Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých"

Transkript

1 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých 2

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 7 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ

4 1. Identifikační údaje vzdělávacího programu Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Název vzdělávacího programu Typ vzdělávacího programu Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Úplné střední vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie. Dobrý zdravotní umožňující práci v oblasti vzdělávání doložený lékařským potvrzením. Prezenční, distanční Délka studia 60 Způsob ukončení Započtení úspěšně absolvovaných modulů Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát školy o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávacího programu Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ COPT Kroměříž získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti andragogického působení, bude schopen použít nabyté vědomosti pro další neformální vzdělávání dospělých. Absolvent získá znalosti a kompetence pro oblast andragogiky, a to nejen přímo pro praxi v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, ale také jako základ pro další edukaci v rámci kvalifikačního vzdělávání jako nástroj rozšíření vlastní kvalifikace. Dále získá znalosti v oblasti andragogické teorie, interpersonální komunikace, didaktiky dospělých a profesního vzdělávání dospělých. Dokáže organizovat a realizovat vzdělávací aktivity určené pro dospělé účastníky na požadované úrovni, zvládá principy evaluace a autoevaluace. Při realizaci vzdělávání bude aplikovat vhodné způsoby komunikace v kolektivu účastníků i v individuálních pohovorech. Absolvent po absolvování vzdělávacího programu bude schopen pracovat jako lektor vzdělávacích kurzů, v oblasti lidských zdrojů, či sektoru sociálních služeb při respektování zvláštností vzdělávání dospělých. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: Vyhledávat, zpracovávat a analyzovat informace z oblasti andragogiky, pochopit historické souvislosti vzdělávání dospělých, přijímat a aplikovat nové poznatky z oblasti VD (vzdělávání dospělých), vhodně a přesvědčivě vysvětlit nutnost celoživotního vzdělávání, objasnit jeho důležitost a přínos pro profesní růst, připravovat, rozvíjet a podporovat vzdělávací aktivity dospělých prostřednictvím vhodných metod vzdělávání. Efektivně komunikovat v zájmu andragogického působení, umět rozlišit základní komunikační kanály, používat vhodné způsoby komunikace v závislosti na situaci, věkových a individuálních odlišnostech, respektovat komunikační specifika osobnosti a prostřednictvím komunikačních technik motivovat účastníky kurzů k efektivní. Využívat odpovídající a efektivní didaktické metody, formy a techniky VD při aktivně aplikované zpětné vazbě. Osvojit si základní pojmy a formy podnikového či firemního vzdělávání a umět je zabezpečit na požadované úrovni a kvalitě, organizovat a realizovat vzdělávací aktivity dospělých, včetně analýzy a aplikace výsledků dotazníku kariérového růstu. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent je připraven pro uplatnění v profesích: poskytovatel vzdělávacích aktivit uplatnění jako školitel/lektor, mentor/tutor v oblasti neformálního vzdělávání kurzů, seminářů, workshopů, přednášek trenér kurzů - uplatnění na útvarech lidských zdrojů, poradenských institucích, v sektoru sociálních služeb poradce v oblasti realizace vzdělávacích aktivit uplatnění jako poradce v oblasti didaktiky, komunikace a realizace vzdělávacích aktivit neformálního vzdělávání hodnotitel uplatnění v různých oblastech evaluačních vzdělávacích aktivit 5

6 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit účastníky pro odbornou a koncepční práci v oblasti vzdělávání dospělých. Obsah je orientován tak, aby předal dostatek informací z oblasti Andragogiky pro výkon činností v oblasti vzdělávání dospělých a dále dalších funkcích v profesích, kde se pracuje s dospělými, jejich výchovou, vzděláváním, ev. pomocí v tíživých situacích. Vzdělávací program motivuje účastníka k osobní seberealizaci, umožňuje jeho další rozvoj v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě je zdrojem informací z oblasti vzdělávání dospělých. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah celého vzdělávacího programu a vzájemná návaznost jednotlivých modulů jsou koncipovány v souladu s aktuálními požadavky a současnými trendy v oblasti vzdělávání dospělých. Celý kurz je rozdělen do čtyř modulů, které lze charakterizovat takto: Úvod do andragogiky Seznámení se s významem a posláním andragogiky jako vědy a jejím významem pro praktický život, osvojení si andragogických pojmů, porozumění rozdílnosti mezi pedagogikou a adragogikou, pochopení významu vzdělávání dospělých v kontextu dějin, funkčnosti výchovy a vzdělávání dospělých, složitosti konstituování andragogických oborů a legitimizaci andragogiky v systému věd. Interpersonální komunikace Seznámení se základními pojmy z oblasti lidské komunikace, základy verbální a neverbální komunikace a analýzou slovní komunikace, osvojení si základů komunikace s veřejností, způsoby ovlivňování člověka a asertivní chování. Didaktika dospělých Seznámení s pojmy z oblasti vzdělávání dospělých, základními didaktickými postupy a metodami, základy správných a účinných postupů při vzdělávání dospělých osob, použitím různých metod vzdělávání, užitím didaktických pomůcek a způsoby ověřování výsledků vzdělávání. Profesní vzdělávání dospělých Seznámení s pojmy, podstatou, funkcí a významem profesního vzdělávání dospělých, orientace ve strategii a konceptech celoživotního učení v evropském pojetí iv České republice, způsob tvorby podnikového vzdělávacího systému, specifikace ukazatelů kvality a možnosti evaluace dalšího profesního vzdělávání dospělých. Jednotlivé moduly na sebe vzájemně navazují a jejich absolvováním získají účastníci nové kompetence a prohloubí si své poznatky z oblasti andragogiky. Budou se lépe orientovat ve vzdělávacím systému učících se dospělých a naučí se pracovat se specifikami skupin vzdělávajících se dospělých. Organizace výuky Vzdělávání bude probíhat prezenční formou i formou samostudia, vzdělávací program bude realizován modulovou výukou. Teoretická výuka bude realizována v délce 45 minut a to v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými pomůckami., popř. na jiném určeném místě, kde účastníci 6

7 absolvují víkendová školení v celkové délce 20 hodin. Výuka bude zajištěna v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu při práci, účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. Zbývajících 40 hodin absolvuje účastník formou samostudia prostřednictvím e-learningového portálu, kde bude mít k dispozici studijní materiály a bude plnit zadané úkoly. Metodické postupy výuky Vzdělávací program je určen širokému spektru dospělé populace, a proto respektuje principy učení dospělých a adekvátní metodické postupy. Výuka bude založena na spolupráci, vzájemném partnerství a výměně praktických zkušeností se zaměřením na výukový cíl. Výuka vzdělávacího programu se opírá o elektronické (tištěné) pracovní materiály, které didakticky respektují metody problémového učení. Uvedené studijní opory obsahují studijní návod a průvodce studiem, včetně času potřebného ke studiu. Každý modul vzdělávacího programu má zpracovanou samostatnou studijní oporu. Při výuce jsou aplikovány moderní vyučovací metody zvyšující motivaci účastníků i kvalitu vyučovacího procesu. V maximální míře je využívána didaktická technika usnadňující práci lektorovi a navyšující míru osvojení učiva posluchačem. Studijní tempo odpovídá vstupním znalostem a studijním možnostem účastníků vzdělávacího programu. Vlastní studium je individualizováno a mimo prezenční tutoriály probíhá v domácím prostředí. Individuální tempo samostudia umožňuje postup k dalšímu bloku učiva až na základě pozitivní zpětnovazební informace o porozumění a schopnosti aplikace obsahu předchozího bloku. Multimediální a didaktická podpora samostudia bude on-line e-learning v asynchronní a synchronní verzi. E-learning je realizován elektronickým diskusním prostředím (portál andragogika, e-konference, chaty, atd.). Studium je průběžně monitorováno a koordinováno lektorem, který na závěr každého modulu ohodnotí výsledky studujících didaktickým testem. Vedle tradičních vyučovacích metod se využívají moderní aktivizační metody respektující pedagogicko-andragogické principy. Metodické postupy budou realizovány následujícími vyučovacími metodami: metody verbální - výklad, vysvětlování, přednáška, rozhovor, diskuse, práce s textem studijní opory a odbornou literaturou metody názorné a demonstrační - předvádění, pozorování, didaktický obraz, instruktáž metody aktivizující - heuristické, inscenační, situační metody analytické, induktivní a deduktivní e-learning referát - samostatné vystoupení na zadané andragogické téma moderovaná případová studie workshop s využitím synergického efektu řešení nastolené andragogické situace samostudium didaktický test průběžný - opakování a procvičení modulového učiva Postupy hodnocení výuky Pro získání požadovaného kvalifikačního certifikátu vzdělávacího programu je třeba každý modul ukončit zápočtem. Zápočet předpokládá: minimálně 80 % účast na tutoriálech modulu minimálně 50 % úspěšnost v didaktickém modulovém testu 7

8 Didaktický modulový test obsahuje 25 otázek. Každá otázka je uzavřená a má tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Všechny otázky mají shodnou hodnotící váhu a jejich rozložení odpovídá procentním kritériím hodnocení požadovaných výsledků výuky daného modulu. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Celý vzdělávací program bude ukončen započtením úspěšně absolvovaných modulů a vystavením Certifikátu školy o absolvování kurzu. Vstupní předpoklady Vzdělávací program je koncipován pro muže i ženy, kteří mají minimálně úplné střední vzdělání v některém z oborů pedagogiky, psychologie, filozofie nebo sociologie. Podmínkou pro přijímání uchazečů je dobrý zdravotní stav pro výkon pedagogické profese doložený lékařským potvrzením. 8

9 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Úvod do andragogiky UDA 5 10 zápočet Interpersonální komunikace IK 5 10 zápočet Didaktika dospělých DD 5 10 zápočet Profesní vzdělávání dospělých PVD 5 10 zápočet Součty 60 CELKEM Optimální trajektorie: UDA IK DD PVD 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Úvod do andragogiky Kód UDA Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně úplné střední vzdělání v oboru pedagogickém, filozofickém, sociologickém Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je pochopit význam a poslání andragogiky jako vědy i její význam pro praktický život. Absolvent se bude umět andragogiky vyjadřovat a bude znát andragogické pojmy, ale i pojmy z příbuzných vědeckých disciplín. Porozumí, proč se andragogika vyčlenila z pedagogiky a jaký je rozdíl mezi pedagogikou a andragogikou. Dále pochopí význam vzdělávání dospělých v kontextu dějin, funkčnost výchovy a vzdělávání dospělých, získá přehled o složitosti konstituování andragogických oborů a legitimizaci andragogiky v systému věd. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat, co je andragogika a čím se zabývá; b) popsat vnitřní strukturu andragogiky, její subdisciplíny; c) charakterizovat předmět a objekt andragogiky a jeho různá pojetí; d) definovat základní andragogické pojmy jako dospělý, výchova, vzdělávání, péče a objasnit provázanost výchovy a vzdělávání, rozlišit význam slova učení a učení se, vzdělávání a vzdělávání se, vzdělávání dospělých, vyučování; e) pochopit význam celoživotního učení jako základu prosperity a předpokladu kariérního růstu, místo vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení, propojit andragogiku s podnikovou praxí a ostatními personálními činnostmi; f) reprodukovat hlavní myšlenky ze základních mezinárodních dokumentů o vzdělávání dospělých, hovořit o klíčových myšlenkách Memoranda o celoživotním učení, charakterizovat 4 pilíře Delorsovy zprávy a 3 základní kategorie učení; g) pochopit smysl andragogiky a její poslání v systému věd a porozumět, proč se vyčlenila z pedagogiky; h) provázat andragogickou teorii v rámci vědního systému a praxe; i) orientovat se v historickém vývoji andragogiky jak v České republice, tak ve světě; j) předat teoretické základy v takové šíři, která umožní hledat řešení v konkrétních andragogických situacích; k) využít základní myšlenky zákonných norem upravující oblast dalšího vzdělávání v České republice. Učivo / obsah výuky vznik a vývoj pojmu andragogika struktura a subdisciplíny andragogiky objekt a předmět andragogiky základní andragogické pojmy, andragogická terminologie andragogika v systému věd, vztah andragogiky a pedagogiky historie vzdělávání dospělých a andragogiky, základní mezinárodní dokumenty vzdělávání dospělých význam vzdělávání dospělých v současné společnosti, aktuální problémy andragogiky základní zákonné normy upravující oblast dalšího vzdělávání v České republice 10

11 Doporučené postupy výuky výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené andragogické situace práce s elektronickou učebnicí e-learning s využitím připraveného portálu andragogika samostatná práce samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast na DV, absence musí být omluvená, v případě větší absence doplňková zkouška ústní přezkoušení max. 10 minut Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Definice andragogiky je úplná a správná. (10%) ad b) Úplně vyjmenuje nejdůležitější subdisciplíny andragogiky a rozebere její strukturu správně. (10%) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) Správně určí předmět a objekt andragogiky a charakterizuje jeho různá pojetí. (10%) Vysvětlí základní andragogické pojmy jako dospělý, výchova, vzdělávání, péče a objasní provázanost výchovy a vzdělávání, rozliší význam slova učení a učení se, vzdělávání a vzdělávání se, vzdělávání dospělých, vyučování správně. (10%) Správně doloží souvislost celoživotního učení jako základu prosperity a předpokladu kariérního růstu, dobře zařadí místo vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení, propojí andragogiku s podnikovou praxí a ostatními personálními činnostmi. (5%) Logicky správně reprodukuje hlavní myšlenky ze základních mezinárodních dokumentů o vzdělávání dospělých, srovnává klíčové myšlenky Memoranda o celoživotním učení se současností, dobře charakterizuje všechny pilíře Delorsovy zprávy a základní kategorie učení. (10%) Správně začlení andragogiku do systému věd a dobře rozebere vztah mezi pedagogikou a andragogikou. (5%) Obhájí provázanost andragogiky a praxe v současnosti a prezentuje na minimálně 3 příkladech její význam. (10%) Srovná historický vývoj andragogiky v České republice a ve světě, správně určí shody a rozdíly tohoto vývoje. (10%) Aplikuje správně teoretické základy andragogiky na řešení jedné konkrétní andragogické situace. (10%) Úplně prezentuje základní myšlenky zákonných norem upravující oblast dalšího vzdělávání v České republice. (10%) 11

12 doporučená literatura a informační zdroje: BARTOŇKOVÁ H., ŠIMEK D. Andragogika. Olomouc: Vydavatelství UP, s. ISBN BENEŠ, M.,Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, s. ISBN PALAN, Z., Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J. A. Komenského, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., Kapitoly z andragogiky 1. Olomouc: 1. vydání ISBN X, neprodejné 12

13 Název modulu Interpersonální komunikace Kód IK Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu UDA Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je vysvětlit základní pojmy z oblasti lidské komunikace, základy verbální a neverbální komunikace a analýzu slovní komunikace. Absolvent se seznámí se základy zdravé komunikace a poruchy v interpersonální komunikaci, základy komunikace s veřejností, způsoby ovlivňování člověka a asertivním chováním. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat, co je to lidská komunikace a jaké jsou její funkce, b) popsat principy neverbální komunikace, její funkce, druhy a chyby ve vnímání druhých lidí, c) charakterizovat pojem dialog, rozhovor a provést analýzu komunikačního traktu, d) popsat principy verbální komunikace, její zásady, způsoby navazování a udržování efektivní komunikace, techniky vedení rozhovoru, e) pochopit základní charakteristiky zdravé komunikace a kritéria psychického zdraví, f) orientovat se v poruchách komunikace, které souvisí s duševní poruchou osobnosti poruchami myšlení, komunikací ve stresu a komunikací v abnormálních podmínkách, g) definovat způsoby mimoslovního a slovního ovlivňování, manévrování a manipulace, h) charakterizovat pojem asertivita, asertivní práva a dovednosti, předpoklady pro asertivní jednání. Učivo / obsah výuky základní pojmy neverbální komunikace analýza slovní komunikace verbální komunikace zdravá komunikace poruchy v interpersonální komunikaci způsoby ovlivňování člověka asertivita Doporučené postupy výuky výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému práce s elektronickou učebnicí e-learning s využitím připraveného portálu andragogika samostatná práce samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet - nutná pravidelná docházka na tutoriály - minimálně 80% účasti, splnění 13

14 didaktického testu s kritériem úspěšnosti 50%. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně vymezí základní pojmy v oblasti interpersonální komunikace. (10%) ad b) ad c) ad d) Vyjmenuje typy neverbálního chování a komunikace a popíše chyby ve vnímání druhých lidí. (15%) Správně interpretuje pojmy dialog, rozhovor a konverzace, je schopen provést analýzu komunikačního traktu a vysvětlit princip aktivního a empatického naslouchání. (15%) Vysvětlí zásady verbální komunikace a verbální zpětné vazby, způsoby efektivního udržení komunikace a popíše techniky vedení rozhovoru (20%) ad e) Charakterizuje princip zdravé komunikace a kritéria psychického zdraví (5%) ad f) ad g) ad h) Vyjmenuje a stručně objasní poruchy komunikace, které souvisí s duševní poruchou osobnosti, poruchami myšlení, stresem nebo abnormálními podmínkami. (10%) Vysvětlí způsoby mimoslovního a slovního ovlivňování, manipulace a manévrování. (5%) Vymezí důsledky asertivity, asertivní práva, asertivní dovednosti a předpoklady pro asertivní jednání (10%) doporučená literatura a informační zdroje: HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. 1. Praha: Portál, s. ISBN PALÁN, Zdeněk; LANGER, Tomáš. Základy andragogiky. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. ISBN SCHNEIDEROVÁ, Anna; SCHNEIDER, Marek. Komunikační dovednosti. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. ISBN VELAS, Marek. Andragogická komunikace. 1. [s.l.] : [s.n.], s. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. Praha: Portál, s. ISBN

15 Název modulu Didaktika dospělých Kód DD Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu IK Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je vysvětlit základní pojmy z oblasti didaktiky vzdělávání dospělých, základní didaktické postupy a metody. Absolvent se seznámí se základy správných a účinných postupů při vzdělávání dospělých osob, s použitím různých metod vzdělávání, užití didaktických pomůcek a způsobů ověřování výsledků vzdělávání. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat pojem didaktika a jeho pojetí z hlediska andragogiky, b) vyjmenovat a objasnit funkce a specifika v oblasti vzdělávání dospělých, c) pochopit a vysvětlit vzdělávání jako celoživotní proces a jeho uplatnění v různých oborech pracovního uplatnění, d) uplatňovat základní pedagogické zásady a charakterizovat psychologická specifika při vzdělávání dospělých osob, způsobech komunikace s nimi, e) vysvětlit význam a cíle didaktiky, f) popsat pojmy vzdělávání, výuka, cíl a obsah výuky, g) vysvětlit pojem didaktický proces učení, jeho charakteristiky a specifika, h) charakterizovat pojem didaktické principy, formy a didaktické metody vyučování a učení dospělých, i) vysvětlit a uplatnit principy didaktických postupů a prostředků, j) charakterizovat a používat nové výukové prostředky a technologie. Učivo / obsah výuky základní didaktické pojmy didaktické cíle obsah výuky didaktické formy didaktický proces metody androdidaktiky prostředky didaktiky kreativita, brainstorming Doporučené postupy výuky výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse mezi pedagogem a studujícím práce s tištěným textem či elektronickou učebnicí e-learning s využitím připraveného portálu andragogika praktické činnosti při uplatnění různých metod ve skupině samostatná práce didaktický test 15

16 samostudium doporučené literatury Způsob ukončení modulu Zápočet - nutná pravidelná docházka na tutoriály - minimálně 80% účasti, splnění didaktického testu s kritériem úspěšnosti 50%. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně vymezí základní pojmy v oblasti didaktiky dospělých. (10%) ad b) Vyjmenuje a objasni funkce a specifika v oblasti vzdělávání dospělých. (5%) ad c) Správně vysvětlí nutnost celoživotního vzdělávání. (5%) ad d) Vysvětlí pedagogické zásadya zvláštnosti vzdělávání dospělých (5%) ad e) Charakterizuje význam a cíle didaktiky (5%) ad f) Vyjmenuje a stručně objasní pojmy vzdělávání, výuka a další charakteristické souvislosti (10%) ad g) Správně interpretuje proces učení, jeho specifika, druhy, uplatnění. (10%) ad h) ad i) ad j) Definuje didaktické principy, správně vysvětlí formy vyučování a učení dospělých, objasní uplatnění a použití různých didaktických metod (20%) Vymezí a vysvětlí principy didaktických postupů a prostředků(15%) Objasní a aplikuje nové výukové prostředky a technologie v navozených situacích a cvičných zadáních (15%) doporučená literatura a informační zdroje: BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, s. ISBN MUŽÍK, J., Androdidaktika, ASPI: Praha ISBN MUŽÍK, J., Didaktika profesního vzdělávání dospělých, Fraus: Plzeň s. ISBN PALÁN, Zdeněk; LANGER, Tomáš. Základy andragogiky. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s. ISBN Pospíšil, O. Pedagogika dospělých, andragogika. PF UK: Praha, ISBN

17 Název modulu Profesní vzdělávání dospělých Kód PVD Délka modulu 15 hodin Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování modulu DD Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je pochopit základní pojmy, podstatu, funkce a význam profesního vzdělávání dospělých. Orientace ve strategii a konceptech celoživotního učení v evropském pojetí i v České republice. Seznámení se s tvorbou podnikového vzdělávacího systému, jeho přínosy i nevýhodami. Specifikace ukazatelů kvality a možnosti evaluace dalšího profesního vzdělávání dospělých. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat profesní vzdělávání jako andragogický pojem b) vyjmenovat a objasnit funkce vzdělávání dospělých c) vysvětlit význam a užitečnost vzdělávání dospělých z pohledu společenské praxe d) popsat strukturu, poslání, formy a vazby dalšího profesního vzdělávání e) reprodukovat hlavní myšlenky a koncepty celoživotního učení v ČR a v evropském pojetí f) interpretovat tvorbu podnikového vzdělávacího systému, jeho přínos a nevýhody g) vymezit klíčové oblasti efektivnosti a kvality dalšího profesního vzdělávání h) uvést možnosti evaluace a autoevaluace profesního vzdělávání Učivo / obsah výuky definice, pojmy a podstata profesního vzdělávání funkce vzdělávání dospělých význam vzdělávání dospělých další profesní vzdělávání celoživotní učení v evropském pojetí a v ČR profesní vzdělávání v podniku efektivnost a kvalita profesního vzdělávání evaluace profesního vzdělávání Doporučené postupy výuky teoretická přednáška s řízenou diskusí, programovaná výuka dialogická - rozhovor workshop s využitím synergického efektu moderovaná případová studie didaktický test samostatná práce Způsob ukončení modulu Zápočet - nutná pravidelná docházka - minimálně 80% účasti, splnění didaktického testu s kriteriem úspěšnosti 50%. Opakování zápočtu je možné ve stanoveném termínu maximálně dvakrát. Kritéria hodnocení výsledků výuky 17

18 výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně definuje profesní vzdělávání jako andragogický pojem. (5%) ad b) Vyjmenuje a objasní základní funkce vzdělávání dospělých. (10%) ad c) Vysvětlí význam vzdělávání dospělých z pohledu společenské praxe. (10%) ad d) Specifikuje poslání, strukturu a formy dalšího profesního vzdělávání. (10%) ad e) ad f) ad g) ad h) Reprodukuje koncepty evropského pojetí celoživotního učení a srovná je se systémem a strategií celoživotního učení v České republice. (15%) Interpretuje podnikový vzdělávací systém a analyzuje jeho přínosy a nevýhody. (20%) Vymezí klíčové oblasti efektivnosti a kvality dalšího profesního vzdělávání. (10%) Argumentuje certifikaci institucí a lektorů jako nástroj prokazování a hodnocení kvality profesního vzdělávání a demonstruje možnosti evaluace dalšího profesního vzdělávání. (20%) doporučená literatura a informační zdroje: BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Úvod do evaluace ve vzdělávání dospělých. Olomouc: HANEX, ISBN MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Codex, ISBN PALÁN, Zdeněk. Další vzdělávání ve světě změn. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, ISBN PALÁN, Zdeněk; LANGER, Tomáš. Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, ISBN

19 Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Dotazník zjišťování zpětné vazby od absolventů vzdělávacího programu Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých (zvolenou odpověď podtrhněte) Organizace kurzu byla: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Výkon lektorů kurzu byl: výborný dobrý uspokojivý neuspokojivý Náplň kurzu byla: výborná dobrá uspokojivá neuspokojivá Využití ICT při výuce modulů můžete hodnotit jako: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Prostředí, v němž byl kurz realizován, hodnotíte jako: výborné dobré uspokojivé neuspokojivé Chcete pokračovat v kurzech a dosáhnout úplnou kvalifikaci v tomto oboru: ano ne nevím Doporučil byste naše vzdělávací středisko dalším zájemcům: ano ne Další náměty a připomínky: Děkujeme za Vaši účast v kurzu a přejeme mnoho pracovních úspěchů. 19

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize)

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize) Vzdělávací program profesní kvalifikace Hradlář, Hláskař (kód: 37-010-H revize) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Bezpečnost práce a řízení jakosti

Bezpečnost práce a řízení jakosti VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Bezpečnost práce a řízení jakosti Autorský tým: Ing. Ivo Mrnuštík Ing. Lubomír Prokop Ing. Martin Baričák Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Název veřejné zakázky: Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním nové vyhlášení

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni...

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni... Předmluva... 10 П Teoretická východiska a vývoj andragogické v é d y... 13 1 Vznik a rozvoj a n d m g o g ik y... 14 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni... 14 1.2 Vznik pojmu andragogika... 16 1.3 Predvedecké

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

bakalářskému studijnímu programu v příbuzných oborech vzdělání terminologie odpovídá názvosloví v terciárním vzdělávání (následně i legislativě)

bakalářskému studijnímu programu v příbuzných oborech vzdělání terminologie odpovídá názvosloví v terciárním vzdělávání (následně i legislativě) KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VOV z obsahového a odborného hlediska (zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění školský zákon, především 6 a 105) 1. Vyšší odborné

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více