Základy společenských věd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy společenských věd"

Transkript

1 Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní vztahy, tržní eknmika, nárdní hspdářství a úlha státu v eknmice, finance), Výchva ke zdraví a průřezvých témat Osbnstní a sciální výchva, Multikulturní výchva, Výchva k myšlení v glbálních suvislstech. Jak takvý si klade za cíl naučit žáky rientvat se v základních splečenských jevech a prcesech, jež jsu sučástí každdenníh živta. Rzvíjet pzitivní hdntvý systém a vést žáky k vědmé reflexi vlastníh jednání i jednání statních. Dále upevňvat dpvědnst za sebe, míst a splečnst, ve které žiji. Výuka je směřvána k pdpře schpnsti diskutvat, věcně argumentvat, rzpznávat negativní steretypy či případné manipulativní strategie v rámci veřejnéh živta. Velký důraz je kladen na przumění a respektvaní základních demkratických principů. Snažíme se vést žáky ke vzájemné tleranci a splupráci. V rámci výuky jsu rvněž využívány vzdělávací prgramy splečnsti Člvěk v tísni, prjekt Práv d škl a další. Obsahvé, časvé a rganizační vymezení vyučvacíh předmětu Základy splečenských věd se vyučují v prvním, druhém a třetím rčníku s dvuhdinvu dtací za týden v celé třídě. Ve třetím rčníku mají studenti na výběr něklik splečenskvědních seminářů, které se tvírají pdle zájmu studentu. Seminář má jednhdinvu dtaci týdně. V maturitním rčníku mhu studenti navštěvvat pětihdinvý předmět základy splečenských věd a dále Přípravný seminář k maturitě Občanský a splečenskvědní základ s hdinvu dtací 1,5 h týdně. Výchvné a vzdělávací strategie Kmpetence k učení Systematicky vede žáky k práci s pjmy a infrmacemi Seskupvání pjmů d skupin pdle nejrůznějších hledisek Odvzvání významu z etymlgie slva (srvnání s cizími jazyky) Vytváření kntextu (spjitst se známými slvy) Vytváření asciací se známu infrmací Vede žáky k zpracvání suvislstí Využití grafů, myšlenkvých map, strukturvání textu Rzvíjí schpnst číst s przuměním Utváření tázek k textu Lgická struktura textu (skládání, rzklad textu) Rzvíjí schpnst aktivně nasluchat Základy splečenských věd 1

2 Vede žáky k aktivní práci se sešitem (vlastním prtfliem) Vnímání pkrku v učení (zpětná vazba, reflexe ) Kmpetence k řešení prblémů Zařazuje d výuky prblémvé úlhy Nabízí vhdné způsby řešení Práce s analgií Hledání strategií Asciační princip Vede žáky k przkumání phledů a názrů lišících se d jeh vlastních Kmpetence kmunikativní Vede žáky k systematické práci s textem Utváření titulku (sumarizace textu) Prezentace textu (shrnutí pdstaty, lgická sudržnst) Vyhledání pdstatnéh místa v textu Zaujetí vlastníh stanviska k textu Dbá na rzvj jazykvých kmpetencí Frmulace diskusních příspěvků Utváření argumentů pr a prti Dbá na ddržvání základních pravidel neverbální kmunikace při sebeprezentaci žáka Vede žáky k utváření strategií řešení knfliktu Zprstředkvává alternativní strategie při kmunikaci Umění vyhnut se nežáducímu tématu Vlba vhdných slv, gestikulace, tónu Umění klást tázky, pžádat vysvětlení Umění pravit, uznat chybu, zdůvdnit stanvisk Kmpetence sciální a persnální Vede žáky k účinné splupráci Skupinvá práce Mezitřídní splupráce v rámci prjektů Vede žáky k utváření pzitivníh brazu sbě samých Praktivní přístup ke vzdělání Nebát se chybvat, umění pučit se z chyb Základy splečenských věd 2

3 Vede žáky ke zvyšvání samstatnsti a dpvědnsti Spluúčast studentů na utváření cílů a pravidel Důsledné ddržvání dhdnutých pravidel Dknčení práce v dhdnuté kvalitě a termínu Kmpetence bčanské Rzvíjí vědmí sunáležitsti a dpvědnsti za splečnu práci Aplikace demkratických zásad uvnitř skupiny, třídy, škly Pmáhá žákvi frmvat realisticku představu jeh studiu a vývji Vede žáky k tmu, aby si byli vědmi svéh myšlení a jednání Zvyšuje citlivst žáků ke glbálním, multikulturním a eklgickým prblémům Vede žáky k akceptaci dlišnéh stanviska, utváření kmprmisu Kmpetence k pdnikavsti Seznamuje žáky s mžnstmi prfesníh zaměření s hledem na jejich schpnsti a zájmy Vede žáky ke kritickému hdncení rizik v reálných živtních situacích Reflektuje splečenské dění, tržní prstředí a mžnsti pdnikání Zařazuje d výuky takvé úkly a aktivity, které vedu k pdpře samstatnéh rzhdvaní, dpvědnsti vzhledem k stanveným cílům, reflexi plánvané činnsti Základy splečenských věd 3

4 Vzdělávací bsah Rčník 1 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) ČLOVĚK JAKO JEDINEC Vysvětlí vznik vjemu, identifikuje rzdíl mezi pčitkem a vjemem. Na příkladu jedntlivých smyslvých vjemů bjasní princip jejich vzniku, určí, c je receptrem, a jmenuje základní pruchy vnímání. Vysvětlí, jaké faktry efektivně zvyšují paměť či pzrnst, případně, c může paměť, resp. pzrnst snížit. Definuje pjem IQ. Vyjmenuje základní kgnitivní prcesy a vysvětlí jejich význam v prcesu učení. Prvná různé metdy učení a vybere nejúčinnější pr své studium. Uplatňuje zásady duševní hygieny Objasní, prč a jak se lidé dlišují ve svých prjevech chvání. Prvná vývj sbnsti v jedntlivých fázích živta. Vymezí typické charakteristiky jedntlivých vývjvých etap, zejména pubescence a adlescence. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) ČLOVĚK JAKO JEDINEC Pdstata lidské psychiky Vědmí pdnět, pčitek, práh čivsti, vjem Smyslvé vjemy Kgnitivní prcesy: Myšlení Paměť krátkdbá versus dluhdbá, prces zapamatvání Pzrnst záměrná versus bezděčná Inteligence c bsahuje IQ Učení příklady druhů učení, hygiena učebníh prcesu, vlní prcesy (mtivace, emtivita) Osbnst člvěka Temperament versus charakter (Hippkrates, Pavlv, Kretschmer, Eysenck, Jung) Vývjvá psychlgie (akcent pubescence, adlescence) Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Pznávání a rzvj vlastní sbnsti; Myšlení a pržívání. Psychický a sciální vývj Výchva ke zdraví; Změny v živtě člvěka a jejich reflexe; Způsby sebereflexe a kntrly emcí. Změny v bdbí adlescence. Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Rizika v blasti sexuálníh a reprdukčníh zdraví Základy splečenských věd 4

5 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) Využívá své pznatky při sebepznávání např. vyhdntí si rysy svéh temperamentu na Eysenckvě škále temperamentů. Na příkladech ilustruje vhdné způsby vyrvnání se s nárčnými živtními situacemi. Vysvětlí pjmy stres, frustrace, deprivace. Definuje základní psychické pruchy. Orientuje se základním způsbem v systému pradenství. Umí vybrat a naplánvat efektivní cestu pmci v nárčných živtních situacích, např. dpručí vhdnu dbrnu pmc. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Definuje scializační prces (umí vyjmenvat jeh fáze). Na příkladu dlží rzdíl mezi sciální rlí a sciální pzicí. Rzliší na příkladech úspěšnu a neúspěšnu Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Psychlgie v každdenním živtě Zátěžvé situace Základní psychické pruchy Systém praden ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Splečenská pdstata člvěka Scializace (rle versus pzice) Asertivní kmunikace Zvládání knfliktu Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Seberegulace ; Předcházení zátěžvým situacím. Zvládání zátěžvých situací Výchva ke zdraví; Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Zátěžvé situace, stres a způsby jeh zvládání, důsledky stresu v blasti fyzickéh, duševníh a sciálníh zdraví. Sciální dvednsti ptřebné při řešení prblémů v nečekaných, slžitých a krizvých situacích. Zdravý způsb živta a péče zdraví psychhygiena. Osbnstní a sciální výchva; Sciální kmunikace; Výchva ke zdraví; Vztahy mezi lidmi a frmy sužití; Partnerské vztahy, manželství, Základy splečenských věd 5

6 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) kmunikaci, manipulaci, asertivní jednání, nasluchání či empatii Klasifikuje skupinvu strukturu splečnsti. Umí definvat pjem primární skupina a vysvětlí její význam pr scializaci jedince ve splečnsti. Identifikuje rzdíl mezi pjmy primární skupina a primární vztah. Zná alespň dva autry stratifikačních terií a umí ppsat jejich kncepci rzdělení splečnsti. Umí rzlišit mezi splečnstí mbilitně uzavřenu a tevřenu, na příkladu vysvětlí pjmy vertikální a hrizntální mbilita. Ppíše sciální strukturu české splečnsti. Przumí významu splečenskéh řádu pr sudržnst skupiny, resp. splečnsti, vysvětlí pjem anmie. Na příkladech dlží různé způsby chápání splečenských nrem, definuje pjem deviace. Uvede příklady sciální kntrly Przumí vlivu skupin a subkultur na člvěka. Identifikuje diskriminaci a intleranci k jiným skupinám. Aplikuje dsavadní pznatky na ppis základních splečenských prblémů a usuzuje na mžná řešení Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Sciální struktura splečnsti Skupinvá struktura splečnsti Sciální stratifikace (mbilita) Splečenský řád nrmy versus deviace, sciální kntrla Sciální fenmény a prcesy Sciální prblémy Sciální deviace Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby rdičvství, neúplná rdina. Vztahy v rdině, mezigenerační sužití, pmc nemcným a handicapvaným lidem. Mdely sciálníh chvání v intimních vztazích. Rzvj sciálních dvednstí pr živt s druhými lidmi. Rizika spjená s vlbu živtníh partnera, krizvé situace v rdině. Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Skryté frmy a stupně individuálníh násilí a zneužívání. Autdestruktivní závislsti a kriminalita suvisející s těmit jevy. Výrba, držení a zprstředkvání nelegálních návykvých látek, návykvé látky a bezpečnst v dpravě. Základy splečenských věd 6

7 Rčník 2 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) OBČAN VE STÁTĚ Vymezí pjem státu s důrazem na jeh definiční znaky (území, byvatelstv, státní mc) a základní funkce. Rzliší různá uspřádání státu (unitární, federace ) a základní frmy vlády. Určí základní principy právníh státu. Určí hlavní subjekty mci zákndárné, výknné a sudní v ČR, rzliší jejich pravmci a náplň činnsti. Przumí významu a funkci ústavy Identifikuje základní hdnty a principy mderní evrpské demkracie. Rzliší znaky demkratickéh a ttalitníh státu. Ppíše strukturu státní správy a územní samsprávy ČR. Uvede příklady mžné plitické participace. Rzliší mezi knvenčními a neknvenčními způsby plitické participace. Zná druhy plitických prgramů a z ukázky usudí, jaký druh plitickéh prgramu se jedná. Charakterizuje znaky demkratických vleb. Vysvětlí rzdíl mezi aktivním a pasivním vlebním Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) OBČAN VE STÁTĚ Stát Znaky, funkce státu Frmy státu Právní stát Znaky právníh státu, dělení státní mci Ústava ČR (1. ústava ČSR, 1920) Demkracie Principy a pdby reálné demkracie Právní versus sciální stát Pdstata bčanské splečnsti Plitický živt ve státě plitická participace, druhy plitických prgramů, vlby a vlební systémy Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Glbální prblémy ; Organizace zabývající se lidskými právy Multikulturní výchva; Základní prblémy scikulturních rzdílů; Jaké pstje a jednání prvázejí xenfbii, rasismus, intleranci a extremismus Dějepis; Athény klébka demkracie. Vznik vývj a rzpad Versailleskéh systému Ústavní vývj. Českslvensk mezi dvěma světvými válkami Základy splečenských věd 7

8 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) právem (zná jedntlivé věkvé hranice aktivníh a pasivníh vlebníh práva v ČR). Vysvětlí pdstatu pměrnéh a většinvéh vlebníh systému Charakterizuje LZPS. Na příkladech rzpzná prušvání lidských práv a umí rzlišit, jaká práva se jedná. Rzpzná na knkrétních příkladech pdpru a prpagaci hnutí směřujících k ptlačvání práv a svbd člvěka. Jmenuje některá významná hnutí a rganizace zabývající se chranu lidských práv. Vysvětli funkci a ppíše náplň práce mbudsmana Definuje pjem idelgie, plitická dktrína vysvětlí jejich vzájemný vztah. Identifikuje nástrje ttalitních režimů, které je udržují u mci. Prvná základní shdy a rzdíly mezi ttalitními režimy OBČAN A PRÁVO Vymezí pjmy práv a mc a bjasní jejich vzájemný vztah. Przumí významu práva ve splečnsti. Orientuje se v systému práva (vládá základní klasifikaci hmtné versus prcesní, veřejné versus Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Lidská práva Listina základních práv a svbd (Štrasburk versus Haag) Funkce mbudsmana Idelgie Znaky a funkce Přehled vybraných idelgií liberalismus versus knzervatismus, fašismus versus nacismus, kmunismus versus scialismus, anarchismus OBČAN A PRÁVO Práv a spravedlnst Právní vědmí Práv a mrálka Veřejné a sukrmé práv Systém právních dvětví (druhy práva) Základy splečenských věd 8 Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Člvěk a svět práce; Pracvněprávní vztahy; Pracvní práv. Bezpečnst práce Osbnstní a sciální

9 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) sukrmé práv ). Rzliší právní a neprávní nrmy. Jmenuje některá právní dvětví a uvede, zda patří d veřejnéh či sukrméh práva Przumí pdstatě právní dpvědnsti. Charakterizuje právní subjektivitu. Umí rzlišit mezi právní subjektivitu a právní způsbilstí. Rzliší pdstatu fyzické a právnické sby. Vysvětlí pjem právní vztah a vymezí předmět právních vztahů. Vymezí pdmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů. Ppíše hierarchický systém právních předpisů v ČR. Uvede základní fáze legislativníh prcesu v ČR. Vysvětlí rzdíl mezi platnstí a účinnstí zákna. Sumarizuje všebecné pdmínky smluv. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Práv v každdenním živtě Právní subjektivita Způsbilst k právním úknům Právní vztah vznik a zánik důležitých právních vztahů, účastníci právních vztahů, předmět právních vztahů Právní řád ČR tvrba práva (legislativní prces), platnst versus účinnst zákna Prameny práva (druhy právních nrem) Všebecné pdmínky smluv Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby výchva; Mrálka všedníh dne; Mrálka a zdpvědnst Charakterizuje strukturu systému becných sudů. Vysvětlí význam a pstavení Ústavníh sudu. Ppíše hlavní náplň vybraných právnických prfesí. Rzliší bčanské a trestní řízení a umí ppsat jeh průběh. Uvede rzdíl mezi trestním činem a přestupkem. Vymezí pdmínky trestní dpvědnsti. Orgány právní chrany Právnické prfese advkacie, ntáři, státní zástupci, sudci Účel a průběh bčanskéh sudníh řízení Orgány činné v trestním řízení Základy splečenských věd 9

10 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) Uvede příklady trestů, jmenuje některé plehčující, příp. přitěžující klnsti Charakterizuje právní pdmínky vzniku, změny a zániku pracvně právních vztahů. Jmenuje pdstatné náležitsti pracvní smluvy. Uvede pstup, jak uzavřít pracvní smluvu, příp. pdat výpvěď. Na příkladech uvede základní práva a pvinnsti účastníků pracvně právních vztahů. Objasní funkci dbrů. Uvede příklady, kdy a jaku smluvu mim pracvní pměr lze uzavřít a prč TRŽNÍ EKONOMIKA Na příkladu vysvětlí základní mechanismy fungvání trhu. Uvede, c se skrývá za základními tázkami c, jak a pr kh vyrábět. Rzliší základní typy eknmik. Objasní pdstatu průběhu křivek nabídky a pptávky. Vysvětlí princip tvrby tržní ceny. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Pracvní práv Pracvně právní vztahy Vznik, změny a zánik pracvníh pměru Pracvní dba, mzda versus plat Druhy smluv mim pracvní pměr TRŽNÍ EKONOMIKA Základní eknmické pjmy Makreknmie versus mikreknmie Základní eknmické tázky (c, jak, pr kh?) Typy eknmik tržní, příkazvá, zvykvá, smíšená Mikreknmie tržní mechanismus, nabídka versus pptávka, tvrba ceny Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Člvěk a svět práce Objasní základní principy fungvání příjmů a výdajů státu. Vysvětlí pdstatu základních makreknmických Nárdní hspdářství a úlha státu v eknmice Makreknmické cíle HNP (reálný, nminální, dmácí versus nárdní), inflace (deflace, Základy splečenských věd 10 Člvěk a svět práce Dějepis; hspdářská krize 1929, pválečný eknmický

11 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) ukazatelů a na příkladech uvede, jak vlivňují mmentální živtní úrveň bčanů. Charakterizuje základní makreknmické nástrje. Uvede rzdíl mezi fiskální a mnetární plitiku a vysvětlí jejich eknmicku funkci. Rzliší základní typy daní. Objasní na příkladech, jak bčan přispívá d státníh rzpčtu a c z něj získává Na příkladu histrickéh vývje směny bjasní funkci peněz. Charakterizuje základní finanční prdukty. Uvede principy vývje ceny akcií a mžnsti frem investic d cenných papírů, navrhne využití vlných finančních prstředků. Na příkladu vysvětlí, jak uplatňvat práva sptřebitele. Objasní funkci ČNB a její vliv na činnst kmerčních bank Rčník 3 Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) hyperinflace), zaměstnanst, cenvá stabilita (čisté vývzy) Makreknmické nástrje fiskální plitika (státní rzpčet, daně), mnetární plitika Finance Peníze funkce peněz Finanční prdukty Bankvní sustava ČNB versus kmerční banky, multiplikační tvrba peněz Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby vývj v Českslvensku Člvěk a svět práce Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Orientuje se ve vývji prcesů evrpské integrace Evrpská integrace Zeměpis Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Základy splečenských věd 11

12 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) p sknčení druhé světvé války. Identifikuje základní svbdy EU (vlný phyb zbží, sb, služeb a kapitálu). Rzlišuje funkce rgánů EU a uvede příklad jejich činnsti. Rzpzná členské země EU. Orientuje se v dpadech začlenění ČR d EU a d shengenskéh prstru Určí cíle a strukturu mezinárdních rganizací (RE, NATO, OSN) Orientuje se v hlavních glbálních prblémech sučasnéh světa. Uvede na příkladu, jak lze realizvat zásady udržitelnéh rzvje v běžném živtě. Rzpzná na knkrétních příkladech dpady glbalizace na živt bčanů ČR. Jmenuje hlavní hniska sučasnéh světvéh napětí, rzliší a prvná jejich příčiny a usuzuje na mžná řešení. Definuje termín rzvjvá splupráce a humanitární pmc a umí vysvětlit rzdíl mezi běma druhy pmci. Jmenuje některé humanitární rganizace půsbící na území ČR Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) EU pdstata, vznik, jedntný trh, rgány EU Mezinárdní splupráce Významné mezinárdní rganizace RE, NATO, OSN (vznik, sídl, rgány) Prces glbalizace Pzitiva a negativa glbalizace Hlavní světvá hniska napětí Humanitární pmc Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Žijeme v Evrpě; Evrpské kulturní křeny a hdnty. Evrpský integrační prces Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Humanitární pmc ; Mezinárdní instituce na pmc rzvjvé splupráci Glbální prblémy ; Nervnměrný vývj světa, hlavní světvá hniska napětí, terrismus Základy splečenských věd 12

13 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY Identifikuje na knkrétních mezních situacích zrd filzfickéh tázání. Rzpzná dlišnsti nahlížení světa (mýtus, nábženství, umění, filzfie). Určí předmět jedntlivých filzfických disciplín Rzlišuje významné nábženské systémy. Przumí rli nábženství v každdenním živtě člvěka. Identifikuje prjevy nábženské nesnášenlivsti a sektářskéh myšlení. Orientuje se v půsbnsti církví na území ČR Rzliší hlavní filzfické směry, uvede jejich klíčvé představitele a prvná řešení základních filzfických tázek v jedntlivých etapách vývje filzfickéh myšlení. Charakterizuje základní tematiku předskratvské filzfie. Identifikuje význam Skrata, Platónva učení idejích a Aristtelvy systematické filzfie v dalším vývji evrpskéh myšlení. Prvná antický a středvěký braz světa. Charakterizuje na příkladu názrů vybraných sbnstí středvěkéh myšlení hledání vzájemnéh vztahu víry a rzumu. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY Pdstata filzfie Víra v lidském živtě Nábženské systémy výchdní filzfie, mnteistické systémy (srvnání) Církve Sekty Filzfie v dějinách Přírdní řecká filzfie Parmenides, Herakleits Antika Skrates, Platn, Aristteles Středvěk Augustin, Akvinský Renesance (předěl v myšlení) Racinalismus Descartes Německý idealismus Hegel, Kant Iracinalismus versus pzitivismus Schpenhauer, Nietzsche, Cmte Vybrané filzfické směry 20. stletí existencinalismus, fenmenlgie, filzfie živta, strukturalismus, hermeneutika Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Mrálka všedníh dne; Sciální a mrální dilemata dby, v níž žiji. Jak mrálně jednám v praktických situacích všedníh dne. Jak hdntím mrálku vlastníh jednání a jak rzlišuji mezi dbrem a zlem ve svém živtě Pznávání a rzvj vlastní sbnsti; Jaký chci být a prč. C skutečně dělám a c mhu a chci udělat pr svůj sbní rzvj. Jak rzumím vlastnímu vývji, jaký mám vztah k vlastnímu tělu (tázka tělesnění becně), k vlastní psychice Výchva ke zdraví; Změny v živtě člvěka a jejich reflexe; Mdely vzájemnéh chvání suvisející s etickými a psychsciálními aspekty partnerskéh a sexuálníh živta Základy splečenských věd 13

14 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) Identifikuje duchvní, eknmické a plitické aspekty nástupu renesance. Zhdntí význam vědeckéh pznání a mžná rizika setrvání v intencích nvvěkéh mdelu filzfickéh tázání. Rzliší filzfická výchdiska racinalismu a empirismu. Zhdntí histrický význam hlavních myšlenek svícenské dby. Vysvětlí pdstatu německéh idealismu, bjasní princip Kantva kategrickéh imperativu. Identifikuje charakteristické znaky vybraných směrů 19. a 20. stletí Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Mediální výchva; Média a mediální prdukce; Prfesně etické kdexy Multikulturní výchva; Psychsciální aspekty multikulturality; Jak je mžné změnit a zlepšit przumění mezi lidmi různéh kulturníh půvdu Základy splečenských věd 14

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více