažerskou funkci, jelikož je východiskem pro všechny ostatní. Mezi hlavními charakteristiky řadíme prostředek volby záměrů a cílů, jejich dosažení; prioritu plánování v systému manažerských funkcí; využití plánování všemi manažerskými funkcemi; prostředek efektivní realizace všech činností. Plánování předchází realizaci všech dalších následných manažerských funkcí, jelikož je v ní obsaženo stanovení cílů. Plánovací proces obsahuje uvědomění si 10

11 příležitosti a hrozeb z hlediska vnějšího oborového prostředí, silných a slabých stránek organizace; stanovení cílů (k čemu se směřuje, jak a kdy se daného stavu má dosáhnout); zvažování plánovací předpokladů (v jakém vnějším, oborovém a vnitřním prostředí budou plány realizovány); stanovení možných alternativ pro dosažení cílů; porovnání daných alternativ a cílů, které se jeví jako nejefektivnější; výběr alternativ (volba postupu činnosti, které budou prosazovány); formulace podpůrných plánů (investic, náboru, atd.); zpracování rozpočtu (numerické vyjádření plánu) (Robbins, 2004). Organizování po zvolení cíle a alternativ jeho postupu je nutné efektivní zorganizování, rozmístění a uspořádání všech disponibilních zdrojů organizace tak, aby existovala reálná šance vytyčených cílů dosáhnout. Podstata organizování spočívá v budování realizační organizační struktury, v jejímž prostředí je vytvořena atmosféra pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování stanovených cílů. U lidských zdrojů je důležité zajištění jasných informací kdo a co má dělat a kdo je zodpovědný za výsledky; dále aby byly odstraňovány překážky při uskutečňování plánovaných činností a existovaly potřebné rozhodovací a komunikační sítě. Personalistika je akvizice potřebných a schopných pracovníků, jejich adaptace v novém prostředí a udržení na zvolené pozici. Hlavní úkoly personálního managementu jsou nábor a výběr pracovníků; rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti pracovníků; hodnocení na základě výsledků práce i chování; stabilizace pracovníků v dané firmě. Manažerským nástrojem pro působení na chování druhých jsou znalosti, dovednosti a návyky efektivní komunikace, účinného vedení a motivace (Frodsham, Gargiulo, 2005). Vedení - je cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost naplňoval úspěšným způsobem vytyčené firemní cíle. Vést a řídit lidi vyžaduje dvě základní vlastnosti: vytvářet energii (motivovat, dokázat zaujmout a vzbudit elán a usměrňování energie (využití zdrojů, tempa a určovat správný směr). Mezi základní styly řízení řadíme autokratický (rozhoduje sám, uděluje příkazy, odmítá diskusi a je očekáváno bezpodmínečné plnění příkazů), demokratický (partnerský, podřízení jsou plnocenní partneři, diskuse), liberální (podřízení jsou seznámeni s úkoly a manažer doufá, že vše dobře dopadne). Dle Likertova systému managementu je možné dělení na exploativně autoritativní systém (nedůvěra k podřízeným, negativní emoce, jednosměrná komunikace - příkazy); laskavě 11

12 autoritativní systém (oboustranná důvěra a komunikace, odměny i tresty, manažer je v roli otce); konzultativní systém (základní rozhodnutí na nejvyšší úrovni, pozitivní motivace, obousměrná komunikace); participativně skupinový systém plná důvěra podřízeným, komunikace je plně rozvinuta a je obousměrná). Kontrolování - smyslem je korekce pracovních procesů pro nejefektivnější dosažení cílů v zájmu dalšího rozvoje organizace. Má preventivní charakter a jeho podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vytyčených cílů. Efektivní kontrolní systém umožňuje managamentu firmy dosáhnut stavu, kdy vynaložená práce probíhá dle plánu a náklady související s tvorbou, zavedením a fungováním kontrolního systému jsou úměrné jeho efektům (Šuleř, 2008). Na manažera jsou v rámci jeho role vedoucího týmu kladeny určité nároky a to na jeho jednání i některé charakterové rysy. Je důležité zaměřit se na: vysokou odbornou a organizační úroveň řízení, dostatek sebedůvěry v práci a ve výkonu funkce, aktivní přístup k novým námětům a myšlenkám, nestranné a otevřené jednání, udržení kontaktu se členy svého týmu, odpovědné delegování, tj. rozdělení úkolů a k nim náležející kompetence a odpovědnosti a snaha tuto maximálně u svých spolupracovníků rozvinout (Veber, 2000). Otázky k zamyšlení: 1. Zamyslete se, jaké ze základních funkcí manažera zabírají největšího množství Vašeho časového prostoru. 2. Z jakých důvodů tomu tak je? 12

13 3. Považujete tuto časovou dotaci za správnou, či vnímáte opodstatnění ke změně? Charakteristika manažerské práce Práce manažerů má více rozměrů, kdy na rozdíl od specialisty, jenž se věnuje výhradně svému oboru, musí být manažer schopen zvládnut více oblastí, které často působí souběžně a je zapotřebí dokázat reagovat na vzniklé situace (Armstrong, 2002). Manažerská práce má následující charakteristiky: konfliktnost cílů - cíle, ke kterým manažer svým řízením směřuje, jsou ve většině případů značně konfliktní. Požadavek na maximální zisk není v souladu s požadavkem maximální mzdy zaměstnance, zároveň proti sobě stojí ekonomické a ekologické cíle apod. Úkolem manažera je najít a zajistit rovnováhu veškerých cílů. odpovědnost za výsledky manažer má v rámci své činnosti nejen odpovědnost za výsledky své práce, ale současně též za výsledky práce svých podřízených. Je nezbytné, aby dokázal zavčasu najít a zároveň promptně opravit chyby v procesu, případně vyloučit jejich 13

14 opakování do budoucna. Je zodpovědný jak za úspěšnost svěřené práce, tak i za možné následky chyb svých podřízených (Tureckiová, 2004). práce s rizikem - práce manažera probíhá v nejistém a turbulentním prostředí. Podmínky pro rozhodování se často mění a to co platilo před krátkou dobou, nemusí platit nyní. Penzum situací, jež jsou nepredikované, tudíž se nedají zakomponovat do plánování, přináší vždy určitou část rizika a nejistoty, se kterou musí manažer hypoteticky počítat a být na ni připraven, tzn. dokázat se rychle adaptovat a flexibilně reagovat. práce prostřednictvím jiných lidí - manažerská práce se odehrává v kooperaci a prostřednictvím nejen podřízených, ale zároveň se stejně či výše postavenými spolupracovníky, klienty, dodavateli, atd. Úspěch manažerské práce je závislý na umění jednat s lidmi, predikovat, vytvářet předpoklady pro rozhodování a kvalitní komunikaci. Výrazně tak vzrůstá důležitost týmové spolupráce. osobní vlastnosti - rozhodnost, přesnost, přesvědčivost, komunikativnost, tolerantnost, citlivost, vnímavost, přesnost, atd. pracovní předpoklady - důvěra ve vlastní schopnosti, dobrá komunikativnost, schopnost rozhodovat, tlak na zaměstnance vykonávat svoji práci, chuť rozvíjet schopnosti ostatních, schopnost motivovat lidi, potěšení z možnosti ukazovat směr ostatním (Urban, 2003). zjišťování potřeb zaměstnanců znalost pracovních cílů zaměstnanců, jejich ambicí, citlivá práce s jednotlivými osobnostními typy zaměstnanců, zjišťování jednotlivých potřeb vážících se k jejich pracovnímu zařazení. Kvalita a efektivita práce manažera, jeho úspěšnost je podmíněna celou řadou, někdy i velmi složitých, faktorů. Zároveň zde vstupují prvky sociální zodpovědnosti manažerů, firemní kultura, etika manažerské práce, vlivy zahraničních firem a stále více se prosazující multikulturální prostředí (Vodáček, Vodáčková, 2001). Nejčastěji používané členění (dle H. Mintzberga) manažerských rolí je do 3 základních oblastí: Interpersonální 14

15 LÍDR. Manažer je v roli lídra a funguje jako spojovací článek pro vzájemnou komunikaci s osobami vně organizace, pro řešení konfliktů, pro vedení a koordinaci podřízených zaměstnanců, jejich hodnocení, vzdělávání, atd. PŘEDSTAVITEL ORGANIZACE. Manažer je v roli představitele dané organizace a to pro komunikaci a jednání s osobami mimo tuto organizaci, při PR aktivitách, obchodních jednání, atd. Rozhodovací ALOKÁTOR ZDROJŮ. Manažer je v roli alokátora zdrojů v celé jejich šíři. Rozhoduje o jejich umístění (zaměstnanci, finance, materiál, atd.), rozšiřování či redukci. PODNIKATEL. V roli podnikatele manažer vykonává široké spektrum podnikatelských funkcí, flexibilně reaguje na změny vnějšího prostředí, rozšiřuje trhy, realizuje akvizice nových klientů, atd. REPREZENTANT ORGANIZACE. Manažer reprezentuje, zastupuje a prezentuje svoji organizaci na veřejnosti. VYJEDNAVAČ. Manažer je v této roli při řešení krizových situací vyjednavačem a řešitelem vzniklých problémů. Informační MLUVČÍ. Manažer předává informace o své organizaci směrem ven, tj. na klienty, dodavatele, odběratele, atd. PŘÍJEMCE INFORMACÍ. V rámci této role manažer pracuje s informacemi a to zejména při jejich monitorování, třídění, zpracování a následném vyhodnocení relevantnosti a validity. ŠIŘITEL INFORMACÍ. Manažer předává informace směrem dovnitř organizace, tj. na své kolegy, nadřízené, podřízené, atd. (Pošvář, Erbes, 2008). Otázka k zamyšlení: 4. V textu jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky manažerské práce. O jaké další charakteristiky (specifické pro veřejnou správu) byste je rozšířil? 15

16 2.2 Osobní úspěšnost a výkonnost Úvod V návycích osobní efektivity je obsaženo mnoho podstatných principů efektivnosti lidského jednání. Tyto návyky jsou základním východiskem efektivního jednání. Jsou osvojenými, zvnitřněnými, správnými principy jednání, jejichž respektování je základem úspěchu a efektivity. K tomu, aby tyto principy mohly být pochopeny, je zapotřebí nejprve poznat svá vlastní paradigmata a vědět, jak dochází k jejich posunu. Paradigma a jeho změna Paradigma je subjektivně utvářený model, na základě něhož vidíme a chápe svět. Jedná se o zvyklosti, všeobecný úsudek. Má evoluční charakter. Jeho význam spočívá ve funkci tzv. sociálního zrcadla. Naše paradigmata (správná či nesprávná) jsou zdrojem našich postojů a chování a ovlivňují tedy i náš vztah k ostatním lidem. Změna paradigmatu přináší nový pohled na svět kolem nás a významné změny. Pokud chceme uskutečnit malé a nepříliš významné změny v našem životě, můžeme se zaměřit na své postoje a chování. Pokud však chceme docílit významných změn, musíme obrátit pozornost na základní paradigmata. Návyk 16

17 Návyk - přístup a z něj vycházející jednání, které si lze vnitřně osvojit. Zejména, je-li to návyk efektivnosti. Návyk je vzájemné překrytí znalosti, dovednosti a postoje. Znalost je CO dělat, dovednost JAK to dělat a postoj PROČ to udělat, nebo také VŮLE to udělat. Návyk ZNALOSTI NÁVYK DOVEDNOSTI POSTOJ (VŮLE) ZNALOST a promyšlenost různých způsobů prodeje a jednotlivých přístupů k zákazníkovi lze považovat za nutnou podmínku úspěchu. Bez dostatečné znalosti určitých technik se takováto činnost stává víceméně náhodným procesem. Na tomto místě si musíme odpovědět na otázku CO. Toto je naše znalost věci. Ve veřejném sektoru je nezbytně nutné znát svojí práci a problematiku, kterou se daný pracovník zabývá. DOVEDNOST je druhým podstatným faktorem, který podmiňuje vytvoření návyku. Bez existence praktických dovedností nebude obchodník schopen uplatnění existujících znalostí. Dovednost je jednoznačně praktickou záležitostí, při které si musíme odpovědět, JAK na to. Dovedností, a to nejen ve veřejném sektoru, je v současné době například uživatelská znalost výpočetní techniky, bez které se už v dnešní době zaměstnanci veřejného sektoru neobejdou. 17

18 POSTOJ je záležitostí širšího významu. Postoj je otázkou vůle a přístupu k dané problematice, ztotožnění se s její podstatou. Vytváření postojů je dlouhodobou záležitostí, která koření už v útlém dětství a jejíž změna vyžaduje dlouhodobé, systematické snažení. Kladný přístup ke své práci a k zákazníkovi (ve veřejném sektoru k občanovi) je nezbytným postojem pro úspěšnou práci. Jedině kombinací těchto tří faktorů lze dosáhnout úspěchu. Obchodník, který bude mít pozitivní přístup k jednání s lidmi, ale nebude znát základní pravidla, bude narážet na zbytečné problémy. Obchodník, který bude dostatečně teoreticky vybaven a zároveň přesvědčen o správnosti svého konání, avšak nebude schopen jednat s lidmi, rovněž neuspěje. A konečně ten, kdo má dané schopnosti i znalosti, avšak není vnitřně přesvědčen o správnosti svého konání, dopadne zhruba stejně. Pokud nedojde k protnutí všech uvedených faktorů, nedoje ani k vytvoření příslušného návyku. Otázka k zamyšlení: 5. Pokuste se identifikovat návyk, který považujete za velice důležitý (z pohledu osobního, pracovního, nebo společenského). Uveďte konkrétní znalosti, dovednosti a postoje, které považujete za potřebné pro vytvoření daného návyku. Návyk... potřebné ZNALOSTI... potřebné DOVEDNOSTI... 18

19 potřebné POSTOJE... Prvý návyk Principy osobní vize BUĎTE PROAKTIVNÍ Proaktivita představuje pozitivní pohled na svět a aktivní způsob přístupu k řešení krátkodobých i dlouhodobých úkolů. Proaktivní lidé rozhodují samostatně s vědomím související zodpovědnosti za své konání. V rámci proaktivního chování podřizujete svoji činnost předem stanovenému CÍLI. Výstup je tedy kritérium číslo jedna. Od tohoto kritéria se musí odvíjet Vaše snažení. Proaktivní chování je chováním vůdčích osobností. Proaktivní chování se tedy projeví v: pozitivním přístupu k řešení problémů, samostatném rozhodování, přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, potlačení existujících dogmat. Opakem proaktivního chování je chování REAKTIVNÍ. Reaktivní lidé přesouvají odpovědnost za své chování na druhé. Velice zjednodušeně řečeno, reaktivní lidé se chovají jako malé děti. Pravděpodobně se Vám již stalo, že jste se setkali s člověkem, který nemůže ničeho dosáhnout, protože... Nyní následuje dlouhý seznam skutečností, proč vlastně tento člověk nemůže ničeho dosáhnout. Je zajímavé, že za jeho neúspěch může kdokoliv jiný, jenom ne on sám. 19

20 Reaktivní chování má svoji podstatu v tzv. deterministickém pohledu na svět. V souvislosti s touto filozofií je vše předem dáno, vše je již určeno. Na sled událostí můžeme pouze reagovat, nemůžeme je však nijak ovlivnit. Z praktického pohledu rozeznáváme tři druhy determinismu: determinismus genetický, determinismus psychický, determinismus sociální. Jako proaktivní člověk si musíte uvědomit nutnost pozitivního pohledu na svět. Váš aktivní přístup musí být podmíněn dosažením dlouhodobě stanovených cílů. Význam existujících omezení (determinismů) je v celkovém kontextu zanedbatelný. Snažte se nalézt svůj pozitivní a aktivní přístup k řešení každodenních i dlouhodobých úkolů. Jednotlivé determinismy sice existují, jsou to však faktory, které Vám nemohou stát v cestě při dosažení stanoveného cíle. Uvědomte si svoji vnitřní svobodu, kterou Vám nemůže nikdo vzít. Tuto svobodu máte dánu tím, že si stanovujete své cíle a sami si o nich rozhodujeme. Otázka k zamyšlení: 6. Zamyslete se nad problémem, který Vás nejvíce zatěžuje a několika větami jej zapište. Přečtěte si znovu Váš zápis a proveďte následující úkon: Zapište oblasti, které máte pod kontrolou při postupném, či částečném řešení tohoto problému. 20

21 Druhý návyk Principy osobního vedení KAŽDÉ SVÉ KONÁNÍ ZAČÍNEJTE S VIZÍ CÍLE Každé své konání začínejte s vizí konečného výstupu, s vizí cíle, tj. začínejte den s představou, že je to třeba poslední den Vašeho života, ke kterému všechno vztahujete. Konec, výstup je kritériem, podle nějž poměřujete všechno ostatní v práci i ve svém životě. Klíčem k druhému návyku je vytvořit si a písemně formulovat své poslání, tj. definovat si, co chceme získat od života a hodnoty a zásady, na nichž svůj život stavíte. Může se to osvědčit jako cenný nástroj pro spolupráci, ale je to důležité jak pro jednotlivce, tak pro skupiny jakéhokoliv zaměření. Součástí systému strategií institucí a firem je takzvaná VIZE. Vize v tomto pojetí představuje dlouhodobý strategický cíl, od kterého se odvíjí ostatní strategie, veškeré snažení. Vize má tedy určitý nadčasový koncepční význam. Stanovte si hlavní cíle, od kterých se bude odvíjet Vaše veškeré snažení. Tyto cíle si musíte neustále připomínat a prezentovat svému okolí. Pokuste se o sjednocení svých sil za účelem dosažení Vašich cílů. Eliminujte vše, co je nepodstatné a co eliminovat můžete. Vytvořte si pozitivní atmosféru, která bude podporovat dosažení Vašich cílů. Otázka k zamyšlení: 21

22 7. Zapište stručné odpovědi na následující otázky. Jaké jsou moje životní cíle? Co je pro mě v životě nejdůležitější? ROLE TERMÍN CÍL 22

23 Třetí návyk Principy osobního řízení DEJTE PRVOŘADÉ VĚCI NA PRVÉ MÍSTO Každý den jste postaveni před značné množství úkolů různého charakteru a různého významu. Velice důležitá je orientace v těchto úkolech, protože čas, který máte k dispozici, většinou není postačující. Některým úkolů se proto můžete věnovat déle a detailněji, jiné naopak musíte zvládnout povrchně, případně se jim nevěnovat vůbec. Tento jev si velice pravděpodobně uvědomíte, jak budete postupovat ve firemní hierarchii. Množství a závažnost úkolů, rozhodování a s tím spojená zodpovědnost poroste, čas na jejich řešení Vám však zůstává stejný. Rozdělme nyní úkoly na dvě skupiny (z pohledu významu a z pohledu naléhavosti). Takto můžeme vytvořit schéma (4 kvadranty), do kterých lze zařadit v podstatě jakoukoliv Vaši činnost. Hledisko naléhavosti Spěchá Nespěchá 23

24 Hledisko významu Důležité úkoly 1. Důležité a spěchá 2. Důležité a nespěchá Nepodstatné úkoly 3. Nepodstatné, spěchá 4. Nedůležité, nespěchá Nyní se pokusme rozebrat jednotlivé kvadranty, jejich význam a především možnosti, jak tohoto schématu aktivně využívat ke zvýšení Vaší efektivnosti. 1. kvadrant představuje důležité a urgentní úkoly. Jedná se o naléhavé záležitosti, které jsou z Vašeho pohledu velice důležité. Za takovýto úkol můžete považovat blížící se jednání zvláštního významu. Úkoly tohoto typu pro Vás mají prvořadý význam a musíte se jim věnovat. Větší kumulace těchto úkolů může vyvolat stres, na který bude každý reagovat svým způsobem. U někoho motivačně, u jiného destruktivně. 2. kvadrant představuje důležité úkoly, které však nespěchají. Z hlediska řízení je třeba tomuto kvadrantu věnovat zcela mimořádnou pozornost. Nacházejí se zde úkoly vysoké důležitosti, jejichž realizace však není okamžitá nespěchá. Do tohoto kvadrantu lze zařadit většinu Vašich důležitých činností. 3. kvadrant představuje nepodstatné a urgentní úkoly. 24

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Osobní efektivita. Učební texty k semináři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Osobní efektivita. Učební texty k semináři INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Osobní efektivita Učební texty k semináři Autoři: Ing. Miloš Paleček (Brno) Datum: 22. listopadu 2012 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Lenka Špirudová pro FN Olomouc, únor 2006 Communicare est participare Communicare est multum dare (Thesaurus linquae latinae) Komunikace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Alice Strnadová Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Úvod Zdravotnické povolání patří mezi 12 nejvíce stresujících

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více