Základy společenských věd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy společenských věd"

Transkript

1 Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní vztahy, tržní eknmika, nárdní hspdářství a úlha státu v eknmice, finance), Výchva ke zdraví a průřezvých témat Osbnstní a sciální výchva, Multikulturní výchva, Výchva k myšlení v glbálních suvislstech. Jak takvý si klade za cíl naučit žáky rientvat se v základních splečenských jevech a prcesech, jež jsu sučástí každdenníh živta. Rzvíjet pzitivní hdntvý systém a vést žáky k vědmé reflexi vlastníh jednání i jednání statních. Dále upevňvat dpvědnst za sebe, míst a splečnst, ve které žiji. Výuka je směřvána k pdpře schpnsti diskutvat, věcně argumentvat, rzpznávat negativní steretypy či případné manipulativní strategie v rámci veřejnéh živta. Velký důraz je kladen na przumění a respektvaní základních demkratických principů. Snažíme se vést žáky ke vzájemné tleranci a splupráci. V rámci výuky jsu rvněž využívány vzdělávací prgramy splečnsti Člvěk v tísni, prjekt Práv d škl a další. Obsahvé, časvé a rganizační vymezení vyučvacíh předmětu Základy splečenských věd se vyučují v prvním, druhém a třetím rčníku s dvuhdinvu dtací za týden v celé třídě. Ve třetím rčníku mají studenti na výběr něklik splečenskvědních seminářů, které se tvírají pdle zájmu studentu. Seminář má jednhdinvu dtaci týdně. V maturitním rčníku mhu studenti navštěvvat pětihdinvý předmět základy splečenských věd a dále Přípravný seminář k maturitě Občanský a splečenskvědní základ s hdinvu dtací 1,5 h týdně. Výchvné a vzdělávací strategie Kmpetence k učení Systematicky vede žáky k práci s pjmy a infrmacemi Seskupvání pjmů d skupin pdle nejrůznějších hledisek Odvzvání významu z etymlgie slva (srvnání s cizími jazyky) Vytváření kntextu (spjitst se známými slvy) Vytváření asciací se známu infrmací Vede žáky k zpracvání suvislstí Využití grafů, myšlenkvých map, strukturvání textu Rzvíjí schpnst číst s przuměním Utváření tázek k textu Lgická struktura textu (skládání, rzklad textu) Rzvíjí schpnst aktivně nasluchat Základy splečenských věd 1

2 Vede žáky k aktivní práci se sešitem (vlastním prtfliem) Vnímání pkrku v učení (zpětná vazba, reflexe ) Kmpetence k řešení prblémů Zařazuje d výuky prblémvé úlhy Nabízí vhdné způsby řešení Práce s analgií Hledání strategií Asciační princip Vede žáky k przkumání phledů a názrů lišících se d jeh vlastních Kmpetence kmunikativní Vede žáky k systematické práci s textem Utváření titulku (sumarizace textu) Prezentace textu (shrnutí pdstaty, lgická sudržnst) Vyhledání pdstatnéh místa v textu Zaujetí vlastníh stanviska k textu Dbá na rzvj jazykvých kmpetencí Frmulace diskusních příspěvků Utváření argumentů pr a prti Dbá na ddržvání základních pravidel neverbální kmunikace při sebeprezentaci žáka Vede žáky k utváření strategií řešení knfliktu Zprstředkvává alternativní strategie při kmunikaci Umění vyhnut se nežáducímu tématu Vlba vhdných slv, gestikulace, tónu Umění klást tázky, pžádat vysvětlení Umění pravit, uznat chybu, zdůvdnit stanvisk Kmpetence sciální a persnální Vede žáky k účinné splupráci Skupinvá práce Mezitřídní splupráce v rámci prjektů Vede žáky k utváření pzitivníh brazu sbě samých Praktivní přístup ke vzdělání Nebát se chybvat, umění pučit se z chyb Základy splečenských věd 2

3 Vede žáky ke zvyšvání samstatnsti a dpvědnsti Spluúčast studentů na utváření cílů a pravidel Důsledné ddržvání dhdnutých pravidel Dknčení práce v dhdnuté kvalitě a termínu Kmpetence bčanské Rzvíjí vědmí sunáležitsti a dpvědnsti za splečnu práci Aplikace demkratických zásad uvnitř skupiny, třídy, škly Pmáhá žákvi frmvat realisticku představu jeh studiu a vývji Vede žáky k tmu, aby si byli vědmi svéh myšlení a jednání Zvyšuje citlivst žáků ke glbálním, multikulturním a eklgickým prblémům Vede žáky k akceptaci dlišnéh stanviska, utváření kmprmisu Kmpetence k pdnikavsti Seznamuje žáky s mžnstmi prfesníh zaměření s hledem na jejich schpnsti a zájmy Vede žáky ke kritickému hdncení rizik v reálných živtních situacích Reflektuje splečenské dění, tržní prstředí a mžnsti pdnikání Zařazuje d výuky takvé úkly a aktivity, které vedu k pdpře samstatnéh rzhdvaní, dpvědnsti vzhledem k stanveným cílům, reflexi plánvané činnsti Základy splečenských věd 3

4 Vzdělávací bsah Rčník 1 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) ČLOVĚK JAKO JEDINEC Vysvětlí vznik vjemu, identifikuje rzdíl mezi pčitkem a vjemem. Na příkladu jedntlivých smyslvých vjemů bjasní princip jejich vzniku, určí, c je receptrem, a jmenuje základní pruchy vnímání. Vysvětlí, jaké faktry efektivně zvyšují paměť či pzrnst, případně, c může paměť, resp. pzrnst snížit. Definuje pjem IQ. Vyjmenuje základní kgnitivní prcesy a vysvětlí jejich význam v prcesu učení. Prvná různé metdy učení a vybere nejúčinnější pr své studium. Uplatňuje zásady duševní hygieny Objasní, prč a jak se lidé dlišují ve svých prjevech chvání. Prvná vývj sbnsti v jedntlivých fázích živta. Vymezí typické charakteristiky jedntlivých vývjvých etap, zejména pubescence a adlescence. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) ČLOVĚK JAKO JEDINEC Pdstata lidské psychiky Vědmí pdnět, pčitek, práh čivsti, vjem Smyslvé vjemy Kgnitivní prcesy: Myšlení Paměť krátkdbá versus dluhdbá, prces zapamatvání Pzrnst záměrná versus bezděčná Inteligence c bsahuje IQ Učení příklady druhů učení, hygiena učebníh prcesu, vlní prcesy (mtivace, emtivita) Osbnst člvěka Temperament versus charakter (Hippkrates, Pavlv, Kretschmer, Eysenck, Jung) Vývjvá psychlgie (akcent pubescence, adlescence) Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Pznávání a rzvj vlastní sbnsti; Myšlení a pržívání. Psychický a sciální vývj Výchva ke zdraví; Změny v živtě člvěka a jejich reflexe; Způsby sebereflexe a kntrly emcí. Změny v bdbí adlescence. Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Rizika v blasti sexuálníh a reprdukčníh zdraví Základy splečenských věd 4

5 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) Využívá své pznatky při sebepznávání např. vyhdntí si rysy svéh temperamentu na Eysenckvě škále temperamentů. Na příkladech ilustruje vhdné způsby vyrvnání se s nárčnými živtními situacemi. Vysvětlí pjmy stres, frustrace, deprivace. Definuje základní psychické pruchy. Orientuje se základním způsbem v systému pradenství. Umí vybrat a naplánvat efektivní cestu pmci v nárčných živtních situacích, např. dpručí vhdnu dbrnu pmc. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Definuje scializační prces (umí vyjmenvat jeh fáze). Na příkladu dlží rzdíl mezi sciální rlí a sciální pzicí. Rzliší na příkladech úspěšnu a neúspěšnu Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Psychlgie v každdenním živtě Zátěžvé situace Základní psychické pruchy Systém praden ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Splečenská pdstata člvěka Scializace (rle versus pzice) Asertivní kmunikace Zvládání knfliktu Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Seberegulace ; Předcházení zátěžvým situacím. Zvládání zátěžvých situací Výchva ke zdraví; Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Zátěžvé situace, stres a způsby jeh zvládání, důsledky stresu v blasti fyzickéh, duševníh a sciálníh zdraví. Sciální dvednsti ptřebné při řešení prblémů v nečekaných, slžitých a krizvých situacích. Zdravý způsb živta a péče zdraví psychhygiena. Osbnstní a sciální výchva; Sciální kmunikace; Výchva ke zdraví; Vztahy mezi lidmi a frmy sužití; Partnerské vztahy, manželství, Základy splečenských věd 5

6 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) kmunikaci, manipulaci, asertivní jednání, nasluchání či empatii Klasifikuje skupinvu strukturu splečnsti. Umí definvat pjem primární skupina a vysvětlí její význam pr scializaci jedince ve splečnsti. Identifikuje rzdíl mezi pjmy primární skupina a primární vztah. Zná alespň dva autry stratifikačních terií a umí ppsat jejich kncepci rzdělení splečnsti. Umí rzlišit mezi splečnstí mbilitně uzavřenu a tevřenu, na příkladu vysvětlí pjmy vertikální a hrizntální mbilita. Ppíše sciální strukturu české splečnsti. Przumí významu splečenskéh řádu pr sudržnst skupiny, resp. splečnsti, vysvětlí pjem anmie. Na příkladech dlží různé způsby chápání splečenských nrem, definuje pjem deviace. Uvede příklady sciální kntrly Przumí vlivu skupin a subkultur na člvěka. Identifikuje diskriminaci a intleranci k jiným skupinám. Aplikuje dsavadní pznatky na ppis základních splečenských prblémů a usuzuje na mžná řešení Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Sciální struktura splečnsti Skupinvá struktura splečnsti Sciální stratifikace (mbilita) Splečenský řád nrmy versus deviace, sciální kntrla Sciální fenmény a prcesy Sciální prblémy Sciální deviace Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby rdičvství, neúplná rdina. Vztahy v rdině, mezigenerační sužití, pmc nemcným a handicapvaným lidem. Mdely sciálníh chvání v intimních vztazích. Rzvj sciálních dvednstí pr živt s druhými lidmi. Rizika spjená s vlbu živtníh partnera, krizvé situace v rdině. Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Skryté frmy a stupně individuálníh násilí a zneužívání. Autdestruktivní závislsti a kriminalita suvisející s těmit jevy. Výrba, držení a zprstředkvání nelegálních návykvých látek, návykvé látky a bezpečnst v dpravě. Základy splečenských věd 6

7 Rčník 2 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) OBČAN VE STÁTĚ Vymezí pjem státu s důrazem na jeh definiční znaky (území, byvatelstv, státní mc) a základní funkce. Rzliší různá uspřádání státu (unitární, federace ) a základní frmy vlády. Určí základní principy právníh státu. Určí hlavní subjekty mci zákndárné, výknné a sudní v ČR, rzliší jejich pravmci a náplň činnsti. Przumí významu a funkci ústavy Identifikuje základní hdnty a principy mderní evrpské demkracie. Rzliší znaky demkratickéh a ttalitníh státu. Ppíše strukturu státní správy a územní samsprávy ČR. Uvede příklady mžné plitické participace. Rzliší mezi knvenčními a neknvenčními způsby plitické participace. Zná druhy plitických prgramů a z ukázky usudí, jaký druh plitickéh prgramu se jedná. Charakterizuje znaky demkratických vleb. Vysvětlí rzdíl mezi aktivním a pasivním vlebním Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) OBČAN VE STÁTĚ Stát Znaky, funkce státu Frmy státu Právní stát Znaky právníh státu, dělení státní mci Ústava ČR (1. ústava ČSR, 1920) Demkracie Principy a pdby reálné demkracie Právní versus sciální stát Pdstata bčanské splečnsti Plitický živt ve státě plitická participace, druhy plitických prgramů, vlby a vlební systémy Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Glbální prblémy ; Organizace zabývající se lidskými právy Multikulturní výchva; Základní prblémy scikulturních rzdílů; Jaké pstje a jednání prvázejí xenfbii, rasismus, intleranci a extremismus Dějepis; Athény klébka demkracie. Vznik vývj a rzpad Versailleskéh systému Ústavní vývj. Českslvensk mezi dvěma světvými válkami Základy splečenských věd 7

8 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) právem (zná jedntlivé věkvé hranice aktivníh a pasivníh vlebníh práva v ČR). Vysvětlí pdstatu pměrnéh a většinvéh vlebníh systému Charakterizuje LZPS. Na příkladech rzpzná prušvání lidských práv a umí rzlišit, jaká práva se jedná. Rzpzná na knkrétních příkladech pdpru a prpagaci hnutí směřujících k ptlačvání práv a svbd člvěka. Jmenuje některá významná hnutí a rganizace zabývající se chranu lidských práv. Vysvětli funkci a ppíše náplň práce mbudsmana Definuje pjem idelgie, plitická dktrína vysvětlí jejich vzájemný vztah. Identifikuje nástrje ttalitních režimů, které je udržují u mci. Prvná základní shdy a rzdíly mezi ttalitními režimy OBČAN A PRÁVO Vymezí pjmy práv a mc a bjasní jejich vzájemný vztah. Przumí významu práva ve splečnsti. Orientuje se v systému práva (vládá základní klasifikaci hmtné versus prcesní, veřejné versus Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Lidská práva Listina základních práv a svbd (Štrasburk versus Haag) Funkce mbudsmana Idelgie Znaky a funkce Přehled vybraných idelgií liberalismus versus knzervatismus, fašismus versus nacismus, kmunismus versus scialismus, anarchismus OBČAN A PRÁVO Práv a spravedlnst Právní vědmí Práv a mrálka Veřejné a sukrmé práv Systém právních dvětví (druhy práva) Základy splečenských věd 8 Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Člvěk a svět práce; Pracvněprávní vztahy; Pracvní práv. Bezpečnst práce Osbnstní a sciální

9 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) sukrmé práv ). Rzliší právní a neprávní nrmy. Jmenuje některá právní dvětví a uvede, zda patří d veřejnéh či sukrméh práva Przumí pdstatě právní dpvědnsti. Charakterizuje právní subjektivitu. Umí rzlišit mezi právní subjektivitu a právní způsbilstí. Rzliší pdstatu fyzické a právnické sby. Vysvětlí pjem právní vztah a vymezí předmět právních vztahů. Vymezí pdmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů. Ppíše hierarchický systém právních předpisů v ČR. Uvede základní fáze legislativníh prcesu v ČR. Vysvětlí rzdíl mezi platnstí a účinnstí zákna. Sumarizuje všebecné pdmínky smluv. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Práv v každdenním živtě Právní subjektivita Způsbilst k právním úknům Právní vztah vznik a zánik důležitých právních vztahů, účastníci právních vztahů, předmět právních vztahů Právní řád ČR tvrba práva (legislativní prces), platnst versus účinnst zákna Prameny práva (druhy právních nrem) Všebecné pdmínky smluv Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby výchva; Mrálka všedníh dne; Mrálka a zdpvědnst Charakterizuje strukturu systému becných sudů. Vysvětlí význam a pstavení Ústavníh sudu. Ppíše hlavní náplň vybraných právnických prfesí. Rzliší bčanské a trestní řízení a umí ppsat jeh průběh. Uvede rzdíl mezi trestním činem a přestupkem. Vymezí pdmínky trestní dpvědnsti. Orgány právní chrany Právnické prfese advkacie, ntáři, státní zástupci, sudci Účel a průběh bčanskéh sudníh řízení Orgány činné v trestním řízení Základy splečenských věd 9

10 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) Uvede příklady trestů, jmenuje některé plehčující, příp. přitěžující klnsti Charakterizuje právní pdmínky vzniku, změny a zániku pracvně právních vztahů. Jmenuje pdstatné náležitsti pracvní smluvy. Uvede pstup, jak uzavřít pracvní smluvu, příp. pdat výpvěď. Na příkladech uvede základní práva a pvinnsti účastníků pracvně právních vztahů. Objasní funkci dbrů. Uvede příklady, kdy a jaku smluvu mim pracvní pměr lze uzavřít a prč TRŽNÍ EKONOMIKA Na příkladu vysvětlí základní mechanismy fungvání trhu. Uvede, c se skrývá za základními tázkami c, jak a pr kh vyrábět. Rzliší základní typy eknmik. Objasní pdstatu průběhu křivek nabídky a pptávky. Vysvětlí princip tvrby tržní ceny. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Pracvní práv Pracvně právní vztahy Vznik, změny a zánik pracvníh pměru Pracvní dba, mzda versus plat Druhy smluv mim pracvní pměr TRŽNÍ EKONOMIKA Základní eknmické pjmy Makreknmie versus mikreknmie Základní eknmické tázky (c, jak, pr kh?) Typy eknmik tržní, příkazvá, zvykvá, smíšená Mikreknmie tržní mechanismus, nabídka versus pptávka, tvrba ceny Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Člvěk a svět práce Objasní základní principy fungvání příjmů a výdajů státu. Vysvětlí pdstatu základních makreknmických Nárdní hspdářství a úlha státu v eknmice Makreknmické cíle HNP (reálný, nminální, dmácí versus nárdní), inflace (deflace, Základy splečenských věd 10 Člvěk a svět práce Dějepis; hspdářská krize 1929, pválečný eknmický

11 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) ukazatelů a na příkladech uvede, jak vlivňují mmentální živtní úrveň bčanů. Charakterizuje základní makreknmické nástrje. Uvede rzdíl mezi fiskální a mnetární plitiku a vysvětlí jejich eknmicku funkci. Rzliší základní typy daní. Objasní na příkladech, jak bčan přispívá d státníh rzpčtu a c z něj získává Na příkladu histrickéh vývje směny bjasní funkci peněz. Charakterizuje základní finanční prdukty. Uvede principy vývje ceny akcií a mžnsti frem investic d cenných papírů, navrhne využití vlných finančních prstředků. Na příkladu vysvětlí, jak uplatňvat práva sptřebitele. Objasní funkci ČNB a její vliv na činnst kmerčních bank Rčník 3 Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) hyperinflace), zaměstnanst, cenvá stabilita (čisté vývzy) Makreknmické nástrje fiskální plitika (státní rzpčet, daně), mnetární plitika Finance Peníze funkce peněz Finanční prdukty Bankvní sustava ČNB versus kmerční banky, multiplikační tvrba peněz Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby vývj v Českslvensku Člvěk a svět práce Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Orientuje se ve vývji prcesů evrpské integrace Evrpská integrace Zeměpis Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Základy splečenských věd 11

12 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) p sknčení druhé světvé války. Identifikuje základní svbdy EU (vlný phyb zbží, sb, služeb a kapitálu). Rzlišuje funkce rgánů EU a uvede příklad jejich činnsti. Rzpzná členské země EU. Orientuje se v dpadech začlenění ČR d EU a d shengenskéh prstru Určí cíle a strukturu mezinárdních rganizací (RE, NATO, OSN) Orientuje se v hlavních glbálních prblémech sučasnéh světa. Uvede na příkladu, jak lze realizvat zásady udržitelnéh rzvje v běžném živtě. Rzpzná na knkrétních příkladech dpady glbalizace na živt bčanů ČR. Jmenuje hlavní hniska sučasnéh světvéh napětí, rzliší a prvná jejich příčiny a usuzuje na mžná řešení. Definuje termín rzvjvá splupráce a humanitární pmc a umí vysvětlit rzdíl mezi běma druhy pmci. Jmenuje některé humanitární rganizace půsbící na území ČR Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) EU pdstata, vznik, jedntný trh, rgány EU Mezinárdní splupráce Významné mezinárdní rganizace RE, NATO, OSN (vznik, sídl, rgány) Prces glbalizace Pzitiva a negativa glbalizace Hlavní světvá hniska napětí Humanitární pmc Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Žijeme v Evrpě; Evrpské kulturní křeny a hdnty. Evrpský integrační prces Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Humanitární pmc ; Mezinárdní instituce na pmc rzvjvé splupráci Glbální prblémy ; Nervnměrný vývj světa, hlavní světvá hniska napětí, terrismus Základy splečenských věd 12

13 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY Identifikuje na knkrétních mezních situacích zrd filzfickéh tázání. Rzpzná dlišnsti nahlížení světa (mýtus, nábženství, umění, filzfie). Určí předmět jedntlivých filzfických disciplín Rzlišuje významné nábženské systémy. Przumí rli nábženství v každdenním živtě člvěka. Identifikuje prjevy nábženské nesnášenlivsti a sektářskéh myšlení. Orientuje se v půsbnsti církví na území ČR Rzliší hlavní filzfické směry, uvede jejich klíčvé představitele a prvná řešení základních filzfických tázek v jedntlivých etapách vývje filzfickéh myšlení. Charakterizuje základní tematiku předskratvské filzfie. Identifikuje význam Skrata, Platónva učení idejích a Aristtelvy systematické filzfie v dalším vývji evrpskéh myšlení. Prvná antický a středvěký braz světa. Charakterizuje na příkladu názrů vybraných sbnstí středvěkéh myšlení hledání vzájemnéh vztahu víry a rzumu. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY Pdstata filzfie Víra v lidském živtě Nábženské systémy výchdní filzfie, mnteistické systémy (srvnání) Církve Sekty Filzfie v dějinách Přírdní řecká filzfie Parmenides, Herakleits Antika Skrates, Platn, Aristteles Středvěk Augustin, Akvinský Renesance (předěl v myšlení) Racinalismus Descartes Německý idealismus Hegel, Kant Iracinalismus versus pzitivismus Schpenhauer, Nietzsche, Cmte Vybrané filzfické směry 20. stletí existencinalismus, fenmenlgie, filzfie živta, strukturalismus, hermeneutika Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Mrálka všedníh dne; Sciální a mrální dilemata dby, v níž žiji. Jak mrálně jednám v praktických situacích všedníh dne. Jak hdntím mrálku vlastníh jednání a jak rzlišuji mezi dbrem a zlem ve svém živtě Pznávání a rzvj vlastní sbnsti; Jaký chci být a prč. C skutečně dělám a c mhu a chci udělat pr svůj sbní rzvj. Jak rzumím vlastnímu vývji, jaký mám vztah k vlastnímu tělu (tázka tělesnění becně), k vlastní psychice Výchva ke zdraví; Změny v živtě člvěka a jejich reflexe; Mdely vzájemnéh chvání suvisející s etickými a psychsciálními aspekty partnerskéh a sexuálníh živta Základy splečenských věd 13

14 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) Identifikuje duchvní, eknmické a plitické aspekty nástupu renesance. Zhdntí význam vědeckéh pznání a mžná rizika setrvání v intencích nvvěkéh mdelu filzfickéh tázání. Rzliší filzfická výchdiska racinalismu a empirismu. Zhdntí histrický význam hlavních myšlenek svícenské dby. Vysvětlí pdstatu německéh idealismu, bjasní princip Kantva kategrickéh imperativu. Identifikuje charakteristické znaky vybraných směrů 19. a 20. stletí Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Mediální výchva; Média a mediální prdukce; Prfesně etické kdexy Multikulturní výchva; Psychsciální aspekty multikulturality; Jak je mžné změnit a zlepšit przumění mezi lidmi různéh kulturníh půvdu Základy splečenských věd 14

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Sociologie (socius, societas + logos) = studium lidské společnosti a sociálních jevů.

Sociologie (socius, societas + logos) = studium lidské společnosti a sociálních jevů. SOCIOLOGIE Scilgie (scius, scietas + lgs) = studium lidské splečnsti a sciálních jevů. VZNIK A VÝVOJ SOCIOLOGIE Snaha przumět splečnsti A.Cmte předmětem je splečnst jak celek. Scilgie bsahuje filsfii dějin,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŽDÉHO. Vzdělávací oblast : člověk a společnost Dějepis ; Výchova k občanství

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŽDÉHO. Vzdělávací oblast : člověk a společnost Dějepis ; Výchova k občanství Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací blast : člvěk a splečnst Dějepis ; Výchva k bčanství Adresa škly: Základní škla Mladá Bleslav, Václavkva 1082,

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák Základní škla, Ddatky I. Sekaniny1804 Ddatek. č. 3 Ochrana člvěka za mimřádných událstí Cíl prjektu: Realizací prjektu mají žáci získat infrmace a praktické dvednsti, které jim pmhu zvládat mimřádné situace,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal Fyzická bezpečnst z phledu chrany a dlnsti prvků kritické infrastruktury Ing. Lubš Nečesal Obsah prezentace Základní terminlgie Fyzická bezpečnst Systémy a prvky využitelné při chraně kritické infrastruktury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Výchovné a vzdělávací strategie utvářejí a rozvíjejí u žáků tyto klíčové kompetence:

Výchovné a vzdělávací strategie utvářejí a rozvíjejí u žáků tyto klíčové kompetence: 3. Charakteristika šklníh vzdělávacíh prgramu 3.1. Zaměření škly Výchvné a vzdělávací strategie škly vycházejí z analýzy vlastních mžnstí a schpnstí pedaggickéh sbru, pžadavků veřejnsti a navázání na tradice

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Název vyučovacího předmětu: ANATOMIE (ANA) Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 2, 2, 2.

Název vyučovacího předmětu: ANATOMIE (ANA) Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 2, 2, 2. Název vyučvacíh předmětu: ANATOMIE (ANA) Časvá dtace vyučvacíh předmětu: 1, 2, 2, 2. Pjetí vyučvacíh předmětu Anatmie je rzpracvána d všech rčníků (1. 1, 2. 2, 3. 2, 4. 2). Žáci si svjují ptřebné vědmsti

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá?

Dotazník pro členy KHK KK. Jaká jsou témata vzdělávání, která by pro Vás a Vaše podnikání byla zajímavá? Dtazník pr členy KHK KK Dtazník zdpvěděl 28 respndentů. Otázky pr buducí rzvj 1. Jaká jsu témata vzdělávání, která by pr Vás a Vaše pdnikání byla zajímavá: Práv 12% Vstup na nvé trhy 6% Účetnictví Jazykvé

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více