ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)"

Transkript

1 ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ realizvané v prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, registrační čísl CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy v zadávacím řízení vyhlášeném v suladu s ustanveními 6, 12 dst 3, 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění

2 1. Zadávací pdmínky 1.1 Údaje zadavateli, kntaktní sba Název: Česká republika - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR) Zastupený: Mgr. Jiří Hlub, ředitel ÚZIS ČR Sídl: Palackéh náměstí č. 4, Praha 2 Právní frma: Organizační slžka státu IČ: DIČ: není plátcem DPH Bankvní spjení: Česká nárdní banka, č. ú /0710 Kntaktní sba: Alena Špačkvá, prjektvá manažerka prjektu Telefn: Fax: Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů v ústavu, implementace systému řízení lidských zdrjů vytvření dkumentů, e-learningvých mdulů k persnálním kurzům a jejich praktické tréninky, vypracvání persnální strategie, nastavení systému prfesníh vzdělávání, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k prfesnímu vzdělávání a piltní věření systému prfesníh vzdělávání, zajištění vyšklení interních lektrů. 1.3 Dba a míst plnění veřejné zakázky Předpkládaný termín zahájení plnění: den nabytí účinnsti smluvy Termín uknčení plnění: 15. prsince 2012, přičemž jedntlivá dílčí plnění předmětu veřejné zakázky mají stanveny své dílčí termíny plnění. 15. prsinec 2012 je termínem uknčení psledníh z dílčích plnění předmětu veřejné zakázky Míst plnění veřejné zakázky: místem plnění veřejné zakázky je pracviště ÚZIS ČR Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 (budva MZ), event. dle ptřeby reginálních pracvišť v Hradci Králvé, Brně a Ostravě. Pkud některé činnsti předmětu veřejné zakázky nebudu vyžadvat sučinnst zadavatele či jeh zaměstnanců, může tyt činnsti plnit v místě, které si sám zvlí. 2 / 31

3 1.4 Kvalifikace uchazečů Uchazeči prkáží splnění kvalifikačních předpkladů takt: Předlžením výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán a t věřenu kpii dkladu právnění k pdnikání a předlžením výpisu z rejstříku trestů Předlžením čestnéh prhlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele předlžením čestnéh prhlášení uchazeče, že nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění neb na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele Předlžením seznamu významných služeb pskytnutých uchazečem v psledních 5 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí služeb. Významnu službu se rzumí řádně a včas realizvaná služba pr rgán veřejné správy, jejímž sjednaným předmětem neb jeh sučástí byla tvrba a zavádění persnální strategie, persnálních prcesů, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k persnálnímu i prfesnímu vzdělávání. Uchazeč je srzuměn s tím, že zadavatel si může uváděné skutečnsti věřit u subjektů, kterým byly významné služby pskytnuty. V případě, že tyt subjekty neptvrdí pravdivst uváděných skutečnsti, bude nabídka uchazeče z hdncení vylučena. 1.5 Nabídka Pžadavky na nabídku Nabídka bude zpracvána v písemné frmě v českém jazyce v jednm výtisku a dále v elektrnické frmě bude nabídka ulžena na nsiči CD/DVD v pdf frmátu. Puze elektrnické pdání nabídky není mžné Nabídka bude pdepsána statutárním zástupcem uchazeče neb sbu právněnu jednat jeh jménem Nabídka bude předlžena v jednm vyhtveních s tím, že bude bsahvat všechny dklady, infrmace a přílhy stanvené tut zadávací dkumentací. Sučástí nabídky bude návrh smluvy zpracvané pdle Části 2. Obchdní pdmínky. Nabídka bude předlžena také v elektrnické frmě ulžena na CD/DVD v pdf frmátu Nabídka bude pdána v neprůhledné bálce, která bude zabezpečená prti neprávněné manipulaci, bude značena názvem veřejné zakázky Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání a slvem NEOTVÍRAT. Zadavatel dpručuje uchazečům patřit bálku s nabídku v místě uzavření razítkem, příp. pdpisem uchazeče Struktura nabídky Krycí list nabídky musí zabezpečit ukrytí infrmací řešiteli tét zakázky zejména základní identifikační údaje ddavatele (tj. bchdní firma/název/ jmén, 3 / 31

4 sídl/míst pdnikání/bydliště, právní frma, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, jmén, příjmení a funkce sby právněné jednat jménem ddavatele, adresu, telefn, fax, , kntaktní sbu ve věci zakázky, její adresu, telefn, fax, ) p dbu d zahájení hdncení nabídky zadavatelem (viz přilžený vzr) Kalkulace nabídkvé ceny v pžadvané struktuře pdle těcht zadávacích pdmínek uvést v přílze č. 1 nabídky Dklad právnění sby jednat za uchazeče např. plná mc, pvěření, jmenvání (úředně věřená kpie) uvést v přílze č. 2 nabídky. Předkládá se, jen pkud se nejedná statutárníh zástupce uchazeče, jehž právnění k jednání vyplývá z bchdníh rejstříku či jiné evidence Dklady a infrmace prkazující splnění kvalifikačních předpkladů uchazeče pžadvané tut zadávací dkumentací uvést v přílze č. 3 nabídky Řádně vyplněný a pdepsaný návrh smluvy (viz čl. 6 zadávacích pdmínek) zařadit jak přílhu č. 4 nabídky Zpracvání nabídkvé ceny a platební pdmínky Nabídkvá cena za veřejnu zakázku bude zpracvána frmu pdrbné a srzumitelné kalkulace v krunách českých Nabídkvá cena je cena nejvýše přípustná se zapčtením veškerých nákladů, rizik a zisku Nabídkvá cena za veřejnu zakázku bude stanvena jak cena za jedntlivá dílčí plnění veřejné zakázky (viz údaje v ppisu předmětu veřejné zakázky dle čl. 10 tét zadávací dkumentace) a dále suhrnně jak celkvá cena za kmpletní realizaci veřejné zakázky. Všechny ceny budu členěny jak cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH Cena bude uhrazena dle platebních pdmínek uvedených v bchdních pdmínkách (Část II. tét zadávací dkumentace), pdkladem pr zaplacení je daňvý dklad faktura se splatnstí 30 dnů d data jejíh dručení zadavateli veřejné zakázky Zadavatel nepskytuje zálhy Míst a lhůta pr pdání nabídek Pštu se nabídka pdává zadavateli na adresu: ČR - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR, dbr kancelář ředitele, Palackéh náměstí č. 4, P. O.Bx 60, Praha Osbně se nabídka pdává zadavateli na adresu: ČR - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR, dbr kancelář ředitele, dveře č. 98, Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 v budvě MZ v dbě d 8,00 d 14,00 hdin Lhůta pr pdání nabídek knčí dne 28. únra 2011 v 14,00 hdin. Nabídka musí být zadavateli dručena (nikliv tedy puze pdána k dručení pštvní přepravě) d knce lhůty pr pdání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli dručena p uplynutí tét lhůty, zadavatel netevře a vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 4 / 31

5 1.5.5 Lhůta, p kteru jsu uchazeči vázáni nabídkami Uchazeči jsu svými nabídkami vázáni p dbu 90 dnů; tat lhůta začne běžet dnem následujícím p sknčení lhůty pr pdání nabídek Uchazeči, jehž nabídka byla vybrána jak nejvhdnější, se lhůta, p kteru je svu nabídku vázán, prdlužuje d uzavření smluvy, nejvíce však 30 dnů. 1.6 Obchdní pdmínky zadavatele Zadavatel stanvil bchdní pdmínky pr realizaci veřejné zakázky a t frmu vzru smluvy, která tvří Část 2. tét zadávací dkumentace. Uchazeč předlží jak sučást nabídky návrh smluvy. 1.7 Způsb hdncení nabídek Zadavatel stanvil pr zadání veřejné zakázky dvě hdntící kriteria: a) celkvá nabídkvá cena bez DPH za kmpletní realizaci veřejné zakázky váha 60 %, b) způsb plnění zakázky kvalita návrhu řešení v pměru k ceně váha 40 %. Přadí nabídek vznikne výpčtem ze známek přiřazených jedntlivými členy výběrvé kmise jedntlivým nabídkám za cenu a bsah s uvedenu vahu (60 a 40 %) V případě předlžení řešení, vzhledem k rzsahu zakázky, s mimřádně nízku nabídkvu cenu, bude zadavatelem vyžádán zdůvdnění nabídkvé ceny. Zdůvdnění musí být uchazečem dručen ve lhůtě 3 pracvních dnů de dne dručení žádsti uchazeči, pkud kmise nestanví lhůtu delší. Kmise může vzít zdůvdnění v úvahu, puze v případě, pkud je dlžen jednznačně srzumitelnými a hdnvěrnými kalkulacemi. V pačném případě nebude nabídka dále hdncena. 1.8 Další pdmínky zadávacíh řízení Uchazeč může pdat puze jednu nabídku Zadavatel nepřipuští variantní řešení Uchazeč pdáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslvný suhlas se zveřejněním pdmínek jeh nabídky v rzsahu a za pdmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákn č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, v platném znění) Náklady uchazečů spjené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí Dtazy k zadávacímu řízení na tut veřejnu zakázku zadavatel přijímá nejpzději d 12. únra 2011 d 14,00 hd. puze v elektrnické pdbě. Zadavatel si vyhrazuje práv na dtazy dručené p uvedené lhůtě nedpvědět Nabídky nebudu uchazečům vráceny. 5 / 31

6 1.8.7 Zadavatelem nebude hdncena nabídka která nebude úplná neb nebude bsahvat veškeré dklady, infrmace a přílhy stanvené těmit zadávacími pdmínkami, neb která bude značena neb dručena v rzpru s těmit zadávacími pdmínkami, která bude dručena p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, neb nebude subjektem, jemuž byla pskytnuta významná služba, ptvrzena pravdivst uváděných skutečnstí pdle čl , pkud si zadavatel tyt skutečnsti bude věřvat, neb u níž nebude zdůvdněna mimřádně nízká nabídkvá cena bjektivními neb jednznačně srzumitelnými a hdnvěrnými kalkulacemi v daném termínu, neb u níž celkvá nabídkvá cena za kmpletní realizaci předmětu veřejné zakázky dle čl. 9 tét zadávací dkumentace, překrčí stanvené maximum Zadavatel si vyhrazuje práv v průběhu lhůty pr pdání nabídek měnit, dplnit či upřesnit pdmínky zadávacíh řízení, nevybrat žádnu nabídku bez uvedení důvdu, neuzavřít smluvu s žádným uchazečem, dmítnut všechny nabídky, zadávací řízení kdykliv zrušit Na pžádání bude u zadavatele pr ddavatele k dispzici text zadávací dkumentace v digitální pdbě. Kntaktní pr vyžádání zadávací dkumentace v digitální pdbě: 1.9 Předpkládaná cena veřejné zakázky Předpkládaná cena veřejné zakázky za kmpletní realizaci veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Předpkládaná cena veřejné zakázky je zárveň maximální mžnu nabídkvu cenu, kteru mhu uchazeči nabídnut Puze u Aktivity 1 a Aktivity 3 (viz článek a ) stanvil zadavatel maximální mžné nabídkvé ceny za splnění těcht prací, statní dílčí nabídkvé ceny zpracuje ddavatel. 6 / 31

7 1.10 Ppis předmětu veřejné zakázky Aktivita 1: Analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů Ppis realizace: Zmapvání sučasnéh stavu řízení a rzvje lidských zdrjů ÚZIS ČR, a t zejména v blastech persnálníh řízení, tvrbě metdik persnálníh řízení, sbnstním rzvji veducíh pracvníka ve vztahu k jeh pdřízeným, prfesní způsbilsti a flexibility zaměstnanců, adaptace nvých zaměstnanců, vzdělávání a rzvj, pracvní vztahy a kmunikace. Analýza stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů bude brát v ptaz rvněž Prcesní, persnální a rganizační audit realizvaný v rce Na základě závěrů tht auditu byl v průběhu let prveden snížení pčtu zaměstnanců (z cca 200 na 85), redukce půvdních relativně samstatných 13 krajských dbrů na 4 reginální pracviště a zásadní změny ve struktuře a kmpetencích veducích zaměstnanců Na základě tht šetření připraví ddavatel písemnu analýzu a vzrvé dkumenty p uvedených blastech, které p akceptaci realizačním týmem prjektu a ředitelem ÚZIS ČR využije při škleních v rámci implementace systému řízení lidských zdrjů Ddavatel se seznámí s interními předpisy ústavu Statut, Organizační řád, Pracvní řád, Platvá směrnice, Etický kdex Ústavu zdravtnických infrmací a statistiky ČR. Ddavatel se seznámí se závěry Prcesníh, persnálníh a rganizačníh auditu z rku Ddavatel dknčí analýzu uzavřenu písemným dkumentem a návrhem vzrvých dkumentů nejpzději d 31. července Následná akceptace bude zadavatelem uzavřena d knce září Ddavatel případné úpravy pdle pžadavků bjednatele dknčí nejpzději d 15. listpadu Maximální cena za analýzu sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ: ,- Kč bez DPH Aktivita 2: Implementace systému řízení lidských zdrjů Ppis realizace: Na základě výsledků Aktivity 1 a ptřeb řízení lidských zdrjů, zajistí řešitel pršklení pracvníků ÚZIS ČR v persnální práci. D aktivity bude zapjen rientačně sb. Obsah šklení: persnální řízení (legislativní změny a aktuální prblémy plynucí ze zákníku práce, vzdělávání a prfesní růst zaměstnanců, mtivace zaměstnanců, hdncení zaměstnanců, dměňvání zaměstnanců a zaměstnanecké benefity, bezpečnst práce, pžární chrana), 7 / 31

8 tvrba metdik persnálníh řízení (příprava plánů vzdělávání a tvrba metdik, metdy zjišťvání vzdělávacích ptřeb zaměstnanců, vytváření rganizačních a pracvních řádů, průzkumy spkjensti zaměstnanců) rzvj sbnsti veducíh pracvníka (mezilidské vztahy, emční inteligence, asertivita, rle manažera při řízení LZ, styly řízení a způsby vedení zaměstnanců) Na základě piltníh věření budu vytvřené materiály a e-learningvé kurzy upraveny tak, aby dpvídaly ptřebám ÚZIS ČR a jeh zaměstnancům. Cílvá skupina bude vyzvána k hdncení jednak bsahu kurzů a jednak jejich frmy Ddavatel připraví 6 typů kurzů, které se budu skládat z e-learningvé části (4 hdiny) a praktické tréninkvé části (4 hdiny). V průběhu realizace aktivity může djít k částečné aktualizaci výše uvedenéh sbru kurzů V rámci Aktivity 2 připraví ddavatel i kurz bezpečnsti infrmací, který se bude skládat z e-learningvé části (2 hdiny) a praktickéh tréninku (2 hdiny) a bude zaměřen na becné zásady prcesu systému řízení infrmační bezpečnsti, pravidla pr zacházení s infrmacemi, dpručení a dpvědnsti způsby hlášení zjištěných bezpečnstních slabin a další metdy redukce a mnitrvání rizik. Piltníh věření kurzu bezpečnsti infrmací se zúčastní 30 zaměstnanců Výstupem Aktivity 2 bude vytvření 7 materiálů pr šklení a e-learningvých kurzů a pršklení (rientačně pracvníků ÚZIS ČR v persnalistice a 30 zaměstnanců v bezpečnsti infrmací). Ddavatel zadavateli ddá sftwarvý prdukt pr e-learningvý systém vzdělávání v ústavu. Systém musí umžnit aktualizaci tázek a dpvědí bjednatelem. Všechny materiály by měly bsahvat dkazy na příslušnu literaturu Ddavatel dknčí implementaci systému nejpzději d 31. července Příprava kurzů bude uknčena 28. únra 2012, akceptace 31. března 2012, vlastní kurzy prběhnu v měsících duben - červen 2012, vyhdncení a případné úpravy materiálů d 31. července Implementace systému řízení LZ zahrnuje: vytvření dkumentů a e-learningvých mdulů k 7 persnalistickým kurzům (včetně bezpečnsti infrmaci), tak aby zadavatel měl mžnst pdle ptřeby kurzy upravvat pdle nvých pznatků; praktické tréninky k svjení si persnální strategie (některé praktické tréninky mhu být realizvány ve více bězích, přesná skladba bude určena v průběhu prjektu na základě výsledků Aktivity č. 2). Tematika kurzů a šklení je uvedena v přílhvé části. 8 / 31

9 Aktivita 3: Persnální strategie Ppis realizace: Cílem je zpracvání persnální strategie a zajištění udržitelnsti implementace systému řízení lidských zdrjů. Aktivita musí vycházet ze zjištění analýzy sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ a v rámci ní bude d ddavatele pžadván vytvření Persnální strategie ÚZIS ČR pr využívání lidských zdrjů k dsažení cílů rganizace, která bude řešit zejména tyt tázky: - Jaku kvalifikaci a schpnsti budeme ptřebvat v buducnu? - Je úrveň výknnsti dstatečně vyská, aby umžnila vyšší prduktivitu, lepší kvalitu a zlepšení služeb? - Budu struktura, prcesy a systémy v rganizaci ve stávající pdbě schpny se vyrvnat s buducími úkly? - Využíváme nejlepším způsbem kvalifikaci a výknvý ptenciál našich zaměstnanců? - Investujeme dstatečně d rzvje jejich dvednstí a schpnstí? Sučástí Persnální strategie bude také systém hdncení zaměstnanců Na základě analýzy sučasnéh stavu řízení a rzvje lidských zdrjů, z ní plynucích dpručení a návrhů a nastavení systému evaluace, umžní ÚZIS ČR efektivní a kvalitní řízení lidských zdrjů, které jsu pr další rzvj a směřvání ústavu zásadní. Djde k vytvření standardů vzdělávání v blasti persnalistické práce. Djde k nastavení interníh systému prfesníh vzdělávání Výstupem tét aktivity je ucelený materiál Persnální strategie ÚZIS ČR a implementvaný systém evaluace, který umžní kvalitní řízení a rzvj lidských zdrjů v ÚZIS ČR Ddavatel materiál dknčí d 30. září V průběhu října 2012 prběhne akceptace; listpad 2012 bude vyčleněn na případné úpravy a zapracvání připmínek zadavatele Maximální cena za zpracvání persnální strategie: ,- Kč bez DPH Aktivita 4: Nastavení systému prfesníh vzdělávání - piltní kurzy Ppis realizace: Cílem je nastavení systému prfesníh vzdělávání v rámci ÚZIS ČR, který zahrnuje tyt dva kruhy: - prfesní vzdělávání, - prfesní vzdělávání - pkrčilé, Základní prfesní vzdělávání bude zaměřen na systém a metdy sběru infrmací (sučasný stav a mžnsti mdernizace a rzvje). Očekáváme vznik 2 kurzů, které se budu skládat z e-learningvé části (2 hdiny) a praktickéh tréninku (2 hdiny). Piltníh věření dbrnéh kurzu se zúčastní 30 zaměstnanců 9 / 31

10 Prfesní vzdělávání pkrčilé bude zaměřen na systém a metdy vyhdncvání infrmací (sučasný stav a mžnsti mdernizace a rzvje). Očekáváme vznik 5 kurzů, které se bude skládat z e-learningvé části (4 hdiny) a praktickéh tréninku (4 hdiny). Piltníh věření dbrnéh kurzu pkrčiléh se zúčastní zaměstnanců V rámci Aktivity 4 tedy vznikne 7 subrů vzdělávacích materiálů a e- learningvé kurzy, prstřednictvím kterých djde k nastavení interníh systému prfesníh vzdělávání. Ddavatel bjednateli ddá sftwarvý systém pr tvrbu e- learningvéh interníh systému vzdělávání včetně manuálu. Systém musí umžňvat aktualizaci tázek i dpvědí (zadavatelem) bjednatelem, aby byl mžné využívat systém vzdělávání dluhdbě. Všechny vzdělávací materiály by měly bsahvat dkazy na příslušnu literaturu V rámci piltních kurzů djde rvněž k pršklení 30 zaměstnanců ÚZIS ČR. Ddavatel dknčí uvedenu aktivitu předlžením materiálu a e-learningvých kurzů k akceptaci d 30. listpadu V průběhu prsince 2011 prběhne akceptace. Dplnění či úprava na základě akceptace prběhne d knce únra Od března d knce června 2012 prběhnu piltní kurzy, vyhdncení a případné úpravy materiálů d 31. července Nastavení systému prfesníh vzdělávání zahrnuje: - vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů tak, aby zadavatel mhl kurzy pdle ptřeb upravvat a systém vzdělávání mhl být využíván dluhdbě, - praktické tréninky - piltní věření připravených materiálů a e-lerningvých kurzů. Tematika kurzů a šklení je uvedena v přílhvé části Aktivita 5: Interní šklitelé Ppis realizace: Pr kvalitní zajištění vzdělávání v blasti persnalistiky i prfesníh vzdělávání bude třeba vyšklit skupinu tzv. interních lektrů - šiřitelů získaných znalstí a dvednstí v ÚZIS ČR. Vybrat 9-10 sb z řad zaměstnanců, které se stanu interními škliteli. Tyt sby budu vybrány zadavatelem tak, aby bsáhly celu paletu vzdělávacích kurzů pr zaměstnance ústavu. Vybraní zaměstnanci se zúčastní třídenníh kurzu lektrskéh minima, který na míru připraví ddavatel. Cílem tht kurzu bude seznámit účastníky se strukturu vzdělávacíh prcesu, pznání specifik vzdělávání dspělých; jeh účastníci se naučí připravit, realizvat (včetně pužití e- learningvých kurzů v praxi) a následně zhdntit vzdělávací prgram Ddavatel vytvří manuál pr interní šklitele. Dknčený materiál bude předlžen k akceptaci d 31. května Akceptace prběhne v termínu d 30. června Realizaci třídenní kurz předpkládáme v průběhu měsíců září říjen 2012, vyhdncení a případné úpravy manuálu d 30. listpadu / 31

11 1.11 Všechny výstupy předlží ddavatel bjednateli s dstatečným předstihem; u bjednatele budu pdléhat akceptačnímu řízení ze strany realizačníh týmu prgramu a finálnímu schválení ředitele ÚZIS ČR. Veškeré materiály vztahující se k prjektu musí být značeny v suladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Výjimku tvří materiály, na které nelze lga z technických důvdů vlžit. 11 / 31

12 2. Obchdní pdmínky 2.1. Obchdní pdmínky je uchazeč pvinen zapracvat d návrhu na uzavření smluvy, který je předkládán jak sučást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle tét zadávací dkumentace. Vzr smluvy je uveden na str. 13 a dalších. Sučástí tht zadání jsu přílhy: 1. Krycí list nabídky 2. Tématické kruhy vzdělávání 3. Výzva k pdání nabídek 12 / 31

13 VZOR SMLOUVY Smluva pskytnutí služeb ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ uzavřená pdle 269 dst. 2 zákna 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění a zákna č. 12/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským (autrský zákn), v platném znění. 1. Smluvní strany Název: Česká republika - Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR Zastupený: Mgr. Jiří Hlub, ředitel ústavu Sídl: Palackéh náměstí č. 4, Praha 2 Právní frma: Organizační slžka státu IČ: DIČ: není plátcem DPH Bankvní spjení: Česká nárdní banka, č. ú /0710 Kntaktní sba: Alena Špačkvá, prjektvá manažerka prjektu Telefn: Fax: (dále jen bjednatel ) a Název: Zastupený: Sídl: Právní frma: IČ: DIČ: Bankvní spjení: Kntaktní sba: Telefn: Fax: (dále jen ddavatel ) 13 / 31

14 2. Předmět smluvy 2.1 Předmětem tét smluvy je analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení lidských zdrjů v ÚZIS ČR, implementace systému řízení lidských zdrjů vytvření dkumentů, e -learningvých mdulů k persnálním kurzům a jejich praktické tréninky, vypracvání persnální strategie, nastavení systému prfesníh vzdělávání, vytvření dkumentů a e-learningvých kurzů k prfesnímu vzdělávání a piltní věření systému prfesníh vzdělávání, zajištění vyšklení interních lektrů. 2.2 Předmět smluvy je pdrbně specifikván v Zadávací dkumentaci veřejné zakázky maléh rzsahu realizvané v prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, registrační čísl CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy, na základě kteréh vyhrál výběrvé řízení jak řešitel a bjednatel jeh řešení schválil. Jakýkliv dkln d takt zpracvané specifikace bez písemnéh suhlasu bjednatele je nepřípustný. 2.3 Za pdmínek stanvených tut smluvu se ddavatel zavazuje realizvat pr bjednatele předmět smluvy a bjednatel se zavazuje zaplatit ddavateli za řádně a včas realizvaný předmět smluvy dhdnutu cenu. 2.4 Ddavatel bere na vědmí, že předmět smluvy je realizván v rámci prjektu Zefektivnění řízení lidských zdrjů, vzdělávání persnalistů a veducích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému prfesníh vzdělávání, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/ splufinancvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy a zavazuje se ddržvat veškeré případné pvinnsti pr něj vyplývající z uvedenéh peračníh prgramu; zejména se zavazuje umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním zakázky (zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pr reginální rzvj České republiky, územních finančních rgánů, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, případně dalších rgánů právněných k výknu kntrly a ze strany třetích sb, které tyt rgány ke kntrle pvěří neb zmcní), a t p dbu danu právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, v platném znění, a zákn č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platném znění) a ddržvat infrmační pvinnsti dle Manuálu pr publicitu OP LZZ, tj. zejména lga ESF, EU a OP LZZ a prhlášení Pdprujeme vaši buducnst (aktuální znění Manuálu pr publicitu OP LZZ je zveřejněn na internetvých stránkách Evrpskéh sciálníh fndu 2.5 Ddavatel je pvinen dkumenty suvisející s realizací zakázky uchvávat nejméně p dbu 10 let d finančníh uknčení prjektu nejméně však d knce rku 2022, zárveň alespň p dbu 3 let d uknčení prgramu, a t zejména pr účely případné kntrly právněnými kntrlními rgány. 14 / 31

15 2.6 Ddavatel je pvinen prvádět infrmační a prpagační patření na základě Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006, kde je mim jiné stanvena dpvědnst příjemců, pkud jde infrmační a prpagační patření pr veřejnst a je pvinen zajistit, aby pvinnsti ve vztahu k Prjektu d knce rku 2021 plnili také partneři a ddavatelé pdílející se na prjektu. 3. Dba plnění 3.1 Plnění předmětu tét smluvy bude zahájen ke dni účinnsti tét smluvy a bude uknčen d Jedntlivá dílčí plnění předmětu smluvy mají stanveny své samstatné termíny plnění, vyplývající z ppisu předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy. Termín dle dst. 3.1 tét smluvy představuje termín uknčení psledníh z dílčích plnění předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy. 4. Míst plnění 4.1 Místem plnění předmětu smluvy jsu pracviště ústavu Praha 2, Palackéh náměstí č. 4 (budva MZ), event. dle ptřeby reginálních pracvišť v Hradci Králvé, Brně a Ostravě. Pkud některé činnsti předmětu veřejné zakázky nebudu vyžadvat žádnu sučinnst bjednatele či jeh zaměstnanců, může ddavatel činnsti plnit v místě, které si sám zvlí. Šklení budu prbíhat v Praze. 5. Cena 5.1 Celkvá cena za celý předmět smluvy je dhdnuta takt: celkvá cena za celý předmět smluvy bez DPH Kč, sazba DPH 20 %, výše DPH ,- Kč, celkvá cena za celý předmět smluvy včetně DPH ,- Kč. 5.2 Celkvá cena za celý předmět zakázky se skládá ze sučtu cen za jedntlivá dílčí plnění neb něklik dílčích plnění předmětu smluvy dle přílhy tét smluvy, které jsu dhdnuty takt: cena za Aktivitu 1 Analýza sučasnéh stavu a ptřeb řízení LZ cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 2 Implementace systému řízení cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč 15 / 31

16 5.2.3 cena za Aktivitu 3 Persnální strategie cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 4 Nastavení systému prfesníh vzdělávání - piltní kurzy cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč cena za Aktivitu 5 Interní šklitelé cena bez DPH Kč sazba DPH % výše DPH Kč cena včetně DPH Kč 5.3 Celkvá cena sjednaná dle dst. 5.1, jakž i ceny jedntlivých částí předmětu plnění uvedené v dst. 5.2 jsu cenami nejvýše přípustnými, které není mžn překrčit. 5.4 Celkvá cena sjednaná dle dst. 5.1, jakž i ceny jedntlivých částí předmětu plnění uvedené v dst. 5.2, zahrnují veškeré náklady ddavatele ke splnění závazků z tét smluvy vyplývajících, zejména cestvní náklady, telekmunikační a pštvní náklady, náklady na přízení kpií, mzdvé náklady zaměstnanců ddavatele a jiné náklady nezbytné pr řádný průběh plnění tét smluvy. 6. Platební pdmínky 6.1 Cena bude ddavateli uhrazena ve třech platbách následvně: p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 1, ptvrzené akceptačním prtklem, zaplatí bjednatel ddavateli částku pdle čl. V. dst 2. tét smluvy v termínu se splatnstí faktury-daňvéh dkladu k 31. březnu 2012, p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 2, Aktivity 3 a Aktivity 5 zaplatí bjednatel ddavateli částku dpvídající sučtu částek příslušných těmt činnstem dle čl , a tét smluvy v termínu d knce rku 2012, p včasném a řádném splnění pslední z činnstí Aktivity 4 bjednatel ddavateli částku dle čl tét smluvy v termínu d 31. března Objednatel nepskytuje zálhy. 6.3 Pdkladem pr zaplacení je daňvý dklad faktura, která bude mít tyt náležitsti: - značení a čísl daňvéh dkladu, - značení smluvních stran, - důvd fakturace, značení tét smluvy, přesný ppis plnění, na faktuře vždy uvést text: k prjektu ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH 16 / 31

17 INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ financvanéh z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst, Priritní sa 4 Veřejná správa a veřejné služby, Oblast pdpry 4.1 Psilvání institucinální kapacity a efektivnsti veřejné správy. - značení bankvníh ústavu a čísl účtu, na který má být placen, - lhůta splatnsti, - datum vystavení faktury, - datum uskutečněnéh zdanitelnéh plnění, - částka k úhradě. 6.4 Faktura musí být dručena zadavateli nejméně 14 dní před termínem platby. 6.5 Za den dručení se pkládá den uvedený na tisku dručvacíh razítka pdatelny bjednatele. 7. Předání a převzetí předmětu smluvy neb jeh části 7.1 Závazek ddavatele realizvat dílčí části předmětu smluvy je splněn realizací tét dílčí části předmětu smluvy v místě plnění řádně a včas, a t: v případě vypracvání písemnéh materiálu předáním tht materiálu bjednateli. Ddavatel je zárveň pvinen materiál předat bjednateli i v elektrnické pdbě na CD-ROM, a t v editvatelné frmě. O předání písemnéh materiálu bude smluvními stranami sepsán předávací prtkl pdepsaný kntaktními sbami smluvních stran v případě ddání sftwarvéh systému předáním a funkční implementací tht sftwarvéh systému u bjednatele. O předání a implementaci sftwarvéh systému bude smluvními stranami sepsán předávací prtkl pdepsaný kntaktními sbami smluvních stran p věření, zda předmět smluvy splňuje pžadvané parametry, je smluvními stranami pdepsán akceptační prtkl. V případě realizace kurzů je smluvními stranami pdepsán akceptační prtkl k jeh bsahu a realizaci. 7.2 Celý předmět smluvy je splněn řádnu a včasnu realizací a akceptací všech dílčích částí předmětu smluvy. 8. Odpvědnst za vady, reklamace 8.1 Ddavatel pskytuje bjednateli záruku na sftwarvý systém, že je tent v bezvadném stavu a způsbilý k řádnému užívání v suladu s účelem dle tét smluvy p dbu trvání záruční dby. 8.2 Záruční dba na sftwarvý systém se sjednává v délce trvání 24 měsíců, a t d kamžiku akceptace jeh funkční implementace u bjednatele v suladu s tut smluvu. 17 / 31

18 V záruční dbě je v rámci tét smluvy bezplatně pskytvána krekce lgických chyb sftwaru, update sftware, nvá rzšíření, update manuálu. 8.3 Záruční dba na písemné materiály se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Záruční dba pčíná běžet dnem akceptace písemnéh materiálu. 8.4 Sftware má vady, jestliže: jeh funkční nastavení a prvedení nedpvídá tét smluvě, jeh prvedení nedpvídá ddané a řádně převzaté dkumentaci k sftware. 8.5 Písemné materiály, které je ddavatel pvinen bjednateli dle tét smluvy předat, mají vady, pkud jejich bsah a rzsah nedpvídá pžadavkům stanveným dle tét smluvy. 8.6 V případě, že bjednatel bude u ddavatele reklamvat vady, učiní tak písemně s uvedením ppisu vady, jak se vada prjevuje a uvedením práva, které z dpvědnsti za vady vůči ddavateli uplatňuje. Vlba práva z dpvědnsti za vady vůči ddavateli náleží bjednateli. 8.7 V případě dstraňvání vady je ddavatel pvinen dstranit reklamvanu vadu ve lhůtě 10 dnů, nestanví-li mu k dstranění vady bjednatel v reklamaci lhůtu delší. 9. Další práva a pvinnsti smluvních stran 9.1 Ddavatel se zavazuje realizvat předmět smluvy vlastním jménem, na vlastní náklady a dpvědnst. 9.2 Ddavatel je pvinen v průběhu realizace předmětu smluvy na vyžádání pskytvat bjednateli infrmace realizaci předmětu smluvy, ddržvat becně závazné předpisy, technické nrmy, pstupvat s náležitu dbrnu péčí a chránit zájmy bjednatele. 9.3 Ddavatel je pvinen v průběhu realizace předmětu smluvy infrmvat bjednatele skutečnstech, které mhu mít vliv na realizaci předmětu smluvy. 9.4 Ddavatel je pvinen průběžně infrmvat bjednatele všech změnách, které by mhly v průběhu realizace předmětu smluvy zhršit jeh pzici, dbytnst phledávek neb práv z dpvědnsti za vady. Zejména je ddavatel pvinen známit bjednateli změny jeh právní frmy, změny v sbách statutárních zástupců, úpadek, zahájení inslvenčníh řízení apd. 9.5 Ddavatel je pvinen si v průběhu realizace předmětu smluvy pčínat tak, aby v rámci své činnsti nezpůsbil bjednateli škdu neb nepškdil jeh jmén. 9.6 Ddavatel dpvídá v průběhu prvádění díla za škdy na věcech převzatých d bjednatele, škdy způsbené prušením svých pvinnstí pdle tét smluvy, za zneužití předaných pdkladů, dat a zjištěných údajů. 9.7 Objednatel je pvinen ddavateli na pžádání pskytnut ptřebné pdklady a infrmace. 18 / 31

19 9.8 Ddavatel je pvinen vůči třetím sbám zachvávat mlčenlivst veškerých skutečnstech, které se při realizaci předmětu smluvy bjednatelem pskytnutých pdkladů či při realizaci předmětu smluvy jinak získaných pdkladů dzví a nesmí takvé skutečnsti třetím sbám sdělvat ani zpřístupnit. Tat pvinnst platí i p uknčení smluvníh vztahu neb p dknčení ddávky. 9.9 Pkud písemné materiály předané bjednateli v rámci předmětu plnění tét smluvy jsu dílem ve smyslu ust. 2 zákna č. 121/2000 Sb., právu autrském, právech suvisejících s právem autrským a změně některých záknů (dále jen autrský zákn ), v platném znění, dává tímt ddavatel bjednateli výslvný suhlas v suladu s ust. 11 dst. 3 autrskéh zákna k tmu, aby p splnění části předmětu smluvy spčívajícím ve zpracvání předmětných písemných materiálů, předmětné materiály bjednatel mhl měnit či jinak d nich zasahvat Veškeré písemné materiály, které je ddavatel pvinen bjednateli dle tét smluvy předat, je ddavatel pvinen před jejich definitivním předáním bjednateli zaslat ke schválení, a t nejméně 14 dnů před termínem plnění. Objednatel předá bez zbytečnéh dkladu ddavateli své případné připmínky k předmětným materiálům a ddavatel je pvinen tyt připmínky v předmětných materiálech zhlednit či je d materiálů zapracvat V případě, že bjednatel nebude z jakýchkliv důvdů spkjen s činnstí lektra realizujícíh jakékliv lekce či šklení realizvané dle tét smluvy, je ddavatel pvinen tut skutečnst bez dkladu ještě před realizací dalšíh šklení s bjednatelem prjednat a v případě pžadavku bjednatele zajistit pr realizaci šklení lektra jinéh či sjednat nápravu Ddavatel je pvinen si pr účely šklení dle tét smluvy zajistit veškeré učební, výkladvé a pmcné materiály a prstředky. 10. Sankce, uknčení smluvníh vztahu 10.1 Djde-li k prdlení s úhradu faktury-daňvéh dkladu, je ddavatel právněn účtvat bjednateli úrk z prdlení ve výši stanvené platnými právními předpisy Nesplní-li ddavatel svůj závazek ddat kterukliv z dílčích částí předmětu smluvy v rzsahu a čase sjednaném tut smluvu, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 1% z celkvé ceny příslušné Aktivity, jejíž sučástí předmětná dílčí část předmětu smluvy je, a t za každý zapčatý den prdlení ddavatele až d řádnéh splnění své pvinnsti Nedstraní-li ddavatel reklamvanu vadu ve stanvené lhůtě, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 1 000,- Kč za každý zapčatý den prdlení Pkud by při realizaci šklení dle tét smluvy měl ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace šklení, je pvinen tut skutečnst známit bjednateli nejméně 10 pracvních dnů před půvdně sjednaným termínem šklení. Oznámí-li ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace šklení ve lhůtě 10-2 pracvních dnů před půvdně sjednaným termínem šklení, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši 5 000,- Kč. Oznámí-li ddavatel záměr zrušit či změnit dhdnutý termín realizace jeden den před 19 / 31

20 termínem, kdy se měl šklení dle dhdy knat, zaplatí bjednateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč Zaplacením jakékliv smluvní pkuty pdle tét smluvy není dtčen práv bjednatele na náhradu škdy suvisející s prušením pvinnsti ze strany ddavatele, k níž se váže smluvní pkuta Smluvní pkuty, úrky z prdlení a náhrady škdy pžadvané na základě tét smluvy jsu splatné na písemnu výzvu právněné smluvní strany dručenu straně pvinné. V případě pchybnstí dručení výzvy k zaplacení smluvní pkuty, úrků z prdlení a náhrady škdy dle tét smluvy se má za t, že pvinná smluvní strana si písemnu výzvu na zaplacení smluvní pkuty, úrku z prdlení neb náhrady škdy dle tét smluvy převzala 3. pracvní den pté, c listvní zásilka bsahující výzvu na zaplacení smluvní pkuty, úrku z prdlení neb náhrady škdy dle tét smluvy byla právněnu smluvní stranu předána držiteli pštvní licence k pštvní přepravě Tut smluvu lze uknčit písemnu dhdu smluvních stran Od tét smluvy lze dstupit v případě pdstatnéh prušení smluvy druhu smluvní stranu, pkud je knkrétní prušení pvinnsti příslušnu smluvní stranu jak pdstatné sjednané v tét smluvě neb v případě splnění záknných pdmínek pdstatnéh prušení smluvy stanvených záknem č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění Smluvní strany se dhdly, že za pdstatné prušení smluvy pvažují zejména neddržení dhdnutéh předmětu plnění, prdlení s realizací kterékliv z dílčích částí předmětu smluvy delší než 10 pracvních dnů a neddržení pvinnstí vyplývajících z pskytnuté záruky Odstupení d smluvy musí mít písemnu frmu. Účinky dstupení nastávají kamžikem, kdy byl písemné známení dstupení d smluvy dručen druhé smluvní straně. Ve sprných případech se má za t, že dstupení d smluvy byl dručen třetí den p deslání bjednatelem. V písemném dstupení d smluvy musí být uveden důvd, pr který strana d smluvy dstupuje, včetně ppisu skutečnstí, ve kterých je tent důvd spatřván Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu tét smluvy, že právní, technické, finanční či rganizační změny na straně ddavatele způsbí pdstatné prušení smluvy, může bjednatel d smluvy dstupit Objednatel si vyhrazuje práv d smluvy dstupit bez náhrady, pkud zjistí, že ddavatel při pdání nabídky na veřejnu zakázku uvedl nepravdivá prhlášení neb infrmace Odstupením d smluvy nejsu dtčena ustanvení týkající se smluvních pkut, úrků z prdlení a ustanvení týkající se těch práv a pvinnstí, z jejichž pvahy vyplývá, že mají trvat i p dstupení (např. pvinnst pskytnut peněžitá plnění za plnění pskytnutá před účinnstí dstupení). 20 / 31

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více