PSYCHOLOGIE Obor PODNIKÁNÍ Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOLOGIE Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška"

Transkript

1 PSYCHOLOGIE Obor PODNIKÁNÍ Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška

2 Osnova přednášek Tématický okruh: Psychologie jako věda Předmět psychologie Základní psychologické vědy Aplikované psychologické vědy Úkoly psychologie Tématický okruh: Psychologie práce Pracovní skupina Klasifikace pracovních skupin Skupinové role Pozice ve skupině Role vůdce Vytváření pracovních týmů Týmové role Výběrové řízení a rozmisťování pracovníků Posuzování způsobilosti (pracovní, psychická) nezaměstnanost Psychologické otázky pracovního prostředí

3 Osnova přednášek Tématický okruh: Pschologie osobnosti Struktura osobnosti Podíl dědičnosti, prostředí a výchovy Psychické procesy (poznávací, paměťové, motivační) Psychické stavy (pozornosti, citové) Psychické vlastnosti (inteligence, charakter, temperament) Aktivační vlastnosti (motivace) Rysy osobnosti Psychické předpoklady (inteligence, schopnosti a dovednosti) Asertivní chování

4 Psychologie osobnosti Pojem osobnost Osobnost duševní život čl. jako celek Základní paradigma ps. R=f(S---O) Osobnost-celek dispozic, kt. spolu se situací determinují obsah a průběh ps. procesů Přístupy k ps. osobnosti - Psychoanalýza (sex, agrese, id, ego, superego, nevědomí, nevědomé konflikty, fixace) - Behaviorismus (drivy(popud), zvyky, sebezpevňování, kritické situace učení, identifikace a imitace - Humanistická psychologie (svobodná volba, sebeaktualizace, jáství self, ideální já, vývoj já,

5 Psychický vývoj osobnosti 1. Biologické determinanty osobnosti Evolučně preformované programy chování soustavy vrozených reflexů (, instinkty, reflexy, sexappeal), sociobiologie Dědičnost přenos vlastností z generace na druhou 1. Sociokulturní determinanty osobnosti Vliv kultury (vlajka symboly) Vliv rodiny (socializace, bazální osobnost(jistota, úzkost dítěte), výchova dítěte rodiči (láska-neláska, kontrola demokratická-rejektivní výchova) 1. Geneze osobnosti a její utváření Vznik vědomého já a jeho vývoj k sebepojetí (egu) Utváření osobnosti interakce vrozených bil. činitelů a zkušenosti individualita roste věkem=učení

6 Struktura os. Vyjadřuje vnitřní uspořádání os.(prvků, dispozic)-např. výkon, vůle, temperament, charakter atd. 1. Temperament Vzrušivost, dispozice, kt. Určujeformální vl. reakce (osobnostní dynamika) Síla ps. Procesů v napětí (vztah mezi vyvolanou sílou a možností projevů navenek) Lat. Temperare=ladit, biochemicky vyladěné založení os. Genotyp=vrozená psych.fyz. konstituce, fenotyp=zkušeností modifikovaný trv.stav vzrušivosti Nálady=trvalejší stav emoč.ladění os. Typy temperamentu-(hyppokrates,nar. 460př.n.l., Galenos( ,n.l.) -Sangvinik (veselý), Melancholik (smutný), Cholerik (mrzutý), Flegmatik(vyrovnaný)

7 Charakter - Zvláštní kategorie v psych., vedou se diskuze (morální hodnocení ps. kategorií) - Charakter je zhodnocená osobnost - Psychoanalytické pojetí charakteru:fixace vývoje libida(sex.pudu) vrámci vývoje os. Orální stádium-1.rok, anální st.2.-3.rok, genitální st.(oidipův komplex4.-5.rok,=orální char.pasivita, fixace,egocentrická citlivost, (pradůvěra-pranedůvěra-ericson).orální char.- retenční tendence-ponechávat si vše pro sebe(uzavřenost atd. Typy charakteru: -nervózní typ(wilde), sentimentální typ(rousseau), cholerický typ(casanova), vášnivý typ (Tolstoj),sangviniský typ(machiavelli, flegmatický typ (Darwin, Kant),Apatický typ (LudvíkXVI), Amorfní typ(ludvíkxv) Kretchmer Cyklothym-veselý, živý PyknikShizothym-uzavřený, vážný-astenik, viskózní char. Klidný, pomalý Atletik.

8 Schopnosti Výkonnost=vnitřní disciplína pro ment. a motorické,resp. pro psychomot. výkony Výkon=dosažení určité úrovně splnění daného úkolů determinován: -centrálními schop.(vrozené intelekt. faktory) -Lokálními schop. (vl. smyslových org. a motoriky) -Neintelektové faktory (motivace, nálady, únava) -Instrumentální struktury (učením získané dovednosti)

9 Schopnosti=psychofyzické dispozice k výkonu, naučením získané (školení, vzděláváním) Dělíme na subjektivní a objektivní podmínky (inteligence---motivace) Nadání=vrozné předpoklady k výkonu Talent=mimořádné nadání Vlohy=vrozená dispozice v určitém výkonu Činnosti=záměrně účelné a organizované lid. Aktivity(prac.prof. Činnost, účetní) dělíme: percepční, intelektové a motorické Schopnosti dělíme: - mentální vědomosti ) z nich plynou prak. Dovednosti), motorické zručnosti, obratnost (disp. K pohybům celého těla)

10 Inteligence 19.stol Spencer, =chování čl. v problémových situacích dosáhnout cíle urč. Prostředky, obecná schopnost adaptace, komplex rel. nez. faktorů adaptace, resp.mentálního výkonu, měřitelná kapacita v testech, dispozice k myšlení Cattel dělí Fluenční (biologická k.), krystalizovaná (ont. zkušeností, učením) Vliv dědičnosti pokus s krysami hloupé a chytré krysy Měření inteligence inteligenční kvocientmentální věk děleno chronologický věk krát 100

11 Stupnice IQ Nad 140 vynikající inteligence 1,5% velmi dobrá int. 11% dobrá int. 18% průměrná 48% nízká int., tupost 14% lehká debilita 5% Pod 69 imbecilita až idiocie slabomyslní 2.5% Stadford, Binet. Typy inteligence: Teoretická(abstraktní), praktická, sociální Coping zvládání stresu

12 Paměť Schopnost org. uchovat strukturované inf. v čase Pojem odvezený z výkonu Paměťový proces: osvojení (vštípení) inf.----uskladnění a uchovávání inf. (retence)---třídění inf.(registrace)---- vybavení inf. (reprodukce)----znovupoznání Křivka zapomínánáné Dělíme: primární (krátkodobá) a sekundární (dlouhodobá) Paměť mechanická (opakováním), logickou (pochopení souvislostí a citovou (citové zabarvení)

13 Postoje Hodnotící vztah k objektu, subjektu, dělíme centrální, okrajové p. Intergrativní f-ce postojů utvrzují jedince ve vztazích, kt jsou psych. významné Nastolení rovnováhy kognitivní disonance, frustrace atd Definice: sklon reagovat ustáleným způsobem na předměty, lidi věci.. Souvisí se sklony a zájmy Získány v průběhu života učením, vzděláváním, výchovu Jsou relativně trvalé, obsahují složku konativní, poznávací a citovou

14 Motivy Aktivizují směr a intenzitu chování, postoje urč. obsah Vědomé záměry, či vědomé cíle jednání.(pocit hladu objekt jídlo, stav uspokojení nasycení, pohotovst je hlad) Motiv=zpředmětněná pohnutka Dělíme: biologické č. fyziologické, sociogenní či psychogenní Potřeby: Maslowova pyramida potřeb A. Základní potřeby a)fyz. potřebx b)potřeby jistoty B Psychologické potřeby a)sounaležitosti, lásky b)uznání (výkonu, respektu) C sebeaktualizace, seberealizace

15 Vnímání Asocianismus (vztah mezi dušeními obsahy) Proces přijímání jednoduchých izolovaných prvků, tzv. počitků Podstatné je, jak jedinec inf. zpracuje Vnímavost sch. přijímat prostřednictvím smyslů inf., zpracovávat je, popř. reagovat Při poruchách-paranoidní vnímání paranoa (blud, psychóza stihomam, slavovam (bránění ve slávě), kverulantský blud ztěžuje, erotickou osoby druhého pohlaví ho milují, žárlivecká (stenická útočná, náslilný projev a astenická proti sobě, stráchy, sebevražda.

16 Asertivní chování. Základem lidské přirozenosti je jednat, ne být manipulován (manipulace zjevná, skrytá) Asertivita=soubor verb.i neverb.kom. Dov., kt.umožňují přímé, otevřené jednání a chov.,jimiž čl.dokáže prosadit své zájmy, požadavky a spkojit své potřeby, vyjádřit názory a zároveň bere v úvahu pož.a názor dr. Lidí a respektuje práva druhých. Zásady: - otevřenost naslouchat druhým trvat na názoru (dbat na práva druhých) vyjadřování pocitů umět si říct, co potřebuji schopnost přijímat odmítnutí přijímat i dávat kritiku jednat s nasazením, s odpovědností.

17 Metody asertivního jednání 1. Metoda poškozené gramofonové desky (opakuji stále totéž), nesdělovat důvody!!! 2. Metoda tmavých brýlí (přeslechnutí výroků druhé strany) 3. Otevřené dveře(souhlas s kritikou, event. částečný souhlas) 4. Předběhnutí (kritizuji dříve než útočník) 5. Odmítání věcí, nikoli člověka 6. Používání strategie výhra-výhra pozitivní východiska 7. Negativní dotazování 8. Ocenění

18 Deset práv asertivního člověka 1. Sám posuzovat své chování, myšlenky, emoce a být za ně odpovědný 2. Nenabízet žádné výmluvy či omluvy 3. Sám posoudit nakolik jsem odpovědný za řešení problémů jiných lidí 4. Změnit názor 5. Udělat chyby a být za ně odpovědný 6. Říci Nevím 7. Být nezávislý na dobré vůli ostatních 8. Dělat nelogická rozhodnutí 9. Říci Já ti nerozumím

19 Pozornost Zaměřenost, soustředěnost duš. Činností na uřitý objekt nebo děj(naslouchání slyšet) Základem je orientační reflex Roli hrají nápadnost, neočekávanost, hravost, novost vnímaného, očekávání, únava aj. Je char. Pružností, trvalostí, intezitou a rozsahem (u čl. např. 16 předmětů rozeznat jedním pohledem)

20 Učení Schopnost, kt. lze přiměřenou zátěží rozvíjet Celoživotní proces životní styl Změna chování, kt. vyplývá ze zkušenosti Behaviorální pohled, kognitivní teorie, teorie sociálního učení a humanistická teorie

21 Emoce Zastřešující pojem pro libé a nelibé zážitky Fyziologické projevy (napětí, gestikulace, mimika) Stavy pohotovosti a zaměření (láska, strach, nenávist) Zjišťujeme směr, intenzitu, trvání v čase City, afekty, nálady a vášně Vyšší soucit, nižší - agrese

22 Vůle Chtění Cílevědomé zaměření čl. k dosažení urč. vědomého cíle Teorie autogenetická (pudy) a heterogenetická(organická, očekávání, myšlení, emocí atd )

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Psychologie sportu. Marie Blahutková Viktor Pacholík

Psychologie sportu. Marie Blahutková Viktor Pacholík Marie Blahutková Viktor Pacholík Obsah 1.1 Psychologie sportu jako vědní disciplína 3 1.2 VÝVOJ PSYCHOLOGIE SPORTU 3 2. Psychologická typologie sportů 4 2.1 PODLE POČTU ZÚČASTNĚNÝCH 4 2.2 SPECIFICKÁ (PSYCHOLOGICKÁ)

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007 OBSAH 1a) Společnost,

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉHO UČIVA Mgr. Klára Bartoníčková, Mgr. Ladislav Buček, Mgr. Gabriela Michalčáková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Klára Panovská, JUDr. Ivana Rabinská, PhDr.

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie Předmět psychologie Většina z vás si pomyslí, ţe je to jednoduché, psychologii přece zná a pouţívá kaţdý, všichni se s ní uţ někdy setkali, někdo se jí dokonce krátce učil na střední škole, psychologové

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více