Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní efektivita manažera veřejného sektoru"

Transkript

1 Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ÚVOD DO PROBLEMATIKY OSOBNÍ EFEKTIVITY MANAŽERA VEŘEJNÉHO SEKTORU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM OSOBNÍ EFEKTIVITA MANAŽERA VEŘEJNÉHO SEKTORU ROLE A ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAŽERA OSOBNÍ ÚSPĚŠNOST A VÝKONNOST STRES MANAGEMENT ŘÍZENÍ ČASU PORADA JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ MANAŽERA POUŽITÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA PRO SAMOSTUDIUM PŘÍLOHOVÁ ČÁST

4 1. Základní informace k dokumentu a ke studiu 1.1 Úvod do problematiky osobní efektivity manažera veřejného sektoru V rámci předmětného modulu bude posluchač seznámen s teoretickými koncepty managementu, jeho dělení, jednotlivými manažerskými funkcemi a úkoly. Dozví se o dílčích charakteristikách manažerské práce a základní dělení rolí manažera s deskripcí příslušného pracovního obsahu. Dále mu bude představena problematika paradigmat a jejich změn ve vztahu k osobní úspěšnosti a výkonnosti. Na ni bude navazovat koncept sedmi návyků úspěšných lidí, kde u každého z nich bude definován smysl, podstata a cíl. V průběhu studia bude evokován hlubší vhled a zamyšlení nad doposud aplikovanými postupy a přístupy při řešení dennodenních situacích i koncepčně náročných projektů. Studijní materiál zároveň poskytne teoretické základy problematiky stresu, jeho dělení a specifických příznaků v oblasti fyziologické, emocionální a behaviorální. Samostatnou oblast bude představovat problematika pracovního stresu, jeho zdrojů a dopadů. Posluchači dále získají informace o stresorech v mezilidské komunikaci a charakteristiky osob, jež mohou stresovou reakci na pracovišti spouštět. Nezbytným završením bude definování dovedností, jež dokáží před stresem chránit. V další části bude věnována kapitola řízení času. Budou zde vyhodnoceni zloději času, je zde zahrnut návod na efektivní plánování času a shrnuty pravidla pro účinné řízení času (Time management). Poslední část studijního materiálu bude věnována poradám, coby efektivními nástroji manažera. V ní bude posluchač seznámen s komunikací, jejími typy verbální a neverbální a základními druhy komunikačních stylů. Dozví se o správné aplikaci otázek při vedení porad. Zároveň bude obsažena problematika využívání uspořádání prostoru porady pro dosažení požadovaného efektu průběhu a vedení. Nebudou chybět ani charakteristiky problémových typů účastníků a tipy na jejich zvládnutí. 4

5 1.2 Znalosti a kompetence získané studiem Studiem tohoto modulu posluchač získá přehled o dílčích manažerských rolích a úlohách a bude schopen s utříděnými poznatky dále pracovat ve své praxi. Bude schopen identifikovat svoji osobní roli v rámci managementu organizace a formulovat svoji osobní strategii, včetně vytvoření možných scénářů vývoje. Absolvent modulu bude schopen dále rozvíjet svoji pracovní efektivitu využíváním metod efektivních lidí a toto vhodně zakomponovat do činnosti svých týmů. Studiem budou osvojeny teoretické poznatky o stress managementu a absolvent dokáže využívat vhodných nástrojů pro snížení stresové zátěže jak v rovině individuální, tak s rozsahem na jeho pracovní tým, podřízené zaměstnance. Posluchač získá potřebné nástroje a osvojí si techniky pro úspěšné vedení efektivních porad s cílem využití maxima potenciálu za minimum časových investic k dosažení žádoucí produktivity. Veškeré získané znalosti z oblasti personální efektivity bude posluchač schopen dále rozvíjet a implementovat do své praxe a to tak, aby bylo dosaženo optimálního souladu mezi profesním a soukromým životem. 5

6 1.3 Doporučení pro práci s dokumentem Dokument je koncipován tak, aby nabídl posluchači přehled o základních rolích a úlohách manažera v jeho firmě a nástroje, postupy, kterých může využívat jak v rámci svého pracovního, tak osobního života. V závěru každé tematické části by se měl posluchač zamyslet, které z metod, technik a modelových situací by byly v jeho případě nejvhodnější pro dosažení maximální osobní efektivity a souladu mezi profesní a soukromou oblastí, a to formou otázek k zamyšlení, které jsou uvedeny na konci každé kapitoly. Dokument obsahuje soupis použité literatury a jednotlivých zdrojů, z níž bylo v průběhu zpracování textu pracováno. Posluchač může pro detailnější prostudování problematiky využít soupisu doporučené literatury, ve které jsou uvedeny publikace s touto problematikou související. V přílohové části jsou uvedeny doplňkové texty, které jsou v návaznosti na předchozí hlavní část výukového materiálu. 6

7 2. Osobní efektivita manažera veřejného sektoru 2.1 Role a základní úkoly manažera Management Management (to manage anglicky = řídit, původem z francouzského ménegement, které má svůj kořen v latinském slovu manus ruka, jehož prazákladem bylo ruční ovládání koní) je umění řídit, působit na určitou soustavu (např. společnost) a ovládat její činnost. Tímto názvem můžeme být zároveň označována skupina vedoucích pracovníků (Crainer, 2000). Obvykle užívané definice managementu je možné rozdělit do tří skupin a to dle zaměření na: 1. Vedení lidí ktéto skupině je možné přiřadit pojetí Americké společnosti pro management: Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, toto bývá dnes interpretováno jako: management je umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých. 2. Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky zdůrazněny jsou specifické funkce prováděné vedoucími pracovníky. Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd. 3. Předmět studia a jeho účel management je proces optimalizace využití lidských a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů (Robbins, Coulter, 2004). Existuje velké množství definic, které se zaměřují na management a lišící se podle přístupu jednotlivých autorů. Konečný (2006) uvádí, že: Management je řízení, vedení, správa společnosti, manažer je pak ředitel či správce. Management je řídící činnost zaměřená na podnikatelské aktivity v prostředí tržní ekonomiky. Veber (2009): 7

8 1. Management je specifická aktivita, při které dochází k realizaci profese manažera. Management je klíčový pro prosperitu celé organizace, bez managementu nemůže žádná firma správně fungovat. 2. Management je skupina řídících pracovníků, kteří tyto funkce vykonávají. 3. Management je věda, umění, neposkytuje nezvratná fakta, ale vyplývá z množství věd, je potřeba kreativity, tvořivosti, intuice. Dělení managementu Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek, včetně účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom kolektiv spolupracovníků (Plamínek, 2008). Management je možné dělit na: Nejnižší stupeň manažeři na nejnižším stupni řízení jsou nadřízení pouze výkonným pracovníkům. Tato skupina manažerů má nejpočetnější zastoupení. Neočekává se od ní koncepční řízení, ale především operativní, perfektní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů. Tento management prvního stupně (mistři v dílnách), řeší tedy vztahy přímo mezi zaměstnanci, dohlížejí na plnění práce a je nezbytné, aby disponovali dostatečným množstvím odborných vědomostí. Ve veřejném sektoru jsou to například vedoucí jednotlivých oddělení, vedoucí jednotlivých projektů apod. Střední stupeň management druhého stupně - střední management vedoucí jednotlivých útvarů firmy (vedoucí pracovníci z mnoha velmi různorodých odvětví, například z personalistiky či zásobování). Tito manažeři jsou podřízeni vrcholovému managementu a zároveň jsou nadřízenými nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. U těchto manažerů je kladen důraz na koncepční a strategickou práci, jejichž řídící působení má kratší časový dopad a podstatně více jsou zaměstnáni operativním řízením svěřených útvarů. Skupina středního managementu je početnější, nežli je tomu u managementu vrcholového (Mládková, 2005). Ve veřejném sektoru se jedná například o vedoucí jednotlivých úseků ekonomického, právního apod. 8

9 Nejvyšší stupeň vrcholový (top) management nejvýše postavení řídící pracovníci. Vrcholový management představuje jen úzkou skupinu pro firmu velice důležitých (klíčových) pracovníků, na jejichž znalostech a umění řídit závisí úspěch firmy. Management nejvyššího stupně firmy usměrňuje chod celého systému, manažery je částečně přebírána odpovědnost za vlastníky podniku a mají na ně velmi úzké vazby (Magretta, 2004). Ve veřejném sektoru jsou to např. ředitelé jednotlivých organizačních jednotek měst a obcí, jako jsou příspěvkové organizace, nebo jsou to funkce volené náměstci primátora. Obsah manažerské práce je definován nejen z hlediska vytváření trhů, výrobků a služeb, tvorby a organizace interních procesů (plánování, zajišťování infrastruktury pro trvalý rozvoj a růst, řízení, realizace pracovních činností), ale i vytváření pracovního týmů a výběru lidí, budování firemní kultury a pracovního prostředí (Donelly, 2006), jež budou motivující pro týmy a pracovníky a povede k co nejefektivnější spolupráci. Z výsledků průzkumu, který na podzim roku 2008 uskutečnila společnost TARGET International Executive Search Group spolu s britskou Henley Business School v šesti zemích střední Evropy a v jejímž rámci bylo dotázáno více jak 5000 manažerů v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku vyplynulo, že v komparaci s manažery z ostatních zemí, patří čeští manažeři mezi nejlepší ve spolupráci a v plnění termínů. Naproti tomu však ztrácejí v osobních vztazích a ve smyslu pro humor. Česká republika se celkově umístila, v konkurenci Polska, Maďarska, Slovenska, Rumunska a Bulharska, na třetím místě. Jako pozitiva českých manažerů jsou uvedena pracovitost, dobrá organizovanost, dodržování termínů a časových rozvrhů a zároveň, že přijatá rozhodnutí během jednání jsou akceptována a následně plněna. Naopak negativně byla hodnocena přílišná formalita, nízká míra flexibility a nekvalitní osobní vztahy na pracovišti (Výsledky ankety SP ČR, 2009). Manažerské funkce a úkoly Funkce manažera spočívá v řízení svěřeného úseku. Podstatou řízení je rozhodovací proces, v němž dochází k volbě jednotlivých variant řešení úkolů. Manažer v daném procesu volí strategii cílů skupiny, plánuje a organizuje vhodné podmínky pro realizace výsledků a cest vedoucích k vytyčeným cílům, koordinuje činnost členů svého týmu a zároveň celý pracovní proces. Současně musí vytvářet vhodné a suficientní motivační podmínky pro členy pracovní 9

10 skupiny k činnosti směřující k cílům a výsledky práce této skupiny průběžně kontrolovat (Tureckiová, 2004). Z celé široké škály činností, které z vedoucího postavení vyplývají, je možné vyčlenit základní funkce manažera, kterými jsou: 1. výkonná - řízení činnosti skupiny a odpovědnost za všechny fáze řízení, tj. plánování, organizování, rozhodování, motivování a kontrola 2. společenská - její realizace závisí na společenských úkolech, stavu skupiny a úrovni vedoucího (zejména zvyšování kvalifikace a kultury jednání) 3. reprezentativní - zastupuje a reprezentuje skupinu, firmu navenek 4. odborná - pomoc členům daného týmu při řešení úkolů a to jak v oblasti teoretické, tak praktické 5. hodnotící posuzuje a hodnotí výsledky jednotlivců i celých pracovních skupin 6. výchovná - navozuje žádoucí vztahy ve skupině, řeší konflikty. Osobnost manažera by měla být vzorem pro ostatní členy skupiny a jít příkladem zejména svojí snahou o další sebevzdělávání, rozvojem znalostí a dovedností, které jsou jím vyžadovány od členů skupiny při operativním či celkovém hodnocení (Robbins, 2004). Produktivita, efektivita a úspěšnost výkonu manažera není obsažena ve vlastní produkci odborných úkolů, ale zejména v činnosti řídící a v práci se členy svého týmu. Mezi hlavní manažerské funkce, tedy výkonné, řadíme plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolování. Plánování rozhodovací proces volby cílů a prostředků k jejich dosažení. Smyslem je vytvoření spojníku mezi stavem současným a tam, kam je zamýšleno se dostat. Jedná se o nejdůležitější manažerskou funkci, jelikož je východiskem pro všechny ostatní. Mezi hlavními charakteristiky řadíme prostředek volby záměrů a cílů, jejich dosažení; prioritu plánování v systému manažerských funkcí; využití plánování všemi manažerskými funkcemi; prostředek efektivní realizace všech činností. Plánování předchází realizaci všech dalších následných manažerských funkcí, jelikož je v ní obsaženo stanovení cílů. Plánovací proces obsahuje uvědomění si 10

11 příležitosti a hrozeb z hlediska vnějšího oborového prostředí, silných a slabých stránek organizace; stanovení cílů (k čemu se směřuje, jak a kdy se daného stavu má dosáhnout); zvažování plánovací předpokladů (v jakém vnějším, oborovém a vnitřním prostředí budou plány realizovány); stanovení možných alternativ pro dosažení cílů; porovnání daných alternativ a cílů, které se jeví jako nejefektivnější; výběr alternativ (volba postupu činnosti, které budou prosazovány); formulace podpůrných plánů (investic, náboru, atd.); zpracování rozpočtu (numerické vyjádření plánu) (Robbins, 2004). Organizování po zvolení cíle a alternativ jeho postupu je nutné efektivní zorganizování, rozmístění a uspořádání všech disponibilních zdrojů organizace tak, aby existovala reálná šance vytyčených cílů dosáhnout. Podstata organizování spočívá v budování realizační organizační struktury, v jejímž prostředí je vytvořena atmosféra pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování stanovených cílů. U lidských zdrojů je důležité zajištění jasných informací kdo a co má dělat a kdo je zodpovědný za výsledky; dále aby byly odstraňovány překážky při uskutečňování plánovaných činností a existovaly potřebné rozhodovací a komunikační sítě. Personalistika je akvizice potřebných a schopných pracovníků, jejich adaptace v novém prostředí a udržení na zvolené pozici. Hlavní úkoly personálního managementu jsou nábor a výběr pracovníků; rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti pracovníků; hodnocení na základě výsledků práce i chování; stabilizace pracovníků v dané firmě. Manažerským nástrojem pro působení na chování druhých jsou znalosti, dovednosti a návyky efektivní komunikace, účinného vedení a motivace (Frodsham, Gargiulo, 2005). Vedení - je cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost naplňoval úspěšným způsobem vytyčené firemní cíle. Vést a řídit lidi vyžaduje dvě základní vlastnosti: vytvářet energii (motivovat, dokázat zaujmout a vzbudit elán a usměrňování energie (využití zdrojů, tempa a určovat správný směr). Mezi základní styly řízení řadíme autokratický (rozhoduje sám, uděluje příkazy, odmítá diskusi a je očekáváno bezpodmínečné plnění příkazů), demokratický (partnerský, podřízení jsou plnocenní partneři, diskuse), liberální (podřízení jsou seznámeni s úkoly a manažer doufá, že vše dobře dopadne). Dle Likertova systému managementu je možné dělení na exploativně autoritativní systém (nedůvěra k podřízeným, negativní emoce, jednosměrná komunikace - příkazy); laskavě 11

12 autoritativní systém (oboustranná důvěra a komunikace, odměny i tresty, manažer je v roli otce); konzultativní systém (základní rozhodnutí na nejvyšší úrovni, pozitivní motivace, obousměrná komunikace); participativně skupinový systém plná důvěra podřízeným, komunikace je plně rozvinuta a je obousměrná). Kontrolování - smyslem je korekce pracovních procesů pro nejefektivnější dosažení cílů v zájmu dalšího rozvoje organizace. Má preventivní charakter a jeho podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vytyčených cílů. Efektivní kontrolní systém umožňuje managamentu firmy dosáhnut stavu, kdy vynaložená práce probíhá dle plánu a náklady související s tvorbou, zavedením a fungováním kontrolního systému jsou úměrné jeho efektům (Šuleř, 2008). Na manažera jsou v rámci jeho role vedoucího týmu kladeny určité nároky a to na jeho jednání i některé charakterové rysy. Je důležité zaměřit se na: vysokou odbornou a organizační úroveň řízení, dostatek sebedůvěry v práci a ve výkonu funkce, aktivní přístup k novým námětům a myšlenkám, nestranné a otevřené jednání, udržení kontaktu se členy svého týmu, odpovědné delegování, tj. rozdělení úkolů a k nim náležející kompetence a odpovědnosti a snaha tuto maximálně u svých spolupracovníků rozvinout (Veber, 2000). Otázky k zamyšlení: 1. Zamyslete se, jaké ze základních funkcí manažera zabírají největšího množství Vašeho časového prostoru. 2. Z jakých důvodů tomu tak je? 12

13 3. Považujete tuto časovou dotaci za správnou, či vnímáte opodstatnění ke změně? Charakteristika manažerské práce Práce manažerů má více rozměrů, kdy na rozdíl od specialisty, jenž se věnuje výhradně svému oboru, musí být manažer schopen zvládnut více oblastí, které často působí souběžně a je zapotřebí dokázat reagovat na vzniklé situace (Armstrong, 2002). Manažerská práce má následující charakteristiky: konfliktnost cílů - cíle, ke kterým manažer svým řízením směřuje, jsou ve většině případů značně konfliktní. Požadavek na maximální zisk není v souladu s požadavkem maximální mzdy zaměstnance, zároveň proti sobě stojí ekonomické a ekologické cíle apod. Úkolem manažera je najít a zajistit rovnováhu veškerých cílů. odpovědnost za výsledky manažer má v rámci své činnosti nejen odpovědnost za výsledky své práce, ale současně též za výsledky práce svých podřízených. Je nezbytné, aby dokázal zavčasu najít a zároveň promptně opravit chyby v procesu, případně vyloučit jejich 13

14 opakování do budoucna. Je zodpovědný jak za úspěšnost svěřené práce, tak i za možné následky chyb svých podřízených (Tureckiová, 2004). práce s rizikem - práce manažera probíhá v nejistém a turbulentním prostředí. Podmínky pro rozhodování se často mění a to co platilo před krátkou dobou, nemusí platit nyní. Penzum situací, jež jsou nepredikované, tudíž se nedají zakomponovat do plánování, přináší vždy určitou část rizika a nejistoty, se kterou musí manažer hypoteticky počítat a být na ni připraven, tzn. dokázat se rychle adaptovat a flexibilně reagovat. práce prostřednictvím jiných lidí - manažerská práce se odehrává v kooperaci a prostřednictvím nejen podřízených, ale zároveň se stejně či výše postavenými spolupracovníky, klienty, dodavateli, atd. Úspěch manažerské práce je závislý na umění jednat s lidmi, predikovat, vytvářet předpoklady pro rozhodování a kvalitní komunikaci. Výrazně tak vzrůstá důležitost týmové spolupráce. osobní vlastnosti - rozhodnost, přesnost, přesvědčivost, komunikativnost, tolerantnost, citlivost, vnímavost, přesnost, atd. pracovní předpoklady - důvěra ve vlastní schopnosti, dobrá komunikativnost, schopnost rozhodovat, tlak na zaměstnance vykonávat svoji práci, chuť rozvíjet schopnosti ostatních, schopnost motivovat lidi, potěšení z možnosti ukazovat směr ostatním (Urban, 2003). zjišťování potřeb zaměstnanců znalost pracovních cílů zaměstnanců, jejich ambicí, citlivá práce s jednotlivými osobnostními typy zaměstnanců, zjišťování jednotlivých potřeb vážících se k jejich pracovnímu zařazení. Kvalita a efektivita práce manažera, jeho úspěšnost je podmíněna celou řadou, někdy i velmi složitých, faktorů. Zároveň zde vstupují prvky sociální zodpovědnosti manažerů, firemní kultura, etika manažerské práce, vlivy zahraničních firem a stále více se prosazující multikulturální prostředí (Vodáček, Vodáčková, 2001). Nejčastěji používané členění (dle H. Mintzberga) manažerských rolí je do 3 základních oblastí: Interpersonální 14

15 LÍDR. Manažer je v roli lídra a funguje jako spojovací článek pro vzájemnou komunikaci s osobami vně organizace, pro řešení konfliktů, pro vedení a koordinaci podřízených zaměstnanců, jejich hodnocení, vzdělávání, atd. PŘEDSTAVITEL ORGANIZACE. Manažer je v roli představitele dané organizace a to pro komunikaci a jednání s osobami mimo tuto organizaci, při PR aktivitách, obchodních jednání, atd. Rozhodovací ALOKÁTOR ZDROJŮ. Manažer je v roli alokátora zdrojů v celé jejich šíři. Rozhoduje o jejich umístění (zaměstnanci, finance, materiál, atd.), rozšiřování či redukci. PODNIKATEL. V roli podnikatele manažer vykonává široké spektrum podnikatelských funkcí, flexibilně reaguje na změny vnějšího prostředí, rozšiřuje trhy, realizuje akvizice nových klientů, atd. REPREZENTANT ORGANIZACE. Manažer reprezentuje, zastupuje a prezentuje svoji organizaci na veřejnosti. VYJEDNAVAČ. Manažer je v této roli při řešení krizových situací vyjednavačem a řešitelem vzniklých problémů. Informační MLUVČÍ. Manažer předává informace o své organizaci směrem ven, tj. na klienty, dodavatele, odběratele, atd. PŘÍJEMCE INFORMACÍ. V rámci této role manažer pracuje s informacemi a to zejména při jejich monitorování, třídění, zpracování a následném vyhodnocení relevantnosti a validity. ŠIŘITEL INFORMACÍ. Manažer předává informace směrem dovnitř organizace, tj. na své kolegy, nadřízené, podřízené, atd. (Pošvář, Erbes, 2008). Otázka k zamyšlení: 4. V textu jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky manažerské práce. O jaké další charakteristiky (specifické pro veřejnou správu) byste je rozšířil? 15

16 2.2 Osobní úspěšnost a výkonnost Úvod V návycích osobní efektivity je obsaženo mnoho podstatných principů efektivnosti lidského jednání. Tyto návyky jsou základním východiskem efektivního jednání. Jsou osvojenými, zvnitřněnými, správnými principy jednání, jejichž respektování je základem úspěchu a efektivity. K tomu, aby tyto principy mohly být pochopeny, je zapotřebí nejprve poznat svá vlastní paradigmata a vědět, jak dochází k jejich posunu. Paradigma a jeho změna Paradigma je subjektivně utvářený model, na základě něhož vidíme a chápe svět. Jedná se o zvyklosti, všeobecný úsudek. Má evoluční charakter. Jeho význam spočívá ve funkci tzv. sociálního zrcadla. Naše paradigmata (správná či nesprávná) jsou zdrojem našich postojů a chování a ovlivňují tedy i náš vztah k ostatním lidem. Změna paradigmatu přináší nový pohled na svět kolem nás a významné změny. Pokud chceme uskutečnit malé a nepříliš významné změny v našem životě, můžeme se zaměřit na své postoje a chování. Pokud však chceme docílit významných změn, musíme obrátit pozornost na základní paradigmata. Návyk 16

17 Návyk - přístup a z něj vycházející jednání, které si lze vnitřně osvojit. Zejména, je-li to návyk efektivnosti. Návyk je vzájemné překrytí znalosti, dovednosti a postoje. Znalost je CO dělat, dovednost JAK to dělat a postoj PROČ to udělat, nebo také VŮLE to udělat. Návyk ZNALOSTI NÁVYK DOVEDNOSTI POSTOJ (VŮLE) ZNALOST a promyšlenost různých způsobů prodeje a jednotlivých přístupů k zákazníkovi lze považovat za nutnou podmínku úspěchu. Bez dostatečné znalosti určitých technik se takováto činnost stává víceméně náhodným procesem. Na tomto místě si musíme odpovědět na otázku CO. Toto je naše znalost věci. Ve veřejném sektoru je nezbytně nutné znát svojí práci a problematiku, kterou se daný pracovník zabývá. DOVEDNOST je druhým podstatným faktorem, který podmiňuje vytvoření návyku. Bez existence praktických dovedností nebude obchodník schopen uplatnění existujících znalostí. Dovednost je jednoznačně praktickou záležitostí, při které si musíme odpovědět, JAK na to. Dovedností, a to nejen ve veřejném sektoru, je v současné době například uživatelská znalost výpočetní techniky, bez které se už v dnešní době zaměstnanci veřejného sektoru neobejdou. 17

18 POSTOJ je záležitostí širšího významu. Postoj je otázkou vůle a přístupu k dané problematice, ztotožnění se s její podstatou. Vytváření postojů je dlouhodobou záležitostí, která koření už v útlém dětství a jejíž změna vyžaduje dlouhodobé, systematické snažení. Kladný přístup ke své práci a k zákazníkovi (ve veřejném sektoru k občanovi) je nezbytným postojem pro úspěšnou práci. Jedině kombinací těchto tří faktorů lze dosáhnout úspěchu. Obchodník, který bude mít pozitivní přístup k jednání s lidmi, ale nebude znát základní pravidla, bude narážet na zbytečné problémy. Obchodník, který bude dostatečně teoreticky vybaven a zároveň přesvědčen o správnosti svého konání, avšak nebude schopen jednat s lidmi, rovněž neuspěje. A konečně ten, kdo má dané schopnosti i znalosti, avšak není vnitřně přesvědčen o správnosti svého konání, dopadne zhruba stejně. Pokud nedojde k protnutí všech uvedených faktorů, nedoje ani k vytvoření příslušného návyku. Otázka k zamyšlení: 5. Pokuste se identifikovat návyk, který považujete za velice důležitý (z pohledu osobního, pracovního, nebo společenského). Uveďte konkrétní znalosti, dovednosti a postoje, které považujete za potřebné pro vytvoření daného návyku. Návyk... potřebné ZNALOSTI... potřebné DOVEDNOSTI... 18

19 potřebné POSTOJE... Prvý návyk Principy osobní vize BUĎTE PROAKTIVNÍ Proaktivita představuje pozitivní pohled na svět a aktivní způsob přístupu k řešení krátkodobých i dlouhodobých úkolů. Proaktivní lidé rozhodují samostatně s vědomím související zodpovědnosti za své konání. V rámci proaktivního chování podřizujete svoji činnost předem stanovenému CÍLI. Výstup je tedy kritérium číslo jedna. Od tohoto kritéria se musí odvíjet Vaše snažení. Proaktivní chování je chováním vůdčích osobností. Proaktivní chování se tedy projeví v: pozitivním přístupu k řešení problémů, samostatném rozhodování, přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, potlačení existujících dogmat. Opakem proaktivního chování je chování REAKTIVNÍ. Reaktivní lidé přesouvají odpovědnost za své chování na druhé. Velice zjednodušeně řečeno, reaktivní lidé se chovají jako malé děti. Pravděpodobně se Vám již stalo, že jste se setkali s člověkem, který nemůže ničeho dosáhnout, protože... Nyní následuje dlouhý seznam skutečností, proč vlastně tento člověk nemůže ničeho dosáhnout. Je zajímavé, že za jeho neúspěch může kdokoliv jiný, jenom ne on sám. 19

20 Reaktivní chování má svoji podstatu v tzv. deterministickém pohledu na svět. V souvislosti s touto filozofií je vše předem dáno, vše je již určeno. Na sled událostí můžeme pouze reagovat, nemůžeme je však nijak ovlivnit. Z praktického pohledu rozeznáváme tři druhy determinismu: determinismus genetický, determinismus psychický, determinismus sociální. Jako proaktivní člověk si musíte uvědomit nutnost pozitivního pohledu na svět. Váš aktivní přístup musí být podmíněn dosažením dlouhodobě stanovených cílů. Význam existujících omezení (determinismů) je v celkovém kontextu zanedbatelný. Snažte se nalézt svůj pozitivní a aktivní přístup k řešení každodenních i dlouhodobých úkolů. Jednotlivé determinismy sice existují, jsou to však faktory, které Vám nemohou stát v cestě při dosažení stanoveného cíle. Uvědomte si svoji vnitřní svobodu, kterou Vám nemůže nikdo vzít. Tuto svobodu máte dánu tím, že si stanovujete své cíle a sami si o nich rozhodujeme. Otázka k zamyšlení: 6. Zamyslete se nad problémem, který Vás nejvíce zatěžuje a několika větami jej zapište. Přečtěte si znovu Váš zápis a proveďte následující úkon: Zapište oblasti, které máte pod kontrolou při postupném, či částečném řešení tohoto problému. 20

21 Druhý návyk Principy osobního vedení KAŽDÉ SVÉ KONÁNÍ ZAČÍNEJTE S VIZÍ CÍLE Každé své konání začínejte s vizí konečného výstupu, s vizí cíle, tj. začínejte den s představou, že je to třeba poslední den Vašeho života, ke kterému všechno vztahujete. Konec, výstup je kritériem, podle nějž poměřujete všechno ostatní v práci i ve svém životě. Klíčem k druhému návyku je vytvořit si a písemně formulovat své poslání, tj. definovat si, co chceme získat od života a hodnoty a zásady, na nichž svůj život stavíte. Může se to osvědčit jako cenný nástroj pro spolupráci, ale je to důležité jak pro jednotlivce, tak pro skupiny jakéhokoliv zaměření. Součástí systému strategií institucí a firem je takzvaná VIZE. Vize v tomto pojetí představuje dlouhodobý strategický cíl, od kterého se odvíjí ostatní strategie, veškeré snažení. Vize má tedy určitý nadčasový koncepční význam. Stanovte si hlavní cíle, od kterých se bude odvíjet Vaše veškeré snažení. Tyto cíle si musíte neustále připomínat a prezentovat svému okolí. Pokuste se o sjednocení svých sil za účelem dosažení Vašich cílů. Eliminujte vše, co je nepodstatné a co eliminovat můžete. Vytvořte si pozitivní atmosféru, která bude podporovat dosažení Vašich cílů. Otázka k zamyšlení: 21

22 7. Zapište stručné odpovědi na následující otázky. Jaké jsou moje životní cíle? Co je pro mě v životě nejdůležitější? ROLE TERMÍN CÍL 22

23 Třetí návyk Principy osobního řízení DEJTE PRVOŘADÉ VĚCI NA PRVÉ MÍSTO Každý den jste postaveni před značné množství úkolů různého charakteru a různého významu. Velice důležitá je orientace v těchto úkolech, protože čas, který máte k dispozici, většinou není postačující. Některým úkolů se proto můžete věnovat déle a detailněji, jiné naopak musíte zvládnout povrchně, případně se jim nevěnovat vůbec. Tento jev si velice pravděpodobně uvědomíte, jak budete postupovat ve firemní hierarchii. Množství a závažnost úkolů, rozhodování a s tím spojená zodpovědnost poroste, čas na jejich řešení Vám však zůstává stejný. Rozdělme nyní úkoly na dvě skupiny (z pohledu významu a z pohledu naléhavosti). Takto můžeme vytvořit schéma (4 kvadranty), do kterých lze zařadit v podstatě jakoukoliv Vaši činnost. Hledisko naléhavosti Spěchá Nespěchá 23

24 Hledisko významu Důležité úkoly 1. Důležité a spěchá 2. Důležité a nespěchá Nepodstatné úkoly 3. Nepodstatné, spěchá 4. Nedůležité, nespěchá Nyní se pokusme rozebrat jednotlivé kvadranty, jejich význam a především možnosti, jak tohoto schématu aktivně využívat ke zvýšení Vaší efektivnosti. 1. kvadrant představuje důležité a urgentní úkoly. Jedná se o naléhavé záležitosti, které jsou z Vašeho pohledu velice důležité. Za takovýto úkol můžete považovat blížící se jednání zvláštního významu. Úkoly tohoto typu pro Vás mají prvořadý význam a musíte se jim věnovat. Větší kumulace těchto úkolů může vyvolat stres, na který bude každý reagovat svým způsobem. U někoho motivačně, u jiného destruktivně. 2. kvadrant představuje důležité úkoly, které však nespěchají. Z hlediska řízení je třeba tomuto kvadrantu věnovat zcela mimořádnou pozornost. Nacházejí se zde úkoly vysoké důležitosti, jejichž realizace však není okamžitá nespěchá. Do tohoto kvadrantu lze zařadit většinu Vašich důležitých činností. 3. kvadrant představuje nepodstatné a urgentní úkoly. 24

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více