ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)"

Transkript

1 ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ realizvané v prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, registrační čísl CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy v zadávacím řízení vyhlášeném v suladu s ustanveními 6, 12 dst 3, 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění

2 1. Zadávací pdmínky 1.1 Údaje zadavateli, kntaktní sba Název: Česká republika - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) Zastupený: Mgr. Jiří Hlub, ředitel ÚZIS ČR Sídl: Palackéh náměstí č. 4, Praha 2 Právní frma: Organizační slžka státu IČ: DIČ: není plátcem DPH Bankvní spjení: Česká nárdní banka, č. ú /0710 Kntaktní sba: Alena Špačkvá, prjektvá manažerka prjektu Telefn: Fax: Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů v ústavu, implementace systému řízení lidských zdrjů vytvření dkumentů, e-learningvých mdulů k persnálním kurzům a jejich praktické tréninky, vypracvání persnální strategie, nastavení systému prfesníh vzdělávání, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k prfesnímu vzdělávání a piltní věření systému prfesníh vzdělávání, zajištění vyšklení interních lektrů. 1.3 Dba a míst plnění veřejné zakázky Předpkládaný termín zahájení plnění: den nabytí účinnsti smluvy Termín uknčení plnění: 15. prsince 2012, přičemž jedntlivá dílčí plnění předmětu veřejné zakázky mají stanveny své dílčí termíny plnění. 15. prsinec 2012 je termínem uknčení psledníh z dílčích plnění předmětu veřejné zakázky Míst plnění veřejné zakázky: místem plnění veřejné zakázky je pracviště ÚZIS ČR Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 (budva MZ), event. dle ptřeby reginálních pracvišť v Hradci Králvé, Brně a Ostravě. Pkud některé činnsti předmětu veřejné zakázky nebudu vyžadvat sučinnst zadavatele či jeh zaměstnanců, může tyt činnsti plnit v místě, které si sám zvlí. 2 / 31

3 1.4 Kvalifikace uchazečů Uchazeči prkáží splnění kvalifikačních předpkladů takt: Předlžením výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán a t věřenu kpii dkladu právnění k pdnikání a předlžením výpisu z rejstříku trestů Předlžením čestnéh prhlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele předlžením čestnéh prhlášení uchazeče, že nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění neb na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele Předlžením seznamu významných služeb pskytnutých uchazečem v psledních 5 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí služeb. Významnu službu se rzumí řádně a včas realizvaná služba pr rgán veřejné správy, jejímž sjednaným předmětem neb jeh sučástí byla tvrba a zavádění persnální strategie, persnálních prcesů, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k persnálnímu i prfesnímu vzdělávání. Uchazeč je srzuměn s tím, že zadavatel si může uváděné skutečnsti věřit u subjektů, kterým byly významné služby pskytnuty. V případě, že tyt subjekty neptvrdí pravdivst uváděných skutečnsti, bude nabídka uchazeče z hdncení vylučena. 1.5 Nabídka Pžadavky na nabídku Nabídka bude zpracvána v písemné frmě v českém jazyce v jednm výtisku a dále v elektrnické frmě bude nabídka ulžena na nsiči CD/DVD v pdf frmátu. Puze elektrnické pdání nabídky není mžné Nabídka bude pdepsána statutárním zástupcem uchazeče neb sbu právněnu jednat jeh jménem Nabídka bude předlžena v jednm vyhtveních s tím, že bude bsahvat všechny dklady, infrmace a přílhy stanvené tut zadávací dkumentací. Sučástí nabídky bude návrh smluvy zpracvané pdle Části 2. Obchdní pdmínky. Nabídka bude předlžena také v elektrnické frmě ulžena na CD/DVD v pdf frmátu Nabídka bude pdána v neprůhledné bálce, která bude zabezpečená prti neprávněné manipulaci, bude značena názvem veřejné zakázky Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání a slvem NEOTVÍRAT. Zadavatel dpručuje uchazečům patřit bálku s nabídku v místě uzavření razítkem, příp. pdpisem uchazeče Struktura nabídky Krycí list nabídky musí zabezpečit ukrytí infrmací řešiteli tét zakázky zejména základní identifikační údaje ddavatele (tj. bchdní firma/název/ jmén, 3 / 31

4 sídl/míst pdnikání/bydliště, právní frma, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, jmén, příjmení a funkce sby právněné jednat jménem ddavatele, adresu, telefn, fax, , kntaktní sbu ve věci zakázky, její adresu, telefn, fax, ) p dbu d zahájení hdncení nabídky zadavatelem (viz přilžený vzr) Kalkulace nabídkvé ceny v pžadvané struktuře pdle těcht zadávacích pdmínek uvést v přílze č. 1 nabídky Dklad právnění sby jednat za uchazeče např. plná mc, pvěření, jmenvání (úředně věřená kpie) uvést v přílze č. 2 nabídky. Předkládá se, jen pkud se nejedná statutárníh zástupce uchazeče, jehž právnění k jednání vyplývá z bchdníh rejstříku či jiné evidence Dklady a infrmace prkazující splnění kvalifikačních předpkladů uchazeče pžadvané tut zadávací dkumentací uvést v přílze č. 3 nabídky Řádně vyplněný a pdepsaný návrh smluvy (viz čl. 6 zadávacích pdmínek) zařadit jak přílhu č. 4 nabídky Zpracvání nabídkvé ceny a platební pdmínky Nabídkvá cena za veřejnu zakázku bude zpracvána frmu pdrbné a srzumitelné kalkulace v krunách českých Nabídkvá cena je cena nejvýše přípustná se zapčtením veškerých nákladů, rizik a zisku Nabídkvá cena za veřejnu zakázku bude stanvena jak cena za jedntlivá dílčí plnění veřejné zakázky (viz údaje v ppisu předmětu veřejné zakázky dle čl. 10 tét zadávací dkumentace) a dále suhrnně jak celkvá cena za kmpletní realizaci veřejné zakázky. Všechny ceny budu členěny jak cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH Cena bude uhrazena dle platebních pdmínek uvedených v bchdních pdmínkách (Část II. tét zadávací dkumentace), pdkladem pr zaplacení je daňvý dklad faktura se splatnstí 30 dnů d data jejíh dručení zadavateli veřejné zakázky Zadavatel nepskytuje zálhy Míst a lhůta pr pdání nabídek Pštu se nabídka pdává zadavateli na adresu: ČR - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR, dbr kancelář ředitele, Palackéh náměstí č. 4, P. O.Bx 60, Praha Osbně se nabídka pdává zadavateli na adresu: ČR - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR, dbr kancelář ředitele, dveře č. 98, Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 v budvě MZ v dbě d 8,00 d 14,00 hdin Lhůta pr pdání nabídek knčí dne 28. únra 2011 v 14,00 hdin. Nabídka musí být zadavateli dručena (nikliv tedy puze pdána k dručení pštvní přepravě) d knce lhůty pr pdání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli dručena p uplynutí tét lhůty, zadavatel netevře a vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 4 / 31

5 1.5.5 Lhůta, p kteru jsu uchazeči vázáni nabídkami Uchazeči jsu svými nabídkami vázáni p dbu 90 dnů; tat lhůta začne běžet dnem následujícím p sknčení lhůty pr pdání nabídek Uchazeči, jehž nabídka byla vybrána jak nejvhdnější, se lhůta, p kteru je svu nabídku vázán, prdlužuje d uzavření smluvy, nejvíce však 30 dnů. 1.6 Obchdní pdmínky zadavatele Zadavatel stanvil bchdní pdmínky pr realizaci veřejné zakázky a t frmu vzru smluvy, která tvří Část 2. tét zadávací dkumentace. Uchazeč předlží jak sučást nabídky návrh smluvy. 1.7 Způsb hdncení nabídek Zadavatel stanvil pr zadání veřejné zakázky dvě hdntící kriteria: a) celkvá nabídkvá cena bez DPH za kmpletní realizaci veřejné zakázky váha 60 %, b) způsb plnění zakázky kvalita návrhu řešení v pměru k ceně váha 40 %. Přadí nabídek vznikne výpčtem ze známek přiřazených jedntlivými členy výběrvé kmise jedntlivým nabídkám za cenu a bsah s uvedenu vahu (60 a 40 %) V případě předlžení řešení, vzhledem k rzsahu zakázky, s mimřádně nízku nabídkvu cenu, bude zadavatelem vyžádán zdůvdnění nabídkvé ceny. Zdůvdnění musí být uchazečem dručen ve lhůtě 3 pracvních dnů de dne dručení žádsti uchazeči, pkud kmise nestanví lhůtu delší. Kmise může vzít zdůvdnění v úvahu, puze v případě, pkud je dlžen jednznačně srzumitelnými a hdnvěrnými kalkulacemi. V pačném případě nebude nabídka dále hdncena. 1.8 Další pdmínky zadávacíh řízení Uchazeč může pdat puze jednu nabídku Zadavatel nepřipuští variantní řešení Uchazeč pdáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslvný suhlas se zveřejněním pdmínek jeh nabídky v rzsahu a za pdmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákn č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, v platném znění) Náklady uchazečů spjené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí Dtazy k zadávacímu řízení na tut veřejnu zakázku zadavatel přijímá nejpzději d 12. únra 2011 d 14,00 hd. puze v elektrnické pdbě. Zadavatel si vyhrazuje práv na dtazy dručené p uvedené lhůtě nedpvědět Nabídky nebudu uchazečům vráceny. 5 / 31

6 1.8.7 Zadavatelem nebude hdncena nabídka která nebude úplná neb nebude bsahvat veškeré dklady, infrmace a přílhy stanvené těmit zadávacími pdmínkami, neb která bude značena neb dručena v rzpru s těmit zadávacími pdmínkami, která bude dručena p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, neb nebude subjektem, jemuž byla pskytnuta významná služba, ptvrzena pravdivst uváděných skutečnstí pdle čl , pkud si zadavatel tyt skutečnsti bude věřvat, neb u níž nebude zdůvdněna mimřádně nízká nabídkvá cena bjektivními neb jednznačně srzumitelnými a hdnvěrnými kalkulacemi v daném termínu, neb u níž celkvá nabídkvá cena za kmpletní realizaci předmětu veřejné zakázky dle čl. 9 tét zadávací dkumentace, překrčí stanvené maximum Zadavatel si vyhrazuje práv v průběhu lhůty pr pdání nabídek měnit, dplnit či upřesnit pdmínky zadávacíh řízení, nevybrat žádnu nabídku bez uvedení důvdu, neuzavřít smluvu s žádným uchazečem, dmítnut všechny nabídky, zadávací řízení kdykliv zrušit Na pžádání bude u zadavatele pr ddavatele k dispzici text zadávací dkumentace v digitální pdbě. Kntaktní pr vyžádání zadávací dkumentace v digitální pdbě: 1.9 Předpkládaná cena veřejné zakázky Předpkládaná cena veřejné zakázky za kmpletní realizaci veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Předpkládaná cena veřejné zakázky je zárveň maximální mžnu nabídkvu cenu, kteru mhu uchazeči nabídnut Puze u Aktivity 1 a Aktivity 3 (viz článek a ) stanvil zadavatel maximální mžné nabídkvé ceny za splnění těcht prací, statní dílčí nabídkvé ceny zpracuje ddavatel. 6 / 31

7 1.10 Ppis předmětu veřejné zakázky Aktivita 1: Analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů Ppis realizace: Zmapvání sučasnéh stavu řízení a rzvje lidských zdrjů ÚZIS ČR, a t zejména v blastech persnálníh řízení, tvrbě metdik persnálníh řízení, sbnstním rzvji veducíh pracvníka ve vztahu k jeh pdřízeným, prfesní způsbilsti a flexibility zaměstnanců, adaptace nvých zaměstnanců, vzdělávání a rzvj, pracvní vztahy a kmunikace. Analýza stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů bude brát v ptaz rvněž Prcesní, persnální a rganizační audit realizvaný v rce Na základě závěrů tht auditu byl v průběhu let prveden snížení pčtu zaměstnanců (z cca 200 na 85), redukce půvdních relativně samstatných 13 krajských dbrů na 4 reginální pracviště a zásadní změny ve struktuře a kmpetencích veducích zaměstnanců Na základě tht šetření připraví ddavatel písemnu analýzu a vzrvé dkumenty p uvedených blastech, které p akceptaci realizačním týmem prjektu a ředitelem ÚZIS ČR využije při škleních v rámci implementace systému řízení lidských zdrjů Ddavatel se seznámí s interními předpisy ústavu Statut, Organizační řád, Pracvní řád, Platvá směrnice, Etický kdex Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky ČR. Ddavatel se seznámí se závěry Prcesníh, persnálníh a rganizačníh auditu z rku Ddavatel dknčí analýzu uzavřenu písemným dkumentem a návrhem vzrvých dkumentů nejpzději d 31. července Následná akceptace bude zadavatelem uzavřena d knce září Ddavatel případné úpravy pdle pžadavků bjednatele dknčí nejpzději d 15. listpadu Maximální cena za analýzu sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ: ,- Kč bez DPH Aktivita 2: Implementace systému řízení lidských zdrjů Ppis realizace: Na základě výsledků Aktivity 1 a ptřeb řízení lidských zdrjů, zajistí řešitel pršklení pracvníků ÚZIS ČR v persnální práci. D aktivity bude zapjen rientačně sb. Obsah šklení: persnální řízení (legislativní změny a aktuální prblémy plynucí ze zákníku práce, vzdělávání a prfesní růst zaměstnanců, mtivace zaměstnanců, hdncení zaměstnanců, dměňvání zaměstnanců a zaměstnanecké benefity, bezpečnst práce, pžární chrana), 7 / 31

8 tvrba metdik persnálníh řízení (příprava plánů vzdělávání a tvrba metdik, metdy zjišťvání vzdělávacích ptřeb zaměstnanců, vytváření rganizačních a pracvních řádů, průzkumy spkjensti zaměstnanců) rzvj sbnsti veducíh pracvníka (mezilidské vztahy, emční inteligence, asertivita, rle manažera při řízení LZ, styly řízení a způsby vedení zaměstnanců) Na základě piltníh věření budu vytvřené materiály a e-learningvé kurzy upraveny tak, aby dpvídaly ptřebám ÚZIS ČR a jeh zaměstnancům. Cílvá skupina bude vyzvána k hdncení jednak bsahu kurzů a jednak jejich frmy Ddavatel připraví 6 typů kurzů, které se budu skládat z e-learningvé části (4 hdiny) a praktické tréninkvé části (4 hdiny). V průběhu realizace aktivity může djít k částečné aktualizaci výše uvedenéh sbru kurzů V rámci Aktivity 2 připraví ddavatel i kurz bezpečnsti infrmací, který se bude skládat z e-learningvé části (2 hdiny) a praktickéh tréninku (2 hdiny) a bude zaměřen na becné zásady prcesu systému řízení infrmační bezpečnsti, pravidla pr zacházení s infrmacemi, dpručení a dpvědnsti způsby hlášení zjištěných bezpečnstních slabin a další metdy redukce a mnitrvání rizik. Piltníh věření kurzu bezpečnsti infrmací se zúčastní 30 zaměstnanců Výstupem Aktivity 2 bude vytvření 7 materiálů pr šklení a e-learningvých kurzů a pršklení (rientačně pracvníků ÚZIS ČR v persnalistice a 30 zaměstnanců v bezpečnsti infrmací). Ddavatel zadavateli ddá sftwarvý prdukt pr e-learningvý systém vzdělávání v ústavu. Systém musí umžnit aktualizaci tázek a dpvědí bjednatelem. Všechny materiály by měly bsahvat dkazy na příslušnu literaturu Ddavatel dknčí implementaci systému nejpzději d 31. července Příprava kurzů bude uknčena 28. únra 2012, akceptace 31. března 2012, vlastní kurzy prběhnu v měsících duben - červen 2012, vyhdncení a případné úpravy materiálů d 31. července Implementace systému řízení LZ zahrnuje: vytvření dkumentů a e-learningvých mdulů k 7 persnalistickým kurzům (včetně bezpečnsti infrmaci), tak aby zadavatel měl mžnst pdle ptřeby kurzy upravvat pdle nvých pznatků; praktické tréninky k svjení si persnální strategie (některé praktické tréninky mhu být realizvány ve více bězích, přesná skladba bude určena v průběhu prjektu na základě výsledků Aktivity č. 2). Tematika kurzů a šklení je uvedena v přílhvé části. 8 / 31

9 Aktivita 3: Persnální strategie Ppis realizace: Cílem je zpracvání persnální strategie a zajištění udržitelnsti implementace systému řízení lidských zdrjů. Aktivita musí vycházet ze zjištění analýzy sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ a v rámci ní bude d ddavatele pžadván vytvření Persnální strategie ÚZIS ČR pr využívání lidských zdrjů k dsažení cílů rganizace, která bude řešit zejména tyt tázky: - Jaku kvalifikaci a schpnsti budeme ptřebvat v buducnu? - Je úrveň výknnsti dstatečně vyská, aby umžnila vyšší prduktivitu, lepší kvalitu a zlepšení služeb? - Budu struktura, prcesy a systémy v rganizaci ve stávající pdbě schpny se vyrvnat s buducími úkly? - Využíváme nejlepším způsbem kvalifikaci a výknvý ptenciál našich zaměstnanců? - Investujeme dstatečně d rzvje jejich dvednstí a schpnstí? Sučástí Persnální strategie bude také systém hdncení zaměstnanců Na základě analýzy sučasnéh stavu řízení a rzvje lidských zdrjů, z ní plynucích dpručení a návrhů a nastavení systému evaluace, umžní ÚZIS ČR efektivní a kvalitní řízení lidských zdrjů, které jsu pr další rzvj a směřvání ústavu zásadní. Djde k vytvření standardů vzdělávání v blasti persnalistické práce. Djde k nastavení interníh systému prfesníh vzdělávání Výstupem tét aktivity je ucelený materiál Persnální strategie ÚZIS ČR a implementvaný systém evaluace, který umžní kvalitní řízení a rzvj lidských zdrjů v ÚZIS ČR Ddavatel materiál dknčí d 30. září V průběhu října 2012 prběhne akceptace; listpad 2012 bude vyčleněn na případné úpravy a zapracvání připmínek zadavatele Maximální cena za zpracvání persnální strategie: ,- Kč bez DPH Aktivita 4: Nastavení systému prfesníh vzdělávání - piltní kurzy Ppis realizace: Cílem je nastavení systému prfesníh vzdělávání v rámci ÚZIS ČR, který zahrnuje tyt dva kruhy: - prfesní vzdělávání, - prfesní vzdělávání - pkrčilé, Základní prfesní vzdělávání bude zaměřen na systém a metdy sběru infrmací (sučasný stav a mžnsti mdernizace a rzvje). Očekáváme vznik 2 kurzů, které se budu skládat z e-learningvé části (2 hdiny) a praktickéh tréninku (2 hdiny). Piltníh věření dbrnéh kurzu se zúčastní 30 zaměstnanců 9 / 31

10 Prfesní vzdělávání pkrčilé bude zaměřen na systém a metdy vyhdncvání infrmací (sučasný stav a mžnsti mdernizace a rzvje). Očekáváme vznik 5 kurzů, které se bude skládat z e-learningvé části (4 hdiny) a praktickéh tréninku (4 hdiny). Piltníh věření dbrnéh kurzu pkrčiléh se zúčastní zaměstnanců V rámci Aktivity 4 tedy vznikne 7 subrů vzdělávacích materiálů a e- learningvé kurzy, prstřednictvím kterých djde k nastavení interníh systému prfesníh vzdělávání. Ddavatel bjednateli ddá sftwarvý systém pr tvrbu e- learningvéh interníh systému vzdělávání včetně manuálu. Systém musí umžňvat aktualizaci tázek i dpvědí (zadavatelem) bjednatelem, aby byl mžné využívat systém vzdělávání dluhdbě. Všechny vzdělávací materiály by měly bsahvat dkazy na příslušnu literaturu V rámci piltních kurzů djde rvněž k pršklení 30 zaměstnanců ÚZIS ČR. Ddavatel dknčí uvedenu aktivitu předlžením materiálu a e-learningvých kurzů k akceptaci d 30. listpadu V průběhu prsince 2011 prběhne akceptace. Dplnění či úprava na základě akceptace prběhne d knce únra Od března d knce června 2012 prběhnu piltní kurzy, vyhdncení a případné úpravy materiálů d 31. července Nastavení systému prfesníh vzdělávání zahrnuje: - vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů tak, aby zadavatel mhl kurzy pdle ptřeb upravvat a systém vzdělávání mhl být využíván dluhdbě, - praktické tréninky - piltní věření připravených materiálů a e-lerningvých kurzů. Tematika kurzů a šklení je uvedena v přílhvé části Aktivita 5: Interní šklitelé Ppis realizace: Pr kvalitní zajištění vzdělávání v blasti persnalistiky i prfesníh vzdělávání bude třeba vyšklit skupinu tzv. interních lektrů - šiřitelů získaných znalstí a dvednstí v ÚZIS ČR. Vybrat 9-10 sb z řad zaměstnanců, které se stanu interními škliteli. Tyt sby budu vybrány zadavatelem tak, aby bsáhly celu paletu vzdělávacích kurzů pr zaměstnance ústavu. Vybraní zaměstnanci se zúčastní třídenníh kurzu lektrskéh minima, který na míru připraví ddavatel. Cílem tht kurzu bude seznámit účastníky se strukturu vzdělávacíh prcesu, pznání specifik vzdělávání dspělých; jeh účastníci se naučí připravit, realizvat (včetně pužití e- learningvých kurzů v praxi) a následně zhdntit vzdělávací prgram Ddavatel vytvří manuál pr interní šklitele. Dknčený materiál bude předlžen k akceptaci d 31. května Akceptace prběhne v termínu d 30. června Realizaci třídenní kurz předpkládáme v průběhu měsíců září říjen 2012, vyhdncení a případné úpravy manuálu d 30. listpadu / 31

11 1.11 Všechny výstupy předlží ddavatel bjednateli s dstatečným předstihem; u bjednatele budu pdléhat akceptačnímu řízení ze strany realizačníh týmu prgramu a finálnímu schválení ředitele ÚZIS ČR. Veškeré materiály vztahující se k prjektu musí být značeny v suladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Výjimku tvří materiály, na které nelze lga z technických důvdů vlžit. 11 / 31

12 2. Obchdní pdmínky 2.1. Obchdní pdmínky je uchazeč pvinen zapracvat d návrhu na uzavření smluvy, který je předkládán jak sučást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle tét zadávací dkumentace. Vzr smluvy je uveden na str. 13 a dalších. Sučástí tht zadání jsu přílhy: 1. Krycí list nabídky 2. Tématické kruhy vzdělávání 3. Výzva k pdání nabídek 12 / 31

13 VZOR SMLOUVY Smluva pskytnutí služeb ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ uzavřená pdle 269 dst. 2 zákna 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění a zákna č. 12/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským (autrský zákn), v platném znění. 1. Smluvní strany Název: Česká republika - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR Zastupený: Mgr. Jiří Hlub, ředitel ústavu Sídl: Palackéh náměstí č. 4, Praha 2 Právní frma: Organizační slžka státu IČ: DIČ: není plátcem DPH Bankvní spjení: Česká nárdní banka, č. ú /0710 Kntaktní sba: Alena Špačkvá, prjektvá manažerka prjektu Telefn: Fax: (dále jen bjednatel ) a Název: Zastupený: Sídl: Právní frma: IČ: DIČ: Bankvní spjení: Kntaktní sba: Telefn: Fax: (dále jen ddavatel ) 13 / 31

14 2. Předmět smluvy 2.1 Předmětem tét smluvy je analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů v ÚZIS ČR, implementace systému řízení lidských zdrjů vytvření dkumentů, e -learningvých mdulů k persnálním kurzům a jejich praktické tréninky, vypracvání persnální strategie, nastavení systému prfesníh vzdělávání, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k prfesnímu vzdělávání a piltní věření systému prfesníh vzdělávání, zajištění vyšklení interních lektrů. 2.2 Předmět smluvy je pdrbně specifikván v Zadávací dkumentaci veřejné zakázky maléh rzsahu realizvané v prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, registrační čísl CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy, na základě kteréh vyhrál výběrvé řízení jak řešitel a bjednatel jeh řešení schválil. Jakýkliv dkln d takt zpracvané specifikace bez písemnéh suhlasu bjednatele je nepřípustný. 2.3 Za pdmínek stanvených tut smluvu se ddavatel zavazuje realizvat pr bjednatele předmět smluvy a bjednatel se zavazuje zaplatit ddavateli za řádně a včas realizvaný předmět smluvy dhdnutu cenu. 2.4 Ddavatel bere na vědmí, že předmět smluvy je realizván v rámci prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy a zavazuje se ddržvat veškeré případné pvinnsti pr něj vyplývající z uvedenéh peračníh prgramu; zejména se zavazuje umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním zakázky (zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pr reginální rzvj České republiky, územních finančních rgánů, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, případně dalších rgánů právněných k výknu kntrly a ze strany třetích sb, které tyt rgány ke kntrle pvěří neb zmcní), a t p dbu danu právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, v platném znění, a zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění) a ddržvat infrmační pvinnsti dle Manuálu pr publicitu OP LZZ, tj. zejména lga ESF, EU a OP LZZ a prhlášení Pdprujeme vaši buducnst (aktuální znění Manuálu pr publicitu OP LZZ je zveřejněn na internetvých stránkách Evrpskéh sciálníh fndu 2.5 Ddavatel je pvinen dkumenty suvisející s realizací zakázky uchvávat nejméně p dbu 10 let d finančníh uknčení prjektu nejméně však d knce rku 2022, zárveň alespň p dbu 3 let d uknčení prgramu, a t zejména pr účely případné kntrly právněnými kntrlními rgány. 14 / 31

15 2.6 Ddavatel je pvinen prvádět infrmační a prpagační patření na základě Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006, kde je mim jiné stanvena dpvědnst příjemců, pkud jde infrmační a prpagační patření pr veřejnst a je pvinen zajistit, aby pvinnsti ve vztahu k Prjektu d knce rku 2021 plnili také partneři a ddavatelé pdílející se na prjektu. 3. Dba plnění 3.1 Plnění předmětu tét smluvy bude zahájen ke dni účinnsti tét smluvy a bude uknčen d Jedntlivá dílčí plnění předmětu smluvy mají stanveny své samstatné termíny plnění, vyplývající z ppisu předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy. Termín dle dst. 3.1 tét smluvy představuje termín uknčení psledníh z dílčích plnění předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy. 4. Míst plnění 4.1 Místem plnění předmětu smluvy jsu pracviště ústavu Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 (budva MZ), event. dle ptřeby reginálních pracvišť v Hradci Králvé, Brně a Ostravě. Pkud některé činnsti předmětu veřejné zakázky nebudu vyžadvat žádnu sučinnst bjednatele či jeh zaměstnanců, může ddavatel činnsti plnit v místě, které si sám zvlí. Šklení budu prbíhat v Praze. 5. Cena 5.1 Celkvá cena za celý předmět smluvy je dhdnuta takt: celkvá cena za celý předmět smluvy bez DPH Kč, sazba DPH 20 %, výše DPH ,- Kč, celkvá cena za celý předmět smluvy včetně DPH ,- Kč. 5.2 Celkvá cena za celý předmět zakázky se skládá ze sučtu cen za jedntlivá dílčí plnění neb něklik dílčích plnění předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy, které jsu dhdnuty takt: cena za Aktivitu 1 Analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 2 Implementace systému řízení cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč 15 / 31

16 5.2.3 cena za Aktivitu 3 Persnální strategie cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 4 Nastavení systému prfesníh vzdělávání - piltní kurzy cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 5 Interní šklitelé cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč 5.3 Celkvá cena sjednaná dle dst. 5.1, jakž i ceny jedntlivých částí předmětu plnění uvedené v dst. 5.2 jsu cenami nejvýše přípustnými, které není mžn překrčit. 5.4 Celkvá cena sjednaná dle dst. 5.1, jakž i ceny jedntlivých částí předmětu plnění uvedené v dst. 5.2, zahrnují veškeré náklady ddavatele ke splnění závazků z tét smluvy vyplývajících, zejména cestvní náklady, telekmunikační a pštvní náklady, náklady na přízení kpií, mzdvé náklady zaměstnanců ddavatele a jiné náklady nezbytné pr řádný průběh plnění tét smluvy. 6. Platební pdmínky 6.1 Cena bude ddavateli uhrazena ve třech platbách následvně: p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 1, ptvrzené akceptačním prtklem, zaplatí bjednatel ddavateli částku pdle čl. V. dst 2. tét smluvy v termínu se splatnstí faktury-daňvéh dkladu k 31. březnu 2012, p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 2, Aktivity 3 a Aktivity 5 zaplatí bjednatel ddavateli částku dpvídající sučtu částek příslušných těmt činnstem dle čl , a tét smluvy v termínu d knce rku 2012, p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 4 bjednatel ddavateli částku dle čl tét smluvy v termínu d 31. března Objednatel nepskytuje zálhy. 6.3 Pdkladem pr zaplacení je daňvý dklad faktura, která bude mít tyt náležitsti: - značení a čísl daňvéh dkladu, - značení smluvních stran, - důvd fakturace, značení tét smluvy, přesný ppis plnění, na faktuře vždy uvést text: k prjektu ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH 16 / 31

17 INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ financvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy. - značení bankvníh ústavu a čísl účtu, na který má být placen, - lhůta splatnsti, - datum vystavení faktury, - datum uskutečněnéh zdanitelnéh plnění, - částka k úhradě. 6.4 Faktura musí být dručena zadavateli nejméně 14 dní před termínem platby. 6.5 Za den dručení se pkládá den uvedený na tisku dručvacíh razítka pdatelny bjednatele. 7. Předání a převzetí předmětu smluvy neb jeh části 7.1 Závazek ddavatele realizvat dílčí části předmětu smluvy je splněn realizací tét dílčí části předmětu smluvy v místě plnění řádně a včas, a t: v případě vypracvání písemnéh materiálu předáním tht materiálu bjednateli. Ddavatel je zárveň pvinen materiál předat bjednateli i v elektrnické pdbě na CD-ROM, a t v editvatelné frmě. O předání písemnéh materiálu bude smluvními stranami sepsán předávací prtkl pdepsaný kntaktními sbami smluvních stran v případě ddání sftwarvéh systému předáním a funkční implementací tht sftwarvéh systému u bjednatele. O předání a implementaci sftwarvéh systému bude smluvními stranami sepsán předávací prtkl pdepsaný kntaktními sbami smluvních stran p věření, zda předmět smluvy splňuje pžadvané parametry, je smluvními stranami pdepsán akceptační prtkl. V případě realizace kurzů je smluvními stranami pdepsán akceptační prtkl k jeh bsahu a realizaci. 7.2 Celý předmět smluvy je splněn řádnu a včasnu realizací a akceptací všech dílčích částí předmětu smluvy. 8. Odpvědnst za vady, reklamace 8.1 Ddavatel pskytuje bjednateli záruku na sftwarvý systém, že je tent v bezvadném stavu a způsbilý k řádnému užívání v suladu s účelem dle tét smluvy p dbu trvání záruční dby. 8.2 Záruční dba na sftwarvý systém se sjednává v délce trvání 24 měsíců, a t d kamžiku akceptace jeh funkční implementace u bjednatele v suladu s tut smluvu. 17 / 31

18 V záruční dbě je v rámci tét smluvy bezplatně pskytvána krekce lgických chyb sftwaru, update sftware, nvá rzšíření, update manuálu. 8.3 Záruční dba na písemné materiály se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Záruční dba pčíná běžet dnem akceptace písemnéh materiálu. 8.4 Sftware má vady, jestliže: jeh funkční nastavení a prvedení nedpvídá tét smluvě, jeh prvedení nedpvídá ddané a řádně převzaté dkumentaci k sftware. 8.5 Písemné materiály, které je ddavatel pvinen bjednateli dle tét smluvy předat, mají vady, pkud jejich bsah a rzsah nedpvídá pžadavkům stanveným dle tét smluvy. 8.6 V případě, že bjednatel bude u ddavatele reklamvat vady, učiní tak písemně s uvedením ppisu vady, jak se vada prjevuje a uvedením práva, které z dpvědnsti za vady vůči ddavateli uplatňuje. Vlba práva z dpvědnsti za vady vůči ddavateli náleží bjednateli. 8.7 V případě dstraňvání vady je ddavatel pvinen dstranit reklamvanu vadu ve lhůtě 10 dnů, nestanví-li mu k dstranění vady bjednatel v reklamaci lhůtu delší. 9. Další práva a pvinnsti smluvních stran 9.1 Ddavatel se zavazuje realizvat předmět smluvy vlastním jménem, na vlastní náklady a dpvědnst. 9.2 Ddavatel je pvinen v průběhu realizace předmětu smluvy na vyžádání pskytvat bjednateli infrmace realizaci předmětu smluvy, ddržvat becně závazné předpisy, technické nrmy, pstupvat s náležitu dbrnu péčí a chránit zájmy bjednatele. 9.3 Ddavatel je pvinen v průběhu realizace předmětu smluvy infrmvat bjednatele skutečnstech, které mhu mít vliv na realizaci předmětu smluvy. 9.4 Ddavatel je pvinen průběžně infrmvat bjednatele všech změnách, které by mhly v průběhu realizace předmětu smluvy zhršit jeh pzici, dbytnst phledávek neb práv z dpvědnsti za vady. Zejména je ddavatel pvinen známit bjednateli změny jeh právní frmy, změny v sbách statutárních zástupců, úpadek, zahájení inslvenčníh řízení apd. 9.5 Ddavatel je pvinen si v průběhu realizace předmětu smluvy pčínat tak, aby v rámci své činnsti nezpůsbil bjednateli škdu neb nepškdil jeh jmén. 9.6 Ddavatel dpvídá v průběhu prvádění díla za škdy na věcech převzatých d bjednatele, škdy způsbené prušením svých pvinnstí pdle tét smluvy, za zneužití předaných pdkladů, dat a zjištěných údajů. 9.7 Objednatel je pvinen ddavateli na pžádání pskytnut ptřebné pdklady a infrmace. 18 / 31

19 9.8 Ddavatel je pvinen vůči třetím sbám zachvávat mlčenlivst veškerých skutečnstech, které se při realizaci předmětu smluvy bjednatelem pskytnutých pdkladů či při realizaci předmětu smluvy jinak získaných pdkladů dzví a nesmí takvé skutečnsti třetím sbám sdělvat ani zpřístupnit. Tat pvinnst platí i p uknčení smluvníh vztahu neb p dknčení ddávky. 9.9 Pkud písemné materiály předané bjednateli v rámci předmětu plnění tét smluvy jsu dílem ve smyslu ust. 2 zákna č. 121/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským a změně některých záknů (dále jen autrský zákn ), v platném znění, dává tímt ddavatel bjednateli výslvný suhlas v suladu s ust. 11 dst. 3 autrskéh zákna k tmu, aby p splnění části předmětu smluvy spčívajícím ve zpracvání předmětných písemných materiálů, předmětné materiály bjednatel mhl měnit či jinak d nich zasahvat Veškeré písemné materiály, které je ddavatel pvinen bjednateli dle tét smluvy předat, je ddavatel pvinen před jejich definitivním předáním bjednateli zaslat ke schválení, a t nejméně 14 dnů před termínem plnění. Objednatel předá bez zbytečnéh dkladu ddavateli své případné připmínky k předmětným materiálům a ddavatel je pvinen tyt připmínky v předmětných materiálech zhlednit či je d materiálů zapracvat V případě, že bjednatel nebude z jakýchkliv důvdů spkjen s činnstí lektra realizujícíh jakékliv lekce či šklení realizvané dle tét smluvy, je ddavatel pvinen tut skutečnst bez dkladu ještě před realizací dalšíh šklení s bjednatelem prjednat a v případě pžadavku bjednatele zajistit pr realizaci šklení lektra jinéh či sjednat nápravu Ddavatel je pvinen si pr účely šklení dle tét smluvy zajistit veškeré učební, výkladvé a pmcné materiály a prstředky. 10. Sankce, uknčení smluvníh vztahu 10.1 Djde-li k prdlení s úhradu faktury-daňvéh dkladu, je ddavatel právněn účtvat bjednateli úrk z prdlení ve výši stanvené platnými právními předpisy Nesplní-li ddavatel svůj závazek ddat kterukliv z dílčích částí předmětu smluvy v rzsahu a čase sjednaném tut smluvu, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 1% z celkvé ceny příslušné Aktivity, jejíž sučástí předmětná dílčí část předmětu smluvy je, a t za každý zapčatý den prdlení ddavatele až d řádnéh splnění své pvinnsti Nedstraní-li ddavatel reklamvanu vadu ve stanvené lhůtě, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 1 000,- Kč za každý zapčatý den prdlení Pkud by při realizaci šklení dle tét smluvy měl ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace šklení, je pvinen tut skutečnst známit bjednateli nejméně 10 pracvních dnů před půvdně sjednaným termínem šklení. Oznámí-li ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace šklení ve lhůtě 10-2 pracvních dnů před půvdně sjednaným termínem šklení, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 5 000,- Kč. Oznámí-li ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace jeden den před 19 / 31

20 termínem, kdy se měl šklení dle dhdy knat, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč Zaplacením jakékliv smluvní pkuty pdle tét smluvy není dtčen práv bjednatele na náhradu škdy suvisející s prušením pvinnsti ze strany ddavatele, k níž se váže smluvní pkuta Smluvní pkuty, úrky z prdlení a náhrady škdy pžadvané na základě tét smluvy jsu splatné na písemnu výzvu právněné smluvní strany dručenu straně pvinné. V případě pchybnstí dručení výzvy k zaplacení smluvní pkuty, úrků z prdlení a náhrady škdy dle tét smluvy se má za t, že pvinná smluvní strana si písemnu výzvu na zaplacení smluvní pkuty, úrku z prdlení neb náhrady škdy dle tét smluvy převzala 3. pracvní den pté, c listvní zásilka bsahující výzvu na zaplacení smluvní pkuty, úrku z prdlení neb náhrady škdy dle tét smluvy byla právněnu smluvní stranu předána držiteli pštvní licence k pštvní přepravě Tut smluvu lze uknčit písemnu dhdu smluvních stran Od tét smluvy lze dstupit v případě pdstatnéh prušení smluvy druhu smluvní stranu, pkud je knkrétní prušení pvinnsti příslušnu smluvní stranu jak pdstatné sjednané v tét smluvě neb v případě splnění záknných pdmínek pdstatnéh prušení smluvy stanvených záknem č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění Smluvní strany se dhdly, že za pdstatné prušení smluvy pvažují zejména neddržení dhdnutéh předmětu plnění, prdlení s realizací kterékliv z dílčích částí předmětu smluvy delší než 10 pracvních dnů a neddržení pvinnstí vyplývajících z pskytnuté záruky Odstupení d smluvy musí mít písemnu frmu. Účinky dstupení nastávají kamžikem, kdy byl písemné známení dstupení d smluvy dručen druhé smluvní straně. Ve sprných případech se má za t, že dstupení d smluvy byl dručen třetí den p deslání bjednatelem. V písemném dstupení d smluvy musí být uveden důvd, pr který strana d smluvy dstupuje, včetně ppisu skutečnstí, ve kterých je tent důvd spatřván Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu tét smluvy, že právní, technické, finanční či rganizační změny na straně ddavatele způsbí pdstatné prušení smluvy, může bjednatel d smluvy dstupit Objednatel si vyhrazuje práv d smluvy dstupit bez náhrady, pkud zjistí, že ddavatel při pdání nabídky na veřejnu zakázku uvedl nepravdivá prhlášení neb infrmace Odstupením d smluvy nejsu dtčena ustanvení týkající se smluvních pkut, úrků z prdlení a ustanvení týkající se těch práv a pvinnstí, z jejichž pvahy vyplývá, že mají trvat i p dstupení (např. pvinnst pskytnut peněžitá plnění za plnění pskytnutá před účinnstí dstupení). 20 / 31

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více