Risk Management Řízení rizik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Risk Management Řízení rizik"

Transkript

1 Risk Management Řízení rizik Přednášející : prof. Rais,MBA úspěch změna (riziko) modely řízené změny ve firmě s koncentrací na LEWINŮV V model modely změny strategie firmy- praktické problémy změn funkčních strategií firmy (případové studie)

2 Použitá literatura: Mc Cormack, M.H. : Co vás nenaučí na Harwardu aneb Jak úspěšně podnikat. Prostor Praha Str.279. Molnár, Z. : Efektivnost informačních systémů. Grada.str.141. Praha Johnson,G., Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press, Praha Str. 803.

3 Pokračování doporučené literatury: Kaplan, R.S., Norton,D.P. : Balanced Scorecard. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Management Press, Praha Str Rais,K., Smejkal,V.: Řízení rizik firmy. Grada. Praha Sameš, M. : Přednášky EMBA, modul L and Ch. VUT Brno, 2005.

4 Pokračování doporučené literatury (2): Peters,T.,Waterman,R.H.: Hledání dokonalosti - Poučení z nejlépe vedených amerických společností. Svoboda Libertas. Praha Str Dědina,J.: Podnikové organizační struktury. Teorie a praxe.. Victoria Publishing Praha, Str.117. Kotter, John,P.: Vedení procesu změn. Management Press, Praha 2000.str. 190.

5 Pokračování doporučené literatury (3): Maurer Robert : CESTA KAIZEN. Z malého kroku k velkému skoku. Beta Praha str ISBN

6 Modelování změny : Racionální chápání změny spočívá v modelování změny pomocí projektu, který je definovaný časem, zdroji (lidskými, materiálními a dalšími), konkrétními procesy a měřitelnými výsledky.

7 Technokratický přístup k modelování - fáze procesu změny Nová úroveň procesu (např. zisku, produktivity) Původní úroveň procesu (např.zisku, produktivity) zvýšená úroveň procesu zlepšování Projekt řízené změny Fáze rozmrazení Fáze změny Fáze zmrazení (příprava změny) (intervence v systému) (fixace dosažených výsledků)

8 Lewinův model - před zahájením vlastního procesu změny bychom si měli odpovědět na následující otázky : Každá změna je iniciována určitými faktory, určitými hybnými silami. CO jsou tyto faktory, JAK jsou intenzivní? Již na začátku celého procesu musíme znát požadovaný budoucí stav. JAK vypadá požadovaný stav, kterého chceme dosáhnout? Celý proces změn je realizován lidmi, jaké jsou síly, podporující proces? Jaké jsou brzdící síly? Jaké jsou síly, které působí proti procesu? KDO jej bude podporovat, KDO jej bude bojkotovat?

9 Lewinův model -2 Během celého procesu budeme ovlivňovat (měnit) některé firemní systémy (může to být např. zásah v organizaci, v řízení lidských zdrojů, v technologii, v organizačních procesech, v informačních tocích, atd.). KDE bude provedena takzvaná intervence (zásah)? Navrženou intervenci musíme nějakým způsobem implementovat (provedeme rozmrazení,vlastní změnu a zamrazení). JAK tuto intervenci provedeme? Dosažené výsledky musíme vyhodnotit a vyvodit z nich závěry. Tímto odpovíme na otázku JAK celý proces dopadl.

10 Schéma Lewinova modelu řízené změny Realizace změny Jak? Síly, pro/proti změně Co? Nositel změny Kdo? Intervenční strategie Co? Zhodnocení Jak? Operativní metody Jak?

11 Identifikace intervenčních oblastí Oblasti, ve kterých bude provedena ve firmě intervence (zásahy) : Lidské zdroje a jejich řízení Organizační struktura firmy Technologie firmy (z hlediska produktu, služby a dalších doplňkových služeb) Komunikační a organizační toky a procesy firmy

12 Proces řízené změny ve firmě analytickou etapu, návrhovou etapu, jejíž jádro spočívá ve vytvoření modelu změny (který bude akceptován a podporován sponzorem), ve stanovení agenta změny (který má podporu sponzora), v určení dílčích firemních procesů (subsystémů), které budou plánovanou změnou ovlivněny, realizační etapu, kdy dojde k provedení vlastní plánované změny, zpětnovazební vyhodnocení provedené změny, na jejímž základě následuje eventuální úpravu stávajícího změnového procesu popř. zamražení změny.

13 Etapy procesu modelování řízené změny ve firmě : (Strategická) analýza Vytvoření modelu Výběr (stanovení) agenta změny Určení tzv. intervenčních oblastí firmy Provedení vlastní změny (intervence do systému řízení firmy) Vyhodnocení (verifikace) dosažených výsledků

14 Metoda analýzy silového pole Síly, podporující proces změny (jejich vliv ve firmě, očekávaný vývoj) Rovnovážný stav konkrétního firemního procesu Síly, působící proti procesu změny (jejich vliv ve firmě, očekávaný vývoj)

15 Jednoduchý příklad analýzy silového pole zavedení nového IS jednotlivé faktory vlivu ohodnotíme např. (-10,+10) Zavedení informačního systému (9) (-4) programátoři Podpora vedení firmy (7) Slabé výsledky výroby firmy (6) zavést/ nezavést inform. systém (-7) pracovníci účtárny

16 Základní faktory (síly), podporující změnu v organizaci Změna v charakteru pracovní síly globalizace Síly, podporující změnu Změna technologie Rychlá obměna produktu (služby)

17 V rámci analytické etapy tedy S rozhodnutím strategického charakteru (provést/neprovést změnu) je obvykle spjato určité riziko chyby, které můžeme eliminovat standardními metodami snižování rizika (např. zvýšením kvality provedené analýzy získáním dodatečných informací a znalostí, nezávislým provedením strategické analýzy od několika expertů atd.). Proto je důležité věnovat pozornost analýze rizik, spojených s prováděním změny ve firmě. provádíme A1) analýzu OBECNÉHO okolí firmy (sociální, ekonomické, politické, technologické, ekologické faktory) lze ji provést např. SLEPT analýzou, A2) analýza OBOROVÉHO okolí firmy (analýza konkurence trhu, síly zákazníka, síly dodavatelů, analýza substitutů) lze ji provést např. Portrerovou analýzou, A3) analýza INTERNÍCH faktorů firmy (firemních financí, analýza organizační struktury, analýzu řízení lidských zdrojů, analýzu informačních toků firmy, atd.)- některé dílčí analytické kroky lze provést např.pomocí analýzy 7S faktorů firmy Mc Kinsey, A4) na závěr předchozích analýz lze předložit shrnující SWOT analýzu, na jejíž základě lze rozhodnout zda 1) současný stav je VYHOVUJÍCÍ a tedy není nutné provádět zásadní změny v systému řízení firmy či v jeho jednotlivých subsystémech, 2) současný stav je USPOKOJIVÝ a tedy není nutné provádět zásadní změny v systému řízení firmy a analyzované dílčí problémy lze řešit drobnými operativními zásahy, 3) současný stav je NEVYHOVUJÍCÍ a na základě provedené analýzy je nutné uskutečnit proces řízené změny a tak odstranit nalezené slabiny firmy.

18 Agent změny - nositel a realizátor celého procesu řízené změny firmy jednotlivec (interní, externí) nebo skupina zaměstnanců, kteří budou nositeli celého procesu změny ve firmě. V některých modelech změny je agent změny podporován tzv. sponzorem změny (což obvykle bývá majitel, spoluvlastník, tichý společník, majoritní držitel akcií,nadřízený pracovník firmy, atd.), který je schopen podporovat agenta při provádění změny svými zdroji (finančními, lidskými, materiálními), politickou silou, atd. Dále se v procesu řízené změny ve firmě setkáme s rolí tzv. advokáta změny,, tj. jedince či skupiny, který(á) změnu podporuje, ale nemá přímou zodpovědnost a pravomoci k provedení změny.

19 Agent změny (2) Z praxe víme, že úspěšný agent změny (často je to manažer, který plánuje a následně řídí proces změny) se snaží znát názory všech důležitých skupin a jednotlivců, jejichž vliv může být v procesu provádění plánované změny významný ( a to jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu viz dříve). Zde úloha tzv. neformální organizační struktury a práce agenta změny s touto strukturou, resp. s neformálními představiteli firmy má obrovský význam.

20 Intervenční strategie dopad změny ve firmě na organizační strukturu firmy organizační procesy řízení lidských zdrojů oblast technologickou (a to zejména z hlediska produktu, služeb). komunikační a informační toky firmy

21 Vlastní uskutečnění změny-fáze rozmrazení, vlastní změna a fáze zmrazení Nová úroveň procesu (např. zisku, produktivity) Původní úroveň procesu (např.zisku, produktivity) zvýšená úroveň procesu zlepšování Projekt řízené změny Fáze rozmrazení Fáze změny Fáze zmrazení (příprava změny) (intervence v systému) (fixace dosažených výsledků)

22 Vlastní uskutečnění změny fáze. (2) Prvním předpokladem pro úspěšné řízení procesu změny je vytvoření časového harmonogramu - přehled hlavních aktivit a jejich časové ohodnocení. V případě provedení jednoduchých změn harmonogram obvykle obsahuje jen několik klíčových bodů (mílníků změnového procesu). V případě rozsáhlých projektů lze doporučit klasické metody síťové analýzy pokud jsme schopni určit jednoznačně dobu trvání všech dílčích činností projektu, pak lze doporučit síťové grafy typu CPM. V případě projektů, u kterých nelze stanovit dobu trvání dílčích činností (jsou neopakovatelné např. výzkumné aktivity), se všeobecně doporučuje použití síťových grafů typu PERT.

23 Vlastní uskutečnění změny (3) Ve fázi rozmrazení dochází k přípravě vlastního procesu uskutečnění změny. V praxi to znamená zejména provést a) potřebné analytické práce a tyto dílčí analýzy vyhodnotit V této fázi bychom měli informovat zaměstnance o plánované změně, zajistit si minimální odpor zaměstnanců k provedení změny (vzpomeňme na diskusi k tomuto obrázku) a měli bychom si zajistit odpovídající materiální a lidské zdroje pro provedení vlastní plánované změny.

24 Vlastní uskutečnění změny (4) V průběhu intervence dojde k provedení vlastní změny. V souladu s Lewinovým modelem určíme agenta změny a provedeme zásahy v jednotlivých intervenčních oblastech. Cílem této fáze je dosažení předem vytýčených parametrů prováděné změny.

25 Vlastní uskutečnění změny (5) Po provedení plánované změny následuje poslední etapa fáze zamražení.. V této fázi je nutné výsledný stav ustálit, fixovat nově dosažené výsledky firmy a zakonzervovat požadovaný stav ve firmě.

26 Zhodnocení změn Hodnocení se pochopitelně neprovádí pouze na konci procesu změny, ale provádí se průběžně. Pokud dílčí výsledky změnového procesu nejsou průběžně sledovány, je nebezpečí, že výsledná situace ve firmě bude stejná nebo horší. V případě, že plánovanou změnu modelujeme pro potřeby vrcholového vedení firmy, je vhodné, uvést kritická místa našeho návrhu a upozornit na rizika, která souvisí s provedením změny. Je též žádoucí navrhnout metody, jak tyto riziková místa překonat, popř. jak snížit riziko na únosnou míru.

27 Model změny Technokratické pojetí - model plánované změny = projekt, který je tvořen souborem na sebe navazujících činností (předem stanovený technologický a organizační sled). V modelu projektu změny (v praxi se velmi často užívají síťové grafy) provádíme časovou, zdrojovou nebo nákladovou analýzu. Zde role modelů, založených na tradičních metodách síťové analýzy, je nezastupitelná - např. můžeme použít metodu kritické cesty (metodu CPM), metodu PERT; při řadě projektů, u nichž musíme modelovat variantní průběh změny, je vhodné využít metodu GERT atd. Existují standardní SW nástroje např. MS Project Manager, atp. Ale i dobře řízený projekt může být neúspěšný, důvod špatné zapojení zaměstnanců, kolegů do projektu.

28 Model projektu např. stavba Grafické znázornění je nejčastějším způsobem formalizace SG v případě malých a středně velkých SG (do 300 až 500 činností). Příklad znázornění SG je uveden na obr Obr.2 Příklad grafického znázornění SG

29 Model turistického projektu (str15) Abychom si blíže objasnili základní myšlenku metody CPM, představme si tento jednoduchý "turistický projekt". V místě A je skupina osmi turistů, kteří chtějí po skupinách projít místy B,C,D,E,F s cílem setkat se v místě G. Rozdělení tras a skupin si znázornili na obr turisté z B do F 4 turisté v B 2 turisté v F 8 turistů v A 4 turisté z A do B 2 turisté z A do C 2 turisté z B do E 2 turisté 2 turisté v C z C do E 4 turisté v E 4 turisté z E do G 2 turisté z F do G 8 turistů v G 2 turisté z A do D 2 turisté z D do G 2 turisté v D Obr. 3. Rozdělení tras a skupin pro "turistický projekt"

30

31 Snadno poznáme, že uvedeném grafu existují mezi místy A a G celkem čtyři cesty, po nichž skupiny jdou. Jsou to: C 1 : 1,2,6,7 resp. A - B - F - G C 2 : 1,2,5,7 resp. A - B - E - G C 3 : 1,3,5,7 resp. A - C - E - G C 4 : 1,4,7 resp. A - D - G Jednotlivým skupinám jdoucím po těchto cestách bude pochod z místa A do mísa G trvat celkem: 6 hod (C 1 ), 9hod (C 2 ), 7hod (C 3 ), 7hod (C 4 ). Nejdelší je tedy druhá cesta, která zároveň určuje celkovou dobu trvání tohoto turistického projektu. Činí 9 hodin.

32 návrh projektu změny výroby firmy : stávající výroba bude zastavena, personál proškolen, po provedení jednoduchých stavebních úprav bude navezena nová technologie, zajistí se výrobní materiál a subdodavatelé,započne se testování výroby, po zkušebním období bude zahájena výroba Proškolení dělníků 3 proškolení mistrů 1 2 stavební nová technologie zkušební úpravy provoz Zastavení výroby Marketing (inzerce, osobní uzavření obchodních kontakty, atd.) smluv doplnění 5 7 prodejní sítě proškolení prodejců Technická příprava výroby??? (dokumentace, nástroje, atd.) 8

33 Příklad 1. Výpočet časových charakteristik SG Obr.6. Zadání síťového grafu

34 1.Výpočet TM i (13) (11) (8) (14) 1 6 (6) 5 5 (13) (16) (8) (5) Obr.7 Výpočet TM i v síťovém grafu Stanovení nejdříve možných termínů uzlů je zřejmé z obrázku; pro ilustraci uvádíme výpočet TM 8 : TM 8 = max (TM 5 +t 58 ;TM 6 +t 68 ; TM 7 +t 78 ) = max (8 +5; 8+8; 13+1) = 16

35 Výpočet TP j v síťovém grafu Výpočet TP j : 2 (10) (8) 0 3 (0) (12) 1 1 (2) 6 5 (11) (3) (8)

36 Model změny ještě jednou znova Technokratické pojetí - model plánované změny = projekt, který je tvořen souborem na sebe navazujících činností (předem stanovený technologický a organizační sled). V modelu projektu změny (v praxi se velmi často užívají síťové grafy) provádíme časovou, zdrojovou nebo nákladovou analýzu. Zde role modelů, založených na tradičních metodách síťové analýzy, je nezastupitelná - např. můžeme použít metodu kritické cesty (metodu CPM), metodu PERT; při řadě projektů, u nichž musíme modelovat variantní průběh změny, je vhodné využít metodu GERT atd. Existují standardní SW nástroje např. MS Project Manager, atp. Ale i dobře řízený projekt může být neúspěšný, důvod špatné zapojení zaměstnanců, kolegů do projektu.

37 Ochota zaměstnanců akceptovat změnu ve firmě Zde opět slova Sama Waltona Mějte otevřené uši jsou zcela na místě. Pokud zjistíte, že odpor k prováděné změně je velký, je nutno před prováděním změny získat na svoji stranu (alespoň) část zaměstnanců. - Uveďte vlastní příklady nepovedených změn

38 negativní Podle dopadu změny na pracovníka a jeho reakce na tuto změnu můžeme přístup pracovníků rozdělit do následujících čtyř skupin, a to na : tradicionalista odpůrce (rezistor) dopad změny nezúčastněný divák agent změny positivní pasivní aktivní odezva na změnu

39 Očekávané osobní riziko, které plyne ze změny Nízké Vysoké Vysoká Úroveň nespokojenosti se současným stavem Vysoká ochota průměrná ochota Průměrná nízká ochota Nízká

40 Akceptace změny Nízká zainteresovanost Informovanost: psané materiály, žurnály, konference, prezentace, workshopy Komunikace: schůzky malých skupin Konzultace: dotazníky, profesní orgány Vyjednávání: využití zvolených orgánů Participace: project groups Involvement: wide task groups, multilevel membership

41 Kritické faktory akceptace změny - společné cíle - komunikace - vedoucí role - interní vlivy - rozhodovací procesy - interpersonální vazby - monitoring skupiny

42 Odpor ke změnám Individuální odpor Zvyky Závislost Strach z neznámého Ekonomické důvody Odpor organizace Hrozba síly Organizační struktura Limitující zdroje Pevné investice Int/ext smlouvy

43 Individuální odpor ke změnám cíl managera minimalizace odporu (0-nelze) metody : - vyvarovat se překvapení (dejte jim čas na přemýšlení) - získejte podporu vrcholového vedení - poskytujte informace - zajistěte účast na změnách - je to jejich změna (nikoliv vnější) - zmenšete břemeno (raději menší než větší zátěž) - pochopte pocity - vyvarujte se ohrožení autonomie a bezpečnosti

44 Pokračování: - buďte adaptivní (přístupní ke změnám) - přesvědčete názorové vůdce - jednoduchost - dělejte malé kroky (rozdělte změnu na části) - získat neformální vůdce na svoji stranu - možnost se ptát (neustále komunikovat) -lze ovšem i použít hrubou sílu

45 Pokračování Dlouhodobá strategie: b) přeškolovací program c) manažer je sám příkladem technika identifikace (ztotožnění) Vždy počítat s možnými konflikty

46 Případová studie Konflikt ve výkonné moci: souboj v Pitty Pilzen Corp. Otázky k případové studii: Souhlasíte s tímto vysvětlením Goodmanova neúspěchu? Co mohl udělat, aby předešel svému propuštění?

47 Proč jsme (jste) neúspěšní při implementaci dobrého návrhu změny strategie v praktickém životě? Jaké jsou bariery pro úspěšné zavedení navržené strategie ve firmě (např. změna marketingové strategie)? (cca 15 minut práce skupiny)

48 Nejčastější příčiny neúspěchu plánované změny ve firmě Uveďte (alespoň některé) příčiny

49 Nejčastější příčiny neúspěchu plánované změny ve firmě nepřesná definice požadovaného výsledku, podcenění role lidského činitele v procesu změny, podcenění úlohy informací a znalostí, vztažených ke změně, nedostatečná podpora změny ze strany sponzora (vlastníka) či agenta změny.

50 Některé činnosti a aktivity ve firmě vykazují určité (podstatné) znaky krize (např. enormní množství neuhrazených pohledávek, špatná činnost oddělení informatiky, pokles odbytu firmy v důsledku chybných marketingových aktivit,atp.). Majitel firmy (představenstvo) vypsal výběrové řízení na obsazení místa a) ředitele marketingu, b) ředitele finančního odboru, c) ředitele odboru informatiky. Do výběrového řízení jste se přihlásil a zvítězil jste. Stal jste se ředitelem Vámi zvoleného odboru a majitel firmy nyní požaduje časový a obsahový plán změnv oblasti, za kterou nesete zodpovědnost a která se nachází v krizi. Předložte nám jej. (15 min samostatně práce ve skupině)

51 Samostatná práce : Zpracujte kritickou analýzu ve Vámi zvolené firmě (v útvaru firmy). Na základě této analýzy navrhněte možné změny v organizaci, resp. v systému řízení firmy. Vámi navržené změny by měly podporovat celkovou strategii firmy (event. dílčí strategie). Součástí vašeho návrhu bude rozbor teoretických nástrojů, které lze použít na řízení vámi plánované změny ve firmě. Navrhněte konkrétní postup provedení řízené změny včetně agenta změny a intervenčních oblastí, které budou ovlivněny provedením plánované změnou. Závěr doplňte o časový a obsahový harmonogram implementace vašeho doporučení.

Řízení změn (Management of Change) Ostrava 29. 4. 2014

Řízení změn (Management of Change) Ostrava 29. 4. 2014 Řízení změn (Management of Change) Ostrava 29. 4. 2014 Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., Univerzita Pardubice Mgr. Ivana Slováčková, Kirschstein & Partner Řízení změn v oblasti bezpečnosti Kirschstein & Partner

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody Manažerské rozhodování 1 Téma 3: Řízení změn metody Model osmi kroků změny (podle J.P. Kottera) Podrobnější postup zavádění změny Zohledňuje lidský faktor jako součást úspěšné změny Podporuje rozvoj příznivé

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Risk Management Řízení rizik

Risk Management Řízení rizik Risk Management Řízení rizik Přednášející : prof. Rais,MBA Osnova přednášky : úspěch změna (riziko) úspěšná firma, úspěšný manažer, podmínky neúspěchu modely řízené změny ve firmě praktické problémy Použitá

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

A4M33CPM CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT (CPM) Přednáška č. 01

A4M33CPM CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT (CPM) Přednáška č. 01 A4M33CPM CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT (CPM) Přednáška č. 01 Ing. Pavel Náplava, Centrum znalostního managementu Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Centrum znalostního managementu, Katedra kybernetiky

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

A3RIP Řízení projektů. 9. seminář 10. 12. 11. 2014

A3RIP Řízení projektů. 9. seminář 10. 12. 11. 2014 A3RIP Řízení projektů 9. seminář 10. 12. 11. 2014 Obsah 1. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttůvdiagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika definice 2. řízení rizik 2.1 identifikace

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KRIZOVÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-1

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-1 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-1 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Osnova I principy informační

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více