CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Tereza Svobodová Vedoucí práce: Mgr. Hana Krylová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v seznamu použitých zdrojů. V Olomouci dne 30. dubna 2013

3 Poděkování Ráda bych poděkovala mé vedoucí práce Mgr. Haně Krylové, Ph.D. za odborné vedení práce, její podporu a vstřícnost. Zároveň bych chtěla poděkovat vedoucí Domova pro matky a otce v tísni Znojmo Bc. Blance Mahdalové za poskytnuté informace, díky kterým mohla má absolventská práce vzniknout. Děkuji i mé rodině a blízkým za jejich podporu a trpělivost během celého studia.

4 OBSAH ÚVOD SYNDROM VYHOŘENÍ Vymezení pojmu syndrom vyhoření Příčiny syndromu vyhoření Příznaky syndromu vyhoření Fáze syndromu vyhoření Syndrom vyhoření v profesi sociálního pracovníka PREVENCE A ŘEŠENÍ SYNDROMU VYHOŘENÍ Prevence syndromu vyhoření Individuální možnosti prevence syndromu vyhoření Psychohygiena Asertivní chování Sebereflexe Relaxace Organizační možnosti prevence syndromu vyhoření Supervize Intervize Řešení syndromu vyhoření Diagnostika syndromu vyhoření Léčba syndromu vyhoření Farmakologická léčba Psychoterapie DOMOV PRO MATKY A OTCE V TÍSNI ZNOJMO A JEJICH PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI SYNDROMU VYHOŘENÍ Historie zařízení Charakteristika zařízení... 33

5 3.3 Cílová skupina Poslání Cíle zařízení Poskytované služby Zásady poskytování služby Preventivní opatření proti syndromu vyhoření v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Vzdělávání pracovníků Spolupracující tým pracovníků Supervize, intervize Pomoc pastoračního asistenta ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 50

6 ÚVOD Téměř každý člověk, který zakusil nějakou fyzicky nebo psychicky náročnou práci, se setkal, ať už přímo či nepřímo, s pojmem syndrom vyhoření. Jde o zcela známý fenomén, který může potkat kohokoliv z nás, přičemž nezáleží ani na pohlaví, věku či společenském postavení. Je ale obecně známo, že nejvíce tento stav postihuje schopné lidi vykonávající pomáhající profese, tzn. lékaře, učitele, sociální pracovníky a další. Měla jsem možnost absolvovat řadu odborných praxí v různých zařízeních a také s mnoha cílovými skupinami, kde jsem se tváří v tvář setkávala se zaměstnanci při jejich práci s klienty. Personál byl mnohdy vystaven různým zátěžovým situacím, které pak výrazně zvyšovaly jejich míru stresu. Pak je důležité tomuto stresu čelit nejen za pomoci ostatních spolupracovníků, ale i ze strany nadřízených. A právě vhodná podpora ze strany organizace je často opomíjeným aspektem. Stále větší pozornost je totiž orientována na výkon a stále se zvyšující produktivitu práce. Z toho pak lehce plynou potíže jako je zvýšená únava, úzkost, narůstající pocity viny, které mohou vést až k vyhoření. Velmi často se stávají důvodem i příliš vysoké pracovní či společenské nároky. Ale možným vysvětlením by mohla být i též nedostatečná pozornost a snaha předcházet tomuto celkovému vyčerpání. Myšlenka věnovat se tématu syndromu vyhoření mě napadla během mého působení v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo, kde jsem vykonávala dlouhodobou praxi v rámci studia na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci. Na tento nápad mě nepřivedlo setkání se zdejšími vyhořelými pracovníky, ale právě naopak s lidmi, kteří svoji práci mají rádi a dělají ji s láskou. Za cíl mé absolventské práce jsem si stanovila popsat syndrom vyhoření a zjistit, jaká preventivní opatření proti syndromu vyhoření ze strany organizace mají pracovníci v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo k dispozici. Má práce by pak mohla čtenářům sloužit jako inspirace ať už pro předcházení vzniku syndromu vyhoření či s jeho bojem. Metodami mé teoretické práce jsou analýza, syntéza a komparace literárních pramenů. Využívám převážně informace z odborné literatury, časopisů, ale i z internetových zdrojů. Rovněž vycházím ze zkušeností a informací, které jsem 6

7 získala na zmíněné praxi v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo za účelem vypracování zprávy z praxe. Během mého působení v Domově, v době od do , jsem vedla nestrukturované rozhovory s pracovníky a též jsem prováděla nezúčastněné pozorování. Pro větší přehlednost odlišuji tímto způsobem získané informace textem psaným kurzívou. Text absolventské práce je rozčleněn na tři hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na vymezení klíčových pojmů, které umožní vhled od dané problematiky syndromu vyhoření. Orientuji se na popis syndromu vyhoření, tedy definování stavu vyhoření, jeho příčiny a příznaky. Následně se zabývám jednotlivými fázemi syndromu vyhoření. I když syndrom vyhoření hrozí v podstatě každému, zaměřila jsem se cíleně na výskyt syndromu v profesi sociálního pracovníka, kterou v budoucnu budu nejspíš zastávat. Neopomenutelnou součástí mé práce je především i to, jak se tomuto nežádoucímu stavu bránit. Druhá kapitola je tedy věnována prevenci a možným preventivním opatřením, jak ze strany jednotlivce, tak i organizace. Její součástí jsou i možná řešení, která se nabízejí v rámci syndromu vyhoření. Nejdříve se věnuji diagnostice syndromu vyhoření, která je předstupněm samotné léčby a poté se blíže zabývám farmakologickou léčbou a psychoterapií, jež je optimální pro zvládnutí syndromu vyhoření. V poslední kapitole představuji již zmíněné zařízení Domov pro matky a otce v tísni Znojmo, vybrané na základě mých získaných zkušeností z praxe, které využiji pro přehled hlavních preventivních opatření v rámci organizace. 7

8 1 SYNDROM VYHOŘENÍ V této kapitole se pokusím objasnit a vysvětlit pojem syndrom vyhoření, který je stěžejní pro pochopení této problematiky. Dále se budu zabývat příčinami a příznaky syndromu vyhoření a následně i jeho jednotlivými fázemi. Přestože se syndrom vyhoření může týkat mnoha povolání, zaměřila jsem se cíleně pouze na profesi sociálního pracovníka a jeho náchylnost k tomuto stavu. Neustále přibývá lidí, kteří mají pocit, že nedokáží dál zvládat obtížné situace v běžném životě, ani stále náročnější pracovní podmínky, které navíc v některých případech umocňuje strach. Takové situace pak mohou mít za následek únavu, sníženou výkonnost a celkové vyčerpání (Stock, 2010, s. 13). Pak už zbývá jenom malý krok ke skutečnému syndromu vyhoření. Velmi zajímavě ilustruje proces směřující k vyhoření Myron D. Rush (2004, s. 7): Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří. 1.1 Vymezení pojmu syndrom vyhoření V literatuře najdeme mnoho definic vysvětlující pojem syndrom vyhoření. Jako první použil pojem burn-out americký psychoanalytik Herbert Freudenberger v roce Ten definoval burn-out jako stav vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně pracujícího člověka (například lidí, kteří se snaží druhým lidem v jejich těžkostech pomoci a pak se cítí sami přemoženi jejich problémy) (Novák, 2010, s ). Vlna zájmu o tuto problematiku se začala zvedat na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ve vztahu k profesím, u kterých lze syndrom vyhoření předpokládat (Raudenská, Javůrková, 2011, s. 142). Kromě označení syndromu vyhoření se využívá i mnoho jiných pojmů vyjadřující tentýž stav. Můžeme se tedy setkat s pojmy jako syndrom vyprahnutí, vypálení či burn-out syndrom (Andršová, 2012, s. 14). Syndrom vyhoření se překládá z angličtiny právě jako burn-out, což znamená vypálit, vyhasnout, vyhořet, vyčerpat (Baštecká a kol., 2005, s. 74). 8

9 Stav vyhoření lze definovat jako druh stresu a emocionální únavy, frustrace a vyčerpání, k nimž dochází v důsledku toho, že sled (nebo souhrn) určitých událostí týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání dotyčného jedince nepřinese očekávané výsledky (Rush, 2004, s. 7). Vyhoření znamená ztrátu energie, ideálů, smysluplnosti života v práci, celkový stav tělesného, emočního a duševního vyčerpání (Slezáková a kol., 2010, s. 240). Syndrom vyhoření lze definovat také jako ztrátu profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí, jehož výsledkem je úbytek nadšení. Jedná se o psychický stav emočního vyčerpání, který je doprovázen řadou symptomů, především v oblasti psychické, sociální, fyzické i zdravotní (Průcha, Veteška, 2012, s. 245). Postupně dohází k celkové stagnaci až rezignaci. Člověk postižený syndromem je frustrován, reaguje podrážděností, depresivitou, nedůvěřivostí, apatií, cynismem a celkovým vyčerpáním (Jankovský, 2003, s. 158). Syndrom vyhoření se některými svými příznaky, důsledky v chování, jednání a prožívání, podobá některým duševním poruchám. Základním charakteristickým rysem syndromu vyhoření je jeho vazba na zaměstnání. Syndrom vyhoření je tedy situačně specifický, čímž se liší od deprese (Raudenská, Javůrková, 2011, s. 145). Vyhoření se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání z dlouhodobě působících stresujících podnětů (Novák, 2010, s. 42). Všechny předešlé definice mají společné některé charakteristiky. Vždy jsou přítomny negativní emocionální příznaky jako vyčerpání, deprese atd. Syndrom vyhoření bývá též nejčastěji spojován v souvislosti s výkonem určitých povolání, která jsou uváděna jako rizikovější. Snížená efektivita práce úzce souvisí s negativními postoji a z nich vyplývajícího chování, nikoli však se špatnými pracovními schopnostmi a dovednostmi. Především je kladen větší důraz na psychické příznaky a na prvky chování, než na provázející tělesné příznaky. A v neposlední řadě syndrom vyhoření nesouvisí nijak s psychickou patologií, tzn. že se vyskytuje u jinak psychicky zdravých lidí (Křivohlavý, 1998, s ). 1.2 Příčiny syndromu vyhoření Není možné uvést jednu konkrétní příčinu, která má za následek vznik syndromu vyhoření. Ani nelze jednoznačně odpovědět na otázku, co přesně vede k syndromu 9

10 vyhoření. Nejčastěji se však v souvislosti s vyhořením uvádějí příčiny jako konflikty rolí, nedostatek autonomie, přílišná očekávání, vztahové konflikty, nadměrné množství práce v příliš krátkém časovém rozvrhu a dál bychom mohli pokračovat. Ne každá taková vnější zátěž musí hned vést k syndromu vyhoření. Ten se objevuje, když se vnější zátěže dotýkají osobnostně daných mezí fyzických, duševních a duchovních schopností a možností jednotlivce (Kallwass, 2007, s. 9). Přesto se mnoho autorů ve svých publikacích zaobírá myšlenkou, co by mohlo být tou hlavní příčinou vzniku syndromu vyhoření. Fischerová-Katzerová a Češková-Lukášová (2007, s. 109) tvrdí, že hlavní příčina syndromu vyhoření není navozena vysokým výkonem namáhavou duševní prací, časovým tlakem či množstvím nadpracovních hodin, ale je způsobena zklamáním, nenaplněnými nadějemi, bezmocí a nemožností cokoliv změnit k lepšímu podle svých představ. Zato Rush (2003, s. 38) spatřuje hlavní příčinu vyhoření člověka v osobních a povahových rysech. Obecně je však přijímán názor, že syndrom vyhoření je výsledkem střetu určitých osobnostních a fyzických dispozic, úrovně sociability a sociální opory, schopnosti čelit stresu a zvládat ho, s působením stresu především chronického charakteru (Bartošíková, 2006, podle Kociánová, 2010, s. 186). Podobný názor sdílejí i Ptáček, Bartůněk a kol. (2011, s. 47), kteří rovněž spatřují příčiny syndromu vyhoření především v souvislosti s úrovní frustrační a stresové odolnosti, základními osobnostními charakteristikami apod. Někteří autoři klasifikují příčiny tohoto stavu do skupin dle různých hledisek. Špačková (2011, s. 46) ve své publikaci Umění dialogu uvádí příčiny individuální a institucionální. Zatímco individuální příčiny může člověk výrazně ovlivnit sebedisciplínou, příčiny institucionální lze odstranit pouze s velkým vypětím sil. Není v jeho moci ovlivnit takové skutečnosti jako např. příliš silná byrokratická kontrola chování pracovníků, nemožnost konzultovat různá řešení s kompetentním nadřízeným, dlouhodobě nepřiměřené požadavky na výkonnost a další. Podobně se orientují i Hennig a Keller (1996, podle Baštecká, 2003, s ), kteří spatřují příčiny vyhoření ve třech zdrojích v jedinci, organizaci a navíc i ve společnosti. K příčinám syndromu vyhoření spočívajícím v jedinci přispívají psychické a tělesné skutečnosti. Mezi příčiny psychického rázu můžeme zahrnout negativní myšlení či nakupení tíživých životních událostí. Příčiny na úrovni těla 10

11 se mohou projevovat jako nezdravý způsob života či nedostatek odolnosti vůči nadměrné zátěži. Za příčiny spočívající v organizaci lze považovat nevyhovující pracovní podmínky, nedostatečnou přípravu na povolání nebo špatnou organizaci práce. Nakonec i společnost s novými nároky může být příčinou vzniku syndromu vyhoření a to především v neuspokojivém společenském ohodnocení, vyšších nárocích na angažovanost a v neposlední řadě i ve změně složení klientely. Publikace Syndrom vyhoření od Myrona D. Rushe (2004, s. 18) nabízí výčet deseti nejběžnějších příčin tohoto stavu nutkavý pocit namísto povolání, neschopnost ubrat, snaha dělat všechno sám, přehnaná pozornost vůči cizím problémům, soustředěnost na detaily, očekávání neodpovídající realitě, příliš velká rutina, mylný pohled na Boží priority v našem životě, špatný tělesný stav a opakované odmítání ze strany druhých. 1.3 Příznaky syndromu vyhoření Mezi příznaky syndromu vyhoření patří celá řada fyzických, ale i sociálních projevů, které při dlouhodobě neřešené situaci mohou vyústit v celou řadu onemocnění a závažných zdravotních obtíží (Ptáček, 2011, s. 81). Počáteční příznaky jako úzkost, strach, únava či poruchy spánku se totiž mohou zprvu jevit jako nepodstatné (Novák, 2010, s. 42). Většina autorů dělí příznaky do různých skupin. Například Křivohlavý (1998, s. 51) klasifikuje příznaky burn-outu dle subjektivní a objektivní stránky. Mezi subjektivní příznaky je možno zařadit snížené sebehodnocení a mimořádně velkou únavu vyplývající z pocitů snížené profesionální kompetence. Patří sem i problémy špatného soustředění, pozornosti, negativismu, snadného podráždění i celá řada příznaků stresového stavu při nepřítomnosti onemocnění organického původu. Objektivní příznaky jsou charakteristické celkově sníženou výkonností trvající po řadu měsíců, jež je zjistitelná jak spolupracovníky tak i přijímateli služeb. Dle Rushe (2004, s ) existují dva druhy symptomů vyhoření vnější a vnitřní. Vnější symptomy jsou viditelné, můžeme je tedy pozorovat. Zpravidla jde o první známku toho, že se postižený ocitl ve stavu vyhoření. Vnější symptomy zahrnují především rostoucí aktivitu, avšak produktivita zůstává stejná. Mezi další symptomy zevního charakteru patří podrážděnost, fyzická únava nebo neochota riskovat. Vyhořelí 11

12 jedinci se začínají rozčilovat kvůli nedosaženým výsledkům, navíc jsou stále unavenější a nakonec to všechno vede ke strachu z možných rizik. Naproti tomu vnitřní symptomy nelze nejdříve vypozorovat, a proto je těžší je stanovit. K vnitřním symptomům lze zařadit ztrátu odvahy či osobní identity a sebeúcty. Najednou si lidé začnou uvědomovat, že již nejsou schopni dosahovat takových úspěchů a výkonů jako předtím. Veškeré úspěchy, na nichž stavěli svoji osobní identitu a sebeúctu, se ztratily. Dalším významným vnitřním symptomem je ztráta objektivnosti, kdy lidé postižení syndromem vyhoření ztrácejí objektivní pohled na skutečné záležitosti. To často vede k emocionální vyčerpanosti, jež je dalším vnitřním symptomem. Lidé pociťující vyhoření mají čím dál tím více negativní postoje, až nakonec vidí vše černě. Stock (2010, s ) uvádí tři základní symptomy vyhoření vyčerpání, odcizení a pokles výkonnosti. Člověk postižený syndromem se cítí fyzicky i emočně zcela vysílený. Jaké znaky při burn-out syndromu zahrnuje emoční a fyzická rovina stavu nám pro větší přehlednost ukáže tabulka, kterou uvádí Stock ve své publikaci Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout (Stock, 2010, s. 20). Tab. 1: Znaky vyčerpání při syndromu vyhoření Emoční sklíčenost bezmoc beznaděj ztráta sebeovládání (nekontrolovaný pláč nebo podrážděnost doprovázená vztekem) pocity strachu pocity prázdnoty, apatie, ztráta odvahy a osamocení Fyzické nedostatek energie, chronická únava, slabost svalová napětí, bolesti zad náchylnost k infekčním onemocněním poruchy spánku funkční poruchy (zažívací potíže aj.) poruchy paměti a soustředění náchylnost k nehodám V důsledku vyhoření má člověk ke svému okolí i ke své práci odosobněný postoj. Distancovaný přístup ke klientům, obzvláště v sociální sféře, může vést k závažným problémům. Odcizení lze chápat jako postupný úbytek idealismu, zájmu a cílevědomosti. Vlivem pocitu odcizení se člověk snaží odpoutat od ostatních lidí a stahuje se do sociální izolace (Slavík, 2012, s. 60). 12

13 Následující tabulka představuje, jaké konkrétní projevy odcizení se během syndromu vyhoření vyskytují (Stock, 2010, s. 21). Tab. 2: Projevy odcizení při syndromu vyhoření negativní postoj k sobě samotnému negativní postoj k životu negativní postoj k zaměstnání negativní postoj k ostatním lidem ztráta schopnosti navázat a udržet společenské vztahy ztráta sebeúcty pocit vlastní nedostatečnosti pocit méněcennosti Pokles výkonnosti bývá dalším častým projevem. Člověk postupně ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti a sám se považuje z profesního hlediska za nevýkonného. Postižený potřebuje mnohonásobně více času i energie k provedení úkonů, které dříve zvládal bez problémů. Doba nutná k regeneraci organismu se také postupně prodlužuje. Člověku již nestačí prodloužený víkend či dovolená k tomu, aby se odreagoval a nabral síly. Podrobnější přehled jednotlivých projevů poklesu výkonnosti při syndromu vyhoření nabízí tabulka č. 3 (Stock, 2010, s ). Tab. 3: Projevy poklesu výkonnosti při syndromu vyhoření nespokojenost s vlastním výkonem nižší produktivita práce vyšší spotřeba energie a času ztráta nadšení nerozhodnost ztráta motivace pocit selhání Zmíněné symptomy jsou považovány převážně za důsledek každodenního emocionálně náročného kontaktu s lidmi, kteří prožívají závažné obtíže (Paulík, 2010, s. 71). Výše uvedené příznaky se také mohou projevovat ve více rovinách kognitivní, emocionální, tělesné a sociální (Andršová, 2012, s. 15). 13

14 Kognitivní rovina zahrnuje především ztrátu nadšení, pracovního nasazení, zodpovědnosti, lhostejnost a nechuť k práci. Dotyčný začne zaujímat negativní postoj k sobě, práci, státu, životu, společnosti. Často pak člověk uniká do světa fantazie. Postižený se nemůže soustředit, zapomíná, je náchylný k nehodám a profesnímu selhání (Andršová, 2012, s. 15). Emocionální rovina představuje pocity bezmoci a beznaděje. Člověk není spokojen se svým životem a trpí pocity, které pramení z nedostatku uznání, jako např. strachem, apatií, nedostatkem sebevědomí a odvahy (Andršová, 2012, s. 15). Též se objevuje podrážděnost střídaná se skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty (Jeklová, Reitmayerová, 2006, s. 13). Mezi tělesné příznaky můžeme zařadit nedostatek energie, poruchy spánku či nechuť k jídlu. Člověk může být více náchylný k nemocím a k únavě. Dotyčný trpí celou řadou somatických obtíží jako jsou bolesti zad či hlavy (Andršová, 2012, 16). Rovněž se mohou objevit tělesné obtíže v podobě oběhových potíží, vysokého krevního tlaku aj. (Horská, 2009, s. 54). Nakonec i na úrovni sociálních vztahů se mohou vyskytovat určité nepříjemnosti jako je odcizení, omezení kontaktu s klienty, kolegy či přáteli. Člověk propadá pasivitě, cynismu a potupně ztrácí idealismus, cílevědomost a zájem (Andršová, 2012, s. 16). Zmíněné příznaky pak ovlivňují i kvalitu práce člověka. Lidé postižení syndromem bývají častěji i déle nemocní. Velmi často dochází k situaci, že je problém rozpoznán příliš pozdě, než okolí pojmenuje stav jako vyhoření (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 8). Dotyčnému začnou postupně narůstat další konflikty v důsledku nezájmu a lhostejnosti ve vztahu k okolí (Kebza, Šolcová, 2003, s. 10). Každý z autorů popisuje příznaky syndromu vyhoření z různých hledisek. Hlavní a nejčastější příznaky však spatřují především v únavě, která poté často vede k poklesu výkonu. K tomu se přidružují nejrůznější tělesné potíţe, ztráta radosti ze ţivota a nadšení potřebné k výkonu profese. Nakonec tato situace vede k apatii, pasivitě a nezájmu o cokoliv, co bylo dříve pro člověka důležité. 14

15 1.4 Fáze syndromu vyhoření Pokud jde o podobu syndromu vyhoření, nejedná se o konečný, tedy nevyvíjející se proces. Vyhoření bývá často popisováno ne jako stav, ale právě jako neustále se vyvíjející proces, který může trvat různě dlouhou dobu (Venglářová, 2011, s. 29). Syndrom vyhoření má svůj typický časový průběh, který je často popisovaný v několika fázích (Slavík, 2012, s. 59). Postižený může jednotlivými fázemi procházet postupně, do určité míry je však možné některé z nich zcela přeskočit (Stock, 2010, s. 13). Proces, jehož vrcholem je samotné vyhoření, většinou trvá v řádech měsíců až několika let (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 5). Kelnarová, Matějková (2009, s. 63) upozorňují též na fakt, že vývoj syndromu vyhoření je plíživý a tím pádem o to nebezpečnější. Mnoho autorů popisuje ve svých publikacích vývoj syndromu vyhoření ve fázích, které se od sebe liší jak názvy, tak i počtem fází. Odborná literatura nám nabízí přehled vývoje syndromu vyhoření od těch nejednodušších pojetí fází procesu burn-out až po ta složitější členění. Mezi nejvíce členěný model průběhu procesu syndromu vyhoření patří od Johna W. Jamese, který popsal 12 po sobě následujících fází tohoto procesu (Křivohlavý, 1998, s. 62): 1. Snaha osvědčit se kladně v zaměstnání. 2. Snaha udělat vše sám bez pomoci. 3. Zapomínání na sebe a vlastní potřeby. 4. Jediné, o co člověku jde, je práce, projekt, plán, úkol, cíl atp. 5. Zmatek v hodnotovém žebříčku neví, co je podstatné a co je nepodstatné. 6. Kompulzivní popírání všech příznaků vznikajícího vnitřního napětí jako projev obrany proti tomu, co se děje. 7. Dezorientace, ztráta naděje, zrod cynismu. Útěk od všeho a hledání útěchy např. v drogách, alkoholu atp. 8. Radikální, vně pozorovatelné změny v chování nesnášení kritiky a rad, společnosti druhých lidí (sociální izolace). 9. Depersonalizace ztráta kontaktu sama se sebou a vlastními cíly a hodnotami. 10. Prázdnota pocity zoufalství ze selhání. 15

16 11. Deprese. 12. Totální vyčerpání fyzické, emocionální i mentální (pocit naprosté nesmyslnosti všeho). Zatímco Raudenská, Javůrková (2011, s. 145) popisují vznik syndromu vyhoření pouze v následujících fázích: iniciační, první frustrace, apatie a nakonec fáze úplného vyhoření. Během iniciační fáze dochází k vystřízlivění z původního zapálení pro věc. Poté následuje období zklamání problémem, celou profesí a osobami, s nimiž je člověk v kontaktu. Následně přichází fáze projevující se zvýšenou tendencí vyhýbat se klientům, ale i všemu, co souvisí s profesí. Nakonec dochází k úplnému vyhoření, které je charakteristické cynismem, odosobněním a ztrátou lidskosti. Asi nejvíce uváděný je fázový model dvojice autorů Edelwiche a Brodského (Stock, 2010, s. 23). Autor ve své knize popisuje jednotlivé fáze na ukázce sociálního pracovníka. V první fázi, nazvané idealistické nadšení, se lidé pouštějí do všech činností s nadšením a pracují s nadprůměrným nasazením. Nároky kladené na sebe i své okolí jsou ale v rozporu s velkými ideály a množstvím energie. Sociální pracovník vynakládá svou energii neefektivně, přeceňuje své síly a hýří nekonečným optimismem. Takový člověk žije jen svým zaměstnáním a uzavírá se před okolím. Postupem času dochází k další fázi, k stagnaci, kdy se již sociální pracovník seznámil s realitou a začíná přehodnocovat své počáteční ideály. Stále vykonává svou práci, avšak s tím rozdílem, že už není tak vzrušující, jak se zdála být na začátku. Najednou věci, které dříve považoval za ne příliš důležité (např. plat), se nyní dostávají na přední místo jeho zájmu. Po nějaké době se začnou objevovat trhliny i v rodinném životě, nicméně v tomto stádiu netuší ještě ani sám postižený ani jeho okolí žádné známky vyhoření. Nastává další fáze nazývající se frustrace. Sociální pracovník si pomalu začíná uvědomovat, jak jsou jeho možnosti omezené. To vede ke značným pochybnostem o smyslu úsilí, zpochybňování důležitosti i výsledů své práce. Navíc přibývají problémy s byrokracií a uznání ze strany klientů i nadřízených se jeví jako nedostatečné. Proti frustraci nakonec nastupuje vnitřní stagnace jako obranná reakce, čímž nastává fáze apatie. Jestliže se práce stává trvalým zdrojem zklamání a postižený nemá žádné šance na změnu, pak dělá pouze to, co je nezbytné. Přestává vykonávat náročnější úkoly, vyhýbá se kontaktům s klienty a snaží se vše vyřídit co nejrychleji. Jeho počáteční nadšení se zcela vytrácí a navíc se přidávají pocity rezignace, popřípadě beznaděj (Stock, 2010, s ). 16

17 Andršová (2012, s. 17) doplňuje tento model vývoje syndromu vyhoření o fázi intervence. Ta spočívá v jakémkoliv kroku, který postižený udělá, aby přerušil bludný kruh syndromu vyhoření a objevil tak znovu účinné způsoby práce či života. V publikaci Syndrom pomocníka, jehož autorem je Wolfgang Schmidbauer, nalezneme fázový model vývoje syndromu vyhoření, který má tři fáze počáteční fáze, propuknutí, fáze slábnutí výkonnosti a kompenzované vyhoření. Tento model je zajímavý především díky tomu, že v něm Schmidbauer shrnuje nejzávažnější aspekty předešlých teorií týkajících se fází syndromu vyhoření (Schmidbauer, 2008, s. 218). Jedním z prvních signálů vyhoření je v počáteční fázi nadměrná angažovanost. Osoby postižené syndromem neustále pracují, aniž by myslely na odpočinek. Sami se vzdávají uvolnění a relaxace z důvodu, že žádné zotavení nepotřebují. Následuje fáze propuknutí, která se projevuje chronickou únavou a nechutí pouštět se do jakékoliv práce. Postupně narůstá i odstup vůči lidem. Po fázi, kdy se člověk cítí neustále vyčerpaný a v nevýhodě, přichází další fáze vyznačující se slábnutím výkonnosti. Člověk se nedokáže soustředit a díky tomu se dopouští stále více chyb. Navíc vyhoření v této fázi zasahuje i do soukromého života. Lidé postižení syndromem přerušují kontakty s blízkými, čímž pak trpí osamělostí. Postupně dochází k další fázi nazvané kompenzované vyhoření, které je případem těch lidí, jež vnitřně rezignovali. Snaží se nedat najevo svoji nedostatečnou angažovanost a vymýšlejí si různé výmluvy na její zdůvodnění (Schmidbauer, 2008, s ). Některé z fází syndromu vyhoření mohou být zřetelně viditelné, jiné zase mohou být nevýrazné či jen naznačené. Někdy si člověk může uvědomovat, že je přepracovaný, jindy se necítí úplně nejlépe a ani neví proč. Většinou hledá příčinu jinde, než ve svých komunikačních způsobech a plynoucím životním rytmu (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 5). 1.5 Syndrom vyhoření v profesi sociálního pracovníka Syndrom vyhoření se vztahuje především na profese, které jsou charakteristické nepřetržitým kontaktem s lidmi, svojí vysokou pracovní náročností a mnohdy nedostatečným ohodnocením (Bartošíková, 2006, podle Kociánová, 2010, s. 186). Takovému popisu odpovídá i profese sociálního pracovníka. 17

18 Práce sociálního pracovníka je považována za jednu z tzv. pomáhajících profesí, jež patří mezi nejohroženější syndromem vyhoření. Sociální práce je dle Mezinárodní federace sociálních pracovníků profese podporující změny, řešení problémů v mezilidské oblasti vztahů a také umožňuje zvyšovat kvalitu života lidí. Sociální práce se uplatňuje v situacích, kdy dochází k vzájemnému působení lidí a jejich prostředí, za využití teorií lidského chování a sociálních systémů. Základem sociální práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti (Chytil, Mahrová, 2008, s. 14). Sociální práci vykonávají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kvalifikovaní sociální pracovníci, jejichž úkolem je provádět sociální šetření, zabezpečování sociální agendy včetně řešení různých sociálně právních problémů. Dále v zařízeních vykonávají sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, sociální prevenci, depistážní činnost a v neposlední řadě poskytují krizovou pomoc, sociální poradenství či sociální rehabilitaci. Zákon rovněž definuje předpoklady, jež se vážou k výkonu povolání sociálního pracovníka. Těmi jsou způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a taktéž zdravotní a odborná způsobilost (Matoušek, 2008, s. 201). Nebezpečím u sociálních pracovníků je, že velmi často přebírají zodpovědnost za problémy druhých lidí, snaží se jim plnit co možná nejlépe jejich představy a přitom své vlastní často odsouvají do pozadí (Venglářová, 2011, s. 26). Důvodem bývá to, že je sociální pracovník, více než v kterékoliv jiné profesi, angažován ve své pracovní činnosti svou osobností (Matoušek, 2003, s. 55). Matoušek (2003, s. 55) rovněž upozorňuje na to, že u každého sociálního pracovníka bývá navíc ve hře změť značných osobních motivů, zahrnujících vlastní náboženský světonázor i třeba neuvědomovanou snahu vyřešit si osobní traumata psychického rázu. Syndrom vyhoření se u nich pak často projevuje nedostatkem zájmu o případ, neangažovaným vztahem ke stavu klienta a kolikrát až odporem k samotnému klientovi. V profesi se pohybuje bez jakékoliv energie, snaží se co nejvíce minimalizovat kontakt s klientem a upřednostňuje administrativní práci (Gulová, 2011, s. 41). Typické jsou pro ně časté žádosti o neplacené volno či pracovní neschopnost (www.mpsv.cz). Důvodem k takovému jednání bývá často skutečnost, že profesionální sociální práce přináší pracovníkům ustavičný kontakt s lidmi, kteří jsou psychicky nevyrovnaní a mají často nereálné představy o přiměřenosti sociální pomoci (Matoušek, 2003, s. 55). 18

19 Vše, co zvnějšku ovlivňuje pohodu na pracovišti, může hrát významnou roli v rozvoji syndromu vyhoření. V této souvislosti je vhodné se zajímat a starat o pracovní podmínky, ale také sledovat styl práce nadřízených, do jaké míry vyjadřují podporu a důvěru nebo zda zaujímají pouze roli kontrolora či správce (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 11). 19

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015

SYNDROM VYHOŘENÍ. Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015 SYNDROM VYHOŘENÍ Mgr. Kateřina Rangotis Benešová Gaudia proti rakovině, o. s. Konference pro zdravotní sestry, NMSKB 12. 3. 2015 CO JE SYNDROM VYHOŘENÍ Termín Burnout se objevuje poprvé v roce 1974 pro

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Martina Filová

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2013 Martina Filová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Absolventská práce 2013 Martina Filová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Syndrom vyhoření

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST

SYNDROM VYHOŘENÍ. Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová. Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST SYNDROM VYHOŘENÍ Jak ho poznat a co s tím? Lucie Žalská Kneslová Integrální kouč 2017 OPRAVDOVOST Zvonící budík ukončuje další bezesnou noc. Cítím se úplně mimo. Už zase mám vstávat a fungovat!!! Nemám

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích Školící osnovy: Prevence stresu v malých a středních podnicích 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory.

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory. 8 PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory Organizační faktory Komplexní faktory 128 PŘÍLOHA B: Tabulka 1 Hodnocení profesních typů (přeloženo dle

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Syndrom vyhoření u zaměstnanců Domova pro osoby se zdravotním postiţením Stod a moţnosti jeho prevence Diplomová práce Jana Mašková Sociální politika

Více