FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE"

Transkript

1 FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017

2 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze na návrh děkana Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) dne návrh Statutu Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze včetně jeho příloh. doc. Ing. Jan Banout Ph.D., v.r. Ing. Radim Kotrba, Ph.D., v.r děkan Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze předseda Akademického senátu Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) dne Statut Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze včetně jeho příloh. Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D., v.r..... předseda Akademického senátu ČZU v Praze

3 STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Statut Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (dále jen Statut ) je dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) součástí vnitřních předpisů Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze a v jednotlivých ustanoveních se na tento zákon odvolává. PREAMBULE My, členové akademického senátu, přijímajíce tento statut, vyjadřujeme vůli celé akademické obce Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze být součástí akademického společenství, které přispívá k lidskému poznání, slouží pravdě a rozvíjí ideály lidstva, zvyšuje úroveň vzdělanosti včetně šíření morálních, etických a duchovních hodnot. Plně se hlásíme k principu akademické autonomie, práv a svobod ve vztahu k vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti. Jako členové akademické obce Fakulty tropického zemědělství se odvoláváme k myšlence celosvětové spolupráce akademického společenství nejen jako základu mezinárodního výzkumu, ale především jako předpokladu pro výchovu nových generací vedoucí k respektu, porozumění a toleranci k úrovni dosaženého poznání, specifikám jiných etnik, národů i kultur a v neposlední řadě i k rozvoji a pomoci společenstvím v zemích s nepříznivými přírodními, klimatickými, ekonomickými i politickými podmínkami

4 Část první Obecná ustanovení a vznik fakulty Článek 1 Obecná ustanovení (1) Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (dále jen FTZ) je ve smyslu 22 odst. 1 písm. a) a 23 zákona součástí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen ČZU), která je univerzitní veřejnou vysokou školou ve smyslu 1 a 2 zákona. (2) Statut FTZ vychází ze Statutu ČZU ve všech jeho ustanoveních a ze znění zákona. Zásady formulované v zákoně a Statutu ČZU platí v plné míře pro Statut FTZ a ve Statutu FTZ se již neopakují. (3) ČZU svěřuje pravomoci FTZ v souladu s ustanoveními zákona a Statutem ČZU. (4) Vnitřní a interní předpisy ČZU jsou součástí předpisů FTZ. Na jejich základě a k jejich provedení může FTZ vydávat samostatné předpisy, příp. doplňky těchto předpisů. Jinak se použijí přímo. (5) FTZ má právo rozhodovat, nabývat práv a zavazovat se v rámci tímto Statutem určených činností a v rozsahu dispozičních práv k věcným a finančním prostředkům svěřených jí ČZU, jakož i k prostředkům získaným vlastní činností. (6) Orgány FTZ mají právo rozhodovat nebo jednat jménem ČZU ve věcech svěřených jí zákonem. Orgány fakulty rozhodují v dalších věcech ČZU, pokud jim rozhodování o nich svěří Statut ČZU. (7) FTZ uskutečňuje vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, tvůrčí a zejména vzdělávací činnost v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, které jsou zveřejněny na úřední desce ČZU a úřední desce FTZ. (8) V návaznosti na plnění svých hlavních činností podle čl. 1 odst. 7 Statutu FTZ vykonává FTZ rovněž doplňkovou činnost (v souladu s 24 odst. 1 písm. h, zákona). (9) FTZ se podílí na uskutečňování bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na FTZ i na ostatních součástech ČZU. Obdobně ostatní součásti ČZU se podílejí na uskutečňování bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů FTZ. (10) FTZ organizuje programy celoživotního vzdělávání formou mimořádného studia, různých vzdělávacích kurzů a zajišťuje studijní programy pro samoplátce. (11) FTZ koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných programech. (12) FTZ je oprávněna používat v běžném styku zkrácený název FTZ s dodatkem příslušnosti k ČZU v Praze. Sídlem FTZ je areál ČZU, ulice Kamýcká, č. p. 129, Praha 6 - Suchdol

5 (13) FTZ používá v úředních úkonech kulaté razítko se státním znakem České republiky a s textem Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. (14) V anglickém jazyce se používá název Faculty of Tropical AgriSciences, ve zkratce FTA. Článek 2 Vznik Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze (1) Historie fakulty sahá do šedesátých let minulého století, kdy byla při Lesnické fakultě tehdejší Vysoké školy zemědělské v Praze (VŠZ) výnosem ministerstva školství č. j /61-III-2 založena 21. září 1961 Katedra světového zemědělství a lesnictví. Kromě samotné katedry vznikl i široko profilový studijní obor určený především pro zahraniční studenty z rozvojových zemí se zaměřením na zemědělství a lesnictví. (2) Přesunutím oboru lesnictví na Vysokú školu lesnícku a drevársku Zvolen došlo dne 26. června 1967 ke vzniku Institutu tropického a subtropického zemědělství (ITSZ), který byl organizačně začleněn pod Provozně ekonomickou fakultu VŠZ v Praze. (3) V roce 1981 s přijetím nového vysokoškolského zákona a následně nového statutu Vysoké školy zemědělské v Praze byl ITSZ vyňat z působnosti Provozně ekonomické fakulty a podřízen přímo rektorovi VŠZ v Praze. Z jednotlivých oddělení ITSZ se staly katedry. K úplnému osamostatnění ITSZ v rámci VŠZ došlo až v roce 1991 s úpravou názvu z roku 2003 z Institutu tropického a subtropického zemědělství (ITSZ) na Institut tropů a subtropů (ITS). (4) Fakulta tropického zemědělství byla zřízena ke dni na základě rozhodnutí Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze ze dne a souhlasného vyjádření Akreditační komise ze dne (dle 9 odst. 1 písm. a) a 23 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), a to s přechodem veškerých práv a povinností ze stávajícího Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze na nově vzniklou Fakultu tropického zemědělství. Část druhá Akademická obec a orgány fakulty Článek 3 Akademická obec (1) Akademická obec FTZ je tvořena akademickými pracovníky působícími na FTZ ( 70 zákona) a řádně zapsanými studenty FTZ. (2) Akademické svobody a akademická práva zaručuje zejména 4 a 23 odst. 2 zákona

6 (3) Členové akademické obce FTZ ctí a šíří vysoké morální a etické principy akademického společenství, svým úsilím napomáhají zvyšovat odbornou a vědeckou kvalitu výuky i bádání a šíří dobré jméno FTZ i celé ČZU. (4) Akademická obec FTZ volí akademický senát FTZ dle Volebního řádu akademického senátu FTZ. (5) Předseda Akademického senátu FTZ (dále jen AS FTZ ) svolává akademickou obec FTZ alespoň jedenkrát ročně. (6) Předseda AS FTZ svolává akademickou obec FTZ při představení kandidátů na funkci děkana. (7) Právo svolat shromáždění akademické obce FTZ má i děkan zejména při přípravě významných opatření či rozhodnutí po schválení AS FTZ. Článek 4 Samosprávné orgány fakulty (1) Samosprávnými orgány FTZ jsou podle zákona: a) akademický senát FTZ, b) děkan, c) vědecká rada FTZ, d) disciplinární komise FTZ. (2) Dalším orgánem FTZ je tajemník ve smyslu 25 a 32 zákona. Článek 5 Akademický senát FTZ (1) AS FTZ vykonává činnosti vymezené 26 a 27 zákona, Statutem ČZU, Statutem FTZ a ostatními předpisy FTZ. Podrobnosti o volbách do AS FTZ obsahuje Volební řád AS FTZ, podrobnosti o jednání AS FTZ obsahuje Jednací řád AS FTZ. Volební řád AS FTZ a Jednací řád AS FTZ jsou vnitřními předpisy fakulty. (2) Členy AS FTZ volí ze svých řad členové akademické obce FTZ. (3) Členství v AS FTZ je nezastupitelné

7 Článek 6 Děkan fakulty (1) V čele FTZ je děkan. Jeho činnost se řídí ustanoveními 28 zákona. (2) Děkana FTZ jmenuje a případně odvolává na návrh AS FTZ rektor ČZU ve smyslu 28 odst. 2 zákona. Způsob volby kandidáta na funkci děkana je stanoven Jednacím řádem AS FTZ. (3) Délka funkčního období děkana FTZ je stanovena podle 28 odst. 4 zákona. (4) Děkanovi FTZ jsou přímo podřízeni a odpovědni za svoji činnost proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder, útvarů a dalších pracovišť celofakultního významu. (5) Děkan FTZ zřizuje kolegium děkana jako svůj poradní orgán a podle potřeby další poradní orgány. (6) Děkan FTZ za svou činnost odpovídá AS FTZ. (7) Děkan po předchozím souhlasu AS FTZ jmenuje a případně odvolává členy Vědecké rady FTZ a členy Disciplinární komise FTZ. (8) Při řízení fakulty může děkan vydávat interní předpisy FTZ formou Nařízení děkana. Článek 7 Proděkani fakulty (1) Děkan FTZ jmenuje, případně odvolává zpravidla tyto proděkany: a) proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, b) proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium, c) proděkana pro mezinárodní vztahy, d) proděkana pro rozvoj fakulty. (2) Děkan může jmenovat i další proděkany, případně neobsadit některou z pozic uvedených v čl. 7, odst. 1 tohoto statutu. (3) K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkana se vyjadřuje AS FTZ. (4) Funkční období proděkanů trvá nejdéle do ukončení funkčního období děkana. (5) Proděkani jednají jménem FTZ zejména ve věcech administrativně správních, řídí úseky činností stanovené děkanem nebo z pověření děkana formou interního předpisu. Dále metodicky řídí vedoucí kateder ve svěřeném úseku činnosti. (6) Proděkani zastupují děkana způsobem, který určí děkan. Jednoho z proděkanů určí děkan svým zástupcem prvním proděkanem

8 Článek 8 Vědecká rada FTZ (1) Členy Vědecké rady FTZ (dále jen VR FTZ ) jmenuje a případně odvolává děkan FTZ. Návrh děkana FTZ na jmenování a případné odvolání členů VR FTZ schvaluje AS FTZ. (2) Členství ve VR FTZ je čestné a nezastupitelné. (3) Předsedou VR FTZ je děkan FTZ. (4) Působnost VR FTZ je určena 29 a 30 zákona. (5) Pravidla zasedání a způsob jednání VR FTZ určuje Jednací řád VR FTZ. Článek 9 Disciplinární komise FTZ (1) Činnost disciplinární komise FTZ (dále jen DK FTZ ) je upravena v 31 zákona. (2) Členy disciplinární komise jmenuje děkan FTZ z řad studentů FTZ a akademických pracovníků FTZ. Návrh děkana FTZ na jmenování a odvolání členů disciplinární komise schvaluje AS FTZ. (3) Disciplinární komise se skládá ze dvou akademických pracovníků a dvou studentů FTZ. Předsedu komise jmenuje děkan FTZ. (4) Komise zasedá podle potřeby, je svolávána svým předsedou a předkládá návrhy děkanovi FTZ. (5) Při jednání se komise řídí Disciplinárním řádem pro studenty ČZU a Disciplinárním řádem FTZ. (6) Funkční období disciplinární komise je dvouleté. Článek 10 Tajemník fakulty (1) Tajemník FTZ řídí hospodaření a vnitřní správu FTZ v rozsahu stanoveném interním předpisem, tj. Nařízením děkana FTZ dle 32 odst. 1 zákona. (2) Tajemníka FTZ jmenuje a případně odvolává děkan FTZ. Tajemník je jmenován na základě výběrového řízení. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení ČZU. (3) Tajemník FTZ je vedoucím děkanátu FTZ, metodicky řídí tajemníky kateder a vedoucí zaměstnance ostatních organizačních jednotek FTZ

9 Článek 11 Kolegium děkana a poradní orgány fakulty (1) Kolegium děkana je stálý poradní orgán děkana. O jeho složení rozhoduje děkan. (2) Kolegium děkana svolává podle potřeby děkan. (3) Další poradní orgány FTZ se člení na poradní sbory děkana a pracovní skupiny. Pracovní skupiny jsou zřizovány děkanem a v rámci svých pravomocí také proděkany a tajemníkem fakulty. Část třetí Organizační struktura FTZ Článek 12 Organizační jednotky fakulty (1) FTZ se člení na: a) katedry, b) odborné útvary řízené děkanem a proděkany, c) děkanát a další pracoviště děkanátu řízená tajemníkem fakulty. (2) Organizační a administrativní činnosti související s výukou a se studiem jsou zajišťovány Studijním oddělením FTZ. (3) Organizační a administrativní činnosti související s vědeckou a výzkumnou činností a doktorským studiem jsou zajišťovány Oddělením pro vědu, výzkum a doktorské studium. (4) Organizační a administrativní činnosti související se spoluprací se zahraničím v rámci pedagogické činnosti, výzkumu, mobilit studentů a akademických pracovníků jsou zajišťovány Oddělením mezinárodních vztahů FTZ. (5) Obsazení pracovního místa vedoucího katedry probíhá na základě výběrového řízení. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení ČZU. O odvolání z pracovního místa vedoucího katedry rozhoduje děkan, je-li dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa vedoucího katedry a je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí katedry může tohoto místa vzdát. O případném odvolání pracovníků odborných útvarů řízených děkanem a proděkany, děkanátu a dalších pracovišť děkanátu řízených tajemníkem fakulty rozhoduje děkan. (6) Děkan FTZ zřizuje podle potřeby krátkodobě i dlouhodobě pracující poradní orgány a komise fakulty, nezbytné pro podporu řízení výzkumu, výuky, managementu a propagace fakulty. O obsazení těchto poradních orgánů a komisí rozhoduje děkan FTZ

10 (7) Zásady organizace a řízení všech útvarů fakulty upravuje Organizační řád FTZ, který je stanoven Nařízením děkana, jakožto samostatný vnitřní předpis FTZ. Článek 13 Katedry (1) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení kateder rozhoduje AS FTZ na návrh děkana fakulty. (2) Katedru tvoří akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci, techničtí a administrativní zaměstnanci a studenti doktorských studijních programů. Se souhlasem děkana mohou být hosty katedry externí pracovníci, stážisté a hostující zahraniční pracovníci. (3) Katedru řídí vedoucí katedry. (4) Náplň činnosti vedoucího katedry: a) odpovídá za plnění pedagogických a vědeckovýzkumných činností, vyplývajících z krátkodobé i dlouhodobé strategie rozvoje a dlouhodobého záměru FTZ a ČZU, b) odpovídá za personální řízení a personální rozvoj podřízených zaměstnanců, c) odpovídá za finanční hospodaření katedry a hospodaření se svěřenými prostředky, d) odpovídá za vytváření příjemného tvůrčího a společensky prospěšného pracovního klimatu odpovídajícího univerzitnímu prostředí, které je nediskriminační pro všechny zaměstnance. (5) Vedoucí katedry ustanovuje a ruší ustanovení zaměstnance s pracovní náplní tajemníka katedry po předchozím souhlasu uděleném tajemníkem fakulty. Vedoucí katedry nebo jím pověřený administrativní zaměstnanec nebo zástupce vedoucího katedry odpovídá za organizační a hospodářské zajištění úkolů katedry. (6) Pracovní náplň zaměstnanců katedry je stanovena písemným dokumentem vedoucím katedry v souladu s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Článek 14 Další pracoviště fakulty (1) O zřízení dalších pracovišť FTZ rozhoduje AS FTZ na návrh děkana v souladu s potřebami FTZ. (2) Pracovní náplň zaměstnanců dalších pracovišť je stanovena písemným dokumentem vedoucím příslušného pracoviště v souladu s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. (3) Organizačně-správní řízení těchto pracovišť zajišťuje tajemník fakulty

11 Část čtvrtá Studium na FTZ Článek 15 Přijímací řízení (1) Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na FTZ a náležitosti přijímacího řízení jsou dány 48 až 50 zákona. (2) Pro přijímací řízení ke studiu na FTZ platí zásady uvedené ve Statutu ČZU a ve Studijním a zkušebním řádu ČZU. FTZ zveřejňuje na úřední desce FTZ a webových stránkách FTZ lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a podmínky přijímacího řízení. (3) Děkan fakulty upravuje pravidla, průběh a další podmínky pro přijímání ke studiu do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů každoročně v Nařízení děkana zveřejněném na Úřední desce a webových stránkách FTZ. (4) Podmínky a pravidla přijímacího řízení vydané Nařízením děkana schvaluje AS FTZ. (5) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. (6) Zápis do studia se uskutečňuje ve smyslu 51 zákona. Článek 16 Průběh a ukončení studia (1) Náležitosti průběhu a ukončení studia jsou dány 51 až 57 zákona. Podrobnosti určuje Studijní a zkušební řád ČZU, kterým se FTZ řídí. (2) FTZ vydává vysokoškolské diplomy, dodatky k diplomu a doklady o vykonaných zkouškách na základě zákona, rozhodnutí Národního akreditačního úřadu a Statutu ČZU. Předávání se koná zpravidla slavnostním způsobem. Článek 17 Stipendia a poplatky spojené se studiem (1) FTZ se řídí Stipendijním řádem ČZU, Stipendijním řádem FTZ a 91 zákona. (2) Poplatky spojené se studiem jsou určovány v souladu s 58 zákona, a stanoveny děkanem formou interního předpisu FTZ. Jejich výše je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek FTZ

12 Článek 18 Studijní plány a studijní a zkušební řády (1) Akreditované studijní programy jsou upraveny ve studijních plánech. Studijní plán upravuje podmínky, které musí student splnit, aby úspěšně absolvoval univerzitní vzdělání, které FTZ zajišťuje. (2) Studijní plány jsou organizovány podle zásad uvedených v zákoně a v souladu s požadavky Národního akreditačního úřadu a zejména obsahují: a) popis studijních programů, b) obsah vyučovaných předmětů a jejich zařazení do výuky, c) požadavky na praxe a exkurze, d) profil a uplatnění absolventa. (3) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech ČZU v Praze a Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech ČZU v Praze platí v plné míře pro FTZ. Specifické požadavky, vyplývající ze studijních plánů pro studium na FTZ, vyhlašuje děkan formou interních předpisů. Komplexní hodnocení studijní úspěšnosti je prováděno na základě evropských norem kreditního systému ECTS. Část pátá Studenti a zaměstnanci FTZ Článek 19 Studenti (1) Uchazeč o studium se stává studentem FTZ (po přijetí na FTZ podle 50 odst. 2 zákona) dnem zápisu do studia ( 61 odst. 1 zákona). (2) Studenti zapsaní do studia skládají imatrikulační slib. Znění imatrikulačního slibu je uvedeno v příloze č. 1 tohoto statutu. (3) Práva a povinnosti studentů se řídí 61 až 63 zákona, Studijními řády a Statutem ČZU. (4) Důsledky porušení povinností studenta jsou stanoveny 64 až 69 zákona a Disciplinárním řádem FTZ. (5) Studentům mohou být přiznána stipendia podle 91 zákona. Stipendia jsou přiznávána podle Stipendijního řádu ČZU, Stipendijními programy FTZ a Stipendijním řádem pro studenty DSP na FTZ ČZU v Praze. (6) Studenti, kteří řádně ukončili studium ( 55 odst. 1 zákona), skládají promoční slib. Znění promočního slibu je uvedeno v příloze č. 2 tohoto statutu

13 Článek 20 Akademičtí pracovníci (1) Akademičtí pracovníci jsou v pracovněprávním vztahu k ČZU a jsou organizačně začleněni na pracovištích FTZ. Vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost ( 70 odst. 1 zákona). (2) Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. (3) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny ve vnitřním předpisu Řád výběrového řízení ČZU jakožto ve vnitřním předpisu ČZU podle 17 odst. 1 písm. f) zákona. (4) Odměňování akademických pracovníků určuje Vnitřní mzdový předpis ČZU jakožto vnitřní předpis ČZU podle 17 odst. 1 písm. d) zákona. (5) Postavení a další podmínky týkající se akademických pracovníků zařazených na pracovním místě mimořádného profesora a hostujícího profesora upravuje 70 odst. 2 zákona a Statut mimořádného a hostujícího profesora ČZU jakožto vnitřní předpis ČZU podle 17 odst. 1 písm. k) zákona. Článek 21 Ostatní zaměstnanci FTZ (1) Kromě akademických pracovníků působí na FTZ zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné, administrativně správní a hospodářské činnosti nezbytné pro naplňování úlohy FTZ a ČZU. (2) Zaměstnanci uvedení v čl. 21 odst. 1 tohoto statutu jsou v pracovněprávním vztahu k ČZU, organizačně jsou začleněni na některé z pracovišť FTZ. Obsah činnosti těchto zaměstnanců je dán jejich pracovní náplní. Jejich odměňování určuje Vnitřní mzdový předpis ČZU. Článek 22 Etika jednání studentů a zaměstnanců FTZ (1) Základní etické principy mezinárodní akademické komunity jsou platné pro zaměstnance i studenty FTZ v rámci jejich akademických a dalších aktivit v univerzitní i mimouniverzitní sféře. Etický kodex České zemědělské univerzity v Praze, jakožto interní předpis ČZU, determinuje základní etické principy ve vzdělávací a tvůrčí činnosti a ohledně působení ve veřejném prostoru. (2) K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu České zemědělské univerzity v Praze je ustavena etická komise

14 Část šestá Hodnocení činnosti a zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na FTZ Článek 23 Hodnocení činnosti a zajišťování kvality (1) Při zajišťování kvality a vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČZU postupuje ve smyslu 77b zákona, dalších ustanovení zákona a Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností České zemědělské univerzity v Praze jakožto vnitřního předpisu ČZU podle 17 odst. 1 písm. j) zákona. (2) FTZ a její pracoviště jsou periodicky hodnoceny v rámci ČZU (výroční zpráva o činnosti, výroční zpráva o hospodaření) v termínu a dle kritérií stanovených rektorem. (3) FTZ každoročně zpracovává výroční zprávu o činnosti a předkládá ji k projednání AS FTZ. (4) Děkan může dále stanovit další kritéria a termíny hodnocení v souladu s potřebami FTZ. Část sedmá Činnosti a hospodaření FTZ Článek 24 Hospodaření fakulty (1) Pravidla hospodaření FTZ vycházejí ze Statutu ČZU a dalších vnitřních předpisů ČZU. (2) Děkanem předložený návrh rozdělení finančních prostředků FTZ schvaluje AS FTZ, který zároveň kontroluje jejich využívání. (3) Děkan jedná jménem fakulty ve všech záležitostech, pokud tyto nenáleží rektorovi, případně kvestorovi ČZU. (4) Proděkani jednají v záležitostech týkajících se jejich funkcí. (5) Tajemník fakulty jedná ve věcech občansko-správních a administrativně ekonomických. Děkan může zmocnit k jednání jménem fakulty pracovníky fakulty nebo jiné osoby

15 Část osmá Akademické obřady a symboly Článek 25 Insignie FTZ a obřady (1) Akademické insignie fakulty, řetězy a akademické žezlo, jsou výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů. Akademické insignie jsou uloženy u tajemníka fakulty. (2) Při akademických obřadech se používají akademické insignie fakulty a taláry. (3) Způsob užívání akademických insignií, talárů a průběh akademických obřadů stanoví děkan fakulty v souladu s tradicemi fakulty a Statutem ČZU. (4) Znění imatrikulačního a promočních slibů je uvedeno v příloze tohoto Statutu (Příloha č. 1 a č. 2). Část devátá Závěrečná ustanovení Článek 26 Závěrečná ustanovení (1) Statut FTZ se doplňuje a mění na návrh děkana fakulty, po schválení AS FTZ a AS ČZU dle 27 odst. písm. b) a 9 odst. 1 písm. b) zákona. (2) Tímto se ruší Statut FTZ ČZU schválený AS ČZU dne (3) Nedílnou součásti Statutu FTZ jsou přílohy č. 1 a 2. (4) Tento Statut FTZ nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS ČZU

16 Příloha č. 1 Imatrikulační slib FTZ ČZU v Praze My, studenti Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze slibujeme dnes při slavnostním zahájení studia, že budeme v souladu s Ústavou ČR plnit povinnosti občana České republiky, že budeme plnit povinnosti vyplývající ze zákona o vysokých školách, ze Statutu České zemědělské univerzity v Praze a Fakulty tropického zemědělství, Studijního a zkušebního řádu ČZU a všech odvozených vnitřních předpisů ČZU, že vynaložíme veškeré studijní a pracovní úsilí, abychom dosáhli vysoké úrovně odborných znalostí, dovedností a celkové vzdělanosti, že svou prací a svým jednáním budeme usilovat o dobré jméno své fakulty a celé České zemědělské univerzity v Praze, že během studia budeme respektovat lidská práva a principy humanity a demokracie, že budeme vystupovat vždy čestně, dbát etiky akademického společenství a jednat zodpovědně ku prospěchu svému, své vlasti a celého lidského společenství. I

17 Příloha č. 2 Promoční slib absolventů studia FTZ ČZU v Praze My, absolventi Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, slibujeme dnes při slavnostním ukončení studia, že se na základě nabytých znalostí budeme snažit všemi silami podporovat rozvoj svého národa a plně je využijeme ku prospěchu naší společnosti, že budeme dále prohlubovat své odborné znalosti a dovednosti a své povinnosti budeme konat řádně a svědomitě v souladu s platnými právními normami, že budeme usilovat o rozvoj a prosperitu lidské společnosti a chránit přírodu, jako nenahraditelnou součást lidského života, že budeme prosazovat principy rozvoje a pomoci společenstvím v zemích s nepříznivými přírodními, klimatickými, ekonomickými i politickými podmínkami, jakož i principy tolerance mezi etniky a národy, že jako absolventi Fakulty tropického zemědělství budeme jednat čestně, abychom byli důstojnými reprezentanty naší alma mater a aby všechno naše konání bylo ve shodě s posláním vysokoškolsky vzdělaného člověka a přispívalo k šíření dobrého jména Fakulty tropického zemědělství a celé České zemědělské univerzity v Praze. II

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Jednací řád Vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České zemědělské

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna Novelizace ze dne 1. dubna 2015

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna Novelizace ze dne 1. dubna 2015 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Novelizace ze dne 1. dubna 2015 P r e a m b u l e Vzdělávání má klíčovou úlohu v individuálním i společenském rozvoji, je

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT VYSOKÉ ŠKOLY MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03

Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-17/03-ÚZ03 Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci 05. 06. 2019 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-17/03-ÚZ03 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 (III.

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Schváleno Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci 28. srpna 2017 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 novelizace ze dne 28. srpna 2017 P r e a m

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 Účinnost v aktuálním znění: 14. 9. 2018 I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty

Více

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017

S T A T U T. FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 S T A T U T FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 31. května 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty zdravotnických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 11. 9. 2017 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ STATUT FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-SD-5/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA- SMĚRNICE DĚKANA Směrnice děkana FZV UP pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na Fakultě zdravotnických věd Univerzity

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více