Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých"

Transkript

1 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých 2

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 7 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ

4 1. Identifikační údaje vzdělávacího programu Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Název vzdělávacího programu Typ vzdělávacího programu Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Úplné střední vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie. Dobrý zdravotní umožňující práci v oblasti vzdělávání doložený lékařským potvrzením. Prezenční, distanční Délka studia 60 Způsob ukončení Započtení úspěšně absolvovaných modulů Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát školy o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ COPT Kroměříž získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti andragogického působení, bude schopen použít nabyté vědomosti pro další neformální vzdělávání dospělých. Absolvent získá znalosti a kompetence pro oblast andragogiky, a to nejen přímo pro praxi v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, ale také jako základ pro další edukaci v rámci kvalifikačního vzdělávání jako nástroj rozšíření vlastní kvalifikace. Dále získá znalosti v oblasti andragogické teorie, interpersonální komunikace, didaktiky dospělých a profesního vzdělávání dospělých. Dokáže organizovat a realizovat vzdělávací aktivity určené pro dospělé účastníky na požadované úrovni, zvládá principy evaluace a autoevaluace. Při realizaci vzdělávání bude aplikovat vhodné způsoby komunikace v kolektivu účastníků i v individuálních pohovorech. Absolvent po absolvování vzdělávacího programu bude schopen pracovat jako lektor vzdělávacích kurzů, v oblasti lidských zdrojů, či sektoru sociálních služeb při respektování zvláštností vzdělávání dospělých. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: Vyhledávat, zpracovávat a analyzovat informace z oblasti andragogiky, pochopit historické souvislosti vzdělávání dospělých, přijímat a aplikovat nové poznatky z oblasti VD (vzdělávání dospělých), vhodně a přesvědčivě vysvětlit nutnost celoživotního vzdělávání, objasnit jeho důležitost a přínos pro profesní růst, připravovat, rozvíjet a podporovat vzdělávací aktivity dospělých prostřednictvím vhodných metod vzdělávání. Efektivně komunikovat v zájmu andragogického působení, umět rozlišit základní komunikační kanály, používat vhodné způsoby komunikace v závislosti na situaci, věkových a individuálních odlišnostech, respektovat komunikační specifika osobnosti a prostřednictvím komunikačních technik motivovat účastníky kurzů k efektivní. Využívat odpovídající a efektivní didaktické metody, formy a techniky VD při aktivně aplikované zpětné vazbě. Osvojit si základní pojmy a formy podnikového či firemního vzdělávání a umět je zabezpečit na požadované úrovni a kvalitě, organizovat a realizovat vzdělávací aktivity dospělých, včetně analýzy a aplikace výsledků dotazníku kariérového růstu. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent je připraven pro uplatnění v profesích: poskytovatel vzdělávacích aktivit uplatnění jako školitel/lektor, mentor/tutor v oblasti neformálního vzdělávání kurzů, seminářů, workshopů, přednášek trenér kurzů - uplatnění na útvarech lidských zdrojů, poradenských institucích, v sektoru sociálních služeb poradce v oblasti realizace vzdělávacích aktivit uplatnění jako poradce v oblasti didaktiky, komunikace a realizace vzdělávacích aktivit neformálního vzdělávání hodnotitel uplatnění v různých oblastech evaluačních vzdělávacích aktivit 5

6 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit účastníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti vzdělávání dospělých. Obsah je orientován tak, aby předal dostatek informací z oblasti Andragogiky pro výkon činností v oblasti vzdělávání dospělých a dále dalších funkcích v profesích, kde se pracuje s dospělými, jejich výchovou, vzděláváním, ev. pomocí v tíživých situacích. Vzdělávací program motivuje účastníka k osobní seberealizaci, umožňuje jeho další rozvoj v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě je zdrojem informací z oblasti vzdělávání dospělých. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah celého vzdělávacího programu a vzájemná návaznost jednotlivých modulů jsou koncipovány v souladu s aktuálními požadavky a současnými trendy v oblasti vzdělávání dospělých. Celý kurz je rozdělen do čtyř modulů, které lze charakterizovat takto: Úvod do andragogiky Seznámení se s významem a posláním andragogiky jako vědy a jejím významem pro praktický život, osvojení si andragogických pojmů, porozumění rozdílnosti mezi pedagogikou a adragogikou, pochopení významu vzdělávání dospělých v kontextu dějin, funkčnosti výchovy a vzdělávání dospělých, složitosti konstituování andragogických oborů a legitimizaci andragogiky v systému věd. Interpersonální komunikace Seznámení se základními pojmy z oblasti lidské komunikace, základy verbální a neverbální komunikace a analýzou slovní komunikace, osvojení si základů komunikace s veřejností, způsoby ovlivňování člověka a asertivní chování. Didaktika dospělých Seznámení s pojmy z oblasti vzdělávání dospělých, základními didaktickými postupy a metodami, základy správných a účinných postupů při vzdělávání dospělých osob, použitím různých metod vzdělávání, užitím didaktických pomůcek a způsoby ověřování výsledků vzdělávání. Profesní vzdělávání dospělých Seznámení s pojmy, podstatou, funkcí a významem profesního vzdělávání dospělých, orientace ve strategii a konceptech celoživotního učení v evropském pojetí iv České republice, způsob tvorby podnikového vzdělávacího systému, specifikace ukazatelů kvality a možnosti evaluace dalšího profesního vzdělávání dospělých. Jednotlivé moduly na sebe vzájemně navazují a jejich absolvováním získají účastníci nové kompetence a prohloubí si své poznatky z oblasti andragogiky. Budou se lépe orientovat ve vzdělávacím systému učících se dospělých a naučí se pracovat se specifikami skupin vzdělávajících se dospělých. Organizace výuky Vzdělávání bude probíhat prezenční formou i formou samostudia, vzdělávací program bude realizován modulovou výukou. Teoretická výuka bude realizována v délce 45 minut a to v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými pomůckami., popř. na jiném určeném místě, kde účastníci 6

7 absolvují víkendová školení v celkové délce 20 hodin. Výuka bude zajištěna v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu při práci, účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. Zbývajících 40 hodin absolvuje účastník formou samostudia prostřednictvím e-learningového portálu, kde bude mít k dispozici studijní materiály a bude plnit zadané úkoly. Metodické postupy výuky Vzdělávací program je určen širokému spektru dospělé populace, a proto respektuje principy učení dospělých a adekvátní metodické postupy. Výuka bude založena na spolupráci, vzájemném partnerství a výměně praktických zkušeností se zaměřením na výukový cíl. Výuka vzdělávacího programu se opírá o elektronické (tištěné) pracovní materiály, které didakticky respektují metody problémového učení. Uvedené studijní opory obsahují studijní návod a průvodce studiem, včetně času potřebného ke studiu. Každý modul vzdělávacího programu má zpracovanou samostatnou studijní oporu. Při výuce jsou aplikovány moderní vyučovací metody zvyšující motivaci účastníků i kvalitu vyučovacího procesu. V maximální míře je využívána didaktická technika usnadňující práci lektorovi a navyšující míru osvojení učiva posluchačem. Studijní tempo odpovídá vstupním znalostem a studijním možnostem účastníků vzdělávacího programu. Vlastní studium je individualizováno a mimo prezenční tutoriály probíhá v domácím prostředí. Individuální tempo samostudia umožňuje postup k dalšímu bloku učiva až na základě pozitivní zpětnovazební informace o porozumění a schopnosti aplikace obsahu předchozího bloku. Multimediální a didaktická podpora samostudia bude on-line e-learning v asynchronní a synchronní verzi. E-learning je realizován elektronickým diskusním prostředím (portál andragogika, e-konference, chaty, atd.). Studium je průběžně monitorováno a koordinováno lektorem, který na závěr každého modulu ohodnotí výsledky studujících didaktickým testem. Vedle tradičních vyučovacích metod se využívají moderní aktivizační metody respektující pedagogicko-andragogické principy. Metodické postupy budou realizovány následujícími vyučovacími metodami: metody verbální - výklad, vysvětlování, přednáška, rozhovor, diskuse, práce s textem studijní opory a odbornou literaturou metody názorné a demonstrační - předvádění, pozorování, didaktický obraz, instruktáž metody aktivizující - heuristické, inscenační, situační metody analytické, induktivní a deduktivní e-learning referát - samostatné vystoupení na zadané andragogické téma moderovaná případová studie workshop s využitím synergického efektu řešení nastolené andragogické situace samostudium didaktický test průběžný - opakování a procvičení modulového učiva Postupy hodnocení výuky Pro získání požadovaného kvalifikačního certifikátu vzdělávacího programu je třeba každý modul ukončit zápočtem. Zápočet předpokládá: minimálně 80 % účast na tutoriálech modulu minimálně 50 % úspěšnost v didaktickém modulovém testu 7

8 Didaktický modulový test obsahuje 25 otázek. Každá otázka je uzavřená a má tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Všechny otázky mají shodnou hodnotící váhu a jejich rozložení odpovídá procentním kritériím hodnocení požadovaných výsledků výuky daného modulu. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Celý vzdělávací program bude ukončen započtením úspěšně absolvovaných modulů a vystavením Certifikátu školy o absolvování kurzu. Vstupní předpoklady Vzdělávací program je koncipován pro muže i ženy, kteří mají minimálně úplné střední vzdělání v některém z oborů pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie. Podmínkou pro přijímání uchazečů je dobrý zdravotní stav pro výkon pedagogické profese doložený lékařským potvrzením. 8

9 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Úvod do andragogiky UDA 5 10 zápočet Interpersonální komunikace IK 5 10 zápočet Didaktika dospělých DD 5 10 zápočet Profesní vzdělávání dospělých PVD 5 10 zápočet Součty 60 CELKEM Optimální trajektorie: UDA IK DD PVD 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Úvod do andragogiky Kód UDA Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně úplné střední vzdělání v oboru pedagogickém, filozofickém, sociologickém Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je pochopit význam a poslání andragogiky jako vědy i její význam pro praktický život. Absolvent se bude umět andragogiky vyjadřovat a bude znát andragogické pojmy, ale i pojmy z příbuzných vědeckých disciplín. Porozumí, proč se andragogika vyčlenila z pedagogiky a jaký je rozdíl mezi pedagogikou a andragogikou. Dále pochopí význam vzdělávání dospělých v kontextu dějin, funkčnost výchovy a vzdělávání dospělých, získá přehled o složitosti konstituování andragogických oborů a legitimizaci andragogiky v systému věd. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat, co je andragogika a čím se zabývá; b) popsat vnitřní strukturu andragogiky, její subdisciplíny; c) charakterizovat předmět a objekt andragogiky a jeho různá pojetí; d) definovat základní andragogické pojmy jako dospělý, výchova, vzdělávání, péče a objasnit provázanost výchovy a vzdělávání, rozlišit význam slova učení a učení se, vzdělávání a vzdělávání se, vzdělávání dospělých, vyučování; e) pochopit význam celoživotního učení jako základu prosperity a předpokladu kariérního růstu, místo vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení, propojit andragogiku s podnikovou praxí a ostatními personálními činnostmi; f) reprodukovat hlavní myšlenky ze základních mezinárodních dokumentů o vzdělávání dospělých, hovořit o klíčových myšlenkách Memoranda o celoživotním učení, charakterizovat 4 pilíře Delorsovy zprávy a 3 základní kategorie učení; g) pochopit smysl andragogiky a její poslání v systému věd a porozumět, proč se vyčlenila z pedagogiky; h) provázat andragogickou teorii v rámci vědního systému a praxe; i) orientovat se v historickém vývoji andragogiky jak v České republice, tak ve světě; j) předat teoretické základy v takové šíři, která umožní hledat řešení v konkrétních andragogických situacích; k) využít základní myšlenky zákonných norem upravující oblast dalšího vzdělávání v České republice. Učivo / obsah výuky vznik a vývoj pojmu andragogika struktura a subdisciplíny andragogiky objekt a předmět andragogiky základní andragogické pojmy, andragogická terminologie andragogika v systému věd, vztah andragogiky a pedagogiky historie vzdělávání dospělých a andragogiky, základní mezinárodní dokumenty vzdělávání dospělých význam vzdělávání dospělých v současné společnosti, aktuální problémy andragogiky základní zákonné normy upravující oblast dalšího vzdělávání v České republice 10

11 Doporučené postupy výuky výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené andragogické situace práce s elektronickou učebnicí e-learning s využitím připraveného portálu andragogika samostatná práce samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast na DV, absence musí být omluvená, v případě větší absence doplňková zkouška ústní přezkoušení max. 10 minut Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Definice andragogiky je úplná a správná. (10%) ad b) Úplně vyjmenuje nejdůležitější subdisciplíny andragogiky a rozebere její strukturu správně. (10%) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) Správně určí předmět a objekt andragogiky a charakterizuje jeho různá pojetí. (10%) Vysvětlí základní andragogické pojmy jako dospělý, výchova, vzdělávání, péče a objasní provázanost výchovy a vzdělávání, rozliší význam slova učení a učení se, vzdělávání a vzdělávání se, vzdělávání dospělých, vyučování správně. (10%) Správně doloží souvislost celoživotního učení jako základu prosperity a předpokladu kariérního růstu, dobře zařadí místo vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení, propojí andragogiku s podnikovou praxí a ostatními personálními činnostmi. (5%) Logicky správně reprodukuje hlavní myšlenky ze základních mezinárodních dokumentů o vzdělávání dospělých, srovnává klíčové myšlenky Memoranda o celoživotním učení se současností, dobře charakterizuje všechny pilíře Delorsovy zprávy a základní kategorie učení. (10%) Správně začlení andragogiku do systému věd a dobře rozebere vztah mezi pedagogikou a andragogikou. (5%) Obhájí provázanost andragogiky a praxe v současnosti a prezentuje na minimálně 3 příkladech její význam. (10%) Srovná historický vývoj andragogiky v České republice a ve světě, správně určí shody a rozdíly tohoto vývoje. (10%) Aplikuje správně teoretické základy andragogiky na řešení jedné konkrétní andragogické situace. (10%) Úplně prezentuje základní myšlenky zákonných norem upravující oblast dalšího vzdělávání v České republice. (10%) 11

12 doporučená literatura a informační zdroje: BARTOŇKOVÁ H., ŠIMEK D. Andragogika. Olomouc: Vydavatelství UP, s. ISBN BENEŠ, M.,Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, s. ISBN PALAN, Z., Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., Kapitoly z andragogiky 1. Olomouc: 1. vydání ISBN X, neprodejné 12

13 Název modulu Interpersonální komunikace Kód IK Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu UDA Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je vysvětlit základní pojmy z oblasti lidské komunikace, základy verbální a neverbální komunikace a analýzu slovní komunikace. Absolvent se seznámí se základy zdravé komunikace a poruchy v interpersonální komunikaci, základy komunikace s veřejností, způsoby ovlivňování člověka a asertivním chováním. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat, co je to lidská komunikace a jaké jsou její funkce, b) popsat principy neverbální komunikace, její funkce, druhy a chyby ve vnímání druhých lidí, c) charakterizovat pojem dialog, rozhovor a provést analýzu komunikačního traktu, d) popsat principy verbální komunikace, její zásady, způsoby navazování a udržování efektivní komunikace, techniky vedení rozhovoru, e) pochopit základní charakteristiky zdravé komunikace a kritéria psychického zdraví, f) orientovat se v poruchách komunikace, které souvisí s duševní poruchou osobnosti poruchami myšlení, komunikací ve stresu a komunikací v abnormálních podmínkách, g) definovat způsoby mimoslovního a slovního ovlivňování, manévrování a manipulace, h) charakterizovat pojem asertivita, asertivní práva a dovednosti, předpoklady pro asertivní jednání. Učivo / obsah výuky základní pojmy neverbální komunikace analýza slovní komunikace verbální komunikace zdravá komunikace poruchy v interpersonální komunikaci způsoby ovlivňování člověka asertivita Doporučené postupy výuky výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému práce s elektronickou učebnicí e-learning s využitím připraveného portálu andragogika samostatná práce samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet - nutná pravidelná docházka na tutoriály - minimálně 80% účasti, splnění 13

14 didaktického testu s kritériem úspěšnosti 50%. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně vymezí základní pojmy v oblasti interpersonální komunikace. (10%) ad b) ad c) ad d) Vyjmenuje typy neverbálního chování a komunikace a popíše chyby ve vnímání druhých lidí. (15%) Správně interpretuje pojmy dialog, rozhovor a konverzace, je schopen provést analýzu komunikačního traktu a vysvětlit princip aktivního a empatického naslouchání. (15%) Vysvětlí zásady verbální komunikace a verbální zpětné vazby, způsoby efektivního udržení komunikace a popíše techniky vedení rozhovoru (20%) ad e) Charakterizuje princip zdravé komunikace a kritéria psychického zdraví (5%) ad f) ad g) ad h) Vyjmenuje a stručně objasní poruchy komunikace, které souvisí s duševní poruchou osobnosti, poruchami myšlení, stresem nebo abnormálními podmínkami. (10%) Vysvětlí způsoby mimoslovního a slovního ovlivňování, manipulace a manévrování. (5%) Vymezí důsledky asertivity, asertivní práva, asertivní dovednosti a předpoklady pro asertivní jednání (10%) doporučená literatura a informační zdroje: HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. 1. Praha: Portál, s. ISBN PALÁN, Zdeněk; LANGER, Tomáš. Základy andragogiky. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. ISBN SCHNEIDEROVÁ, Anna; SCHNEIDER, Marek. Komunikační dovednosti. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. ISBN VELAS, Marek. Andragogická komunikace. 1. [s.l.] : [s.n.], s. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. Praha: Portál, s. ISBN

15 Název modulu Didaktika dospělých Kód DD Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu IK Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je vysvětlit základní pojmy z oblasti didaktiky vzdělávání dospělých, základní didaktické postupy a metody. Absolvent se seznámí se základy správných a účinných postupů při vzdělávání dospělých osob, s použitím různých metod vzdělávání, užití didaktických pomůcek a způsobů ověřování výsledků vzdělávání. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat pojem didaktika a jeho pojetí z hlediska andragogiky, b) vyjmenovat a objasnit funkce a specifika v oblasti vzdělávání dospělých, c) pochopit a vysvětlit vzdělávání jako celoživotní proces a jeho uplatnění v různých oborech pracovního uplatnění, d) uplatňovat základní pedagogické zásady a charakterizovat psychologická specifika při vzdělávání dospělých osob, způsobech komunikace s nimi, e) vysvětlit význam a cíle didaktiky, f) popsat pojmy vzdělávání, výuka, cíl a obsah výuky, g) vysvětlit pojem didaktický proces učení, jeho charakteristiky a specifika, h) charakterizovat pojem didaktické principy, formy a didaktické metody vyučování a učení dospělých, i) vysvětlit a uplatnit principy didaktických postupů a prostředků, j) charakterizovat a používat nové výukové prostředky a technologie. Učivo / obsah výuky základní didaktické pojmy didaktické cíle obsah výuky didaktické formy didaktický proces metody androdidaktiky prostředky didaktiky kreativita, brainstorming Doporučené postupy výuky výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse mezi pedagogem a studujícím práce s tištěným textem či elektronickou učebnicí e-learning s využitím připraveného portálu andragogika praktické činnosti při uplatnění různých metod ve skupině samostatná práce didaktický test 15

16 samostudium doporučené literatury Způsob ukončení modulu Zápočet - nutná pravidelná docházka na tutoriály - minimálně 80% účasti, splnění didaktického testu s kritériem úspěšnosti 50%. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně vymezí základní pojmy v oblasti didaktiky dospělých. (10%) ad b) Vyjmenuje a objasni funkce a specifika v oblasti vzdělávání dospělých. (5%) ad c) Správně vysvětlí nutnost celoživotního vzdělávání. (5%) ad d) Vysvětlí pedagogické zásadya zvláštnosti vzdělávání dospělých (5%) ad e) Charakterizuje význam a cíle didaktiky (5%) ad f) Vyjmenuje a stručně objasní pojmy vzdělávání, výuka a další charakteristické souvislosti (10%) ad g) Správně interpretuje proces učení, jeho specifika, druhy, uplatnění. (10%) ad h) ad i) ad j) Definuje didaktické principy, správně vysvětlí formy vyučování a učení dospělých, objasní uplatnění a použití různých didaktických metod (20%) Vymezí a vysvětlí principy didaktických postupů a prostředků(15%) Objasní a aplikuje nové výukové prostředky a technologie v navozených situacích a cvičných zadáních (15%) doporučená literatura a informační zdroje: BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, s. ISBN MUŽÍK, J., Androdidaktika, ASPI: Praha ISBN MUŽÍK, J., Didaktika profesního vzdělávání dospělých, Fraus: Plzeň s. ISBN PALÁN, Zdeněk; LANGER, Tomáš. Základy andragogiky. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. ISBN Pospíšil, O. Pedagogika dospělých, andragogika. PF UK: Praha, ISBN

17 Název modulu Profesní vzdělávání dospělých Kód PVD Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu DD Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je pochopit základní pojmy, podstatu, funkce a význam profesního vzdělávání dospělých. Orientace ve strategii a konceptech celoživotního učení v evropském pojetí i v České republice. Seznámení se s tvorbou podnikového vzdělávacího systému, jeho přínosy i nevýhodami. Specifikace ukazatelů kvality a možnosti evaluace dalšího profesního vzdělávání dospělých. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat profesní vzdělávání jako andragogický pojem b) vyjmenovat a objasnit funkce vzdělávání dospělých c) vysvětlit význam a užitečnost vzdělávání dospělých z pohledu společenské praxe d) popsat strukturu, poslání, formy a vazby dalšího profesního vzdělávání e) reprodukovat hlavní myšlenky a koncepty celoživotního učení v ČR a v evropském pojetí f) interpretovat tvorbu podnikového vzdělávacího systému, jeho přínos a nevýhody g) vymezit klíčové oblasti efektivnosti a kvality dalšího profesního vzdělávání h) uvést možnosti evaluace a autoevaluace profesního vzdělávání Učivo / obsah výuky definice, pojmy a podstata profesního vzdělávání funkce vzdělávání dospělých význam vzdělávání dospělých další profesní vzdělávání celoživotní učení v evropském pojetí a v ČR profesní vzdělávání v podniku efektivnost a kvalita profesního vzdělávání evaluace profesního vzdělávání Doporučené postupy výuky teoretická přednáška s řízenou diskusí, programovaná výuka dialogická - rozhovor workshop s využitím synergického efektu moderovaná případová studie didaktický test samostatná práce Způsob ukončení modulu Zápočet - nutná pravidelná docházka - minimálně 80% účasti, splnění didaktického testu s kriteriem úspěšnosti 50%. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky 17

18 výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně definuje profesní vzdělávání jako andragogický pojem. (5%) ad b) Vyjmenuje a objasní základní funkce vzdělávání dospělých. (10%) ad c) Vysvětlí význam vzdělávání dospělých z pohledu společenské praxe. (10%) ad d) Specifikuje poslání, strukturu a formy dalšího profesního vzdělávání. (10%) ad e) ad f) ad g) ad h) Reprodukuje koncepty evropského pojetí celoživotního učení a srovná je se systémem a strategií celoživotního učení v České republice. (15%) Interpretuje podnikový vzdělávací systém a analyzuje jeho přínosy a nevýhody. (20%) Vymezí klíčové oblasti efektivnosti a kvality dalšího profesního vzdělávání. (10%) Argumentuje certifikaci institucí a lektorů jako nástroj prokazování a hodnocení kvality profesního vzdělávání a demonstruje možnosti evaluace dalšího profesního vzdělávání. (20%) doporučená literatura a informační zdroje: BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Úvod do evaluace ve vzdělávání dospělých. Olomouc: HANEX, ISBN MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Codex, ISBN PALÁN, Zdeněk. Další vzdělávání ve světě změn. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, ISBN PALÁN, Zdeněk; LANGER, Tomáš. Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, ISBN

19 Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Dotazník zjišťování zpětné vazby od absolventů vzdělávacího programu Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých (zvolenou odpověď podtrhněte) Organizace kurzu byla: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Výkon lektorů kurzu byl: výborný dobrý uspokojivý neuspokojivý Náplň kurzu byla: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Využití ICT při výuce modulů můžete hodnotit jako: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Prostředí, v němž byl kurz realizován, hodnotíte jako: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Chcete pokračovat v kurzech a dosáhnout úplnou kvalifikaci v tomto oboru: ano ne nevím Doporučil byste naše vzdělávací středisko dalším zájemcům: ano ne Další náměty a připomínky: Děkujeme za Vaši účast v kurzu a přejeme mnoho pracovních úspěchů. 19

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více