MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace"

Transkript

1 MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi. Komunikace je téma velmi obsažné, které má navíc mnoho různých souvislostí. V následujícím textu si proto neklademe nároky na vyčerpávající výklad tématu, ale zaměřili jsme se spíše na objasnění samotného pojmu komunikace a těch jejích stránek, které souvisejí s jejím uplatňováním v praxi obecně a ve státní správě zvláště. Postupovali jsme přitom od obecných zákonitostí komunikace až po bezprostřední praktické možnosti jejího uplatnění ve státní správě. Pozornost jsme věnovali především komunikačním dovednostem a možnostem optimalizace komunikačního procesu. Kromě vysvětlení základních pojmů jsme při výkladu využili také řady praktických příkladů. Zpracovaný text by měl posloužit k vstupnímu, orientačnímu seznámení s danou problematikou, které bude doplněno výkladem včetně praktických ukázek a cvičení. Cílem zařazení bloku komunikace do vzdělávání pracovníků státní správy je jednak zdokonalení sociálního styku v těchto podmínkách, jednak odstranění subjektivních i objektivních problémů, které jeho optimalizaci brání. Význam komunikace Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit posluchače s tím: co je komunikace, jaké jsou její základní funkce, jakou roli v komunikaci hraje sociální percepce, jaké existují druhy komunikace, jaký je průběh komunikačního procesu, jaké jsou možnosti využití komunikace ve státní správě. 1

2 Sociální styk a interakce Sociální styk Ústředním pojmem v této oblasti je sociální styk. Zahrnuje: jednorázové kontakty mezi lidmi, dlouhodobé vztahy mezi nimi. Podmíněnost sociálního styku vyplývá především ze skutečnosti, že do něj každý člověk vstupuje jako osobnost, tj. jedinečný a celistvý subjekt se všemi svými vlastnostmi, přičemž jeho konkrétní podobu určuje do značné míry společnost. Ve vývoji osobnosti přitom hrají roli: biologické (vrozené či zděděné) dispozice, živelné, a zejména záměrné sociální vlivy (výchova a vzdělávání), vlastní aktivity každého jedince. Komentář Uvedené faktory se vzájemně podmiňují, ovlivňují, doplňují i kříží, takže se leckdy dá jen velmi těžko odlišit jejich konkrétní podíl na vývoji jednotlivých lidí. Biologicky jsou přitom více podmíněny schopnosti (vlohy) a temperament člověka, zatímco motivační či charakterové vlastnosti a postoje jsou z větší části ovlivněny sociálně. Působení těchto dvou vývojových faktorů pak umocňují či "stvrzují", případně naopak dále nerozvíjejí vlastní aktivity každého jedince. 2

3 Komunikace a vnímání Sociální prercepce Důležité je, že lidé na sebe zpravidla reagují ještě předtím a nad rámec toho, než spolu začnou komunikovat. Týká se to především sociální percepce, tj. vnímání či poznávání druhých lidí. V percepci je rovněž zastoupena vzájemnost. Ta je na jedné straně již prvním krokem interakce každého jednotlivce s druhými lidmi. Na druhé straně však může veškerý sociální styk, a zejména komunikaci mezi lidmi také zablokovat či do značné míry deformovat. Komentář Je zřejmé, že existuje řada vlivů, které do procesu poznávání vstupují a určují jeho výsledek. To, že může každý člověk vnímat a pamatovat si stejnou situaci jinak než ostatní, způsobují naše zkušenosti a s nimi spjaté odlišné chápání významů, zaměřenost a výběrovost vnímání apod. Na poznávání druhých lidí mají pozitivní vliv následující subjektivní faktory: 1. schopnost empatie, vcítění, umožňuje intuitivní poznání druhého člověka, jeho prožitků; 2. sociální (emocionální) inteligence, schopnost správně číst sociální situace, adekvátně se v nich chovat; 3. otevřená mysl, oproštěnost od předsudků, stereotypů a ukvapených závěrů. Komentář Na rozdíl od poznávání jakýchkoli skutečností má člověk nevýhodu v tom, že při poznávání druhých lidí nezáleží jen na tom, jak vypadají (vnější znaky) a co je za tím (vnitřní charakteristiky), ale i na tom, jak se tváří a projevují svým chováním. Svým výrazem a způsobem jednání totiž obvykle své protějšky ovlivní natolik, že ti svou další interakci přizpůsobí tomu, co vidí, a svou reakcí pak mohou původní nesprávný odraz posílit nebo potvrdit. 3

4 Například zamračený člověk byl shledán nepříjemným, což mu jeho protějšek dal najevo svým odtažitým chováním, takže se zakabonil ještě víc, čímž mu potvrdil původní dojem. To jejich vzájemný vztah od začátku narušilo, možná i znemožnilo. Významnou roli zde hraje hlavně první dojem, který si obvykle každý člověk udělá o čemkoli, s čím se setká. Bývá ovlivněn více smyslovým vnímáním, než rozumovým poznáváním, takže reálné poznání druhých je teprve postupné a v jeho rámci se proto objevuje řada nedostatků či nepřesností. Svou roli zde navíc sehrává i to, že obě zúčastněné strany jsou v procesu sociální percepce aktivní, čímž modifikují svou reálnou podobu do podoby v daném kontaktu přijatelné. Komentář To je patrné například ve vztazích partnerských. Když se lidé ucházejí o partnera opačného pohlaví, obvykle se snaží projevovat se ze své lepší stránky - jsou přívětiví, častěji se usmívají, dávají najevo více pochopení pro partnera, snaží se být pro druhého co nejatraktivnější (od vnějších charakteristik až po mnohé vnitřní). Platí to však i pro další kontakty mezi lidmi. Také v jejich rámci se lidé většinou snaží si druhou stranu získat. Mnohá zkreslení zapříčiňují také dobré nebo špatné zkušenosti, které lidé v sociálním styku získali a případně je nesprávně vyhodnotili. Mohou se jim tak na základě vnějších charakteristik zdát lidé, kteří jsou si podobní, stejně dobrými či špatnými, i když tomu tak ve skutečnosti není. Komentář Takovými znaky mohou být například výška postavy, barva očí, velikost a tvar uší, účes, líčení apod. Dřívější pozitivní či negativní zkušenost s někým, kdo měl určitý z uvedených či dalších znaků, které posuzovatele upoutaly, může následně vést k neoprávněnému zobecnění i na další osoby (lidé s modrýma očima či malýma ušima jsou darebáci, malí lidé trpí napoleonským komplexem apod.). 4

5 Jako nedostatky či omyly v sociální percepci bývají obvykle uváděny: haló efekt (když výrazná charakteristika druhé osoby bývá považována za její charakteristiku podstatnou), projekce (když si posuzovatel do druhých osob promítá některé své negativní rysy - vidí je u druhých, nikoli u sebe), stereotypizace (profesí či osobním přístupem ovlivněný sklon paušálně posuzovat lidi na základě např. demografických či socioprofesních znaků), předčasné zobecnění (na základě příliš malého počtu poznatků), nesprávné hodnoty (pokud je například někdo posuzován z hlediska vnitřních jen na základě vnějších charakteristik), hornový efekt (když posuzovatel hodnotí druhého jen nebo do značné míry z doslechu nebo na základě informací z druhé ruky), černobílé vidění (pokud posuzovatel hodnotí druhou osobu jen z hlediska pozitivních nebo naopak negativních rysů), efekt pořadí (i méně kvalitní člověk se mezi velmi nekvalitními může jevit jako kvalitnější) apod. Sociální percepce je jakýmsi startérem průběhu sociální interakce a komunikace mezi lidmi v jakýchkoli podmínkách. Vychází z prvního dojmu, který lidem usnadňuje a upřesňuje dobře rozvinutá empatie. Vnější statické a dynamické znaky Vstupní poznání druhých lidí, které je důležitým základem správné komunikace, se odehrává především prostřednictvím zrakového a sluchového vnímání a poznávající subjekty se v jeho rámci zaměřují na různé vnější statické a dynamické znaky, jako jsou: 5

6 výška postavy a fyzický zjev, celkový charakter a výraz obličeje, zejména očí, oblečení a úprava zevnějšku (účes, líčení, šperky apod.), postoj a chůze, mimika a gestikulace, hlas a různé paralingvistické charakteristiky (výška, barva, tónina hlasu, intonace, zvukové či slovní parazity, smích, pláč apod.). Neverbální komunikace V současné době se mnoho pozornosti věnuje zejména dynamickým vnějším znakům člověka, které již nejsou jen záležitostí percepce, ale jde o určitou součást komunikace - tělesný postoj, chůze, podání ruky a celková mimika a gestikulace. Bývají označovány také jako neverbální komunikace (a někdy také poeticky jako "řeč těla"). Z právě uvedeného je zřejmé, že neexistuje jasná hranice určující, co je ještě charakteristikou osobnosti a co už součástí jejího projevu. Proto je nezbytné vědět, jak se neverbální komunikace uplatňuje a které prostředky lze v jejím rámci využít. Jako mimika bývá označováno vše, co souvisí s výrazem obličeje. Týká se to očí, čela, obočí, nosu, úst, brady i tváří. Gestikulace pak představuje pohyby celého těla, zejména však rukou. Bývají přitom obvykle rozlišována gesta adaptivní, dokreslující či ilustrativní a symbolická. Jako haptika pak bývá odborníky označována sada nejrůznějších fyzických doteků, které jsou rovněž součástí neverbální komunikace - pohlazení, poplácání po rameni, přátelské pošťouchnutí, podání ruky. 6

7 Významnou součástí neverbální komunikace je také zvládání prostoru v rámci stání, sezení či chůze. Obvykle se zde operuje s pojmem bezpečnostní prostor nebo ochranná zóna, který označuje optimální vzdálenost od druhých lidí. JOHARI okénko Důležitější však bývá poznání vnitřních charakteristik druhých osob: jejich schopností, vědomostí a dovedností, ale také potřeb, zájmů, hodnot, ideálů a návyků, temperamentu, postojů a charakterových vlastností. Tyto osobnostní rysy nebývají poznání snadno dostupné a zjišťujeme je obvykle teprve po delší době, jednak z chování druhých osob, jednak z jimi v rámci komunikace sdělovaných informací a prožitků. Přitom vždy záleží na tom, jak člověk zná sebe sama a nakolik je schopen se v dané oblasti nechat poznat druhým lidem. Podíl sebepoznání a míry sebeotevření ukazuje následující matice, označovaná také jako okénko JOHARI. Jeho název je odvozen od jmen autorů - Joe Lufta a Harryho Inghama (např. in Bedrnová,E., Nový,I. a kol ) Dobře ilustruje neúplnost našich představ o tom, jak naše chování působí na druhé lidi. JOHARI okénko Veřejná osoba - charakterizuje oblast chování, kde motivace i vlastní projevy jsou jejich nositeli jasné a stejně tak je vnímají i ostatní. Pokud tato "osoba" svým rozsahem překračuje rámec vymezený příslušným kvadrantem, nedělá člověku problémy navazovat kontakty s lidmi a dokáže se obvykle s každým snadno domluvit. Je pak pro druhé "dobře čitelný". 7

8 Soukromá osoba - představuje oblast chování a motivace, která je známa jen jejich nositeli, ale ostatním nikoliv. Soukromá osoba je představitelkou vnitřních, intimních záležitostí, s nimiž se "nechodí na trh". Pokud však má daný člověk příliš mnoho různých "tabu", tj. řada věcí je pro něj obtížně sdělitelná, nebo dokonce vůbec nesdělitelná, stává se pro druhé "málo čitelným". Nevědí pak obvykle, jak se k němu mají chovat. Slepé místo - v tomto případě jde o tzv. slepou oblast sebepoznání. Jde o tu část chování určitého člověka, která je ostatním účastníkům interakce dobře známa, zatímco dané osobě zůstává utajena. Je možné se zde setkat zejména s některými nepříznivými osobnostními charakteristikami, jejichž existenci člověk ve svém vědomí potlačil. Protože se s nimi nedokáže vyrovnat, raději si nepřipustí, že by je měl. U mnoha lidí však bývají "slepá místa" důsledkem toho, že si v dostatečné míře nevšímají toho, jak jednají, projevují se, působí na druhé, a jak je druzí vnímají. Místo pro odborníka - jde o tzv. neznámou oblast, tzn. o tu část vlastního chování a jeho motivaci, která zůstává člověku samému i jeho okolí utajena. Čím je oproti ostatním oblastem větší, tím je větší i pravděpodobnost, že daný člověk bude mít dříve nebo později určité problémy, popř. poruchy ve svém jednání či dokonce poruchy osobnosti. Pro dobře fungující interakci a komunikaci mezi lidmi je důležité, aby byla "veřejná osoba" větší než oblasti ostatní, zejména než oblast slepého místa a soukromá osoba. Je to nezbytné zvláště u osob, které v rámci výkonu své pracovní činnosti převážně jednají a komunikují s druhými lidmi. Přiměřené sebehodnocení Další důležitou skutečností, která ovlivňuje naši úspěšnost v komunikaci, je i naše přiměřené sebehodnocení ve vztahu k hodnocení druhých lidí. Nejvhodnější je, posuzujeme-li sebe i druhé tak, že obě strany vidíme jako v podstatě bezproblémové: JÁ jsem v pořádku a ONI jsou rovněž v pořádku. Problémy naopak mohou vznikat tam, kde naše sebehodnocení je zřetelně lepší, než jak hodnotíme druhé: JÁ jsem v pořádku a ONI nejsou v pořádku. Do nevýhodného postavení se zase dostáváme, pokud naše sebehodnocení je ve vztahu k hodnocení druhých horší: 8

9 JÁ nejsem v pořádku a ONI jsou v pořádku. Zřetelně pak komplikuje situaci vzájemného dorozumění varianta: JÁ nejsem v pořádku a ONI rovněž nejsou v pořádku. Komunikační role V procesu komunikace se obvykle také každý člověk dostává do některé ze tří základních komunikačních rolí. Tyto komunikační role - dítě, rodič a dospělý - střídáme v závislosti na situaci, ve které se právě nacházíme. Žádoucí by bylo, abychom v pracovní oblasti preferovali roli dospělého, kterou charakterizuje především racionální přístup k problémům, věcná komunikace, asertivní přístup (viz další subkapitola), přiměřená nezávislost a odpovědnost. Dětská role se naopak vyznačuje emocionalitou, nesamostatností, tendencí se podřizovat, případně manipulovat druhými, někdy i tendencí vzdorovat autoritám. V rodičovské roli můžeme pak mít sklony k ochraňování či vychovávání druhých, můžeme je však i nadměrně usměrňovat, kritizovat apod. Díky této roli také přejímáme ne vždy žádoucí tradice a předsudky. V komunikaci s druhými lidmi se jednotlivé role dostávají do vzájemných interakcí. 9

10 Základní komunikační axiomy Typy komunikace Sociální komunikace je základní formou sociální interakce, při které si lidé sdělují informace, významy, pocity, nálady, ale i vztah k partnerovi v komunikaci a spoustu dalších záležitostí. Rozlišují se dva typy komunikace: 1. komunikace verbální, při níž se k přenosu významů užívá jazyk jako společný kód, 2. komunikace neverbální, která využívá jiné než jazykové prostředky. Využití komunikace ve státní správě Státní správa představuje jeden z resortů, v jehož rámci je komunikace nezbytnou součástí pracovního procesu. Pracovníci se musí domluvit navzájem, ale jednají také s mnoha dalšími subjekty. Úspěšnost jejich činnosti je bezprostředně závislá na efektivnosti jejich interakce a komunikace, ať již se jedná o komunikaci písemnou či ústní, verbální či neverbální, realizovanou s minimální či naopak s co největší možnou mírou vzájemné znalosti. Komunikace v různých okruzích V této souvislosti je proto třeba připomenout určitá specifika komunikace v různých okruzích. Lze je vymezit právě na základě míry vzájemné znalosti podílejících se subjektů: 10

11 komunikace s neznámými osobami, komunikace s lidmi, které známe, komunikace s blízkými lidmi. Komunikace s neznámými osobami V rámci komunikace s neznámými osobami je důležité dodržovat zejména zásady slušnosti a bezpečnosti. Mezi zásady slušnosti patří: pozdrav s přiměřenou mírou formálnosti, kulturní a vstřícné zastupování instituce, umět poprosit a poděkovat, dokázat se omluvit za nevhodné jednání (své i instituce), vystupovat taktně a důvěryhodně. Vedle toho jsou důležité i zásady bezpečnosti: respektovat důvěrnost přijímaných a sdělovaných informací, chránit svěřený majetek, nevystavovat se riziku návštěvy nebezpečných míst v nevhodnou dobu a pod vlivem alkoholu, nepodléhat přílišné důvěřivosti, nezneužívat důvěrné informace, nepřijímat úplatky. Komentář Je třeba si také uvědomit, že s mnoha lidmi z tohoto okruhu se nejspíš setkáte jednorázově, v rámci dílčího kontaktu, což vyžaduje rychlé poznání situace a vyhodnocení, o jakou osobu se jedná. V těchto případech je třeba nepodléhat sympatiím, ani antipatiím a rozhodně nezakládat definitivní posouzení dané osoby jen na prvním dojmu, přestože zpočátku bude nutno na něm do značné míry stavět. 11

12 Komunikace s lidmi, které znáte Komunikace se známými lidmi je bezesporu nejvíce frekventovaná. Zahrnuje jak osoby, s nimiž se setkáváme jednorázově (kontakty), tak i jedince, které známe dlouhodoběji (vztahy). Je také nejbohatší co do objemu zastoupených komunikačních jednotek. Nelze však v jejím rámci vypustit ani bezpečné chování, ani slušné chování. Naopak, slušné chování se stává vizitkou svého nositele, což nejlépe potvrzují opakovaná setkání, bezpečné chování pak zaručuje dobrou pověst opřenou mj. o bezúhonnost. Přitom míra známosti se u různých subjektů obvykle liší. S větším rizikem bývá spojena jednostranná známost, v případě subjektů, které známe například prostřednictvím medií. Oboustranná známost ale může být stejně nevyvážená. Zatímco jedna strana přikládá své známosti s určitou osobou velký význam, dotyčná osoba o komunikaci s ní nemá žádný zájem a může-li, spíše se jí vyhne. Komentář Od letmých a náhodných setkání se lidé mnohdy dostávají k různým formám dlouhodobých vztahů, v jejichž rámci se jim komunikuje snadněji, protože se již znají. Na druhé straně je komunikace se známými lidmi obvykle více zavazuje. Okruh "známých lidí" je také z profesního hlediska nejširší. Velkou roli v něm proto hraje přiměřené akceptování a naplňování požadavků zastávané pozice a role, zvláště u všech, kteří jsou v daných sociálních situacích kompetentními osobami. Komunikace s blízkými lidmi Mohlo by se přitom zdát, že nejpříjemnějším okruhem lidí pro nás budou osoby, které jsou nám z různých hledisek blízké (spolupracovníci a přátelé). Máme-li dobré spolupracovníky, obvykle se do práce těšíme a rádi s nimi komunikujeme. V rámci spolupráce je však třeba dát pozor na to, aby naše společná komunikace a neformální kontakty nepřekážely výkonu práce, který je často třeba obracet směrem k jiným osobám. Na druhé straně se však může také stát, že při dlouhodobém společném pobytu, například v jedné kanceláři, nás po čase mohou dříve milí spolupracovníci začít unavovat některými způsoby svého chování, začneme na ně případně být v něčem až alergičtí. 12

13 Komentář Tzv. ponorkový efekt je dlouhodobě známým sociálně psychologickým fenoménem typickým pro dlouhodobé společné sdílení malých prostor. Vyskytuje se běžně také v rodinách a v dalších intimních vztazích. Posiluje ho určitá obtížnost až nemožnost "úniku", například před silným kuřákem, příliš komunikativním spolupracovníkem, nadstandardním milovníkem čerstvého (studeného) vzduchu nebo člověkem s intenzivnějším tělesným pachem, apod. To, co zpočátku nehrálo větší roli, se může při nuceném každodenním styku prosadit jako silný rušivý faktor, který posléze naruší původní přátelské vztahy. Ani v případě blízkých osob nelze upustit od zásad bezpečného a slušného chování. Je přitom známo, že se tyto zásady lidského jednání mezi blízkými osobami často podceňují. K "cizím" se mnohdy lidé chovají lépe než k "domácím" a zaskočí je, když lidé, které dlouhodobě znají, případně sáhnou k nečestným způsobům jednání. To pak značně limituje vzájemnou spolupráci, která je v rámci efektivní činnosti v oblasti státní správy nezbytná. Efektivní komunikace Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit posluchače s tím: jaké jsou základní komunikační dovednosti, jaký význam má v komunikaci pozitivní orientace a asertivita, jaká jsou specifika řízeného rozhovoru a telefonního styku, jak vyjednávat a řešit konflikty. 13

14 Základní komunikační dovednosti Efektivní je taková komunikace, v jejímž rámci při vzájemném respektování komunikačních partnerů dochází k účelné výměně informací mezi nimi. Komunikační partneři přitom musí být schopni věcně správného kódování a dekódování sdělovaných informací a měli by si rovněž umět poskytovat (a akceptovat) odpovídající zpětnou vazbu. Má-li být komunikace skutečně efektivní, měla by kromě sdělování informací umožňovat také ovlivňování. Cílem mezilidské komunikace zpravidla není výměna informací sama o sobě, ale častěji se záměrem ovlivnění dalšího jednání a činnosti jednoho či obou partnerů komunikace. Důležitou součástí každé efektivní komunikace je proto zpětná vazba. Měla by být podávána tak, aby lidem pomáhala ve zlepšování kvality a nestala se osobním útokem. Neměla by se proto nikdy týkat přímo osobnosti člověka, spíše by měla být zaměřena na jeho činnost. Obecně platí, že by měla být pokud možno okamžitá, spolehlivá a srozumitelná. Za základní komunikační dovednosti lze v tomto směru považovat: percepční citlivost (empatii), otevřenost a přiměřené sebehodnocení, schopnost aktivně naslouchat, prezentační dovednosti, argumentační způsobilost, schopnost zvládat námitky, pozitivní orientaci, asertivitu, schopnost ovlivňování, dovednost řešit náročné a konfliktní situace, dovednost vyjednávat. O některých již byla řeč. V dalším výkladu se zaměříme na dovednosti dosud nekomentované. Budou rozebrány ve vztahu k potřebám efektivní komunikace. 14

15 Naslouchání, argumentace a zvládání námitek Za první fázi komunikace bývá obvykle považováno naslouchání. Orientuje komunikačního partnera a seznamuje ho s danou situací. V tomto smyslu je důležitou součástí sociální percepce. Vytváří mu však také důležité podnětové pole pro následné převzetí role mluvčího. Naslouchání zahrnuje: 1. soustředění posluchače na sdělení druhé strany, 2. projevení zájmu a navázání očního kontaktu, 3. signalizaci akceptování poskytovaného sdělení (přikyvováním, parafrázováním sdělovaného, otázkami zajišťujícími správné porozumění). Naslouchání by tedy nemělo být jen pasivním čekáním na to, až posluchač převezme roli mluvčího. Výše uvedené dobře charakterizuje tzv. aktivní naslouchání. Jeho význam spočívá v tom, že usnadňuje porozumění, umožňuje povzbudit mluvčího, pokud jde o uzavřenějšího člověka, a může vytvořit atmosféru pozitivního akceptování, která žádoucím směrem ovlivňuje průběh i výsledky komunikace. Komentář Nepozornost posluchače, soustředění na vlastní problémy, nepříznivé prožívání komunikace či komunikačního partnera a různá vnější rušení přitom obvykle vytvářejí bariéry komunikace, které je třeba si uvědomit a překonat, aby se komunikace stala efektivní, tj. aby bylo přijímané sdělení nejen slyšeno, ale také správně pochopeno (tuto skutečnost dobře vyjadřuje přísloví "Jeden o koze, druhý o voze"). Po převzetí role mluvčího se komunikační partner musí naopak soustředit na to, aby mu druhá strana dobře rozuměla. Měl by proto volit stručné, jasné a srozumitelné vyjadřování, (tj. měl by mluvit dostatečně nahlas, zřetelně artikulovat, nepoužívat slovní a zvukové parazity, přiměřeně intonovat a volit vhodné tempo řeči - ani příliš rychlé, ale ani pomalé). 15

16 Komentář I v situaci mluvčího je třeba, aby člověk sledoval komunikačního partnera a na základě jeho chování uzpůsoboval svůj projev, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. Nemůže-li přitom spoléhat na paměť, měl by mít někde v bodech sepsáno, co chce partnerovi sdělit. Své sdělení by pak vždy měl přizpůsobit druhé straně, a to mj. i délkou (shodnou s délkou sdělení druhé strany). Základem komunikace s druhými obvykle bývá vysvětlování (objasňování problému, vyložení vlastních stanovisek, specifikace náročnějších přístupů). V řadě případů je však třeba druhou stranu také pro něco získat nebo o něčem přesvědčit. Přesvědčování je přitom účinnější s využitím názorných ukázek a praktických příkladů. K tomu, abychom mohli cokoli vysvětlit a kohokoli o čemkoli přesvědčit, jsou vždy třeba dostatečné argumenty. Jde o vhodně zvolená slovní spojení umožňující přesvědčit komunikačního partnera o jiné pravdě. Komentář Měly by být voleny tak, aby jejich prostřednictvím bylo možné ovlivnit nejen rozum, ale také emoce. Úspěšnost komunikace totiž podmiňuje do značné míry i to, jak je dokážeme včas nalézat a vhodně používat. Přílišným apelováním na emoce bychom se však mohli dopustit manipulace, proto je vhodnější ve větší míře používat argumenty racionální. Protože se velmi často ukazuje, že lidem v komunikaci argumenty obvykle chybějí, bývá právě argumentace (vedle naslouchání) dovedností obvykle trénovanou v rámci sociálních výcviků, které se, od klasického předávání vědomostí v rámci výuky, liší možností si konkrétní dovednosti na vlastní kůži vyzkoušet a následně rozvíjet. V rámci výměny informací je třeba počítat i s tím, že komunikační partner nebude se vším souhlasit. Vedle přiměřené argumentace bývá proto důležitá i dovednost reagovat na námitky druhé strany. Základem zde je nezbytnost námitku nejprve akceptovat. Následně pak je třeba se s ní účinně vyrovnat. K tomu lze využít například následující způsoby: 16

17 a) ano, ale.. (nejprve se připustí oprávněnost námitky a následně se zdůrazní i jiná možná hlediska), b) něco z námitky vybrat a použít v jiné souvislosti (k podpoře vlastní argumentace), c) plus - minus (k negativům uváděným druhou stranou lze doplnit v přiměřené míře kladné stránky věci), d) opřít se o autority (ať již o kompetentní osoby či o různé faktografie a literární prameny). Aby komunikace byla co nejefektivnější, je třeba se kromě výše zmíněných skutečností řídit také následujícími pokyny: (Koontz, Weihrich, 1993) vědět, co chceme sdělit, ke kódování používat symboly srozumitelné pro obě strany, pečlivě si připravit vlastní komunikaci, dobře odhadnout míru potřeby informací u příjemce, sladit to, co říkáme, s tím, jak to říkáme (obsah a formu), uvažovat i emoce, protože sociální komunikace není pouze výměnou informací. Pozitivní orientace a asertivita Efektivnost komunikace podmiňuje také pozitivní orientace, pozitivní myšlení jejích účastníků. Jde o takový přístup ke skutečnosti, v jehož rámci účastníci komunikace vidí její jednotlivé stránky jako inspirující, poskytující příležitosti a výzvy. V mnohem menší míře pak interpretují různé záležitosti práce a života jako neřešitelné problémy. Komentář Snáze se vždy komunikuje lidem, kteří jsou ochotni nacházet spíše kladné stránky na všem, s čím se setkávají. Ne proto, že by byli nekritičtí. Spíše je výrazem jejich přesvědčení, že stačí chtít a že za nikoho nikdo nic neudělá. 17

18 Při tomto pohledu na svět bývá přirozené nacházet i na horších stránkách života vždy také něco dobrého. Obvykle jde o komunikační obraty typu: "To se zvládne", "S tím si poradím", "To je zajímavé, to by se mohlo zkusit", "Zkusíme se na to podívat společně", "Na to se těším", "Nevadí, to přece může potkat každého", "Hned se do toho pustím". Za základní projev pozitivní orientace můžeme považovat i obyčejný úsměv. Je-li spontánní a upřímný, dokáže iniciovat vznik příznivé atmosféry a dobře naladit komunikačního partnera. Fyziologové ho považují za nejméně namáhavý projev lidské mimiky (z hlediska práce obličejových svalů). Vyžaduje však, aby člověk věděl, jak jeho úsměv na druhé lidi působí. Ironický či falešný úsměv může totiž působit kontraproduktivně. V souvislosti se správnou, zdravou či efektivní komunikací se také můžeme setkat s pojmem asertivita. Bývá sice někdy zkresleně interpretována jen jako umění se prosadit, přičemž pro řadu lidí se tím jeví jako spíše agresivní přístup k životu. Být asertivní však neznamená prosazovat se za všech okolností. Spíše jde o to, aby člověk nebyl ani pasivní, ani agresivní a dokázal se také ubránit manipulaci ze strany druhých lidí. Asertivní člověk dokáže jednat jako dospělý, nezávislý jedinec, který respektuje práva jiných a jejich názory. Současně však zná i svá práva, která dokáže prosadit, a přitom se nebojí vyjádřit své názory. Na základě dlouhodobých pozorování a výzkumů mezilidské komunikace byla definována řada pravidel, tzv. asertivních práv. Jde o přirozená práva každého člověka být sám sebou, ale ne na úkor druhých, nýbrž vedle nich, mezi nimi, s nimi a pro ně. Neměl by proto nikdy potlačovat svou přirozenost, ale měl by současně vždy ve svých projevech respektovat i přirozenost ostatních. Asertivní práva byla formulována jako určitá reakce na některé, ve výchově tradované pověry, které limitují možnost lidí svobodně a nezávisle se projevit, nalézt své místo mezi ostatními, dosáhnout přiměřeného sebehodnocení a kulturně se mezi druhými lidmi prosadit. 18

19 Obvykle se uvádí deset základních asertivních práv (Capponi, Novák, 1994): 1. Máte právo sami posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně i za jejich důsledky odpovědnost. 2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vaše chování. 3. Máte právo sami posoudit, zda a nakolik jste odpovědni za problémy druhých lidí. 4. Máte právo změnit svůj názor. 5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědní. 6. Máte právo říci "já nevím". 7. Máte právo být nezávislí na dobré vůli ostatních. 8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí. 9. Máte právo říci "já ti nerozumím". 10. Máte právo říci "je mi to jedno". Toto "desatero" shrnuje v podstatě chyby, jichž se lidé v mezilidském styku, a tím i v komunikaci obvykle dopouštějí a kterým je lépe se vyhnout. Někdy se doplňuje i doporučení nebo "právo" v dané situaci se rozhodnout, chceme-li být asertivní. Jde o možnost, nikoli o povinnost být asertivní. V komunikační rovině se asertivní přístup projevuje zejména v následujících sociálních dovednostech: umět se spontánně projevit, zvládnout přiměřenou míru sebeotevření, dokázat prosadit oprávněný požadavek, umět požádat o laskavost, dokázat odmítnout bez nadbytečných pocitů viny a také bez zbytečných větších omluv a vysvětlování, umět poskytnout zpětnou vazbu (zejména kritiku), umět přijmout zpětnou vazbu. Komentář Nároky na asertivní přístup se zpravidla nevyskytují ve standardních životních situacích, ale spíše v situacích, kdy komunikační partner trvá na svém či má za to, že pravda je na jeho straně. Pak je někdy nutné případně vstoupit i do určité asertivní konfrontace. K tomu slouží dnes již poměrně dobře známé asertivní techniky. V případě prosazování či odmítání nějakého požadavku to může být například technika "poškrábané gramofonové desky" - bez podlehnutí emocím opakujeme klidně svůj požadavek, případně odmítání. 19

20 V reakci na kritiku pak to může být technika "otevřených dveří" - pro druhou stranu nečekaně klidně připustíme svou chybu. Řízený rozhovor a telefonní styk V pracovní oblasti bývá komunikace uplatňována cíleně. Dialog je pak často chápán jako řízený rozhovor. Jeho cílem zpravidla bývá komunikačního partnera nejen oslovit, ale také ovlivnit. V tomto směru je velmi důležitá příprava. V jejím rámci je třeba zjistit co nejvíce potřebných informací o věcných záležitostech i o daném subjektu. Je také třeba si stanovit cíl rozhovoru a minimální i maximální hranici toho, čeho chceme rozhovorem dosáhnout. Dále je třeba zvolit vhodné podmínky a zajistit si klidný průběh rozhovoru (bez vyrušování telefonem, návštěvami, bez odbíhání, apod.). Chceme-li rozhovor využít k jakémukoli ovlivnění komunikačního partnera, měli bychom ho sice řídit, ale v jeho rámci hovořit méně než on. Důležité v tomto směru je umění klást otázky. Na začátku je třeba vytvořit neformální atmosféru. Důležité je také vymezit předem čas. Zapamatovat si obsah rozhovoru umožňuje průběžný zápis. Ten ale může snížit důvěru druhé strany a její ochotu k otevřenému vyjadřování. Komentář Řízené rozhovory se mohou odehrávat mezi vedoucími a řízenými pracovníky (přijímací, hodnotící, poradenské, apod.) nebo mezi obchodníky a klienty, ale také mezi zástupci státní správy a občany či dalšími institucemi. Sdělování a ovlivňování mají obvykle za cíl řešit určité problémy. V dnešní uspěchané době není vždy možné, aby se lidé domlouvali přímo. Někdy bývají od sebe hodně daleko. Vzdálenost v prostoru spojenou s nedostatkem času do značné míry pomáhá překonávat telefonní styk. 20

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více