Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní efektivita manažera veřejného sektoru"

Transkript

1 Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ÚVOD DO PROBLEMATIKY OSOBNÍ EFEKTIVITY MANAŽERA VEŘEJNÉHO SEKTORU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM OSOBNÍ EFEKTIVITA MANAŽERA VEŘEJNÉHO SEKTORU ROLE A ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAŽERA OSOBNÍ ÚSPĚŠNOST A VÝKONNOST STRES MANAGEMENT ŘÍZENÍ ČASU PORADA JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ MANAŽERA POUŽITÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA PRO SAMOSTUDIUM PŘÍLOHOVÁ ČÁST

4 1. Základní informace k dokumentu a ke studiu 1.1 Úvod do problematiky osobní efektivity manažera veřejného sektoru V rámci předmětného modulu bude posluchač seznámen s teoretickými koncepty managementu, jeho dělení, jednotlivými manažerskými funkcemi a úkoly. Dozví se o dílčích charakteristikách manažerské práce a základní dělení rolí manažera s deskripcí příslušného pracovního obsahu. Dále mu bude představena problematika paradigmat a jejich změn ve vztahu k osobní úspěšnosti a výkonnosti. Na ni bude navazovat koncept sedmi návyků úspěšných lidí, kde u každého z nich bude definován smysl, podstata a cíl. V průběhu studia bude evokován hlubší vhled a zamyšlení nad doposud aplikovanými postupy a přístupy při řešení dennodenních situacích i koncepčně náročných projektů. Studijní materiál zároveň poskytne teoretické základy problematiky stresu, jeho dělení a specifických příznaků v oblasti fyziologické, emocionální a behaviorální. Samostatnou oblast bude představovat problematika pracovního stresu, jeho zdrojů a dopadů. Posluchači dále získají informace o stresorech v mezilidské komunikaci a charakteristiky osob, jež mohou stresovou reakci na pracovišti spouštět. Nezbytným završením bude definování dovedností, jež dokáží před stresem chránit. V další části bude věnována kapitola řízení času. Budou zde vyhodnoceni zloději času, je zde zahrnut návod na efektivní plánování času a shrnuty pravidla pro účinné řízení času (Time management). Poslední část studijního materiálu bude věnována poradám, coby efektivními nástroji manažera. V ní bude posluchač seznámen s komunikací, jejími typy verbální a neverbální a základními druhy komunikačních stylů. Dozví se o správné aplikaci otázek při vedení porad. Zároveň bude obsažena problematika využívání uspořádání prostoru porady pro dosažení požadovaného efektu průběhu a vedení. Nebudou chybět ani charakteristiky problémových typů účastníků a tipy na jejich zvládnutí. 4

5 1.2 Znalosti a kompetence získané studiem Studiem tohoto modulu posluchač získá přehled o dílčích manažerských rolích a úlohách a bude schopen s utříděnými poznatky dále pracovat ve své praxi. Bude schopen identifikovat svoji osobní roli v rámci managementu organizace a formulovat svoji osobní strategii, včetně vytvoření možných scénářů vývoje. Absolvent modulu bude schopen dále rozvíjet svoji pracovní efektivitu využíváním metod efektivních lidí a toto vhodně zakomponovat do činnosti svých týmů. Studiem budou osvojeny teoretické poznatky o stress managementu a absolvent dokáže využívat vhodných nástrojů pro snížení stresové zátěže jak v rovině individuální, tak s rozsahem na jeho pracovní tým, podřízené zaměstnance. Posluchač získá potřebné nástroje a osvojí si techniky pro úspěšné vedení efektivních porad s cílem využití maxima potenciálu za minimum časových investic k dosažení žádoucí produktivity. Veškeré získané znalosti z oblasti personální efektivity bude posluchač schopen dále rozvíjet a implementovat do své praxe a to tak, aby bylo dosaženo optimálního souladu mezi profesním a soukromým životem. 5

6 1.3 Doporučení pro práci s dokumentem Dokument je koncipován tak, aby nabídl posluchači přehled o základních rolích a úlohách manažera v jeho firmě a nástroje, postupy, kterých může využívat jak v rámci svého pracovního, tak osobního života. V závěru každé tematické části by se měl posluchač zamyslet, které z metod, technik a modelových situací by byly v jeho případě nejvhodnější pro dosažení maximální osobní efektivity a souladu mezi profesní a soukromou oblastí, a to formou otázek k zamyšlení, které jsou uvedeny na konci každé kapitoly. Dokument obsahuje soupis použité literatury a jednotlivých zdrojů, z níž bylo v průběhu zpracování textu pracováno. Posluchač může pro detailnější prostudování problematiky využít soupisu doporučené literatury, ve které jsou uvedeny publikace s touto problematikou související. V přílohové části jsou uvedeny doplňkové texty, které jsou v návaznosti na předchozí hlavní část výukového materiálu. 6

7 2. Osobní efektivita manažera veřejného sektoru 2.1 Role a základní úkoly manažera Management Management (to manage anglicky = řídit, původem z francouzského ménegement, které má svůj kořen v latinském slovu manus ruka, jehož prazákladem bylo ruční ovládání koní) je umění řídit, působit na určitou soustavu (např. společnost) a ovládat její činnost. Tímto názvem můžeme být zároveň označována skupina vedoucích pracovníků (Crainer, 2000). Obvykle užívané definice managementu je možné rozdělit do tří skupin a to dle zaměření na: 1. Vedení lidí ktéto skupině je možné přiřadit pojetí Americké společnosti pro management: Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, toto bývá dnes interpretováno jako: management je umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých. 2. Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky zdůrazněny jsou specifické funkce prováděné vedoucími pracovníky. Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd. 3. Předmět studia a jeho účel management je proces optimalizace využití lidských a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů (Robbins, Coulter, 2004). Existuje velké množství definic, které se zaměřují na management a lišící se podle přístupu jednotlivých autorů. Konečný (2006) uvádí, že: Management je řízení, vedení, správa společnosti, manažer je pak ředitel či správce. Management je řídící činnost zaměřená na podnikatelské aktivity v prostředí tržní ekonomiky. Veber (2009): 7

8 1. Management je specifická aktivita, při které dochází k realizaci profese manažera. Management je klíčový pro prosperitu celé organizace, bez managementu nemůže žádná firma správně fungovat. 2. Management je skupina řídících pracovníků, kteří tyto funkce vykonávají. 3. Management je věda, umění, neposkytuje nezvratná fakta, ale vyplývá z množství věd, je potřeba kreativity, tvořivosti, intuice. Dělení managementu Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek, včetně účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom kolektiv spolupracovníků (Plamínek, 2008). Management je možné dělit na: Nejnižší stupeň manažeři na nejnižším stupni řízení jsou nadřízení pouze výkonným pracovníkům. Tato skupina manažerů má nejpočetnější zastoupení. Neočekává se od ní koncepční řízení, ale především operativní, perfektní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů. Tento management prvního stupně (mistři v dílnách), řeší tedy vztahy přímo mezi zaměstnanci, dohlížejí na plnění práce a je nezbytné, aby disponovali dostatečným množstvím odborných vědomostí. Ve veřejném sektoru jsou to například vedoucí jednotlivých oddělení, vedoucí jednotlivých projektů apod. Střední stupeň management druhého stupně - střední management vedoucí jednotlivých útvarů firmy (vedoucí pracovníci z mnoha velmi různorodých odvětví, například z personalistiky či zásobování). Tito manažeři jsou podřízeni vrcholovému managementu a zároveň jsou nadřízenými nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. U těchto manažerů je kladen důraz na koncepční a strategickou práci, jejichž řídící působení má kratší časový dopad a podstatně více jsou zaměstnáni operativním řízením svěřených útvarů. Skupina středního managementu je početnější, nežli je tomu u managementu vrcholového (Mládková, 2005). Ve veřejném sektoru se jedná například o vedoucí jednotlivých úseků ekonomického, právního apod. 8

9 Nejvyšší stupeň vrcholový (top) management nejvýše postavení řídící pracovníci. Vrcholový management představuje jen úzkou skupinu pro firmu velice důležitých (klíčových) pracovníků, na jejichž znalostech a umění řídit závisí úspěch firmy. Management nejvyššího stupně firmy usměrňuje chod celého systému, manažery je částečně přebírána odpovědnost za vlastníky podniku a mají na ně velmi úzké vazby (Magretta, 2004). Ve veřejném sektoru jsou to např. ředitelé jednotlivých organizačních jednotek měst a obcí, jako jsou příspěvkové organizace, nebo jsou to funkce volené náměstci primátora. Obsah manažerské práce je definován nejen z hlediska vytváření trhů, výrobků a služeb, tvorby a organizace interních procesů (plánování, zajišťování infrastruktury pro trvalý rozvoj a růst, řízení, realizace pracovních činností), ale i vytváření pracovního týmů a výběru lidí, budování firemní kultury a pracovního prostředí (Donelly, 2006), jež budou motivující pro týmy a pracovníky a povede k co nejefektivnější spolupráci. Z výsledků průzkumu, který na podzim roku 2008 uskutečnila společnost TARGET International Executive Search Group spolu s britskou Henley Business School v šesti zemích střední Evropy a v jejímž rámci bylo dotázáno více jak 5000 manažerů v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku vyplynulo, že v komparaci s manažery z ostatních zemí, patří čeští manažeři mezi nejlepší ve spolupráci a v plnění termínů. Naproti tomu však ztrácejí v osobních vztazích a ve smyslu pro humor. Česká republika se celkově umístila, v konkurenci Polska, Maďarska, Slovenska, Rumunska a Bulharska, na třetím místě. Jako pozitiva českých manažerů jsou uvedena pracovitost, dobrá organizovanost, dodržování termínů a časových rozvrhů a zároveň, že přijatá rozhodnutí během jednání jsou akceptována a následně plněna. Naopak negativně byla hodnocena přílišná formalita, nízká míra flexibility a nekvalitní osobní vztahy na pracovišti (Výsledky ankety SP ČR, 2009). Manažerské funkce a úkoly Funkce manažera spočívá v řízení svěřeného úseku. Podstatou řízení je rozhodovací proces, v němž dochází k volbě jednotlivých variant řešení úkolů. Manažer v daném procesu volí strategii cílů skupiny, plánuje a organizuje vhodné podmínky pro realizace výsledků a cest vedoucích k vytyčeným cílům, koordinuje činnost členů svého týmu a zároveň celý pracovní proces. Současně musí vytvářet vhodné a suficientní motivační podmínky pro členy pracovní 9

10 skupiny k činnosti směřující k cílům a výsledky práce této skupiny průběžně kontrolovat (Tureckiová, 2004). Z celé široké škály činností, které z vedoucího postavení vyplývají, je možné vyčlenit základní funkce manažera, kterými jsou: 1. výkonná - řízení činnosti skupiny a odpovědnost za všechny fáze řízení, tj. plánování, organizování, rozhodování, motivování a kontrola 2. společenská - její realizace závisí na společenských úkolech, stavu skupiny a úrovni vedoucího (zejména zvyšování kvalifikace a kultury jednání) 3. reprezentativní - zastupuje a reprezentuje skupinu, firmu navenek 4. odborná - pomoc členům daného týmu při řešení úkolů a to jak v oblasti teoretické, tak praktické 5. hodnotící posuzuje a hodnotí výsledky jednotlivců i celých pracovních skupin 6. výchovná - navozuje žádoucí vztahy ve skupině, řeší konflikty. Osobnost manažera by měla být vzorem pro ostatní členy skupiny a jít příkladem zejména svojí snahou o další sebevzdělávání, rozvojem znalostí a dovedností, které jsou jím vyžadovány od členů skupiny při operativním či celkovém hodnocení (Robbins, 2004). Produktivita, efektivita a úspěšnost výkonu manažera není obsažena ve vlastní produkci odborných úkolů, ale zejména v činnosti řídící a v práci se členy svého týmu. Mezi hlavní manažerské funkce, tedy výkonné, řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolování. Plánování rozhodovací proces volby cílů a prostředků k jejich dosažení. Smyslem je vytvoření spojníku mezi stavem současným a tam, kam je zamýšleno se dostat. Jedná se o nejdůležitější manažerskou funkci, jelikož je východiskem pro všechny ostatní. Mezi hlavními charakteristiky řadíme prostředek volby záměrů a cílů, jejich dosažení; prioritu plánování v systému manažerských funkcí; využití plánování všemi manažerskými funkcemi; prostředek efektivní realizace všech činností. Plánování předchází realizaci všech dalších následných manažerských funkcí, jelikož je v ní obsaženo stanovení cílů. Plánovací proces obsahuje uvědomění si 10

11 příležitosti a hrozeb z hlediska vnějšího oborového prostředí, silných a slabých stránek organizace; stanovení cílů (k čemu se směřuje, jak a kdy se daného stavu má dosáhnout); zvažování plánovací předpokladů (v jakém vnějším, oborovém a vnitřním prostředí budou plány realizovány); stanovení možných alternativ pro dosažení cílů; porovnání daných alternativ a cílů, které se jeví jako nejefektivnější; výběr alternativ (volba postupu činnosti, které budou prosazovány); formulace podpůrných plánů (investic, náboru, atd.); zpracování rozpočtu (numerické vyjádření plánu) (Robbins, 2004). Organizování po zvolení cíle a alternativ jeho postupu je nutné efektivní zorganizování, rozmístění a uspořádání všech disponibilních zdrojů organizace tak, aby existovala reálná šance vytyčených cílů dosáhnout. Podstata organizování spočívá v budování realizační organizační struktury, v jejímž prostředí je vytvořena atmosféra pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování stanovených cílů. U lidských zdrojů je důležité zajištění jasných informací kdo a co má dělat a kdo je zodpovědný za výsledky; dále aby byly odstraňovány překážky při uskutečňování plánovaných činností a existovaly potřebné rozhodovací a komunikační sítě. Personalistika je akvizice potřebných a schopných pracovníků, jejich adaptace v novém prostředí a udržení na zvolené pozici. Hlavní úkoly personálního managementu jsou nábor a výběr pracovníků; rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti pracovníků; hodnocení na základě výsledků práce i chování; stabilizace pracovníků v dané firmě. Manažerským nástrojem pro působení na chování druhých jsou znalosti, dovednosti a návyky efektivní komunikace, účinného vedení a motivace (Frodsham, Gargiulo, 2005). Vedení - je cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost naplňoval úspěšným způsobem vytyčené firemní cíle. Vést a řídit lidi vyžaduje dvě základní vlastnosti: vytvářet energii (motivovat, dokázat zaujmout a vzbudit elán a usměrňování energie (využití zdrojů, tempa a určovat správný směr). Mezi základní styly řízení řadíme autokratický (rozhoduje sám, uděluje příkazy, odmítá diskusi a je očekáváno bezpodmínečné plnění příkazů), demokratický (partnerský, podřízení jsou plnocenní partneři, diskuse), liberální (podřízení jsou seznámeni s úkoly a manažer doufá, že vše dobře dopadne). Dle Likertova systému managementu je možné dělení na exploativně autoritativní systém (nedůvěra k podřízeným, negativní emoce, jednosměrná komunikace - příkazy); laskavě 11

12 autoritativní systém (oboustranná důvěra a komunikace, odměny i tresty, manažer je v roli otce); konzultativní systém (základní rozhodnutí na nejvyšší úrovni, pozitivní motivace, obousměrná komunikace); participativně skupinový systém plná důvěra podřízeným, komunikace je plně rozvinuta a je obousměrná). Kontrolování - smyslem je korekce pracovních procesů pro nejefektivnější dosažení cílů v zájmu dalšího rozvoje organizace. Má preventivní charakter a jeho podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vytyčených cílů. Efektivní kontrolní systém umožňuje managamentu firmy dosáhnut stavu, kdy vynaložená práce probíhá dle plánu a náklady související s tvorbou, zavedením a fungováním kontrolního systému jsou úměrné jeho efektům (Šuleř, 2008). Na manažera jsou v rámci jeho role vedoucího týmu kladeny určité nároky a to na jeho jednání i některé charakterové rysy. Je důležité zaměřit se na: vysokou odbornou a organizační úroveň řízení, dostatek sebedůvěry v práci a ve výkonu funkce, aktivní přístup k novým námětům a myšlenkám, nestranné a otevřené jednání, udržení kontaktu se členy svého týmu, odpovědné delegování, tj. rozdělení úkolů a k nim náležející kompetence a odpovědnosti a snaha tuto maximálně u svých spolupracovníků rozvinout (Veber, 2000). Otázky k zamyšlení: 1. Zamyslete se, jaké ze základních funkcí manažera zabírají největšího množství Vašeho časového prostoru. 2. Z jakých důvodů tomu tak je? 12

13 3. Považujete tuto časovou dotaci za správnou, či vnímáte opodstatnění ke změně? Charakteristika manažerské práce Práce manažerů má více rozměrů, kdy na rozdíl od specialisty, jenž se věnuje výhradně svému oboru, musí být manažer schopen zvládnut více oblastí, které často působí souběžně a je zapotřebí dokázat reagovat na vzniklé situace (Armstrong, 2002). Manažerská práce má následující charakteristiky: konfliktnost cílů - cíle, ke kterým manažer svým řízením směřuje, jsou ve většině případů značně konfliktní. Požadavek na maximální zisk není v souladu s požadavkem maximální mzdy zaměstnance, zároveň proti sobě stojí ekonomické a ekologické cíle apod. Úkolem manažera je najít a zajistit rovnováhu veškerých cílů. odpovědnost za výsledky manažer má v rámci své činnosti nejen odpovědnost za výsledky své práce, ale současně též za výsledky práce svých podřízených. Je nezbytné, aby dokázal zavčasu najít a zároveň promptně opravit chyby v procesu, případně vyloučit jejich 13

14 opakování do budoucna. Je zodpovědný jak za úspěšnost svěřené práce, tak i za možné následky chyb svých podřízených (Tureckiová, 2004). práce s rizikem - práce manažera probíhá v nejistém a turbulentním prostředí. Podmínky pro rozhodování se často mění a to co platilo před krátkou dobou, nemusí platit nyní. Penzum situací, jež jsou nepredikované, tudíž se nedají zakomponovat do plánování, přináší vždy určitou část rizika a nejistoty, se kterou musí manažer hypoteticky počítat a být na ni připraven, tzn. dokázat se rychle adaptovat a flexibilně reagovat. práce prostřednictvím jiných lidí - manažerská práce se odehrává v kooperaci a prostřednictvím nejen podřízených, ale zároveň se stejně či výše postavenými spolupracovníky, klienty, dodavateli, atd. Úspěch manažerské práce je závislý na umění jednat s lidmi, predikovat, vytvářet předpoklady pro rozhodování a kvalitní komunikaci. Výrazně tak vzrůstá důležitost týmové spolupráce. osobní vlastnosti - rozhodnost, přesnost, přesvědčivost, komunikativnost, tolerantnost, citlivost, vnímavost, přesnost, atd. pracovní předpoklady - důvěra ve vlastní schopnosti, dobrá komunikativnost, schopnost rozhodovat, tlak na zaměstnance vykonávat svoji práci, chuť rozvíjet schopnosti ostatních, schopnost motivovat lidi, potěšení z možnosti ukazovat směr ostatním (Urban, 2003). zjišťování potřeb zaměstnanců znalost pracovních cílů zaměstnanců, jejich ambicí, citlivá práce s jednotlivými osobnostními typy zaměstnanců, zjišťování jednotlivých potřeb vážících se k jejich pracovnímu zařazení. Kvalita a efektivita práce manažera, jeho úspěšnost je podmíněna celou řadou, někdy i velmi složitých, faktorů. Zároveň zde vstupují prvky sociální zodpovědnosti manažerů, firemní kultura, etika manažerské práce, vlivy zahraničních firem a stále více se prosazující multikulturální prostředí (Vodáček, Vodáčková, 2001). Nejčastěji používané členění (dle H. Mintzberga) manažerských rolí je do 3 základních oblastí: Interpersonální 14

15 LÍDR. Manažer je v roli lídra a funguje jako spojovací článek pro vzájemnou komunikaci s osobami vně organizace, pro řešení konfliktů, pro vedení a koordinaci podřízených zaměstnanců, jejich hodnocení, vzdělávání, atd. PŘEDSTAVITEL ORGANIZACE. Manažer je v roli představitele dané organizace a to pro komunikaci a jednání s osobami mimo tuto organizaci, při PR aktivitách, obchodních jednání, atd. Rozhodovací ALOKÁTOR ZDROJŮ. Manažer je v roli alokátora zdrojů v celé jejich šíři. Rozhoduje o jejich umístění (zaměstnanci, finance, materiál, atd.), rozšiřování či redukci. PODNIKATEL. V roli podnikatele manažer vykonává široké spektrum podnikatelských funkcí, flexibilně reaguje na změny vnějšího prostředí, rozšiřuje trhy, realizuje akvizice nových klientů, atd. REPREZENTANT ORGANIZACE. Manažer reprezentuje, zastupuje a prezentuje svoji organizaci na veřejnosti. VYJEDNAVAČ. Manažer je v této roli při řešení krizových situací vyjednavačem a řešitelem vzniklých problémů. Informační MLUVČÍ. Manažer předává informace o své organizaci směrem ven, tj. na klienty, dodavatele, odběratele, atd. PŘÍJEMCE INFORMACÍ. V rámci této role manažer pracuje s informacemi a to zejména při jejich monitorování, třídění, zpracování a následném vyhodnocení relevantnosti a validity. ŠIŘITEL INFORMACÍ. Manažer předává informace směrem dovnitř organizace, tj. na své kolegy, nadřízené, podřízené, atd. (Pošvář, Erbes, 2008). Otázka k zamyšlení: 4. V textu jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky manažerské práce. O jaké další charakteristiky (specifické pro veřejnou správu) byste je rozšířil? 15

16 2.2 Osobní úspěšnost a výkonnost Úvod V návycích osobní efektivity je obsaženo mnoho podstatných principů efektivnosti lidského jednání. Tyto návyky jsou základním východiskem efektivního jednání. Jsou osvojenými, zvnitřněnými, správnými principy jednání, jejichž respektování je základem úspěchu a efektivity. K tomu, aby tyto principy mohly být pochopeny, je zapotřebí nejprve poznat svá vlastní paradigmata a vědět, jak dochází k jejich posunu. Paradigma a jeho změna Paradigma je subjektivně utvářený model, na základě něhož vidíme a chápe svět. Jedná se o zvyklosti, všeobecný úsudek. Má evoluční charakter. Jeho význam spočívá ve funkci tzv. sociálního zrcadla. Naše paradigmata (správná či nesprávná) jsou zdrojem našich postojů a chování a ovlivňují tedy i náš vztah k ostatním lidem. Změna paradigmatu přináší nový pohled na svět kolem nás a významné změny. Pokud chceme uskutečnit malé a nepříliš významné změny v našem životě, můžeme se zaměřit na své postoje a chování. Pokud však chceme docílit významných změn, musíme obrátit pozornost na základní paradigmata. Návyk 16

17 Návyk - přístup a z něj vycházející jednání, které si lze vnitřně osvojit. Zejména, je-li to návyk efektivnosti. Návyk je vzájemné překrytí znalosti, dovednosti a postoje. Znalost je CO dělat, dovednost JAK to dělat a postoj PROČ to udělat, nebo také VŮLE to udělat. Návyk ZNALOSTI NÁVYK DOVEDNOSTI POSTOJ (VŮLE) ZNALOST a promyšlenost různých způsobů prodeje a jednotlivých přístupů k zákazníkovi lze považovat za nutnou podmínku úspěchu. Bez dostatečné znalosti určitých technik se takováto činnost stává víceméně náhodným procesem. Na tomto místě si musíme odpovědět na otázku CO. Toto je naše znalost věci. Ve veřejném sektoru je nezbytně nutné znát svojí práci a problematiku, kterou se daný pracovník zabývá. DOVEDNOST je druhým podstatným faktorem, který podmiňuje vytvoření návyku. Bez existence praktických dovedností nebude obchodník schopen uplatnění existujících znalostí. Dovednost je jednoznačně praktickou záležitostí, při které si musíme odpovědět, JAK na to. Dovedností, a to nejen ve veřejném sektoru, je v současné době například uživatelská znalost výpočetní techniky, bez které se už v dnešní době zaměstnanci veřejného sektoru neobejdou. 17

18 POSTOJ je záležitostí širšího významu. Postoj je otázkou vůle a přístupu k dané problematice, ztotožnění se s její podstatou. Vytváření postojů je dlouhodobou záležitostí, která koření už v útlém dětství a jejíž změna vyžaduje dlouhodobé, systematické snažení. Kladný přístup ke své práci a k zákazníkovi (ve veřejném sektoru k občanovi) je nezbytným postojem pro úspěšnou práci. Jedině kombinací těchto tří faktorů lze dosáhnout úspěchu. Obchodník, který bude mít pozitivní přístup k jednání s lidmi, ale nebude znát základní pravidla, bude narážet na zbytečné problémy. Obchodník, který bude dostatečně teoreticky vybaven a zároveň přesvědčen o správnosti svého konání, avšak nebude schopen jednat s lidmi, rovněž neuspěje. A konečně ten, kdo má dané schopnosti i znalosti, avšak není vnitřně přesvědčen o správnosti svého konání, dopadne zhruba stejně. Pokud nedojde k protnutí všech uvedených faktorů, nedoje ani k vytvoření příslušného návyku. Otázka k zamyšlení: 5. Pokuste se identifikovat návyk, který považujete za velice důležitý (z pohledu osobního, pracovního, nebo společenského). Uveďte konkrétní znalosti, dovednosti a postoje, které považujete za potřebné pro vytvoření daného návyku. Návyk... potřebné ZNALOSTI... potřebné DOVEDNOSTI... 18

19 potřebné POSTOJE... Prvý návyk Principy osobní vize BUĎTE PROAKTIVNÍ Proaktivita představuje pozitivní pohled na svět a aktivní způsob přístupu k řešení krátkodobých i dlouhodobých úkolů. Proaktivní lidé rozhodují samostatně s vědomím související zodpovědnosti za své konání. V rámci proaktivního chování podřizujete svoji činnost předem stanovenému CÍLI. Výstup je tedy kritérium číslo jedna. Od tohoto kritéria se musí odvíjet Vaše snažení. Proaktivní chování je chováním vůdčích osobností. Proaktivní chování se tedy projeví v: pozitivním přístupu k řešení problémů, samostatném rozhodování, přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, potlačení existujících dogmat. Opakem proaktivního chování je chování REAKTIVNÍ. Reaktivní lidé přesouvají odpovědnost za své chování na druhé. Velice zjednodušeně řečeno, reaktivní lidé se chovají jako malé děti. Pravděpodobně se Vám již stalo, že jste se setkali s člověkem, který nemůže ničeho dosáhnout, protože... Nyní následuje dlouhý seznam skutečností, proč vlastně tento člověk nemůže ničeho dosáhnout. Je zajímavé, že za jeho neúspěch může kdokoliv jiný, jenom ne on sám. 19

20 Reaktivní chování má svoji podstatu v tzv. deterministickém pohledu na svět. V souvislosti s touto filozofií je vše předem dáno, vše je již určeno. Na sled událostí můžeme pouze reagovat, nemůžeme je však nijak ovlivnit. Z praktického pohledu rozeznáváme tři druhy determinismu: determinismus genetický, determinismus psychický, determinismus sociální. Jako proaktivní člověk si musíte uvědomit nutnost pozitivního pohledu na svět. Váš aktivní přístup musí být podmíněn dosažením dlouhodobě stanovených cílů. Význam existujících omezení (determinismů) je v celkovém kontextu zanedbatelný. Snažte se nalézt svůj pozitivní a aktivní přístup k řešení každodenních i dlouhodobých úkolů. Jednotlivé determinismy sice existují, jsou to však faktory, které Vám nemohou stát v cestě při dosažení stanoveného cíle. Uvědomte si svoji vnitřní svobodu, kterou Vám nemůže nikdo vzít. Tuto svobodu máte dánu tím, že si stanovujete své cíle a sami si o nich rozhodujeme. Otázka k zamyšlení: 6. Zamyslete se nad problémem, který Vás nejvíce zatěžuje a několika větami jej zapište. Přečtěte si znovu Váš zápis a proveďte následující úkon: Zapište oblasti, které máte pod kontrolou při postupném, či částečném řešení tohoto problému. 20

21 Druhý návyk Principy osobního vedení KAŽDÉ SVÉ KONÁNÍ ZAČÍNEJTE S VIZÍ CÍLE Každé své konání začínejte s vizí konečného výstupu, s vizí cíle, tj. začínejte den s představou, že je to třeba poslední den Vašeho života, ke kterému všechno vztahujete. Konec, výstup je kritériem, podle nějž poměřujete všechno ostatní v práci i ve svém životě. Klíčem k druhému návyku je vytvořit si a písemně formulovat své poslání, tj. definovat si, co chceme získat od života a hodnoty a zásady, na nichž svůj život stavíte. Může se to osvědčit jako cenný nástroj pro spolupráci, ale je to důležité jak pro jednotlivce, tak pro skupiny jakéhokoliv zaměření. Součástí systému strategií institucí a firem je takzvaná VIZE. Vize v tomto pojetí představuje dlouhodobý strategický cíl, od kterého se odvíjí ostatní strategie, veškeré snažení. Vize má tedy určitý nadčasový koncepční význam. Stanovte si hlavní cíle, od kterých se bude odvíjet Vaše veškeré snažení. Tyto cíle si musíte neustále připomínat a prezentovat svému okolí. Pokuste se o sjednocení svých sil za účelem dosažení Vašich cílů. Eliminujte vše, co je nepodstatné a co eliminovat můžete. Vytvořte si pozitivní atmosféru, která bude podporovat dosažení Vašich cílů. Otázka k zamyšlení: 21

22 7. Zapište stručné odpovědi na následující otázky. Jaké jsou moje životní cíle? Co je pro mě v životě nejdůležitější? ROLE TERMÍN CÍL 22

23 Třetí návyk Principy osobního řízení DEJTE PRVOŘADÉ VĚCI NA PRVÉ MÍSTO Každý den jste postaveni před značné množství úkolů různého charakteru a různého významu. Velice důležitá je orientace v těchto úkolech, protože čas, který máte k dispozici, většinou není postačující. Některým úkolů se proto můžete věnovat déle a detailněji, jiné naopak musíte zvládnout povrchně, případně se jim nevěnovat vůbec. Tento jev si velice pravděpodobně uvědomíte, jak budete postupovat ve firemní hierarchii. Množství a závažnost úkolů, rozhodování a s tím spojená zodpovědnost poroste, čas na jejich řešení Vám však zůstává stejný. Rozdělme nyní úkoly na dvě skupiny (z pohledu významu a z pohledu naléhavosti). Takto můžeme vytvořit schéma (4 kvadranty), do kterých lze zařadit v podstatě jakoukoliv Vaši činnost. Hledisko naléhavosti Spěchá Nespěchá 23

24 Hledisko významu Důležité úkoly 1. Důležité a spěchá 2. Důležité a nespěchá Nepodstatné úkoly 3. Nepodstatné, spěchá 4. Nedůležité, nespěchá Nyní se pokusme rozebrat jednotlivé kvadranty, jejich význam a především možnosti, jak tohoto schématu aktivně využívat ke zvýšení Vaší efektivnosti. 1. kvadrant představuje důležité a urgentní úkoly. Jedná se o naléhavé záležitosti, které jsou z Vašeho pohledu velice důležité. Za takovýto úkol můžete považovat blížící se jednání zvláštního významu. Úkoly tohoto typu pro Vás mají prvořadý význam a musíte se jim věnovat. Větší kumulace těchto úkolů může vyvolat stres, na který bude každý reagovat svým způsobem. U někoho motivačně, u jiného destruktivně. 2. kvadrant představuje důležité úkoly, které však nespěchají. Z hlediska řízení je třeba tomuto kvadrantu věnovat zcela mimořádnou pozornost. Nacházejí se zde úkoly vysoké důležitosti, jejichž realizace však není okamžitá nespěchá. Do tohoto kvadrantu lze zařadit většinu Vašich důležitých činností. 3. kvadrant představuje nepodstatné a urgentní úkoly. 24

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey)

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) 7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) Kam míříme? Věk industriální» informace» integrace Pasti: strach a nejistota chci to hned obviňování beznaděj nedostatek rovnováhy

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Požadavky na management vrcholový, střední a malý. Management potravinářské laboratoře

Požadavky na management vrcholový, střední a malý. Management potravinářské laboratoře Požadavky na management vrcholový, střední a malý Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Funkce managementu Vzhledem k tomu, že manažeři jsou

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes

Management I. Úvod do tématu. Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Management I. Úvod do tématu Kroky procesu změny firemní kultury Marketingová spirála Řízení lidských zdrojů dříve Řízení lidských zdrojů dnes Osobnost manažera I. 4 typy image manažera Souvislost image

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais ACSA celostátní studentská konference 1.-2.12.2005 Lidé v organizaci Karel Rais Cíl přednášky 1. Faktory úspěšné (studentské) organizace 2. Vlastnosti neúspěšné (studentské) organizace 3. Typické vlastnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více