CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Tereza Svobodová Vedoucí práce: Mgr. Hana Krylová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v seznamu použitých zdrojů. V Olomouci dne 30. dubna 2013

3 Poděkování Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce Mgr. Haně Krylové, Ph.D. za odborné vedení práce, její podporu a vstřícnost. Zároveň bych chtěla poděkovat vedoucí Domova pro matky a otce v tísni Znojmo Bc. Blance Mahdalové za poskytnuté informace, díky kterým mohla má absolventská práce vzniknout. Děkuji i mé rodině a blízkým za jejich podporu a trpělivost během celého studia.

4 OBSAH ÚVOD SYNDROM VYHOŘENÍ Vymezení pojmu syndrom vyhoření Příčiny syndromu vyhoření Příznaky syndromu vyhoření Fáze syndromu vyhoření Syndrom vyhoření v profesi sociálního pracovníka PREVENCE A ŘEŠENÍ SYNDROMU VYHOŘENÍ Prevence syndromu vyhoření Individuální možnosti prevence syndromu vyhoření Psychohygiena Asertivní chování Sebereflexe Relaxace Organizační možnosti prevence syndromu vyhoření Supervize Intervize Řešení syndromu vyhoření Diagnostika syndromu vyhoření Léčba syndromu vyhoření Farmakologická léčba Psychoterapie DOMOV PRO MATKY A OTCE V TÍSNI ZNOJMO A JEJICH PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI SYNDROMU VYHOŘENÍ Historie zařízení Charakteristika zařízení... 33

5 3.3 Cílová skupina Poslání Cíle zařízení Poskytované služby Zásady poskytování služby Preventivní opatření proti syndromu vyhoření v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Vzdělávání pracovníků Spolupracující tým pracovníků Supervize, intervize Pomoc pastoračního asistenta ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 50

6 ÚVOD Téměř každý člověk, který zakusil nějakou fyzicky nebo psychicky náročnou práci, se setkal, ať už přímo či nepřímo, s pojmem syndrom vyhoření. Jde o zcela známý fenomén, který může potkat kohokoliv z nás, přičemž nezáleží ani na pohlaví, věku či společenském postavení. Je ale obecně známo, že nejvíce tento stav postihuje schopné lidi vykonávající pomáhající profese, tzn. lékaře, učitele, sociální pracovníky a další. Měla jsem možnost absolvovat řadu odborných praxí v různých zařízeních a také s mnoha cílovými skupinami, kde jsem se tváří v tvář setkávala se zaměstnanci při jejich práci s klienty. Personál byl mnohdy vystaven různým zátěžovým situacím, které pak výrazně zvyšovaly jejich míru stresu. Pak je důležité tomuto stresu čelit nejen za pomoci ostatních spolupracovníků, ale i ze strany nadřízených. A právě vhodná podpora ze strany organizace je často opomíjeným aspektem. Stále větší pozornost je totiž orientována na výkon a stále se zvyšující produktivitu práce. Z toho pak lehce plynou potíže jako je zvýšená únava, úzkost, narůstající pocity viny, které mohou vést až k vyhoření. Velmi často se stávají důvodem i příliš vysoké pracovní či společenské nároky. Ale možným vysvětlením by mohla být i též nedostatečná pozornost a snaha předcházet tomuto celkovému vyčerpání. Myšlenka věnovat se tématu syndromu vyhoření mě napadla během mého působení v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo, kde jsem vykonávala dlouhodobou praxi v rámci studia na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci. Na tento nápad mě nepřivedlo setkání se zdejšími vyhořelými pracovníky, ale právě naopak s lidmi, kteří svoji práci mají rádi a dělají ji s láskou. Za cíl mé absolventské práce jsem si stanovila popsat syndrom vyhoření a zjistit, jaká preventivní opatření proti syndromu vyhoření ze strany organizace mají pracovníci v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo k dispozici. Má práce by pak mohla čtenářům sloužit jako inspirace ať už pro předcházení vzniku syndromu vyhoření či s jeho bojem. Metodami mé teoretické práce jsou analýza, syntéza a komparace literárních pramenů. Využívám převážně informace z odborné literatury, časopisů, ale i z internetových zdrojů. Rovněž vycházím ze zkušeností a informací, které jsem 6

7 získala na zmíněné praxi v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo za účelem vypracování zprávy z praxe. Během mého působení v Domově, v době od do , jsem vedla nestrukturované rozhovory s pracovníky a též jsem prováděla nezúčastněné pozorování. Pro větší přehlednost odlišuji tímto způsobem získané informace textem psaným kurzívou. Text absolventské práce je rozčleněn na tři hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na vymezení klíčových pojmů, které umožní vhled od dané problematiky syndromu vyhoření. Orientuji se na popis syndromu vyhoření, tedy definování stavu vyhoření, jeho příčiny a příznaky. Následně se zabývám jednotlivými fázemi syndromu vyhoření. I když syndrom vyhoření hrozí v podstatě každému, zaměřila jsem se cíleně na výskyt syndromu v profesi sociálního pracovníka, kterou v budoucnu budu nejspíš zastávat. Neopomenutelnou součástí mé práce je především i to, jak se tomuto nežádoucímu stavu bránit. Druhá kapitola je tedy věnována prevenci a možným preventivním opatřením, jak ze strany jednotlivce, tak i organizace. Její součástí jsou i možná řešení, která se nabízejí v rámci syndromu vyhoření. Nejdříve se věnuji diagnostice syndromu vyhoření, která je předstupněm samotné léčby a poté se blíže zabývám farmakologickou léčbou a psychoterapií, jež je optimální pro zvládnutí syndromu vyhoření. V poslední kapitole představuji již zmíněné zařízení Domov pro matky a otce v tísni Znojmo, vybrané na základě mých získaných zkušeností z praxe, které využiji pro přehled hlavních preventivních opatření v rámci organizace. 7

8 1 SYNDROM VYHOŘENÍ V této kapitole se pokusím objasnit a vysvětlit pojem syndrom vyhoření, který je stěžejní pro pochopení této problematiky. Dále se budu zabývat příčinami a příznaky syndromu vyhoření a následně i jeho jednotlivými fázemi. Přestože se syndrom vyhoření může týkat mnoha povolání, zaměřila jsem se cíleně pouze na profesi sociálního pracovníka a jeho náchylnost k tomuto stavu. Neustále přibývá lidí, kteří mají pocit, že nedokáží dál zvládat obtížné situace v běžném životě, ani stále náročnější pracovní podmínky, které navíc v některých případech umocňuje strach. Takové situace pak mohou mít za následek únavu, sníženou výkonnost a celkové vyčerpání (Stock, 2010, s. 13). Pak už zbývá jenom malý krok ke skutečnému syndromu vyhoření. Velmi zajímavě ilustruje proces směřující k vyhoření Myron D. Rush (2004, s. 7): Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. 1.1 Vymezení pojmu syndrom vyhoření V literatuře najdeme mnoho definic vysvětlující pojem syndrom vyhoření. Jako první použil pojem burn-out americký psychoanalytik Herbert Freudenberger v roce Ten definoval burn-out jako stav vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně pracujícího člověka (například lidí, kteří se snaží druhým lidem v jejich těžkostech pomoci a pak se cítí sami přemoženi jejich problémy) (Novák, 2010, s ). Vlna zájmu o tuto problematiku se začala zvedat na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ve vztahu k profesím, u kterých lze syndrom vyhoření předpokládat (Raudenská, Javůrková, 2011, s. 142). Kromě označení syndromu vyhoření se využívá i mnoho jiných pojmů vyjadřující tentýž stav. Můžeme se tedy setkat s pojmy jako syndrom vyprahnutí, vypálení či burn-out syndrom (Andršová, 2012, s. 14). Syndrom vyhoření se překládá z angličtiny právě jako burn-out, což znamená vypálit, vyhasnout, vyhořet, vyčerpat (Baštecká a kol., 2005, s. 74). 8

9 Stav vyhoření lze definovat jako druh stresu a emocionální únavy, frustrace a vyčerpání, k nimž dochází v důsledku toho, že sled (nebo souhrn) určitých událostí týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání dotyčného jedince nepřinese očekávané výsledky (Rush, 2004, s. 7). Vyhoření znamená ztrátu energie, ideálů, smysluplnosti života v práci, celkový stav tělesného, emočního a duševního vyčerpání (Slezáková a kol., 2010, s. 240). Syndrom vyhoření lze definovat také jako ztrátu profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí, jehož výsledkem je úbytek nadšení. Jedná se o psychický stav emočního vyčerpání, který je doprovázen řadou symptomů, především v oblasti psychické, sociální, fyzické i zdravotní (Průcha, Veteška, 2012, s. 245). Postupně dohází k celkové stagnaci až rezignaci. Člověk postižený syndromem je frustrován, reaguje podrážděností, depresivitou, nedůvěřivostí, apatií, cynismem a celkovým vyčerpáním (Jankovský, 2003, s. 158). Syndrom vyhoření se některými svými příznaky, důsledky v chování, jednání a prožívání, podobá některým duševním poruchám. Základním charakteristickým rysem syndromu vyhoření je jeho vazba na zaměstnání. Syndrom vyhoření je tedy situačně specifický, čímž se liší od deprese (Raudenská, Javůrková, 2011, s. 145). Vyhoření se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání z dlouhodobě působících stresujících podnětů (Novák, 2010, s. 42). Všechny předešlé definice mají společné některé charakteristiky. Vždy jsou přítomny negativní emocionální příznaky jako vyčerpání, deprese atd. Syndrom vyhoření bývá též nejčastěji spojován v souvislosti s výkonem určitých povolání, která jsou uváděna jako rizikovější. Snížená efektivita práce úzce souvisí s negativními postoji a z nich vyplývajícího chování, nikoli však se špatnými pracovními schopnostmi a dovednostmi. Především je kladen větší důraz na psychické příznaky a na prvky chování, než na provázející tělesné příznaky. A v neposlední řadě syndrom vyhoření nesouvisí nijak s psychickou patologií, tzn. že se vyskytuje u jinak psychicky zdravých lidí (Křivohlavý, 1998, s ). 1.2 Příčiny syndromu vyhoření Není možné uvést jednu konkrétní příčinu, která má za následek vznik syndromu vyhoření. Ani nelze jednoznačně odpovědět na otázku, co přesně vede k syndromu 9

10 vyhoření. Nejčastěji se však v souvislosti s vyhořením uvádějí příčiny jako konflikty rolí, nedostatek autonomie, přílišná očekávání, vztahové konflikty, nadměrné množství práce v příliš krátkém časovém rozvrhu a dál bychom mohli pokračovat. Ne každá taková vnější zátěž musí hned vést k syndromu vyhoření. Ten se objevuje, když se vnější zátěže dotýkají osobnostně daných mezí fyzických, duševních a duchovních schopností a možností jednotlivce (Kallwass, 2007, s. 9). Přesto se mnoho autorů ve svých publikacích zaobírá myšlenkou, co by mohlo být tou hlavní příčinou vzniku syndromu vyhoření. Fischerová-Katzerová a Češková-Lukášová (2007, s. 109) tvrdí, že hlavní příčina syndromu vyhoření není navozena vysokým výkonem namáhavou duševní prací, časovým tlakem či množstvím nadpracovních hodin, ale je způsobena zklamáním, nenaplněnými nadějemi, bezmocí a nemožností cokoliv změnit k lepšímu podle svých představ. Zato Rush (2003, s. 38) spatřuje hlavní příčinu vyhoření člověka v osobních a povahových rysech. Obecně je však přijímán názor, že syndrom vyhoření je výsledkem střetu určitých osobnostních a fyzických dispozic, úrovně sociability a sociální opory, schopnosti čelit stresu a zvládat ho, s působením stresu především chronického charakteru (Bartošíková, 2006, podle Kociánová, 2010, s. 186). Podobný názor sdílejí i Ptáček, Bartůněk a kol. (2011, s. 47), kteří rovněž spatřují příčiny syndromu vyhoření především v souvislosti s úrovní frustrační a stresové odolnosti, základními osobnostními charakteristikami apod. Někteří autoři klasifikují příčiny tohoto stavu do skupin dle různých hledisek. Špačková (2011, s. 46) ve své publikaci Umění dialogu uvádí příčiny individuální a institucionální. Zatímco individuální příčiny může člověk výrazně ovlivnit sebedisciplínou, příčiny institucionální lze odstranit pouze s velkým vypětím sil. Není v jeho moci ovlivnit takové skutečnosti jako např. příliš silná byrokratická kontrola chování pracovníků, nemožnost konzultovat různá řešení s kompetentním nadřízeným, dlouhodobě nepřiměřené požadavky na výkonnost a další. Podobně se orientují i Hennig a Keller (1996, podle Baštecká, 2003, s ), kteří spatřují příčiny vyhoření ve třech zdrojích v jedinci, organizaci a navíc i ve společnosti. K příčinám syndromu vyhoření spočívajícím v jedinci přispívají psychické a tělesné skutečnosti. Mezi příčiny psychického rázu můžeme zahrnout negativní myšlení či nakupení tíživých životních událostí. Příčiny na úrovni těla 10

11 se mohou projevovat jako nezdravý způsob života či nedostatek odolnosti vůči nadměrné zátěži. Za příčiny spočívající v organizaci lze považovat nevyhovující pracovní podmínky, nedostatečnou přípravu na povolání nebo špatnou organizaci práce. Nakonec i společnost s novými nároky může být příčinou vzniku syndromu vyhoření a to především v neuspokojivém společenském ohodnocení, vyšších nárocích na angažovanost a v neposlední řadě i ve změně složení klientely. Publikace Syndrom vyhoření od Myrona D. Rushe (2004, s. 18) nabízí výčet deseti nejběžnějších příčin tohoto stavu nutkavý pocit namísto povolání, neschopnost ubrat, snaha dělat všechno sám, přehnaná pozornost vůči cizím problémům, soustředěnost na detaily, očekávání neodpovídající realitě, příliš velká rutina, mylný pohled na Boží priority v našem životě, špatný tělesný stav a opakované odmítání ze strany druhých. 1.3 Příznaky syndromu vyhoření Mezi příznaky syndromu vyhoření patří celá řada fyzických, ale i sociálních projevů, které při dlouhodobě neřešené situaci mohou vyústit v celou řadu onemocnění a závažných zdravotních obtíží (Ptáček, 2011, s. 81). Počáteční příznaky jako úzkost, strach, únava či poruchy spánku se totiž mohou zprvu jevit jako nepodstatné (Novák, 2010, s. 42). Většina autorů dělí příznaky do různých skupin. Například Křivohlavý (1998, s. 51) klasifikuje příznaky burn-outu dle subjektivní a objektivní stránky. Mezi subjektivní příznaky je možno zařadit snížené sebehodnocení a mimořádně velkou únavu vyplývající z pocitů snížené profesionální kompetence. Patří sem i problémy špatného soustředění, pozornosti, negativismu, snadného podráždění i celá řada příznaků stresového stavu při nepřítomnosti onemocnění organického původu. Objektivní příznaky jsou charakteristické celkově sníženou výkonností trvající po řadu měsíců, jež je zjistitelná jak spolupracovníky tak i přijímateli služeb. Dle Rushe (2004, s ) existují dva druhy symptomů vyhoření vnější a vnitřní. Vnější symptomy jsou viditelné, můžeme je tedy pozorovat. Zpravidla jde o první známku toho, že se postižený ocitl ve stavu vyhoření. Vnější symptomy zahrnují především rostoucí aktivitu, avšak produktivita zůstává stejná. Mezi další symptomy zevního charakteru patří podrážděnost, fyzická únava nebo neochota riskovat. Vyhořelí 11

12 jedinci se začínají rozčilovat kvůli nedosaženým výsledkům, navíc jsou stále unavenější a nakonec to všechno vede ke strachu z možných rizik. Naproti tomu vnitřní symptomy nelze nejdříve vypozorovat, a proto je těžší je stanovit. K vnitřním symptomům lze zařadit ztrátu odvahy či osobní identity a sebeúcty. Najednou si lidé začnou uvědomovat, že již nejsou schopni dosahovat takových úspěchů a výkonů jako předtím. Veškeré úspěchy, na nichž stavěli svoji osobní identitu a sebeúctu, se ztratily. Dalším významným vnitřním symptomem je ztráta objektivnosti, kdy lidé postižení syndromem vyhoření ztrácejí objektivní pohled na skutečné záležitosti. To často vede k emocionální vyčerpanosti, jež je dalším vnitřním symptomem. Lidé pociťující vyhoření mají čím dál tím více negativní postoje, až nakonec vidí vše černě. Stock (2010, s ) uvádí tři základní symptomy vyhoření vyčerpání, odcizení a pokles výkonnosti. Člověk postižený syndromem se cítí fyzicky i emočně zcela vysílený. Jaké znaky při burn-out syndromu zahrnuje emoční a fyzická rovina stavu nám pro větší přehlednost ukáže tabulka, kterou uvádí Stock ve své publikaci Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout (Stock, 2010, s. 20). Tab. 1: Znaky vyčerpání při syndromu vyhoření Emoční sklíčenost bezmoc beznaděj ztráta sebeovládání (nekontrolovaný pláč nebo podrážděnost doprovázená vztekem) pocity strachu pocity prázdnoty, apatie, ztráta odvahy a osamocení Fyzické nedostatek energie, chronická únava, slabost svalová napětí, bolesti zad náchylnost k infekčním onemocněním poruchy spánku funkční poruchy (zažívací potíže aj.) poruchy paměti a soustředění náchylnost k nehodám V důsledku vyhoření má člověk ke svému okolí i ke své práci odosobněný postoj. Distancovaný přístup ke klientům, obzvláště v sociální sféře, může vést k závažným problémům. Odcizení lze chápat jako postupný úbytek idealismu, zájmu a cílevědomosti. Vlivem pocitu odcizení se člověk snaží odpoutat od ostatních lidí a stahuje se do sociální izolace (Slavík, 2012, s. 60). 12

13 Následující tabulka představuje, jaké konkrétní projevy odcizení se během syndromu vyhoření vyskytují (Stock, 2010, s. 21). Tab. 2: Projevy odcizení při syndromu vyhoření negativní postoj k sobě samotnému negativní postoj k životu negativní postoj k zaměstnání negativní postoj k ostatním lidem ztráta schopnosti navázat a udržet společenské vztahy ztráta sebeúcty pocit vlastní nedostatečnosti pocit méněcennosti Pokles výkonnosti bývá dalším častým projevem. Člověk postupně ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti a sám se považuje z profesního hlediska za nevýkonného. Postižený potřebuje mnohonásobně více času i energie k provedení úkonů, které dříve zvládal bez problémů. Doba nutná k regeneraci organismu se také postupně prodlužuje. Člověku již nestačí prodloužený víkend či dovolená k tomu, aby se odreagoval a nabral síly. Podrobnější přehled jednotlivých projevů poklesu výkonnosti při syndromu vyhoření nabízí tabulka č. 3 (Stock, 2010, s ). Tab. 3: Projevy poklesu výkonnosti při syndromu vyhoření nespokojenost s vlastním výkonem nižší produktivita práce vyšší spotřeba energie a času ztráta nadšení nerozhodnost ztráta motivace pocit selhání Zmíněné symptomy jsou považovány převážně za důsledek každodenního emocionálně náročného kontaktu s lidmi, kteří prožívají závažné obtíže (Paulík, 2010, s. 71). Výše uvedené příznaky se také mohou projevovat ve více rovinách kognitivní, emocionální, tělesné a sociální (Andršová, 2012, s. 15). 13

14 Kognitivní rovina zahrnuje především ztrátu nadšení, pracovního nasazení, zodpovědnosti, lhostejnost a nechuť k práci. Dotyčný začne zaujímat negativní postoj k sobě, práci, státu, životu, společnosti. Často pak člověk uniká do světa fantazie. Postižený se nemůže soustředit, zapomíná, je náchylný k nehodám a profesnímu selhání (Andršová, 2012, s. 15). Emocionální rovina představuje pocity bezmoci a beznaděje. Člověk není spokojen se svým životem a trpí pocity, které pramení z nedostatku uznání, jako např. strachem, apatií, nedostatkem sebevědomí a odvahy (Andršová, 2012, s. 15). Též se objevuje podrážděnost střídaná se skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty (Jeklová, Reitmayerová, 2006, s. 13). Mezi tělesné příznaky můžeme zařadit nedostatek energie, poruchy spánku či nechuť k jídlu. Člověk může být více náchylný k nemocím a k únavě. Dotyčný trpí celou řadou somatických obtíží jako jsou bolesti zad či hlavy (Andršová, 2012, 16). Rovněž se mohou objevit tělesné obtíže v podobě oběhových potíží, vysokého krevního tlaku aj. (Horská, 2009, s. 54). Nakonec i na úrovni sociálních vztahů se mohou vyskytovat určité nepříjemnosti jako je odcizení, omezení kontaktu s klienty, kolegy či přáteli. Člověk propadá pasivitě, cynismu a potupně ztrácí idealismus, cílevědomost a zájem (Andršová, 2012, s. 16). Zmíněné příznaky pak ovlivňují i kvalitu práce člověka. Lidé postižení syndromem bývají častěji i déle nemocní. Velmi často dochází k situaci, že je problém rozpoznán příliš pozdě, než okolí pojmenuje stav jako vyhoření (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 8). Dotyčnému začnou postupně narůstat další konflikty v důsledku nezájmu a lhostejnosti ve vztahu k okolí (Kebza, Šolcová, 2003, s. 10). Každý z autorů popisuje příznaky syndromu vyhoření z různých hledisek. Hlavní a nejčastější příznaky však spatřují především v únavě, která poté často vede k poklesu výkonu. K tomu se přidružují nejrůznější tělesné potíţe, ztráta radosti ze ţivota a nadšení potřebné k výkonu profese. Nakonec tato situace vede k apatii, pasivitě a nezájmu o cokoliv, co bylo dříve pro člověka důležité. 14

15 1.4 Fáze syndromu vyhoření Pokud jde o podobu syndromu vyhoření, nejedná se o konečný, tedy nevyvíjející se proces. Vyhoření bývá často popisováno ne jako stav, ale právě jako neustále se vyvíjející proces, který může trvat různě dlouhou dobu (Venglářová, 2011, s. 29). Syndrom vyhoření má svůj typický časový průběh, který je často popisovaný v několika fázích (Slavík, 2012, s. 59). Postižený může jednotlivými fázemi procházet postupně, do určité míry je však možné některé z nich zcela přeskočit (Stock, 2010, s. 13). Proces, jehož vrcholem je samotné vyhoření, většinou trvá v řádech měsíců až několika let (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 5). Kelnarová, Matějková (2009, s. 63) upozorňují též na fakt, že vývoj syndromu vyhoření je plíživý a tím pádem o to nebezpečnější. Mnoho autorů popisuje ve svých publikacích vývoj syndromu vyhoření ve fázích, které se od sebe liší jak názvy, tak i počtem fází. Odborná literatura nám nabízí přehled vývoje syndromu vyhoření od těch nejednodušších pojetí fází procesu burn-out až po ta složitější členění. Mezi nejvíce členěný model průběhu procesu syndromu vyhoření patří od Johna W. Jamese, který popsal 12 po sobě následujících fází tohoto procesu (Křivohlavý, 1998, s. 62): 1. Snaha osvědčit se kladně v zaměstnání. 2. Snaha udělat vše sám bez pomoci. 3. Zapomínání na sebe a vlastní potřeby. 4. Jediné, o co člověku jde, je práce, projekt, plán, úkol, cíl atp. 5. Zmatek v hodnotovém žebříčku neví, co je podstatné a co je nepodstatné. 6. Kompulzivní popírání všech příznaků vznikajícího vnitřního napětí jako projev obrany proti tomu, co se děje. 7. Dezorientace, ztráta naděje, zrod cynismu. Útěk od všeho a hledání útěchy např. v drogách, alkoholu atp. 8. Radikální, vně pozorovatelné změny v chování nesnášení kritiky a rad, společnosti druhých lidí (sociální izolace). 9. Depersonalizace ztráta kontaktu sama se sebou a vlastními cíly a hodnotami. 10. Prázdnota pocity zoufalství ze selhání. 15

16 11. Deprese. 12. Totální vyčerpání fyzické, emocionální i mentální (pocit naprosté nesmyslnosti všeho). Zatímco Raudenská, Javůrková (2011, s. 145) popisují vznik syndromu vyhoření pouze v následujících fázích: iniciační, první frustrace, apatie a nakonec fáze úplného vyhoření. Během iniciační fáze dochází k vystřízlivění z původního zapálení pro věc. Poté následuje období zklamání problémem, celou profesí a osobami, s nimiž je člověk v kontaktu. Následně přichází fáze projevující se zvýšenou tendencí vyhýbat se klientům, ale i všemu, co souvisí s profesí. Nakonec dochází k úplnému vyhoření, které je charakteristické cynismem, odosobněním a ztrátou lidskosti. Asi nejvíce uváděný je fázový model dvojice autorů Edelwiche a Brodského (Stock, 2010, s. 23). Autor ve své knize popisuje jednotlivé fáze na ukázce sociálního pracovníka. V první fázi, nazvané idealistické nadšení, se lidé pouštějí do všech činností s nadšením a pracují s nadprůměrným nasazením. Nároky kladené na sebe i své okolí jsou ale v rozporu s velkými ideály a množstvím energie. Sociální pracovník vynakládá svou energii neefektivně, přeceňuje své síly a hýří nekonečným optimismem. Takový člověk žije jen svým zaměstnáním a uzavírá se před okolím. Postupem času dochází k další fázi, k stagnaci, kdy se již sociální pracovník seznámil s realitou a začíná přehodnocovat své počáteční ideály. Stále vykonává svou práci, avšak s tím rozdílem, že už není tak vzrušující, jak se zdála být na začátku. Najednou věci, které dříve považoval za ne příliš důležité (např. plat), se nyní dostávají na přední místo jeho zájmu. Po nějaké době se začnou objevovat trhliny i v rodinném životě, nicméně v tomto stádiu netuší ještě ani sám postižený ani jeho okolí žádné známky vyhoření. Nastává další fáze nazývající se frustrace. Sociální pracovník si pomalu začíná uvědomovat, jak jsou jeho možnosti omezené. To vede ke značným pochybnostem o smyslu úsilí, zpochybňování důležitosti i výsledů své práce. Navíc přibývají problémy s byrokracií a uznání ze strany klientů i nadřízených se jeví jako nedostatečné. Proti frustraci nakonec nastupuje vnitřní stagnace jako obranná reakce, čímž nastává fáze apatie. Jestliže se práce stává trvalým zdrojem zklamání a postižený nemá žádné šance na změnu, pak dělá pouze to, co je nezbytné. Přestává vykonávat náročnější úkoly, vyhýbá se kontaktům s klienty a snaží se vše vyřídit co nejrychleji. Jeho počáteční nadšení se zcela vytrácí a navíc se přidávají pocity rezignace, popřípadě beznaděj (Stock, 2010, s ). 16

17 Andršová (2012, s. 17) doplňuje tento model vývoje syndromu vyhoření o fázi intervence. Ta spočívá v jakémkoliv kroku, který postižený udělá, aby přerušil bludný kruh syndromu vyhoření a objevil tak znovu účinné způsoby práce či života. V publikaci Syndrom pomocníka, jehož autorem je Wolfgang Schmidbauer, nalezneme fázový model vývoje syndromu vyhoření, který má tři fáze počáteční fáze, propuknutí, fáze slábnutí výkonnosti a kompenzované vyhoření. Tento model je zajímavý především díky tomu, že v něm Schmidbauer shrnuje nejzávažnější aspekty předešlých teorií týkajících se fází syndromu vyhoření (Schmidbauer, 2008, s. 218). Jedním z prvních signálů vyhoření je v počáteční fázi nadměrná angažovanost. Osoby postižené syndromem neustále pracují, aniž by myslely na odpočinek. Sami se vzdávají uvolnění a relaxace z důvodu, že žádné zotavení nepotřebují. Následuje fáze propuknutí, která se projevuje chronickou únavou a nechutí pouštět se do jakékoliv práce. Postupně narůstá i odstup vůči lidem. Po fázi, kdy se člověk cítí neustále vyčerpaný a v nevýhodě, přichází další fáze vyznačující se slábnutím výkonnosti. Člověk se nedokáže soustředit a díky tomu se dopouští stále více chyb. Navíc vyhoření v této fázi zasahuje i do soukromého života. Lidé postižení syndromem přerušují kontakty s blízkými, čímž pak trpí osamělostí. Postupně dochází k další fázi nazvané kompenzované vyhoření, které je případem těch lidí, jež vnitřně rezignovali. Snaží se nedat najevo svoji nedostatečnou angažovanost a vymýšlejí si různé výmluvy na její zdůvodnění (Schmidbauer, 2008, s ). Některé z fází syndromu vyhoření mohou být zřetelně viditelné, jiné zase mohou být nevýrazné či jen naznačené. Někdy si člověk může uvědomovat, že je přepracovaný, jindy se necítí úplně nejlépe a ani neví proč. Většinou hledá příčinu jinde, než ve svých komunikačních způsobech a plynoucím životním rytmu (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 5). 1.5 Syndrom vyhoření v profesi sociálního pracovníka Syndrom vyhoření se vztahuje především na profese, které jsou charakteristické nepřetržitým kontaktem s lidmi, svojí vysokou pracovní náročností a mnohdy nedostatečným ohodnocením (Bartošíková, 2006, podle Kociánová, 2010, s. 186). Takovému popisu odpovídá i profese sociálního pracovníka. 17

18 Práce sociálního pracovníka je považována za jednu z tzv. pomáhajících profesí, jež patří mezi nejohroženější syndromem vyhoření. Sociální práce je dle Mezinárodní federace sociálních pracovníků profese podporující změny, řešení problémů v mezilidské oblasti vztahů a také umožňuje zvyšovat kvalitu života lidí. Sociální práce se uplatňuje v situacích, kdy dochází k vzájemnému působení lidí a jejich prostředí, za využití teorií lidského chování a sociálních systémů. Základem sociální práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti (Chytil, Mahrová, 2008, s. 14). Sociální práci vykonávají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kvalifikovaní sociální pracovníci, jejichž úkolem je provádět sociální šetření, zabezpečování sociální agendy včetně řešení různých sociálně právních problémů. Dále v zařízeních vykonávají sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, sociální prevenci, depistážní činnost a v neposlední řadě poskytují krizovou pomoc, sociální poradenství či sociální rehabilitaci. Zákon rovněž definuje předpoklady, jež se vážou k výkonu povolání sociálního pracovníka. Těmi jsou způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a taktéž zdravotní a odborná způsobilost (Matoušek, 2008, s. 201). Nebezpečím u sociálních pracovníků je, že velmi často přebírají zodpovědnost za problémy druhých lidí, snaží se jim plnit co možná nejlépe jejich představy a přitom své vlastní často odsouvají do pozadí (Venglářová, 2011, s. 26). Důvodem bývá to, že je sociální pracovník, více než v kterékoliv jiné profesi, angažován ve své pracovní činnosti svou osobností (Matoušek, 2003, s. 55). Matoušek (2003, s. 55) rovněž upozorňuje na to, že u každého sociálního pracovníka bývá navíc ve hře změť značných osobních motivů, zahrnujících vlastní náboženský světonázor i třeba neuvědomovanou snahu vyřešit si osobní traumata psychického rázu. Syndrom vyhoření se u nich pak často projevuje nedostatkem zájmu o případ, neangažovaným vztahem ke stavu klienta a kolikrát až odporem k samotnému klientovi. V profesi se pohybuje bez jakékoliv energie, snaží se co nejvíce minimalizovat kontakt s klientem a upřednostňuje administrativní práci (Gulová, 2011, s. 41). Typické jsou pro ně časté žádosti o neplacené volno či pracovní neschopnost (www.mpsv.cz). Důvodem k takovému jednání bývá často skutečnost, že profesionální sociální práce přináší pracovníkům ustavičný kontakt s lidmi, kteří jsou psychicky nevyrovnaní a mají často nereálné představy o přiměřenosti sociální pomoci (Matoušek, 2003, s. 55). 18

19 Vše, co zvnějšku ovlivňuje pohodu na pracovišti, může hrát významnou roli v rozvoji syndromu vyhoření. V této souvislosti je vhodné se zajímat a starat o pracovní podmínky, ale také sledovat styl práce nadřízených, do jaké míry vyjadřují podporu a důvěru nebo zda zaujímají pouze roli kontrolora či správce (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 11). 19

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ

VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ VLADIMÍR KEBZA IVA ŠOLCOVÁ SYNDROM VYHOŘENÍ SYNDROM VYHOŘENÍ (Informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu) Vladimír Kebza Iva

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech,

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné teoretické práce absolventů IV. Komunity Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii zakončení v r. 2004 1 OBSAH: Bolfík,M.: Následná

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více