Základy společenských věd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy společenských věd"

Transkript

1 Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní vztahy, tržní eknmika, nárdní hspdářství a úlha státu v eknmice, finance), Výchva ke zdraví a průřezvých témat Osbnstní a sciální výchva, Multikulturní výchva, Výchva k myšlení v glbálních suvislstech. Jak takvý si klade za cíl naučit žáky rientvat se v základních splečenských jevech a prcesech, jež jsu sučástí každdenníh živta. Rzvíjet pzitivní hdntvý systém a vést žáky k vědmé reflexi vlastníh jednání i jednání statních. Dále upevňvat dpvědnst za sebe, míst a splečnst, ve které žiji. Výuka je směřvána k pdpře schpnsti diskutvat, věcně argumentvat, rzpznávat negativní steretypy či případné manipulativní strategie v rámci veřejnéh živta. Velký důraz je kladen na przumění a respektvaní základních demkratických principů. Snažíme se vést žáky ke vzájemné tleranci a splupráci. V rámci výuky jsu rvněž využívány vzdělávací prgramy splečnsti Člvěk v tísni, prjekt Práv d škl a další. Obsahvé, časvé a rganizační vymezení vyučvacíh předmětu Základy splečenských věd se vyučují v prvním, druhém a třetím rčníku s dvuhdinvu dtací za týden v celé třídě. Ve třetím rčníku mají studenti na výběr něklik splečenskvědních seminářů, které se tvírají pdle zájmu studentu. Seminář má jednhdinvu dtaci týdně. V maturitním rčníku mhu studenti navštěvvat pětihdinvý předmět základy splečenských věd a dále Přípravný seminář k maturitě Občanský a splečenskvědní základ s hdinvu dtací 1,5 h týdně. Výchvné a vzdělávací strategie Kmpetence k učení Systematicky vede žáky k práci s pjmy a infrmacemi Seskupvání pjmů d skupin pdle nejrůznějších hledisek Odvzvání významu z etymlgie slva (srvnání s cizími jazyky) Vytváření kntextu (spjitst se známými slvy) Vytváření asciací se známu infrmací Vede žáky k zpracvání suvislstí Využití grafů, myšlenkvých map, strukturvání textu Rzvíjí schpnst číst s przuměním Utváření tázek k textu Lgická struktura textu (skládání, rzklad textu) Rzvíjí schpnst aktivně nasluchat Základy splečenských věd 1

2 Vede žáky k aktivní práci se sešitem (vlastním prtfliem) Vnímání pkrku v učení (zpětná vazba, reflexe ) Kmpetence k řešení prblémů Zařazuje d výuky prblémvé úlhy Nabízí vhdné způsby řešení Práce s analgií Hledání strategií Asciační princip Vede žáky k przkumání phledů a názrů lišících se d jeh vlastních Kmpetence kmunikativní Vede žáky k systematické práci s textem Utváření titulku (sumarizace textu) Prezentace textu (shrnutí pdstaty, lgická sudržnst) Vyhledání pdstatnéh místa v textu Zaujetí vlastníh stanviska k textu Dbá na rzvj jazykvých kmpetencí Frmulace diskusních příspěvků Utváření argumentů pr a prti Dbá na ddržvání základních pravidel neverbální kmunikace při sebeprezentaci žáka Vede žáky k utváření strategií řešení knfliktu Zprstředkvává alternativní strategie při kmunikaci Umění vyhnut se nežáducímu tématu Vlba vhdných slv, gestikulace, tónu Umění klást tázky, pžádat vysvětlení Umění pravit, uznat chybu, zdůvdnit stanvisk Kmpetence sciální a persnální Vede žáky k účinné splupráci Skupinvá práce Mezitřídní splupráce v rámci prjektů Vede žáky k utváření pzitivníh brazu sbě samých Praktivní přístup ke vzdělání Nebát se chybvat, umění pučit se z chyb Základy splečenských věd 2

3 Vede žáky ke zvyšvání samstatnsti a dpvědnsti Spluúčast studentů na utváření cílů a pravidel Důsledné ddržvání dhdnutých pravidel Dknčení práce v dhdnuté kvalitě a termínu Kmpetence bčanské Rzvíjí vědmí sunáležitsti a dpvědnsti za splečnu práci Aplikace demkratických zásad uvnitř skupiny, třídy, škly Pmáhá žákvi frmvat realisticku představu jeh studiu a vývji Vede žáky k tmu, aby si byli vědmi svéh myšlení a jednání Zvyšuje citlivst žáků ke glbálním, multikulturním a eklgickým prblémům Vede žáky k akceptaci dlišnéh stanviska, utváření kmprmisu Kmpetence k pdnikavsti Seznamuje žáky s mžnstmi prfesníh zaměření s hledem na jejich schpnsti a zájmy Vede žáky ke kritickému hdncení rizik v reálných živtních situacích Reflektuje splečenské dění, tržní prstředí a mžnsti pdnikání Zařazuje d výuky takvé úkly a aktivity, které vedu k pdpře samstatnéh rzhdvaní, dpvědnsti vzhledem k stanveným cílům, reflexi plánvané činnsti Základy splečenských věd 3

4 Vzdělávací bsah Rčník 1 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) ČLOVĚK JAKO JEDINEC Vysvětlí vznik vjemu, identifikuje rzdíl mezi pčitkem a vjemem. Na příkladu jedntlivých smyslvých vjemů bjasní princip jejich vzniku, určí, c je receptrem, a jmenuje základní pruchy vnímání. Vysvětlí, jaké faktry efektivně zvyšují paměť či pzrnst, případně, c může paměť, resp. pzrnst snížit. Definuje pjem IQ. Vyjmenuje základní kgnitivní prcesy a vysvětlí jejich význam v prcesu učení. Prvná různé metdy učení a vybere nejúčinnější pr své studium. Uplatňuje zásady duševní hygieny Objasní, prč a jak se lidé dlišují ve svých prjevech chvání. Prvná vývj sbnsti v jedntlivých fázích živta. Vymezí typické charakteristiky jedntlivých vývjvých etap, zejména pubescence a adlescence. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) ČLOVĚK JAKO JEDINEC Pdstata lidské psychiky Vědmí pdnět, pčitek, práh čivsti, vjem Smyslvé vjemy Kgnitivní prcesy: Myšlení Paměť krátkdbá versus dluhdbá, prces zapamatvání Pzrnst záměrná versus bezděčná Inteligence c bsahuje IQ Učení příklady druhů učení, hygiena učebníh prcesu, vlní prcesy (mtivace, emtivita) Osbnst člvěka Temperament versus charakter (Hippkrates, Pavlv, Kretschmer, Eysenck, Jung) Vývjvá psychlgie (akcent pubescence, adlescence) Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Pznávání a rzvj vlastní sbnsti; Myšlení a pržívání. Psychický a sciální vývj Výchva ke zdraví; Změny v živtě člvěka a jejich reflexe; Způsby sebereflexe a kntrly emcí. Změny v bdbí adlescence. Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Rizika v blasti sexuálníh a reprdukčníh zdraví Základy splečenských věd 4

5 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) Využívá své pznatky při sebepznávání např. vyhdntí si rysy svéh temperamentu na Eysenckvě škále temperamentů. Na příkladech ilustruje vhdné způsby vyrvnání se s nárčnými živtními situacemi. Vysvětlí pjmy stres, frustrace, deprivace. Definuje základní psychické pruchy. Orientuje se základním způsbem v systému pradenství. Umí vybrat a naplánvat efektivní cestu pmci v nárčných živtních situacích, např. dpručí vhdnu dbrnu pmc. ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Definuje scializační prces (umí vyjmenvat jeh fáze). Na příkladu dlží rzdíl mezi sciální rlí a sciální pzicí. Rzliší na příkladech úspěšnu a neúspěšnu Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Psychlgie v každdenním živtě Zátěžvé situace Základní psychické pruchy Systém praden ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Splečenská pdstata člvěka Scializace (rle versus pzice) Asertivní kmunikace Zvládání knfliktu Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Seberegulace ; Předcházení zátěžvým situacím. Zvládání zátěžvých situací Výchva ke zdraví; Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Zátěžvé situace, stres a způsby jeh zvládání, důsledky stresu v blasti fyzickéh, duševníh a sciálníh zdraví. Sciální dvednsti ptřebné při řešení prblémů v nečekaných, slžitých a krizvých situacích. Zdravý způsb živta a péče zdraví psychhygiena. Osbnstní a sciální výchva; Sciální kmunikace; Výchva ke zdraví; Vztahy mezi lidmi a frmy sužití; Partnerské vztahy, manželství, Základy splečenských věd 5

6 Výstupy ŠVP. (rzpracvané výstupy z RVP) kmunikaci, manipulaci, asertivní jednání, nasluchání či empatii Klasifikuje skupinvu strukturu splečnsti. Umí definvat pjem primární skupina a vysvětlí její význam pr scializaci jedince ve splečnsti. Identifikuje rzdíl mezi pjmy primární skupina a primární vztah. Zná alespň dva autry stratifikačních terií a umí ppsat jejich kncepci rzdělení splečnsti. Umí rzlišit mezi splečnstí mbilitně uzavřenu a tevřenu, na příkladu vysvětlí pjmy vertikální a hrizntální mbilita. Ppíše sciální strukturu české splečnsti. Przumí významu splečenskéh řádu pr sudržnst skupiny, resp. splečnsti, vysvětlí pjem anmie. Na příkladech dlží různé způsby chápání splečenských nrem, definuje pjem deviace. Uvede příklady sciální kntrly Przumí vlivu skupin a subkultur na člvěka. Identifikuje diskriminaci a intleranci k jiným skupinám. Aplikuje dsavadní pznatky na ppis základních splečenských prblémů a usuzuje na mžná řešení Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Sciální struktura splečnsti Skupinvá struktura splečnsti Sciální stratifikace (mbilita) Splečenský řád nrmy versus deviace, sciální kntrla Sciální fenmény a prcesy Sciální prblémy Sciální deviace Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby rdičvství, neúplná rdina. Vztahy v rdině, mezigenerační sužití, pmc nemcným a handicapvaným lidem. Mdely sciálníh chvání v intimních vztazích. Rzvj sciálních dvednstí pr živt s druhými lidmi. Rizika spjená s vlbu živtníh partnera, krizvé situace v rdině. Rizika hržující zdraví a jejich prevence; Skryté frmy a stupně individuálníh násilí a zneužívání. Autdestruktivní závislsti a kriminalita suvisející s těmit jevy. Výrba, držení a zprstředkvání nelegálních návykvých látek, návykvé látky a bezpečnst v dpravě. Základy splečenských věd 6

7 Rčník 2 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) OBČAN VE STÁTĚ Vymezí pjem státu s důrazem na jeh definiční znaky (území, byvatelstv, státní mc) a základní funkce. Rzliší různá uspřádání státu (unitární, federace ) a základní frmy vlády. Určí základní principy právníh státu. Určí hlavní subjekty mci zákndárné, výknné a sudní v ČR, rzliší jejich pravmci a náplň činnsti. Przumí významu a funkci ústavy Identifikuje základní hdnty a principy mderní evrpské demkracie. Rzliší znaky demkratickéh a ttalitníh státu. Ppíše strukturu státní správy a územní samsprávy ČR. Uvede příklady mžné plitické participace. Rzliší mezi knvenčními a neknvenčními způsby plitické participace. Zná druhy plitických prgramů a z ukázky usudí, jaký druh plitickéh prgramu se jedná. Charakterizuje znaky demkratických vleb. Vysvětlí rzdíl mezi aktivním a pasivním vlebním Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) OBČAN VE STÁTĚ Stát Znaky, funkce státu Frmy státu Právní stát Znaky právníh státu, dělení státní mci Ústava ČR (1. ústava ČSR, 1920) Demkracie Principy a pdby reálné demkracie Právní versus sciální stát Pdstata bčanské splečnsti Plitický živt ve státě plitická participace, druhy plitických prgramů, vlby a vlební systémy Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Glbální prblémy ; Organizace zabývající se lidskými právy Multikulturní výchva; Základní prblémy scikulturních rzdílů; Jaké pstje a jednání prvázejí xenfbii, rasismus, intleranci a extremismus Dějepis; Athény klébka demkracie. Vznik vývj a rzpad Versailleskéh systému Ústavní vývj. Českslvensk mezi dvěma světvými válkami Základy splečenských věd 7

8 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) právem (zná jedntlivé věkvé hranice aktivníh a pasivníh vlebníh práva v ČR). Vysvětlí pdstatu pměrnéh a většinvéh vlebníh systému Charakterizuje LZPS. Na příkladech rzpzná prušvání lidských práv a umí rzlišit, jaká práva se jedná. Rzpzná na knkrétních příkladech pdpru a prpagaci hnutí směřujících k ptlačvání práv a svbd člvěka. Jmenuje některá významná hnutí a rganizace zabývající se chranu lidských práv. Vysvětli funkci a ppíše náplň práce mbudsmana Definuje pjem idelgie, plitická dktrína vysvětlí jejich vzájemný vztah. Identifikuje nástrje ttalitních režimů, které je udržují u mci. Prvná základní shdy a rzdíly mezi ttalitními režimy OBČAN A PRÁVO Vymezí pjmy práv a mc a bjasní jejich vzájemný vztah. Przumí významu práva ve splečnsti. Orientuje se v systému práva (vládá základní klasifikaci hmtné versus prcesní, veřejné versus Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Lidská práva Listina základních práv a svbd (Štrasburk versus Haag) Funkce mbudsmana Idelgie Znaky a funkce Přehled vybraných idelgií liberalismus versus knzervatismus, fašismus versus nacismus, kmunismus versus scialismus, anarchismus OBČAN A PRÁVO Práv a spravedlnst Právní vědmí Práv a mrálka Veřejné a sukrmé práv Systém právních dvětví (druhy práva) Základy splečenských věd 8 Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Člvěk a svět práce; Pracvněprávní vztahy; Pracvní práv. Bezpečnst práce Osbnstní a sciální

9 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) sukrmé práv ). Rzliší právní a neprávní nrmy. Jmenuje některá právní dvětví a uvede, zda patří d veřejnéh či sukrméh práva Przumí pdstatě právní dpvědnsti. Charakterizuje právní subjektivitu. Umí rzlišit mezi právní subjektivitu a právní způsbilstí. Rzliší pdstatu fyzické a právnické sby. Vysvětlí pjem právní vztah a vymezí předmět právních vztahů. Vymezí pdmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů. Ppíše hierarchický systém právních předpisů v ČR. Uvede základní fáze legislativníh prcesu v ČR. Vysvětlí rzdíl mezi platnstí a účinnstí zákna. Sumarizuje všebecné pdmínky smluv. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Práv v každdenním živtě Právní subjektivita Způsbilst k právním úknům Právní vztah vznik a zánik důležitých právních vztahů, účastníci právních vztahů, předmět právních vztahů Právní řád ČR tvrba práva (legislativní prces), platnst versus účinnst zákna Prameny práva (druhy právních nrem) Všebecné pdmínky smluv Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby výchva; Mrálka všedníh dne; Mrálka a zdpvědnst Charakterizuje strukturu systému becných sudů. Vysvětlí význam a pstavení Ústavníh sudu. Ppíše hlavní náplň vybraných právnických prfesí. Rzliší bčanské a trestní řízení a umí ppsat jeh průběh. Uvede rzdíl mezi trestním činem a přestupkem. Vymezí pdmínky trestní dpvědnsti. Orgány právní chrany Právnické prfese advkacie, ntáři, státní zástupci, sudci Účel a průběh bčanskéh sudníh řízení Orgány činné v trestním řízení Základy splečenských věd 9

10 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) Uvede příklady trestů, jmenuje některé plehčující, příp. přitěžující klnsti Charakterizuje právní pdmínky vzniku, změny a zániku pracvně právních vztahů. Jmenuje pdstatné náležitsti pracvní smluvy. Uvede pstup, jak uzavřít pracvní smluvu, příp. pdat výpvěď. Na příkladech uvede základní práva a pvinnsti účastníků pracvně právních vztahů. Objasní funkci dbrů. Uvede příklady, kdy a jaku smluvu mim pracvní pměr lze uzavřít a prč TRŽNÍ EKONOMIKA Na příkladu vysvětlí základní mechanismy fungvání trhu. Uvede, c se skrývá za základními tázkami c, jak a pr kh vyrábět. Rzliší základní typy eknmik. Objasní pdstatu průběhu křivek nabídky a pptávky. Vysvětlí princip tvrby tržní ceny. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Pracvní práv Pracvně právní vztahy Vznik, změny a zánik pracvníh pměru Pracvní dba, mzda versus plat Druhy smluv mim pracvní pměr TRŽNÍ EKONOMIKA Základní eknmické pjmy Makreknmie versus mikreknmie Základní eknmické tázky (c, jak, pr kh?) Typy eknmik tržní, příkazvá, zvykvá, smíšená Mikreknmie tržní mechanismus, nabídka versus pptávka, tvrba ceny Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Člvěk a svět práce Objasní základní principy fungvání příjmů a výdajů státu. Vysvětlí pdstatu základních makreknmických Nárdní hspdářství a úlha státu v eknmice Makreknmické cíle HNP (reálný, nminální, dmácí versus nárdní), inflace (deflace, Základy splečenských věd 10 Člvěk a svět práce Dějepis; hspdářská krize 1929, pválečný eknmický

11 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) ukazatelů a na příkladech uvede, jak vlivňují mmentální živtní úrveň bčanů. Charakterizuje základní makreknmické nástrje. Uvede rzdíl mezi fiskální a mnetární plitiku a vysvětlí jejich eknmicku funkci. Rzliší základní typy daní. Objasní na příkladech, jak bčan přispívá d státníh rzpčtu a c z něj získává Na příkladu histrickéh vývje směny bjasní funkci peněz. Charakterizuje základní finanční prdukty. Uvede principy vývje ceny akcií a mžnsti frem investic d cenných papírů, navrhne využití vlných finančních prstředků. Na příkladu vysvětlí, jak uplatňvat práva sptřebitele. Objasní funkci ČNB a její vliv na činnst kmerčních bank Rčník 3 Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) hyperinflace), zaměstnanst, cenvá stabilita (čisté vývzy) Makreknmické nástrje fiskální plitika (státní rzpčet, daně), mnetární plitika Finance Peníze funkce peněz Finanční prdukty Bankvní sustava ČNB versus kmerční banky, multiplikační tvrba peněz Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby vývj v Českslvensku Člvěk a svět práce Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Orientuje se ve vývji prcesů evrpské integrace Evrpská integrace Zeměpis Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Základy splečenských věd 11

12 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) p sknčení druhé světvé války. Identifikuje základní svbdy EU (vlný phyb zbží, sb, služeb a kapitálu). Rzlišuje funkce rgánů EU a uvede příklad jejich činnsti. Rzpzná členské země EU. Orientuje se v dpadech začlenění ČR d EU a d shengenskéh prstru Určí cíle a strukturu mezinárdních rganizací (RE, NATO, OSN) Orientuje se v hlavních glbálních prblémech sučasnéh světa. Uvede na příkladu, jak lze realizvat zásady udržitelnéh rzvje v běžném živtě. Rzpzná na knkrétních příkladech dpady glbalizace na živt bčanů ČR. Jmenuje hlavní hniska sučasnéh světvéh napětí, rzliší a prvná jejich příčiny a usuzuje na mžná řešení. Definuje termín rzvjvá splupráce a humanitární pmc a umí vysvětlit rzdíl mezi běma druhy pmci. Jmenuje některé humanitární rganizace půsbící na území ČR Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) EU pdstata, vznik, jedntný trh, rgány EU Mezinárdní splupráce Významné mezinárdní rganizace RE, NATO, OSN (vznik, sídl, rgány) Prces glbalizace Pzitiva a negativa glbalizace Hlavní světvá hniska napětí Humanitární pmc Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Žijeme v Evrpě; Evrpské kulturní křeny a hdnty. Evrpský integrační prces Výchva k myšlení v glbálních suvislstech; Humanitární pmc ; Mezinárdní instituce na pmc rzvjvé splupráci Glbální prblémy ; Nervnměrný vývj světa, hlavní světvá hniska napětí, terrismus Základy splečenských věd 12

13 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY Identifikuje na knkrétních mezních situacích zrd filzfickéh tázání. Rzpzná dlišnsti nahlížení světa (mýtus, nábženství, umění, filzfie). Určí předmět jedntlivých filzfických disciplín Rzlišuje významné nábženské systémy. Przumí rli nábženství v každdenním živtě člvěka. Identifikuje prjevy nábženské nesnášenlivsti a sektářskéh myšlení. Orientuje se v půsbnsti církví na území ČR Rzliší hlavní filzfické směry, uvede jejich klíčvé představitele a prvná řešení základních filzfických tázek v jedntlivých etapách vývje filzfickéh myšlení. Charakterizuje základní tematiku předskratvské filzfie. Identifikuje význam Skrata, Platónva učení idejích a Aristtelvy systematické filzfie v dalším vývji evrpskéh myšlení. Prvná antický a středvěký braz světa. Charakterizuje na příkladu názrů vybraných sbnstí středvěkéh myšlení hledání vzájemnéh vztahu víry a rzumu. Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) ÚVOD DO FILOZOFIE A RELIGIONISTIKY Pdstata filzfie Víra v lidském živtě Nábženské systémy výchdní filzfie, mnteistické systémy (srvnání) Církve Sekty Filzfie v dějinách Přírdní řecká filzfie Parmenides, Herakleits Antika Skrates, Platn, Aristteles Středvěk Augustin, Akvinský Renesance (předěl v myšlení) Racinalismus Descartes Německý idealismus Hegel, Kant Iracinalismus versus pzitivismus Schpenhauer, Nietzsche, Cmte Vybrané filzfické směry 20. stletí existencinalismus, fenmenlgie, filzfie živta, strukturalismus, hermeneutika Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Osbnstní a sciální výchva; Mrálka všedníh dne; Sciální a mrální dilemata dby, v níž žiji. Jak mrálně jednám v praktických situacích všedníh dne. Jak hdntím mrálku vlastníh jednání a jak rzlišuji mezi dbrem a zlem ve svém živtě Pznávání a rzvj vlastní sbnsti; Jaký chci být a prč. C skutečně dělám a c mhu a chci udělat pr svůj sbní rzvj. Jak rzumím vlastnímu vývji, jaký mám vztah k vlastnímu tělu (tázka tělesnění becně), k vlastní psychice Výchva ke zdraví; Změny v živtě člvěka a jejich reflexe; Mdely vzájemnéh chvání suvisející s etickými a psychsciálními aspekty partnerskéh a sexuálníh živta Základy splečenských věd 13

14 Výstupy ŠVP (rzpracvané výstupy z RVP) Identifikuje duchvní, eknmické a plitické aspekty nástupu renesance. Zhdntí význam vědeckéh pznání a mžná rizika setrvání v intencích nvvěkéh mdelu filzfickéh tázání. Rzliší filzfická výchdiska racinalismu a empirismu. Zhdntí histrický význam hlavních myšlenek svícenské dby. Vysvětlí pdstatu německéh idealismu, bjasní princip Kantva kategrickéh imperativu. Identifikuje charakteristické znaky vybraných směrů 19. a 20. stletí Učiv ŠVP (rzpracvané učiv z RVP) Pznámky, průřezvá témata, mezipředmětvé vztahy, vazby Mediální výchva; Média a mediální prdukce; Prfesně etické kdexy Multikulturní výchva; Psychsciální aspekty multikulturality; Jak je mžné změnit a zlepšit przumění mezi lidmi různéh kulturníh půvdu Základy splečenských věd 14

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP Škla: Gymnázium, Brn, Slvanské náměstí 7 Šablna: III/2 Invace a zkvalitnění výuky prstřednictvím ICT Název prjektu: Invace výuky na GSN prstřednictvím ICT Čísl prjektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autr: Martin

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř. Maturity 2015

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř. Maturity 2015 Vyšší dbrná škla a Obchdní akademie Chtěbř Maturity 2015 Obr vzdělávání: 63-41-M/02 Obchdní akademie Vzdělávací prgram: Obchdní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4. A Šklní rk: 2014/ 2015 Pdle 79

Více

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí.

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí. Strategie 2020 Ve strategii 2020 jsu stanveny tři průřezvé pririty. Jak materiál strategickéh charakteru je vyská míra becnsti nezbytná, přest je dkument pstižen frmulacemi, které jej znehdncují. Stanvení

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit

EKONOMIE. oikos = dům, domácnost nomos = zřídit iks = dům, dmácnst nms = zřídit EKONOMIE eknmie splečenská věda, která se zabývá blastí splečenské praxe věda nejbecnějších suvislstech hspdářskéh živta splečnsti eknmika blastí splečenské tři významy

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Bakalářská práce 2015 Pavel Babic Univerzita Pardubice Fakulta eknmick-správní Vybrané činnsti řízení lidských zdrjů v rganizaci Pavel Babic Bakalářská práce

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více