Risk Management Řízení rizik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Risk Management Řízení rizik"

Transkript

1 Risk Management Řízení rizik Přednášející : prof. Rais,MBA úspěch změna (riziko) modely řízené změny ve firmě s koncentrací na LEWINŮV V model modely změny strategie firmy- praktické problémy změn funkčních strategií firmy (případové studie)

2 Použitá literatura: Mc Cormack, M.H. : Co vás nenaučí na Harwardu aneb Jak úspěšně podnikat. Prostor Praha Str.279. Molnár, Z. : Efektivnost informačních systémů. Grada.str.141. Praha Johnson,G., Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press, Praha Str. 803.

3 Pokračování doporučené literatury: Kaplan, R.S., Norton,D.P. : Balanced Scorecard. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Management Press, Praha Str Rais,K., Smejkal,V.: Řízení rizik firmy. Grada. Praha Sameš, M. : Přednášky EMBA, modul L and Ch. VUT Brno, 2005.

4 Pokračování doporučené literatury (2): Peters,T.,Waterman,R.H.: Hledání dokonalosti - Poučení z nejlépe vedených amerických společností. Svoboda Libertas. Praha Str Dědina,J.: Podnikové organizační struktury. Teorie a praxe.. Victoria Publishing Praha, Str.117. Kotter, John,P.: Vedení procesu změn. Management Press, Praha 2000.str. 190.

5 Pokračování doporučené literatury (3): Maurer Robert : CESTA KAIZEN. Z malého kroku k velkému skoku. Beta Praha str ISBN

6 Modelování změny : Racionální chápání změny spočívá v modelování změny pomocí projektu, který je definovaný časem, zdroji (lidskými, materiálními a dalšími), konkrétními procesy a měřitelnými výsledky.

7 Technokratický přístup k modelování - fáze procesu změny Nová úroveň procesu (např. zisku, produktivity) Původní úroveň procesu (např.zisku, produktivity) zvýšená úroveň procesu zlepšování Projekt řízené změny Fáze rozmrazení Fáze změny Fáze zmrazení (příprava změny) (intervence v systému) (fixace dosažených výsledků)

8 Lewinův model - před zahájením vlastního procesu změny bychom si měli odpovědět na následující otázky : Každá změna je iniciována určitými faktory, určitými hybnými silami. CO jsou tyto faktory, JAK jsou intenzivní? Již na začátku celého procesu musíme znát požadovaný budoucí stav. JAK vypadá požadovaný stav, kterého chceme dosáhnout? Celý proces změn je realizován lidmi, jaké jsou síly, podporující proces? Jaké jsou brzdící síly? Jaké jsou síly, které působí proti procesu? KDO jej bude podporovat, KDO jej bude bojkotovat?

9 Lewinův model -2 Během celého procesu budeme ovlivňovat (měnit) některé firemní systémy (může to být např. zásah v organizaci, v řízení lidských zdrojů, v technologii, v organizačních procesech, v informačních tocích, atd.). KDE bude provedena takzvaná intervence (zásah)? Navrženou intervenci musíme nějakým způsobem implementovat (provedeme rozmrazení,vlastní změnu a zamrazení). JAK tuto intervenci provedeme? Dosažené výsledky musíme vyhodnotit a vyvodit z nich závěry. Tímto odpovíme na otázku JAK celý proces dopadl.

10 Schéma Lewinova modelu řízené změny Realizace změny Jak? Síly, pro/proti změně Co? Nositel změny Kdo? Intervenční strategie Co? Zhodnocení Jak? Operativní metody Jak?

11 Identifikace intervenčních oblastí Oblasti, ve kterých bude provedena ve firmě intervence (zásahy) : Lidské zdroje a jejich řízení Organizační struktura firmy Technologie firmy (z hlediska produktu, služby a dalších doplňkových služeb) Komunikační a organizační toky a procesy firmy

12 Proces řízené změny ve firmě analytickou etapu, návrhovou etapu, jejíž jádro spočívá ve vytvoření modelu změny (který bude akceptován a podporován sponzorem), ve stanovení agenta změny (který má podporu sponzora), v určení dílčích firemních procesů (subsystémů), které budou plánovanou změnou ovlivněny, realizační etapu, kdy dojde k provedení vlastní plánované změny, zpětnovazební vyhodnocení provedené změny, na jejímž základě následuje eventuální úpravu stávajícího změnového procesu popř. zamražení změny.

13 Etapy procesu modelování řízené změny ve firmě : (Strategická) analýza Vytvoření modelu Výběr (stanovení) agenta změny Určení tzv. intervenčních oblastí firmy Provedení vlastní změny (intervence do systému řízení firmy) Vyhodnocení (verifikace) dosažených výsledků

14 Metoda analýzy silového pole Síly, podporující proces změny (jejich vliv ve firmě, očekávaný vývoj) Rovnovážný stav konkrétního firemního procesu Síly, působící proti procesu změny (jejich vliv ve firmě, očekávaný vývoj)

15 Jednoduchý příklad analýzy silového pole zavedení nového IS jednotlivé faktory vlivu ohodnotíme např. (-10,+10) Zavedení informačního systému (9) (-4) programátoři Podpora vedení firmy (7) Slabé výsledky výroby firmy (6) zavést/ nezavést inform. systém (-7) pracovníci účtárny

16 Základní faktory (síly), podporující změnu v organizaci Změna v charakteru pracovní síly globalizace Síly, podporující změnu Změna technologie Rychlá obměna produktu (služby)

17 V rámci analytické etapy tedy S rozhodnutím strategického charakteru (provést/neprovést změnu) je obvykle spjato určité riziko chyby, které můžeme eliminovat standardními metodami snižování rizika (např. zvýšením kvality provedené analýzy získáním dodatečných informací a znalostí, nezávislým provedením strategické analýzy od několika expertů atd.). Proto je důležité věnovat pozornost analýze rizik, spojených s prováděním změny ve firmě. provádíme A1) analýzu OBECNÉHO okolí firmy (sociální, ekonomické, politické, technologické, ekologické faktory) lze ji provést např. SLEPT analýzou, A2) analýza OBOROVÉHO okolí firmy (analýza konkurence trhu, síly zákazníka, síly dodavatelů, analýza substitutů) lze ji provést např. Portrerovou analýzou, A3) analýza INTERNÍCH faktorů firmy (firemních financí, analýza organizační struktury, analýzu řízení lidských zdrojů, analýzu informačních toků firmy, atd.)- některé dílčí analytické kroky lze provést např.pomocí analýzy 7S faktorů firmy Mc Kinsey, A4) na závěr předchozích analýz lze předložit shrnující SWOT analýzu, na jejíž základě lze rozhodnout zda 1) současný stav je VYHOVUJÍCÍ a tedy není nutné provádět zásadní změny v systému řízení firmy či v jeho jednotlivých subsystémech, 2) současný stav je USPOKOJIVÝ a tedy není nutné provádět zásadní změny v systému řízení firmy a analyzované dílčí problémy lze řešit drobnými operativními zásahy, 3) současný stav je NEVYHOVUJÍCÍ a na základě provedené analýzy je nutné uskutečnit proces řízené změny a tak odstranit nalezené slabiny firmy.

18 Agent změny - nositel a realizátor celého procesu řízené změny firmy jednotlivec (interní, externí) nebo skupina zaměstnanců, kteří budou nositeli celého procesu změny ve firmě. V některých modelech změny je agent změny podporován tzv. sponzorem změny (což obvykle bývá majitel, spoluvlastník, tichý společník, majoritní držitel akcií,nadřízený pracovník firmy, atd.), který je schopen podporovat agenta při provádění změny svými zdroji (finančními, lidskými, materiálními), politickou silou, atd. Dále se v procesu řízené změny ve firmě setkáme s rolí tzv. advokáta změny,, tj. jedince či skupiny, který(á) změnu podporuje, ale nemá přímou zodpovědnost a pravomoci k provedení změny.

19 Agent změny (2) Z praxe víme, že úspěšný agent změny (často je to manažer, který plánuje a následně řídí proces změny) se snaží znát názory všech důležitých skupin a jednotlivců, jejichž vliv může být v procesu provádění plánované změny významný ( a to jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu viz dříve). Zde úloha tzv. neformální organizační struktury a práce agenta změny s touto strukturou, resp. s neformálními představiteli firmy má obrovský význam.

20 Intervenční strategie dopad změny ve firmě na organizační strukturu firmy organizační procesy řízení lidských zdrojů oblast technologickou (a to zejména z hlediska produktu, služeb). komunikační a informační toky firmy

21 Vlastní uskutečnění změny-fáze rozmrazení, vlastní změna a fáze zmrazení Nová úroveň procesu (např. zisku, produktivity) Původní úroveň procesu (např.zisku, produktivity) zvýšená úroveň procesu zlepšování Projekt řízené změny Fáze rozmrazení Fáze změny Fáze zmrazení (příprava změny) (intervence v systému) (fixace dosažených výsledků)

22 Vlastní uskutečnění změny fáze. (2) Prvním předpokladem pro úspěšné řízení procesu změny je vytvoření časového harmonogramu - přehled hlavních aktivit a jejich časové ohodnocení. V případě provedení jednoduchých změn harmonogram obvykle obsahuje jen několik klíčových bodů (mílníků změnového procesu). V případě rozsáhlých projektů lze doporučit klasické metody síťové analýzy pokud jsme schopni určit jednoznačně dobu trvání všech dílčích činností projektu, pak lze doporučit síťové grafy typu CPM. V případě projektů, u kterých nelze stanovit dobu trvání dílčích činností (jsou neopakovatelné např. výzkumné aktivity), se všeobecně doporučuje použití síťových grafů typu PERT.

23 Vlastní uskutečnění změny (3) Ve fázi rozmrazení dochází k přípravě vlastního procesu uskutečnění změny. V praxi to znamená zejména provést a) potřebné analytické práce a tyto dílčí analýzy vyhodnotit V této fázi bychom měli informovat zaměstnance o plánované změně, zajistit si minimální odpor zaměstnanců k provedení změny (vzpomeňme na diskusi k tomuto obrázku) a měli bychom si zajistit odpovídající materiální a lidské zdroje pro provedení vlastní plánované změny.

24 Vlastní uskutečnění změny (4) V průběhu intervence dojde k provedení vlastní změny. V souladu s Lewinovým modelem určíme agenta změny a provedeme zásahy v jednotlivých intervenčních oblastech. Cílem této fáze je dosažení předem vytýčených parametrů prováděné změny.

25 Vlastní uskutečnění změny (5) Po provedení plánované změny následuje poslední etapa fáze zamražení.. V této fázi je nutné výsledný stav ustálit, fixovat nově dosažené výsledky firmy a zakonzervovat požadovaný stav ve firmě.

26 Zhodnocení změn Hodnocení se pochopitelně neprovádí pouze na konci procesu změny, ale provádí se průběžně. Pokud dílčí výsledky změnového procesu nejsou průběžně sledovány, je nebezpečí, že výsledná situace ve firmě bude stejná nebo horší. V případě, že plánovanou změnu modelujeme pro potřeby vrcholového vedení firmy, je vhodné, uvést kritická místa našeho návrhu a upozornit na rizika, která souvisí s provedením změny. Je též žádoucí navrhnout metody, jak tyto riziková místa překonat, popř. jak snížit riziko na únosnou míru.

27 Model změny Technokratické pojetí - model plánované změny = projekt, který je tvořen souborem na sebe navazujících činností (předem stanovený technologický a organizační sled). V modelu projektu změny (v praxi se velmi často užívají síťové grafy) provádíme časovou, zdrojovou nebo nákladovou analýzu. Zde role modelů, založených na tradičních metodách síťové analýzy, je nezastupitelná - např. můžeme použít metodu kritické cesty (metodu CPM), metodu PERT; při řadě projektů, u nichž musíme modelovat variantní průběh změny, je vhodné využít metodu GERT atd. Existují standardní SW nástroje např. MS Project Manager, atp. Ale i dobře řízený projekt může být neúspěšný, důvod špatné zapojení zaměstnanců, kolegů do projektu.

28 Model projektu např. stavba Grafické znázornění je nejčastějším způsobem formalizace SG v případě malých a středně velkých SG (do 300 až 500 činností). Příklad znázornění SG je uveden na obr Obr.2 Příklad grafického znázornění SG

29 Model turistického projektu (str15) Abychom si blíže objasnili základní myšlenku metody CPM, představme si tento jednoduchý "turistický projekt". V místě A je skupina osmi turistů, kteří chtějí po skupinách projít místy B,C,D,E,F s cílem setkat se v místě G. Rozdělení tras a skupin si znázornili na obr turisté z B do F 4 turisté v B 2 turisté v F 8 turistů v A 4 turisté z A do B 2 turisté z A do C 2 turisté z B do E 2 turisté 2 turisté v C z C do E 4 turisté v E 4 turisté z E do G 2 turisté z F do G 8 turistů v G 2 turisté z A do D 2 turisté z D do G 2 turisté v D Obr. 3. Rozdělení tras a skupin pro "turistický projekt"

30

31 Snadno poznáme, že uvedeném grafu existují mezi místy A a G celkem čtyři cesty, po nichž skupiny jdou. Jsou to: C 1 : 1,2,6,7 resp. A - B - F - G C 2 : 1,2,5,7 resp. A - B - E - G C 3 : 1,3,5,7 resp. A - C - E - G C 4 : 1,4,7 resp. A - D - G Jednotlivým skupinám jdoucím po těchto cestách bude pochod z místa A do mísa G trvat celkem: 6 hod (C 1 ), 9hod (C 2 ), 7hod (C 3 ), 7hod (C 4 ). Nejdelší je tedy druhá cesta, která zároveň určuje celkovou dobu trvání tohoto turistického projektu. Činí 9 hodin.

32 návrh projektu změny výroby firmy : stávající výroba bude zastavena, personál proškolen, po provedení jednoduchých stavebních úprav bude navezena nová technologie, zajistí se výrobní materiál a subdodavatelé,započne se testování výroby, po zkušebním období bude zahájena výroba Proškolení dělníků 3 proškolení mistrů 1 2 stavební nová technologie zkušební úpravy provoz Zastavení výroby Marketing (inzerce, osobní uzavření obchodních kontakty, atd.) smluv doplnění 5 7 prodejní sítě proškolení prodejců Technická příprava výroby??? (dokumentace, nástroje, atd.) 8

33 Příklad 1. Výpočet časových charakteristik SG Obr.6. Zadání síťového grafu

34 1.Výpočet TM i (13) (11) (8) (14) 1 6 (6) 5 5 (13) (16) (8) (5) Obr.7 Výpočet TM i v síťovém grafu Stanovení nejdříve možných termínů uzlů je zřejmé z obrázku; pro ilustraci uvádíme výpočet TM 8 : TM 8 = max (TM 5 +t 58 ;TM 6 +t 68 ; TM 7 +t 78 ) = max (8 +5; 8+8; 13+1) = 16

35 Výpočet TP j v síťovém grafu Výpočet TP j : 2 (10) (8) 0 3 (0) (12) 1 1 (2) 6 5 (11) (3) (8)

36 Model změny ještě jednou znova Technokratické pojetí - model plánované změny = projekt, který je tvořen souborem na sebe navazujících činností (předem stanovený technologický a organizační sled). V modelu projektu změny (v praxi se velmi často užívají síťové grafy) provádíme časovou, zdrojovou nebo nákladovou analýzu. Zde role modelů, založených na tradičních metodách síťové analýzy, je nezastupitelná - např. můžeme použít metodu kritické cesty (metodu CPM), metodu PERT; při řadě projektů, u nichž musíme modelovat variantní průběh změny, je vhodné využít metodu GERT atd. Existují standardní SW nástroje např. MS Project Manager, atp. Ale i dobře řízený projekt může být neúspěšný, důvod špatné zapojení zaměstnanců, kolegů do projektu.

37 Ochota zaměstnanců akceptovat změnu ve firmě Zde opět slova Sama Waltona Mějte otevřené uši jsou zcela na místě. Pokud zjistíte, že odpor k prováděné změně je velký, je nutno před prováděním změny získat na svoji stranu (alespoň) část zaměstnanců. - Uveďte vlastní příklady nepovedených změn

38 negativní Podle dopadu změny na pracovníka a jeho reakce na tuto změnu můžeme přístup pracovníků rozdělit do následujících čtyř skupin, a to na : tradicionalista odpůrce (rezistor) dopad změny nezúčastněný divák agent změny positivní pasivní aktivní odezva na změnu

39 Očekávané osobní riziko, které plyne ze změny Nízké Vysoké Vysoká Úroveň nespokojenosti se současným stavem Vysoká ochota průměrná ochota Průměrná nízká ochota Nízká

40 Akceptace změny Nízká zainteresovanost Informovanost: psané materiály, žurnály, konference, prezentace, workshopy Komunikace: schůzky malých skupin Konzultace: dotazníky, profesní orgány Vyjednávání: využití zvolených orgánů Participace: project groups Involvement: wide task groups, multilevel membership

41 Kritické faktory akceptace změny - společné cíle - komunikace - vedoucí role - interní vlivy - rozhodovací procesy - interpersonální vazby - monitoring skupiny

42 Odpor ke změnám Individuální odpor Zvyky Závislost Strach z neznámého Ekonomické důvody Odpor organizace Hrozba síly Organizační struktura Limitující zdroje Pevné investice Int/ext smlouvy

43 Individuální odpor ke změnám cíl managera minimalizace odporu (0-nelze) metody : - vyvarovat se překvapení (dejte jim čas na přemýšlení) - získejte podporu vrcholového vedení - poskytujte informace - zajistěte účast na změnách - je to jejich změna (nikoliv vnější) - zmenšete břemeno (raději menší než větší zátěž) - pochopte pocity - vyvarujte se ohrožení autonomie a bezpečnosti

44 Pokračování: - buďte adaptivní (přístupní ke změnám) - přesvědčete názorové vůdce - jednoduchost - dělejte malé kroky (rozdělte změnu na části) - získat neformální vůdce na svoji stranu - možnost se ptát (neustále komunikovat) -lze ovšem i použít hrubou sílu

45 Pokračování Dlouhodobá strategie: b) přeškolovací program c) manažer je sám příkladem technika identifikace (ztotožnění) Vždy počítat s možnými konflikty

46 Případová studie Konflikt ve výkonné moci: souboj v Pitty Pilzen Corp. Otázky k případové studii: Souhlasíte s tímto vysvětlením Goodmanova neúspěchu? Co mohl udělat, aby předešel svému propuštění?

47 Proč jsme (jste) neúspěšní při implementaci dobrého návrhu změny strategie v praktickém životě? Jaké jsou bariery pro úspěšné zavedení navržené strategie ve firmě (např. změna marketingové strategie)? (cca 15 minut práce skupiny)

48 Nejčastější příčiny neúspěchu plánované změny ve firmě Uveďte (alespoň některé) příčiny

49 Nejčastější příčiny neúspěchu plánované změny ve firmě nepřesná definice požadovaného výsledku, podcenění role lidského činitele v procesu změny, podcenění úlohy informací a znalostí, vztažených ke změně, nedostatečná podpora změny ze strany sponzora (vlastníka) či agenta změny.

50 Některé činnosti a aktivity ve firmě vykazují určité (podstatné) znaky krize (např. enormní množství neuhrazených pohledávek, špatná činnost oddělení informatiky, pokles odbytu firmy v důsledku chybných marketingových aktivit,atp.). Majitel firmy (představenstvo) vypsal výběrové řízení na obsazení místa a) ředitele marketingu, b) ředitele finančního odboru, c) ředitele odboru informatiky. Do výběrového řízení jste se přihlásil a zvítězil jste. Stal jste se ředitelem Vámi zvoleného odboru a majitel firmy nyní požaduje časový a obsahový plán změnv oblasti, za kterou nesete zodpovědnost a která se nachází v krizi. Předložte nám jej. (15 min samostatně práce ve skupině)

51 Samostatná práce : Zpracujte kritickou analýzu ve Vámi zvolené firmě (v útvaru firmy). Na základě této analýzy navrhněte možné změny v organizaci, resp. v systému řízení firmy. Vámi navržené změny by měly podporovat celkovou strategii firmy (event. dílčí strategie). Součástí vašeho návrhu bude rozbor teoretických nástrojů, které lze použít na řízení vámi plánované změny ve firmě. Navrhněte konkrétní postup provedení řízené změny včetně agenta změny a intervenčních oblastí, které budou ovlivněny provedením plánované změnou. Závěr doplňte o časový a obsahový harmonogram implementace vašeho doporučení.

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais ACSA celostátní studentská konference 1.-2.12.2005 Lidé v organizaci Karel Rais Cíl přednášky 1. Faktory úspěšné (studentské) organizace 2. Vlastnosti neúspěšné (studentské) organizace 3. Typické vlastnosti

Více

Řízení změn (Management of Change) Ostrava 29. 4. 2014

Řízení změn (Management of Change) Ostrava 29. 4. 2014 Řízení změn (Management of Change) Ostrava 29. 4. 2014 Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D., Univerzita Pardubice Mgr. Ivana Slováčková, Kirschstein & Partner Řízení změn v oblasti bezpečnosti Kirschstein & Partner

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody Manažerské rozhodování 1 Téma 3: Řízení změn metody Model osmi kroků změny (podle J.P. Kottera) Podrobnější postup zavádění změny Zohledňuje lidský faktor jako součást úspěšné změny Podporuje rozvoj příznivé

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Risk Management Řízení rizik

Risk Management Řízení rizik Risk Management Řízení rizik Přednášející : prof. Rais,MBA Osnova přednášky : úspěch změna (riziko) úspěšná firma, úspěšný manažer, podmínky neúspěchu modely řízené změny ve firmě praktické problémy Použitá

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Metodický list kombinovaného studia předmětu SRJ_2 - SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI a 2. soustředění (2+2 hod.)

Metodický list kombinovaného studia předmětu SRJ_2 - SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI a 2. soustředění (2+2 hod.) 1. a 2. soustředění (2+2 hod.) Nástroj řízení jakosti. Význam matematicko-statistických metod pro SŘJ, jeho měření, analyzování a zlepšování. Tento tématický celek navazuje na předmět SRJ 1 s tím, že jej

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně

Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Implementace informačního systému pro knihovnu Jiřího Mahena v Brně Informační systémy (projektování) Vypracovali: Jakub Drobný, Jakub Mazal, Monika

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do:

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do: Strategický plán - 1 - Jaroslav Jindra Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN pro: období: od: do: datum: zpracoval: Strategický plán - 2 - Jaroslav Jindra STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ POSLÁNÍ

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1281_Management. Význam a podstata_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Průzkum stavu procesního řízení ve veřejné správěčr a SR

Průzkum stavu procesního řízení ve veřejné správěčr a SR 4. konference kvality ve veřejné správě, Karlovy Vary, 24.1.2008 Průzkum stavu procesního řízení Václav Řepa katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze repa@vse.cz Václav Řepa a veřejná

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A.

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A. Zefektivnění procesu strategického plánov nování a řízení rozvoje města m Uherské Hradiště Tematická sekce NSZM Praha, 12. 5. 2011 Ing. Milan PůčP ůček, MBA, PhD David Koppitz B.A. 1 MEPCO ve strategickém

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

A4M33CPM CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT (CPM) Přednáška č. 01

A4M33CPM CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT (CPM) Přednáška č. 01 A4M33CPM CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT (CPM) Přednáška č. 01 Ing. Pavel Náplava, Centrum znalostního managementu Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Centrum znalostního managementu, Katedra kybernetiky

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě OBSAH Úvod........................................................... 11 1 Podstata problému a východiska jeho řešení........................ 13 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě..............

Více