TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE"

Transkript

1 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1. a) Vymezení a funkce lidské komunikace b) Poruchy a bariéry (fyziologické, psychologické, jazykové, prostorové, technické, sociální) v interpersonální komunikaci 2. a) Proces, kritéria a členění lidské komunikace b) Konflikty a agrese v komunikaci, styly konfliktů a způsoby jejich řešení 3. a) Verbální komunikace b) Empatie, respekt, autenticita, kongruence, umění sdělovat a umění naslouchat (aktivní naslouchání); proces filtrování u přijímaných sdělení 4. a) Teorie neverbální komunikace a její základní charakteristiky b) Úlohy sociální komunikace v interpersonálních vztazích 5. a) Interpersonální komunikace: konverzace a konflikty, zvládání konfliktů b) Komunikace v pojetí teorie her 6. a) Lhaní, polopravdy a pravda v mezilidské komunikaci b) Poruchy v interpersonální komunikaci (duševní poruchy, poruchy myšlení, abnormální podmínky, dysfunkční myšlení a stres) 7. a) Druhy skupinové komunikace typy komunikačních struktur b) Komunikace a hry v pojetí transakční analýzy 8. a) Komunikace v managementu a v organizacích b) Filosofické základy komunikace: sofistika, rétorika, dialogická komunikace, eristika 9. a) Vztah verbální a neverbální komunikace (rozpory a vzájemné shody) b) Metakomunikace 10. a) Sebepojetí (self-image), sebeuvědomění a komunikace b) Vyjednávání, typy vyjednávání 11. a) Asertivita (základní pojmy, cíle, techniky, úskalí), hranice a meze asertivní komunikace a tzv. zdravá komunikace b) Vývoj komunikace u dětí (Piaget a další); komunikace s dětmi, dospívajícími a seniory 12. a) Virtuální komunikace, elektronické formy komunikace b) Neurolinquistické programování; Rogersův přístup 13. a) Systémový a systemický přístup ke komunikaci v psychoterapii b) Dynamika malé skupiny (skupinové řešení problémů, vůdcovství)

2 14. a) Způsoby podporující naslouchání druhému b) Základní vodítka pro terapeutickou komunikaci a pro komunikaci v pomáhajících profesích 15. a) Psychologické aspekty masmediální komunikace b) Persuase 16. a) Příprava veřejného vystoupení b) Metody mediace, jejich použití, detekce, strategie, aplikace, zhodnocení Předepsaná literatura: NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, ISBN ČÍŽKOVÁ, J. Přehled sociální psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN DE VITO, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, VYBÍRAL. Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000 nebo VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, ISBN Doporučená literatura: ALLPORT, G. W. O povaze předsudků. Praha: Prostor, BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Svoboda, ISBN II. vyd. Liberec: Dialog,1992. BERNE, E. Co řeknete až pozdravíte: Transakční analýza životních scénářů. Praha: Lidové noviny, ISBN BIERACH, A. Poznej člověka na první pohled. Praha: Alternativa, BIERACH, A.J. Za maskou je člověk. Jak prohlédnout přetvářku. Praha: Alternativa, BLAŽEK, B. Tváří v tvář obrazovce. Praha: Sociologické nakladatelství, BURTON, G. a JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a. Principal, Caywood C.L. Public relations. Brno: Computer Press, ČERNOUŠKOVÁ, V. Sociální psychologie pro učitele. Učební text. Olomouc: PřF UP, DEFLEUR, M. a BALL-ROKEACH, S. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, EHRENBORG, J. a MATTOCK, J. Přesvědčivé vystupování. Praha: Managament Press, FORET M. Komunikace s veřejností. Brno: MU, FORET M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, JANOUŠEK, J. Společná činnost a komunikace. Praha: Svoboda, Gavora, P., aj. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda, GLADKIJ, I., aj. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Studio Ypsilon, ISBN GRÁC, J. Persuázia: Ovlivňování človeka človekom. Martin: Osveta, ISBN GRIFFIN, E. A. first look at communication theory. New York: McGraw-Hill, s. HABERMAS, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a.m.: Suhrkamp,1981. HARRIS, T.A. Já jsem OK, ty jsi OK. Praha: Pragma, ISBN

3 HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, HELUS, Z. a HRABAL, B. Sociální psychologie pro učitele. Základní pojmy a pedagogické aplikace. Učební text PedF UK. Praha: SPN, HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, HEWSON, J. Uzavírání kontraktu, mediace. Psychoterapeutické sešity II. Praha: Portál, HOLÁ, L. Mediace. Praha: Portál, HONEY, P. Tváří v tvář (průvodce úspěšnou komunikací). Praha: Grada, HONZÁK, R. Základy lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatického přístupu. Praha: Univerzita Karlova, Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně. Praha: Glén, HOVLAND, C. I., JANIS, I.L. a. KELLY, H.H. Communication and Persuasion. Grenwood Press Reprint, HURST, B. Encyklopedie komunikačních dovedností. Praha: Grada JIRÁK, J.a BURTON, G. Úvod do studia medií. Praha: Barrister a. Principal, ISBN: KOHOUT, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Managment press, KOPŘIVA K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, KRECH, D., CRUTFIELD, R. S. a BALLACHEY, E. L. Člověk v spoločnosti: Základy sociálnej psychólogie. Bratislava: SAV, KŘIVOHLAVÝ, J. Neverbální komunikace. Praha: SPN, KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej-naslouchám. Praha: Návrat, s. ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. a MAREŠ, J. Komunikace ve škole. Brno: CDVU MU, KŘIVOHLAVÝ, J. Já a ty. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, KŘIVOHLAVÝ, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Portál, KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, LA BARRE, F. Jak mluví tělo. Neverbální chování v klinické praxi. Praha: Triton, LAMSER, V. Komunikace a společnost. Praha: Academia, LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria, LUDEWIG, K. Systemická terapie. Základy klinické terapie a praxe. Praha: Institut pro systemickou zkušenost a Palata, MAC LUHAN, M. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon, s. MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, MERTEN, K. Kommunikation: eine Begriffs-und Prozeßanalyse. Opladen: Westdeutscher Verlag, s. MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, Morris, D. Bodytalk. Řeč těla. Praha: IŽ, NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Svoboda, NĚMEC, P. a LITTOVÁ J. Komunikace korporací. Praha: VŠE, NÖLLKE, C. Umění prezentace. Praha: Grada, PEAS, A a PEAS B. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Brno: Alman, PEAS, A a PEAS, B. Proč muži lžou a ženy pláčou. Brno: Alman, PLAŇAVA, I. Jak (to) spolu mluvíme. Brno: MU, 1992.

4 PEASE, A. Řeč těla. Praha: Portál, POLÁKOVÁ, J. Filosofie dialogu. (Rosenzweig, Ebner, Buber, Lévinas). Praha: Ježek, POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, PRAŠKO J. a PRAŠKOVÁ H. Asertivitou proti stresu. Praha: Grada, PREKOP, J. Empatie. Vcítění v každodenním životě. Praha: Grada, Prokešová, L. a Stuchlíková, I. K vybraným problémům pedagogické komunikace. Č. Budějovice: PF JU, ROGERS, C.R. Způsob bytí. Praha: Portál, ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, ISBN SVATOŠ, T. a KOTKOVÁ, V. Sociální a pedagogická komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, Svatoš, T. Sociální a pedagogická komunikace: ukázky teorie a praktická cvičení. Hradec Králové: Gaudeamus, s. ISBN ŠIMONÍK, O. Pedagogická komunikace (Pedagogical communication). In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium. Romulus, svazek 1. 1.vyd. Brno: Paido, 2001, p ISBN TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, THIEL, E. Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. Bratislava: Plasma service, ISBN URY, W. Jak překonat nesouhlas. Praha: Management Press, VÁVRA, V. Mluvíme beze slov. Praha, Panorama, VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 2.vyd. Praha: Portál,1999, pp. ISBN VYBÍRAL, Z. Co, čím, jak a s kým komunikujeme. H. Králové: Gaudeamus, 1999 VYMAZAL, J. Masová media a masová komunikace. Praha: VOŠP, VYMAZAL, J. Koncepce masové komunikace v sociologii. Praha: Karolinum, VYMĚTAL, J. Rogersovská psychoterapie. Brno: Český spisovatel, VÝROST, J. a SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie/ Sociálna psychológia. Praha: ISV, ISBN X VÝROST, J. a SLAMĚNÍK, I. (eds.). Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál, VÝROST, J. a SLAMĚNÍK, I. (eds.). Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, Vyskočilová, E. Vytváření komunikativních dovedností učitele. Praha, SPN WAGE, J. L. Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. Praha: Management Press, WATZLAWICK, P. Úvod do neštěstí. H. Králové: Konfrontace, WATZLAWICK, P. Všechno zlé je k něčemu dobré. H. Králové: Konfrontace, WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost? H. Králové: Konfrontace, WATZLAVICK, P., Bavelasová, J.B.a Jackson, D.D. Pragmatika lidské komunikace. Interakční vzore, patologie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace, ISBN ZAVÁZALOVÁ, H. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Praha: Karolinum, ŽIBRITOVÁ, G. Sociálna komunikácia. Bratislava: SPN, s.

5

Metody výcviku sociálně komunikačních dovedností

Metody výcviku sociálně komunikačních dovedností Předmět: Sociálně komunikační dovednosti Vyučující: Mgr. et Mgr Josef Havlík Vedoucí katedry: doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. Učební texty: Havlík J., Vurm V.- Komunikační dovednosti v oblasti zdravotní

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50 1/09 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 / 2/09 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2009 / Pelech, Petr,

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY

NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY NABÍDKA PUBLIKACÍ FAKULTNÍ PRODEJNY Pedagogická fakulta MU v Brně Poříčí 9, 603 00 Brno Objednávky a informace: tel.: 549 495 345, fax: 549 491 620 mobil: 606 768 418, 602 579 352 e-mail: ondrasek@jumbo.ped.muni.cz

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů

Třísemestrový kurz aktuálních gramotností. 1. Základní informace. 2. Studijní plán. 3. Sylaby jednotlivých předmětů Třísemestrový kurz aktuálních gramotností 1. Základní informace Kurz je koncipován v souladu s 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE KLÁRA ŠLEHOFEROVÁ MOŽNOSTI DISKUSNÍ VÝUKOVÉ METODY A VLIV NA ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA THE POSSIBILITIES ARISING FROM DISCUSSION

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 1 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorky: Mgr. Irena Konývková Mgr. Hana Trázníková Duben 2013

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Postoje jako predikátory chování

Postoje jako predikátory chování SOCIÁL Í PSYCHOLOGIE Anotace: Cíle: Pochopení sociálního rozměru člověka pohledem psychologie. Student se má učit do jisté míry předvídat chování lidí podle sociálního kontextu, v němž se nacházejí. Může

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více