ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)"

Transkript

1 ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ realizvané v prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, registrační čísl CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy v zadávacím řízení vyhlášeném v suladu s ustanveními 6, 12 dst 3, 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění

2 1. Zadávací pdmínky 1.1 Údaje zadavateli, kntaktní sba Název: Česká republika - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) Zastupený: Mgr. Jiří Hlub, ředitel ÚZIS ČR Sídl: Palackéh náměstí č. 4, Praha 2 Právní frma: Organizační slžka státu IČ: DIČ: není plátcem DPH Bankvní spjení: Česká nárdní banka, č. ú /0710 Kntaktní sba: Alena Špačkvá, prjektvá manažerka prjektu Telefn: Fax: Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů v ústavu, implementace systému řízení lidských zdrjů vytvření dkumentů, e-learningvých mdulů k persnálním kurzům a jejich praktické tréninky, vypracvání persnální strategie, nastavení systému prfesníh vzdělávání, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k prfesnímu vzdělávání a piltní věření systému prfesníh vzdělávání, zajištění vyšklení interních lektrů. 1.3 Dba a míst plnění veřejné zakázky Předpkládaný termín zahájení plnění: den nabytí účinnsti smluvy Termín uknčení plnění: 15. prsince 2012, přičemž jedntlivá dílčí plnění předmětu veřejné zakázky mají stanveny své dílčí termíny plnění. 15. prsinec 2012 je termínem uknčení psledníh z dílčích plnění předmětu veřejné zakázky Míst plnění veřejné zakázky: místem plnění veřejné zakázky je pracviště ÚZIS ČR Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 (budva MZ), event. dle ptřeby reginálních pracvišť v Hradci Králvé, Brně a Ostravě. Pkud některé činnsti předmětu veřejné zakázky nebudu vyžadvat sučinnst zadavatele či jeh zaměstnanců, může tyt činnsti plnit v místě, které si sám zvlí. 2 / 31

3 1.4 Kvalifikace uchazečů Uchazeči prkáží splnění kvalifikačních předpkladů takt: Předlžením výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán a t věřenu kpii dkladu právnění k pdnikání a předlžením výpisu z rejstříku trestů Předlžením čestnéh prhlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele předlžením čestnéh prhlášení uchazeče, že nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění neb na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele Předlžením seznamu významných služeb pskytnutých uchazečem v psledních 5 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí služeb. Významnu službu se rzumí řádně a včas realizvaná služba pr rgán veřejné správy, jejímž sjednaným předmětem neb jeh sučástí byla tvrba a zavádění persnální strategie, persnálních prcesů, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k persnálnímu i prfesnímu vzdělávání. Uchazeč je srzuměn s tím, že zadavatel si může uváděné skutečnsti věřit u subjektů, kterým byly významné služby pskytnuty. V případě, že tyt subjekty neptvrdí pravdivst uváděných skutečnsti, bude nabídka uchazeče z hdncení vylučena. 1.5 Nabídka Pžadavky na nabídku Nabídka bude zpracvána v písemné frmě v českém jazyce v jednm výtisku a dále v elektrnické frmě bude nabídka ulžena na nsiči CD/DVD v pdf frmátu. Puze elektrnické pdání nabídky není mžné Nabídka bude pdepsána statutárním zástupcem uchazeče neb sbu právněnu jednat jeh jménem Nabídka bude předlžena v jednm vyhtveních s tím, že bude bsahvat všechny dklady, infrmace a přílhy stanvené tut zadávací dkumentací. Sučástí nabídky bude návrh smluvy zpracvané pdle Části 2. Obchdní pdmínky. Nabídka bude předlžena také v elektrnické frmě ulžena na CD/DVD v pdf frmátu Nabídka bude pdána v neprůhledné bálce, která bude zabezpečená prti neprávněné manipulaci, bude značena názvem veřejné zakázky Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání a slvem NEOTVÍRAT. Zadavatel dpručuje uchazečům patřit bálku s nabídku v místě uzavření razítkem, příp. pdpisem uchazeče Struktura nabídky Krycí list nabídky musí zabezpečit ukrytí infrmací řešiteli tét zakázky zejména základní identifikační údaje ddavatele (tj. bchdní firma/název/ jmén, 3 / 31

4 sídl/míst pdnikání/bydliště, právní frma, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, jmén, příjmení a funkce sby právněné jednat jménem ddavatele, adresu, telefn, fax, , kntaktní sbu ve věci zakázky, její adresu, telefn, fax, ) p dbu d zahájení hdncení nabídky zadavatelem (viz přilžený vzr) Kalkulace nabídkvé ceny v pžadvané struktuře pdle těcht zadávacích pdmínek uvést v přílze č. 1 nabídky Dklad právnění sby jednat za uchazeče např. plná mc, pvěření, jmenvání (úředně věřená kpie) uvést v přílze č. 2 nabídky. Předkládá se, jen pkud se nejedná statutárníh zástupce uchazeče, jehž právnění k jednání vyplývá z bchdníh rejstříku či jiné evidence Dklady a infrmace prkazující splnění kvalifikačních předpkladů uchazeče pžadvané tut zadávací dkumentací uvést v přílze č. 3 nabídky Řádně vyplněný a pdepsaný návrh smluvy (viz čl. 6 zadávacích pdmínek) zařadit jak přílhu č. 4 nabídky Zpracvání nabídkvé ceny a platební pdmínky Nabídkvá cena za veřejnu zakázku bude zpracvána frmu pdrbné a srzumitelné kalkulace v krunách českých Nabídkvá cena je cena nejvýše přípustná se zapčtením veškerých nákladů, rizik a zisku Nabídkvá cena za veřejnu zakázku bude stanvena jak cena za jedntlivá dílčí plnění veřejné zakázky (viz údaje v ppisu předmětu veřejné zakázky dle čl. 10 tét zadávací dkumentace) a dále suhrnně jak celkvá cena za kmpletní realizaci veřejné zakázky. Všechny ceny budu členěny jak cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH Cena bude uhrazena dle platebních pdmínek uvedených v bchdních pdmínkách (Část II. tét zadávací dkumentace), pdkladem pr zaplacení je daňvý dklad faktura se splatnstí 30 dnů d data jejíh dručení zadavateli veřejné zakázky Zadavatel nepskytuje zálhy Míst a lhůta pr pdání nabídek Pštu se nabídka pdává zadavateli na adresu: ČR - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR, dbr kancelář ředitele, Palackéh náměstí č. 4, P. O.Bx 60, Praha Osbně se nabídka pdává zadavateli na adresu: ČR - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR, dbr kancelář ředitele, dveře č. 98, Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 v budvě MZ v dbě d 8,00 d 14,00 hdin Lhůta pr pdání nabídek knčí dne 28. únra 2011 v 14,00 hdin. Nabídka musí být zadavateli dručena (nikliv tedy puze pdána k dručení pštvní přepravě) d knce lhůty pr pdání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli dručena p uplynutí tét lhůty, zadavatel netevře a vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 4 / 31

5 1.5.5 Lhůta, p kteru jsu uchazeči vázáni nabídkami Uchazeči jsu svými nabídkami vázáni p dbu 90 dnů; tat lhůta začne běžet dnem následujícím p sknčení lhůty pr pdání nabídek Uchazeči, jehž nabídka byla vybrána jak nejvhdnější, se lhůta, p kteru je svu nabídku vázán, prdlužuje d uzavření smluvy, nejvíce však 30 dnů. 1.6 Obchdní pdmínky zadavatele Zadavatel stanvil bchdní pdmínky pr realizaci veřejné zakázky a t frmu vzru smluvy, která tvří Část 2. tét zadávací dkumentace. Uchazeč předlží jak sučást nabídky návrh smluvy. 1.7 Způsb hdncení nabídek Zadavatel stanvil pr zadání veřejné zakázky dvě hdntící kriteria: a) celkvá nabídkvá cena bez DPH za kmpletní realizaci veřejné zakázky váha 60 %, b) způsb plnění zakázky kvalita návrhu řešení v pměru k ceně váha 40 %. Přadí nabídek vznikne výpčtem ze známek přiřazených jedntlivými členy výběrvé kmise jedntlivým nabídkám za cenu a bsah s uvedenu vahu (60 a 40 %) V případě předlžení řešení, vzhledem k rzsahu zakázky, s mimřádně nízku nabídkvu cenu, bude zadavatelem vyžádán zdůvdnění nabídkvé ceny. Zdůvdnění musí být uchazečem dručen ve lhůtě 3 pracvních dnů de dne dručení žádsti uchazeči, pkud kmise nestanví lhůtu delší. Kmise může vzít zdůvdnění v úvahu, puze v případě, pkud je dlžen jednznačně srzumitelnými a hdnvěrnými kalkulacemi. V pačném případě nebude nabídka dále hdncena. 1.8 Další pdmínky zadávacíh řízení Uchazeč může pdat puze jednu nabídku Zadavatel nepřipuští variantní řešení Uchazeč pdáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslvný suhlas se zveřejněním pdmínek jeh nabídky v rzsahu a za pdmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákn č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, v platném znění) Náklady uchazečů spjené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí Dtazy k zadávacímu řízení na tut veřejnu zakázku zadavatel přijímá nejpzději d 12. únra 2011 d 14,00 hd. puze v elektrnické pdbě. Zadavatel si vyhrazuje práv na dtazy dručené p uvedené lhůtě nedpvědět Nabídky nebudu uchazečům vráceny. 5 / 31

6 1.8.7 Zadavatelem nebude hdncena nabídka která nebude úplná neb nebude bsahvat veškeré dklady, infrmace a přílhy stanvené těmit zadávacími pdmínkami, neb která bude značena neb dručena v rzpru s těmit zadávacími pdmínkami, která bude dručena p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, neb nebude subjektem, jemuž byla pskytnuta významná služba, ptvrzena pravdivst uváděných skutečnstí pdle čl , pkud si zadavatel tyt skutečnsti bude věřvat, neb u níž nebude zdůvdněna mimřádně nízká nabídkvá cena bjektivními neb jednznačně srzumitelnými a hdnvěrnými kalkulacemi v daném termínu, neb u níž celkvá nabídkvá cena za kmpletní realizaci předmětu veřejné zakázky dle čl. 9 tét zadávací dkumentace, překrčí stanvené maximum Zadavatel si vyhrazuje práv v průběhu lhůty pr pdání nabídek měnit, dplnit či upřesnit pdmínky zadávacíh řízení, nevybrat žádnu nabídku bez uvedení důvdu, neuzavřít smluvu s žádným uchazečem, dmítnut všechny nabídky, zadávací řízení kdykliv zrušit Na pžádání bude u zadavatele pr ddavatele k dispzici text zadávací dkumentace v digitální pdbě. Kntaktní pr vyžádání zadávací dkumentace v digitální pdbě: 1.9 Předpkládaná cena veřejné zakázky Předpkládaná cena veřejné zakázky za kmpletní realizaci veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Předpkládaná cena veřejné zakázky je zárveň maximální mžnu nabídkvu cenu, kteru mhu uchazeči nabídnut Puze u Aktivity 1 a Aktivity 3 (viz článek a ) stanvil zadavatel maximální mžné nabídkvé ceny za splnění těcht prací, statní dílčí nabídkvé ceny zpracuje ddavatel. 6 / 31

7 1.10 Ppis předmětu veřejné zakázky Aktivita 1: Analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů Ppis realizace: Zmapvání sučasnéh stavu řízení a rzvje lidských zdrjů ÚZIS ČR, a t zejména v blastech persnálníh řízení, tvrbě metdik persnálníh řízení, sbnstním rzvji veducíh pracvníka ve vztahu k jeh pdřízeným, prfesní způsbilsti a flexibility zaměstnanců, adaptace nvých zaměstnanců, vzdělávání a rzvj, pracvní vztahy a kmunikace. Analýza stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů bude brát v ptaz rvněž Prcesní, persnální a rganizační audit realizvaný v rce Na základě závěrů tht auditu byl v průběhu let prveden snížení pčtu zaměstnanců (z cca 200 na 85), redukce půvdních relativně samstatných 13 krajských dbrů na 4 reginální pracviště a zásadní změny ve struktuře a kmpetencích veducích zaměstnanců Na základě tht šetření připraví ddavatel písemnu analýzu a vzrvé dkumenty p uvedených blastech, které p akceptaci realizačním týmem prjektu a ředitelem ÚZIS ČR využije při škleních v rámci implementace systému řízení lidských zdrjů Ddavatel se seznámí s interními předpisy ústavu Statut, Organizační řád, Pracvní řád, Platvá směrnice, Etický kdex Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky ČR. Ddavatel se seznámí se závěry Prcesníh, persnálníh a rganizačníh auditu z rku Ddavatel dknčí analýzu uzavřenu písemným dkumentem a návrhem vzrvých dkumentů nejpzději d 31. července Následná akceptace bude zadavatelem uzavřena d knce září Ddavatel případné úpravy pdle pžadavků bjednatele dknčí nejpzději d 15. listpadu Maximální cena za analýzu sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ: ,- Kč bez DPH Aktivita 2: Implementace systému řízení lidských zdrjů Ppis realizace: Na základě výsledků Aktivity 1 a ptřeb řízení lidských zdrjů, zajistí řešitel pršklení pracvníků ÚZIS ČR v persnální práci. D aktivity bude zapjen rientačně sb. Obsah šklení: persnální řízení (legislativní změny a aktuální prblémy plynucí ze zákníku práce, vzdělávání a prfesní růst zaměstnanců, mtivace zaměstnanců, hdncení zaměstnanců, dměňvání zaměstnanců a zaměstnanecké benefity, bezpečnst práce, pžární chrana), 7 / 31

8 tvrba metdik persnálníh řízení (příprava plánů vzdělávání a tvrba metdik, metdy zjišťvání vzdělávacích ptřeb zaměstnanců, vytváření rganizačních a pracvních řádů, průzkumy spkjensti zaměstnanců) rzvj sbnsti veducíh pracvníka (mezilidské vztahy, emční inteligence, asertivita, rle manažera při řízení LZ, styly řízení a způsby vedení zaměstnanců) Na základě piltníh věření budu vytvřené materiály a e-learningvé kurzy upraveny tak, aby dpvídaly ptřebám ÚZIS ČR a jeh zaměstnancům. Cílvá skupina bude vyzvána k hdncení jednak bsahu kurzů a jednak jejich frmy Ddavatel připraví 6 typů kurzů, které se budu skládat z e-learningvé části (4 hdiny) a praktické tréninkvé části (4 hdiny). V průběhu realizace aktivity může djít k částečné aktualizaci výše uvedenéh sbru kurzů V rámci Aktivity 2 připraví ddavatel i kurz bezpečnsti infrmací, který se bude skládat z e-learningvé části (2 hdiny) a praktickéh tréninku (2 hdiny) a bude zaměřen na becné zásady prcesu systému řízení infrmační bezpečnsti, pravidla pr zacházení s infrmacemi, dpručení a dpvědnsti způsby hlášení zjištěných bezpečnstních slabin a další metdy redukce a mnitrvání rizik. Piltníh věření kurzu bezpečnsti infrmací se zúčastní 30 zaměstnanců Výstupem Aktivity 2 bude vytvření 7 materiálů pr šklení a e-learningvých kurzů a pršklení (rientačně pracvníků ÚZIS ČR v persnalistice a 30 zaměstnanců v bezpečnsti infrmací). Ddavatel zadavateli ddá sftwarvý prdukt pr e-learningvý systém vzdělávání v ústavu. Systém musí umžnit aktualizaci tázek a dpvědí bjednatelem. Všechny materiály by měly bsahvat dkazy na příslušnu literaturu Ddavatel dknčí implementaci systému nejpzději d 31. července Příprava kurzů bude uknčena 28. únra 2012, akceptace 31. března 2012, vlastní kurzy prběhnu v měsících duben - červen 2012, vyhdncení a případné úpravy materiálů d 31. července Implementace systému řízení LZ zahrnuje: vytvření dkumentů a e-learningvých mdulů k 7 persnalistickým kurzům (včetně bezpečnsti infrmaci), tak aby zadavatel měl mžnst pdle ptřeby kurzy upravvat pdle nvých pznatků; praktické tréninky k svjení si persnální strategie (některé praktické tréninky mhu být realizvány ve více bězích, přesná skladba bude určena v průběhu prjektu na základě výsledků Aktivity č. 2). Tematika kurzů a šklení je uvedena v přílhvé části. 8 / 31

9 Aktivita 3: Persnální strategie Ppis realizace: Cílem je zpracvání persnální strategie a zajištění udržitelnsti implementace systému řízení lidských zdrjů. Aktivita musí vycházet ze zjištění analýzy sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ a v rámci ní bude d ddavatele pžadván vytvření Persnální strategie ÚZIS ČR pr využívání lidských zdrjů k dsažení cílů rganizace, která bude řešit zejména tyt tázky: - Jaku kvalifikaci a schpnsti budeme ptřebvat v buducnu? - Je úrveň výknnsti dstatečně vyská, aby umžnila vyšší prduktivitu, lepší kvalitu a zlepšení služeb? - Budu struktura, prcesy a systémy v rganizaci ve stávající pdbě schpny se vyrvnat s buducími úkly? - Využíváme nejlepším způsbem kvalifikaci a výknvý ptenciál našich zaměstnanců? - Investujeme dstatečně d rzvje jejich dvednstí a schpnstí? Sučástí Persnální strategie bude také systém hdncení zaměstnanců Na základě analýzy sučasnéh stavu řízení a rzvje lidských zdrjů, z ní plynucích dpručení a návrhů a nastavení systému evaluace, umžní ÚZIS ČR efektivní a kvalitní řízení lidských zdrjů, které jsu pr další rzvj a směřvání ústavu zásadní. Djde k vytvření standardů vzdělávání v blasti persnalistické práce. Djde k nastavení interníh systému prfesníh vzdělávání Výstupem tét aktivity je ucelený materiál Persnální strategie ÚZIS ČR a implementvaný systém evaluace, který umžní kvalitní řízení a rzvj lidských zdrjů v ÚZIS ČR Ddavatel materiál dknčí d 30. září V průběhu října 2012 prběhne akceptace; listpad 2012 bude vyčleněn na případné úpravy a zapracvání připmínek zadavatele Maximální cena za zpracvání persnální strategie: ,- Kč bez DPH Aktivita 4: Nastavení systému prfesníh vzdělávání - piltní kurzy Ppis realizace: Cílem je nastavení systému prfesníh vzdělávání v rámci ÚZIS ČR, který zahrnuje tyt dva kruhy: - prfesní vzdělávání, - prfesní vzdělávání - pkrčilé, Základní prfesní vzdělávání bude zaměřen na systém a metdy sběru infrmací (sučasný stav a mžnsti mdernizace a rzvje). Očekáváme vznik 2 kurzů, které se budu skládat z e-learningvé části (2 hdiny) a praktickéh tréninku (2 hdiny). Piltníh věření dbrnéh kurzu se zúčastní 30 zaměstnanců 9 / 31

10 Prfesní vzdělávání pkrčilé bude zaměřen na systém a metdy vyhdncvání infrmací (sučasný stav a mžnsti mdernizace a rzvje). Očekáváme vznik 5 kurzů, které se bude skládat z e-learningvé části (4 hdiny) a praktickéh tréninku (4 hdiny). Piltníh věření dbrnéh kurzu pkrčiléh se zúčastní zaměstnanců V rámci Aktivity 4 tedy vznikne 7 subrů vzdělávacích materiálů a e- learningvé kurzy, prstřednictvím kterých djde k nastavení interníh systému prfesníh vzdělávání. Ddavatel bjednateli ddá sftwarvý systém pr tvrbu e- learningvéh interníh systému vzdělávání včetně manuálu. Systém musí umžňvat aktualizaci tázek i dpvědí (zadavatelem) bjednatelem, aby byl mžné využívat systém vzdělávání dluhdbě. Všechny vzdělávací materiály by měly bsahvat dkazy na příslušnu literaturu V rámci piltních kurzů djde rvněž k pršklení 30 zaměstnanců ÚZIS ČR. Ddavatel dknčí uvedenu aktivitu předlžením materiálu a e-learningvých kurzů k akceptaci d 30. listpadu V průběhu prsince 2011 prběhne akceptace. Dplnění či úprava na základě akceptace prběhne d knce únra Od března d knce června 2012 prběhnu piltní kurzy, vyhdncení a případné úpravy materiálů d 31. července Nastavení systému prfesníh vzdělávání zahrnuje: - vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů tak, aby zadavatel mhl kurzy pdle ptřeb upravvat a systém vzdělávání mhl být využíván dluhdbě, - praktické tréninky - piltní věření připravených materiálů a e-lerningvých kurzů. Tematika kurzů a šklení je uvedena v přílhvé části Aktivita 5: Interní šklitelé Ppis realizace: Pr kvalitní zajištění vzdělávání v blasti persnalistiky i prfesníh vzdělávání bude třeba vyšklit skupinu tzv. interních lektrů - šiřitelů získaných znalstí a dvednstí v ÚZIS ČR. Vybrat 9-10 sb z řad zaměstnanců, které se stanu interními škliteli. Tyt sby budu vybrány zadavatelem tak, aby bsáhly celu paletu vzdělávacích kurzů pr zaměstnance ústavu. Vybraní zaměstnanci se zúčastní třídenníh kurzu lektrskéh minima, který na míru připraví ddavatel. Cílem tht kurzu bude seznámit účastníky se strukturu vzdělávacíh prcesu, pznání specifik vzdělávání dspělých; jeh účastníci se naučí připravit, realizvat (včetně pužití e- learningvých kurzů v praxi) a následně zhdntit vzdělávací prgram Ddavatel vytvří manuál pr interní šklitele. Dknčený materiál bude předlžen k akceptaci d 31. května Akceptace prběhne v termínu d 30. června Realizaci třídenní kurz předpkládáme v průběhu měsíců září říjen 2012, vyhdncení a případné úpravy manuálu d 30. listpadu / 31

11 1.11 Všechny výstupy předlží ddavatel bjednateli s dstatečným předstihem; u bjednatele budu pdléhat akceptačnímu řízení ze strany realizačníh týmu prgramu a finálnímu schválení ředitele ÚZIS ČR. Veškeré materiály vztahující se k prjektu musí být značeny v suladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Výjimku tvří materiály, na které nelze lga z technických důvdů vlžit. 11 / 31

12 2. Obchdní pdmínky 2.1. Obchdní pdmínky je uchazeč pvinen zapracvat d návrhu na uzavření smluvy, který je předkládán jak sučást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle tét zadávací dkumentace. Vzr smluvy je uveden na str. 13 a dalších. Sučástí tht zadání jsu přílhy: 1. Krycí list nabídky 2. Tématické kruhy vzdělávání 3. Výzva k pdání nabídek 12 / 31

13 VZOR SMLOUVY Smluva pskytnutí služeb ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ uzavřená pdle 269 dst. 2 zákna 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění a zákna č. 12/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským (autrský zákn), v platném znění. 1. Smluvní strany Název: Česká republika - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR Zastupený: Mgr. Jiří Hlub, ředitel ústavu Sídl: Palackéh náměstí č. 4, Praha 2 Právní frma: Organizační slžka státu IČ: DIČ: není plátcem DPH Bankvní spjení: Česká nárdní banka, č. ú /0710 Kntaktní sba: Alena Špačkvá, prjektvá manažerka prjektu Telefn: Fax: (dále jen bjednatel ) a Název: Zastupený: Sídl: Právní frma: IČ: DIČ: Bankvní spjení: Kntaktní sba: Telefn: Fax: (dále jen ddavatel ) 13 / 31

14 2. Předmět smluvy 2.1 Předmětem tét smluvy je analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů v ÚZIS ČR, implementace systému řízení lidských zdrjů vytvření dkumentů, e -learningvých mdulů k persnálním kurzům a jejich praktické tréninky, vypracvání persnální strategie, nastavení systému prfesníh vzdělávání, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k prfesnímu vzdělávání a piltní věření systému prfesníh vzdělávání, zajištění vyšklení interních lektrů. 2.2 Předmět smluvy je pdrbně specifikván v Zadávací dkumentaci veřejné zakázky maléh rzsahu realizvané v prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, registrační čísl CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy, na základě kteréh vyhrál výběrvé řízení jak řešitel a bjednatel jeh řešení schválil. Jakýkliv dkln d takt zpracvané specifikace bez písemnéh suhlasu bjednatele je nepřípustný. 2.3 Za pdmínek stanvených tut smluvu se ddavatel zavazuje realizvat pr bjednatele předmět smluvy a bjednatel se zavazuje zaplatit ddavateli za řádně a včas realizvaný předmět smluvy dhdnutu cenu. 2.4 Ddavatel bere na vědmí, že předmět smluvy je realizván v rámci prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy a zavazuje se ddržvat veškeré případné pvinnsti pr něj vyplývající z uvedenéh peračníh prgramu; zejména se zavazuje umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním zakázky (zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pr reginální rzvj České republiky, územních finančních rgánů, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, případně dalších rgánů právněných k výknu kntrly a ze strany třetích sb, které tyt rgány ke kntrle pvěří neb zmcní), a t p dbu danu právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, v platném znění, a zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění) a ddržvat infrmační pvinnsti dle Manuálu pr publicitu OP LZZ, tj. zejména lga ESF, EU a OP LZZ a prhlášení Pdprujeme vaši buducnst (aktuální znění Manuálu pr publicitu OP LZZ je zveřejněn na internetvých stránkách Evrpskéh sciálníh fndu Ddavatel je pvinen dkumenty suvisející s realizací zakázky uchvávat nejméně p dbu 10 let d finančníh uknčení prjektu nejméně však d knce rku 2022, zárveň alespň p dbu 3 let d uknčení prgramu, a t zejména pr účely případné kntrly právněnými kntrlními rgány. 14 / 31

15 2.6 Ddavatel je pvinen prvádět infrmační a prpagační patření na základě Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006, kde je mim jiné stanvena dpvědnst příjemců, pkud jde infrmační a prpagační patření pr veřejnst a je pvinen zajistit, aby pvinnsti ve vztahu k Prjektu d knce rku 2021 plnili také partneři a ddavatelé pdílející se na prjektu. 3. Dba plnění 3.1 Plnění předmětu tét smluvy bude zahájen ke dni účinnsti tét smluvy a bude uknčen d Jedntlivá dílčí plnění předmětu smluvy mají stanveny své samstatné termíny plnění, vyplývající z ppisu předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy. Termín dle dst. 3.1 tét smluvy představuje termín uknčení psledníh z dílčích plnění předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy. 4. Míst plnění 4.1 Místem plnění předmětu smluvy jsu pracviště ústavu Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 (budva MZ), event. dle ptřeby reginálních pracvišť v Hradci Králvé, Brně a Ostravě. Pkud některé činnsti předmětu veřejné zakázky nebudu vyžadvat žádnu sučinnst bjednatele či jeh zaměstnanců, může ddavatel činnsti plnit v místě, které si sám zvlí. Šklení budu prbíhat v Praze. 5. Cena 5.1 Celkvá cena za celý předmět smluvy je dhdnuta takt: celkvá cena za celý předmět smluvy bez DPH Kč, sazba DPH 20 %, výše DPH ,- Kč, celkvá cena za celý předmět smluvy včetně DPH ,- Kč. 5.2 Celkvá cena za celý předmět zakázky se skládá ze sučtu cen za jedntlivá dílčí plnění neb něklik dílčích plnění předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy, které jsu dhdnuty takt: cena za Aktivitu 1 Analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 2 Implementace systému řízení cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč 15 / 31

16 5.2.3 cena za Aktivitu 3 Persnální strategie cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 4 Nastavení systému prfesníh vzdělávání - piltní kurzy cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 5 Interní šklitelé cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč 5.3 Celkvá cena sjednaná dle dst. 5.1, jakž i ceny jedntlivých částí předmětu plnění uvedené v dst. 5.2 jsu cenami nejvýše přípustnými, které není mžn překrčit. 5.4 Celkvá cena sjednaná dle dst. 5.1, jakž i ceny jedntlivých částí předmětu plnění uvedené v dst. 5.2, zahrnují veškeré náklady ddavatele ke splnění závazků z tét smluvy vyplývajících, zejména cestvní náklady, telekmunikační a pštvní náklady, náklady na přízení kpií, mzdvé náklady zaměstnanců ddavatele a jiné náklady nezbytné pr řádný průběh plnění tét smluvy. 6. Platební pdmínky 6.1 Cena bude ddavateli uhrazena ve třech platbách následvně: p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 1, ptvrzené akceptačním prtklem, zaplatí bjednatel ddavateli částku pdle čl. V. dst 2. tét smluvy v termínu se splatnstí faktury-daňvéh dkladu k 31. březnu 2012, p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 2, Aktivity 3 a Aktivity 5 zaplatí bjednatel ddavateli částku dpvídající sučtu částek příslušných těmt činnstem dle čl , a tét smluvy v termínu d knce rku 2012, p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 4 bjednatel ddavateli částku dle čl tét smluvy v termínu d 31. března Objednatel nepskytuje zálhy. 6.3 Pdkladem pr zaplacení je daňvý dklad faktura, která bude mít tyt náležitsti: - značení a čísl daňvéh dkladu, - značení smluvních stran, - důvd fakturace, značení tét smluvy, přesný ppis plnění, na faktuře vždy uvést text: k prjektu ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH 16 / 31

17 INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ financvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy. - značení bankvníh ústavu a čísl účtu, na který má být placen, - lhůta splatnsti, - datum vystavení faktury, - datum uskutečněnéh zdanitelnéh plnění, - částka k úhradě. 6.4 Faktura musí být dručena zadavateli nejméně 14 dní před termínem platby. 6.5 Za den dručení se pkládá den uvedený na tisku dručvacíh razítka pdatelny bjednatele. 7. Předání a převzetí předmětu smluvy neb jeh části 7.1 Závazek ddavatele realizvat dílčí části předmětu smluvy je splněn realizací tét dílčí části předmětu smluvy v místě plnění řádně a včas, a t: v případě vypracvání písemnéh materiálu předáním tht materiálu bjednateli. Ddavatel je zárveň pvinen materiál předat bjednateli i v elektrnické pdbě na CD-ROM, a t v editvatelné frmě. O předání písemnéh materiálu bude smluvními stranami sepsán předávací prtkl pdepsaný kntaktními sbami smluvních stran v případě ddání sftwarvéh systému předáním a funkční implementací tht sftwarvéh systému u bjednatele. O předání a implementaci sftwarvéh systému bude smluvními stranami sepsán předávací prtkl pdepsaný kntaktními sbami smluvních stran p věření, zda předmět smluvy splňuje pžadvané parametry, je smluvními stranami pdepsán akceptační prtkl. V případě realizace kurzů je smluvními stranami pdepsán akceptační prtkl k jeh bsahu a realizaci. 7.2 Celý předmět smluvy je splněn řádnu a včasnu realizací a akceptací všech dílčích částí předmětu smluvy. 8. Odpvědnst za vady, reklamace 8.1 Ddavatel pskytuje bjednateli záruku na sftwarvý systém, že je tent v bezvadném stavu a způsbilý k řádnému užívání v suladu s účelem dle tét smluvy p dbu trvání záruční dby. 8.2 Záruční dba na sftwarvý systém se sjednává v délce trvání 24 měsíců, a t d kamžiku akceptace jeh funkční implementace u bjednatele v suladu s tut smluvu. 17 / 31

18 V záruční dbě je v rámci tét smluvy bezplatně pskytvána krekce lgických chyb sftwaru, update sftware, nvá rzšíření, update manuálu. 8.3 Záruční dba na písemné materiály se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Záruční dba pčíná běžet dnem akceptace písemnéh materiálu. 8.4 Sftware má vady, jestliže: jeh funkční nastavení a prvedení nedpvídá tét smluvě, jeh prvedení nedpvídá ddané a řádně převzaté dkumentaci k sftware. 8.5 Písemné materiály, které je ddavatel pvinen bjednateli dle tét smluvy předat, mají vady, pkud jejich bsah a rzsah nedpvídá pžadavkům stanveným dle tét smluvy. 8.6 V případě, že bjednatel bude u ddavatele reklamvat vady, učiní tak písemně s uvedením ppisu vady, jak se vada prjevuje a uvedením práva, které z dpvědnsti za vady vůči ddavateli uplatňuje. Vlba práva z dpvědnsti za vady vůči ddavateli náleží bjednateli. 8.7 V případě dstraňvání vady je ddavatel pvinen dstranit reklamvanu vadu ve lhůtě 10 dnů, nestanví-li mu k dstranění vady bjednatel v reklamaci lhůtu delší. 9. Další práva a pvinnsti smluvních stran 9.1 Ddavatel se zavazuje realizvat předmět smluvy vlastním jménem, na vlastní náklady a dpvědnst. 9.2 Ddavatel je pvinen v průběhu realizace předmětu smluvy na vyžádání pskytvat bjednateli infrmace realizaci předmětu smluvy, ddržvat becně závazné předpisy, technické nrmy, pstupvat s náležitu dbrnu péčí a chránit zájmy bjednatele. 9.3 Ddavatel je pvinen v průběhu realizace předmětu smluvy infrmvat bjednatele skutečnstech, které mhu mít vliv na realizaci předmětu smluvy. 9.4 Ddavatel je pvinen průběžně infrmvat bjednatele všech změnách, které by mhly v průběhu realizace předmětu smluvy zhršit jeh pzici, dbytnst phledávek neb práv z dpvědnsti za vady. Zejména je ddavatel pvinen známit bjednateli změny jeh právní frmy, změny v sbách statutárních zástupců, úpadek, zahájení inslvenčníh řízení apd. 9.5 Ddavatel je pvinen si v průběhu realizace předmětu smluvy pčínat tak, aby v rámci své činnsti nezpůsbil bjednateli škdu neb nepškdil jeh jmén. 9.6 Ddavatel dpvídá v průběhu prvádění díla za škdy na věcech převzatých d bjednatele, škdy způsbené prušením svých pvinnstí pdle tét smluvy, za zneužití předaných pdkladů, dat a zjištěných údajů. 9.7 Objednatel je pvinen ddavateli na pžádání pskytnut ptřebné pdklady a infrmace. 18 / 31

19 9.8 Ddavatel je pvinen vůči třetím sbám zachvávat mlčenlivst veškerých skutečnstech, které se při realizaci předmětu smluvy bjednatelem pskytnutých pdkladů či při realizaci předmětu smluvy jinak získaných pdkladů dzví a nesmí takvé skutečnsti třetím sbám sdělvat ani zpřístupnit. Tat pvinnst platí i p uknčení smluvníh vztahu neb p dknčení ddávky. 9.9 Pkud písemné materiály předané bjednateli v rámci předmětu plnění tét smluvy jsu dílem ve smyslu ust. 2 zákna č. 121/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským a změně některých záknů (dále jen autrský zákn ), v platném znění, dává tímt ddavatel bjednateli výslvný suhlas v suladu s ust. 11 dst. 3 autrskéh zákna k tmu, aby p splnění části předmětu smluvy spčívajícím ve zpracvání předmětných písemných materiálů, předmětné materiály bjednatel mhl měnit či jinak d nich zasahvat Veškeré písemné materiály, které je ddavatel pvinen bjednateli dle tét smluvy předat, je ddavatel pvinen před jejich definitivním předáním bjednateli zaslat ke schválení, a t nejméně 14 dnů před termínem plnění. Objednatel předá bez zbytečnéh dkladu ddavateli své případné připmínky k předmětným materiálům a ddavatel je pvinen tyt připmínky v předmětných materiálech zhlednit či je d materiálů zapracvat V případě, že bjednatel nebude z jakýchkliv důvdů spkjen s činnstí lektra realizujícíh jakékliv lekce či šklení realizvané dle tét smluvy, je ddavatel pvinen tut skutečnst bez dkladu ještě před realizací dalšíh šklení s bjednatelem prjednat a v případě pžadavku bjednatele zajistit pr realizaci šklení lektra jinéh či sjednat nápravu Ddavatel je pvinen si pr účely šklení dle tét smluvy zajistit veškeré učební, výkladvé a pmcné materiály a prstředky. 10. Sankce, uknčení smluvníh vztahu 10.1 Djde-li k prdlení s úhradu faktury-daňvéh dkladu, je ddavatel právněn účtvat bjednateli úrk z prdlení ve výši stanvené platnými právními předpisy Nesplní-li ddavatel svůj závazek ddat kterukliv z dílčích částí předmětu smluvy v rzsahu a čase sjednaném tut smluvu, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 1% z celkvé ceny příslušné Aktivity, jejíž sučástí předmětná dílčí část předmětu smluvy je, a t za každý zapčatý den prdlení ddavatele až d řádnéh splnění své pvinnsti Nedstraní-li ddavatel reklamvanu vadu ve stanvené lhůtě, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 1 000,- Kč za každý zapčatý den prdlení Pkud by při realizaci šklení dle tét smluvy měl ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace šklení, je pvinen tut skutečnst známit bjednateli nejméně 10 pracvních dnů před půvdně sjednaným termínem šklení. Oznámí-li ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace šklení ve lhůtě 10-2 pracvních dnů před půvdně sjednaným termínem šklení, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 5 000,- Kč. Oznámí-li ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace jeden den před 19 / 31

20 termínem, kdy se měl šklení dle dhdy knat, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč Zaplacením jakékliv smluvní pkuty pdle tét smluvy není dtčen práv bjednatele na náhradu škdy suvisející s prušením pvinnsti ze strany ddavatele, k níž se váže smluvní pkuta Smluvní pkuty, úrky z prdlení a náhrady škdy pžadvané na základě tét smluvy jsu splatné na písemnu výzvu právněné smluvní strany dručenu straně pvinné. V případě pchybnstí dručení výzvy k zaplacení smluvní pkuty, úrků z prdlení a náhrady škdy dle tét smluvy se má za t, že pvinná smluvní strana si písemnu výzvu na zaplacení smluvní pkuty, úrku z prdlení neb náhrady škdy dle tét smluvy převzala 3. pracvní den pté, c listvní zásilka bsahující výzvu na zaplacení smluvní pkuty, úrku z prdlení neb náhrady škdy dle tét smluvy byla právněnu smluvní stranu předána držiteli pštvní licence k pštvní přepravě Tut smluvu lze uknčit písemnu dhdu smluvních stran Od tét smluvy lze dstupit v případě pdstatnéh prušení smluvy druhu smluvní stranu, pkud je knkrétní prušení pvinnsti příslušnu smluvní stranu jak pdstatné sjednané v tét smluvě neb v případě splnění záknných pdmínek pdstatnéh prušení smluvy stanvených záknem č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění Smluvní strany se dhdly, že za pdstatné prušení smluvy pvažují zejména neddržení dhdnutéh předmětu plnění, prdlení s realizací kterékliv z dílčích částí předmětu smluvy delší než 10 pracvních dnů a neddržení pvinnstí vyplývajících z pskytnuté záruky Odstupení d smluvy musí mít písemnu frmu. Účinky dstupení nastávají kamžikem, kdy byl písemné známení dstupení d smluvy dručen druhé smluvní straně. Ve sprných případech se má za t, že dstupení d smluvy byl dručen třetí den p deslání bjednatelem. V písemném dstupení d smluvy musí být uveden důvd, pr který strana d smluvy dstupuje, včetně ppisu skutečnstí, ve kterých je tent důvd spatřván Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu tét smluvy, že právní, technické, finanční či rganizační změny na straně ddavatele způsbí pdstatné prušení smluvy, může bjednatel d smluvy dstupit Objednatel si vyhrazuje práv d smluvy dstupit bez náhrady, pkud zjistí, že ddavatel při pdání nabídky na veřejnu zakázku uvedl nepravdivá prhlášení neb infrmace Odstupením d smluvy nejsu dtčena ustanvení týkající se smluvních pkut, úrků z prdlení a ustanvení týkající se těch práv a pvinnstí, z jejichž pvahy vyplývá, že mají trvat i p dstupení (např. pvinnst pskytnut peněžitá plnění za plnění pskytnutá před účinnstí dstupení). 20 / 31

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více