MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace"

Transkript

1 MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi. Komunikace je téma velmi obsažné, které má navíc mnoho různých souvislostí. V následujícím textu si proto neklademe nároky na vyčerpávající výklad tématu, ale zaměřili jsme se spíše na objasnění samotného pojmu komunikace a těch jejích stránek, které souvisejí s jejím uplatňováním v praxi obecně a ve státní správě zvláště. Postupovali jsme přitom od obecných zákonitostí komunikace až po bezprostřední praktické možnosti jejího uplatnění ve státní správě. Pozornost jsme věnovali především komunikačním dovednostem a možnostem optimalizace komunikačního procesu. Kromě vysvětlení základních pojmů jsme při výkladu využili také řady praktických příkladů. Zpracovaný text by měl posloužit k vstupnímu, orientačnímu seznámení s danou problematikou, které bude doplněno výkladem včetně praktických ukázek a cvičení. Cílem zařazení bloku komunikace do vzdělávání pracovníků státní správy je jednak zdokonalení sociálního styku v těchto podmínkách, jednak odstranění subjektivních i objektivních problémů, které jeho optimalizaci brání. Význam komunikace Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit posluchače s tím: co je komunikace, jaké jsou její základní funkce, jakou roli v komunikaci hraje sociální percepce, jaké existují druhy komunikace, jaký je průběh komunikačního procesu, jaké jsou možnosti využití komunikace ve státní správě. 1

2 Sociální styk a interakce Sociální styk Ústředním pojmem v této oblasti je sociální styk. Zahrnuje: jednorázové kontakty mezi lidmi, dlouhodobé vztahy mezi nimi. Podmíněnost sociálního styku vyplývá především ze skutečnosti, že do něj každý člověk vstupuje jako osobnost, tj. jedinečný a celistvý subjekt se všemi svými vlastnostmi, přičemž jeho konkrétní podobu určuje do značné míry společnost. Ve vývoji osobnosti přitom hrají roli: biologické (vrozené či zděděné) dispozice, živelné, a zejména záměrné sociální vlivy (výchova a vzdělávání), vlastní aktivity každého jedince. Komentář Uvedené faktory se vzájemně podmiňují, ovlivňují, doplňují i kříží, takže se leckdy dá jen velmi těžko odlišit jejich konkrétní podíl na vývoji jednotlivých lidí. Biologicky jsou přitom více podmíněny schopnosti (vlohy) a temperament člověka, zatímco motivační či charakterové vlastnosti a postoje jsou z větší části ovlivněny sociálně. Působení těchto dvou vývojových faktorů pak umocňují či "stvrzují", případně naopak dále nerozvíjejí vlastní aktivity každého jedince. 2

3 Komunikace a vnímání Sociální prercepce Důležité je, že lidé na sebe zpravidla reagují ještě předtím a nad rámec toho, než spolu začnou komunikovat. Týká se to především sociální percepce, tj. vnímání či poznávání druhých lidí. V percepci je rovněž zastoupena vzájemnost. Ta je na jedné straně již prvním krokem interakce každého jednotlivce s druhými lidmi. Na druhé straně však může veškerý sociální styk, a zejména komunikaci mezi lidmi také zablokovat či do značné míry deformovat. Komentář Je zřejmé, že existuje řada vlivů, které do procesu poznávání vstupují a určují jeho výsledek. To, že může každý člověk vnímat a pamatovat si stejnou situaci jinak než ostatní, způsobují naše zkušenosti a s nimi spjaté odlišné chápání významů, zaměřenost a výběrovost vnímání apod. Na poznávání druhých lidí mají pozitivní vliv následující subjektivní faktory: 1. schopnost empatie, vcítění, umožňuje intuitivní poznání druhého člověka, jeho prožitků; 2. sociální (emocionální) inteligence, schopnost správně číst sociální situace, adekvátně se v nich chovat; 3. otevřená mysl, oproštěnost od předsudků, stereotypů a ukvapených závěrů. Komentář Na rozdíl od poznávání jakýchkoli skutečností má člověk nevýhodu v tom, že při poznávání druhých lidí nezáleží jen na tom, jak vypadají (vnější znaky) a co je za tím (vnitřní charakteristiky), ale i na tom, jak se tváří a projevují svým chováním. Svým výrazem a způsobem jednání totiž obvykle své protějšky ovlivní natolik, že ti svou další interakci přizpůsobí tomu, co vidí, a svou reakcí pak mohou původní nesprávný odraz posílit nebo potvrdit. 3

4 Například zamračený člověk byl shledán nepříjemným, což mu jeho protějšek dal najevo svým odtažitým chováním, takže se zakabonil ještě víc, čímž mu potvrdil původní dojem. To jejich vzájemný vztah od začátku narušilo, možná i znemožnilo. Významnou roli zde hraje hlavně první dojem, který si obvykle každý člověk udělá o čemkoli, s čím se setká. Bývá ovlivněn více smyslovým vnímáním, než rozumovým poznáváním, takže reálné poznání druhých je teprve postupné a v jeho rámci se proto objevuje řada nedostatků či nepřesností. Svou roli zde navíc sehrává i to, že obě zúčastněné strany jsou v procesu sociální percepce aktivní, čímž modifikují svou reálnou podobu do podoby v daném kontaktu přijatelné. Komentář To je patrné například ve vztazích partnerských. Když se lidé ucházejí o partnera opačného pohlaví, obvykle se snaží projevovat se ze své lepší stránky - jsou přívětiví, častěji se usmívají, dávají najevo více pochopení pro partnera, snaží se být pro druhého co nejatraktivnější (od vnějších charakteristik až po mnohé vnitřní). Platí to však i pro další kontakty mezi lidmi. Také v jejich rámci se lidé většinou snaží si druhou stranu získat. Mnohá zkreslení zapříčiňují také dobré nebo špatné zkušenosti, které lidé v sociálním styku získali a případně je nesprávně vyhodnotili. Mohou se jim tak na základě vnějších charakteristik zdát lidé, kteří jsou si podobní, stejně dobrými či špatnými, i když tomu tak ve skutečnosti není. Komentář Takovými znaky mohou být například výška postavy, barva očí, velikost a tvar uší, účes, líčení apod. Dřívější pozitivní či negativní zkušenost s někým, kdo měl určitý z uvedených či dalších znaků, které posuzovatele upoutaly, může následně vést k neoprávněnému zobecnění i na další osoby (lidé s modrýma očima či malýma ušima jsou darebáci, malí lidé trpí napoleonským komplexem apod.). 4

5 Jako nedostatky či omyly v sociální percepci bývají obvykle uváděny: haló efekt (když výrazná charakteristika druhé osoby bývá považována za její charakteristiku podstatnou), projekce (když si posuzovatel do druhých osob promítá některé své negativní rysy - vidí je u druhých, nikoli u sebe), stereotypizace (profesí či osobním přístupem ovlivněný sklon paušálně posuzovat lidi na základě např. demografických či socioprofesních znaků), předčasné zobecnění (na základě příliš malého počtu poznatků), nesprávné hodnoty (pokud je například někdo posuzován z hlediska vnitřních jen na základě vnějších charakteristik), hornový efekt (když posuzovatel hodnotí druhého jen nebo do značné míry z doslechu nebo na základě informací z druhé ruky), černobílé vidění (pokud posuzovatel hodnotí druhou osobu jen z hlediska pozitivních nebo naopak negativních rysů), efekt pořadí (i méně kvalitní člověk se mezi velmi nekvalitními může jevit jako kvalitnější) apod. Sociální percepce je jakýmsi startérem průběhu sociální interakce a komunikace mezi lidmi v jakýchkoli podmínkách. Vychází z prvního dojmu, který lidem usnadňuje a upřesňuje dobře rozvinutá empatie. Vnější statické a dynamické znaky Vstupní poznání druhých lidí, které je důležitým základem správné komunikace, se odehrává především prostřednictvím zrakového a sluchového vnímání a poznávající subjekty se v jeho rámci zaměřují na různé vnější statické a dynamické znaky, jako jsou: 5

6 výška postavy a fyzický zjev, celkový charakter a výraz obličeje, zejména očí, oblečení a úprava zevnějšku (účes, líčení, šperky apod.), postoj a chůze, mimika a gestikulace, hlas a různé paralingvistické charakteristiky (výška, barva, tónina hlasu, intonace, zvukové či slovní parazity, smích, pláč apod.). Neverbální komunikace V současné době se mnoho pozornosti věnuje zejména dynamickým vnějším znakům člověka, které již nejsou jen záležitostí percepce, ale jde o určitou součást komunikace - tělesný postoj, chůze, podání ruky a celková mimika a gestikulace. Bývají označovány také jako neverbální komunikace (a někdy také poeticky jako "řeč těla"). Z právě uvedeného je zřejmé, že neexistuje jasná hranice určující, co je ještě charakteristikou osobnosti a co už součástí jejího projevu. Proto je nezbytné vědět, jak se neverbální komunikace uplatňuje a které prostředky lze v jejím rámci využít. Jako mimika bývá označováno vše, co souvisí s výrazem obličeje. Týká se to očí, čela, obočí, nosu, úst, brady i tváří. Gestikulace pak představuje pohyby celého těla, zejména však rukou. Bývají přitom obvykle rozlišována gesta adaptivní, dokreslující či ilustrativní a symbolická. Jako haptika pak bývá odborníky označována sada nejrůznějších fyzických doteků, které jsou rovněž součástí neverbální komunikace - pohlazení, poplácání po rameni, přátelské pošťouchnutí, podání ruky. 6

7 Významnou součástí neverbální komunikace je také zvládání prostoru v rámci stání, sezení či chůze. Obvykle se zde operuje s pojmem bezpečnostní prostor nebo ochranná zóna, který označuje optimální vzdálenost od druhých lidí. JOHARI okénko Důležitější však bývá poznání vnitřních charakteristik druhých osob: jejich schopností, vědomostí a dovedností, ale také potřeb, zájmů, hodnot, ideálů a návyků, temperamentu, postojů a charakterových vlastností. Tyto osobnostní rysy nebývají poznání snadno dostupné a zjišťujeme je obvykle teprve po delší době, jednak z chování druhých osob, jednak z jimi v rámci komunikace sdělovaných informací a prožitků. Přitom vždy záleží na tom, jak člověk zná sebe sama a nakolik je schopen se v dané oblasti nechat poznat druhým lidem. Podíl sebepoznání a míry sebeotevření ukazuje následující matice, označovaná také jako okénko JOHARI. Jeho název je odvozen od jmen autorů - Joe Lufta a Harryho Inghama (např. in Bedrnová,E., Nový,I. a kol ) Dobře ilustruje neúplnost našich představ o tom, jak naše chování působí na druhé lidi. JOHARI okénko Veřejná osoba - charakterizuje oblast chování, kde motivace i vlastní projevy jsou jejich nositeli jasné a stejně tak je vnímají i ostatní. Pokud tato "osoba" svým rozsahem překračuje rámec vymezený příslušným kvadrantem, nedělá člověku problémy navazovat kontakty s lidmi a dokáže se obvykle s každým snadno domluvit. Je pak pro druhé "dobře čitelný". 7

8 Soukromá osoba - představuje oblast chování a motivace, která je známa jen jejich nositeli, ale ostatním nikoliv. Soukromá osoba je představitelkou vnitřních, intimních záležitostí, s nimiž se "nechodí na trh". Pokud však má daný člověk příliš mnoho různých "tabu", tj. řada věcí je pro něj obtížně sdělitelná, nebo dokonce vůbec nesdělitelná, stává se pro druhé "málo čitelným". Nevědí pak obvykle, jak se k němu mají chovat. Slepé místo - v tomto případě jde o tzv. slepou oblast sebepoznání. Jde o tu část chování určitého člověka, která je ostatním účastníkům interakce dobře známa, zatímco dané osobě zůstává utajena. Je možné se zde setkat zejména s některými nepříznivými osobnostními charakteristikami, jejichž existenci člověk ve svém vědomí potlačil. Protože se s nimi nedokáže vyrovnat, raději si nepřipustí, že by je měl. U mnoha lidí však bývají "slepá místa" důsledkem toho, že si v dostatečné míře nevšímají toho, jak jednají, projevují se, působí na druhé, a jak je druzí vnímají. Místo pro odborníka - jde o tzv. neznámou oblast, tzn. o tu část vlastního chování a jeho motivaci, která zůstává člověku samému i jeho okolí utajena. Čím je oproti ostatním oblastem větší, tím je větší i pravděpodobnost, že daný člověk bude mít dříve nebo později určité problémy, popř. poruchy ve svém jednání či dokonce poruchy osobnosti. Pro dobře fungující interakci a komunikaci mezi lidmi je důležité, aby byla "veřejná osoba" větší než oblasti ostatní, zejména než oblast slepého místa a soukromá osoba. Je to nezbytné zvláště u osob, které v rámci výkonu své pracovní činnosti převážně jednají a komunikují s druhými lidmi. Přiměřené sebehodnocení Další důležitou skutečností, která ovlivňuje naši úspěšnost v komunikaci, je i naše přiměřené sebehodnocení ve vztahu k hodnocení druhých lidí. Nejvhodnější je, posuzujeme-li sebe i druhé tak, že obě strany vidíme jako v podstatě bezproblémové: JÁ jsem v pořádku a ONI jsou rovněž v pořádku. Problémy naopak mohou vznikat tam, kde naše sebehodnocení je zřetelně lepší, než jak hodnotíme druhé: JÁ jsem v pořádku a ONI nejsou v pořádku. Do nevýhodného postavení se zase dostáváme, pokud naše sebehodnocení je ve vztahu k hodnocení druhých horší: 8

9 JÁ nejsem v pořádku a ONI jsou v pořádku. Zřetelně pak komplikuje situaci vzájemného dorozumění varianta: JÁ nejsem v pořádku a ONI rovněž nejsou v pořádku. Komunikační role V procesu komunikace se obvykle také každý člověk dostává do některé ze tří základních komunikačních rolí. Tyto komunikační role - dítě, rodič a dospělý - střídáme v závislosti na situaci, ve které se právě nacházíme. Žádoucí by bylo, abychom v pracovní oblasti preferovali roli dospělého, kterou charakterizuje především racionální přístup k problémům, věcná komunikace, asertivní přístup (viz další subkapitola), přiměřená nezávislost a odpovědnost. Dětská role se naopak vyznačuje emocionalitou, nesamostatností, tendencí se podřizovat, případně manipulovat druhými, někdy i tendencí vzdorovat autoritám. V rodičovské roli můžeme pak mít sklony k ochraňování či vychovávání druhých, můžeme je však i nadměrně usměrňovat, kritizovat apod. Díky této roli také přejímáme ne vždy žádoucí tradice a předsudky. V komunikaci s druhými lidmi se jednotlivé role dostávají do vzájemných interakcí. 9

10 Základní komunikační axiomy Typy komunikace Sociální komunikace je základní formou sociální interakce, při které si lidé sdělují informace, významy, pocity, nálady, ale i vztah k partnerovi v komunikaci a spoustu dalších záležitostí. Rozlišují se dva typy komunikace: 1. komunikace verbální, při níž se k přenosu významů užívá jazyk jako společný kód, 2. komunikace neverbální, která využívá jiné než jazykové prostředky. Využití komunikace ve státní správě Státní správa představuje jeden z resortů, v jehož rámci je komunikace nezbytnou součástí pracovního procesu. Pracovníci se musí domluvit navzájem, ale jednají také s mnoha dalšími subjekty. Úspěšnost jejich činnosti je bezprostředně závislá na efektivnosti jejich interakce a komunikace, ať již se jedná o komunikaci písemnou či ústní, verbální či neverbální, realizovanou s minimální či naopak s co největší možnou mírou vzájemné znalosti. Komunikace v různých okruzích V této souvislosti je proto třeba připomenout určitá specifika komunikace v různých okruzích. Lze je vymezit právě na základě míry vzájemné znalosti podílejících se subjektů: 10

11 komunikace s neznámými osobami, komunikace s lidmi, které známe, komunikace s blízkými lidmi. Komunikace s neznámými osobami V rámci komunikace s neznámými osobami je důležité dodržovat zejména zásady slušnosti a bezpečnosti. Mezi zásady slušnosti patří: pozdrav s přiměřenou mírou formálnosti, kulturní a vstřícné zastupování instituce, umět poprosit a poděkovat, dokázat se omluvit za nevhodné jednání (své i instituce), vystupovat taktně a důvěryhodně. Vedle toho jsou důležité i zásady bezpečnosti: respektovat důvěrnost přijímaných a sdělovaných informací, chránit svěřený majetek, nevystavovat se riziku návštěvy nebezpečných míst v nevhodnou dobu a pod vlivem alkoholu, nepodléhat přílišné důvěřivosti, nezneužívat důvěrné informace, nepřijímat úplatky. Komentář Je třeba si také uvědomit, že s mnoha lidmi z tohoto okruhu se nejspíš setkáte jednorázově, v rámci dílčího kontaktu, což vyžaduje rychlé poznání situace a vyhodnocení, o jakou osobu se jedná. V těchto případech je třeba nepodléhat sympatiím, ani antipatiím a rozhodně nezakládat definitivní posouzení dané osoby jen na prvním dojmu, přestože zpočátku bude nutno na něm do značné míry stavět. 11

12 Komunikace s lidmi, které znáte Komunikace se známými lidmi je bezesporu nejvíce frekventovaná. Zahrnuje jak osoby, s nimiž se setkáváme jednorázově (kontakty), tak i jedince, které známe dlouhodoběji (vztahy). Je také nejbohatší co do objemu zastoupených komunikačních jednotek. Nelze však v jejím rámci vypustit ani bezpečné chování, ani slušné chování. Naopak, slušné chování se stává vizitkou svého nositele, což nejlépe potvrzují opakovaná setkání, bezpečné chování pak zaručuje dobrou pověst opřenou mj. o bezúhonnost. Přitom míra známosti se u různých subjektů obvykle liší. S větším rizikem bývá spojena jednostranná známost, v případě subjektů, které známe například prostřednictvím medií. Oboustranná známost ale může být stejně nevyvážená. Zatímco jedna strana přikládá své známosti s určitou osobou velký význam, dotyčná osoba o komunikaci s ní nemá žádný zájem a může-li, spíše se jí vyhne. Komentář Od letmých a náhodných setkání se lidé mnohdy dostávají k různým formám dlouhodobých vztahů, v jejichž rámci se jim komunikuje snadněji, protože se již znají. Na druhé straně je komunikace se známými lidmi obvykle více zavazuje. Okruh "známých lidí" je také z profesního hlediska nejširší. Velkou roli v něm proto hraje přiměřené akceptování a naplňování požadavků zastávané pozice a role, zvláště u všech, kteří jsou v daných sociálních situacích kompetentními osobami. Komunikace s blízkými lidmi Mohlo by se přitom zdát, že nejpříjemnějším okruhem lidí pro nás budou osoby, které jsou nám z různých hledisek blízké (spolupracovníci a přátelé). Máme-li dobré spolupracovníky, obvykle se do práce těšíme a rádi s nimi komunikujeme. V rámci spolupráce je však třeba dát pozor na to, aby naše společná komunikace a neformální kontakty nepřekážely výkonu práce, který je často třeba obracet směrem k jiným osobám. Na druhé straně se však může také stát, že při dlouhodobém společném pobytu, například v jedné kanceláři, nás po čase mohou dříve milí spolupracovníci začít unavovat některými způsoby svého chování, začneme na ně případně být v něčem až alergičtí. 12

13 Komentář Tzv. ponorkový efekt je dlouhodobě známým sociálně psychologickým fenoménem typickým pro dlouhodobé společné sdílení malých prostor. Vyskytuje se běžně také v rodinách a v dalších intimních vztazích. Posiluje ho určitá obtížnost až nemožnost "úniku", například před silným kuřákem, příliš komunikativním spolupracovníkem, nadstandardním milovníkem čerstvého (studeného) vzduchu nebo člověkem s intenzivnějším tělesným pachem, apod. To, co zpočátku nehrálo větší roli, se může při nuceném každodenním styku prosadit jako silný rušivý faktor, který posléze naruší původní přátelské vztahy. Ani v případě blízkých osob nelze upustit od zásad bezpečného a slušného chování. Je přitom známo, že se tyto zásady lidského jednání mezi blízkými osobami často podceňují. K "cizím" se mnohdy lidé chovají lépe než k "domácím" a zaskočí je, když lidé, které dlouhodobě znají, případně sáhnou k nečestným způsobům jednání. To pak značně limituje vzájemnou spolupráci, která je v rámci efektivní činnosti v oblasti státní správy nezbytná. Efektivní komunikace Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit posluchače s tím: jaké jsou základní komunikační dovednosti, jaký význam má v komunikaci pozitivní orientace a asertivita, jaká jsou specifika řízeného rozhovoru a telefonního styku, jak vyjednávat a řešit konflikty. 13

14 Základní komunikační dovednosti Efektivní je taková komunikace, v jejímž rámci při vzájemném respektování komunikačních partnerů dochází k účelné výměně informací mezi nimi. Komunikační partneři přitom musí být schopni věcně správného kódování a dekódování sdělovaných informací a měli by si rovněž umět poskytovat (a akceptovat) odpovídající zpětnou vazbu. Má-li být komunikace skutečně efektivní, měla by kromě sdělování informací umožňovat také ovlivňování. Cílem mezilidské komunikace zpravidla není výměna informací sama o sobě, ale častěji se záměrem ovlivnění dalšího jednání a činnosti jednoho či obou partnerů komunikace. Důležitou součástí každé efektivní komunikace je proto zpětná vazba. Měla by být podávána tak, aby lidem pomáhala ve zlepšování kvality a nestala se osobním útokem. Neměla by se proto nikdy týkat přímo osobnosti člověka, spíše by měla být zaměřena na jeho činnost. Obecně platí, že by měla být pokud možno okamžitá, spolehlivá a srozumitelná. Za základní komunikační dovednosti lze v tomto směru považovat: percepční citlivost (empatii), otevřenost a přiměřené sebehodnocení, schopnost aktivně naslouchat, prezentační dovednosti, argumentační způsobilost, schopnost zvládat námitky, pozitivní orientaci, asertivitu, schopnost ovlivňování, dovednost řešit náročné a konfliktní situace, dovednost vyjednávat. O některých již byla řeč. V dalším výkladu se zaměříme na dovednosti dosud nekomentované. Budou rozebrány ve vztahu k potřebám efektivní komunikace. 14

15 Naslouchání, argumentace a zvládání námitek Za první fázi komunikace bývá obvykle považováno naslouchání. Orientuje komunikačního partnera a seznamuje ho s danou situací. V tomto smyslu je důležitou součástí sociální percepce. Vytváří mu však také důležité podnětové pole pro následné převzetí role mluvčího. Naslouchání zahrnuje: 1. soustředění posluchače na sdělení druhé strany, 2. projevení zájmu a navázání očního kontaktu, 3. signalizaci akceptování poskytovaného sdělení (přikyvováním, parafrázováním sdělovaného, otázkami zajišťujícími správné porozumění). Naslouchání by tedy nemělo být jen pasivním čekáním na to, až posluchač převezme roli mluvčího. Výše uvedené dobře charakterizuje tzv. aktivní naslouchání. Jeho význam spočívá v tom, že usnadňuje porozumění, umožňuje povzbudit mluvčího, pokud jde o uzavřenějšího člověka, a může vytvořit atmosféru pozitivního akceptování, která žádoucím směrem ovlivňuje průběh i výsledky komunikace. Komentář Nepozornost posluchače, soustředění na vlastní problémy, nepříznivé prožívání komunikace či komunikačního partnera a různá vnější rušení přitom obvykle vytvářejí bariéry komunikace, které je třeba si uvědomit a překonat, aby se komunikace stala efektivní, tj. aby bylo přijímané sdělení nejen slyšeno, ale také správně pochopeno (tuto skutečnost dobře vyjadřuje přísloví "Jeden o koze, druhý o voze"). Po převzetí role mluvčího se komunikační partner musí naopak soustředit na to, aby mu druhá strana dobře rozuměla. Měl by proto volit stručné, jasné a srozumitelné vyjadřování, (tj. měl by mluvit dostatečně nahlas, zřetelně artikulovat, nepoužívat slovní a zvukové parazity, přiměřeně intonovat a volit vhodné tempo řeči - ani příliš rychlé, ale ani pomalé). 15

16 Komentář I v situaci mluvčího je třeba, aby člověk sledoval komunikačního partnera a na základě jeho chování uzpůsoboval svůj projev, a to jak po obsahové, tak po formální stránce. Nemůže-li přitom spoléhat na paměť, měl by mít někde v bodech sepsáno, co chce partnerovi sdělit. Své sdělení by pak vždy měl přizpůsobit druhé straně, a to mj. i délkou (shodnou s délkou sdělení druhé strany). Základem komunikace s druhými obvykle bývá vysvětlování (objasňování problému, vyložení vlastních stanovisek, specifikace náročnějších přístupů). V řadě případů je však třeba druhou stranu také pro něco získat nebo o něčem přesvědčit. Přesvědčování je přitom účinnější s využitím názorných ukázek a praktických příkladů. K tomu, abychom mohli cokoli vysvětlit a kohokoli o čemkoli přesvědčit, jsou vždy třeba dostatečné argumenty. Jde o vhodně zvolená slovní spojení umožňující přesvědčit komunikačního partnera o jiné pravdě. Komentář Měly by být voleny tak, aby jejich prostřednictvím bylo možné ovlivnit nejen rozum, ale také emoce. Úspěšnost komunikace totiž podmiňuje do značné míry i to, jak je dokážeme včas nalézat a vhodně používat. Přílišným apelováním na emoce bychom se však mohli dopustit manipulace, proto je vhodnější ve větší míře používat argumenty racionální. Protože se velmi často ukazuje, že lidem v komunikaci argumenty obvykle chybějí, bývá právě argumentace (vedle naslouchání) dovedností obvykle trénovanou v rámci sociálních výcviků, které se, od klasického předávání vědomostí v rámci výuky, liší možností si konkrétní dovednosti na vlastní kůži vyzkoušet a následně rozvíjet. V rámci výměny informací je třeba počítat i s tím, že komunikační partner nebude se vším souhlasit. Vedle přiměřené argumentace bývá proto důležitá i dovednost reagovat na námitky druhé strany. Základem zde je nezbytnost námitku nejprve akceptovat. Následně pak je třeba se s ní účinně vyrovnat. K tomu lze využít například následující způsoby: 16

17 a) ano, ale.. (nejprve se připustí oprávněnost námitky a následně se zdůrazní i jiná možná hlediska), b) něco z námitky vybrat a použít v jiné souvislosti (k podpoře vlastní argumentace), c) plus - minus (k negativům uváděným druhou stranou lze doplnit v přiměřené míře kladné stránky věci), d) opřít se o autority (ať již o kompetentní osoby či o různé faktografie a literární prameny). Aby komunikace byla co nejefektivnější, je třeba se kromě výše zmíněných skutečností řídit také následujícími pokyny: (Koontz, Weihrich, 1993) vědět, co chceme sdělit, ke kódování používat symboly srozumitelné pro obě strany, pečlivě si připravit vlastní komunikaci, dobře odhadnout míru potřeby informací u příjemce, sladit to, co říkáme, s tím, jak to říkáme (obsah a formu), uvažovat i emoce, protože sociální komunikace není pouze výměnou informací. Pozitivní orientace a asertivita Efektivnost komunikace podmiňuje také pozitivní orientace, pozitivní myšlení jejích účastníků. Jde o takový přístup ke skutečnosti, v jehož rámci účastníci komunikace vidí její jednotlivé stránky jako inspirující, poskytující příležitosti a výzvy. V mnohem menší míře pak interpretují různé záležitosti práce a života jako neřešitelné problémy. Komentář Snáze se vždy komunikuje lidem, kteří jsou ochotni nacházet spíše kladné stránky na všem, s čím se setkávají. Ne proto, že by byli nekritičtí. Spíše je výrazem jejich přesvědčení, že stačí chtít a že za nikoho nikdo nic neudělá. 17

18 Při tomto pohledu na svět bývá přirozené nacházet i na horších stránkách života vždy také něco dobrého. Obvykle jde o komunikační obraty typu: "To se zvládne", "S tím si poradím", "To je zajímavé, to by se mohlo zkusit", "Zkusíme se na to podívat společně", "Na to se těším", "Nevadí, to přece může potkat každého", "Hned se do toho pustím". Za základní projev pozitivní orientace můžeme považovat i obyčejný úsměv. Je-li spontánní a upřímný, dokáže iniciovat vznik příznivé atmosféry a dobře naladit komunikačního partnera. Fyziologové ho považují za nejméně namáhavý projev lidské mimiky (z hlediska práce obličejových svalů). Vyžaduje však, aby člověk věděl, jak jeho úsměv na druhé lidi působí. Ironický či falešný úsměv může totiž působit kontraproduktivně. V souvislosti se správnou, zdravou či efektivní komunikací se také můžeme setkat s pojmem asertivita. Bývá sice někdy zkresleně interpretována jen jako umění se prosadit, přičemž pro řadu lidí se tím jeví jako spíše agresivní přístup k životu. Být asertivní však neznamená prosazovat se za všech okolností. Spíše jde o to, aby člověk nebyl ani pasivní, ani agresivní a dokázal se také ubránit manipulaci ze strany druhých lidí. Asertivní člověk dokáže jednat jako dospělý, nezávislý jedinec, který respektuje práva jiných a jejich názory. Současně však zná i svá práva, která dokáže prosadit, a přitom se nebojí vyjádřit své názory. Na základě dlouhodobých pozorování a výzkumů mezilidské komunikace byla definována řada pravidel, tzv. asertivních práv. Jde o přirozená práva každého člověka být sám sebou, ale ne na úkor druhých, nýbrž vedle nich, mezi nimi, s nimi a pro ně. Neměl by proto nikdy potlačovat svou přirozenost, ale měl by současně vždy ve svých projevech respektovat i přirozenost ostatních. Asertivní práva byla formulována jako určitá reakce na některé, ve výchově tradované pověry, které limitují možnost lidí svobodně a nezávisle se projevit, nalézt své místo mezi ostatními, dosáhnout přiměřeného sebehodnocení a kulturně se mezi druhými lidmi prosadit. 18

19 Obvykle se uvádí deset základních asertivních práv (Capponi, Novák, 1994): 1. Máte právo sami posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně i za jejich důsledky odpovědnost. 2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vaše chování. 3. Máte právo sami posoudit, zda a nakolik jste odpovědni za problémy druhých lidí. 4. Máte právo změnit svůj názor. 5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědní. 6. Máte právo říci "já nevím". 7. Máte právo být nezávislí na dobré vůli ostatních. 8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí. 9. Máte právo říci "já ti nerozumím". 10. Máte právo říci "je mi to jedno". Toto "desatero" shrnuje v podstatě chyby, jichž se lidé v mezilidském styku, a tím i v komunikaci obvykle dopouštějí a kterým je lépe se vyhnout. Někdy se doplňuje i doporučení nebo "právo" v dané situaci se rozhodnout, chceme-li být asertivní. Jde o možnost, nikoli o povinnost být asertivní. V komunikační rovině se asertivní přístup projevuje zejména v následujících sociálních dovednostech: umět se spontánně projevit, zvládnout přiměřenou míru sebeotevření, dokázat prosadit oprávněný požadavek, umět požádat o laskavost, dokázat odmítnout bez nadbytečných pocitů viny a také bez zbytečných větších omluv a vysvětlování, umět poskytnout zpětnou vazbu (zejména kritiku), umět přijmout zpětnou vazbu. Komentář Nároky na asertivní přístup se zpravidla nevyskytují ve standardních životních situacích, ale spíše v situacích, kdy komunikační partner trvá na svém či má za to, že pravda je na jeho straně. Pak je někdy nutné případně vstoupit i do určité asertivní konfrontace. K tomu slouží dnes již poměrně dobře známé asertivní techniky. V případě prosazování či odmítání nějakého požadavku to může být například technika "poškrábané gramofonové desky" - bez podlehnutí emocím opakujeme klidně svůj požadavek, případně odmítání. 19

20 V reakci na kritiku pak to může být technika "otevřených dveří" - pro druhou stranu nečekaně klidně připustíme svou chybu. Řízený rozhovor a telefonní styk V pracovní oblasti bývá komunikace uplatňována cíleně. Dialog je pak často chápán jako řízený rozhovor. Jeho cílem zpravidla bývá komunikačního partnera nejen oslovit, ale také ovlivnit. V tomto směru je velmi důležitá příprava. V jejím rámci je třeba zjistit co nejvíce potřebných informací o věcných záležitostech i o daném subjektu. Je také třeba si stanovit cíl rozhovoru a minimální i maximální hranici toho, čeho chceme rozhovorem dosáhnout. Dále je třeba zvolit vhodné podmínky a zajistit si klidný průběh rozhovoru (bez vyrušování telefonem, návštěvami, bez odbíhání, apod.). Chceme-li rozhovor využít k jakémukoli ovlivnění komunikačního partnera, měli bychom ho sice řídit, ale v jeho rámci hovořit méně než on. Důležité v tomto směru je umění klást otázky. Na začátku je třeba vytvořit neformální atmosféru. Důležité je také vymezit předem čas. Zapamatovat si obsah rozhovoru umožňuje průběžný zápis. Ten ale může snížit důvěru druhé strany a její ochotu k otevřenému vyjadřování. Komentář Řízené rozhovory se mohou odehrávat mezi vedoucími a řízenými pracovníky (přijímací, hodnotící, poradenské, apod.) nebo mezi obchodníky a klienty, ale také mezi zástupci státní správy a občany či dalšími institucemi. Sdělování a ovlivňování mají obvykle za cíl řešit určité problémy. V dnešní uspěchané době není vždy možné, aby se lidé domlouvali přímo. Někdy bývají od sebe hodně daleko. Vzdálenost v prostoru spojenou s nedostatkem času do značné míry pomáhá překonávat telefonní styk. 20

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI SOCIÁLNÍ DIMENZE OSOBNOSTI Klára Nováková Lukáš Ouzký OBSAH Co je to skupina Malá sociální skupina rodina, škola, vrstevníci Velká sociální skupina Masa x dav Skupinová dynamika Struktura skupiny dělení

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více